Louis Klein Utrechtschestraat 44 New-Edison F.H.Lomans „DE EEMLANDER" BUITENLAND. PB. NIEWEGB De verborgen vallei. ABQKKEMENTSPRÜSp"5 m,?;\cn %;°r Amers- Komt U eens hooren! Pianohandel Lunchroom Princesse. LÜCULLUS- INMAAKGLAZEN FEUILLETON. 23e Jaargang No 6 loort 2 10, idem lunco per post 1 3.—, per weck (met pratis verzekerng tegen ongelukken) C.174, afzonderlijke nummers f C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT 513. Maandag 7 Juli 1924 PRIIS DER ADVERTENTIE! mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer O 25, dienstaanbie dingen en Lictdadigheidf-adve.tentiên Toor de helft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooideelige bepalingen voor het adverteeren. Etne circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE 0NTWAPENINGSKWEST1E. Een draadloos bericht uit Berlijn meldt, dat de commissie uit den Volkenbond voor de be perking der bewapening Maandag te Genève bijeenkomt om over den wapenhanedl, de parti culiere fabricage van wapens en munitie te on derhandelen. DE ARBEIDSCONFERENTIE. Genève, 5 J u 1 i. (B. T. A.) De arbeidscon- ferentie heeft haar werkzaamheden ten einde gebracht, na in eerste lezing met 73 tegen 15 stemmen dc ontwerp-conventie nopens de bak- kersnachtarbcid te hebben aangenomen. De con ferentie heeft verschillende moties verwezen naar den Raad van het internationaal arbeids bureau. DUITSCHLAND. PORTEFEUILLEWISSELING TE BERLIJN. Het aftreden von dr. Jarres verwacht. Uit Berlijn wordt d.d. 5 Juli aan de Tel. ge meld Naar verluidt, is binnenkort het aftreden te verwachten van den Duitschen rijksminister van binnenlandsche zaken dr. Jarres. Dit aftreden wordt in de 'Duitsche bladen gemotiveerd door het feit, dat dr. Jarres zijn vroegere functie van burgemeester van Duisburg zal hervatten, nu de bezetlingsautoriteiten hem hebben toe gestaan op zijn post terug te keeren. In werkelijkheid is het heengaan van dr. Jar res een ontlasting van het kabinet-Merx, daar dr. Jarres het meest rechtsslaande lid van dat kabinet is. Als zijn opvolger wordt genoemd de heer Kardorff, een vriend van den minister van bui- tenlandsche zaken, dr. Stresemann, die tot den linkervleugel van de Duitsche Volkspartij be hoort. Het toetreden van Kardorff tot het kabi net betcekcnt een versterking van dr. Strese mann's positie. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES TE PARIJS. Londen, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Parijs hebben generaal Charpy en de staf tfon de Britsche ambassade een ontmoeting gehad met den prins van Wa les en prins Henry op het station. DE A.S. LONDENSCHE CONFERENTIE. Het Fransche standpunt. P a r ij s, 5 Juli. (Havas). In een conferentie op het ministerie van buitenlandsche zaken zijn de algemcenc richtsnoeren vastgesteld van een 0Ar1otni!leerde nota, dlo her standpunt van Frankrijk zal uiteenzetten en vóór de conferentie te Londen aan de geallieerden zal worden toe gezonden. P a r ij s, 5 Juli. (Havas). De Fransche regee ring werkt ijverig aan de voorbereiding van de conferentie te Londen. Zij zal geen uitstel daar van vragen. De uitgenoodigde mogendheden zul len de FranSche uiteenzetting krijgen, die het normale gevolg is van de besprekingen op Chequers. Herriot zal zich begin der week daar over uitspreken. Aangezien het onmogelijk was binnen 24 uur een eenheid van standpunt te verwezenlijken, na een lange diplomatieke inter ruptie tusschen Engeland en Frankrijk, zal het doel van de conferentie zijn: het tot elkaar bren gen der stellingen. Een verklaring van Herriot. Trover, 6 Juli. (Havas.) Herriot heeft op een banket van het radicaal-socialistische par tijbestuur een rede gehouden, waarin hij zeide: De regeering moet twee plichten vervullen ten eerste het crediet van Frankrijk verzekeren en ten tweede den vrede organiseeren, dien de volken verlangen, waarop zij recht hebben en dien het Fransche volk, dat nog uit vele won den bloedt en gebukt gaat onder de offers, die het gebracht heeft, zcér in het bizonder ver dient. Het zou voor Frankrijk van het grootste belang zijn, dat de probleme» van vrede en herstel ontdaan werden van den invloed van de binnenlandsche politiek, die immers een zeer wijd veld voor polemiek oplevert. Het plan der experts biedt de beste kans op beta ling, maar laat aan de geallieerde regeeringen de verplichting over een zeker aantal kwesties op te lossen. Er is dus, mede gezien het pre caire karakter van de verdragen met de Micum, een intergcnllioerd-e conferentie noodig tot het herstel van de overeenstemming tusschen de geallieerden onderling en met name van het nauwe verbond tusschen Frankrijk en Enge land. Wij zijn naar The Chequers gegaan om daar de eerste elementen to vinden voor die overeenstemming en wij zullen dien stap nooit désavoueeren, die onmisbaar en nuttig was Waarlijk, het is niet in het belang van het land te probecren het karakter van dot onder houd te veranderen of er de draagkracht van te verzwakken. Ondanks alle tegenslagen en ondanks alle ondervonden desillusies beoogt onze methode voor alles te zoeken naar het geen vereenigt, niet naar hetgeen verdeelt. Door aldus te handelen, konien wij in ieder ge val onzen plicht na. Crewe op bezoek bij Herriot. P a r ij s, 6 J u 1 i. (Havas). Bij zijn bezoek aan Herriot deelde Crewe mede, dat hij Macdonald aanbood zelf aan alle uitgenoodigde mogend heden mede te deelen, dot hij nimmer had be doeld Herriot aan de door hem geuite ideeën te binden, wat Herriot aannam. Het raadplegen van Zuid-Afrika. Pretoria, 5 Juli. (R.) Macdonald heeft de Zuid-Atrikaansche regeering uitgenoodigd tot deelneming aan besprekingen, voorafgaan de aan de conferentie der geallieerden te Lon den Hertzog heeft geen gedelegeerde benoemd, maar Macdonald verzocht hem op de hoogte te houden van den gang van zaken en zich bereid verklaard met de Engelsche regeering samen te werken met betrekking tot elke actie, die, naar Macdonald van oordeel is, leidt tot ver krijging van een billijke en redelijke regeling. CURZON NAAR PARIJS. Londen, (3 Juli. (N. T. A. Draadloos). Markies Curzon heeft met zijn echtgenoote Londen verlaten en zich naar Parijs begeven voor een medische behandeling wegens terug keer van de kwaal, waaraan hij twee jaren geleden leed. DE RIJKSTENTOONSTELLING. Londen, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). Er nemen in het Wcmbley-stadion van 21 Juli af 15.000 vrijwilligers deel aan de historische optochten, waarin de oude en de nieuwe ge schiedenis van het Britsche keizerrijk worden voorgesteld. DE ROZENDAG TE LONDEN. Londen, 6 Juli. (N T. A. Draadloos.) De honing in-\vedit*rc -Alexandra sprak haar vol doening uit over de opbrengst van den rozen- dag, bedragende 40.000 p st. Zij zeide, dat het heden den 65en verjaardug van hare lan ding in Engeland was, waaraan zij toevoegde „Ik zie dankbaar terug op deze gelukkige ja ren". DE MOUNT EVEREST-EXPEDITIE. Londen, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens gisteren ontvangen bericht van de leiders van de Mount Everest-expeditie, zou het mogelijk zijn dat Leigh Mallor'y en Irvine vóór hun sterven den top hebben bereikt. HET LEGER DES HEILS. Londen, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). Generaal Booth en het Leger des Heils vier den heden den „Stichtersdag" en wel den 59cn verjaardag van de oprichting van het Leger. .The Phonograph with a sou/ PiannlQ Rnllan Groote BIBLIOTHEEK VOORRAAD rlauUld iiullull Abonnementen per jaar. 12 of 24 rollen naar keuze per maand Utrechtschestraat <9, Tel 310. SOEP, VLEESCH, (naar henzo.) AARDAPPELEN EN GROENTEN EN DESSERT. PER ABONNEMENT f 1.25. Electr tsche Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers. Utrechtschestraat 15 Tel. 483 DENEMARKEN. DE BEMANNING VAN DE TEDD7 TERECHT? In Juni 1923 vertrok de schoener Teddy van de maatschappij Oost-Groenland uit Kopenha gen voor een expeditie naar de Oostkust van Groenland. Sedert werd niets meer van her schip vernomen Op 29 Juni van dit jaar ver trok een Deensche boot uit Kopenhagen om naar de Teddy te zoeken. Volgens een bericht van den Deense hen draadloozen dienst heeft, blijkens een officicele mededeeling, te Kopenhagen ontvangen, het VoorREGENKLEEOING IS EN BLIJFT TOCH MAAR HET BESTE EN MEEST GESORTEERDE ADRES «tl CAKES EH KHUlll!) L'UIROHDELLE" 16/18 Laspestraat. Amersfoort. zilER ZIJN OOK VOORRADIG DE GE GARANDEERD ONDOORDRINGBARE MANTELS VAN DE FIRMA „MANDLE- BERG" te MANCHESTER. LANQE5TR. 33 - TEL. 462 PRIJSCOURANT GRATIS. Noorsche departement van buitenlandsche za ken telegrafisch bericht ontvangen van een Noorsch schip, dat de bemanning van 21 kop pen van den vermisten Dcenschcn schoener Teddy zich te Angmagsalik aan de Oostkust van Groenland bevindt. Geen verdere inlich tingen zijn uit Christiania ontvangen in antwoord op vragen van het Deensche departement van buitenlandsche zaken. Er bestaat nog eenige onzekerheid, en er is geen aanwijzing, of hej schip zelf te Angmagsalik is, of dot de beman ning daar is aangekomen van een andere plaats, waar het schip vergaan of in het ijs bekneld is. Evenmin is er eenige officieele in lichting omtrent den naam van het schip, dot het telegram naar Noorwegen heeft gezonden, of dat dit telegram een draadloos bericht is, of' uit eenige ongenoemd centrum per kabel gekomen is. Volgens berichten van particuliere zijde zou het bericht afkomstig zijn van het Noorsche schip de Quest, dat op een jachr-expediiie is. Het schip, dat 29 Juni uit Kopenhagen is vei- trokken om de Teddy te zoeken en dut nu nabij Groenland moet zijn, heeft draadloos opdracht ontvangen rechtstreeks naar Angmagsalik te gaan cn een onderzoek in te stellen SPANJE. AMNESTIE. Madrid, 5 Juli. (B. T. A.) Er is amnestie verleend voor politieke misdrijven, persdelictcn cn feiten van militair verzuim. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Madrid, 5 Juli. (B. T. A.) Volgens een officieel bericht uit Marokko van gisteren heeft een kolonne zich na een hevig gevecht in do westelijke zóne teruggetrokken. De vijand heeft een andere kolonne in dc buurt van dc rivier Ibujares aangevallen. In de gevechten der laatste dagen zijn 40 man gesneuveld cn meer dan 300 gewond. PORTUGAL. HET PORTUGEESCHE KABINET. Lissabon, 6 Juli. (B. T. A.) Er is een democratisch ministerie gevormd met Rodrl- gues Gastparri als premier en minister van bin nenlandsche zaken en Godingo als minister van buitenlandsche zaken. ITALIË. DE VERHOUDING TOT TSJECHO- SLOWAKIJO. Rome, 5 Juli (B. T. A.) Mussolini en de Tsjecho-Slowakischc gezant hebben het pact van hartelijke samenwerking tusschen Italië cn Tsjecho-Slowakije, hetwelk op 28 Mei was ge parafeerd, geteckend. DE ITALIAANSCHE NOORDPOOL-VLUCHT. B c r 1 ij n, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Ilaliaansche kranten hebben 3 millioen lire ter beschikking gesteld voor dc Itaüaonsche Noord- poolvlucht, die zol ploats hebben in plaats van die von Amundsen. Door een oproep wordt er bij het Itoliaansche volk op aangedrongen gel den in te zamelen voor de vlucht van Locateili. TSJECHO-SLOWAKIJE. DOODELIJKE VAL. De Tsjecho-Slowakische vlieger-luitenant Tsak van de luchtvaortschop te Eger is Vrij dagochtend, naar Wolff uit Praag seint, bij een vlucht van 900 M. hoogte gevallen. Hij was op slag dood. HONGARIJE. DE HONGAARSCHE HERSTEL-I.OENING. Noor Wolff uit Stockholm meldt, is het op Zweden vallende deel van de Hongaarsche leening overteekend. DE HONGAARSCHE NATIONALE BANK. Boedapest, 5 Juli. (W. B.) De Hongaar sche Nationale Bank heeft heden bepaald, dat de buitenlandsche vorderingen in Hongaarsche kronen aangemeld kunnen worden, maar dat het beschikkingsrecht ten opzichte van cven- tueele credieten onverkort gehandhaafd blijft. POLEN. UITBREIDING VAN DE HAVEN VAN DANZIG. Warschau, 5 Juli. (W. B.) Vrij dagmiddag werd hier door den minister van handel Kedron in naam van dc Poolsche regeering evenals door den vertegenwoordiger van een Poolsch-Fransch consortium een over eenkomst betreffende de uitbreiding van de haven van Donzig gesloten. Tot het consor tium behooren o.o. de firma Schncider-Creuzot cn dc Poolsche Industriebnnk. De uitbreiding van de haven zal in 1930 voltooid zijn. DE POOLSCHE SUIKERPRODUCTIE. Warschau, 5 Juli. (Orient). Do suikei- compagne 1924—1925 laat zich zeer gunstig aanzien. Do aanplanting van beetwortelen is toegenomen met 17 en men voorziet, dat de oogst 20 grootcr zol zijn dan het vorige jaar, tengevolge waarvan* de economische rand van ministers heeft toegestaan den uitvoer van 150.000 ton suiker naar het buitenland. Deze vergunning is van groot belong voor do suiker industrie in Polen, want deze zol als gevolg doorvan van Engeland een voorschot van 1J5 milljoen pond sterling kunnen verkrijgen cn In den herfst een tweede voorschot van één mil lioen pond. NIEUWE PETROLEUMBRONNEN. K r a k a u, 5 Juli. (Orient). In het district Nowy Sacz, dot tot dusverre bijna geen rol speelde in dc petrolcum-exploitatie, heeft men nieuwe boringen verricht, die goede resultoten hebben opgeleverd. Op 600 M. diepte heelt men petroleum vastgesteld von uitstekende kwaliteit, die tot 15 benzine bevatte cn bij na evenveel vaseline. Do firma Wottcskyn ts begonnen met het boren van een put te Klec- zony en de N. V. Bcskid goot twee putten aan leggen in Librantown, die zullen worden ge boord tot op een diepte, van 2000 M. DE HANDELSRELATIES MET ZUID-SLAVIË. Warschau, 5 Juli. (Orient). Men "er- wnchf écn dozer dogen de aankomst in Polen van de directeuren der Zuid-Slavische mono polies, dr. Stevan, Torocic en Jowon Radohic met voorstellen, die ten doel hebben de ban de Isbetrekkingen tusschen Polen cn Zirid-Sla- vië te bevorderen, wat betreft den aankoop van Poolsch zout cn den verkoop van Zuid-Slavische tabak. HET MIJNCONFLICT IN OPPER-SILEZIË GEËINDIGD. K a 11 o w i t z, 6 J u 1 i. (P. T. A.) Dc onder handelingen tusschen de werkgevers en werk nemers in Opper-Silezië inzake de verlenging van den arbeidstijd en 'verlaging der loonen zijn thans geëindigd tengevolge van een overeen komt, krachtens welke dc loonen met 10 pet. tot 20 pet. zullen worden verlaagd. PALESTINA. DE MOORD OP JACOB ISRAËL DE HAAN. Londen, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). Men seint uit Jeruzalem, dat de moordenaar van dr. Jacob Israël de Hoon nog steeds niet gevat is, hoewel is vastgesteld, dot hij gezien is, gehuld in vrouwenklceding. VEREENIGDE STATEN. DE A.S. PRESIDENTSVERKIEZING. De democratische conventie. N e w-7 o r k,'6 Juni. (R.) Na de 77ste stem ming, die alweer vruchteloos bleef, is de demo cratische conventie tot. Maandag verdaogd. Vooraf nam ze een resolutie aon, waarin ze de „managers" van alle candidoten verzocht te overleggen met het doel over het tegenwoor dige doodc punt te komen. Lafolctte candidaat voor het pre sidentschap. Cleveland, (Ohio) 6 Juli (R.). De confe rentie voor progressieve politieke actie be noemde senatdr Lafolette tot candidaat voor het presidentschap en nom het verkie- zingsprogrum aan. uiting gevend aan de sym pathie met het Iersche volk in hun verlangens naar vrijdom cn onafhankelijkheid en waarin verder wordt aongedrongen op openbaar beheer der spoorwegen, herstel der overwinstbelasting, verlaging der buitensporige tarieven cn ver schillende andere drastische maatregelen. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 64 „Er is een gele ring om de zon vandaag. Morgen zal er veel regen komen, 's avonds. Het is goed. De bessen zullen rijp worden. Dit is een jaar van overvloed voor» het volk. Wan neer de bladeren komen neervallen, zal het be renvolk vet en zacht van vleesch zijn, met heel dikke, warme pelzen, denk ik. Dc beer is als een mensch hij houden van een grap, als hem prettig voelen. Eens zie ik een beer naast een rivier spelen. Hij is alleen. Hij springt, hij danst en valt neer, en lacht, en buitelen over zijn hoofd, omdat hij zich zoo prettig voelen. En ik lach, tot mij mijn zijden pijn doen I" Toen Nahnya opstond uit hot gros, volgden olJen haar voorbeeld. Zonder eenige inleiding zeide zij rustig i „Nu zai ik zeggen, wat ik ge dacht heb." Allen hingen aan haar lippen, behalve de twee jongens, die geen Engelsch verstonden. Zij wierp een raadselachtigen blik op Ralph cn sprak kort„Ralph en Kitty gaar. terug naar Jim Sholto." Ralph voelde zich het bloed naar de wangen stijgen. „Ik go niet"iep hij uit. „Laat zij gaan I Ik weet dat ik net recht niet heb, je de jvet voor te schrijven, te minder waar ik de schuld van dit alles ben Maar wel geeft dat mij het recht cn meer nog 'egt hel mij zelfs de verplichting op om hier te blijven, en je zooveel mogelijk, te helpen om le redden wot gered kon worden. Daarna cal ik het je niet meer lastig maken - wees daar niet bang voor, Nahnya. Ik zol gaan Nahnya boog het hoofd. „biet spijt mij," fluisterde zij, „maar je moet gaan nu dadelijk Ralph trachtte, tegen eigen overtuiging in, zijn standpunt te verdedigen. Hij had zulke be wijzen gehad van Nahnya's doorzicht, dat hij cr met aan twijfelen kon, of zij had ook nu gelijk, evenals" r«seds eerder. „Ik weet wel, dat ik geen geweer kan nan- teeren," gat hij toe, „maar Ik tan ie met mijn raad von dienst zijn. En zoo is tn meer. Als er eenig gevaar ts, heb ik recht, dat met ie te deelenMijn bv«n heeft n^x mil geen waar de I" Nahnya gaf heni geen antwoord. Zij uitte een kort bevel in .het Cree, en Ralph werd vastge grepen door de drie Indioansche jongens en Philippe. Tegen hen kon Ralph zich niet ver weren. Op het zien van zijn van pijn vertrok ken gelaat, slankte Kitty een onderdrukten gil. Nahnya sprak op strengen toon eenige woor den toen behandelden zij hem minder ruw. Nahnya zelf had hem den rug toegewend. Zij wonden een touw om zijn bovenlijf, en zijn ar men, zoodat hij deze niet kon bewegen. Ralph verdroeg het. Hij sprak niet verder. „Jij brengt hen terug naar Jim Sholto," ge bood Nahnya den halfbloed in het Engelsch. „Je zegt Jim Sholto, hem niet los te laten, voor hij van hier weggaat." Zij v/achtlc enkele oogenblikken om dan voort te gaan „Dan ga je naar Joe Mixer. Je zegt hem het is nu te laat om vannacht nog op weg te gaan. Zeg hem, dat hij morgen komt. Zeg hem Annie Crossfox zal niet* vechten." Philippe wilde een tegenwerping maken. „Dat is mijn plan," stuitte Nahnya hem. „Ik- zal alles vertellen, wanneer het doorvoor tijd is. Je moet vannacht in Joe Mixer's kamp blijven. Zoodra het licht wordt, moet je opstaan. Je moet uit het kamp sluipen zonder hen wakker te maken. Je moet het ravijnbed volgen tot voorbij het hol in de rots, cn dc bocht om gaan. Ik wacht daar op je." „Ga nu op weg f" beval zij. „Neem een de ken, en veel ammunitie en gedroogd herten- vlcesch. Verberg het naast het hol in de rots, wanneer je er uit komt. Breng het 's morgens weer mee. Je zult een lange reis moeten ma ken." Philippe mompelde op ontevreden toon iets in het Cree. „Dat zal ik je morgenochtend vertellen," ant woordde Nahnya koel. „Als je niet wilt, hoef je niet te gaan." Philippe haalde de schouders op. Hij maakte aanstalten om te gaan. „Ik he een deken in Joe Mixers kamp," zeide hij. „Neem de mijne," zeide Nahnya. „Laat je eigen deken daar liggen, als je opstaat, dan vermoeden ze niet dadelijk, cjat je weggeloo- pen bent." De toebereidselen waren weldra getroffen. Nahnya zond een van de jongens naar het ri viertje om een handvol stofgoud te halen, dat Philippe Joe Mixer en den zijnen zou kunnen toonen als voorloopig resultaat van zijn onder zoekingstocht. Ralph stond zwijgend voer zich heen te sta ren. Er was iets trotsch in hem zijn gelaat was volkomen rustigalleen zijn oogen glansden j vreemd als was hij een bovenmenschelijke smart ten prooi. Met een sombere voldoening dacht. hij aan de bodemlooze, gapende kloof die het riviertje geluidloos in zich opnam. „Een stap naast de balkenbrug, cn alles is voorbij I" zeide hij bij zichzelf, en met ongeduld verlangde hij, daurheen te komen 1 oen zij zich op weg zouden begeven, en dc helling af gaan aan den voet waarvan zij het riviertje moesten volgen, wierp Nahnya, onge rust over Ralph's stilheid, een snellen blik op zijn gelaat. Hnar scherpziende oogen lazen daar wat hij van plan was, zoo zeker, als had hij het uitgeroepen. Zij werd doodsbleek. „Wacht I" gebood zij zwak. „Ik ik ga mee door de grot. Wacht bij den ingang op mij I" Tot Ralph zeide zij. zonder hem aan te zien: „Ik moet je wat zeggen." Een uitdrukking von nieuw ontwaakte hoop, twijfel cn pijn vloog over zijn gelaat het was de pijn, die een mensch voelt, wanneer hem, terwijl hij vreed zaam den verstikkingsdood ingaat, de prikke lende, levenwekkende zuurstof in de longen wordt geperst, welke hem terugslcept van over de grenzen van het hiernamaals. Nahnya zag, dat hij zijnp lan niet zou ten uitvoer brengen. Philippe, Ralph en Kitty verdwenen in de grot. Nahnya nam St. Jean Bnteese terzijde, liet hem een eindje dc helling oploopcn, en heette hem toen naast haar te gaan zitten op den rots- rand. De jongens konden hen niet hooren. „St. Jean," begon zij. „Ik ga nu weg. Ik kom niet terug." De oude man sloeg verschrikt dc oogen naar haar op. Toen hij haar in het gelaat zag, las hij daarop een vastbeslotenheid, die hem deed inzien, dat elke poging, haar te weerhou den, nutteloos was, cn zijn bevende stem zweeg. „Dat is het beste," ging Nahnya voort. „Ik heb alles overwogen. Ik ben half-blank. Ik hoor hier niet. Op deze plaats willen wij een nieuw rood ras grondvesten, sterk en vrij. Ik ben een half-blanke. Zie, welk ongeluk en gevaar ik over allen breng I Ik ga weg. Alles zol zoo verder gaan, als wij bepaalden." „Dc blanken zullen morgen de Vallei binnen dringen I" jammerde St. Jean. „De blanken zullen nooit hier komen langs dezen weg," sprak Nahnya vost. „Doar zal ik voor zorgen." Tranen biggelden longs St. Jean's rimpelige wangen, smcckend streek hij Nahnya over de hand. „Ik ben oud," jammerde hij. „Je bent verstandig," zeide Nahnya. „Huw je wijsheid aan Charley's kracht, èn maak een man van hem. Hij moet de hoofdman zijn, wan neer jij bent heengegaan. Vertel hem olie ver holen van ons volk, en leej- hem olies wat zij kenden, don gaat niets verloren. Niemand moet weten, dat ik niet terugkom. Laot hen naar mij uitzien, terwijl de zomer voorbij goot. Dan kun je zeggen, dat je een gevoel hebt, dat ik dood ben. De jongeren zullen mij vergeten I" „De oude man zuchtte, liet het hoofd op de borst zinken en begroef zijn magere vingers in zijn dunne lokken. „De jongens kunnen je zien," zeide Nahnya gebiedend. „En van jou moeten zij leeren pijn te verdragen." Nog enkele oogenblikken van inwendigert strijd toen hief hij het hoofd weer op. De tranen hadden opgehouden te vloeien en het gelaat vol groeven drukte weer die stoicijnsche kalmte uit, welke voor zijn ras specifiek was, alleen de oude handen beefden nog, en tracht ten Nahnya's hand te omvatten. (Wordt vervolgd.]

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1