BLÜTHNER PIANO'S IF Pianohandel L. KLEIN, j p elterijen.» De Kluizenaar van Far-End. ABONNEMENTSPRIJS T5 m"adcn voor Amtt* to BUITENLAND. als Bonten, SVSoffen en Bonthoeden, ruimen wij b :- thans met Langestraat 36:25 korting Op REGENKLEEDING N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK AdvÊezera voor Geldbelegging Verhtffiiig van Lips Safe - Loketten FEUILLETON. 23e Jaargang No. 156 loort 2 10, idem Itanco P«r pos: 1 per week (met gratis ▼CTrekenne tegen ongelukken) 0.17* afzonderlijke nummers U)5. ^£on< Een lieve neef. Het aantal nieuw uitgegeven spaurbankboek- i# jes bedroeg 34. Zondag op Maandag jiep de Cnpucijnenstraat te Hieronder 3 formulieren ad 1 in spaar- een geldkistje droes bankzegels van 5 cent en 20 formuleren ad argwaan kreeg, wilde f j jn sp0arbnnkzegcls van I cent (school- Twce hunner gingen sparen). VOLKENBOND. EEN MILITAIR JAARBOEK. B c r 1 ij n, 3 1 Dec. (H. X. Draadloos). Dc Volkenbond publiceert1 een mititair jaarboek, tor grootte van circa duizend bladzijden, waar in een overzicht wordt gegeven van de mili taire toerustingen van alle stoten. Het doel dar publicatie is de noodzakelijkheid eener alge meen c ontwapening aan te tooner.. DUITSCHLAMD. DE KABINETSFORMATIE. Rijkskanselier Marx is op Oudjoorsdog te Berlijn teruggekeerd. Direct na Nieuwjaar be ginnen de besprekingen inzake de vorming eener nieuwe regeering. DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING VAN DE KEULSCHE ZONE. Dc aan Duitschland te zenden ncta Ber 1 ij n, 31 Dec. (H. N. Draadloos). De Duitsche gezant te Parijs had gisteren een on derhoud met Herriot, dat een uur duurde, waar in hij het Duitsche standpunt ten opzichte der Keulsche zóne uiteenzette. Naar Reuter verneemt, zou het mogelijk zijn, dat in verband met aan te brengen wijzigingen het verzenden der nota aan Duitschland iets werd uitgesteld. De eerste nota heeft een voor- loopig karakter en zal worden gevolgd door een tweede, waarin de bondgenootcn hun ol- gemcene houding ten aanzien van dc eerlijke uitvoering van het verdrag zullen uiteenzetten. Londen, 31 Dep. (H. N. Draadloos). De raad van gezanten heeft heden te Parijs eerr vergadering gehouden ter behandeling der voorloopige nota aan Duitschland inzake de ontruiming van de Keulsche zóne. H^t ontwerp hie-von was gedurende de laatste drie dagen in behandeling geweest bij dc verbonden mo gendheden en werd thans door den gezanter.- raad behande'd in het licht der verschillende mededeelinorcn, die de gezanten van hun regee ringen hadden ontvangen. Bij hel slot der sa menkomst werd een mededeeling aan de pers verstrekt, waarin wordt gezegd, dot een nota was verzonden aan de verschillende verbonden mogendheden, inhoudend den tekst, zooals die op hun aanwijzen was vastgesteld en dat me dedeeling hiervan door de vertegenwoordigers der bondgcr.ootcn ie Berlijn zal geschieden Nader wordt gemeld, dat de nota begin der volgende week oan Duitschland zal worden overhandigd. De nota zal collectief ziin cn er -zullen koit, móar zeer duidelfrk de redenen in worden opgesomd ter motivepriog van het niet- ontruimen der zone. met name de flagrante niet-uitvoering door Duitschland van zijn ver plichtingen jnfovnlqrf» het verdrag, vooral wat betreft dc ontwapening Een protest der vukverecni- gingen. De vertegenwoordigers van dc vakvereeni- gingen van alle richtingen hebben een motie aangekomen, waarin zij verzet oanteekenen tegen de voorgenomen verlenging van de be zetting van de Keulsche zone en deze als een nieuwe sanctie betitelen DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. Een beschouwing van Erkclenz. Erkelenz, de leider van de democraten, wijst in een oudejaarsavondbeschouwing op den tekst van het verdrag van Versailles, volgens welke tegenover Duitschland's verplichting tot ont wapening het recht staat op ontwapening van andere landen Een uitzonderingsbehardcling drukt op Duitschland een stempel van minder- wc udighcid en stapelt meer buskruit op, dan een paar duizend verborgen wapens of eenige duizenden soldaatje spelende kinderen. 'Als de militaire controlecommissie verzuimen ontdekt, moet Duitsche volk de andere volken open- drager van het kistje hevig verzette, naar het ^bracht. Het was een 25- -stje'bij zijn oom oan den enomen. Het bevatte be- 1 n Duitsche marken, 40 i eischt iti staatslie- BIocdvcrprmnanden ge- TOEZICHT GEWENSCHT. het postkantoor* ARNHEMSCHc oostkentoor cn Johanna Catrina Hermanus von Barreve Overleden: Lena Qu WIELP Fietslantaarn aanstek BLAD Telefo-*' Naa- OSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 519. Vrijdag 2 Januari 1924 PRIJS DER ADVERTENTIÉN met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgel meer 0.25. dienstaanbie dingen en Licldadighelds-advc.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijt bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverteeren bene circulaire, bevattende dc vootwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. lijk in zijn vertr een openlijke bei den cn den steun, leden gestichte publikeinsche partij^tsortil gevaren. "Mepp, kir tegenspraak von dc ilton-wcrf te Rotterdam. wr aémocratisch-re- c\e W. G. in .Armijdmg van de De directie van d$ Wiiton-werf bericht, dat het geheelr verhaal 'van dc Mo,in' u,s zou z,i 'duikboot-onderdeel, v00r Umtschland ver- vaardigen, een leu"en 's" dp KWFSTir- VAN de ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. icJn Nieuwjaarsrede van dr. Murx. In zijn Nieuwjaarstoespraak zei de rijkskan selier, dot Duitschland de redenen voor het niet ontruimen van Keulen niet kan erkennen. Marx noemde de niet-ontruiminp; onrechtvaar dig. Voor Duitschland is het een onverwachte teleurstelling. Deze maatregel der geallieerden zal de moeilijkheden von den toch al emstigen toestond verdubbelen. President Ebert sprak de hoop uit, dat d. geest van rechtvaardigheid en dc wil tot overleg het denkbeeld van mocht cn geweld zullen overwinnen. BELGIE. MINISTER THEUNIS. De Brussclschc bladen melden, dat Theunis erg oan griep lijdthi; zal van het bijwonen van dc financiëelc conferentie, die a. s. Maan- dag te Parijs gehouden zal worden, moeten af zien. FRANKRIJK. DE AMNESTIE-WET DOOR DE KAMER AANGENOMEN. De Pransche Komor nam met 343 tégen 130 stemmen de amnestie-wet aan. ENGELANH BIJ DE INTREDE VAN HET NIEUWE JAAR. De wenschen van Koning George en den Lord Mayor. Londen, I Jan. (V. D.) In zijn boodschap aan den lord-mayor van Londen, waarin hij dezen dank zegt voor zijn Nieuwjanrswenschen. zegt dc koning: „Ik beantwoord van ganscher harte Uw welgemeende wenschen voor verhoog de welvaart en geluk, met Gods zegen, voor ons rijk en voor de consolidatie van dei vrede cn den goeden wil van do volkeren der aarde. HET BEZOEK VAN DEN PRINS VAN WALES AAN ARGENTINIË Londen, 51 Dec. (H, N Draadloos). Het bericht, dat de prins van Wales een bezoek zal brengen aan Argentinië, heeft daar volgens mededeeling van dr. Carlos Roca, gemeente raadslid van Buenos Ayres, die juist te Londen is aangekomen, groote belangstelling gewekt. Dr. Roca heeft Buenos Ayres verlaten, onmid dellijk nodnt het bericht was ontvangen, dat dc prins de uitnoodiging aannam. Hij zegt, dat er vermoedelijk een algemeene vacantia zal wor den gehouden, zoodat de Argentijnen zoowel uit de landbouwstreken als uit de pampa's, als mede van de olievelden do gelegenheid zullen hebben naar Buenos 'Ayres tc komen om daar den prins te zien Nog vóór de officieelc aan vaarding der uitnoodiging was ontvangen, had de regeering reeds gedacht over zulk een na tionale vacantia ENGELAND EN HET PROTOCOL VAN GENEVE. Het standpunt der dominions. Londen, 31 Dcc. (H. N.) In verband met de behandeling \un het protocol van Gr- nève, waartoe dc Britsche regeering en die der zelf besturende gewesten en van Indië heeft uitgenoodigd, doen zich lal van vragen voor. Naar het schijnt wenschen verschillende do minions van deze gelegenheid gebruik te mu- iieclaiies. regels 3.03, elke regel meer 1.—. voor de meest verfijnde wenschen RUIME SORTEERING UTRECHTSCHESTRAAT 44. VOOR MEISJES EN DAMES Keuze uit Ruim 300 stuks in Gabardine Loden - Waterproof met bijpassende Hoeden MODE-MAGAZIJN ,,L' HIRONOELLE" 16/13 LANGESTRAAT AMERSFOORT voor Amersfoort en Ometrelcen AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefcon 304 ken om hun positie als internationaal onafhan kelijke mogendheid duidelijk te doen uitko men. De mededeeling, dat de dominions bij het bericht van ontvangst der Londensche missicve inzake hel protocol geenerlei ...induidingen zouden hebben gegeven van hun opvatting, is officieel wel, doch feitelijk niet gehcoi juist. De regeering van Baldwin ziet, meer dan één harer voorgangsters in de laatste kwart-eeuw, de noodzakelijkheid in van samenwerking tus- schen de verschillende deelen des rijks én heeft in verband hiermede aan alle hoogc com missariaten der dominions een ambtenaar van het foreign office toegevoegd, teneinde gere geld contact lusschen Downingstreët en de vertegenwoordigers der zelfbcsturende gewes ten te onderhouden Het voorbeeld van Canada, om in Washington een eigen gezant te be noemen zal vermoedelijk door andere domi nions worden gevolgd, doch het doorloopcnd cdittact tusschen moederland cn dominions zal dooi deze methode geenerlci nadeel onder vinden. VREEMDELINGEN IN GROOT-BRITANNIË. Londen, 31 Dec. (1~L N.) Zooals bekend is. heeft dc nieuwe minister van binnenland- sche zaken, Joynson Hicks, een reeks van maatregelen aangekondigd tegen de vestiging van buitenlanders in Engeland. Hi| heeft, wat sedert gcruimen tijd niet meer het geval was, den plicht van buitenlanders om zich aan te melden weder in werking gesteld cn de ter mijn, waarvoor dit zou kunnen geschieden, aan een bepaalden tijd gebonden. I lij is bovendien besloten deze toestemming lot vestiging alleen dan tc verlecnen, wanneer hij zulks in het be lang des lands acht cn ze niet' tc geven aan personen of vertegenwoordigers van onderne mingen, wier belangen vooi Engeland niet kan worden aangetoond Deze algemeene gedrags lijn heeft ertoe geleid, dat een groot aantal personen, die in „los-voste" relatie stonden tot het Russische gezantschap, de uitnoodiging hebben gekregen op korten termijn tc ver trekken. Het is niet zeker, of het gerucht juist is, doch in elk geval slaat men er algemeen ge loof aan, dat alle personen, die in eenige re latie staan of stonden tot de „tsjeka", behoo- ren lot degenen, wier vertick wordt gcwenscht. EEN RUSSISCHE BESTELLING VAN VLIEGTUIGEN. Londen, 3 1 Dcc. (H. N.) Naar verluidt is in Engeland een belangrijke bestelling voor vliegmachines namens de sovjciregcering ont vangen. DO STALEN HUIZEN-BOUW. Stalen huizen, volgens het systeem van lord Weir's fabriek tc Glasgow, zullen bij wijze van proef in een vijf-en-twintigtal plaatsen worden opgericht. De Britsche minister van volksge zondheid, Neviilf Chamberlain, heeft reeds uitvoerig met lord Weir over deze kwestie van gedachten gewisseld en heeft vertegenwoordi gers van deze 25 steden tot een conferentie in Januari uitgenoodigd, ten einde de noodige voorbereidingen te treffen De proef woningen zullen tijdig genoeg gereed zijn, ten einde de proef in Februari tr kunnen deen plaatsvinden. HEVIGE STORM. Een nieuwe orkoan. Londen, I Jan. (V. D.) Een nieuwe orkaan teistert thans Engeland. In het Kanaal hebben de schepen met zeer ruw weder tc kampen en het zceverkeer ondervindt dan ook groote moei lijkheden. Al!" vlicgdienstcn van Croydon uit naar Parijs, Brussel en Keulen moesten sinds hedenmiddag stilgelegd worden, na het bericht, dot de «orkaan juist op deze vliegroutes het sterkst was. Een vliegtuig was reeds uit Brussel vertrok ken met bestemming naar Croydon, voor de naderende storm zijn hoogtepunt luid bereikt. Men zond een drandlooze waarschuwing aan den piloot cn men verwacht nu, dat hij zijn reis zal hebben opgegeven en in België zal zijn ge land. ZWEDEN. EEN UITVINDING. Stockholm, 51 Dec. (If. N. Draadloos). De Zwcedsche ingenieur Rudquist heeft een op zienbarende uitvinding gedaan op het gebied der motorindustrie, die in exploitatie zal wor den gebracht door do Rudo Motor My. De uit vinding bestaat uit een zeer snelwerkend ont- stekingsnpparant voor motors, die ruwe ben zine gebruiken. Het kan zoowel voor stationnoi- re als voor bewegingsmotors worden gebruikt. EEN GROOT DRIJVEND DOK Stockholm, 31 Dcc. (H. N. Draadloos). Gisteren is te Gothenburg het grootste drijven de dok van Scandinavië te water gelaten* Het heeft een vermogen van 18,000 ton. DE WERKLOOSHEID. De werkloosheid in Zweden is gedurende No vember toegenomen. Het getal dergenen; die zich om uitkecring aanmeldden, bedroeg 9300 tegen 0500 in October, De staat vcrschufto werk non 675 personen, de gemeenten na# 1079 De staat gaf voor dit doel uit 132,7'JV* in Nov. en 4,342,513 kr. in het tijdperk Jan.- Nov. ITALIË. Di: POLITIEKE ONRUST. Müntrcgclen tegen dc oppositie. Excessen von fascistische zijde. Rome, 31 Dcc. (Cour.) De gisteren door den ministerraad afgekondigde buitengewone maatregelen ter. bescherming van de orde zijn hedenavond terstond in hot geheele land van kracht geworden. Het duidelijkste zijn daarbij de maatregelen tegen de pers; overal zijn do bladen der oppositie kort na het verschijnen op dc drukkerijen in beslag genomen, zoools in Rome de Stampa, in Miloun de Corricrc dollu Sera en de socialistische binden, hier in Romo alle niet fascistische en spotbladen, later ook do avondbladen. De buitengewone maatregelen dor polilio strekken zich uit tot talrijke huiszoekingen bij vooraanstaande leden van do tegenpartij cn op positie vcrcenigingen. In ieder opzicht schijnt men er op uit te zijn den vol van de lire tegen te houden. Te Florence waren hedenavond twintigdui zend fascisten bijeen, reden, waarom dc toe gang tot de redactie van het burgerlijk blad Nova door acht cordops politie cn soldaten werd afgezet. Desondanks gelukte hot ccniga fascisten door het cordon heen te breken; het meubilair van do redactie werd op straat ge** worpen en de machines, nadat zij met benzino waren overgoten, in brand gestoken. Men be lette de brandweer huar blusschingspogingen uit te voeren. Ten gevolge van dezo tooncclen ziet Florence cr troosteloos uit. De burgers hebben zich in hun huizon teruggetrokken, do winkels zijn gesloten, terwijl colonnes fascisten dc stad doortrekken. In de late avonduren be ga! zich een groote groep fascisten naar do stedelijke gevangenis om de daar opgesloten fascisten tc bevrijden. Men weet op het oogen- blik nog niet of deze poging gelukt is. Dc bluden te Rome deelen mede, dut uldaor eenige fasicstische demonstranten het gebouw van de vrijmetseloors in brand hebben gesto ken, evenals het bureau van de socialistische afgevaardigden. Dc kranten protcsteere'n tegen nieuwe beper kingen van dc burgerlijke vrijheid en nemen do houding aan, dat zij met man en macht tegen deze maatregelen zullen opkomen, zelfs al zou het 't leven van de redacteuren kosten. Vooral de socialistische bladen zijn zeer. fel in hun uitingen door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E. PONT. Zij lachte alsof iets haar plotseling grappig voorkwam. „Niet noemenswaard, Clegg", antwoordde zij. „En ik vrees, dat je hem dezen keer niet de gevangenis in moet zenden. Ik zei hem, dat hij, als hij zijn zakken leeg maakte, mocht gaan. Die belofte blijft", voegde zij erbij, Bra dy aanziend, die haai een snellen, dankbaren blik toewierp van onder zijn zwore wenkbrau wen en voortging zijn zakken met prijzens waardige snelheid te ledigen. Maar de opziener protesteerde tegen het plan zijn gevangene les te laten. „Het is zoo'n mooie vangst, juffrouw", drong hij aan. „Niets aan te doen, Clegg. Ik heb het be loofd. Dus moet je hem laten gaan". De man gehoorzaamde met zichtbaren te genzin. Toen, terwijl Brady zich haastig uil de voeten maakte, wendde hij zich om en keek 't meisje nieuwsgierig onderzoekend aan. „Scheelt er niets aan, juffrouw Sara? Zn ik u even thuis brengen?" „Neen, dank je, Clegg", zei ze. „Ik ik ben zoo goed a!s 't maar hoeft. Ga jfj maar weer naar je ontbijt terug". „Goed, juffrouw".. Hij nam zijn hoed af ion ging weer het bosch in. klot meisje stond hem na te kijken. Zij zag vrij bleek, maar ze stond flink en rechtop, tot dat de jachtopziener uit het gezicht verdwenen was. Toen verslapte de strakheid van hnar houding, zooals een gesponnen draad verslapt, wanneer de spanning plotseling opgeheven wordt en zij leunde hulpeloos tegen een boom stam aan, slap en bevend. Haar zenuwen wa ren te sterk gespannen geweest door deze ont moeting met Zwarten Brady. Toen zij voelde, dat haar knieën onder haar knikten, krulde e«' verachtelijk glimlachje haar lippen. „Je bent voor geen kleintje vervaard, dat mot ik zeggen'fluisterde ze trillend en een ironische flikkering danste in haar oogen. Zij bleef tegen den beschuttenden boom leunen en nu een paar minuten bedaarde het bonzen van haar hart en kwam de kieur weer op haar lip pen terug. Eindelijk boog zij zich om haar hoed op te rapen, die aan haur voeten gevallen was én ging op weg door het bosch in dc richting van hst huis. Barrow Court zooals de naam al deed vermoeden lag aan den rand van een heu velrug, beschut legen de noorden- en oosten winden dooi een breeden gordel van pijnboo- men. Die stonden in oen halven cirkel om het huis en altijd was er een zacht geruisch én gefluister in hun toppen. Sara Tennant hield van het zachte, fluiste rende geluid. Vanaf hét eerste oogenblik, dat zi; in Barrow was komen wonen, had het voort durende suizen van de pijnboomen een buiten gewone bekoring voor haar gehad. Dot f geluid en ook de pittige geur scheen onafscheidelijk aan haar heele leven daar verbondei) te zijn. zooals één enkele draad van een bepaald» kleur over de fteelc lengte van een weef se' telkens terugkeert. Zij was wanhopig ongelukkig en eenzaam, toen zij voor het eerst op het buiten kwam; cn den heden lahgen, slapeloozen eersten nacht had ze in haar levendige, kinderlijke verbeel ding het gevoel gehad, dat de groote, wuiven de boomen, die in hei maanlicht als geëtst schenen tegJen den hemel, haar verlatenheid begrepen en troostend hadden gefluisterd en geneuried huiten haar raam. Later had zij geleerd, dat de stem van do pijnboomen, zooals de stem van de zee, oitijd zingt op pen toon die overeenstemt met de ge moedsgesteldheid van hem, die luistert; wan neer jc/ vroolijk bent, dan zullen de pijnboo men van zonneschijn cn zomer fluisteren, dan vertelt de eene boom kleine liefdes-idyllen aan d? andere, maar wanneer je hort onrustig en bezwaard is, dan zu' je alleen maar een treur zang" hooren in het gesuis van hun wuivende toppen. Toen Sara uit hei schaduwrijke bosch kwam, zochten hoar oogen onwillekeurig den breeden gordel van boomen op den heuvel tcgcnover j'haar, en het grijze massief van het huis, da* zich scherp afteekende tegen hun altijd groene loof. Een glimlach van blijdschap vloog over haar gelaat; voor Sara iag er iets bijzonder aantrekkelijks in den bouw van Barrow Court al vertoonde het allerlei onregelmatigheden waardoor het nooit vanuit een architectonisch oogpunt een bezienswaardigheid genoemd kon worden. Het middengedeelte van het huis was be trekkelijk modern, in degelijken achttiende- epuwschen stijl gebouwd, maar oan 'beide zij den op een eigenaardige manier geflcnkeerd door een massieven, middeleeuwschen toren, een overblijfsel uit den goeden ouden tijd, toen de Lovells van Fallowdene" stond haqden ge houden tegen alle indringers, zelfs niet met uitzondering van een zekeren Roderic, tegen over zijn leenheer en meester den Koning, toen deze laatste niet geheel zonder aanleiding een verlangen had opgevat hem van zijn land en zijn vrijheid te berooven; dit verlon gen was echter door den soliden bouw van Barrow bestemd geweest om onderdrukt to worden. Over de hecle lengte van het huis, dat twee verdiepingen hnd, liep een terras, zich ver- breedend aan de beide vleugels van het ge bouw langs den voet van elk der torens cn be neden dit terras waren groene, keurig onder houden grasvelden met hier en daar geschoren taxusboomen; zacht glooiden de velden af naar een meertje, dat de natuur in de kom van het dal had gevormd. Het schitterde als een zilve ren plaat in het zonlicht van cjen vroegen mor gen. Keurige paden, öfgezet door hooge buxusho- gen, doorsneden de zorgvuldig onderhouden tuinen en langs één daarvan koos Sara haar terugweg; haar stap verha3stlte zich tot hard- loopen, toen de waarschuwende tonen van dc gong plotseling tot haar oor doordrongen. Met een kleur als vuur en buiten ndem be reikte zij het huis. Zij slingerde huar hoed weg, terwijl zij door de ruime eiken-betimmerde hall liep, en vloog de gezellige, zonnige eetkamer binnen, waar twee knechts rustig bezig warén d- laatste hand te leggen aan de ontbijttafel. Dicht naast het epen venster stond een rol stoel voor een invalide en daarin zat een man van omstreeks twee- drie-en-zestig jaar, een plaid over de knieën. Hij leunde voorover cn gaf vol vuur enkele orders aan een tuinman, die aandachtig buiten op het terras stond te luisterenzijn opgewek te, belangstellende manier van doen was in eigenaardige tegenstelling met de hulpeloos heid. die de invalidenstoel deed veronderstellen. „Dat is olies, Digby", zei hij levendig. r/lk zal vandaag wel eens zelf de kassen doorgaon." Toiwijl hij sprak, wenkte hij een van dc be dienden in de kamer het raam te sluiten en wielde toen met verwonderlijke snelheid zijn stoel naar de tafel. De groote zorgvuldigheid, waarmee tuinman cn bediende zijn bevelen uitvoerden, was ken- merkend voor iedereen in Patrick Lovell's dienst. Hoewel hij al zeven jaar een min of moer hulpeloozo invalidewas, had hij toch nooit de teugels uit handen gegeven. Hij was evenzeer heor en meester op Barrow Court als hij dat geweest was in dc goede tijden van vroeger, toen geen dag jagen hem tc long, geen jacht rit met de honden hem te snel wus. Hij zat kaarsrecht in zijn rolstoel, een knap welverzorgd oud aristocraat. Hij was gladge schoren, had alleen een korten, gesoigncerdcn knevel, grijzend evenals zijn haarhet gelaat had die wasachtige bleekheid, die het bewijs is van een slechte gezondheid het was door ploegd met diepe rimpels, die hem ouder deden schijnen dan zijn zestig jaren. Zijn levendige blauwe oogen waren buitengewoon helder en doordringendmisschien gaven die, cn ook de vastberaden, hoekige kin de verkloring van het feit, dat hij onvoorwaardelijk en stipt ge hoorzaamd werd. „Goeden morgen, oompje I" Sara boog zicK voorover om hem een kus te geven, terwijl do bedienden zacht de kamer uitgingen. Patrick Lovel! zette zijn monocle in het oog cn keek haar bedaard aan. ,,Je ziet er een beetje verwaaid uit," merktê hij op, „letterlijk cn figuurlijk verwaaid." (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1