Klein Adam Piano's iBalans-Opruiminq Pianohandel L. KLEIN, „DE EEMLANDER" BUITENLAND. begin van onze BINNENLAND. 4 De Kluizenaar van Far-End. IBOHNEMENISFRIJS P"j .7* *me~ 8IIITENGEW0NET00NV0LUME - Schitterende afwerking f Mode-Magazijn f Langestraat 36} ujiiuimmg j Opgeruimd FEUILLETON. 23e Jaargang No. 161 ioort 2.10, idem lianco per pos} 3.—per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17* alxondcilijke nummers 0,05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. <47910- TCI_INT.aia. Donderdag 8 Januari 1925 PRI1S DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en LicfHadighcids-advcitenti2n voor de helft der prijs. Voor lp adel en bcdrijt bestaan zeer vooidcclige bepalingen toot het advcrtcercn- tcne circulaire, bevattende de v ooi waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HERKIEZING VAN EEN RIJKSDAG VOORZITTER. De sociool-democroat Locbc gekozen. De rijksdag heeft gisteren den socialist Loebe met 25T van de 447 stemmen gekozen tot voor zitter. Vallraf, de aftredende voorzitter, kreeg 112 stemmen. Tot vice-voorzitters zijn gekozen de Duitsch-nationaal Graf, het centrumslid dr. Bell en dr. Riesser van de Duitsche volkspartij. DE POLITIEKE CRISIS. Een mindcrheidsrgeerjng von de mocraten en centrum met steun der soc. dcm. Uit Berlijn wordt d.d. 8 Jan. gemeld Heden wordt de vorming van de nieuwe min- dciheidsregeering, bestaande uit democraten cn centrum, met steun van de sociaaldemocra ten venvacht. Strescmann, die anderhalf jaar lang min. van buitenlandschc zaken is ge weest, zou, naar verluidt, geen deel meer van do nieuwe regeering uitmaken. Het nieuwe ka binet zou als volgt worden samengesteld. Rijkskanselier cn buitenlandschc raken Dr. Marx. Binnenlandsche zaken Dr. Koch. Landbouw graaf Kanitz. Economie Camm Financiën Luther. Rijksweer Gessier. Justitie Staatsecretaris Joel. Arbeid Braun. Ook acht men het mogelijk, dat staatssecre taris Schubert de portefeuille van buitenland schc zaken zal krijgen. i Het standpunt der D. V. P. De rijksdagfractie der Duitsche Volkspartij poblicecrt opnieuw een verklaring, waarin o. m. wordt tc kennen gegeven, dat zij een z.g. „ka binet van het midden", ook onder een onderen natvm, niet zal steunen, aangezien de tegenwoor dige vraagstukken op het gebied der binnen- én Ivuitenlandsche politiek alleen kunnen wor den opgelost, wanneer dc regeerlng steunt op een ziekere meerderheid. DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Duitschland's antwoord aan de geallieerden. Het Duièsche antwoord aan de geallieerden inzake het vraagstuk van de ontwapening en de ontruiming van de Keulsche zone wijst er op, dat het achterwege blijven van de ontruiming ernstig de gevoelens kwetst van het Duitsche volk cn den bodem inslaat aan zijn hoop, dat het zich thans eindelijk tot een consolidatie van zijn betrekkingen en een rustig samenwerken met andere voiken zetten kon. Dc Duitsche regeering moet eischen, dat de aangekondigde nadere mededeeling ten snelste bespoedigd wordt. Zij zal dan niet dralen over de door de geallieerden gewraakte punten opheldering te verschaffen. Tevens verklaart de regeering zich bereid in vraagstukken van principieel verschil van meening met de contróleorganen der ge allieerden het hare tc doen om spoedig tot het vereischte practische resultaat te komen. Het antwoord stelt verder vast, dat de poging om het uitstel von de ontruiming tc motiveeren met den stand van Duitsohlands bewapening als mislukt beschouwd moet worden. De Duitsche regeering teekent tegen de handelwijze van de geallieerden krachtig verzet aan. Verder wordt gezegd, dat Duitschland zoozeer ontwapend is, dat het als militaire factor niet meer meetelt. Daarom mag uit enkele op zichzelf staande gevallen geen dergelijke vergeldingsmaatregel afgeleid worden. De road van gezanten zal niet antwoorden op de Duitsche nota. Naar uit Parijs wordt bericht, zullen de ge allieerden niet antwoorden op het Duitsche ant woord aan den raad van ambassadeurs inzake dé ontruiming van de Keulsche zone. De raad van ambassadeurs zal het volledige gedetail leerde rapport van de intergeallieerde militaire controle-commissie, dat tegen het einde van deze maond verwacht wordt, afwachten. Hij zal dan de Duitsche regeering in kennis stellen met de tekortkomingen inzake dc ontwapening. DE ECONOMISCHE ONDERHANDE LINGEN MET FRANKRIJK. Volgens de Duitsche bladen zou de Fransche' minister van handel Roynaldi aan staatssecre taris Trendelenburg vóór zijn vertrek naar Ber lijn een reeks aanteekeningen hebben overhan digd, de Fransche desiderata behelzende inzake het handelsverdrag. UITSLUITING IN DE HAVEN VAN KONINGSBERGEN. Wegens loon- en andere arbeids-controct- kwesties is gisteren te Koningsbergen een uit sluiting voor de havenarbeiders ingegaah. BOTSINGEN TUSSCHEN STAKERS EN WERKWILLIGEN. Een afdeeling der Thüringsche londspolitie werd naar Gehren bij Arnstadt gezonden, waar Dinsdagavond ernstige botsingen zijn voorge vallen tusschen stakende arbeiders van een groote houtzagerij en werkwilligen van buiten de stad. HET FINANCIEELE SCHANDAAL. Drie der gebroeders Barmat blijven in hechtenis. Uit Berlijn wordt d.d 8 Jan. aan het Hbl. bericht Vandaag is, zooals reeds werd gemeld, een van de vier gearresteerde gebroeders Barmat, in vrijheid gesteld. Hij leed sedert langen tijd ernstig aan suikerziekte en heeft in het con cern nimmer een rol van beteekenis gespce'd. Daarentegen is tegen de andere drie broeders thans het officicele bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd. Heden duurde het verhoor van den eigen lijken leider van het concern, Julius Barmat, den geheclen dag. Volgens de bloden toonde hij zich zeer zelfbewust cn zeker van zijn zaak en verklaarde hij den rechter van instructie, dat hij zijn geheele vermegen in Nederland fer beschikking stelde als dekking voor de hem door den staatsbank verleende credietcn De Duitsch-nationnlen hebben in den Rijks dag een voorstel ingediend tof het benoemen eener parlementaire commissie van onderzoek in de zèak Barmot-Michael-Kivtisker. Inmiddels is de door hef O.M. voorgestelde gerechtelijke instructie zoowel in dc znok-Barmat als in do zaak-Kutisker geopend. FRANKRIJK. DE ZIEKTE VAN HERRIOT. Berlijn, 7 Jan. (V. D.) Dc toestand van Herriot is veel verbeterd, zoodat hij vermoede lijk a.s. Dinsdag de heropening van het "parle ment zal kunnen bijwonen. DE FINANCIEELE CONFERENTIE TE PARIJS. Clémentel tot voorzitter gekozen. Gisterenmiddag te 3 uur is de conferentie van dc geallieerde ministers van financiën te Parijs geopend De bijeenkomst was von kor ten duur cn droeg een forméel karakter Cle- mentel, dc Fransche minister van financiën, die tot voorzitter gekozen werd, omschreef het doel der conferentie als het stellen van een einde aan de onzekeiheid, die zoowel de Com missie van Herstel belemmerde bij dc ver deeling van haar ontvangsten, als de ministers van finanticn bij het opstellen hunner be grooting. EEN FRANSCHE LUCHTEXPEDITIE IN •AFRIKA. Een missie, onder leiding van kolonel dc Goys cn bestaande uit Pelletir d'Oisy en nog twee andere vlieger-officieren, zal binnenkort aan boord van twee vliegtuigen met vier motoren voor een studiereis naar Noord-Afrika ver trekken. Zij zal vervolgens boven de Suhara vliegen en de Niger bereiken bij hel Tsjaad- meer, daarna tc Bangoi landen op de grens van Belgisch Congo en terugkeeren over Soedan, Senegal, Marokko en Spanje. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1. UTRECHTSCHESTRAAT 44. ftJVt ARA AAO AA 10 JANUARI Ook de allernieuwste BLOUSES, ROKKEN, JAPONNEN EN MANTELS worden zeer voordeelig MAISON „L'HIRONDELLE" 16 18 LANGESTRAAT AMERSFOORT Zie de nieuwe Voorjaarshoeden Het doel van de reis is (I) een hoofdver binding tot stand te brengen tusschen de Fran sche bezittingen in Afrika; (2) technische gege vens te verzamelen over lange trajecten met verschillend klimaat, vóór zwaar materiaal me^ een belangrijk draagvermogen voor handels doeleinden; (3) het doen van meteorologische waarnemingen op gróotl hoogte; (4) het ver krijgen ven ervaring voor de groote luchtvaart over groote en moeilijke afstande... ENCFLAND. DE RIJKSTENTOONSTELLING TE WEMBL7. Heropening ju de eerste week van Mei. De Britschc rijkstentoonstelling te Wembley zal in de eerste week van Mei worden her opend. Deze mededeeling is afkomstig van Sir Travels Clarke, den hoofd-odministratcur der tentoonstelling. Hij deed haar op een vergade ring van „The Englisch speóking Union.' DE VLIEGTOCHT VAN SIR BRANCKER NAAR INDIË. Sir Selton Broncker is gisteren te Delhi aan gekomen. Hij zal met de regeering de kwestie bespreken van een luchtschip-basis in Britsch- Indië. HET ONDERZOEK NAAR DE LEVENSMID» DELENPRIJZEN. Millman, dc inspecteur van de vleeschmarkt van Smithfield (Londen), die door dc konink lijke commissie inzake de levcnsmiddelenprij- zen is gehoord, heeft verklaard, dot de prijs van het Britsche varkensvlcesch standvastig is. ondanks de scherpe concurrentie en de groote toevoer van fijne kwaliteit uit Nederland. D«=» teelt van Britsche varkens heeft die van vóór den oorlog overtroffen VOEDSELWEIGERENDE EMIGRANTEN. De Daily Herald meldt, dat Maandag onder de 700 Russische emieranten. die in Atlantic Park Hostel tc Eestleigh, bij Southampton, zijn ondergebracht, het hun verstrekte voedsel heb ben geweigerd. De emigranten zijn ontevreden over het hun verstrekte voedsel, dat zij oneet baar noemen en waarover zij h! verschillende keeren bij de betrokken scheepvaortmnatschap- schoppijen hadden gereclameerd. ZWEDEN. DE VOORUITZICHTEN DER PAPIER-INDUSTRIE. Overproductie op de wereldmarkt. S t o c k h o 1 m 7 Jan. (V. D.) In Zweedschc vakkringen worden de vooruitzichten van do papier-industrie vrij donker ingezien. Men wijst er vooral op, dat door de protectionistische douane-politiek der Vercenigde Staten de pa pier-export naar dat land in groofe mate be lemmerd wordt. Voorts wordt geconstateerd, dat op de wereldmarkt zich een overproductie doet gevoelen, welke in verband met de talrijke nieuwe uitvindingen op technisch gebied in de naaste toekomst vermoedelijk nog meer zal toé- nemen. Gedurende de eerste elf maanden van het afgeloopen jaar bedroeg de Zweedsche pa pier-export weliswaar 306.707 ton tegen slechts 264.158 ton in het overeenkomstig tijd vak 1923, doch in het loopende jaar wordt met het oog op de buitengewoon scherpe buitcn- lnndsche concurrentie een achteruitgang van den export tegemoet gezien. ITALIË, x DE POLITIEKE ONRUST. De maatregelen tegen de oppo sitie. De Tribuna blijft melding maken van het in beslag nemen von verschillende dagbladen in verscheidene steden, evenais van huiszoekingen en tal van oanhoudingn. Volgens de Tribuna is d fascistische militie te Milaan ten deele gemobiliseerd en is de pepublikcnsche kring aldaar gesloten. ZUID-SLAVIE. ZUID-SI.AVIË EN DE HONGAARSCHE PARTIJ. Arrestatie der gèhcelc partijleiding. Boedapest, 7 Jan. (V. D.) Naar uit Su- botica (Moriotheresiopel) gemeld wc-rdt, heeft de Zuid-Slavische regeering dc geheele leiding der Hongaarsche partij, in totaal ongeveer 30 personen, gearresteerd. Als voorwendsel vooc dezen daad diende dc aanklacht van een. we gens oneerlijkheid ontslagen ambtenaar van de „Szobadkaer Zeitung", die de politieke partij leiding en genoemd blad beschuldigde met Hongarije in verbinding te staan. Het juiste doel der arrestatie is 'echter het verijdelen van het deelnemen der Hongaarsche kiezers aan de verkiezingen voor de Skoeptsjina RUSLAND. DE UITVINDING VAN PLETTNER. Russische belangstelling. Het volkscommissariaat van landbouw heeft een brief geschreven aan ir. Flettncr, waarin het er op wijst, dat zijn rotoren in den landbouw in de sovjet-unie een ruime toepassing zouden kunnen vinden. Het verzoekt Flettncr om nauw* keurige inlichtingen over zijn uitvinding cn ver* zekert hem het octrooirecht VEREENIGDE STATEN'. DE AMERIKAANSCHE LUCHTMACHT. In dc commissie van het Huis van Afgcvonr* cligden tot onderzoek van do luchtvnnrtindus* trie heeft Weeks, de minister van oorlog, gis* teren toegegeven dot de wedloop in bewapc* nJng een wedloop in luchtvoartbewapening was geworden en meegedeeld, dat het geld, uitge trokken voor de logervliegdienst, onvoldoende is voor het onderhouden van een voldoende luchtmacht, hoewel de 16 millioen dollar, die op dc oorlogsbegrooting zijn geplaatst, dc hoogste som is, ooit voor dit doel bestemd. Weeks beval het inrichten von een luchtkoop- vaardij oan, zelfs al zou dot moeten geschieden met subsidie, als een von de beste middelen voor het vormen von een voldoende reserve. De Staatscourant van heden 7 Jon. bevat de, volgende Koninklijke besluiten: bevorderd tot ridder in de Oranje Nassau- orde H. J. Preis, tijdelijk burgerlijk ambtenaar, sectie-leider bij dc herzieningsbrigade van West-Java van den topografischen dienst; benoemd tot tijdelijk adjunct-accountant bij de directe belastingen te Arnhem P. J. Loven te 's Grovenhage. bevorderd tot gczantschapsrnod jhr. dr. H. van Asch van WijcJc, thans gozantschaps-secre- tnris der Iste klasse, en tot gezantschapssecre taris der 2de klasse jhr. mr. E. G. de Serière, thans gezontschopsattoché; verleend den persoonlijken titel van gezant- schapsraad oan W Ridder Huysscn van Kat- tenEycke, hoofdambtenaar met den persoonlij ken titel van gezantschapssecretaris ann Hr. Ms. gezantschap te Brussel; benoemd tot buitengewoon gezant en gevol machtigd minister tc Lissabon de gezontschaps- rood jhr. mr. H. M. van Hoersmo de With. GALASOIREE TEN HOVE. A Gisteravond in het poleis Noordeinde. Gisteravond hoeft in het koninklijk poleis non het Noordeinde te 's Gravenhogc de joarlijk- schc gala-soirée ten hove plaats gehad, ter bij woning waarvan tot een 300-tol dames en hee- ren uit dc residentie, die, evenals vorige jaren, den wensch te kennen hadden gegeven hunne opwachting bij Hare Majesteit de Koningin te mogen maken, namens de Koningin cn den Prins uitnoodigingen waren gezonden. De soiree begon voor een deel der genoo- digden ten 9 ure, op welk uur n.l. de vorstelijke familie want ook H. M. de Koningin-Moeder nain aan den ontvangst-avond deel cercle hield voor Nederlandsche autoriteiten cn hun ne dames Ten half 10 vulden zich dc polciszalen met den verderen stroom der overige honderden ge- noodigden. Tot de geïnviteerden behoorden, nevens alle dames en heeren die een waardigheid uitoefe nen bij dc hofhoudingen van Koningin, Ko ningin-Moeder en Prinsde ministers, hoofden der departementen van algemeen bestuur; alle leden van het corps diplomatique met hunne dames, welk corps, nonr men weet, ditmaal niet aan de.Koningin op deze soiree gelukwcnschen met de jaarwisseling behoefde te komen aan bieden, daar zulks, ingevolge ccn aangebrachte wijziging, reeds op Nieuwjaarsdag zelf was ge schied; de tijdelijk in ons lond vertoevende"mi nister von arbeid en gezondheid der Fransche republiek, de heer Justin Godart cn- mevrouw Godart, zijne echtgcnoote; de ministers van staat; de vice-president von den Raad von Sta te en leden van dit hooge staatscollege; dc Niets verkrijgt men in de wereld, als men er geen moeite voor doet. GARFIELD. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E. PONT. H»~t gezicht van het bekende handschrift bracht haar de tronen in de oogen en zij aar zelde even voor ze de gezegelde enveloppe opende. Het was vreemd te denken, dat daar nu een boodschap van Patrick zelfs voor haar was, maar dat, wat de enveloppe ook mocht bevat ten, zij geen antwoord meer erop zou kunnen geven. Het besef hiervan scheen den afstand tusschen hem en haar zoo heel groot te maken, cn een tijdlang schreide ze zocht, ze voelde zich diep ongelukkig en eenzaam. Toen veegde ze vastberaden de tranen af en sneed de enveloppe open. Die bevatte een half velletje papier, gevouwen om een kleinen, ouderwetschen sleutel en buitenop stond: Sleu tel van het Chippendale bureau. Dat was alles. Een oogenblik begreep zij het niet. Toon her innerde zij zich, dat tot de dingen, die Patrick haar persoonlijk had nagelaten, ook behoorde het kleine mahoniehouten bureau, dat bij het raam in zijn slaapkamer stond. Zij was toen niet op de gedachte gekomen, dot de inhoud voor hoar van belang kon zijneigenlijk had 'zij verondersteld, dat het leeg was. Maar nu begreep zij, dat er blijkbaar iets in was, dat voor Patrick veel waarde had, aangezien hij den sleutel zoo zorgvuldig had bewaard cn haar dien op dc meest betrouwbare wijze door zijn notaris had laten ter hand stellen. Bijna blij over iets, dat haar kon helpen haar gedachten le vervullen, besloot zij dadelijk den inhoud von het bureau te gaan onderzoeken cn dus ging ze noor Patricks slaapkamer. Op den drempel bleef ze staan Haar hart kromp pijnlijk ineen toon het gezicht van die keurig geoidcndc kamer, waar geen spoor von gebruikt-zijn meer te vinden was, haar plotse ling weer te binnen bracht, dot de vroegere eigenaar die nu verder niet meer noodig. zou hebben. Alles in huis scheen haar verdriet weer op te wekken, ieder hoekje, dot nu anders was en dat zij natuurlijk vergeleek met het oude de rolstoel, die nu ledig in een van de portalen stond, de tabaksdoos op den schoorsteenman tel, de pot heliotroop Patrick's geliefkoosde bloem die de bibliotheek met zoeten geur vervu'de. En nu weer zijn kamer, leeg, schoongemaakt, cn gemeubeld als een van dc andere logeerka mers in het huis. Sara vatte moed cn dwong zich binnen te gaan. Zij liep de kamer door naar het raam, trok een stoel naar het Chippendale bureau en sloot het open. Toen trok zij de beide steun latten uit, en klapte het glimmende mahonie houten blad neer, datals schrijftafel diende. Even was zij zich een gevoel van bewondering bewust voor het fijn-generfde hout en voor het zachte „aanvoelen" van de' oude koperen handvaten, die door langdurig gebruik afgesle ten waren, toen werd geheel haar aandacht in beslag genomen door de drie dingen, die den eenigen inhoud van de lessenaar vormden een pak brieven, met gele vlekken van ouder dom, samengebonden met een breed, zwart lint, een fluwee'en juweliersdoosje met vergul de letters erop cn een enveloppe oan hoar- zelf gericht in Patrick's handschrift. Heel voorzichtig, met dien teederen CC3 bied, dien wij toonen voor de kleinigheden, die aan onze dooden toebehoord hebben, naro Sara de dingen bijeen en ging ermee naai haar eigen zitkamer Zij voelde, dat zij ze niet kon bekijken in die vrccmd-lcege, levenlooze kamer, waar Patrick altijd geweest wasde vreeselijke, kille stilte daar scheen haar hart pijn tc doen. Zij legde het juwcliersdoosjc en het pak brieven op zij en opende de enveloppe met haar naam Daarin bevond zich een vel pa pier, geschreven ii> Patrick's klein, karakte ristiek handschrift. Onwillekeurig drukte zij het tegen de lip pen, en begon, achterover geleund in haar stoel, te lezen, een uitdrukking van gespan nen belangstelling kwam op haar gelaat, toen zij zich in den inhoud verdiepte Een keer glimlachte zij, en meermalen kwam een plot selinge stroom van tronen de dichtbeschreven regels vóór haar bevlekken. „Wonneer je dezen brief krijgt, kleintje", luidde de brief, „dan heb ik met deze wereld afgedaan. Behalve, dat het beteekent jou te verlaten, lieveling, ben ik blij heen te gaan, want ik ben een vermoeid man. Wonneer het dus zoover is, moet je trachten mij mijn „groot verlof" niet te misgunnen. Maar er zijn verschillende dingen, die je moet weten en die ik wil, dat je weet, en toch heb ik er mezelf nooit toe kunnen brengen je er over te spreken. Die dingen vertellen beteekende graven in het verleden en dikwijls is er in een uitgebrand vuur nog een gloeiende vonk, die in staat is dengene, die de asch omwoelt, de vingers te verbranden. Eerlijk gezegd, ik durfde het niet aan. Maar nu is de tijd geko men, dat ik het niet langer kan uitstellen. „Mijn beste kind, heb je je ooit verwonderd, waarom ik zooveel van je hield waarom je mij zoo na oan 't hart stond Ik plaagde je altijd en zei, dat het was omdat wij geen fa milie van elkaar waren, is het niet Wanneer je werkelijk mijn nichtje was geweest, don zov eerbied (van jou kant natuurlijk, voor jc ouden oom) en de slagboom van een heele generatie verschil tusschen ons, ons op mijlen afstand van elkaar hebben gehouden Moor zoo iets is er nooit tusschen ons geweest, hé Ik heb je er van langs gegeven, als het noodig was, dat weet ik, maar we waren altijd kameraden. En voor mij was je iets meer dap een kameraad, iets bijna heiligs en altijd aantrekkelijks het kind van de vrouw, die ik lief had. „Want wij zouden getrouwd zijn geweest Sara, je moeder en ik, wanneer ik niet arm was geweest. We waren verloofd, maar in dien tijd was ik maar een jongere zoon, met het magere erfdeel van een jongeren zoon het vooruitzicht, dot ik ooit erfgenaam van Bar row zou worden scheen wel het meest onwaar schijnlijke van alle gebeurlijkheden. En Pauline Malincourt, je moeder, had altijd geleerd de gedochte aan een leven met beperkte middelen te verafschuwen, men hod haar gewend haar schoonheid en afkomst te beschouwen als ver koopbare goederen, die aan den hoogsten bie der zouden worden toegewezen. Want hoewel haar ouders van een edel, oud geslacht wa ren waren ze in groot geldgebrek. Zoo zelfs, dat toen zij stierven tengevolge van een ongeluk met ccn rijtuig, een week na Pauline's huwelijk zij niets nalieten dan schulden, die je vader betaalde. „Over je vader, den millionnair Caleb Ten- nant, wil ik niets schrijven, aangezien je toch zijn dochter bent. Ik kan volstaan met tc zeg gen, dat Jiij een horde man was, en dat je moeder en hij een heel ongelukkig leven sa men leidden, zóó ongelukkig, dat zij hem ten loatste verlietzij wilde liever in de grootste armoede leven dan bij hem te blijven. Hij ver- gof haar nooit, dat ze hem verliet en toen hij stierf, vermaakte hij iedcrcn cent, dien hij be zat, oan een of onderen schurkochtigcn neef van hem,, die nu vermoedelijk geniet von het erfdeel, dat jou had moeten toebehooren. „Dat is je familiegeschiedenis, lieveling, en het is goed, dot je die kent cn ook weet wuartegen je te strijden hebt. Een Malincourt zijn beteekenttegelijkertijd ccn zegen en een vloek met zich meedragen. Dc Malincourts waren oorspronkelijk van Fransche afkomst afstommelingen von de houte noblesse van het oude Frankrijk behept met den vloek van den trots en de koppige eigenzinnigheid von den duivel zelf, en gezegend met schoonheid en verstand en aantrekkelijkheid boven het gemiddelde. Zij buigen nooit, zij breken liever. En ik geloof, dot jij dat ook hebt, Sara d*s heele erfenis. „Je moeder wos "ben echte Malincourt. Zij kon niet buigen, en toen de dingen spaak lie pen, brak zij. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1