Gebr. Perzina Piano's 1 Pianohandel L. KLEIN Balans-Opruiming „DE EEMLANDER" PRIJS OER iEflflIliCSLMT™» De plaats voor bet gebouw van Kaasten en Wetenschappen volie zangrijke toon, uitgebreide Sorteering e Langestraat Geruite Blouseszijde 95 ct. Keper Fluweel 85 ct. 2 Koord Fluweel 1.25 ct. P BUITENLAND. MUZIEK-OPRUIMING F 0,10 23e Jaargang No. 167 MEMEMJs r; m-;r ;r Amm' toort 2 10, idem uasco per pos! t yper week (met cratis Terzekcr-ng legen ongelukken) 0.17* alzondcilijkc nummers LS)5. DIRECTEUR"UITGEVER: J. V.4LKH0FF. BUREAU: ARNHEMSCH POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 61*. Donderdag 15 Januari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve tcntüfn voor de helft der prijs- Noor handel cn bedrijt bestaan xter vooideeiigc becalineen voor het advericcrcn hene ciicuiaire, bevattende de v ooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. Het besef dat Amersfoort langzamerhand dringend behoefte begint te krijgen aan een gebouw wat het middelpunt zal zijn van Kunst, Wetenschap, gezellig verkeer en ontspanning, dringt merkbaar tot onze stad- genooten door. Reeds jaren terug, al voor de groote wereldoorlog uitbrak, begon deze behoefte zich te doen gevoelen. Tijdelijk door den oorlog het zwijgen opgelegd, komt nu de gedachte weer sterk naar boven en wordt hoe langer hoe vaker en met steeds toene mende kracht uitgesproken. In het einde van het vorige jaar werd de vereeniging tot stichting van het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen opgericht en is nu aan 't leden winnen. Langzaam maar zeker zal deze vereeniging in loracht en le dental toenemen en het resultaat kan niet anders zijn dan dat Amersfoort 't zij dan over één of over vijf jaar in het bezit zal zijn van een middelpunt voor Kunst, We tenschap en ontspanning. Door sommigen wordt venvacht, dat een dergelijk gebouw in Amersfoort niet zal kunnen rendeeren. Deze pessimisten heb ben evenveel recht van spreken als de opti misten die de bestaans-mogelijkheid niet betwijfelen; ze weten het echter geen van beiden; de tijd zal het moeten leeren. Intusschen staan wij aan den kant van de optimisten, wij meenen dat het noodzake lijk is, en dat in onzen tijd een noodzakelijk iets recht van bestaan heeft en er dus moet komen. Om intusschen de rendabiliteit van het gebouw zooveel mogelijk safe te doen zijn, is één ding van het allergrootste belang en wel, de plaats waar het zal verrijzen. De plaats moet zijn centraal gelegen, dus niet op den berg en niet in de binnenstad, maar er tusschen in. Verder moet het ge legen zijn, niet in de buurt van een drukken verkeersweg, maar er direct aar Er moet direct uitzicht uit het gebouw op het drukke verkeer zijn, terwijl van af den weg het ge bouw duidelijk moet te zien zijn, zoodat geen vreemdeling die Amersfoort doortrekt, naar het gebouw behoeft te zoeken, maar inte gendeel voor hij 't zelf weet daar is afge stapt om zijn kopje koffie, lunch of middag maal te gebruiken. Het restaurant zal n.l. een van de belangrijke onderdeelen van het ge bouw uitmaken. De juiste plaats voor het gebouw is dus wel de eerste eisch voor de rendabiliteit. En het toeval wil dat die juiste plaats ei is. Die juiste plaats is naar onze meening „Nederber g". Dezer dagen kon men in het Amers- foortsc-h dagblad lezen: „Nu de Gemeente de vrije beschikking krijgt over „Neder- berg" met omliggend terrein, een paar jaar geleden aangekocht, zal binnenkort de zoo wenschelijke verkeersverbetering aldaar tot tot stand komen. Nu behoeft over de wenschelijlcheid van deze verkeersverbetering niet veel gezegd te worden, 't is eenvoudig bloot toeval, dat op die plaats nog geen hoogst ernstige on gelukken hebben pleats gehad. Het voor nemen dit te verbeteren, is dus toe te juichen. Verder vertrouwen we dat de Gemeente de bedoeling heeft deze verkeersverbete ring practisch zoowel als aesthetisch, goed te laten ontwerpen en uitvoeren. Het is dan ook niet, onidat bij ons hier omtrent twijfel - bestaat, dat wij hierbij een schetsplan voor deze verkeersverbetering te publiceeren. Wij doen dit, omdat hier twee zaken gediend kunnen worden en wel het verkeer en het gebouw voor kunsten en wetenschappen. ■De juiste plaatsis die niet van het grootste belang voor het gebouw, maar niet minder voor onze goede stad. Wie zou ooit van het café „de la Paix" gehoord hebben, als het niet aan de krui sing van de avenue de l'Opéra en de boule vard des Italiens gelegen was En waarom zou de bouwmeester van het jaarbeursge bouw te Utrecht het restaurant direcf aan de drukke straat gemaakt hebben en niet ergens drie-hbog-achter En waarom gaan we hier in Amersfoort (al doen we het dan schuchter, haast schuldbewust) liever aan „Monopole" op het Stationsplein zitten, dan in de. Bree- of Krommestraat Het als van zelf sprekende antwoord op al deze vragen is, dat wij na een wandeling of fietstocht, na het vermoeiende gewinkel in de stad, willen uitrusten op een plaats waar iets te zien is, waar onze geest op niet vermoeiende wijze wordt bezig gehouden. We willen onze lunch of middagmaal niet gebruiken met het uitzicht op een saai plantsoentje of een verlaten dwarsstraat, we zoeken de rnenschen, de beweging, het leven. Die gezellige drukte moeten we zoeken op een kruispunt van flinke verkeerswegen en al zullen we in Amersfoort te vergeefs zoeken na3r de woelige Parijsche boulevard of zelfs naar de bedrijvigheid van het Vree burg te Utrecht, toch zien we door de „ver keersverbetering'' bij „Nederberg"v een punt in Amersfoort ontstaan, waar een gezellig verkeer zal wezen en waar het aangenaam zal zijn eens uit te rusten. Waar het voor het restaurant van het ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen een eerste eisch is op een druk punt gelegen te zijn, daar is het voor den schouwburg en groote en kleine vergaderzaaltjes noodig on geveer in het centrum van Amersfoort te liggen, zoodat niemand kan zeggen dat "1 hem te-ver-uit-de-buurt is. Verder kan een dergelijk groot gebouw een mooie afsluiting vormen aan een ruim plein, zoodat ook stedebouwkundig nier voor een goede oplossing te vinden zal zijn. Als we de hierbij geplcalste afbeeldin gen eens nader bezien, dan geeft fig. I de i__i SDoocLWn-nDST r~i enen - AMCQiroooT toestand weer, zooals deze thans is. We zien hier de smalle vrij lange S-bocht in den Utrechtschen weg, zonder uitzicht op het te-gemoet-komend verkeer en de eveneens smalle bochtige aansluiting van den Vlas- akkerweg op deze gevaarlijke kronkel. Daar- en-boven het volkomen gemis aan een ste debouwkundig schoon moment, wat juist op een knooppunt van verkeerswegen zulke verrassende stadsbeelden kan geven. Hoe deze verkeers-belemmering te ver beteren en daarvan tevens een goed stads beeld te maken is, geeft fig. H in platte grond aan. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, clko regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44 m S O^BP TEP<0W e Restanten Garneeringen Spotkoopjes De twee niet in één lijn. liggende gedeel ten van den Utrechtscheweg monden hier irit op een ruim plein, waar uitzicht en dus veiligheid is, terwijl het gaand en komend verkeer automatisch geregeld wordt door het midden-gazon, waar het in rechtsche richting omheen rijdt. De aansluiting van den Vlasakkerweg is verbreed en recht geworden, wat hst uit zicht ten goede komt. Aan dit plein nu is het gebouw voor Kun sten en Wetenschappen met het biibehoo- rend restaurant geplaatst. Het cijfer 1 duidt den schouwburgaan, het groote hoog opgaande gebouw met een voorbouw voor den hoofdingang bij 2. Deze monumentale hoofdingang ligt juist midden voor den Utrechtscheweg (stadszijde) en wel achter een klein rond gazon, zoodat de voor deze ingang wachtende voertuigen niet hinderlijk zijn voor het doorgaand veleer. Dit gebouw heeft op den beganen grond een winkelgalerij (3) langs den Utrechtsche weg (bergzijde), wat voor het verkeer het voordeel heeft dat bestuurders elkaar onder de bogen dezer galerij door reeds van verre kunnen zien aankomen. Boven deze galerij is de foyer gedacht, de groote zaal ligt in het midden van het hoofdgebouw en het tooneel aan den ach ter- of Westkant. Aansluitend aan dit hoofdgebouw komt dan langs de lange zijde van het plein het restaurant te staan (4) met daarvoor een overdekt terras (5), wat 's winters als serre wordt ingericht. Boven dit restaurant zullen dan de kleine zaal en verschillende ver gaderkamers gelegen zijn. Deze vleugel is lager als het hoofdge bouw en heeft voor de bovenzalen een in gang aan den Vlasakkerweg (6). Verscheidene van de mooie boomen, welke in den tuin van „Nederberg" staan, zullen kunnen worden gespaard, daar zij juist in de geprojecteerde gazons vollen, zoodat slechts enkele boomen zullen moe ten verdwijnen. Met deze, hier nog maar zeer schema tisch aangegeven oplossing, meenen wij dat twéé vliegen in één klap gevangen zijn, de verkeersverbetering is gemaakt en het ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen komt te staan waar het behoort te staan. J. B. VAN DE HAAR Jr. DUITSCHLAND. DE REGEERINSCRISIS. De vermoedelijke samenstelling van het kabinet. Volgens een eindelijke overeenkomst tus schen Centrum en Duitsch-nationalen wordt het kabinet-Luthcr als verzekerd beschouwd. Als vermoedelijke ministers worden genoemd: Luther: rijkskanselier. Stresemann: buiten! an dsche zaken. Schiele (D.-nat.): binnenlandsche zaken: Brauns (centrum): arbeid. Siimisch (ongeveer D. V. P.): financiën. Neuhaus (ongeveer D.-nat.): economie. Gessler (democraat): rijksweer. Zal de regeerjngsvcrklaring mor gen kunnen worden afgelegd Berlijn, 14 Jan. (H. N.) Het seniorencon vent van den Duitschcn rijksdag heeft beslo- Een groote partij populaire Fransche, Engelsche en Duit sche MUZIEK te koop aan geboden tegen per nummer. MUZIEKHANDEL F\ R. VAM DE BORG. Arnhemschestraat. REGENKLEED1NG in leor UITGEBREIDE KEUZE. (Ruim 2{f0 stuks) met BIJPASSENDE HOEDEN. De Prijzen zijn zeer coulant. Dames en Meisjos-Mode-Magazijn „L'HIRONDELLE" 16/18 LAMGESTRAA7 AMERSFOORT ten op de agenda voor a.s. Vrijdag- ook de verklaring van de nieuwe regeering te breng-en, echter onder voorbehoud, dat het dan moge lijk zal zijn deze verklaring af te leggen. UIT DEN RIJKSDAG. Verschillende onderwerpen. De voorzitter van den Rijksdag, Loebe, heeft gisteren in den rijksdag de innige deelneming van het Huis voor de nabestaanden der slacht offers van da spoorwegromp bij Heme geuit. Hierna werd het verzoek tot het doen staken der gerechtelijke vervolging tegen verscheiden Rijksdagleden om advies in honden gesteld van de commissie voor het reglement van orde. Met algemeene stemmen werd een voorstel van den democraat Schücking aangenomen, be helzende, dot dc commissie voor het onderzoek near de oorzaken van den oorlog weer dient te worden ingesteld. Hierop volgde een beraadslaging over voor stellen van leden uit alle partijen over de werk- loozen-ondersteuning. Er werd afgezien van een inleidende toelichting dier voorstellen, om- dot nog geen regeering bestaat, die tot het uit voeren van besluiten in staat zou zijn. De voorstellen worden verwezen na-er verschillende commissies. DE HANDELSBETREKKINGEN MET ITALIË. De Duitsche pers publiceert den tekst van een Italiaansche nota met het daarop ontvan gen Duitsche antwoord, waarin de beide rijken elkaar wederkeerig een behandeling op voet van meest begunstigde natie toestaan. Het ver drag sluit van beid^ kanten bepaalde artikelen van die moestbegunstiging uit INTERNATIONAAL SOCIAAL-POLITIEK CONGRES. Te Frankfort heeft dc eerste internationale sociaal-politieke conferentie plaats gevonden, die sedert het uitbreken van den oorlog in Duitschland was gehouden. Doe] is een fusie tot stand te brengen tusschen internationale vereenigingen, die zich bezighouden met orbei- dersbeschermmg. Bestrijding van werkloosheid en arbeidersverzekering. Vertegenwoordigd wa ren Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk, Engeland, Italië, België, Zwitserland, Nederland, Finland en Tsjecho-Slowakije. Voorzitter was een Fronschmon de discussies vonden in dc beste harmonie plaats. DE RIJKSBOND DER DUITSCHE INDUSTRIE. De nieuwe voorzitter. In de gisteren gehouden zitting van het pre sidium van den rijksbond der Duitsche indus trie werd met algemeene stemmen Geheimrat dr. Duisburg als opvolger van dr. Sorge tot voorzitter gekozen. HET FINANCIEELE SCHANDAAL TE BERLIJN. De zook-Barmat. Uit Berlijn v.cidt d,d. 14 Jen. aan de N. R. Ct gemeld De verdedigers van de 'gebroeders Barmat hebben aan de pers een lange verklaring ge stuurd, waaraan wij de volgende bijzonderhe den ontlccnen Beweerd is, dat in liet kantoor van Julius Barmat te Amsterdam een portret van rijkspresident Ebcrt hangt, w A ar op Julius Barmat persoonlijk zou hebben geschreven „mijn vriend Fritz Ebert". Op het Amstcr- damsch kantoor van Barmat heeft nooit een portret von Ebcrt gehangen. Wel bezit Julius Barmat een portret van den Diritschcn rijks- president, moor dit portret is weggesloten. Julius Barmat hoeft de fotografie persoonlijk van Ebert gekregen en dezo heeff er toen zijn handtekening op gezet maar cok niets meer. Julius Barmot heeft het portret ■gekreun, toen hij eens op een avond in 1919 bij den rijks president uitgenoodigd was. Dit geschiedde, nadat hij te Amsterdam dc vertegenwoordigers van de Duitsche sociaal-democraten in verbin ding hod gebracht met hun Fransche, Belgische en Engelsche geestverwanten. Over zaken heeft Julius Barmat met Ebert niet gesproken. Op dit tijdstip deed hij overigens nog in het ge heel geen zaken met instellingen van het Duit sche rijk. Het Russische sovjetgczantschop te Berlijn heeft in een blad beweerd nooit zaken met Barmat to hebben willen doen, door men in sovjetkringen hef Barmut-conccrn niet al te ernstig opnam. Dc verdedigers von Barmat ver klaren thans, dat de Ockroinischo sovjetregee- rihg een belangrijk contract met de Ameximo had gesloten over het leveren van waren. Do Ameximo voldeed aan haar verplichtingen, maar do Ockroinischo sovjetregeering zocht moeilijkheden, in de hoop zich van het c°n- tract te kunnen bevrijden. Een scheidsgerecht, dot onder voorzitterschap van prof. Sinzheimer uit Frankfort bijeenkwam, was von oordeel, dot de Ameximo -gelijk had en dat de klachten van dc Oekroinische regeering ongemotiveerd wa ren. Deze werd daarop veroordeeld een scha devergoeding te betalen, hetgeen zij ook deed. Daarop heeft de Ockroinischo sovjetregeering •getracht weer in verbinding mof de Amcximn te treden. Ook de communistische per9 heeft Bortnat niet gespaard. De verdedigers herinneren er nnn, dat Koenen, voorzitter van do communis tisch? groep in den Rijksdag, in het jaar 1920, toen hij in Nederland vertoefde als lid von een Duitsche delegatie van stakende transportar beiders, een bezoek aan Jidius Barmat bracht en hem verzocht zijn vloed te doen gelden ten einde levensmiddelen naar Duitschland te sturen. Bovendien leende Koenen bij deze ge legenheid pcrrsoonh'jk igcV! von Barmat. Hij heeft pas do helft van het bedrag, dat hij toen ter leen ontving, terugbetaald. De vrouw von Koenen heeft Bnrmst herhaaldelijk dringend verzocht geen woord over deze aangelegenheid te reppen,aangezien haar man doordoor in groote moeilijkheden zou kunnen komen. Bar mat heeft tot nog toe gezwegen, maar de aan vallen van de communisten dwingen hem dit oHes mede te deelen. Er is ook beweerd, daC Julius Barmat onzuivere zaken in levensmidde len mef Duitschland zou hebben gedaan. Do verdedigers herinneren eraan, dat Barmot in 1920 aan den vrijstaat Saksen voor 211 millioen mark levensmiddelen op krediet heeft (geleverd. Deze k-vcnmiddelen werden later met gedepr^* ricerd geld betaald en Barmat leed hierdoor ernstige verliezen. Naar aon'eidïng van deze leveringen werd door enkele Bcrlijnsche bladen een campagne tegun Barmat 'gevoerd. Dezo diende een klacht in en de bladen bog^n hun crontschu'digingen aan. Ten slotte zegt de verklaring, dat de Bar- mat's geen geld oan do organisatie de Rijks vlag hebben verstrekt en ook geen procenten uit de opbrengst van hun levcnsmiddelenzaken aan dc sociaal-democratische partij hebban be taald. KANNIBALISME. Uit de berichten over hetgeen, langzamer hand oan het licht komt over de misdaden van den massamoordenaar Denke te Münsterberg blijkt wel, dat de man, die op de markt van Breslau een bekend type was (iedereen kende „Vader" of „Onkel Denke"), handel dreef in het vleesch van zijn slachtoffers en er waar schijnlijk ook zelf van leefde. Naar aanleiding van het vaststellen van deze abnormaliteit vestigt het Berl. Tagcbl. de aan dacht op een onlangs uitgekomen Russisch werk „De honger", een studie, samengesteld door eenige professoren te Charkof ov«jr 'het gebruiken van menschenvleesch als voedsel in de Russische hongerdistricten in de jaren '20 tot '22. De bevolking in die streken heeft, na dat zij paarden, honden, katten, schoenleer en stroo gegeten had, ten einde raad mensohen?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1