Louis Klein Utrechtschestraat 44 ZOMER gtiew-Edison '"M? ELEKTRISCHE KACHELS F.H.Lomans BUITENLAND. FEUILLETON. De verborgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS f"5 rr Amc~ „DE EEMLANDER" Komt U eens hooren! Pianohandel Lunchroom Princesse. COSTUMES BLOUSES ROKKEN Dames-Mode-Hnis „L'UIRONDELIE" Utrechtschestraat 15 Tel. 483 23e Jaargang No. 12 loort 210, idem tianco per post f 3.per week (met gratis Terrekcnnp tegen ongelukken) f 0.175. afzonderlijke nummers cj05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCBHUER^ORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 91S. Maandag 14 Juli 1924 PRIIS DER ADVERTEHTIEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ueidadigheids-adve tenttën foor de helft der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer foordcelige bcpalinaen toot het adverlecien. Eene circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET RAPPORT DER DESKUNDIGEN. Een beschouwing- van den rijkskanselier. Bij de ontvangst van Duitsche journalisten heeft de rijkskanselier Zaterdagmiddag een toespraak gehouden, waarin hij o.a. zeide, dat de verwachtingen, gewekt bij het bekend wor den van het plan der deskundigen, voor een goed deel weer voor ernstige bezorgdheid en vrees hebben plaats gemaakt. In den geest, dien wij uit het rapport meenden te moeten dis- tilleeren, hebben wij zonder verzuim met alle kracht gewerkt aan de voorbereidingen, die onzerzijds voor de uitvoering van het plan ver- eischt waren. Indien Poincaré in zijn jongste rede in den Senaat inderdaad heeft gezegd, dat Duitschlond nog niets gedaan heeft om wetten tot uitvoering van het plan tot stand te bren gen, berust zulks op een volkomen miskenning van en onbekendheid met den toestand Poin caré had beter kunnen weten, al? hij zijn licht bij de Fronschc onderhandelaars had opgesto ken. Met vreugde mocht Marx vaststellen, dat ook in Frankrijk langzamerhand een zienswijze veld wint, die do verwachting schijnt te recht vaardigen, dat thans eindelijk de zoo lang na gestreefde en betwiste oplossing van het ver- goedingsvraagstuk zal slagen. Uit de mededee- lingcn en verklaringen van over de grens meent Duitschlond te mogen opmaken, dot de con ferentie te Londen eindelijk van anderen aard zal zijn dan die welke tot dusver zijn gehou den. De geesi, die ons bij ons werk bezielt en dien wij ook bij de opstelling van het rapport aan het werk zagen, is de geest van openlijke eer lijke overeenstemming, van vrije en openhar tige uitspraken, dc geest, die na het opruimen van alle puinhopen uit den oorlog na den oor log ons in staat stelt met open blik den tegen stander in het oog te zien en elkaar weer de hand to reiken bij het besluit om eindelijk het herstel niet slechts van Duitschlond, maar van heel Europa aan te pakken. De conferentie te Londen moet Duitschland de verwezenlijking van dit doel nader bijbrengen. Ik moet vast stellen, dat door de Parijsche afspraken tus- schcn Macdonald en Herriot vele op de con ferentie gestelde verwachtingen ernstig be dreigd schijnen. Het Duitsche volk is besloten en bereid voortaan ook nog dc groote en zware lasten van het rapport op zich te ne men, die, volgeis Engelsche uitspraken zelf, de grenzen en lasten van het verdrag van Ver sailles te boven gaan, mits het slechts eindelijk het doel dezer cijfers inziet Het Duitsche volk wenscht weder toestanden overeenkomstig het verdrag, het wenscht, dat het verdrag van Ver sailles cn de Rijnlandoverecnkomst weer ten volle van kracht zullen worden en den wet tigen grondslag zullen vormen, waarop Duitsch land zich met zijn vroegere tegenstanders in eerlijk overleg en tot wederzijdsoh nut kan ver staan. Het Duitsche volk wenscht eindelijk weer nationale vrijheid en gelijke rechten als andere volken. Frankrijk, dat thans zoo sterk den nadruk legt op het in stand houden van het verdrag van Versailles, moest begrijpen, dat wij onze weinige rechten uit dat verdrag gewaarborgd willen weten. Duitschland's cn Europa's lot hangt alleen hiervan af, of het economisch begrip van het rapport niet alleen door Duitschlond, maar ook door de andere zijde in daden wordt omgezet. De rijkskanselier besteed ten slotte de op vatting, dat hij afwijzend en belemmerend zou staan tegenover het streven van het buitenland om Duitschland de toetreding tot don Volken bond te vergemakkelijken. Voor die toetreding selt hij echter als voorwaarde, dat Duitsch land's welzijn en eer ten volle bewaard blijven. Hij begToette met oprecht genoegen de pas bekend gemaakte verklaring dienaangaande van lord Parmoor. De eenige voorwaarde, die de rijksregeering verbindt aan de uitvoering van het rapport, zoo verklaarde dr. Marx nog volgens een draadloos bericht, is, dat het door olie betrokkenen naar inhoud en geest oprecht wordt aanvaard en uit gevoerd. De rijksregeering rekent bij de uit voering der overeenkomst op de medewerking .•an een rijksdag. Heb lief en zeg dan wat ge wilt. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. Vezet der Duitsch-nationalen. B e r 1 ij n, I 2 J u 1 i (W. B.) Volgens de Kreuz- zeitung heeft de voorzitter der Duitsch-natio- nole rijksdagwfractie namens deze een open brief tot minister Stresemann gericht nopens de militaire controle. Daar de geallieerden in him antwoord staan op onvoorwaardelijke onder werping, noodigt de fractie de regcering uit haar verklaring van 30 Juni te herroepen en de gcëischte contróle niet toe te staan. EEN PROTEST TEGEN DE NIEUWE INVOERRECHTEN. B e r 1 ij n, I 2 J u 1 i. (W. B.) Volgens de Vos- sische Ztg. heeft het verbond voor den buiten- landschen handel een protest gepubliceerd te gen de voorgenomen nieuwe invoerrechten of landbouwproducten. DUITSCHLAND EN POLEN. Weenen, 12 Juli. (W. B.) De Duitsche cn Poolsche delegaties, die hier tot het sluiten van een Diritsch-Poolschc overeenkomst vertoeven, hebben een gemeenschappelijke bijeenkomst ge houden. Naar verluidt, zal een overeenkomst worden uitgewerkt met de scheidsrechterlijke uitspraak a]s basis. Vermoedelijk zullen de on derhandelingen zes weken duren. HET VERKEER MET HET BEZETTE GEBIED. B e r 1 ij n, 12 Juli. (W. B.) De daiing van de prijzen der Roerkolcn met 20 pCt. heeft het mogelijk gemaakt voor het rijksministerie van verkeer om, ter verlichting van den hachelijken toestand van het bezette gebied en vooral van de mijnindustrie in het Roergebied, het tarief voor het verkeer met het bezette gebied te ver lagen. DE INKRIMPING VAN HET AANTAL AMBTENAREN. Berlijn, 12 Juli. (W. B.) Naar het Berli ner Tagcblatt verneemt is de Bciersche regce ring met de rijksregeering onderhandelingen be gonnen om een verzachting aan te brengen in het stelsel vnn inkrimping van 't aantal ambte naren. POEHNER ONTSLAGEN. De Beiersche Disziplinarkammer heeft Zater dag volgens Wolff besloten Poehncr uit zijn functie van Oberlandesgerichtsrat te ontslaan. AARDBEVING GERIGISTREERD. Hamburg, 12 Juli (W.B.). Gisterenavond werd door de toestellen van het hoofdstation voor aardbevings-onderzoek alhier opnieuw een buitengewoon hevige aardbeving op ongeveer 6100 K.M. afstand in Oostelijke richting gere gistreerd. Het centrum bevindt zich vermoede lijk in Centraal Azië. AUTO VERBRAND. Blusschcrs gaon met den inhoud aan den haal. Friedrichsruh, 12 Juli (W.B.). Ter ge legenheid van een tochtje in de omgeving dezer plaats, vloog de auto van Fürst Bismarck on derweg in brand en werd geheel vernield. Bis marck zelf bleef ongedeerd. Bij het blussings- werk werd een koffer met een inhoud van waar de (o.a. gouden sieraden en gouden munten met de afbeelding van paus Leo) gestolen. HEVIGE BRAND. Stade, 12 Juli (W.B.). In Grapcl, dot in de buurt van Stade ligt, werden twee woonhuizen en zeven schuren door een hengen brand ver nietigd. FRANKRIJK. HET AMNEST1EONTWERP IN DE KAMER. Twee artikelen aangenomen. P a rij s, 13 Juli. (B. T. A.) De Kamer nam de twee eerste artikelen, aan van het amnestie- ontwerp. Artikel 2 heeft de amnestie tenge volge van Caillaux cn Malvy. P a r ij s, 13 Juli. (B. T. A.) De Kamer zette de beraadslagingen over het amnestie-ontwerp voort en ging daarna tot morgen uiteen. HITTEGOLF TE PARIJS. P a r ij s, 13 Jul i. (B. T. A.) Met het oog op de hitte is de revue, die 14 Juli te Parijs zou worden gehouden, afgelost door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 70 „Je weet wat ik bedoel," sprak Nahnya rustig. „Waarom dan zooveel woorden te verspillen Philippe's oogen openden zich groot van ver bazing. „Je hoort mij nu toe I" zeide hij. „Nog niet,' antwoordde Nahnya koel. „Ik heb gezegd, dot je met mij mee kon gaon, wan neer je wilde. Een belofte heb ik niet gegeven." „Je hoort mij toe," herhaalde Philippe nu luider. „Er valt niets meer te zeggen „Er is heel veel te zeggen I" sprak Nahnya, hem vast in dc oogen blikkend. „Als je de hönd aan mij durft slaan tegen mijn wil, dood fk je Een ko;te felle worsteling tusschen twee paar oogen toen sloeg de man de zijnen neer „Ik wil niet met je twisten," zeide Nahnya toen, vriendelijker. „Je hebt me goed geholpen. Ik beschouw je als een goed vriend." Zijn oogen waagden het, in steelschen nede- rigen blik, weei naar haar op te zien. „Ik zal met je trouwen wanneer je dol wilt," ging Nahnya voort. „Omdat ik geleerd hebt. dat een meisje niet alleen kan blijven. En ik heb nu geen volk meer. Ik zal een goede vrouw voor je zijn. Ik zal altijd hord werken. Ik zal trachten je een rijk en groot man te maken- Maar eerst moet er waarhéid tusschen ons zijn." „Welke waarheid stamelde Philippe ver baasd. „Ik heb je niet lief," zeide zij. „Dat is blanken-taal," oordeelde Philippe. „Wat is liefde Wij trouwen. Jij houdt mijn huis in orde." ,,Den blanken man heb ik lief," zeide Nahnya vast. Dreigend was hij opgesprongen. In zijn on- noozelheid dacht hij, dat ze hem op de proef wilde stellen. Hij voelde zich in zijn eigenliefde gekwetst. Nohnyn's oogen hielden de zijne vast. „Als je me slaat, houd ik daarom niet minder van hem," zeide zij. Philippe kon niet tegen haar op; zijn oogen konden het sterke licht achter de hare niet ver drogen. Hij mompelde iets onverstaanbaar. „Wil je mij trouwen vroeg Nahnya no en kele oogenblikken. Hij zag haar aan met een felle jaloezie. Nah. nya voelde dat hij niet begrepen had wat zij met „liefhebben" bedoelde. Zij voorkwam zijn antwoord „Geen man heeft mij ooit bezeten!" riep zij trotsch uit. Hij zag haar twijfelend aan. Hoe ongaarne de rnan in hem het zich ook bekende hij geleek was in haar hand. „Rood en wit passen niet bij elkaar," zeide Nahnya met haar fatalistische kalmte. „Hij is weg. II; zal hem nooit weerzien." „Zweer heteischte Philippe. Zij hief dc hand ten hemel. „Ik zweer het sprak zij plechtig', zonder een trilling in haar stem. Hij scheen zeer verlicht. Toch keek hii nog boos, niet wetend wat te zeggen. Piqnnlq Gallon Groot» BIBLIOTHEEK VOORRAAD ridlIUld nUllCll AbODoemfintsji ptr jaar 12 of 24 rollen naar kenzo per maand Utrechtschestraat 49, Tel 310. SOEP, VLEESCH, (naar keuze.) AARDAPPELEN EN GROENTEN EN DESSERT. PER ABONNEMENT f 1.25. WOLLEN I0MPERS 6 75 495 295 REISHOEDJES fi7, -n - in Vilt ot Raffia 675 4 50 3-25 KORTE EN LANCE MANTELS (effen en Fantasie) TEGEN SPOTPRIJZEN) AMERSFOORT. HEN SPOORWEGONGELUK. Drie dooden. P a r ij s, 12 Juli. (B. A.) Een passagiers- trein die reeds van Straatsburg naar Parijs, heeft bij het station Vitry-la-Ville een goederentrein aangereden. Verscheidene personen zijn ernstig gewond. P o r ij s, I 2 J u 1 i. (B. T A.) Er vallen 3 doo den en een 15-tal gewonden bij 't ongeluk te betreuren. ENGE' AND. DE A.S. LONDENSCHE CONFERENTIE. De somenstelling der Italiaanschc afvaardiging. Rome, 12 Juli (B. T. A.) De Italiaanschc delegatie voor de a.s. Londensche conferentie zal bestaan uit De Stefani, minister van financiën. De Nava, minister van nationale economie, Tor- retta, gezant te Londen en Perclli, chef der Italiaansche delegatie van deskundigen voor het Dawes-ropport. De deelneming van Ameriko. Londen, 12 Juli. (V. D.) Vernomen wordt, dot dc Amerikaanschc ïegecring thans officieel de uitnoodiging tot dc Londensche con ferentie heeft aangenomen. Kellogg, de Ameri- koansche ambassadeur te Londen, zal Amerika vertegenwoordigen, terwijl kolonel Logan, de Amerikaanschc „waarnemer" in dc Commissie van Herstel, hem behulpzaam zal zijn. Owen Young, die Maandag te Londen aonkomt, zal optreden als financieel deskundige. SIR HARRY VEITCH. f Een bekend Engelsch kwecker. Onze tuinbouwkundige medewerker schrijlt ons Dot de meest intelligente kweeker van En geland, misschien wel van de gotische wereld, overleden is, zal ook hier te lande wel met droefenis worden vernomen. Sir Harry, met zijn sympnthieken kop, zijn longc board, was ook hier te lande, waar hij enkele malen optrad als lid der jury, geen on bekende en tal van kweekers hebben hem ont moet op z'n groote kweekerij te Chelsea ot» op tentoonstellingen Hij heeft voor de Engelsche tuinbouw veel gedaan cn ook wij hebben veel nan hem te danken. De Ampclopsis Vcitchii is een mo nument op z'n graf. INTERNATIONAAL CONGRES VOOR HET ADVERTENTIE-WEZEN. Londen, 12 Juli. (N. T. A. Droadloos). Hedenavond zullen alhier bijeenkomen de meer dan vijfduizend gedelegeerden uit alle deelcn der wereld, die naor Londen zijn gekomen in verband met het groote internationale congres voor het advertentie-wezen. Maandag zal het congres officieel worden geopend te WcmbJcy en het zal tot Donderdag duren. Hedenavond is in Royal Albert Hall een groote receptie met bnl. De gesten zullen worden \erwelkomd door den iord mayor van Londen. Morgen vindt ter gelegenheid van het con gres in Westminster Abbey een speciale dienst plaats, zoo ook in St. Pauls kathedraal. Dc prins van Wales zal het congres openen. DE BOTSINGEN TUSSCHEN MOSLIMS EN HINDOES. D e h 1 i, 13 Juli. (R.) De toestand is hier thans rustig, wat betreft de gemelde ongeregeld heden tusschen Hindoes en Moslims. De autori teiten nemen echter alle voorzorgsmaatregelen om uitbnrstingen van rassenhaat te voorkomen tijdens de viering der Bakrid-plechtigheden. Dc Mohammedoonsche jongen, die oorzaak was van de eerste onlusten, maakt het thans goed. De vroegere berichten, ols zou hij zijn gestorven, blijken onjuist te zijn. Volgens de laatste inlich tingen zijn er twee maar geen zeven personen gedood en 80 gewond, van wie eenige ernstig. OOK IN ENGELAND HEERSCFJT GROOTE WARMTE. In geheel Engeland heerscht een zeer warme temperatuur en hoewel er gisterenmiddag eeni ge wijziging scheen te komen, bleek dat van te korten duur om een oanzienliike temperatuuTs- daling te doen plaots hebben. Zaterdag noteer de men een maximum-temperatuur van 87 gr. in de schaduw. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Primo de Rivera in Marokko aangekomen. T e t o e a n, 12 Juli. (B. T. A.) Primo de Rivera is hier gearriveerd en werd hartelijk ont vangen. Een slom opent vredesonder handelingen. Londen, 13 Juli. (N. T. A. Draadloos). Uit Madrid wordt bericht, dat volgens telegram men uit Marokko de Benisaid-stammen vredes onderhandelingen hebben geopend. ITALIË. HEVIGE ONWODERS. R o m e, I 2 J u 1 i. (B. T. A.) De Tribuna heeft een telegrom ontvangen uit Biello, meldende, dat cr in het district van Cervo cn omgeving hevige onweders hebben plaats gehad, die groote schade aanrichtten. ZUID-SLAVIE. ITALIA ANSCH-ZUID-SLAVISCHE GRENSINCIDENTEN. Een reprise. B e r 1 ij n, 12 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens berichten uit Belgrado zijn wederom Zuid-Slavisch-Itnliannsche grensincidenten voor gevallen. Thans is namelijk de Zuid-Slavische directeur-generaal van de douane door Italiaan sche grensposten beschoten. RUSLAND. EEN ITALIAANSCHE KRUISER IN LENINGRAD. Moskou, 1 2 J u I i. (W. B.) De Italiaansche kruiser Mirabello is voor een kort bezoek in de haven van Leningrad aangekomen. DE SOVJET-REPUBLIEK STREEFT NAAR EEN HANDELSVLOOT. Moskou, 12 Juli. (W B.) Trotzki, Kras- sin en dc volkscommissaris voor landbouw Smirnow hebben in redevoeringen voor de ver- ecniging tot bevordering van den aanbouw ecner handelsvloot gewezen op dc noodzake lijkheid van den onmiddellijkcn aanbouw daar van voor de sovjetunie. EGYPTE. DE AANSLAG OP ZAGLOEL PASJA. De toestand bevredigend. Cairo, 13 Juli. (R.) Zagloel pasja bracht een rustigen nocht door Een telegram van deelneming von Macdonald. Dadelijk na het vernemen van den aanslag op den Egyptischen premier -Zagloel posja heeft de Britsehe premier een telegrom aan Zagloel doen zenden, waarin hij uit naam van dc Brit sehe regcering en uit zijn eigen naam zijn af schuw uitdrukt over den aanslag en zijn op rechte wenschcn voor een spoedig herstel uit spreekt. VEREENIGDE STATEN. HUGHES NAAR LONDEN. Londen, 13 Juli. (N. T. A. Draadloos.) Uit New-York wordt gemeld, dat staatssecreta ris Hughes en meerdere leden van dc Amcri- kaansche bnlie heden naar Londen zijn ver trokken. Uit Washington bericht men, dat Hughes tot 25 Juli 1e Londen blijft en don naar Parijs gnat. Het staatsdcpnrtcmcnt wenscht geen verdere inlichtingen te geven. EEN EISCH INZAKE NATIONALISATIE DER SPOORWEGEN. B e r I ij n, 12 Juli. (N. T. A. Droadloos). De nationale unie von spoorwegmanncn te Ncw- York eischt in een motie nationalisatie en democratische controle der spoorwegen. ZUID-AMERIKA. DE OPSTAND IN BRAZILIË. Successen dor opstandelingen. Buenos Aires, 13 Juli. (B. T. A.) Het gerucht loopt, dat de opstandelingen te Sao Paolo generaal Noronho zouden hebben gevon- gen genomen. Het bombardement veroorzaakte schade aan de school \'on het Heilige Hort verscheidene leerlingen werden gewond. Geno- reol Lopez, hoofd d»»r opstandelingen, verklaar de, dat de beweging is gericht tegen de federale regeering en sprak dc hoop uit, dat de onderen staten er zich bij zouden aansluiten. Een communiqué, dnt m strij 1 is met latere berichten. R i o de J a n e i r o, 1 3 J u 1 i. (B. T. A.) Vol gens een officieel communiqué vcrloopen de operaties tegen de oproerlingen gunstig. De si tuatie is geheel in het voordeel van dc federale troepen „Wil je mij trouwen?" vroeg zij opnieuw. „Ja, ik wil met je trouwen," stamelde hij. „Hier is mijn hand," zeide Nahnya. „Wees oprecht tegen mij, dan zal ik nlles doen, wat ik je zeide." Onbeholpen streelde hij haar hand. Een vriendelijke trek kwam op Nahnya's ge laat. „Je was een goede jongen op school" zeide zij. „Waarom wil je nu slecht genoemd worden, en niet werken, en drinken, en overal den men» schcn last bezorgen „Ik zal je vertellen, wat mij heeft doen ver anderen," zeide Philippe met hooge borst. „Ik ben onder de blanken gegonn, omdat ik dacht, daar mijn broeders te vinden. Mijn vader was een blanke, en hij trouwde mijn moeder in de kerk. Maar zij minachten mij, omdat ik een donkere huid heb. Zij behandelen mij als een slaaf, en laten mij hord werken cn betalen mij weinig. Ik ga hen haten. En ik word slecht I Ik maak het hun zoo lastig als ik maar kan I" „Blanken lachen slechte mannen alleen maar uit en zetten ze in de gevangenis," zeide Nah nya. „Je moet nu een verstandig, groot man worden.'' Philippe's eigenheide trechlte zich voor het laatst te doen gelden. „H; ben een man," zeide hij hooghartig. „Ik heb geen vrouw noodig om me te vertellen, wat ik doen of laten moet Nahnya antwoordde niet. Zij speelde met een paar steentjes. „Ik zal de baas zijn in mijn eigen huis!" zei de Philippe luider. „Jij zal hebben te werken, en je verder kalm te houden ,.A!s je santen met mij wilt leven, moet je goed leven I" zeide Nahnya, met zachte drei ging. „Jij vinct het prettig om een slechte man te zijn. Maar het is niet prettig om de vrouw te zijn van een slecht man." „ïk zal doen wat ik verkies," zeide Philippe hoo vaardig. „Kijk I" zeide Nahnya, op de steentjes wij zend, die zij gerangschikt had. „Hier heb ik een kruis gemaakt. Kniel, cn leg je rechterhand cr op. en zweer, goed te zullen leven I" Philippe lachte. Nohnyn stond op, met de zelfde onheilspellende kalmte. Zij zag hem niet nnn. Zijn verachtelijke glimlacht verstarde, om over te gaan in een nngstigen trek. „Wat ga je doen vroeg hij onvriendelijk. „Zweer het I" zeide zij. „Of ik spring van deze rots omloag!" Hij vloog op. Zij was vlugger dan hij. Hij voelde dat het haar ernst was. Vastbesloten liep zij snel naar den rand van het plateau. Hij bleef aan den grond genageld slaan. „Nahnya I" riep hij heesch. Zij hield stil vlak bij den rond, nederziend in het ravijn met een diep en ernstig verlangen. Men zou bijna gezegd hebben, dat zij het be treurde, dot hij geroepen had. „Be zal het zweren I" riep hij snel. Hij viel op dc knieën naast het kruis van steenen. Met een zucht kwam zij weer terug. „Ik zal alles doen, v/at ik gezegd heb," mom pelde zij, als sprok ze meer tot zichzelf don tot hem. De weg omlaag naar de ondiepe vallei was gemakkelijk. Terwijl zij hem afliepen, legde Nahnya haar plannen voor de toekomst bloot inet een soort extaze in haar droeve oogen. „Den heelen dog heb ik bedecht, wat wij zul len doen. Wij zullen hen, die, gelijk wij noch rood, noch blank zijn, bijeenbrengen, en een nieuw volk von hen maken. Eerst zullen wij naar het Rendier-meer trekken, en met de men- schen daar spreken. Er varen nu stoombooten op het Rendier-meer, cn langs de kleino cn do groote rivier de kano's liggen ongebruikt op den oever, en de inboorlingen hebben niets te doen. Zij zijn arm en ziek, cn vol haat jegens de bionke mannen. Ik weet een mooie streek waar de Tamarack Rivier uit dc heuvel rij treedt. Daar zijn geen blonken in de buurt, en de Kakisn Indionen, die dnor eens gejaagd hebben, zijn allen gestorven ofw eggetrokken met an dere stammen. Wij zullen dc menschcn vertel len van die streek, en er een dorp bouwen. Er is genoeg wild voor allen. Er zal een factorij gesticht worden, en jij zal daarvan de leiding hebben HOOFDSTUK XXIV. Naspel. Op den avond van een der eerste Augustusdagen liep een vlot op het strand stroomafwoarts von Fort Chcever. Het droeg een man van mid delbaren leeftijd, een meisje cn een jongen mon. De laatste bewoog zich onrustig en sprak on samenhangend voor zich uithij log in zware koorts, vastgebonden aan dc bolleen, opdat hij niet in het water zou rollen. De oudere man droeg hem d<-r. oever op. Het meisje volgde, een weinig onzeker loopend van vermoeienis. Donkere kringen teekenden zich onder haar oogen en haar lippen waren wit. Op den oeverrand ontmoetten zij David Cran ston, den factorijhouder, op wiens borsch ge loot zoowel verrassing ols blijdschap over het onverwachte bezoek te lezen stond. Hij sloeg een blik op den zieke cn trad verbaasd een stap achteruit. (Slot volgt.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1