Gebr. Perzina Piano's Holeproof l BUITENLAND. BINNENLAND. Pianohandel L. KLEIN |Mode_Mag^ijnjThe |_0nC|0n j FEUILLETON. De Kluizenaar van Far-End. IBONNEMENTSPRUS r* „ÜE EEMLANDER" volle zangrijke toon, uitgebreide Sorteering I 3 maanden garantie, j* Langestraat 36! ALLEENVERKOOP VOOR AMERSFOORT J ROKKEN IN' ^jV;rnoote 23e Jaargang No. 173 loort i 2-10. idem wan co per pos: 1-, per week (met cratis *errekerng tegen ongelukken) 0.17*, alzonderlrjke nummers t CJ05. AMERSFOGBTSCH DAGBLAD BUREAU ÜIRECTEUa-unüEVER: J. VALKHOFF. arnH£MSCHE POORTWAL2A. POSTREKENINQ N®. 47910 TEL. INT SIS. Donderdag 22 Januari 1925 PRIIS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Ucidadigheidvadve.tcntiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het adverieescn l:eoc circulaire, bevattende de srooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET KABINET-LUTHER. Vanavond stemming- over de motie van vertrouwen. Hot Seniorenconvent van den Rijksdag- is het er gister over eens geworden, d3t dien dag dc 'eerste reeks van de woordvoerders der partijen aan 't woord gekomen moest zijn. Vandaag komt de tweede serie aan de beurt en vanavond zal over de motie van vertrouwen gestemd worden. Het staat nog niet vast, of de rijkskanselier nog het woord zal nemen. Men verwacht ook geen rede van Stresemann. Vrijdag zal het Duitsch- Polsche en het Duitsch-Spaansche handelsver drag besproken worden en daarna zal een pauze intreden van verscheidene dagen. DE NIET-ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Dc te verwachten geallieerde nota. Uit Londen wordt gemeld, dat dc raad van gezanten de mogelijkheid bespreekt van het zenden van een interim-nota aan Duitschland, daar het moeilijk zou zijn tusschen de Fran- sche cn Engelsche opvattingen overeenstem ming te verkrijgen over een definitieve nota. Frankrijk houdt vast aan de samenstelling van een lijst van tekortkomingen van Duitschland inzake de ontwapeningskwestie, terwijl Enge land slechts een nota, algemeen gehouden, wil •zenden. BEIEREN EN HET VATICAAN. De ratificatie van het concordaat van Beieren met het Vaticaan is op Zaterdag bepaald. VERVOLGING VAN COMMUNISTISCHE BEIERSCHE LANDDAGLEDEN. De Beiersche Landdag heeft het voorstel om tegen twee communistische afgevaardigden eer. vervolging in te stellen, aanvaard. DE DEUTSCHE SCHEEPSBOUW. Stilligging van een werf. Het scheepsbouwbedrijf der Hamburg-EVbe Schiffahrwerft A. G. ligt geheel stil. Naar wordt medegedeeld, is men ook niet voorne mens het bedrijf te hervatten. EfSCHEN VAN HET SPOORWEG PERSONEEL. Ber 1 ijn, 21 Jan. (H. N.) De vertegenwoor digers van het spoorwegpersoneel hebben on langs om loonsverhooging gevraagd en ver mindering van den arbeidstijd met h'clf vur. Naar de bladen thans melden, heeft de di rectie van de spoorwegmaatschappij er op ge wezen, dat inwilliging van deze verlangens niet mogelijk is, aongezien daarmede een verhoo- gmg van de spoorwegtarieven gepaard zou moeten gaan, waaraan op het oogenblik niet is te denken DE FINANCIEELE SCHANDALEN. De door den rijksdag ingestelde commissie van onderzoek der Barmat-affoire komt Zater dag voor h'et eerst bijeen. De directeur BI au, die in verband met de zaak-Kuü§ker werd gearresteerd, is uit de hechtenis ontslagen. Thans zijn ook bij de Staatsbank te Leipzig érnstige onregelmatigheden ontdekt. Enkele ambtenaren deT bank verleenden gemeenschap pelijk aan een firma voortdurend credieten, hetgeen een verlies van c.a. 200000 mark heeft veroorzaakt Tegen de ambtenaren zal disciplinair werden opgetreden. ENGELAND. ENGELAND EN HET PROTOCOL VAN GENEVE. Het Britsche kabinet heeft gisteren het pro tocol van Genève besproken, maar er zal waar schijnlijk niet onmiddellijk een beslissing wor den genomen. Het kabinet zal de Engelsche dominions telegrafisch raadplegen, aangezien de dominions niet in staat zijn vertegenwoordigers te zenden naar de voorgestelde conferentie. DE MONARCH TOT ZINKEN GEBRACHT. Krachtens de bepalingen van het verdrag van Washington is het Britsche slagschip Monarch, metende 22.500 ton, gisterenmiddag in zee tot zinken gebracht. IERLAND BANKROOF. Gewapende gemaskerde mannen hebben gis teren 2000 pond sterling gestolen uit de Na tionale Bank te Drumshunbo bij Carrick on Shannon. ITALIË. DE KLEINZOON VAN GARIBALDI fc'-N HET FASCISME. B e r 1 ij n, 2 1 Jan. (H N. Draadloos). De kleinzoon van Garibaldi heeft Mussolini schriftelijk verzocht om in de fascistische par tij te worden opgenomen. TURKIJE. MISLUKTE AANKOOP VAN DUIKBOOTEN B e r 1 ij n, 21 Jan. (H N. Draadloos). Volgens een bericht uit Constantinopel zijn de onderhandelingen, die tusschen de Turksche regeering en een Italiaansche firma werden ge voerd over den aankoop van twee duikbooten afgesprongen, omdat dc desbetreffende firma contante betaling verlangde. VEREENIGDE STATEN. \MER1KA EN DE BEPERKING DER BEWAPENING. De Senaat dringt op een nieuwe ontwapeningscon ferentie aan. De Senaat heeft zonder discussie en zonder stemming een amendement op de marinebe- grooting aangenomen, behelzende het verzoek aan president Coolidge om een nieuwe ontwa peningsconferentie bijeen te roepen. Het be doelde amendement luidt als volgt „De Senaat machtigt en verzoekt den pre sident dc regeeringen, waarmee de Ver. Staten diplomatieke betrekkingen onderhouden, uit te noodigen vertegenwoordigers te zenden naar een te Washington te houden conferentie, wier taak het zul zijn een internationale overeen komst te ontwerpen, die de bewapening te land zoowel als ter zee metterdaad vermindert cn beperkt in het belang van den wereldvrede en die alle volken bevrijdt van den last van noodelooze uitgaven voor bewapening en oor logsvoorbereiding." AMERIKA EN DE SCHADEVERGOEDING. De Senaat heeft Hughes verzocht een af schrift over te leggen van de te Parijs gesloten regeling nopens de schadevergoeding en daar aan de inlichtingen toe te voegen, vereischt om de bepalingen ervan volkomen duidelijk tc ma ken. TREINBOTSING. Uit New-York wordt gemeld, dat drie passa giers werden gewond bij een botsing tusschen twee treinen van den luchtspoorweg in de 116de straat. De treinen bevonden zich 90 voet boven de straat. Bij de paniek, die op de bot sing volgde, werd eveneens een klein aantal personen gewond. RI^CLANES. Prijs 1—3 regels 3.U5, elke regel meer 1.—. Eerste Kamer. Aan de orde is het wetsontwcrp-Rutgers in zake plaatselijke keuze: Mevr. Pothuis—Smit betoogt, dat het mec- rendeel van het volk deze wet wil. Verster king van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de gemeenschap acht spr. een der mooiste zij den van het ontwerp. De heer Rink ziet zeer ernstige bezwaren tegen het voorgestelde middel tot drankbestrij ding; spr. acht het niet meer noodig, er is bijna geen drankmisbruik meer in Nederland. De bedoeling van het voorstel is niet bestrij ding van hot misbruik, maar drooglegging; aan die dwingelandij doet spr. niet mee. Deze wet UTRECHTSCHESTRAAT 44 i «5 «T «S* otz <5?«ï WWW WW WW* EFFEN GESTREEPT ES GERUIT. wOLLEN VESTEN EN JAPONNEN 4.758.50 5.25 Oames- Mode-Magazijn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT AMERSFOORT zal hot stille drankmisbruik binnenshuis be vorderen. Spr. ontvouwt verder de financieelc en politieke bezworen. De heer Slotemokcr de Bruine merkt op, dat het wetsontwerp alleen betreft het gedistilleerd. Het volgt hier de historische lijn in de drank wetgeving. Spr. wijst op de z. i. valsche be richten over mislukking van de drooglegging in Amerika. Ons volk moet verlost worden van de vloek der kroegen. De heer Arntz is tegen het wetsontwerp, dat belangrijke industrieën ten gronde richt, de persoonlijke vrijheid minst cn bovendien on- practisch is. Do heer Van NègcIF van Ampsen' is er ook tegen. Dc wet legt persoonlijke vrijheid aan banden en werkt huichelarij in de hand! De belastingbetalers komen voor een onnoodigc last. De heer Slingenbcrg voelt geen behoefte aan een referendum raar de bevoegdheid der gemeenteraden, tot drooglegging. De gemeen teraad beoordeelt echter het financieel belang der gemeente. Wettelijke verboden bereiken in deze niets. De heer Mendels (S. D.) bepleit aanneming van het wetsontwerp en betoogt het nut van het referendum in deze. De heer De Muralt betoogt dot er gcenevlei bezwaar is, dat hetzelfde wetsontwerp voor de tweede maal aan de orde komt. Spr. hoopt dat het wetsontwerp met groote meerderheid (wordt aangenomen. De heer Verheven (R. K.) ocht he; wetsont werp een blaam voor het Nederiandsche volk, als zou het niet uit eigen beweging tot verdere beperking van drankmisbruik kunnen komen. De heer Wibaut is voor het ontwerp, hoewel het in strijd is met de Gemeentewet. Een be zwaar is ook het plaatselijk karakter der wet. De heer De Vos van Steenwijk verklaart", dat hij cn een vijftal politieke vrienden tegen zuilen stemmen nu zoo kort ge:eden het vo tum dezer Kamer is gevallen. De heer De Jonge bestrijdt den heei Dc Vos van Steenwijk. Dc vergadering wordt verdaagd tot morgen ochtend II uur. Berichten. H. M. dc Koningin die gisterochtend' in de residentie terugkeerde heeft hedenmiddag ten 12 ure ten koninklijken Poleize te *s-Gravon- hagc ontvangen den heer Hadji Micheff, ter overhandiging van zijn geloofsbrief nis gezant van Bulgarije bij Hi. Ms. Hof. De gezant werd met het gebruikelijke cere monieel door den knmerhccr-ccremoniemees- ter, Baron van Hnrdcnbroek van Lockhorst uit het hotel des Ir\des naar het koninklijk poleis geleid cn vandaar weder, na afloop der audiën tie. naar het hotel teruggeleid. De gezant werd bij de ontvangst vergezeld door den heer Dimitvi Nnoumoff, gezontschaps- ambtennar. MAALTIJD TEN HOVE. Gisteravond heeft in de gnlcrijzoal ten Hov de maaltijd plaats gehad, waartoe de Koningin de bij haar Hof geaccrediteerde hoofden der verschillende gezantschappen met hun dames, benevens vele leden van haar hofhouding, had genoodigd. Het gastmaal werd opgeluisterd door ccp muziekuitvoering door de Koninklijke Militaire Kapel, onder leiding van haar directeur, Te lui tenant Boer. De tafel was getooid met tulpen in verschil lende kleuren. Met de Koningin en den Prins namen aan den maaltijd deel gravin van Lyndon van San- denburg, grootmeesteres van Hr Ms. Huis; mevrouw van Tets van Goudrioon, dame du palnis; jonkvrouw van Swinderen cn baronesse van Hecckeren van Keil, hofdames; graaf du Monceau, grootmeester van het huis der Ko ningin en opperceremoniemeester; graaf van Lynden van Sandenburg, opper-kamerheer; jhr. Borecl, hofmaarschalk; baron van Geen, kamer heer en particulier secretaris der Koningin; baron van Hardcnbroek van Lockhorst, kamer heer-ceremoniemeester; jhr. A. G. Sickinghe, kamerheer; ritmeester jhr. dc Jonge van Ellc- meet, adjudant der Koningin; kapitein ter zee jhr. -von Mühlen, adjudant van den Prins; le luitenant jhr. Sickinghe, ordonnance-officier; de minister van buitenlandsohc zaken, jhr. mr. Van Karnebeck, en mevrouw van Karncbeck; dc heer Guésalaga, gezant van Argentinië, deken van het diplomatieke corps, en mevrouw Gué salaga, doyenne der dames van do leden van het diplomatieke corps; de heer Albcrti Guoni, gezant van Uruguay; de heer dc Sousa Sontos Bandeira, gezant van Portugal; de heer San tiago Mendez de Vigo, g'ezant van Spanje; prins Albert de Ligne, gezant van België; baron Lucius von Stoedten, gezant van Duitschland; de heer Axel Norgaard, gezant van Denemar ken; Sir Charles Marling, gezant van Groot- Brit tannië de heer von Adlercroutz, gezant van Zweden en mevr. von Adlercreutz; mgr. Cesar Orsenigo, gezant van don II. Stoel; do heer Arthur de Pury, gezant vnn Zwitserland; do heer E. Kapsambelis, gezant van Griekenland, en mevrouw Kapsambelis; markies Maestri M<v linari de Mettone, gezant van Italië, en mar kiezin Maestri Molinari do Mettone; do heer Luis do Rubalcova, gezant van Mexico, en me vrouw Rubnlcavn; de hoer Hadji Mischeff, ge zant vnn Bulgarije; de heer Yrjo Sanstnmoïnen, zaakgelastigde vnn Finland en mevr. Saosta- molne; de heer A. Dirffek, zaakgelastigde van Oostenrijk cn mevr. Dttffck; de heer Luis Mora les Berti, zaakgelastigde van Columbia: boron Forster v. Pusztaker, zaakgelastigde van Honga rije; Mchmed Essnd Bcy, znnkgelastigde van Turkije; de hoer Suorcz del Solar, zaakgelas tigde vnn Cuba, en mevrouw Suorcz del Solor; de heer Vratislnv Trcko, zaakgelastigde van Tsjecho-Slowakije, en mevrouw Trcka; do heer Octavio Fialho, zaakgelastigde von Brazilië; do heer Louis Sussdorff, zaakgelastigde van do Vcrecnigdo Staten, en mevrouw Sussdorff; do heer Noburni Ito, zaakgelastigde van Japan; de heer Maxim Duboil, zuakgelastigdc van Frank rijk; de heer Koung Sinn, zaakgelastigde van China, en de heer Luang Chara Naovidcs, zaak gelastigde van Siam. ZEEMILITIE. Herhalingsoefeningen. Dc Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat krachtens verleende Ko ninklijke machtiging in T925 geen heiholings- oefeningen voor zeemiliciens zullen worden ge houden don alleen voor hen, die in een vorig janr daarvoor waren opgeroepen, doch inmid dels vergunning verkregen om de herhalings oefeningen in 1925 te volbrengen. Zij, wicn uitstel van opkomst werd verleend tot 6 April 1925, zullen zich op dien datum, gekleed in hunne bij vertrek met groot verlof medegenomen militaire kleedingstukkcn en voorzien van hunne kooigoederen, zoomede vnn hunne zakboekjes, bchooren tc melden ter plaatse als aangegeven in de hun weder toe to zenden kennisgeving betreffende hunne oproe ping. Voor dc zeeaï»IicicjvKustwnchters wien uit stel werd verleend tot in don loop van den zo mer van 1925, zal de datum van opkomst na der worden bepaald. De zeemilicien-verlofgangcrs van de lichting* 1923 zullen vermoedelijk in 1926 voor her halingsoefeningen worden opgeroepen. AANSCHAFFING VAN VLIEGTUIGEN. Ten dienste van de landmacht. Volgens de Resbode ligt het in het voor nemen, dit jaar ten dienste van de landmacht aan le. schallen T2 snelle verkenningsvliegtui gen oh 16 artillerie-verkenningsvliegtuigen. NEDERL. ROODE KRUIS. Gelijkstellingen met militaire rongen. Bij Kon. besluit zijn ingetrokken dc Kon. be sluiten yan 7 Aug. 1914, no. 63, 27 Juni 1916 no. 83 en 21 October 1918 no. 27, en is bei paala dat de hoofdcommissaris van het Neócrlnndscho Roode Kruis gelijk gesteld wórdt met, cn in uniform gekleed zijnde, de onderschcidings- teekens draagt van kolonel de legercommissaris van luitenant-kolonel; de overige commissarissen van majoor; de artsen van Te luitenant tot zij den leef tijd van 35 jaren hebben bereikt; boven dien leeftijd von kapitein; de rechtsridóers der Johonniterorde cn do Malthezer-ridders van majoor; dc ccre-ridders der Johonniterorde vnn kapi- te- de gediplomeerde hoofdvorplegers van trans- poricolonnes van het Ned. Roode Kruis van sergeant-majoor de gediplomeerde verplegers en ploegcom- mondanten van trnnsportcolonnesvon seri geant de overige leden (helpers) van tronsportcoi lonnes van soldaat met dien vers:nncievdat zij, die bij de krijgs macht een hoogeren rong bekleed hebben of nod:en verkregen, dien rong behouden cn in uniform gekleed zijnde, de aan dien rong ver bonden onderscheidingstcckenen drogen. Het schijnt dat het woord deugd altijd moei te en strijd veronderstelt. MENTOIGNE. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 20 Misschien was er iets in het elegante, wel verzorgde uiterlijk van de vrouw tegenover herp, dat het verwaarloosde aanzien van de kamer nog meer deed uitkomen in zijn ooger, want hij keek min of meer geïrriteerd rond, alsof hij zich plotseling alle gebreken ervan bewust werd. „En dan nog dit," mompelde hij. „Er is nie mand, die aan het hoofd van den boel staat De waarheid is, dat ik u nooit hier had moeten loten komen." Sara schudde het hoofd. „Ik ben heel blij, dat ik gekomen ben," zei ze eenvoudig. „Ik der.k, dat ik hier heel ge lukkig zal zijn." „U hebt durf", antwoordde hij rustig. r,U zoudt overal een succes van uw leven maken. Ik wou," ging hij peinzend voort „dat Molly iets van diezelfde eigenschap had. Zij is nog zoo'n kinden er is geen moeder, die de teugels in handen houdt." ^Dokter Dick" Sara keek hom recht in 't gezicht „zoudt u het heel brutaal vinden, wanneer wanneer ik nu en dan de teugels eers in handen nam?" Hij wendde zich tot hear met oogen, die straalden van dankbaarheid. „Brutaal? Ik zou u oneindig dankbaar zijn. IJ ziet, hoe de toestand hier is ik ben ge dwongen altijd uit te zijn, mijn vrouw verlaat haar eigen kamers bijna nooit en Molly en het huishouden moeten maar mercheeren, zoo goed en zoo kwaad als het gaat Glimlachend zei Sara „Dan zal ik het zaak je maar eens aanpakken Ik ik heb nu nie- mond om voor te zorgen sinds oom Patrick gestorven is," voegde zij erbij „Ik geloof, dok ter Dick, dot ik mijn taak gevonden heb „Het is onzinnigriep hij uit, haar met ongeveinsde verrukking aanziend. „Daar komt u aanzetten, natuurlijk in de verwachting hier als gast behandeld te .worden en het eerst wat ik doe, is mijn zorgen op uw schouders te la den. Het is onzinnig schandelijk!.... Mam- het is wonderlijk heerlijk Hij stak zijn hond uit en toen Sara's slanke vingers in zijn groote handpalm verdwenen, mompelde hij met hee- sche stem„God zegens u ervoor I" HOOFDSTUK VII. Overtreding. Sara stond op de groote klip die, bekend was onder den naam van de Monniks Rots en keek in verrukking naar de witgekopte gol ven, die met donderend geraas tegen zijn rncchtigen voet beukten en uiteenstoven in een warreling van wit schuim. Zij had de steile helling hierheen op meer don een stormdag beklommen, en genoten van de worsteling met den wind en van de scher pe prikkelende zeelucht. Het loeien van den wind, die langs de kale. door de zee gebeukte kaap gierde, herinnerde haar aan het geluid van den storm, die door de pijnbosschen op Barrow blies, en de reusachtige pijntoppen heen en weer schudde even gemakkelijk als de vingers van een kind een bel zwaaien. Iets wilds en ongetemds binnenin haar paste bij du wilde woestheid van dit tooneel en zij stond longen tijd tc kijken naar de wijde ruste- looze, opgezwiepte watermassa's, voordot zij, bijna met tegenzin, de richting naar huis in sloeg. Zij voelde, dat zij, al was het alleen maar om de heerlijkheid van die zee en die rotsen in de nabijheid te hebben, tevreden kon zijn met haar tenten voor onbepaalden tijd in Monkshaven op re slaon. Haar weg voerde langs Far End, het een zame huis, dat aan de glooiende zijde van de kaap lag, en tóen zij het huis naderde bemerk te zij, hoe eigenaardig het geluid van den wind hier veranderde. Zij was nu beschut te gen de ergste vlagen cn het scheen haar toe, dat het geluid rees en daalde, klagend in vreemde, afgebroken melodieën, bijna als hel zingen van een viool Zij stond een oogenblik stil, meenend dat het geluid misschien veroorzaakt werd door den wind, die hier of daar door een nauwe spleet tusschen het huis en de bijgebouwen floot, maar toen het klagende geluid plotse ling overging in een gloedvolle- melodie, be greep zij dat er werkelijk iemand viool speelde en merkwaardig mooi bovendien. Onwillekeurig ging zij, geheel onder de be koring van het spel, dichter naar het huis. toe en leunde legen een beschutten muur, al haar gedachten bij deze muziek. Wie ook de speler mocht zijn, hij was een meester op zijn instrument en Sara luisterde in verrukking naar de heerlijke melodieën van Russische muziek, die hij speelde, muziek waar in zelfs in oogcnbÜkken ven dolle vreugde ol- tijd een ondertoon van droefheid c:i wanhoop schijnt door te klinken. „Hei daar". Met een schok sprong zij op. G« heel ver- divpt als zij was in dc muziek, had ze niet ge merkt dat een man, gekleed als huisknecht, in de deur van een van de zijgebouwen stond, die haar nu op gebiedenden toon toebeti „Hei daarWeet u niet dat u hier op ver boden terrein is'?" Plotseling uit haar droomen wakker ge schud, keek Snra wezenloos om zich heen. „Ik wist niet, dot de Monniks Rots privaat eigendom was", zei ze na een oogenblik stilte. „Dat is het ook niet, voor zoover ik weet. Maar u is hier op het terrein van Far End dit is een particuliere weg", antwoordde de man op onoangenamen toon. „U doet verstandig met te rnaken dat u wegkomt". Even vloog een blos van verontwaardiging Sara naar de mat blccko gangen. Toen vroeg ze, als een plotseling invallende gedachte „Wio is dat, die daar viool speelt Voor haar geestesoogzag zij de gevoelige manne handen slank en verweerd, met de wel verzorgde nagels zoo moest een violist die wel hebben de handen die in zoo grocle te genstelling waren met hun eigenaar en die haar belangstelling hadden gaande gemaakt op de reis naar Monkshaven. ,.Ik hoor niemand spelen", antwoordde de rr.an bokkig. Zij was overtuigd, dat hij loog, maar hij gaf haar geen gelegenheid tot verdere vragen, want hij ging op ruwen toon voort „Vooruit nou alsjeblieft, juffrouw, gaat u nou weg. Indringers worden hier niet geduld." Sara zei met kalme waardigheid „Zeker zal ik gcon. Het spijt rnij, maar 'ik had geen flauw vermoeden, dat ik op verboden terrein was." De norsche houding van den man verzachte zich eonigszins, toen hij, met het snelle begrip van zijn stond, in de bedaarde, korte veront schuldiging dc uiting van een zijner „meerde ren" herkende. „Ik vraag u wel excuus, juffrouw", zei hij, op aanmerkelijk meer beleefden toon, „maar het kost me mijn betrekking ols ik vreemden op Far End toelaat." Sara knikte. „Je hebt gelijk je orders te gehoorzamen", zei ze en, haar schreden richtend naar den openbaren weg, vanwaar zij was afgedwaald om naar den onzichtbarcn vioolspeler te luis teren, wandelde zij naar huis. „Uw geheimzinnige „Kluizenaar" doet alles grondig", vertelde zij aan dokter Dick en Mol ly bij haar terugkomst. „Ik verdwaalde van daag op verboden terrein op For End en werd smadelijk wcggccommandcerd door een tame lijk strijdlustig manspersoon, ik veronderstel den knecht van mr. Trent" „Dat zou dan Judson zijn", stemde Selwyn toe „Ik heb eens of tweemaol als dokter met hem te maken gehad. De man is niet kwaad, maar ik geloof, dat hij geweldig strenge orders heeft om geen vreemden op het terrein too to. laten." „Dat schijnt zoo", antwoordde Snra. „Dat is waar ook", op nieuwsgierigen toon „wie is die violist op Fiir End Ts dat de „klui zenaar" zelf „Er wordt verteld,, dat hij speelt", zei Molly, „rnoar niemand heeft ooit het voorrecht gehad hem te mogen hooien." (Wordf vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1