„DE EEMLANDER" BUITENLAND. B. NIEWEGI FEUILLETON. De verborgen vallei. ABOHHEMEHTSPRIJS 3 m"ïtn T *mer* PRIIS DER ADVERIERÏlEN met inbegrip van een A. van de WEG - LANGESTAAT 23 SPUIIWMER - fssence voor limonade in verschillende smalen 30 ct- p. Ileschje CitrcerZuur - Ranja - Victeiiawater 14 cent per flesch Vcor de reis- Sponsen - Zeep - Eau de Cologne enz. BERG-HOTEL LUCULLUS- INMAAKGLAZEN Voor REGëNKLEEDING Hotel „DE ZWAAN" Bij abonnement a f 1.25 23e Jaargang No 7 m i». ioort 2 10, idem iiacco per post i 3.per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.J76, afzondcilijkc nummers 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47010. TEL. INT 513. Dinsdag 8 Juli 1924 bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve.tentiSn Toor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtecrcn tcne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. AMERIKA EN DE BEPERKING DER BEWAPENING. Genève, 7 Juli. (B. T. A.) Ter zitting van de Volkenbondscommissie voor de beper king der bewapening verklaarde Gebbons, Ame- rikaansch gezant te Bern, dat het de wensch zijner regeering is krachtig mede te werken aan iedere poging, die de contróle op den hen- cfcl in munitie kan verzekeren. De commissie voor de mandaten heeft heden haar vierde zitting geëindigd en de bewoor dingen vastgesteld van de rapporten, die aan den Voikenbondsraad in zijn Octobcr-verga- dering zullen worden voorgelegd. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Amerika en het plan-Dawes. B e r 1 ij n, 7 Ju 1 i. (N. T. A. Draadloos.) Te Washington heeft Zaterdag een conferentie plaats gehad tusschen president Coolidge, staatssecretaris Hughes, Houghton, Dawes en Hoover over de toepassing van het rapport- Dawes. Volgens de bladen is daarop aan den Anverikaanschen gezant te Londen een mede- deeling toegezonden ter doorgeving aan de Engelsche regeering, inhoudende, dat volgens de meening .der Ver. St dc economische we deropbouw van Europa afhankelijk is van de spoedige toepassing van rapport der deskun digen. De voorwaarden van Bciercn's goedkeuring. Mönchen, 7 Juli. (W.-B.). Van welinge lichte zijde wordt meegedeeld, dat de Beiersche minister-president Held ter conferentie van minister-presidenten met de rijksregeering te Berlijn heeft verklaard, dat Beieren het rapport van de deskundigen onder de volgende voor waarden goedkeurt (1). Er moet naar gestreefd worden, dat de tolgrens aan den Rijn wordt opgeheven en de economische eenheid van het rijk volledig her steld wordt. (2). De aanvaarding van het rapport der des kundigen mag geen erkenning insluiten van de in het verdrag von Versailles neergelegde con clusie inzake de schuldkwestie. Deze kwestie moet integendeel het voorwerp worden van een officieel onderzoek. (3). De gevangenen moeten vrij gelaten wor den cn den bannelingen moet de terugkeer naar hun haardsteden verzekerd worden. (4). Alle wederrechtelijk bezette gebieden als het Roergebied en de Dusseldorpsche en Duis- burgsche sanctiegebieden moeten worden ont ruimd. (5). Binnen hoogstens vier jaar moet de Duit- sche betaalkracht opnieuw onderzocht worden d8or een onpartijdig en neutraal scheidsgerecht en de groote schadevergoedingsschuld moet eveneens binnen denzelfden tijd voor goed wor den vastgesteld. HET PROCES TEGEN DR. SCHNEIDER. Keulen, 7 Juli. (\V. B.) Heden begon voor een daartoe speciaal gevormd Britsen gerechts hof het proces tegen den Keulschen regeerings- ambtenaar Ministerialrat dr. Schneider, die in dertijd werd gearresteerd wegens deelneming aan de uitgifte van vervalschte Fransche regie- franken, maar weer op vrije voeten was gesteld. BOTSING TUSSCHEN TREIN EN AUTO BIJ DÜREN. Duren, 7 Juli (V. D.) Heden is een auto bij het oversteken van den spoorweg door een juist passcerenden trein gegrepen Van de vijf inzittenden werd één persoon gedood, terwijl drie dames ernstig werden gewond. FRANKRIJK. DE PRINS VAN WALES TE PARIJS. Onthulling van een gedenk plaat voor de Britsche oor- llogsdoodcn. P a r ij s, 7 Juli. (B. T. A.) De prins van Wa les heeft in de Notre Dame een gedenkplaat onthuid voor het millioen Britsche oorlogsdoo- den. waarvan de mecsten in Franschen bodem rusten. President Doumergue woonde de plech tigheid bij De koning van Engeland had in een boodschap aam Doumergue zijn dankbaarheid aan de Fransche natie herhaald. President Doumergue antwoordde overtuigd te zijn, dal dd herinneringen, door de plechtig heid in de Notre Dame gewekt, zullen bijdra gen tot versterking der trouwe vriendschap, die beide volken verecnigt. BEZOEK VAN EEN AMERÏKAANSCH ESKADER. Brest, 7 Juli. (B. T. A.) Het hier aange komen Amerikaansche opleidingseskadcr is naar Rotterdam en Antwerpen vertrokken. ENGELAND. DE A.S. LONDENSCHE CONFERENTIE. Macdonald legt een verklaring af in het Lagerhuis. Londen, 7 Juli. (R.) In het Lagerhuis heeft de premier, wijzend op den storm, die in de Fransche pers is opgestoken naar aanleiding j van dc Britsche invitaties voor de conferentie der geallieerden op 16 Juli, gezegd, dat er hec- lemaal geen reden was voor dien storm De uit- noodigingen bevatten geen enkel punt, waarmee de Fransche regeering niet bekend wa?. In de uitnoodiging werd eenvoudig een opsomming gegeven van de kern der besprekingen op Che quers cn weid Frankrijk tot niets gebonden. Macdonald herhaalde, dot de conferentie ten doel had te overwegen hoe het rapport-Dawes in werking kon worden gesteld cn dat elke over eenkomst, waartoe men geraakte, zou strekken ter aanvulling cn niet ter vervanging von de Commissie van Herstel. Als er overeenstemming was bereikt nopens het rapport der deskundigen, hoopte hij, dat zij kon worden aangevuld door een intergeallicerde overeenkomst, dat in geval van ëen opzettelijk in gebreke blijven van Duitschlnnd na de aanvaarding van het rapport der deskundigen, de geallieerden schouder aan schouder zouden staan om aan Duitschland zijn nor#prakelijkheden op te leggen. Macdonald zinspeelde er nadrukkelijk op, dat het hcele incident in elkaar was gezet met het doel om Herriot de nederlaag te doen lijden. Londen, 7 Juli. (N. T. A Draadloos.) Uit de medcdeeling van Macdonald blijkt, dat hij pas mergen vroeg naar Parijs vertrekt »:n Donderdag tijdig terug zal zijn ter beantwoor ding van verdere opmerkingen over de begroe ting van buitenlandsche zoken. Hij verklaarde nadrukkelijk de reis te ondernemen op ver zoek van Herriot. Hij zeide, dat het heele mis verstand de moeite niet wnsrd was cn dot er niet de minste feile'ijke aanleiding voor be stond. Hij betreurde het ten zeerste, dat in of buiten Engeland politieke partijstrijd de hoop gevende vooruitzichten op een internationale regeling in gevaar dreigen te brengen. Om een regeling met Frankrijk tot stand te brenger, was het noodig de gevoeligheden van Frankr:jk te begrijpen en te eerbiedigen en rekening tp houden met de Fransche belangen. Het was absoluut noodzakelijk, dot a'lc wantrouwen tus schen de beide landen verdwijnt cn de ecnige manier om dit tc doet» verdwijnen is, dot men volkomen openhartig te werk gaat. SpTekund over de gedachtewisselingen op Chequers zei- de hij, dat overeen gekomen was, dat deze voorloopige onderzoekingen hef kader zou den uitmaken van de besprekingen op dc con ferentie van 16 dezer. Bij bet nagaan der ''er- schillende vraagstukken was het gebleken, dat men over het a'gemeen van dezelfde mcen'ng was ten aanzien van dc wijze van oplossing en dc overeenstemming dienaangaande was zoo groot, dot het zuiver een vraagstuk werd van departementaal werk. Daarom werd cbn uitnoo diging aan België, Italië en Japan, gezonden, waarin hun werd medegedeeld, dat een confe rentie zal worden gehouden. Het geheele doel der besprekingen, op Chequers gehouden, was na te gaan, waf de conferentie zelf zou hebben te doen. Er was dus geen sprake van het tref fen eener overeenkomst, maar alleen van het overwegen der verschillende mogelijkheden. Een overzicht der gevoerde besprekingen wos mor Frankrijk gezonden, volkomen in overeenstem- J IEDEREN AVOND L. CONCERT en DANCING L ZONDAGS MATINEE Strijkje Jean Henry y LAUGESTR. 39 - TEL. 462 PRIJSCOURANT GRATIS. IS EN BLIJFT TOCH MAAR HET BESTE EN MEEST GESORTEERDE ADRES HET DAMES IN KIHGERMDOEHUIS L'HIROKDELLE" 16/18 Langestraat. Amersfoort. -.IER ZIJN OOK VOORRADIG DE GE GARANDEERD ONDOORDRINGBARE MANTELS VAN DE FIRMA „MANDLE- BERG" te MANCHESTER. Het bekende PLAT DU JOUR In bestaande uit: SOEP, VLEESCH, AARD. en GROENTEN (Gebak; kaas o! fruit naar verkiezing). Is ook verkrijgbaar tot 's avonds 8 uur. ming met hetgeen in het memorandum stond en dnoiin was niets opgenomen, waarvan de vertegenwoordigers van' Frankrijk niet volko men op de hoogte waren. Hij was door den Belgischen minister vnn buitenlandsche zaken gemachtigd tc zeggen, dof deze niet kon be grijpen, wbardoor ol tleze verwarring wps ont staan en dat hij volkomen instemde mcf de uit noodiging. Bovendien was spreker door Mus- so'inni, door tusschenkomst van den Italiann- schcn gezant, gemachtigd te zeggen, dot ook deze ten zeerste verrast was door de wijze, waarop het memorandum wos gebruikt cn dat hij zijn hulp, teneinde hct doe! te bereiken, op alle wijzen beschikbaar stelde. Eveneens had de Japansche gezant ten sterkste ontkend, dat het memorandum iets bevatte, daf tot misverstond aanleiding kon geven vnn geheime diplomatic is geen sprake geweest, evenmin van hinderde af sproken. Het was ren poging der premiers "on Frankrijk en Engeland om clkonder te begrij pen en den toestond te ondr-rzcekcn, zoodat de voorloopige moei ijkhecen uif den weg konden werden geruimd, Zonder eenTg voorbehoud wees hij de beschuldigingen van zekere bladen nf, dot liet er co Britsche rcgeeiing om te doen was geweest de Commissie van Herstel far zijde tc schuiven cn hel verdrag van Versailles te wijzigen. Over het verdrag van Versailles is niet gesproken, muar alleen over het versing der deskundigen Hij stelde er zeer veel prijs op, dat, als men tof een regeling zou komen ipzake het' verslag der deskundigen, heiraan een overeenkomst zou worden toevoegd, opdat, ingeval van opzettelijk verzuim van Duitsch land na aanvaarding van hef verslag der ge- a'liecrden, men een üin zou trekken om Duitschiond te dwiggen tot aanvaarding zijner verantwoordelijkheden. Hij legde er nogmaals tien nadruk op, dot het verslag der deskundigen met de taak der Commissie von Herstel op grond van hef verdrag niets te maken had cn dat een overeenkomst, die als toevoeging tot of als wijziging in het vredesverdrag zou wor den getroffen, behoorlijk op de basis van het vredesverdrag zelf zou dienen te worden goed gekeurd. De a.s. conferentie beoogt uitsluitend het rapporf om Q' WQS daaraan annex is in werking te stellen. Om dit doel to bereiken, moet men Duitschland's instemming verwerven, zoodaf hetgeen wot Duitschlnnd op zich noemt, geschiedt onder aanvaarding der morcele ver plichting en niet voit een formcele ver- vost te stellen datum in Augustus of Septem ber het voorbereidend werk geheel zal zijn ge schied on de noodige wetten in Duitschlnnd zullen zijn aangenomen, zoodot dun het p'an in werking kon treden cn de noodige wijzigin gen kunnen worden gemaakt. Op voorstel van Austen Chamberlain ver klaarde de premier zich bereid een witboek te publiceercn over het gerezen misverstand. Sprekend over de conferentie der geallieer den zeide Macdonald, dat hij hoopte, dat Enge- lond. Frankrijk, Italic, Japan, België, Zuid- Slovic, Griekenland, Portugal en Roemenië ver tegenwoordigd en dc Arncriknnnsche gezant ook aanwezig zal zijn. Macdonald legt een verklaring of in het Lagerhuis. Londen, 7 JuJi. (R.) In het Lagerhuis deel de Macdonald mede, dat hij op voorstel van Herriot morgen naar Parijs zal gaan en Woens dagavond weer uit Parijs zal vertrekken. Hij voegde er aan toe Ik zal niet toelaten, als ik het kan verhinderen, dot een of andere twee drachtzaaier in Engeland of Frankrijk het voor uitzicht op een Fronsch-Engelschc regeling in gevaar brengt. Dit is iets, tc vrccselijk om aan tc denken. Een exposé von minister Hymnns. B i u s s e I, 7 Juli. (B. T. A.) Aan een noenmaal der vereeniging von de buitenland sche pérs heeft de minister van buitenlandseh\? zaken Hymans een uitvoerige uiteenzetting gegeven van den diplomatickcn toestand. Hij verklaarde o.a. dat het rapport der deskundi gen een nieuwe fase opend-e van het vraog- stuk dc-r schadevergoedingen cn van de Euro- peeschc politiek. Ongetwijfeld, aldus de- mi nister, zal de schadeloosstelling, in het rapport voorzien, niet het totaal bereiken der vroegere verwachtingen, moor het werk gaat uit van mannen, die achting en vertrouwen genieten en de Amerikaansche medewerking geeft er een prestige van groote onpartijdigheid oen. Na er aan te hebben herinnerd, dat de Commissie van Herstel cn alle betrokken mogendheden den arbeid der deskundigen hebben aanvaard, zeide Hymans, dat men moet trachten de op lossing te verzekeren, door de deskundigen uit gewerkt. Daarom hebben, aldus dc minister, Theunis en ik een soort bedevaart onderno men om overeenstemming te vergemakkelij ken; wij werken, overal met sympathie ont vangen. Daarna zette de minister in den breede uit een, hoe men te werk zal gaan, nadat Duitsch land olie maatregelen op het gebied van wet ten <yr verordeningen zal hebben genomen ter toepassing van het rapport der deskundigen. De minister vervolgde Wij zullen tc Londen in volkomen onafhankelijkheid, in een atmosfeer van verzoening, het vraagstuk bespreken van de controle, vereenigboor met het plan der deskundigen. De conferentie te Londen heeft uitsluitend ten doel de toepassing van het plan der deskundigen. Het spreekt vanzelf, dot dc kwestie eer schadevergoedingen pas definitief kan worden opgelost, als men de kwestie der intergeallicerde schulden heeft opgelost cn dot het vraagstuk der veiligheid de voor naamste zorg is. Minister Hymans besloot met te zeggen, dot België recht hetft op dc mede werking van zijn bondgenooten uit den oorlog. Het defensief occoord met Frankrijk in her innering brengend, deed hij een nieuw be roep op Engeland om door vriendschappelijke beloften de positie vnn België hechter to maken. Een onderhoud tusschen de mi nisters Noliet cn Thomson. P a r ij s, 7 Juli. (B. T. A.) Minister Noliet heeft vanmiddag een langdurig onderhoud ge had met Thomson, den Engclschen minister van luchtwezen Het Fransche standpunt. Parijs, 7 Juli. (Hovas). De bijeenkomst op het ministerie von buitenlandsche zaken heeft den tekst vastgesteld van de uiteenzet ting van het Fransche standpunt, óie Herriot morgen aan den ministerraad ter goedkeuring voor zal leggen. Borthou, Mauclèrc, Pnrmcntier cn Pcretti della Rocca woonden de bijeenkomst bij. De besp/cking in den Scnoot is tot Don derdng uitgesteld. RAS TAPFARI TE LONDEN. Londen, 7 Juli. (R.) De AbesriniscVe troonopvolger Ras Tnffari is hedenavond te Londen aangekomen en werd namens den ko ning door den hertog van York ontvangen. Sir Eyre Crowe vertegenwoordigde Macdonald. DE KWESTIE VAN DEN'KANAAL-TUNNEL. Dc Britsche rcgecring togen den aanleg. Londen, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos), j Macdonald heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat de regeering het advies von de rijksverdedi- gingscommissic had ounvonrd, n.l. dat dc voor deeion van een Kanaaltunnel niet evenredig met de nadoelen waren, die er in defensief opzicht uit zouden kunnen voortvloeien. Het ministerie van koophandel cn dat van transportwezen had- j den een verslag opgesteld, terwijl eveneens een militair rapport was ontvungen. De meerderheid dergenen, die in de vergadering aanwezig waren, toonden zich aanvankelijk gunstig voor het plan gestemd, moor no bespreking bleek, dot ieder een er toe neigde het oor te lecnen nan dc ge volgtrekkingen en adviezen van don gcnerolen staf, die tegen het plan luidden. De voordoelen van handelsstandpunt vielen, vergeleken bij de bezwaren, geheel in het niet. Londen, 7 Juli. (R.) In hot Lagerhuis deelde Macdonald mede, dot met het oog op de eenparige meening von het comité voor de rijksverdediging de regcering geen. machtiging kon geven tot den bouw van den Konooltunncl. DENEMARKEN. KOLONISATIE OF GROENLAND. Draadloos wordt d.d. 7 Juli gemeld uit Ko penhagen Gisteren is door dc Decnsche regecring een koninklijk besluit afgekondigd, waarbij olie bur gers von Denemarken cn IJsland onmiddellijk het recht verkrijgen bezit te nemen van land voor kolonisaticdocleinden cn het uitoefenen van de scheepvaart, het jachtbedrijf, de robben vangst cn visschcrij langs dc oostkust van Groenland tusschen Lindcnowsfjort 60 graden 27 minuten noorderbreedte tot 81 graden noor derbreedte, met uitzondering vnn het Angmog- sftlik-district. Het kan zijn, dat later beperkingen worden gemaakt ter bescherming van de inboorlingen aan dc Frederik-VI-kust en oon dc Scoresby- bnoi. Door dit besluit krijgen de Deenschc en IJs- landsche burgers dezelfde rechten, als de Noren door de Dcensch-Noorsche overeenkomst heb ben ontvangen, zoodra deze overeenkomst in werking treedt en dezelfde rechten zullen ver moedelijk ook worden verleend aan dc burgers vnn vreemde landen, wier regeeringen eventueel later een dusdanige overeenkomst met Dene marken zullen sluiten. Tracht elkaar te helpen en te steunen in den strijd tegen al wat slecht is. door HULBERT FOOT NER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 65 „Zoo veel hebben wij met elkaar gesproken," ging zij voort, „dot je alles weet wat ik mij voorgesteld had. Wanneer de lente weer komt, en nieuw sop in de boomen, dan is het tijd voor den jongen om te huwen. Het zal een kruis- huwelijk zijn. Mijn moeder moet AKaweh alles leeren wat gedaan moet worden, wanneer de tijd komt, dat de meisjes kinderen zullen dra gen. Geen mensch zal ooit weer langs dezen weg de vallei betreden of er uitgaan," vervolg de Nahnya. „Als er ooit hongersnood mocht komen, of wanneer het heel noodig is, dat je de vallei verlaat, is er nog een andej-c weg. Ga over de waterscheiding in de vallei noord waarts aan het eind van het dal is een klein riviertje, dat uit de bergen komt. Na vele da gen moeilijk reizen brengt het je naar de Stan ley. Je moet Charley niet van dien weg ver tellen voor hij verstandig is, of voor dat je zelf het einde voelt. Dat die weg bestaat, moet be kend blijven. Vele jaren later zullen er meer vrouwen voor de jonge mannen hier noodig zijn. De kinderen van broers en zusters moeten niet huwen hun kinderen zijn niet sterk." „Alles zal worden gedaan als je zegt," mom pelde gehoorzaam St. Jean Botcese. Nahnya legde haar hand in de zijne. Een snellen druk toen sprong zij op, en beklom den heuvel tot zij hoog genoeg stond, dat zij over de boomen heen kon zien. Hier wendde zij zich om. Thans vertoonde haar gelaat het strakke masker niet meer. Met oneindigen ernst rustten haar oogen op het lieflijke panorama het meer dat glansde 'als een pauwenborst de grazige oevers met hun witte stammen de bergen vol majesteit, bestraald door de avondzon En dun de kleine hutten met haar fijne rook- kronkelingcn er boven, en nauwelijks' zichtbaar, de gestalten der vrouwen, die zich er voor be wogen. Nahnya nam het alles nog eens in zich* op, toen liep zij terug de helling af, cn ver dween in de grot. De oude man bleef zitten, waar zij hem had achtergelatende bevende handen over de knieën, staarde hij voor zich heen. Nahnya zag het gele oog van Philippe's fakkel reeds ver weg in de grot, cn gunde zich niet den tijd om er een voor haarzelf aan te steken. De anderen wachtten op haar bij de kloof, die het riviertje in zich opnam. Philippi zat op een rotsblok kalm te rooken, Kitty zat op den grond en Ralph liep onrustig heen en weer. Toen hij haar hoorde aankomen, spiong hij op haar toe, niettegenstaande hij gebonden waszacht riep hij haar naam een blijde ver lichting klonk in zijn stem. En Kitty moest dit aanhooren I Zelfs in het onzekere fakkellicht za; Nahnya het verlangen en de smart in zijn oogen. Ook Kitty zag het. Nahnya kon dien blik niet verdragen. „Laten wij verder gaan," zeide zij snel. Philippe had reeds de balken weer over de Vloof gelegd. Hij ging er het eerst overheen; Kitty volgdetoen kwam Ralph Nahnya ver loor geen seconde zijn bewegingen uit het oog. Toen ook zij aan den anderen kont wos, bukte zij zich, en deed als wilde zij den veter van haar mocassin vastmaken. Philippe cn Kitty wo- ren reeds een eind vooruit; Ralph bleef naast Nahnya stnn. Waar T lich steeds minder werd, naarmate de afstond tusschen hen en Philippe zich vergrootte, kon hij niet zien wat zij deed, maar hij hoorde de balken over den rotsbodem schuien, terwijl zij de kleine brug naar zich toe haalde toen vernam hij even daarna een doffen plof uit de peilloozc diepte. „Nahnya I" riep hij veiboasd. „Ga je niet terug „Neen," fluisterde zij. Kitty's stem kwam plotseling uit de verte tot hen. „Ralphklonk het gebiedend. De rotswanden weerkaatsten duizendvoudig den roep. „Ik zal het je aanstonds vertellen," zei Nah nya snel. Zij haastte zich de anderen in te ha len. Eindelijk kwamen zij aan de scheur in den bergwand, waardoor een zwak daglicht, als door een zeef, in de grot scheen Philippe doofde de fakkel in het zand van de gang. Zij gingen de nauwe spleet in, in dezelfde volg orde Philippe, dan Kitty. Toen Ralph op het punt was hen te volgen, legde Nahnya haar hand op zijn arm. .,Ik blijf hier," fluisterde zij. Hij schrikte op. „Nahnya!" smeekte hij. „Nahnya Is dit het einde „Luister,'' antwoordde zij snel. „Wanneer Jim Sholto zijn dochter terug heeft, hoeft hif niet longer in Joe Mixer's kamp te blijven. Hij zal een eigen kamp maken, denk ik. Misschien geat hij naar de rivier terug. Maar het is te laat, om vannacht nog de rivier op te gaan. Hij moet kampeeren. Wanneer zij slapen, go dan een eindje van hen af liggen. Ga liggen op het pad, waar ik je gemakkelijk kan vinden..." „Nohnva „Ik komen vannacht," fluisterde zij. „Ga nu loop snel HOOFDSTUK XXIF. Verzaking. Ralph volgde Philippe en Kitty door de nau we spleet in den rotswand, cn met z'n drieën stonden zij dicht opeen op den bodem von het hol. De opening scheen een oog, dot op hen neerzag. Philippe liet Kitty omhoog klimmen langs den pijnboom. Verlegen krabde hij zich het hoofd, toen hij naar Ralph keek. Hoe zou hij hem uit het hol kunnen krijgen, terwijl zijn armen waren gebonden „Maak het touw maar los," zeide Ralph vriendelijk. „Als ik eruit ben, zal ik me wel opnieuw laten binden. Deze plotselinge gewilligheid wekte Philip-,, pe's achterdocht Hij overlegde. Ralph, die zijn rechterarm toch niet gebruiken kon, was geen geduchte tegenstander, cn de halfbloed besloot het er dus maar op te wagen. Terwijl Ralph omhoog klom, volgde hij hem dicht op de hie len, cn toen zij boven gekomen waren, haastte hij zich hem weer te binden. Afdalend ip de bedding van het ravijn, zetten zij hun tocht daarlangs voort. Evenmin als Philippe, kon Kitty een verklaring vinden voor het nieuwe licht dat in Ralph's oogen glansde. Tersluiks sloeg zij hem gade, zich afvragend wat er achter haar rug was geschied. Ralph scheen geheel veranderdzooveel had hij ge leden dat hij het vooruitzicht van een, zij het dan ook voorbijgaand geluk, vasthield, en er kracht uit putte. Aan het onmiddellijk gevaar en de hopelooze toekomst dacht hij niet meer het was hem genoeg dot Nahnya beloofd had te komen, en zij brok haar woord niet, dat wist hij Jim Sholto zog hen aankomen en snelde op hen toe. Kitty 'beantwoordde zijn uitbundige* begroeting niet zeer worm zij werd te veel door ernstiger zaken in beslag genomen. Jim voelde zich door die koelheid gekwetst, en schreef deze toe aan hoor ware oorzaak. Kwaad wendde hij zich tot Ralph. „Jij deugnietburstte hij uit. „Een hulpe loos meisje tc gebruiken om je laaghartig doel te kunnen bereiken I" Dc arme Kitty, eerst een willooze speelbal der omstandigheden, vond eindelijk krocht om zich te loten gelden. Zij wierp zich tusschen de bei de mannen. „Ik zal u nog gaan haten, wanneer u heyn zoo aanvalt I" riep zij haar vader toe, met een heftigheid die haar zelf verbaasde. „Het was zijn schuld niet I Dc heb hem bevrijd uit eigen wil, louter uit een gevoel van men- schelijkheid. dot u niet bleek te bezitten f Hij wilde dat ik terugging, maar ik wilde hem in zoo'n toestand niet alleen laten I En ik zeg u nogmaals, dot hij van Annie Crossfox houdt l Tegenover mij heeft hij nooit den schijn aan genomen, dat het niet zoo was I" „Heb je dan geen eergevoel, kind schreeuwde Jim. „U is het geweest, die gedaan heeft alsof ik dat niet bezat," gaf zij hem terug. „Begin daar nooit weer overl" Hij greep haar bij den arm. „Vooruit, ga meebeval hij grimmig. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1