Klein Adam Piano's '•Balans-Opruiming» Pianohandel L. KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN DE EEMLANDER BUITENLAND. van onze J Langestraat 43 - Telefoon 852 EERSTE BLAD. BUITENGEWONE T00NV0LUME - Schitterende afwerking f Mode-Magazijn 2 Langestraat 36 REGENMANTELS BINNENLAND. Gouden Trouw- en Verlovingsringen 23e Jaargang No. 160 per pos: f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke nummers G.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. arnheMSCH^POORTWAL 2A. POSTREKENING N°.47910. TEL. INT. 513. Woensdag 7 Januari 1925 PIIIS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve.tentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zect vooidccligc bepalingen voor het advcrlceren. licnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE GROOTE COALITIE IN PRUISEN. Dc vertegenwoordigers der Volks partij treden uit het kabinet. Uit Berlijn wordt d.d. 6 Jan. aan dc Tel. ge meld Hedenavond heeft dc gisteren aangekondigde zitting van het Pruisische kabinet plaats gevon den. Met algcmecnc stemmen, uitgezonderd die der beide tot de Duitsche Volkspartij be- hooiende ministers, werd uitgemaakt, dat er geen gronden bestaan voor het aftreden van den ministerpresident Braun, cn dientengevolge evenmin voor het aftreden van het kabinet. Daarop hebben dc beide leden der Volks partij Boelitz en dr. v. Richter hun ontslag aan geboden. Hiermede is de groote coalitie in Pruisen uit elkaar gesprongen. DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Een Duitsche antwoordnota. Het Duitsche kabinet heeft gisteren besloten een nofa te zenden aan de vertegenwoordigers der entente te Berlijn om ten krachtigste te protcsteeren tegen de bestendiging van dc be zetting der Keulschc zone. In deze nota toont de rijksregeering aan, dat de verwijten, als zou Duitschlond niet voldoende hebben ontwapend, geen steek houden. Nader wordt bericht, dat het Duitsche ant woord op de notci der geallieerden gisteren avond is overhandigd cn waarschijnlijk Donder dagochtend gepubliceerd zal worden. Volgens Britsche berichten wordt verwacht, dat binnen enkele weken het definitieve rapport van de militaire commissie van onderzoek naar Duitschlond's bewapening gereed zal ziin, waar op de geallieerden op uitvoerige vriize Duitsch lond zullen meedeelen op welke punten het in gebreko is gebleven. Een prclestbctooging dor politieke partijen. De politieke partijen in de Rijnprovincie zul len Zondag te Keulen groote openbare verga deringen houden om te protesteeren tegen dc niet-ontruiming der Keulschc zone. DUITSCHLAND'S HANDEL MET RANGOON. Naar uit Londen wordt gemeld, kon Duitsch lond van 1 Januari af weer handel drijven met Rangoon. SUCCESSEN VAN HET ROTORSCHIP. De zeewaardigheid van het Flettnermotor- schip.is, blijkens berichten uitBerlijn, in de laat- le dagen beproefd bij zwaar weer. Het schip doorstond alle ondernomen proeftochten glans rijk, weerstond alle slagzeeën en bereikte een snelheid van 9 knoopen. HET FINANC1EELE SCHANDAAL TE BERLIJN. Dc zaak-Barmat. Uif Berlijn weidt dd. 6 Jon. aan het Hbi. gemeld Vandaag, de zesde dag van het voorloopig arrest van de gebroeders Barmat, is men on- rniddelijk begonnen met het verhoor van Julius Barmat 't Duurde den geheelen dag en zal waar schijnlijk eerst morgennamiddag geëindigd zijn. Dan komen de andere broeders aan dc beurt. Een officieel bevel tot inhechtenisneming* is nog steeds niet uitgevaardigd. Eveneens werd vandaag begonnen met het verhoor van den „Oberregierungsrat" Kautz. De beslissing over de verzoeken tot invrijhcidsstelling van de heeren Barrrat en Kautz zal waarschijnlijk wel niet vóór Donderdag te verwachten zijn. Het is nog dc vraag of het officieele onderzoek be perkt zal blijven tof de crediettransactics van Barmat met de Staatsbank. Vandaag zijn ook een groet aantal getuigen gehoord, die verklaringen aflegden omtrent den aard der transacties van verschillende concern-ondernemingen. FRANKRIJK. DE CONFERENTIE VAN MINISTERS VAN FINANCIËN. Minister Thcunis koestert geen gTcote verwachtingen. 'Alvorens Brussel te verlaten om zich raar de conferentie van Parijs te begeven, heeft mi nister Theunis in een interview met de Nation Beige verklaard, dat er niet gemakkelijk over eenstemming zal worden bereikt, daar de te bespreken aangelegenheden van zeer delicaten aard zijn. Dc kwestie van Amerika's aan deel in dc Duitsche schadever goeding. Een R. C. telegram uit Londen d.d. 6 Jan. aan de N. R. Ct. meldt In de Amerikaonsche nota, die gisteren in den Britschen kabinetsraad is besproken, worden voor de weigering, om dc aanspreker} van de Vcreenigde Staten san arbitrage te onderwer pen, de volgende redenen opgegeven Ie. dat de eischen der Vereenigde Staten rechtmatig zijn 2e. dot dc geallieerden soortgelijke vor deringen uit het hersteit'onds willen laten be talen en Je. dat dc eenige rechtmatige arbi- trage voor dit gevol reeds aan den gang is, n.l. door middel van de Duilsch-Amerikaansche schadeloosstellingscommissic. die zoowel de particuliere als do nlgcmecne aanspraken be handelt, welke ook dc geallieerden doen gelden. Het compromis-voorstel der Britsche regee- ling, dat in de nota der Verecnigdc Staten van de hand wordt gewezen, beoogde, het geschil te onderwerpen aan het Haagsche Internatio nale Hof of aan arbiters, door dat Hof be noemd. Het tweede Britsche voorste! hield in, dat wel niet de jure, maar den toch in feite, het begin sel van gelijke rechten zou worden erkend voor de z.g. publieke vorderingen, zooals die van de scheepvaart, doch niet voor de parti culiere eischen wegens geleden schade of par ticuliere schulden. Amerika stelt zich op het standpunt, dot het niets van zijn recht heeft ingeboet door te wei geren, het verdrag van Versailles te ondertee kenen. Zooals reeds werd gemeld, wordt in de Amerikaansche nota verder verklaard, dot de Vereenigde Staten bereid zijn, genoegen te ne men met de uitgestelde betaling van de gecom bineerde vorderingen, n.l. de particuliere en die wegens de bezettingskosten. Amerika stelt doarbij echter den eisch, dat de annuïteiten, die onmiddellijk worden betaald, niet hooger zullen zijn don die, waarmede de geallieerden reeds genoegen hebben genomen bij de z.g. overeenkomst van Wadsworlh. In goed ingelichte kringen verwacht men, dat minister Churchill te Parijs gelegenheid zal vinden om deze kwestie met de Amerikaansche gedelegeerden nader le bespreken en daar van dit persoonlijk contact een belangrijke wijziging in den toestand wordt verwacht, blijft de Ame rikaansche nota in diplomatieke kringen verder onbesproken. Het is don ook waarschijnlijk, dat er geen nieuwe nota's tusschen Londen en Washington zullen worden gewisseld. Minister Churchill weigerde voor zijn vertrek naar Parijs aan de journalisten nadere mede- deelingen te doen; hi| zeidc alleen, dat hij on geveer tien dagen te Parijs denkt te blijven. De minister verwacht, dot de eigenlijke conferentie slechts vier dagen zol duren de rest van den tijd zal aan niet-oificieele besprekingen worden besteed. Op een desbetreffende vraag antwoordde Churchill, dat hij geen moeilijkheden met de Fransche taal verwachtweliswaar spreekt hij de taal niet goed, moar hij verstaat vooral de politieke terminologie volkomen cn hij heeft van zijn jeugd af Fransch gelezen. ENGFLAND. HET BRITSCHE POND STERLING. De Amerikaansche bladen leveren, volgens ccn bericht uit New-York, gunstige commenta ren op het bezoek van den directeur van dc Engelsche bank. Norman. Deze gunstige com mentaren vinden hun oorzaak in het bericht, dat het doel van het bezoek is met de Ame rikaansche finoncieele autoriteiten schikkingen te treffen om binnenkort het poncj sterling op volle pariteit te herstellen. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03, elke rc<>»l meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44. 9 LODENSTOF 25.— IN GABARDINE 55.— 37.50 22.50 IK ZIJDE MET GUMMI 37.50 lil GUMMI 45.— 27.50 15 IN Z\V. LAK 18.75 BIJPASSENDE HOEDEN DAMES MODE-MAGAZIJN ,,L' HIRGNDELLE" 16 18 LANGESTRAAT AMERSFOORT EEN SPOORWEGONGELUK Bij een. botsing tusschen twee passagiers- treinen op Mauritius zijn drie personen gedood cn zestig gewond. DE ST. PAUL. De St. Pauls Kuthcdrnal te Londen bevindt zich volgens deskundigen in een gevaarlijken staat. De herstellingswerken zullen waarschijn lijk ccn half milioe.n pd. kosten. Het bestuur van de Londer.sche City heeft het bestuur van do St. Pauls Kathedraal aan gezegd, dat, indien dit niet onmiddclijk het noodige herstellingswerk laat verrichten, de City dit zol doen op kosten van den „huiseige- naar". Men verwacht nu. dot dc Kathedraal voorloopig zal worden gesloten. De aanzegging van het City-bestuur kon slechts als een for-f malitcit worden beschouwd. HOT GUYS-HOSPITAAL. Draadloos wordt gemeld, dat de prins van Wales de herdenking van het tweede eeuw feest van hef Guys-hospitanl hec(fr bijgewoond. Thomas Guys, die een werf bij de London Bridge bezat, maakte goede znken en liet het hospitaal 'bouwen, dat tien dagen na zijn dood werd geopend Hef hospitaal, dat toon ze"t,-g patiënten kon bevatten, telt thans 600 bedden en biedt gelegenheid tot de behandeling van ongeveer tienduizend interne cn 125.000 ex terne patiënten. DENEMARKEN. HET 500-JARIG BESTAAN DER DEENSCHE POSTERIJEN. De feesten ter gelegenheid van het driehon derdjarig bestaan der Deensche posterijen zijn Maandag j.l. in Kopenhagen begonnen met een feestelijke bijeenkomst in het slot Christian- borg, waarbij do koning en kroonprins aan wezig waren ITALIË. DE POLITIEKE ONRUST. De maatregelen tegen de oppositie. De Nuovo Pacse bericht, dat de journalisten en de leider van de dissidente fascisten, die eergisteren werden aangehouden, weer vrij zijn gelaten. De Italiaansche bladen gewagen van strenge maatregelen, die op alle punten in den lande genomen zijn, om alle machinaties en pogingen van dc oppositiepartijen en republi- keinschc en communistische groepen te onder drukken. De Nuovo Paese meldt verder, dat er groote fascistische betoo'gingen hebben plaats gehad le Bologna en dat de road van orde der advo caten in zijn geheel is afgetreden, omdat de woningen van enkele advocaten zijn vernield Hetzelfde blad zegt nog, dat er eergisteren- a\ond een bevel tot mobilisatie voor het zesde district van de fascistische militie is gegeven. Er hebben vele huiszoekingen en arrestaties plaats g*ehad De ministerraad heeft de heropening von de Kamer bepaald op 12 Jan. Tot nu toe zijn, naar uit Rome wordt gemeld, 950 verdachte drank lokalen en 150 cató's gesloten, 25 organisaties opgeheven, 120 groepen van de Italia Libera ontbonden. III gevaarlijke individuen gearres teerd en 655 huiszoekingen gedaan. POLEN. EEN VERBODEN' BLAD. De Poolsche minister van binnenïandsche zaken heeft den verkoop van de Danziger Neuestc Nachrichten in Polen verboden wegens de anti-Poolsche gezindheid van dat blad. Juwelier in aiie prijzen en maten voorradig. ZUID-SLAVIE. EEN VERIJDELDE AANSLAG. Naar uit Belgrado wordt gemeld, is op hel laatste oogenblik ren aanslag op minister Drinkowitsj verijdeldpolitiek.- fanatici te Bcgiado wilden hem neerschieten wegens zijn or.derteckcning van het ontbindingsdecrest der partij van Rcdifsj. ESTLAND. DE STRIJD TEGEN HET COMMUNISME. Volgens een bericht uit Reval zijn dc laat ste dagen aldaar 29 deelnemers aan de com munistische overrompelingspoging in hechtenis genomen. Dc sovjet-gezant is naar Moskou ver trokken om verslag uit. te brengen. RUSLAND. EEN SAMENZWERING TEGEN SINOFJEF ONTDEKT. De correspondent van de Daily Telegraph te Riga meldt de ontdekking van een samenzwe ring tegen Sinofjef, welke georganiseerd was door een aantal cadetten, die Sinofjef bij zijn aankomst uit Moskou aan het station te. Le ningrad gevangen wilden nemen TURKIJE. DE UITWISSELING DER TURKSCH- GRIEKSCHE MINDERHEDEN*. Volgens berichten uit Constontinopel hoopt, men inzake dc Turksch-Gricksche 'uitwisseling der minderheden, welke indertijd tot ernstige diplomatieke conflicten leidde, tot cene be vredigende oplossing te geroken. EGYPTE. DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN SOEDAN. Dc opvolger van Sir Lee Stack. Sir Geoffrey Archer, dc nieuw benoemde gouverneur-generaal van Soedan, is in Khar toem aangekomen. De correspondent van de Times zegt naar aanleiding daarvan, dat Archer de eerste civiele gouverneur-generaal van Soedan is cn veegt ei aan toe Zijn benoeming wordt vooral met instem ming begroet door de gehecle handelswereld, zoowel Britsche als inlandschc, die haar be schouwt als een aanduiding vcor een gezonde en vooruitstrevende politiek WERSPtBEBDE BERICHTEN. HET SPITSBERGEN-VERDRAG Japan heeft het Spitsbergen-verdrag gerati ficeerd. Dit verdrag is thans door alle betrok ken mogendheden goedgekeurd. DE VOORGENOMEN AUTO-VERBINDING TUSSCHEN NOORD-AFRIKA EN NIGERIA. Citroën heeft volgens Fransche berichten definitief afgezien van het plan om een gere gelde handelsverbinding te onderhouden tus schen Noord-Afrika on Nigeria. 1 DE VERHOOGDE TABAKSACCIJNS. T Januari in werking getreden. Dc wet vnn 20 December 1924, tot verhóc- ging vnn den accijns op tnbnk is ingevolge een Kon. beslui»; van dien datum in werking gc- ticccn met ingang van 1 Januari j.l. EEN RADIO-BELASTING OP KOMST. Dc baten voor een nationale omroep-muutschuppij. Naar de Tel. verneemt zal de rndió-omroep in Nederland binnenkort ccn rijksregeling- on dergaan, ongeveer in den trant van het Engel sche broadcastingsyslecm. Von de rodio-lielhebbers zal een zeker be drag geheven worden, dot ten goede komt aan een nationale omrocp-mootschappij, die de draadlooze voordrachten zal organiseeren. Deze maatschappij zal gevormd worden uit drie groepen van do bevolking, nl. a. handel en nijverheid b. amateurs in engeren zin, en c. een groep, die het inlellectuecle deel von de natie zol omvatten. De omroop-mnntschappij zol geen overwinst ten eigen bate kunnen aan wenden. Eventucele overschotten vloeien in do rijkskas terug. MILITAIRE RECHTSPRAAK. Het Slbld. no. 580 bevat een Kon. besluit van 24 December j 1. tot vcststelling van het tijdstip vnn inwerkingtreding van lo. de wet van 21 November 1924 (St.bl. no. 532) tof a'schaffing der approbatie van vonnissen en disposition door krijgsroden ge wezen, cn, in verband daarmede toekenning von hooger beroep acn de auditeurs-militair cn nan do fiscaals 2o de wet van 21 November 1924 (St.bl. no. '533), tot wijziging van de organisatie van cn de rechtspleging bij het Hoog Militair Ge rechtshof Daarbij is bepaald, dot de vorenaongehaoldc wetten in werking treden, voor het rijk in Europa met ingang van 1 Januari 1925 on overigens mej, ingang ven l April 1925. WACHTGELD AMBTENAREN HOOG MILITAIR GERECHTSHOF. Het Stbl. no. 579 bevat een Kon. besluit van 24 December, houdende regelen, overeenkom stig welke aan ambtenoren van het Hoog Mili tair Gerechtshof wachtgeld zol worden ver leend Artikel I luidt: Ten aanzien van de toeken ning van wachtgeld non de ambtenaren in vasten dienst bij het Hoog Militair Gerechts hof, wier werkzaamheden door de in artikel I van dc wet van 21 November 1924 (Stbl. #nó. 553) bedoelde reorganisatie overbodig worden, vinden de regelen van Ons besluit van 3 Aug. 1922 (Stbl. no. 479), zoonis dot sindsdien is gewijzigd of nader mocht gewijzigd worden, overeenkomstige toepassing, echter met dien verstande, dat aan den President, het Rechts geleerde lid en den Advocaat-Fiscaal, in af wijking in zooverre van het bepaalde in de ar tikelen 2, 5 cn 4 von dat besluit, het genot van wachtgeld wordt toegekend tot op het einde von het kalenderjaar, waarin zij den 70-jarigen leeftijd bereiken, ten bedrage van, ook na de eerste drie maanden, de laatstelijk genoten wedde en dat voor hen het bepaalde in het eerste en derde lid van artikel 3 van evenbe- doeld besluit buiten toepassing blijft. Artikel 2. Dit besluit treedt in werking tege lijk met dc wet vun 2T November 1924 (Stbl. no. 535). DE INVORDERING DER VERMOGENS BELASTING. Een vereenvoudiging. Ingediend is een wetsontwerp, houdende op dracht aan de ontvangers der Directe Belas- tingen van dc invordering ven de Vermogens belasting. In dc Memorie van Toelichting zegt dc mi nister, dat hij zich nog geen besliste meening gevormd hoeft over de vraag, hoe. en zoo ja, in hoeverre de samensmelting van de dienstvak ken der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen cn dor Registratie en Domeinen mo gelijk en of daarbij de door de 34 April 1919 ingestelde commissie gedane voorstellen gevolgd kunnen worden. Mnnr in elk gevol acht de minister het wonschei ijk, dc invorderiiv: van dc Vermogensbelasting cn de Verdedi ging-sbclasting I op tc dragen aan dc ontvar gers der Directo belastingen. Duardoor Vol den belastingschuldige een gang naar het kan toor van den ontvanger der Successierechte, bespaard cn wordt dezen ontvanger mow tij»' gegeven voor 'de contróle op de aangegeven prijzen cn waarden. Dr. C. A. GERKE. v Geneesheer tc Zondvoort. Te Zondvoort is, na een langdurige ongesteld heid, in ruim 71-jorigcn ouderdom overleden dr. C A. Gerke, geneesheer aldaar. De over ledene heeft 42 jaren tc Zondvoort praktijk uit geoefend. Hij was regent van het oude-man- nen- cn vrouwenhuis cn geneesheer-directeur von het badhuis „Zecduin." Dr. Gcrkc was ridder in dc orde vc.n Oranje- Nu P. D. VAN ROSSUM. Financieel secretaris von het Leger des Hcils. Gistermiddag overleed in den ouderdom van 54 jaar te Amsterdam kolonel P. D. van Ros- sum, financieel secretaris von het Leger des Hcils in Nederland. De heer Van Rossum sloot zich, naar van het „Nationaal Hoofdkwartier" wordt gemeld, in 1889 bij het Loger aan, en wist zich al spoedig een belangrijke plaats in die organisatie tc ver worven. Jp T897 werd hij als majoor aange steld tot provincionl-offiricr voor Nederland cn in 1902 tot chef-secretaris. Na enkele jaren in Schotland te hebben gcarlxid, werd hij aange steld tot kommnndnnt van het Leger des Heils in NcderlnndschCndiehij bleef als zoodanig werkzaam tot 1906, gedurende welke periode hij cenifen tijd lid was van don eersten gc- meentejïfcid te Semnrang. Nadat hij tot luit.-ko- lonel was bevorderd, volgde zijn benoeming tot piovinciaal officier in Zuid-Afrikn. In dezen tijd begon zijn gezondheid reeds te verzwakken, waarom hij ccn lichtere aanstelling, en vel dio van redacteur vun den Zuid-Afrikaanschen „Strijdkreet" ontving. Telkens door ziekte ge noodzaakt verlof aan te vragen, ging hij met onverwoestbare geestkracht weer oon het werk. Uitnemend financier als hij was, zag hij zich in 1922 benoemd tot financieel secretaris van het Leger des Hcils in Nederlandhet vorige jnar werd hij tot den rang von kolonel bevor-' derd. Enkele moonden geleden wierp een nieu we, hevige ounvol vnn zijn kwaal hem terneer zacht en kalm ontsliep hit gistermiddag. Het Leger des Hcils verliest in kolonel Van Rossum een zijner knapste Nederlanders, voor wiens stoor karakter allen die hem kenden den diepstcn eerbied koesterden VAN NIET TOT IET. Toen Julius Barmot in Hol land was. Wij lezen in de N. R. Ct. Op ccn middag kwam hij, den zak met koop waar torsende op zijn rug, de trappen van hét Beursstation tc Rotterdam nfgestrompeld. Op weg naar huis stak hij het Beursplein over. Het was Vrijdagavond cn of het nu toe- vol was of dat hij naar goed gebruik zijner ge- loofsgcnooten had uitgekeken near het middel tot dc goede daad, hij zog daar staan een slun- gelachtigcn jongen. Hij kende de ormoedc, het gebrek, dc ontbering, en hij werd getroffen door dit beeld van kommer cn ellende. Hij sprak hem aanWat heb jij En hij nam den jongen mee noar huis, naar dc arm zalige woning, waar zij samenhokten, man, vrouw en negen kinderen. Zij gaven hem te eten. Zijn bezit bestond uit een mark. In Rusland geboren, zoon van een rabbijn, opgevoed in een familie van studeeren den, had ook hij zich toegelegd op de studie van den Talmud, had hij de oude wijsheid in zich opgenomen, maar het keurslijf werd hem te eng, en vrijheid zoekend, meer vrijheid al thans, was hij de wijde wereld ingegaan, had hij rondgescharreld in Diritschland, van waar zijn beenen hem gedragen hadden naar het vrije Nederland. Long bleef hij hun gost. Want hij werd er ziek. Drie mnonden verpleegde hem de oudsto dochter, en toen hij genezen was en de gast vrije woning kon verlaten, sprak hij tot den volder van zijn overgroote dankbaarheid en hij zcidc Wanneer ik t ijk word, en dot word ik zeker, trouw ik met je dochter. Don zril jo nooit meer armoede hebben. Dat was ongeveer 15 jaar geleden, toen Julius Bormat 22, 23 jour was. Hij werd rijk en luj trouwde de dochter, die hem verpleegd had. Niet op slag en zonder moeite kwam hij cr. Het ging hem zelfs slecht den eersten tijd, maar zijn commissieznken groeiden ten slotte toch zoodanig, dat hij trouwen kon. Daarbij gaf hij les in de Russische taal, was tolk. Over tuigd sociaal-democraat, verplaatste hij zijn zaak naar Amsterdum, waar zijn connecties in sociaal-democratische kringen hem nog beter te pas kwamen dan te Rotterdam het geval was geweest. Toen de oorlog kwam, had hij het reeds tot iets gebracht en in de dan volgende jaren werd zijn voorspelling waarheid. Julius werd een zeer rijk man en hij loste de belofte aan zijn schoonvader in, kocht huizen en een lijfrente voor hem en zorgde voor het welgestelde bestaan, dat deze thans nog geniet. Niemand van zijn familie vergat hij, allen hielp hij en niet alleen dezen. Behalve een knappen kop, had deze blondharige Rus een zeer goed hart cn een milde hand. Uit Rusland liet hij zijn'eigen familie komen, toen hij al een mooi kontoor had te Berlijn, en groote' zaken deed, millioenenzaken. Allerhand zaken had hij gedaan. Zelfs hod hij in de oor logsjaren een groote partij tabak gezonden naar Zweden, tabak die hij in Vcnlo had laten maken vanrabarberbladen. De heeren in Zwe den waren in de wolken over deze prachtige tabak en zij vergaten vermoedelijk in hun blijd schap baar ook eens te .rooken. .Later Lrcgeb

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1