Louis Klein Utrechtschestraat 44 ^ew-Edison „DE EEMLANDER" BUITENLAND. B. NIEWEGH THÖÜW- EK VOTINGS HINGEN, FEUILLETON. De verborgen vallei. Komt U eens hooren! Pianohandel LUCULLU5- INMAAKGLAZEN Voor R£G£NKLEEDING HEI DAMES EH KIH0ER10EHÜIS L'HIHOHDEILE" 16/18 Lanfiestraat. Amersfoort. Willem Groenhuizen GOUDEN 23e Jaargang No 8 HB0HNEMENTSPRI1S f3 .v.oor Ame~ ioort 2 10, idem tianco per post f 3.per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers f Cj05. AMERSFOQRTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N®. 47910. TEL. INT. 513. Woensdag 9 Juli 1924 PSiJS DER ADVERTEHTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgei meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcldadigheid&-advc>tentien voor de helit der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcclige bepalingen voor het advcTteeren Eenc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Gemsentebnistiouding. EL Wij eindigden ons vorig artikel met de mededeeling, dat onze gemeente in totaal uit de O. \V. had ontvangen een -bedrag van 755,000 en tot dekking der crisis uitgaven had geleend een bedrag van 501,000. De eerste uitkeering bedroeg 482,746, welk bedrag niet is aangevoerd voor haar doel, maar in de gewone middelen opgenomen van den dienst 1920. B. en W. schreven d.d. 1919, toen de begrooting voor '20 aan de orde zou komen: „Wanneer wij don ook het bedrag van 900,000 als opbrengst der inkomstenbe lasting ramen, is dit meer om formeel© re denen", n.l. om op papier een sluitende begrooting te krijgen. Vooralsnog meenen rij „daarvoor de verantwoordelijkheid niet te kunnen .dragen", hoewel bekend was dat deze dienst minstens 520,000 meer als die van 1919 zou hebben te dragen, wilde men uitkomen. Het nadeelig1 saldo immers had toen 271,096 bereikt, met een op brengst aan belasting van 428,110 bij een belastbaar inkomen van 9,345,800 en een gemiddelde hefting van 4.47 Met deze wetenschap h-ad men vooral in een tijd toen het gemakkelijk kon, dit bedrag moe ten aandurven, en niet op „zien komen spelen". Tegen dit beleid is in den Raad heftig geprotesteerd, 't mocht niet baten. Toen genoemde uitkeering kwam, meende men deze geheel ten behoeve d-er gewone middelen te mogen aanwenden in dezen zi-n, dat hetgeen uit de gasfabriek was genoten zou worden teruggegeven 205,000) dat de crisiskosten over '20 50,000) hieruit zou worden bestreden, dat eveneens de kolentoeslag, dat was dat deel der kostprij zen van steenkool voor de gasfabriek 'het welk boven 40 per ton uitging 102,000) hieruit bestreden kon worden, terwijl ten slotte 125,000 zou worden aangewend voor de directe gewone middelen, om hier mede de geraamde opbrengst der inkomsten belasting tot 77^,000 te kunnen vermin deren. Bovendien wilde men nog een zeker be drag uit onvoorzien putten, niettegenstaande bekend was dat het Burgerlijk Armbestuur meerdere uitgaven vorderde. De raad nam dit voorstel aan, behoudens dat de reeds aangenomen 8-urendag bleef gehandhaafd. Dank zij dit kunst- en vliegwerk bleef de volle rente- en aflossingslast van de crisis- leening naar volgende jaren verschoven. Gedeputeerde Staten waren maar weinig gesticht met dit beleid en schreven dienten gevolge: „Overwegende dat, met het oog op den geidelijken toestand, waarin Amers foort verkeert, mede als gevolg van een niet t ij d i g e voldoende verster king van de gewone middelen tot dekking van gewone uitgaven in 1918 en 1919 en ter voorkoming van grootere geldelijke moeie- I ijk he den, welke immers alleen zou den rijn te ontgaan door een minder wen- sohelijke of plotselinge opvoering van den hoofdelijken omslag in 1920, dat alleen gezegde 50,000 ter bestrijding der c'istri- buti©kosten (zie boven) over '20, en de ko lentoeslag ad 102,000 uit de O. W. mag worden bestreden, maar dat het niet aan gaat en dat het „weshalve bezwaar ontmoet die (O. W.) uitkeering cok te doen strek ken tot verlaging van 125,000 van den op 900,000 uitgetrokken post hoofde- Hjken omslag" over den dienst 1920, en ook niet mag strekken tot „teruggaaf aan de gasfabriek van de in 1917, 1918, 1919 (aan haar kapitaal onttrokken) ten bate der ge Ik spatieer. H. wone middelen der gemeente van die dienst jaren aangewende 205,000, welke, zoo deze teruggaaf noodig wordt geoordeeld, ook uit de gewone middelen moet worden ge kweten." De situatie werd al moeielijker, dank zij de, zooals mr. Van Traa destijds zei, poli tiek vam „op zien komen spelen". Inmid dels nam de raad de nieuwe loonregeling aan (vergadering 16 Sept. 1920). Na de ver verping door Ged. Staten moest opnieuw een verdeeling der buit worden voorgesteld. Het was toen te laat (29 Oct.) om een ver hoogde opbrengst der belasting door ver hoogden factor voor Ie stellen. Niettegen staande de raad eenmaal de salarisreg-eling enz. had aangenomen kwam in verband met de verdeeling der O. W. het voorstel om over '20 een toeslag te geven-, die, wat het profijt betreft, voor sommige categoriën tot 75 en 50 van hun loon terugging om met ingang van 1921 tot een loonsverhoo- ging van 100 voor alle betrokkenen te herkeeren. Om formeel© redenen (het pen sioen) is tot de toeslag op dien datum be sloten. maar niet tot een gereduceerd be drag. De raad was eenmaal van meening aan zichzelve op 16 September was 't aan genomen en aan de beambten en werk lieden verplicht te zijn zich hiernaar te ge dragen. Dit heeft de gemeente maar al leen voor 1921 50,000 gekost. Hoe dit kwam? Nadat de uitkeering O. W. was verminderd tot 330,301, afgetrokken was 50,000 4- 102,000, en daarna nog 122,500 was aangewend voor schuld delging der gewone middelen, bleef er nog 207,500 over, waarbij een surplus kolen- bureau totaal 220,000. Van dit bedrag werd voorgesteld 100,000 te nemen voor dekking nadeelig saldo gewonen dienst 1919 (het totaal was 238,000) en dan bleef ten slotte nog f 70,000 over voor salarisverbetering. De raad wild© echter het volle pond geven en daan-oor was 120,000 noodig. Aangezien nu 1921 het volle nog bestaande nadeelig van 1919 had op te nemen, is door dien maatregel 1921 benadeeld voor 50,000, in plaats van 138,000 moest men nu in dat jaar 188,000 nadeelig overnemen. Deze zonde is me door mijn opponent zwaar aangerekend. Een kwestie van sociaal- politiek inzicht, waarover we niet debattee- ren. Intusschen was de belastingopbrengst slechts 781,000 in plaats van de geraam de 930,000 en het nadeelig saldo over dien dienst in gewoon 95,000. Resumeerende: in 1920 heeft men bewust op een nad'eelig saldo aangestuurd door de wetenschap, dat 520,000 meer dan in 1919 noodig was te verwaarloozcn; door een raming ven 900,000 tot 748,000 te rug te brengen; door bijna de eerste uitkee ring (O. W.) van 482,000 in de gewone middelen op te nemen, en d3t tengevolge hiervan het gemeentelijk budget met 55,000 en de gasfabriek met 50,000 rente van opgenomen kapitaal werd be zwaard. Conclus-ie: het financieel beleid van 1920 was roekeloos. J. HOFLAND Sr. DUÏTSCHLAND. UIT ANHALT. Dessau, 8 Juli. (W. B.) De nieuv/gekezen landdag van Anhalt is heden voor een consti- tueerende vergadering bijengekomen. De re geering is nog niet afgetreden, omdat het tot dusver onmogelijk was een nieuwe te vormen The Phonograph with a sou/ Dionnlo Rnllon Groots BIBLIOTHEEK VOORRAAD rlallUld nullull Abonnsmeutsn per jaar 12 of 24 rollen naar keuze per maand LANGESTR. 39 - TEL. 462 PRIJSCOURANT GRATIS. IS EN BLIJFT TOCH MAAR HET BESTE EN MEEST GESORTEERDE ADRES -ilER ZIJN OOK VOORRADIG DÉ GE GARANDEERD ONDOORDRINGBARE MANTELS VAN DE FIRMA „HANDLE- BERG" te MANCHESTER. JUWELIERHORLOGBER. Langestraat 43, Telef. 852. Poslr. 7582. DE LUCHTVERBINDING MET ANGORA. Het eerste Duitschc wolerpostvliegtuig, dot Zaterdag von Dessau vio Boedapest en Con- stantinope! naar Angora is vertrokken, is al door aangekomen. Het heeft de reis in 27 uur volbracht. Alleen .te Boedapest is een keer op den Donau een landing gemaakt. NIEUWE LOONEISCHEN DER HAMBURGSCHE HAVENARBEIDERS. Hamburg, 8 Juli. (V. D.) De arbeiders bij den scheepsbouw hebben opnieuw loonsver- hooging geëischt. Bij niet-inwilliging dreigen zij met stoking. DE HUISZOEKING IN DE COMMUNIS TISCHE FRACTIEKAMER VAN DEN RIJKSDAG. B e r 1 ij n, 3 Juli. (\V. B.) Het Senioren-con vent van den rijksdag is tegen 10 Juli bijeen geroepen. Naar in parlementaire kringen wordt medegedeeld, zal het protest der communisti sche fractie inzake de huiszoeking in de fractie- kamer in het rijksdaggebouw het onderwerp van bespreking uitmaken. HET PROCES TEGEN DR. SCHNEIDER. Keulen, 8 Juli. (\V. B.) Op den tweeden dag van 't proces tegen Ministerialrat dr. Schneider werden hedenochtend eerst de laatste getuigen in de zaak betreffende de vervalsching van regiefranken gehoord. ERNST TOLLER WEER VRIJGELATEN. Volgens een persbureau aldus de Duit- sche draodlooze dienst is de communisti sche dichter Ernst Toller, die wegens deelne ming non de Beiersche radenregvering tot vijf jaar vestingstraf werd veroordeeld, thans vrij- gelsten, omdat hij zijn tijd had uitgezeten. PAUL ALTHOFF. f De bekende directeur van het circus Cotty- Althoff, Paul Althoff, is in Bad^Wildimgen ovcr- ledcn. BOTSING TUSSCHEN TREIN EN AUTO. Vijf dooden. Bayreuth, 8 Juli. (W. B.) Gisteravond werd op het station Röhrenscc, nabij Bayreuth een van een schuttersfeest in Soos terugkce- rende auto, waarin verscheidene personen ge zeten waren, door den van Turnau komenden trein aongereden. Vijf personen werden ge dood. De auto werd ongeveer zeventig Meter meegesleurd en geheel verbrijzeld. De chauf feur en een vrouw werden gewond. FRANKRIJK. UIT DEN MINISTERRAAD. P a r ij s, 8 J it.l i. (Hnvas.) De ministerraad besloot bij dc Kamer een wetsontwerp in te dienen, strekkende tot het overbrengen van de asch van Jaurès naar het Panthéon. Hij onder zocht tevens een wetsontwerp tot het wederin- stellen van het arrondissmentskicsrecht. ENGELAND. DE A.S. LONDENSCHE CONFERENTIE. De inhoud van het Engclsche witboek. D.d. 8 Juli wordt draadloos gemeld uit Lon den Overeenkomstig de belofte, gisteravond door den premier afgelegd, werd hedenavond op het bureau van het Lagerhuis een officieel stuk ge deponeerd, bevattende dc geheelc briefwisseling nopens de schodevergcedings-conferenlie, clie men zich voorstelt op 16 Juli te Londen te hou den, ter overweging van de maatregelen, die vereischt worden om het plan-Dawes in wei- king te stellen. Het eerste document is een telegram, gedag- teekend 23 Juni, aan den Britschen ambassa deur te Rome, wien verzocht wordt er mede deeling van te doen aan de Italiaansche regee ring. Na gewag te hebben gemaakt van de op Chequers getroffen overeenkomst, om ccn ge allieerde conferentie bijeen te roepen teneinde het plnn-Dawes in werking te stellen, gaat het telegram voort „Daar de geallieerde conferen tie zou beperkt worden tot dit onderwerp al leen, zullen de vraagstukken van de veiligheid en van de intergeollieerde schulden niet op de conferentie worden besproken, maar moeten deze op een latcren datum worden behandeld. Het hoofddoel der conferentie zal derhalve zijn het eens te worden over de bewoordingen van het „instrument", hetwelk partijen formeel zal binden om de verschillende dingen te doen, voorgeschreven in het rapport van generaal Da wes en dat geteekend zal worden zoowel door de geallieerden als Duitschland Dit instrument zou den vorm kunnen aannemen van een pro tocol, teneinde allen schijn te vermijden van een wensch van de zijde der geallieerden om het verdrog van Versailles te wijzigen. De Britsche regeering is voor het plan om in zulk een protocol vast te stellen (1) den da tum, waarop Duitschland zijn wetgevende en an dere maatregelen zal hebben voltooid, die het moet nemen (2) een latercn datum wellicht twee weken na den eersten datum waarop alle economische cn fiscale sancties, thans op Duitsch gebied van krocht en waardoor dc eco nomische bedrijvigheid van het Duitsche rijk wordt getroffen, zouden worden opgeheven. Dit plan was reeds in overweging gegeven bij de besprekingen, die begin Mei in Engeland plaats hadden tusschen Macdonald en de Bel gische ministers. In het rapport van generoal Dawes wordt bepaald, dat slechts in geval von een openlijk in gebreke blijven bij de uitvoering von de voorwoorden, in het rapport belichaamd, de sancties weer zou worden opgelegd. Het thans in overweging gegeven protocol dient derhalve een bepaling van die strekking te be vatten en het zal noodig zijn te beslissen, welk© autoriteit, voor het geval zich een openlijk in gebreke blijven voordoet, moet beslissen, dat dit heeft plaats gehad. Do verplichtingen, die Duitschland op zich moet nemen ingcvolgo het in het rapport van generaal Dawes voorgestelde plan, gaan vee] verder dan die, opgelegd in het verdrog van Versailles en het komt derhalve oan de Britsche regeering voor, dat dc tank om te beslissen of er een openlijk in gebreke blij ven heeft plaats gehad, niet kon worden toe vertrouwd non de Commissie van Herstel, daar de functies dier commissie scherp worden om schreven in het verdrog van Versailles. Hot denkbeeld is geopperd, dnt de diensten van het financieele comité van den Volkenbond moes ten worden ingeroepen voor dit doel. Het pro tocol moet ook een bepaling bevatten inzake verwijzing naar het internotionnle hof von ar bitrage van ieder geschil ten aanzien van de juiste uitlegging der bewoordingen ervan. De Britscho en dc Fronsche rcgccring ver langen zeer te vermijden, dot op ecnigerlei wijze de indruk wordt gewekt, dot de aangele genheden ook moor in de geringste moto tus schen hoor zijn geregeld zonder voorafgaand© raadpleging met haar bondgenooten cn of schoon de nlgemcene denkbeelden, boven ge schetst, door Macdonald en Horriot werden besproken, zijn er geen verbintenissen van eenigcrlei aard tusschen hen aangegaan of zelfs geopperd. Met het boven uiteengezette doel heeft de Britsche regcering thons de eer dc Italiaansche regeering uit te noodigen de intergeollieerde conferentie te Londen op 16 Juli a.s. bij te wo nen. Zoodrn dc intergeallieerde conferentie tot ccn bepaalde overeenkomst zol zijn gekomen, wordt in overweging gegeven, dot de Duitsche regeering dient te worden uitgenoodigd om dc conferentie bij te wonen, om met dc geallieer den in de conferentie bijeen te komen voor on derhandelingen en besprekingen cn niet slechts om geplaatst te worden voor een definitief vastgesteld document, dut Duitschland dnn zou moeten nanvnorden of verwerpen. De mededeeling werd besloten met een op somming der andere mogendheden, oan welke uitnoodigingen gezonden zijn. Don volgt ccn depnrtemcntalc mededeeling, gedngtevkend 24 Juni, van Sir Eyre Crow© oan graaf Peretti, wonrin vijf punten worden aangegeven, die, naar het dc Britsche regce ring* voorkomt, noodig in het protocol moeten worden opgenomen. Deze zijn(1) c.-n nlge- ïneene verklaring, dat het rapport in zijn ge heel is aanvaard (2) een verbintenis van d© zijde der Duitsche regeering om alle maatre gelen, wetgevende, administratieve cn andere te nemen, vereischt ingevolge het rapport, op een datum, in het protocol zelf vast te stellen, waarbij aan de Commissie van Herstel de be voegdheid wordt gegeven dien datum uit te stellen, als te zijner tijd bevonden wordt, dat de Duitsche maatregelen niet gereed zijn (3) als tegenhanger een belofte van de zijde der geallieerden, dnt alle economische en finan cieele sancties, die de economische en admi nistratieve vrijheden van Duitschland belemme ren zoowel binnen als buiten de gebieden, in gevolge het verdrag van Versailles bezet, zul len worden opgeheven eveneens op een be paalden datum, welke datum met een tusschen- ruimte van bijvoorbeeld veertien dagen zou volgen op den datum sub 2 bedoeld (4) een verbintenis, dat deze sancties niet opnieuw zul len worden opgelegd, behalve in de omstan digheden, in het rapport bedoeld, waarbij dan de een of andere autoriteit (niet de Commis sie van Herstel) zou worden bekleed met de bevoegdheid te vcrkloren of deze omstandig heden zich op een gegeven oogenbük hebben voorgedaan. In dit verband zou men in een of onderen vorm zijn toevlucht kunnen nemen tot den Volkenbond of diens financieele comité; Spaarzaamheid is een groot inkomen. CICERO. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 68 Boven aan de helling ontmoetten zij Joe Mixer. „Heb je hem toch gepakt friep hij Philippe vroolijk toe. En zich tot Ralph kee- icnd: „Hoe voel je je nu, mannetje?" Kitty vreczcnd voor wat ongetwijfeid komen zou, rukte zich los uit haar vaders greep, en snelde op Joe aan. Een hoog rood stond op haar wangen. „Laat hem met rust I" riep zij. „Hij is jullie gevangene niet meerZij keerde zich tot haar vader„Hij staat onder uw hoe de I Als u hem niet met ons meeneemt, en hem beschermt tegen dezen laffen schurk, blijf ik ook hier Alle mannen vreezen den toorn van een vrouw. „Matig je uitdrukkingen wat, meisje I" zeide Jim boos. Tot Philippe zei hij onvriendelijk „Geef hem aan mij over I" Philippe deed wat hem gevraagd werdhij wilde niets liever. Joe Mixer was veel te nieuws gierig om te vernemen, wat de uitslag was van Philippe's onderzoekingstocht, dan dat hij er zich om bekommerde, waar Ralph blecT. Stack ©n Crusoë waren naderbij gekomen, en alle drie overstelpten thans Philippe met vragen, JinV Shoito draalde om weg te komenook op hem had de goudkoorts vat gekregen. Aon Rnlph dacht geen der mannen meerhij zat op een boomstam naast den weg stil te droomen, doof cn blind voor hetgeen om hem voorviel. Kitty sloeg hem droevig gade. „Het was juist zooals zij verteld heeft," zei- de Philippe„een lange weg door de grot, cn ren mooie vallei aan den anderen kant. Er is geen andere weg om er in te komen. Het is de Kom van het Rotsgebergte werkelijk." „Heb je geen goud gezien informeerde Joe gretig. „Een massa antwoordde Philippe. „Het zand van al de kleine riviertjes is er door geel gekleurd. Ik heb wat mee genomen, kijk Hij stak de hand in zijn zak, en haalde haar weer te voorschijn vol gele korreltjes, die bi] onverschillig tusschen Joe's bcgcerige grijpvin gers deed glijden. De hoofden der vier blanken bogen zich erover heen, en in de vier paar oogen lichtte dezelfde, ongezonde glans. „Ja, dat is hetgeen je hebben moet I" ri<^ Joe, terwijl hij vol genot het stofgoud van de eene handpalm in de andere liet glijden. „Alles kun je er voor krijgen, drank, vrouwenAlle machtig I Ik zal altijd zorgen, dat ik een zak vol bij me heb, cn eiken dag kom ik mccgra- vcn om het te kunnen voelen en wegen." gunnen wij het uit de vallei brengen door de grot vroeg Jim. „Zeker," antwoordde Philippe. „Het is een gemakkelijke weg." „En die meid, hoe is het daarmee vroeg Joe. „Die is daar met haar familie." „Hoeveel menschen „Een oude man, een jonge man, twee jon gens, en vier vrouwen." .,Hm I Die zouden het ons nog laètig kunnen maken," vond Joe. „Zij geven niet om goud," zc-ide Philippe effen. ^Wasschen het ccn beetje, en loten het verder liggen. Teen ik Nahnya vertellen, jullie bent allen bier, zij is bang. Zij zegtdat is niet noodig. Zij zegtik zal niet tegenvechten." „Nu, vooruit dan I" riep Joe opgewonden. „Dan moet er ook geen lijd verloren gaan I" „Er op af f" riepen Stack en Crusoë tegelijk. Jim Sbolto's gelaat drukte duidelijik den wensch uit, ook mee tc gaan. Hij keek on rustig naar Kitty. Philippe alleen was minder gretig. „Ik pagaai den halven r.acht I" zeide hij op verongelijk ten toon. „Ik loop den heelen dag. Ben ik een stoommachine Ik nu eten en slapen." „Slapen schreeuwde "Joe „Kerel, er wacht ons alle drie daar een fortuin I" „Ik ga slapen, ik," herhaalde Philippe koppig. „Dot goud is daar morgen nog net zoo, denk ik." „Vervloekte roodhuiden riep Joe. ,,'t Is al les één pot nat I" „Ga zelf maar," iaodde Philippe. „De weg is vrij. Als je mij muar niet de schuld geeft, wanneer je in de kloof valt of den weg kwijt raakt." Een felle woordenwisseling ontstond. Philippe was niet te overredenhij wist maar al te goed, dat de blanken zich zonder hem niet in de ingewanden der aarde zouden wagen. Om ten slotte een einde te maken aan hun aan dringen, nam Philippe zijn deken, wikkelde deze om zich heen, cn deed alsof hij ging slapen. De anderen zagen zich genoodzaakt, hun ongeduld te bedwingen, cn te wachten. Onderlusschen stond Jim Shoito in heftigen tweestrijd. Hij wilde Kitty niet met die ruwe mannen in cén kamp loten overnachten, en was niet van pian om haar een oogenlik met Ralph alleen te laten toch kostte het hem zeer veel moeite zich los tc rukken van een streek, waar zulke enorme rijkdommen maar voor het op rapen l&gen. Hij moest onwillekeurig voortdu rend zijn harde zwoegen bij zijn eigengemaakte smeltovens. Vergelijken met het gemakkelijke goud v/asschen in een riviertje. Hij koos een middenweg, cn richtte zijn kamp een paar honderd meters verder in, dan dat van Joe. Het was daar, dat de operatie op den arm van de oude Marya was verricht. Inwendig verheugde Ralph zich over dio keuze van kamp plaats. Nahnya zou niet ver behoeven tc gaan. Gedurende het overige deel van den middag sliepen Ralph en Kitty. Jim hield zichzelf onle dig met het bouwen von een tnkkenhut, die Kit ty 's nachts tot tent zou dienen. Er werd niet veel gesproken aan het kamp vuur. Het hinderde Rnlph, dat hij genoodzaakt was van Jim's weinig gulle gastvrijheid ge- bnrik te moeten maken, maar cr viel niets aan te veranderen. Onmiddellijk na het avondeten verdween Kilty in haar tent, en weldra rolde Joe zich in zijn dekens voor den ingang. Hij maakte geen bezwaar dot Ralph zijn rustplaats een eind van hem af uitzocht. En als Ralph ontsnapt was, zou dat Jim des te aangenamer zijn geweest. Toen Jim's gesnurk de diepe stilte in het woud begon te verstoren, stond Ralph op, cn sleepte zijn dekens nog verder weg. Jim had hem zóó gebonden, dot zijn linkerarm van den elleboog af, vrij was. Hij ging vlak naast het pad liggen en wachtte. Het was omstreeks ne gen uur. Het zou niet voor tienen donker zijn en hij wist, dat Nahnya zeker niet eerder int het hol zou durven komen, en dat hij haar tijd moest laten om een omweg tc maken, teneinde het andere lenmp te kunnen vermijden. Ralph telde de minuten, die traag voor bij kropen; het scheen of de helder blnuwe he mel den laalsten zwakken zonneglans wilde vasthouden en of de schemerende open plek ken in het woud den nacht niet durfden ingaan. Ten slotte verloor hij zijn geduld hij sloot de oogen en viel in een rusteloozen slaap. En toen hij ze weer opende ziel toen was het bijna don ker. Zijn hart begon hevig te kloppen, cn zijn mond kleefde droog. In elk fluisteren der blade ren meende hij het ritselen van haar rok te hooren. Dc zócht-krakende geluiden in de den- nenaalden deden denken aan de voetstappen van hoor mocassins, nu non dezen kont, dan weer aan gene zijde. Telkens weer rees hij met een schok overeind, zeker, dot hij haar hoorde, alleen om teleurgesteld weer te gaan liggen. Het denkbeeld dot ten slotte misschien toch iets haar zou verhinderen tc komen, maakte hem ziek van angst. Zacht kwam zij, als een koeltje door het woud. Op haar knieën viel zij naast hem neer, zonder dat hij haar had hooren komen. Zijn oogen waren aan het duister gewend, cn zwak kon hij haar zien het mooie kopje zich af- teekenend tegen den donkeren nachthemel bo ven hen; haar beido handen tegen de borst gedrukt, gelijk hij haar zoo vaak reeds zog. Hij hoorde het snelle kloppen van haar hart, of verbeeldde zich h,et te hooren. Een diepe vrede kwam over hem na de martelende onzeker heid. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1