Klein Adam Piano's Grooten Uitverkoop THE DAÜSANT Pianohandel L. KLEIN, j WILLEM GROENHUIZEN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. IBOMEIHÏSPBIS^TSrZ'^: EERSTE BLAD. volkenbond. BUITENGEWONE TOONVOLUME - Schuierende nlwerking Modemagazijn jHeden Zaterdag s I ;=e begin van den Langestraai 361 PHILIPS LAMPEN. UITVERKOOP PELTERIJEN il. jLangestraat 43 - Telefoon 852 POLSHORLOGES voor Dames en Heeren belg1e. frankrijk. zwitserland. encf.land. 23e Jaargang No. 163 per post 1 1-, per week (met cratis vei zekering tegen ongelukken) 0.17*. atzonderlijkc nummers Cj05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMsCHE POORTWAL 2 A. postrekening n«. «79to. tel. int 513. Zaterdag 10 Januari 1925 PRIIS DER ADVERTENTlEN roet inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dtentfaartb c- dingen en Licldadigheids-adveitentfZn toot de helft der prijs. Voor i#adel cn bedrijf bestaan zeci vootdccligc bepalincen voor het adveriecien üenc circulaire, bevattende de vooiwaArden. wordt op aanvraag toegezonden. EEN INTERNATIONALE ZEELIEDEN CONFERENTIE. De road van het internationale arbeidsbu reau heeft besloten in 1926 een internationale zceliedenconferentie bijeen te roepen, die da delijk zou volgen op de gewone orbeidsconfe- rentie. Die conferentie zal zich bezig houden met een wiWcingr van de internationale posi tie dor zeelieden en de instelling van oen bi- zondcr systeem van de monstering. DE PRESIDENT VAN DEN RIJKSDAG. Ech levensschets van Löbc. Uit Berlijn wordt d.d. 7 Jan. aan de Tel. ge meld Niet groot van stuk is de nieuwe president van den Duitschcn Rijksdag, maar markant door de scherpe omlijning van al het zwart, dot hij aan zich heeft. Zwart is zijn haar, zwart zijn geklecde jas, zijn dos en zwart ook de om randing van zijn hoornen, bril Zoo vo'komen tegenstelling met zijn voorganger, wiens voor ganger hijzelf ook v/eer was, toen hij gedurende drie jaren tot aller genoegen leiding non het vaak rumoerige lichaam dat de'Riiksdag is. wist te geven Zijn voorganger was de Diritsch-no- tionalist Wallrof, oud-burgemeester van Keulen, groot» forsoh, nutoiite.ir. een verschijning, die in de drie maanden, dat hit ziin functie be kleedde, min of meer werd beschouwd als een vergissing Dat was een onaangename verras sing, waar echter tegenover stond de aange name verrassing, dat de sociaal-democratische afgevaardige Löho. die tot nu toe slechts nan j de Kamer bekend was nis de rustige president, een spreker bleek te zijn v in goede, go,-e op vat''n^en en van talent. Eon lid. waar de so ciaal-democraten eer mee inlegden. Geboren in Liegnitz. in Silieziè. in T875 ging zijp ieugd voorbii zonder hem nog naar het socialisme te voeren. Pat later, toen hij na acht schooljaren tot letterzetter werd opgeleid, be gon het in ziin geest te roeren. Als reactie daarop, wellicht, wordt het hem to klein in eigen omgeving en dwaalt hij als Wnnder-Go- selle door Züid-Dui'srhland door Oostenriik- Hongarïje, Italië en Zwitserland, om in 1399 weer naar zijn huis terug te koeren. Daarna legt de letterzetter dezen handen arbeid neer om als redacteur van de socialisti sche „Volkswnoht" te Breslau op te treden. En dat juist in een tijd van reactie op de min of meer vooruitstrevende hevlïegmg in sociale richting, die de ionge Wilhelm II heeft gehad De -wat-Hein ze. de govnneeniswet en de nieuwe tarieven, zijn alle reactionaire pogingen, die door hem scherp wórden aangevallen en gegee- seld met het vuur, dat in hem, den jongen so cialist brandt. Verschillende molen wordt hij wegens opruiing tot gevangenisstraf veroor deeld, het laatst nog in 1905, tot een iaar, dat hii ten volle uit zit Maar te sterk was het ka rakter van dozen man om door gevangenisstraf zijn overtuiging in te boeten, evenmin als na derhand ziin benoeming" tot president van den Rijksdag hem er toe kon brengen iets mir.dcr te gaan staan op den linkervleugel van zijn partij. En toen hij als lid v/eer dié ideeën van hem naar verkiezen kon uitsnreken, bleek hij bij al zijn gcnvanceerdh^id over gezonde op vattingen te beschikken. Waar de Duitsche so ciaal-democratie toch aj nvr weinig' markante persoonlifkheiden te beschikken heelt, is het lot on zekere hoogte te betreu-on voor deze partij dat men Lübe vast moet zetten op liet eere- fcaantjé van president Zeker, ook daar heeft hij zijn invloed, die lol uiting komt bij de regeling" van den arbeid, hij het geven van adviezen in crises, enz., maar in het publiek uiten kan hij zich niet meer Toen hij dat wel kon, viel hetgeen hii z.eide nog des to meer op, omdat men zich dikwüls afgevraagd had, wat toch wel deze man, die door alle pnrtüen werd beschouwd als een vol komen onnartiidio- mno. die dikwüls met "rootc strengheid zorgde voor de orde in dc Kamer, zelf zou denken van het onderwo n, dat behan deld werd F°n verrassing. -'o« niet een verba zing bezorgde hot adh de Kamer, toen hij schorp-omlijnd. vlot, goed sprak en volkomen ge'rouw aan zijn oude ideeën. Zoo heeft don de oude-nieuwe president de echting van vrijwel alle partijen en personen, door zijn onpartijdigheid en zijn mcnsohelijk- heid. Hij is een oprecht vriend van de Volken bondsgedachte en strijder voor een actieve po litiek. In alle opzichten oen man, op wien zijn partij trofsch kan 7Ün en een president, met wien de Duitsche Rijksdag zich kan geluk- wenschen. DE POLITIEKE CRISIS. Marx geeft zijn pogingen op. Uit Berlijn wordt did. 9 Jan. aan de N.R.C. gemeld Marx heeft vanmiddag een langdurig onder houd met president Ebert gevoerd. Het is op het oogenblik nog niet bekend wat de uitslag van die bespreking is geweest, al vermoedt men niet zonder reden, dat Marx vgrklaard tou hebben niet in staat te zijn een zaken-ka binet te vormen Dat het zoover gekomen ?s, is naar het oordr-^1 van de republikeinsche bladen groolendeels toe te schrijven aan de houding van de parlementaire groep van de Duitsche volkspartij, die vandaag nog beslo ten heeft- een zekerkabincl-Morx te zullen be strijden cn het bii de edc best? gelegen heid ten val te brencren. Maar er is nog een andere reden, die het Marx onmngeliik mankte een kabinet tQ vormen Dr Luther. dp rijks minister van financiën, heeft namelük uitdruk kelijk te kennen gegeven, dat hii niet gen°igd is zijn portefeuille te behouden in een zaken kabinet-Marx. Men houdt hier rekening met dc mogelijkheid, dat dc rijkspresident, zoo Marx definilitef voor de «;r mocht bedanken, zich tot Luther zal richten met het verzoek een cxtra-parlemcnloir kabinet samen te stel len. Luther zal dan trachten de Duitsch-notio- nolen cn de Duitsche volkspartij te winnen voor ziin kabinet, dat officieel toch don naam van „zakenkabinet" zou dragen. Of het cen trum een dergelijk kabinet zal steunen stont nog niet vast. Op den steun van de democra ten zal de heer Luther wel niet mogen reke nen cn de socionl-democraten zullen natuur lijk een onverbiddelijken striid tegen het ka binet voeren, vooral indien de Duitsch-natio- nalen erin worden opgenomen. Officieel wordt vanavond genveld, dat Morx zijn pogingen tot samenstelling van een nieuw kabinet heeft opgegeven en dit besluit tci kennis van den rijkspresident heeft gebracht. Marx heeft besloten geen verdere stappen meer te doen. toen hij vernam dat de volks partij geen kabinet van democróten cn cen trum cn evenmin oen zakenkobinet met vc-- schillende staatssecretarissen als minister zou steunen. Bovendien hadden ook de Beiersche volkspartij cn do economische partii zich te gen oen znkenkabinet-Mnrx uitgesproken. Ver- mnorHiik znl thans Lutljer een poging doen Hij heeft reeds verklaard in geen geval met staatssecretarissen te willen rogeeren Hij zal waarschijnlijk trachten een naar rechts gc- r<rh 1 revoering nan het bewind te brengen, als de rt'fksnresidcnt h^m m"t de samenstel ling van lmt kabinet belast. Ebcrt rnndolcegi verschillende persoonlijkheden. President Ehcrt heeft gisteren in den loop van den avond ministor Stresemann, dc rijks dagleden Schiele en Hermann Muller cn late- ook nag minister Luthcr ontvangen. De minister van pesterijen treedt af. De rijkspresident heeft minister Hoefie op dichts verzoek van zijn funclie als minister van posterijen ontheven DC RIJKSDAdBERAADSLAGINGEN VOORLOOPIG GESTAAKT. Het Seniorenconvent vnn den .rijksdog be sloot, daar de nieuwe rijksregeering pas Za terdag kan worden gevormd, de beraadslagin gen in den rijksdag ccnigen tijd te doen sin- ken cn den voorzitter den datum der volgende zitting te loten bepalen. HET EINDE DER GROOTE COALITIE IN PRUISEN. De actie der Duitsch-nationolen cn Volkspartij tegen den premier. Toen gisteren dn den Pruisischen Landdag de minister-president Braunhet woord wilde nemen, verlieten de afgevaardigden der Dint- sch-nationale partij en D. Volkspartij op en kele uitsonderingen na. onder luid geroep van: Schandedoor do soc.-dem. de zaal. DE KWESTIE VAN DE ONTRUIMING DER KF.ULSCHE ZONE. Een protcstbetooging in den Pruisischen Landdag. De Pruisische Landdag heeft, blijkens be richten uit Berlijn, gisteren geprotesteerd te gen de niet-ontruiming der zone van Keulen De nieuwgekozen president verklaarde, dot het Pruisische parlement zich volkomen aansluit bij het protest der rijksregeering, alsmede, dat de motiveering der nota slechts het feit moet bemantelen, dat de eerste zone niet kan wor den ontiuimd, daar anders het bezettingsleger in de gebieden, die in strijd met het recht in Rijnland cn het Roergebied zijn bezet, anders van Frankrijk zou worden afgesneden, waar door aan de rechtsschendingen een nieuwe wordt toegevoegd. Minister-president Braun sloot zich bij deze verklaring aan Hij wees er op, dot zelfs wan neer vetel van hetgeen in de nota der bezet- tingsoutoriteiten is aangeduid, zou kunnen wor den bewezen, dit niets afdoet aan het onbe twistbare feit. dat Duitschlond is ontwapend in den zin van het verdrag van Versailles. Een militaire bedreiging van Frankrijk, dat over het steikste" leger van Europa cn alle techni sche hulpmiddelen van den nieuwen tijd be schikt, kan in ernst niet worden afgeleid uit de tot dusver onbewezen overtredingen. Nadat Braun zijn rede had uitgesproken tijdens welke dc D -nat en de leden der D. V. P de zaal verlieten, om aldus hun afkeuring uit te spreken over het feit. dot Broun een verklaring aflegde, waartoe hij h. i. niet meer gerechtigd was, hetgeen heftige protesten niet alleen van de soc.-dem., maar ook van de mid denpartijen uitlokte nam hij later. Ier be antwoording van eenigc sprekers, onnieuw het woord. Andermaal verlieten de leden der rech terzijde de zaal. waarbij zich zeer opgewonden tooneelen voordeden. De Landdag werd daarop lot Woensdag ver daagd. Kritiek van Stresemann. In do lijksdagcommissie van buitenlandschc zaken heeft de minister van buitenlandsche za ken in verband met den toestand op politiek en economisch gebied ook over het onlrui- minersvraagstuk gesproken, waarbij hij wees op de groote wanverhouding tusschen het zoo genaamd niet nakomen van enkele speciale onderdooien inzake het ontwnoeningsvraagstuk en d-e daaruit door de entente getrokken bui tengewoon harde conclusie van h^t bezet hou den van de Keu^che zóne. Gezien de onbe twijfelbaar feitelük uitgevoerde ontwoj>ening vnn Duitschland helfekent een dergelijke han- delwii/e geen objectieve, loyale uilleoging van art. 429 van h^t verdrag van Versailles. Een besluit van het Kculschc gemeentebestuur. Het Keulsche gemeentebestuur besloot, in verband met het niet ontruimen van de stad door de bezettingstroepen, geen gemeentelijke lokalen beschikbaar te stellen voor carnavals- vertooningen. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03. elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44. iflrtrejss?». OOJfeL.28ö Nog eenige Bontmantels Tot Spotprijzen ■hbhb DAMES-MODE-MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" 16 18 LANGESTRAAT AMERSFOORT Zie de nieuwe Voorjaarshoeden ■MwmiwiL—MWi mui IIIIIWI—HUI ZONDAGMIDDAG 3 -6 UUR Juwelier i Uitgebreide keuze in Goud, Zilver en Nikkei. DE GERUCHTEN OMTRENT DE ANNEXA TIE VAN SAARLOULS. De gezamenlijke gemeenteraadsleden van Saarlouis hebben oen brief gericht aan mi nister-president Herriot en don voorzitter van de regecringscommissic, waarin zij verklaren cj met genoegen kennis van te nemen, dat do geruchten over het losscheuren vnn de stad van Duitschland ongegrond zijn. Dc brief haalt vervolgens oen reeks uitlatingen van particu lieren en officiecle Fransche persoonlijkheden aan, waaruit dat voornemen viel af te leidon, o.n. dc bewering van Tardieu over de 150,000 Snarlandsche Frr.nschen DF. HANDELSBESPREKINGEN MET BE7LGIË. Gisteren zijn te Keulen vertegenwoordigers van de Duitsche en Belgische vakvereenigingen bijeengekomen, om te spreken over de vraag stukken inzake het Duitsch-Belgische handels verdrag, waarbij haar belangen betrokken zijn. EEN LEENING VAN TH7SSEN IN AMERIKA. Berlijn, 9 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit New York is de obligatieleening vnn de firma Thyssen terstond, nadat de inschrij ving was opengesteld, overteekcr.d. ARRESTATIE VAN RECHTSRADICALEN. Naar gemeld wordt heeft de Duitsche poli tie di ie leden van den rechtsradicalen Viking- bond, vroeger vervolgd wegens bedrog, valsch- heid in geschrifte cn separatisme, gearres teerd, voordat zij naar Tsjecho-Slowalcije kon den vluchten. Verder móet dc politic op het spoor zijn gekomen van een afdecling van do verboden organisatie Rossbacli. Zes leden wer den gearresteerd veel bezwarend materiaal, w.o. een brief onn Rossbach in Salzburg, is in beslag genomen. TWEE COMMUNISTISCHE RIJKSDAGLE DEN -IN VRIJHEID. B e r 1 ij n, 9 Jon. (W. B.). De i ijksdog heeft gisteren dc voorstellen, om de communistische afgevaardigden uit de hechtenis te ontslaan, behandeld. Met olgemeenc stemmen werd be sloten ten aanzien van twee rijksdagleden het verzoek in te willigen. ELF AUGUSTUS ALS NATIONALE FEESTDAG. B c r 1 ij n 9 Ja n. (H.N.). De democratische rijksdagfractie heeft een voorst 1 gedaan om den Hden Augustus, den dag van de constitutie tc Wcimor, tot natior.olen feestdag te verklaren. INDEXCIJFERS. Het door het rijksbureau voor dc statistiek per 7 Jan. berekende indexcijfer der gioot- hnndelsprijzen in Duitschland is, vergeleken bij den stand vnn 30 December (154.3), mei 1.6 pet. tot 136.4 gestegen HET FINANCIEELE SCHANDAAL TE BERLIJN Dc zaak-Bdrm«at. Uit Berlijn wordt d.d. 9 Jan. aan het Hbl gemeld Vanmiddag heeft er in de groote zittingzaal van de arrondissementsrechtbank te Mohabit een conferentie plaats gehad tusschen Julius Barmat en dc vier verdedigers cencrzijds, cenijje vertegenwoordigers van de Pruisische Stoats- bank en van dc Rijkspost anderzijds. Deze con ferentie, die onder voorzitterschap van den rechter van instructie dr. Nothmann werd ge houden. was bijeengeroepen op initiatief ven Julius Barmat zelf, teneinde vast te stellen of de door hem verstrekte zekerheden al dan niet voldoende dekking voor dc verleende credicton vormen en cp welke wijze het eventueel moge- liik zou zijn nieuwe garanties tc verschaffen. De heef Barmat verklaarde, dut hij volkomen in stoat was desgewenscht zijn verplichtingen tegenover de Staatsbank in vollen omvang na te komen. Men moest hem slechts eenige be wegingsvrijheid toestaan, opdat hij zijn maat regelen daartoe zou kunnen treffen. De be spreking droeg slechts een informatorisch ka rakter, maar schijnt een voor olie betrokkenen fcpi redigend verloop te hebben gehad Volgens het Acht Uhr Abendblatt verluidt in handelskringen, dnt de Rijksbank bereid zou zijn een ondersteuningsactie voor verschillende gced gefundeerd Barmat-ondeinemingen op touw te zetten. Het zou in de bedoeling liggen de Deutsche Merkur Bank kasgeld ter beschik king te stellen, teneinde daarmede de in moei lijkheden geraakte ondernemingen van het Sarmat-concern op de been te houden. De bladen van rechts gann intusschen steed; voort de namen van bekende socialistische poli tici cn po'itieke personen in verband niet de Barmat-affaire te brengen. De Loknlanzeiger publiceerde vanmorgen opzienbarende onthul lingen omtrent de betrekkingen tusschen Julius Barmat en den Berlünschcn Pnljzeiprusidcnt, den sociaal-democraat Richter. Deze zou o.a. van Bcnnat 5000 mark hebben geleend en reeds door den Pruisischen minister van binnenland- sche zaken, Severing, geschorst zijn. Minister Severing verklaarde onmiddellijk, dat hem daar van niets hekend was, hetgeen Eveneens beves tigd wordt door Richter, die toegeeft sedert jaren fang intiem met Barmat bevriend te zijn en indertijd van de Merkur Bunk een bedrag van 5000 mark te hebben geleend. Alle andere mededelingen van de Lokalonzeiger berusten echter volgens Richter on fantasie. Ook wordt tegengesproken, dat rijkspresident Ebcrt aan Barmat zijn fotografie zou hebben gegeven. Ebert kon zich niet herinneren ooit aan Barmat zijn foto met of zonder hnndteekening te heb ben geschonken. De Loknlanzeiger beweerde tenslotte, dat de rechter van instructie het voor onderzoek reeds geopend had tegen den riiks- postminister Kof le, den PoBzeipriisidont Rich ter, den centrum-afgevaardigde I.ange-Heger- mann cn tegen*een hooggeplaatst ambtenaar in hot Pruisische minis'erie van buitenlandsche raken. Ook deze bewering wordt officieel tegengesproken. Dc Rijksdag heeft vandaag met algemecne slcmificn het Duitsch-notionnlc voorstel aange nomen om een porlemcntaiio commissie van onderzoek te benoemen, die znl hebben nn te gaan in hoeverre afgevaardigden zich hebben ingelaten met dc crcdicttransoctics van het Bormat-concern. Berlijn, 9 Jan. (H.N.). In don rijksdag heeft vandaag de afgevaardigde Dittmnnn ge protesteerd tegen de beschuldiging, ols zoude hij te Amsterdam in betrekking hebben gestaan tot Barmatt. VIJF" LOCOMOTIEVEN OP EEN STOOT- BLOK GEREDEN. Uit Schwertc (Westfalen) wordt gemeld, dat Donderdagavond tegen hnlfelf op het station aldaar vijf locomotieven bij het rangcercn op een stootblok zijn gereden, waardoor dc ma chines op elkaar schoven. Twee stokers werden licht gewond, terwijl de machinist Mctzger uit Dusseldorp gedood is. Wie de schuld van oen cn ander droogt staat nog niet vost. Dc mutc- ricelc schade is aanzienlijk. EEN DUITSCH GENERAAL BIJ VERSTEK TER DOOD VEROORDEELD. Dc krijgsraad voor dc provinciën Luik en Luxemburg heeft den Duitschcn genernol- mnjoor Von der Esch, bijgenaamd dc beul van Arlon, bij verstek ter dood veroordeeld Hij werd beschuldigd van woningen in brand te hebben gestoken, waarin nog mcnschen wa ren, 64 huizen te hebben loten verwoesten, 100.000 frank uit de gemeentekas van Arlon te hebben loten nemen en een inspecteur van politic te hebben gedood. DIEFSTAL VAN DIAMANTEN TE ANT WERPEN. De politic to Antwerpen heeft een geheel gc- zin aangehouden, bestaande uit vader, zoon cn twee dochters, die zich schuldig hadden ge mankt aan diefstal en heling van diamanten. De beide meisjes waren werkzaam op dc diö- mnntfafcrïck von Timbcrg en Klcinhaus voai zij telkens bij kleine hoeveelheden gedurendo een half janr diamanten ontvreemdden Het ge- stolcno meet een waarde vertegenwoordigen van 200.000 francs. DE F1NANCIEELF CONFERENTIE TE f»ARIJS. Londen, 9 Jan. (H. N. Drl.) De verte genwoordigers der geallieerden, die dc finan- cieelo conferentie tc Parijs bijwonen, brachten den gcheelcn dag ir.et particuliere besprekin gen door, die morgen zullen worden voortge zet. Mei. verwacht, dat, als dc voltallige zit ting der conferentie op Mnondag bijeenkomt, do voorloopige besluiten, waartoe men bij deze particuliere besprekingen zal zijn geko men, zoo\;cr gevorderd zullen zijn, dot zW nan de cópfercntie kunnen worden voorgélcgd. De algemecne indruk, die men uit de officiecle uit Parijs ontvangen berichten krijgt, is dot de zaken bevredigend, zij het oojc langzaam, opschieten. Dc kwestie von dc schulden der geallieerden onderling. Uit Parijs wordt d.d. 10 Jan. gemeld Dc kwestie van de intergcallicerde schulden treedt steeds meer op den voorgrond. In een gisteren gehouden groote conferentie op de Quai d'Orsoy, waar de kwestie der interge- ollieerde schulden besproken werd, zijn de richtlijnen vastgesteld voor do consolidatie van de Fransche schulden aan Engeland en Ameri ka. Des avonds ontving Herriot don Engelschen kanselier van de schatkist Churchill, wien hij de resultaten van dc conferentie meedeelde. Gehoopt wordt, dnt tenminste in principe over eenstemming to Parijs zal worden bereikt. En geland zal'op de Fransche voorstellen geen de finitief antwoord geven. Churchill zal Donder dag weer te Londen zijn om d?el tc nemen aan de zitting van het kabinet, waarin een beslissing genomen zal worden inzake de Fransche voor stellen. Seydoux, dc tweede Fransche g dele geerde, is ernstig ongesteld geworden. OORLOGSSCHULDEN AAN CANADA. Berlijn, 9 Jan. (H.N.D.R.L.). Volgens een nicdedeeling van een Conadoesch persbureau heeft Frankrijk aan Canada I millioen be taald, tot aflossing van zijn oorlogsschuld cn België Yi millioen. EEN I.EENING VOOR DE BONDSSTOORW^GEN. De Zwitsersche bondsraad heeft in een bui tengewone zitting het voorstel tot het aangaan van een 5 leening, groot frs. 175.000.000, voor het Zwitsersche spoorwegbedrijf aangeno men. HET POND STERLING TE NEW yORK. Bijna op parite't. Draadloos wordt d.d. 9 Jan. uit Londen gemeld De nadering van.liet pondsterling tot zijn pariteit houdt te New-York onafgebroken nan De koers was gisteren een oogenblik zelfs 4.79%, of nog slecht 7|< dollarcents be neden dc pariteit. In financieele kringen is men van mcening, dat het nog slechts een kwestie van enkele dogen is, of het pond sterling heelt het ver schil met den dollar ingehaaldmen bespreekt dan ook reeds druk den spoedigen terugkeer tot den gouden standaard. Men gelooft, dot het bezoek van Montague Norïnan, den gou verneur van dc Bank ven Engeland, aan New- York hiermede ten nauwste verband houdt. Do Evening Standard merkt op, dat hef tec-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1