Liebig Harmoniums Pianohandel L. KLEIN 1 Speciale aanbieding' Es FJuizenaai van far-End. DE EEMLANDER volkenbond. duitschland; belgie. frankrijk. e. beem Elscir, Vlseschhouwerij - Arnh. straat 12 engeland. denemarken. span.ïe. tsjecho-slowakue. hongarije. polen. rusland. china. veref.nigde staten. zuid amerika. australië. 23e Jaargang No. 177 A80NNEMEKTSPRÜS r5 m"?d" Anen' ioort 210, idem Uxnco per pos; f 3.per week (mei eratis verzekering tegen ongelukken) 4 0.176. Afzonderlijke na 1 CJ05. EBSFOGRTSCH DAGBLAD Dinsdag 27 Januari 1925 PRUS DER ADVERTERTlEN DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. arnhEMSCh'e'pOo'RTVVAL 2A. K*TREKENINa N°. 47*10. TIL.rHT.mt. van i 4 rtgoit LOS mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dremtaanbe- dingen en Lieidadinaeids-adve tenliën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedril bestaan zeer Tooideelige bepalingen voer bet advertceren Een© circulaire, bevattende de voaiwaarde* wordt op aanvraag toegezonden. BUITENLAND. DE INTERNATIONALE OPIUM CONFERENTIE. Vernomen wordt, dot de Britsche regcering bereid is toe te laten, dat een onpartijdige com missie een onderzoek zal instellen naar dc opium-toestanden in Britsch-Indië en de Brit sche bezittingen in het Verre Oosten, waar maatregelen moeten worden genomen om hot opiumschuiven tegen te gaan. DO NIET-ONTRUIM1NG DER KOULSCHE ZONE. De tusschentijdsche nota overhandigd. De geallieerden hebben gistermiddag den Duitschen rijkskanselier een nieuwe collectieve nota overhandigd inzake de ontruiming van de Keulsche zone. De Engelsche gezant verklaarde daarbij, dat de nota een antwoord was op de Duitschc nota van 6 Jan. '25. Hij voegde hier aan toe, dat de geallieerden van plan zijn zoo spoedig mogelijk een derde, uitvoerige, nota te zenden. De rijkskanselier stelde in zijn antwoord bij de aanvaarding der nota o.a. vast, dat de rijks- regeering in elk geval verwachtte in deze uiterst gewichtige aangelegenheid niet opnieuw een voorloopige mededeeling van de geallieerden te zullen ontvangen en hij gaf nogmaals uiting aan het dringend verlangen, dat nu ten spoedigste een einde zou komen aan den tegenwoordigen onzekeren toestand. De inhoud det nota. De nota luidt als volgt De geallieerde regecringen hebben kennis ge nomen vun de nota, op 6 Jon. door Strescmann gericht tot de geallieerde vertegenwoordigers te Berlijn in antwoord op de vorige nota der geallieerden inzake de uitvoering der bepalin gen van art 429 ven het vredesverdrag no pens de bezetting der zone van Keulen. De geallieerden zijn niet van plan in het hui dig tijdsgewricht met de Duitschc regeering in discussie te treden omtrent deze aangelegen heid of inzake hoor beweringen, die zij in geen geval kunnen acceptceren. Zooals zij de Duitsche regeering reeds in hun nota van 5 Jan. hebben medegedeeld, zullen zij te zijner tijd haar een verdere mededeeling doen toekomen, waarin wordt uiteengezet hetgeen door Duitschland nog moet worden gedaan, zul len zijn verplichtingen worden beschouwd als getrouwelijk te zijn uitgevoerd overeenkomstig art. 429 van het vei drag van Versailles. De ge allieerde regeeringen zullen deze mededeeling ten spoedigste doen. Zij moeten cr evenwel roeds thans op wijzen, dat bij de Duitschc re geering een misverstond schijnt te bestaan no pens de strekking der artt. 428 en 429 van het verdrag van Versailles, krachtens welke de duur der bezetting van het Rijnland wordt bepaald op 15 jaar en een verkorting van dezen termijn slechts in overweging zou worden genomen, indien Duitschland de bepalingenvan het ver drag van Versailles getrouwelijk uitvoert. Door nu enkele dezer voorwoorden niet loyaal in acht zijn genomen kunnen de geallieerde re geeringen zich slechts houden aan het verdrag- Het staot aan Duitschland om door nakoming zijner verplichtingen hen in staat le stellen de bezetting te beperken op een wijze, gelijk voor zien is in art. 429, welks bepalingen de geal lieerden hunnerzijds voornemens zijn nauwlet tend na te leven KRUPP SCHRIJFT IN OP DE LEVELING VAN KETELS VOOR ARGENTIJNSCHE TORPEDOBOOTEN. Bezworen van den raad van gezan ten. Naar uit Lenden vernomen wordt, heeft do raad van gezanten van de Duitsche regecring geëischt, dat Krupp zijn inschrijving zal intrek ken voor de levering van ketels voor do nieu we Argentijnsche torpedobootcn, daar dit een overtreding van het verdrag van Versailles zou zijn. De Duitsche regeerir.g schijnt zich echter op het standpunt te hebben gesteld, dat de levering niet indruischt tegen het verdrag von Versailles. AFTREDEN VAN HOPPE. B c r 1 ij n, 2 6 Jan. (IJ. N.) Het hoofd der Berlijnsche justitieele politie, Re~ierangsdirck- tor Hoppe, treedt I April als zoodanig af, dear hij dan den leeftijdsgrens zal hebben be reikt. MAX WOLF. f De hoofdredacteur van de Berliner Zeitung om Miltag, Max Wolf, is in den nacht van 25 op 26 Jan. te Berlijn overleden. MET GROOTSTE MOTORSCHIP TER WERELD. Be r 1 ij n, 2 6 Jan. (H. N.) Op de Duitsche werf te Hamburg is hot voor rekening van een Zwcedsche rcederij gebouwde grootste motor schip der wereld, de Svcaland, groot 20,600 ton, van stapel geloopcn. EEN KLOPPARTIJ TUSSCHEN COM MUNISTEN EN NATIONALISTEN. Te Pirna in Saksen heeft Zondag bij een vaandelinwijding van de organisaties Stahlhelm cn Wchrwolf een ernstige vechtpartij tusschen deelnemers aan de plechtigheid en communis ten plaats gehad. Er zijn zeven gekwetsten, o.w. het communistische lid van den Rijksdag Roe del. EEN ARBEIDSCONFLICT IN HET SAARBEKKEN. De uitspraak van den verzoeningsraad in de metaalindustrie, dat er een loonsverhooging diende te worden toegestaan van 10 pet., is door dc werkgevers niet aanvaard. ANTI-SEMIETISCHE ALPENBEKLIMMERS. De afdeeling München van de Duitsch-Oos- tenrijksche Alpenvereeniging heeft besloten in het vervolg geen Joden als lid meer aan te ne men. Naar aanleiding vnn dit besluit zijn nu meer dan 80 Joden gezamenlijk uit die verecni- ging getreden. GENERAAL VON KLUCK IN BELGIË- Generaal von Kluck, die heel in het begin van den oorlog als aanvoerder van den uiter sten Duitschen rechtervleugel den eersten stormloop op Frankrijk deed, heeft dezer da gen korten tijd in België vertoefd om tegen woordig te zijn bij het opgraven van-het stof felijk overschot van zijn zoon, den morine-lui- nant Ccrl vort Kluck, die in Januari 1915 bij Lcmboertzijde sneuveide. EEN BLOEDIG HANDGEMEEN IN HENEGOUWEN. Messengevecht tusschen Vla mingen en Marokkanen. Uit Brussel wordt d.d. 26 Jan. aan de Tel bericht Te ChapelJe les Hcrlaimont (Henegouwen) kregen gisteravond 7 Vlamingen en 5 Marok kanen twist in een danszaal. Spoedig ontstond een gevecht, dot werd voortgezet in den omlig- genden tuin. De 5 Marokkanen, waaronder een zwaar gewonde, vluchtten door de gang van een particuliere wening. In den tuin vond men het lijk van een der Vlamingen en een eind verder een stervenden kameraad van dezen en een zwaar gewonden Marokkoan en op het dak van een bijgebouwtje nog een Vlaming, zwaar gekwetst door dolk steken. Ook de kastelein onJAing verscheidene mes steken. Hedenochtend zijn een k'.eine bijl. en vele bebloede kleedingstukken gevonden. H:t par ket stelde een onderzoek ter plaatse in. ELZAS-LOTHARINGEN EN HET VATICAAN. In dc Kamer heeft Herriet gister in antwoord op een vraag van Albert Milhaud (soc. rad medegedeeld, dat een afdeeling van den Raad van State, die daarover geroedpleegd is, heeft verklaard, dat Elzas en Lotharingen, wat be treft de eerediensten, nog vielen onder het ste'- scl van het concordant. Ofschoon het haar mogelijk was geweest het advies van den ge- heelen Raad van State in te winnen, acht de regeering, om haar onpartijdigheid te bewij zen, het gegeven advies als geldig. Het con- RECLAMES. Prij9 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1— van de fijnste en zuiverste herpeffecten tot bruisende forte registers; artistieke afwerking Utrechtschestraat 44. Ondertailies I Combinations,Buste'houders Mode-Magazijnf Corsetten Langestraat 36*1 met 20°/, Korting WQLLEN Oihtenii- Japtfnnsn Vesten Sjaals Msclioeneii SiaapsoKken Japonnen DAMES MOOE- MAf! AZIJN L'HIRÖNDELIE 16/13Langestr. AMERSfOORT Prijzen coulant Verkoop a contant OPRUIMING: Blouses Rokken Japonnen Mantels Kinöerlurken Bontmantels Er wordt gezegd van ham, dear gaat de mond van dicht Bij ons is ze zeer fijn, en iicht in hei gewicht. Slechts 25 cent per ons. cordaet zal verder worden toegepast in de ie departementen van E;ras-Lotharingen, tot het parlement ten andere beschikking treft. Het concordaat zul ioynni en oprecht worden toe- gepest, zonder bijgedachte, er. ais iiet noodig is zal dc regeering een bizondoren vertegenwooi- diger var. Elzes-Lothuijngen bij het Vetjcapn benoemen. Hei.iot voegde eraan toe, dat het klaarblijkelijk niet mogelijk is dc Fransche A- geving plotseling op de drie herwonnen depnr- tementen toe te passen AMBULANCE-VLIEGTUIGEN. De Gerccsk. Gids schrijit: Frankrijk overweegt het plan ambulnnco- viiegtuigen op een zestal centrolc pimten te stationneeren, n.!. te Parijs, Nancy, Tours, Lyon, Bordeaux en Marseille, zoowel voor ver voer ven burgerlijke als van militeire (ernstige) zieken en gewonden. Het nmbuionce vlieg wezen zal ook een actueel punt vnn bespreking uitmaken op het Interna tionale Congres voor Militaire Geneeskunde, heelkunde en ortsenijfcereidkur.de, dat in 1025 te Parijs gehouden znl worden. DE PEERAGE VAN ASQU1TH. Londen, 26 Jan. (H. N.) Naar verluidt zal Asquith, als hij zijn intrede in het Hooger- huis doet, op 10 Februari door den prins van Wales worden binnengeleid Behalve den titel van graaf van Oxford zal Asquith ook den titel van burggraaf Asquith 'ot ?dorlcy aanne men. LORD CLAUDE HAMILTON, f Londen, 2 6 J a n. (V. D.) In den ouder dom van bijna 82 jaar is, gelijk wij e! meldden, overleden lord Claude Hamilton, die gedurende 50 jaar deel heeft uitgemaakt van dc Great Eastern Railway, waarvan hij 20 jaren presi dent is geweest Hij was de man, die deze maatschappij oprichtte en aan wien de ontwik keling van de vostciondsvcibinding via Har wich nnor België en Ncdcrlund te donken is. SIR JAMES MACKENZIE. Sir James Mackenzie, de eminente hartspecia list, is gisteren in den ouderdom van 71 jaar te Londen overleden. Hij stond bekend als een der kundigste gcr.cesheeren op het gebied van hartkwalen. Weinige jaren geleden, toen hij net toppunt van zijn roem bereikt had, gaf hij zijn goed rendcrrcndc praktijk te Londen op en stichtte te St. Andrews in Schotland een insti tuut voor klinisch onderzoek. ERNSTIGE BRAND TE COLOMBO. Een der grootste branden, die ooit te Colom bo woedde, brok gisteren uit. Er wc-nien 12,000 centenaars vezels vernield, waardoor oen tekort ontstaat op de vczelnvarkt. De schade wordt op verscheidene (luizenden ponden go raam cl. DE DEENSCHF LUCHTVAART. Ko pciiKue iv, 2 5 J n n. (V. D.}. N.»«i thans medegedeeld wordt, werd de nieuwe, Decnsche luchtvaart-maatschappij Dartsk Luft- trarvsport-akticselskab in samenwerking rnet de Florman A. B. Aerolrnnsport in het leven ge roepen. De nieuwe onderneming kon voorts als lid van de Midder.-Eurcpeescho Jankers Unie •..'orden beschouwd Zij heeft reeds twee Jun kers-machines aungckocht, welke in de route KopenhagenGöteborg—Oslo in dienst zullen worden gesteld. Er bestaat voorts een plnn be treffende de oprichting von c?n nieuwe lijn Kopenhagen—Danzig, met aansluiting near Warschau. EEN DUITSCHF BOEKENTENTOON STELLING TE BARCELONA. Berlijn, 2 6 J a n. (V. D.) Te Barcelona is oen 6000 dcclen bevattende Duitsche boeken tentoonstelling geopend. AARDSCHOKKEN. De berichtgever van het staalsinstituut voor geophysica, dr. Stetefcl, deelt mede, dat te Konov in het district Ncuhaus op 20 Jan. aard schokken zijn waargenomen, die zich sedert dien dagelijks hebben herhaald. Van 20 op 21 Jon. werden 16, op 23 Jan. 17 cn in den nacht op 24 Jan. vijf aardschokken geleld. De be volking verkeert in grootc ongerustheid. UITLEVERING GEWEIGERD. De officier von .justitie te Boedapest heelt von het ministerie von justitie bericht ontvan gen, dot de uitlevering vun den door de recht bank te Münchcn opgeëischten ecrste-luitenant Otto Bauer geweigerd is, omdat het een poli tieke misdoad betreft Otto Boucr is gisteren in vrijheid gesteld. HET GESCHIL MET DANZIG. In Poolsche politieke kringen verbergt men, blijkens een bericht uit Worschau, rijn verwon dering nift over het feit, dot de Duitschc re geering officieel een uitstapje van journalisten naar de vrije stad Danzig orgoniseert, zonder zich hierover le roren met de Poolsche re geering te verstaan. Deze toch leidt op grond van do bestaande verdrogen en conventies de buitcnlendsche aangelegenheden der vrij® stad. SE/DA. f De vice-president van den Landdag, Sigis- mund Scyda, is Zondag overleden aan de ge volgen eener blindedarmoperatie. Seyda, die in Posen was geboren, was van 1908 tot 1918 lid van den Pruisischon Land- da?. DE VERIJDELDE AANSLAG OP S1NOFJEF. Uit Rigo wordt gemeld, dat blijkens dagbiod- boiichtcn uit Moskou Socdakof, die trachtte Sinofjef te vermoorden, terechtgesteld is. SOEN-YAT-SEN ERNSTIG ZIEK. Dr. Soen-Yot-Scn is in oen ziekenhuis opge nomen. Hij is daar onverwijld geopereerd we gens een abces aan den lever. Het heet, dat d* toestand van Soen-Yat-Scn ernstig is. DE AMERIKAANSCHÈ LUCHTVAART. Meer moederschapen voor vliegtuigen. Het Iiuis van Afgevaardigden heeft het cre- diet voor moederschepen voor vliegtuigen verhoogd ven 23 tot 34 milKocn dollar, DE OMWENTELING IN CHILI. De te Venetië verblijf houdende ex-president van Chili, Alessandri, aan wicn, zoools men weet, door de nieuwe Chileenscho regee;ing door bemiddeling van haar gezant te Rome ge vraagd was naor zijn lund terug tc keeren en zijn functie weder op tc vatten, heeft aan een persvertegenwoordiger medegedeeld, dat nij, •na cctst de noodigc nadere inlichtingen inge wonnen te hebben, een definitief besluit zal nemen. Neer gemeld woidt uit Santiago dc Chili d.d. 26 Jen. is, met het oog op de oneenighcid, die cr bestaat tusschen leger en vloot terzake van den staatsgreep van j.l. Vrijdag, dc voor- mulige Chileensche gezant te Londen, Augustin Edwards, opgetreden als bemiddelaar. Hij «langde erin oen schikking te vindon, die door beide partijen is aanvaard. De nieuwe regecring is gevormd: zij bestaat uit een generaal, een admiraal cn een burger. Dc •volksvertegenwoor diging is bijeengeroepen BRITSCH AUSTRALIË 157 JAAR OUD. Uit Londen wordt d.d. 26 Jan. gemeld Heden is het „Australia day" cn wel de I37é herdenking van dc éérste Engelsche nederzetting in Australië. Dit feit is te Londen gevierd met een lunch, waarbij zeer velen can zaten en de Australische hoogc commissaris te Londen, Sir Joseph Cook, tafélprcc-ses was. Een toost in stellend op „onzen geboortedag", zcide Cook, dot het afgeloopen jaar voor Australië eon is gewc-est van overweldigenden voorspoed. Do handel heeft thans afmetingen aangenomen, die hot land nooit te voren heeft gekend. Hij voeg de hicroon toe Wij zijn uit hei diepst von ons hart dank baar, dat wij een steunpilaor zijn van het Brit sche rijk cn niet langer een last. Een zacht antwoord breekt den toorn een hard woord wekt razernij op. Samolo. FEUILLETON. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W E PONT. 24 - Sara staarde hem aan in stilje verbazing, de uitnoodiging was zoo totaal onverwacht, dat zij een ooger.blik geen antwoord kon vinden „Tenzij u", voegde hij er bij op snijdenden toon, haar stilzwijgen verkeerd opvattend, „ten zij u bang is dc iegels van welvoeglijkheid te overtreden?" „Ik ben heel wat meer bang om kou te vat ten'*, antwoordde zij dodelijk en maakte zich gereed het huisje te verlaten. „Hier, doe dit aan", zei hij barsch, terwijl hij de jas ophield die hij had meegebracht. „U hoeft niet natter te worden dan noodig is. Hij hielp haar in de jas en knoopte die met zorg onder haar kin vast. Zijn handige bewe gingen en rustige bezorgdheid vormden een eigenaardige tegenstelling met de onverschillige houding, waarmee hij haar dezen kleinen dienst bewees. Hij deed* alles zoo zakelijk en onver schillig, dot Sara zich voelde als een kind, dat aangekleed wordt door een preciese, maar niets voor haar voelende Kinderjuffrouw. Toen hij den laatsten knoop van de lange jas had vastge maakt, dje hear tot de hielen reikte, zette hij da paraplu op cn hield dia boven haar. „Blijf* dicht naast mij", zei hij-kortaf cn ver der maal.!u hij geen enkele opmerking, totdat zij het huis hadden bereikt en samen in de ouderwctsche hall stonden, die blijkbaar zijn woonkamer was. Hier deed Trent haar dc jas uit en terwijl zij hoar voeten stond te warmen bij het grootc biokkenvuur, dot in den haard brandde, schelde hij zijn bediende en gaf order thee te brengen, zoo kalm alsof vrouwelijke bezoeksters een da- geiijksche gebeuitcnis waren. Sara zag even het gezicht van Judson, die bijna versteende ven verbazing, toen hij weg ging om de bevelen van zijn meester uit te voe ren cn, denkend aan haar laatste ontmoeting met hem, lachte ze bijna hardop. „Gaat u zitten alstublieft", zei Trent. „En" met een blik op haur voeten „u deed bctei die natte schoenen uit tc trekken". Er was iets in zijn korte manier van bevelen alsof hij een sergeent was, die recrulen moest drillen, dacht Sera dat haar tot verzet prik kelde. Zij strekte haar voeten uit tegen den gloed van het vuui. „Neen, dank ui" antwoordde zij luchtig. „Ze zullen zoo wel drogen". Terwijl zij sprak keek zij op en ontmoette een blik van zijn oogen, die haar scheen els een flikkering van een zwoord. Zonder haar een ant woord te verwaardigen, knielde hij naast haar neer cn begon haar schoenen los te rjjgcn, trok ze eindelijk uit en legde Ze met de zolen naar boven, voor het vuur om te drogen. Toen streek hij even met de hand over haar kous. „Drijf nat", merkte hij kortaf op. „Die zijden dwaasheden moeten ook uit." Sara sprong op. „Neen!" zei ze vastbesloten. „Dat zal niet gebeurenl" Hij keek haar weer aan met dien spottenden blik, waarmee hij het eerst haar tegenwoordig heid in het zomerhuisje had begroet „Wilde u liever kou vatten?" vroeg hij. „Ja, dat nog liever!" antwoordde Sara kop- piff.' Hij lachte kort, alsof hij er nu geen raad meer op wist c-n met een schouder opholen draaide hij zich om en ging de kamer uit. Toen zij alleen was, keck Sara met ecnige verbazing om zich heen. Alles in het vertrek leverde het bewijs van bcschoofden smaak en gevoel voor schoonheid. Dit was ni:*t het soort verblijf, dat zij zich had gedacht bij den grim- migen menschenhoter, die haar gastheer vol gens haar oordcel moest zijn. Het ouderwctsche karaktei, dat de grootc eiken balken, die het plafond steunden en de grootc schouw aan het vertrek gaven, was in ieder detail volgehou den het blauwe chinecsche porselein op het oude eiken buffet, de motte tinnen kan op den schoorsteenrand, de zilveren konde Iabrcs met de gebogen, glinsterende armen aan dc panee- len van den wand het was alles verrukkelijk mooi. Het herinnerde hoer aan dc oude hall op Barrow( waar zij on Patrick op winteravonden gewoonlijk zaten te praten. Alles zog er goed onderhouden uit en Sara, die dagelijks strijd voerde tegen dc onordelijk heid en slordigheid, die op Sunnyside heersch- ten, besefte plotseling hoe sterk zij de rus tige, uitstekende bediening van Barrow Court had gemist Het verlangen naar haar oude te huis het onuitbluschbarc, heimweeachtigc verlangen naar de plek waar men gelukkig is geweest kwam met groote hevigheid over haar. Zij wenschte, dat ze nooit in dit huis was ge komen, dat zóó de oude herinneringen had wek- er gemaakt cn onrustig stond zij op, gedreven door ttn piolseiing© om weg te vluch ten toen juist dc deur openging cn G .rtli Trent weer binnenkwam. Een snelle zoekende b'ik t:of haar. „Gaat u weer zitten," beval hij. „Hier" en ernstig legde hij een hunddoek en c ;n paar wollen monssokken naast haar op den grond „Droog nu uw voeten en doe deze sokken aan". Hij verdween vlug in de richting von het raam en bleef daar staan met zijn rug naar hoor toe gekeerd, terwijl zii zijn bevolen gehoorzaamde. Toen zij haar beide natte kousen te drogen hnd gehangen, wierp zij een cenigszins gcTr riteorden blik bver haar schouder naar do liguur bij hef raam. „U kunt terugkomen," zei ze op dcer.ioedigcn toon. Hij kwam naar het vuur en bleef even naar de wollen sokken kijken, die onder den korten tweedrok uitkwamen. Iets als een glimlach krul de zijn lippen. „Ze zijn een paar nummers te groot", merk te hij op. „Rare wezens zijn vrouwen toch," ging hij plotseling na een korte stilte voort Doodsbenauwd bij de gedochte dat een man de voeten zou zien, die God haar gaf, maar tn 't minst geen gewetensbezwaar om een onder do zelfzucht te laten zien, die dc duivel in haar hart heeft gelegd." Hij sprak met een soort bruuske verachting; het was alsof een persoonlijke, bittere herin nering in zijn woorden doorklonk. Sara keek hem rustig aan. „Ik ben niet van plan mijn hart ten toon te stellen", zei ze bedaord-vriendelijk. „Het is waarschijnlijk wijzer van niet", ant woordde hij op onaangenamen toon «n op dat oogenbiik kwam Judson de kamer binnen en be gon de theetafel naast den stoel van zijn mees ter in gereedheid te brengen. ^et het daar", beval Trent op scherper. toon, met een gebaar aanduidend, dat dc tafel naast zijn gast geplaatst moest worden cn Jud son haastte zich dit bevel op te volgen, terwijl eijn gezicht wel wr»t meer verbazing uitdrukte, dan men behoort tc kunnen lezen op het on bewegelijke masker van een goed gedrild huis knecht Toen hij de theetafel in orde had gemaakt, was hij nog even in do komer bezig met d« gordijnen dicht te trekken en dc kandelaars oon te steken, die heldere plekken geel licht op den glanzenden donkoren eiken vloer weerkaatsten. Teen hii geruisch'oos de komer wilde uitgaan, riep Trent hem nog een bevel toe. „Ik heb de auto over een pnnr uur noodig, togen zes", zei hij en glimlachte recht m Sora'l verschrikte oogen. HOOFDSTUK IX. De bolster ven den kluizenaar. Sara, met de suikertang m de hond boven den Queen Anna suikerpot, vroeg: „Gebruikt u suiker I Trent keek haar ernstig aan. „Eén klontje alstublieft." Zij reikte hem zijn kopje over en schonk" een tweede in voor zichzelf. Toen zei ze luchtig ,Jk hoorde u uw auto bestellen, ts dit nu een middag om te gaan toeren „Beter dan om te gaon wandelen," betaald© hij terug. „Ik zal u naar huis rijden." „Om zes uur?" „Om zes uur." „En gesteld, dat ik eerder wil weggaan?" Hij wierp een vceizeggenden blik in de rich ting van het raam, waartegen men den regen zonder ophouden kon hooren kletteren. (Woxdj vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1