LAMPENKAPPEN I DE EEMLANDER BUITENLAND. 7 *17! "innohandelL. KLEIN, Utrechtschestr.44 jj ABONHEMENTSPRUS f"5 T?" Amerv PRDS DER AOVERIENTIÊN Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. j Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. j Mode-Magazijn* s en alle benoodigdheden tot 2 het zelf vervaardigen van I Lampenkappen, in rijke keuze Langestraat 36: l BINNENLAND. 23e Jaargang No. 180 loort 1 2.10, idem tranco ptr post 1 1-, per week (met era lis verrek ermg t«g« ongelukken) f 0.17* aixondcilijke nummers 1 U05 AMEBSFOOBTSCH DAGBLAD Vrijdag 30 Januari 1925 99 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING M*. 47810. TEL INT. 818, van 1 4 regels L05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer O 25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adve.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vootdcelige bepalincen voor bet adverteexen licne circulaire, bevattende de vooiwaaxdcn. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE SCHADEVERGOEDING AAN FRANKRIJK. Ber 1 ijn2 9 Jan. (H. N. Draadloos). Vol gens de Journée Industrielle is Frankrijk voor nemens op rekening der schadevergoeding 4000 goederenwagons in Duitschland te be stellen. DE VOORZITTER VAN DEN PRUISISCHEN LANDDAG. De Lokal 'Anzeigcr meldt, dat op 5 Februari de voorgeschreven tweede verkiezing van een voorzitter van den Pruisischcn landdag zal plaats hebben, daar de proeftijd van vier we ken van Bartels als landdag-voorzitter dan of- geloopen is. DE PRESIDENTSVERKIEZING IN HESSEN. Uit Darmstadt wordt cLd. 29 Jan. gemeld, dat de presidentsverkiezing in Hessen na twee stem mingen nog geen resultaat heeft opgeleverd. De vroegere president UI rich (soc.-dem.) kreeg 32, de minister van binnenlandsche zaken Von Brentano (centr.) 34, de candidaat der commu nisten, dr. Greinei, 4 stemmen Vandaag zal opnieuw worden gestemd. AANSLUITING VAN THÜRINGEN BIJ EEN •ANDEREN STAAT? De Thüringsche minister van financiën heeft in den landdag bij de verdediging van zijn be- grooting verklaard zulks naar aanleiding van zekere geruchten dat geen lid van de regee ring er over dacht Thüringen te versjacheren. Over de kwestie van de aaneensluiting van Thüringen bij een buurland, als deze ooit mocht worden opgeworpen, zou het volk zelf moeten beslissen. DE PRESIDENT DER OOSTENRÏJKSCHE NAT. BANK TE BERLIJN. Be r 1 ij n2 9 Jan. (H. N. Draadloos). De president van de Nationale Bank van Oosten rijk te Berlijn aangekomen, waar hij besprekin gen met den president van de rijksbank zal voe ren, vooral in verband met de uitnoodiging van den gouverneur van de Bank van Engeland tot samenwerking van de centrale circulatiebanken. DE VERTREKKENDE AMERIKAAN- SCHE GEZANT. B er 1 ijn, 2 9 Jon. (V. D.) In het Ber- Iijnsch-Amerikaonsch genootschap is gisteren een grootc receptio gehouden ter eere van den vertrekkenden Amcrikaanschen gezant Hough ton en den nieuwen Duitschen gezant voor "Washington, Maltznn. DE SCHADELOOSSTELLING AAN HET ROERGEBIED. In de begrotingscommissie uit den rijksdag deelde staatssecretaris Fischer mede, dat aan schadeloosstellingen voor dc z.g. „Micumlas- ten" zijn betaaldnan de mijnondernemingen in het Roergebied ca. 550 millioenaan de chemische .industrie 50 millioen aan de bruin- koolmijnen in het bekken van Aken en de Rijn- scheepvaart ca. 45 milioen. Een bedrag van ongeveer 70 millioen moet nog worden uitbe taald. LUDENDORFF. Miinchen, 2 9 Jan. (V. D.) Het verluidt, dat Ludendorff voornemens is zich uit het ac tieve politieke leven terug te trekken, om Hitier bij de reorganisatie van de partij niet in den weg te staan. Of hij ook zijn mandaat neerlegt, is niet bekend. TERUGGANG VAN HET GEBOORTE CIJFER TE BERLIJN. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (V D.) Een ernstig» te ruggang in het cijfer der gebooiten en huwe lijken valt gedurende de laatste twee jaren te Berlijn te constotecren. Het geboortecijfer te Berlijn bedroeg de laatste twee jaren on geveer 10 per 1000 tegen het dubbele of drie voudige vóór den oorlog. Het aantal huwelij ken is sinds vier jaar met een vierde gedaald. STAKING IN HET SAARGEBIED. Die Volksstimme meldt blijkens een bericht uit Saarbrücken, dat in een drukbezochte ver gadering van arbeiders, werkzaam bij de indus trie van afgewerkte fabrikaten, besloten is tot afkondiging der stoking, die gisterenochtend onmiddellijk is begonnen. LUXEMBURG- DE KABINETSCRISIS. Berlijn, 2 9 Jan. (H. N. Ehoadloos). De Luxemburgsche Komer is ontbonden, daar het niet is gelukt een nieuw ministerie samen te «tellen, dat het kabinet-Reuter kan vervangen, wolk kabinet door de verwerping van de spoor weg-conventie met België ten val werd ge bracht. ENGELAND. PER VLIEGTUIG NAAR DE MOUNT EVEREST. Londen, 29 Jan. (V D.) De Daily Mail publiceert een mededeeiing van den bekenden vlieger Alan Cobham, een beschrijving gevende van zijn vlucht in het gebied von den Mount Everest. Hij vloog eerst tweehonderd tachti; mijlen van Calcutta naar Jalpaiguri, waar de nacht werd doorgebracht. Den volgenden mor gen vertrok hij met kapitein Fisher. Tot nu toe had geen enke' vliegtuig in deze streek gevlogen. Eenige minuten na het vertrek kwa men de bergen in het gezicht. De grond stijgt van bijna den zeespiegel over een afstand van slechts 50 mijl tot 29.000 voet en terwijl we stegen verschenen boven ons dozijnen sneeuw toppen. Hoe hooger wij kwamen, des te ijler werd de lucht en als gevolg daurvan stegen wij langzamer. Wij vlogen naar Kinchingunge, dat op 28.000 voet ligt en naar het Westen kijken de, zagen wij den Everest-groep. Op ongeveer 12.000 voet begon Cobham moeilijkheden te ondervinden cn bemerkte hij, dat het wiegtuig niet kon stijgen. Na uitgeweken te zijn voor een bergrug, werd later tot T7-000 voet ge stegen. Cobham heeft uit deze vlucht de over tuiging gekregen, dat het gehccle Himalaya- geberg-te van vliegtuigen uit gefotografeerd kan worden. Na een tocht van drie uur keerden de vliegers te Jalpaiguri terug. EEN GRAFELIJKE STEENHOUWER. Londen, 29 Jan. (H. N.) Een steenhou wer, die in de Londcnsche voorstad Wapping wcont, heeft dc aandacht op zich gevestigd door de bewering, dat hij recht heeft op den titel von graaf van Oxford, dien de koning aan Asquith heeft verleend. De man, Devcre ge naamd, beweert in het bezit van de r.oodige documenten te zijn, die zijn aanspraken kun nen bewijzen. Echter ligt het niet in zijn be doeling zijn aanspraken te doen gelden, daar hij van oordeel is, dat een titel, waaraan geen geld en landgoederen verbonden zijn, van geen enkel nut voor hem kan zijn. DE STAKING AAN DE REGEERINGS- GEBOUWEN. Londen, 29 Jan. (H. N. Draadloos). De staking van dc stokers en electriciens, verbon den aan dc gouvernementsgebouwen, duurt nog steeds voort. De pogingen om tot een vergelijk te geraken, hebben tot nu toe geen succes ge had. Dank zij de vrijwilligers is het ongemak, dat men van de staking ondervindt, tot een minimum gereduceerd. Ook het Buckingham- paleis wordt door de staking getroffen, doch het personeel heeft tot nu toe voor de verlich ting en de verwarming kunnen zorgen. De ko ning en de koningin zijn op het oogenblik le Sandringham. Nader wordt bericht, dm de onderhandelin gen tusschen de stakers onn de regecrings?' ^bou wen en de autoriteiten zijn mislukt 'PANJE DH SPANJAARDEN IN MAROKKO. Roisoeli g^eft zich over een Abd-cl-Krim. De Moorsche leider Raisoeli, die laatstelijk op de hond van de Spanjaarden was, heeft zich volgens dc Tel. met al zijn bezittingen nan Abdrel-Krim overgegeven. Zijn sterke vesting Tazrout is door dezen voroverd. PORTUGAL. GEEN RAMP AAN DE KUST VAN WEST-AFRJKA. Nadere berichten uit Lissabon brengen het bericht uit Engelsche bron omtrent hel ver zwelgen door de zee van hot plaatsje Porto- Alexandre oan dc kust van Portugeesch Wcst- Afriku tot onschuldiger afmetingen terug. Niet het stadje zelf is verzwolgen en evenmin» vollen menschenlevens te betreuren. Het eenige, wat volgens den Portugeeschen minister van kolo niën gebeurd is, is, dat een onbewoonde zond- bank van TOO M. lengte verdwenen is l ITALIË. DE HERVORMING VAN HET KIESRECHT. Rome, 29 Jan. (H. N.) Dc bureaux van den senaat hebben het voorstel tot hervorming van het kiesrecht goedgekeurd cn dit naar de voltallige zitting verwezen. DE SCHEEPVAARTCONFERENTIE TE SAN REMO. San Rcmo, 29 Jan. (V. D.) De alhier gesloten overeenkomst betreffende gelijke pas sagiers- cn vrachttarieven tusschen Zuid-Ame rika cn Europa, is geteekend door de gede legeerden van de scheepvaartmaatschappijen uit Italië, Frankrijk, Grool-Britannië, Duitsch land, Spanje en Nederland TSJECHO-SLOWAKUE. DR. FIEDLER, v Praag, 29 Jan. (V. D.) Dr. Fiedler, de vroegere professor aan de universiteit van Praag en minister van handel van Oostenrijk, is alhier overleden in den ouderdom van 64 jaar. Dr. Fiedler, die vele jaren lid was van den landdag van Bohemen en van het Wecn- sche parlement, was dc schrijver van talrijke geschriften over nationale' economie. HONGARIJE. DE Z.G. AANSLAG OP HORTH/. Een loos gerucht. Boedapest, 2 9 Jan. (H. N.) In welinge lichte kringen alhier is men verbaasd over het bericht omtrent een aanslag op Horthy, welk bericht, naar thans gebleken is, van dc New- York Herald afkomstig is. Een onderzoek wordt ingesteld, op welke wijze dit gerucht, dat van al'.en grond is ontbloot, in de wereld is ge zonden. ROEMENIE. DE KONING HERSTELD. De koning is geheel hersteld van de gevol gen der operatie. Ofschoon hij nog te bed ligt, heeft hij zijn gewone bczig'heden hervat. Hij zal Maandag a.s. óe ziekenkamer verlaten. RUSLAND. TROTZKI. Bericht wordt uit Moskou, dat Trotzki voor een kuur naar het Zuiden is gegaan. EEN TEGENSPRAAK VAN KERENSKI. Kerenski richtte een brief aan de Zeit. waar in hij de geruchten in de buitenlandsche pers tegenspreekt, als zou hij naar Rusland terug- keeren. Hij voegde eraan toe, dat elke verzoening tusschen hem en de sovjets onmo gelijk is. EGYPTE. DE MOORD OP DEN SIRDAR. Uit Cairo wordt d.d. 29 Januari gemeld: De bladen gelooven, dat de moordenaars van den sirdar thans in handen van de politie zijn. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. Uitgebreide rollenbibliotheek. Wij zenden gaarne catalogi en prijslijsten. Vfeesch uit dc bBikken bus! U denkt reeds aan een Fordje Keen! lezer lief 't Is mijn prima Cornedheaf Slechts 14 cent per ons. SE. ES EE F/S Electr. VloescJihouwerij - Arnh. straal 12 Ev wordt beweerd, dat een vnn hen, die bij de misdaad betrokken zijn, volledig heeft be kend. JAPAN. EEN RUSSISCH-JAP.ANSCH-CHINEESCH VERBOND Naar uit Tokio wordt gemeld, verklaren de leidende politici van het Japonsche parlement zich voorstanders van een Russisch-Japansch- Chineesch verbond ter bescherming van de ge meenschappelijke belangen tegen de hegemonie van het Angelsaksische ras. CHINA DE BURGEROORLOG. Loe Yocng Hsiang rukt Sjanghai binnen. Vijftienduizend man troepen, behoorende tof het zegevierende leger von Loe-Yoeng-Hsiang zijn Sjanghai binnengerukt. Zij hebben de stad, die vclmaak* rustig is, geheel in hun macht VEREENIGDE STATEN. HEVIGE KOUDE. B c r l ij n 2 9 J a n. (H. N. Draadloos). Uit Ncw-York wordt gemeld, dat, nadat longen lijd hevige sneeuwstormen hadden gewoed, thans een scherpe koude is ingetreden. *Dc thermo meter wijst soms 55 graden onderhui! aan. Ver schillende personen zijn doodgevroren. CANADA. HEVIGE BRANDEN TE MONTREAL. Woensdagavond hebben er tegelijkertijd in de zakenwijk van Montreal vier ernstige bran den gewoed, waardoor twintig firma's een scha de hebben geleden, die men op anderhalf mil lioen dollar raamt MEXICO. AARDBEVING BIJ VERA CRUZ. Er heeft een hevige aardbeving plaats gehad bij Vera Cruz. ZUÏD-AMERIKA. DE OMWENTELING IN CHILL Het Chileensche gezantschap te Rome heeft een telegram ontvangen, waarin gemeld wordt, dat leger en vloot van Chili een overeenkomst hebben gesloten tot samenstelling van een junta met burgerlijke en militaire leden. Alessandri zal het bewind weer op zich nemen; de bij de jongste gebeurtenissen gearresteerde personen zullen op vrije voeten worden gesteld en de re geering zal weerwraokmaatregelen verhinderen. AUSTRALIË. DE GEEINDIGDE HAVENSTAKING De toestand van de scheepvaart is in alle stoten van Australië weer normaal geworden. De Staatscourant van heden 29 Ja nuari bevat o.n. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot machinist aan boord van een stoomgostronsportvaorluig dc muchinist bij hot loodswezen van het 4e cn 5e district P. Smit; eervol onlslogen op grond van een ko ninklijk besluit van 13 Maart 1924 de com miezen der posterijen cn telegrafie A. P. de Lolande Cremo en J. J. de Breu (beiden ge huwde vrouwen); benoemd tot commies der posterijen cn tele grafie de surnumerairs C. von Geel, W. C. P. Bom, T. J. Hof, O. J. Selis, en de adspirant- commiezen II. Veght (ongehuwde vrouw), A. C. den Hartog, T. Boersma en C. H. Langerdoen. benoemd tot lid van den Voogdijraad te Lei den C. L. van Buuren, wonende to Leiden. AUDIËNTIE VAN H. M. DE KONINGIN. Evenals vorige jaren heeft de Koningin gister ochtend ten paleizc audiëntie verleend aan een aantal autoriteiten, vertegenwoordigers van Bonden en Vereenigingcn cn aan particuliere personen uit 's Gravenhoge en elders DE HOLLANDSCHE KOLONIE IN LONDEN. Het huwelijk van Jhr. van Panhuys. De Londensche correspondent van het Vad. meldt d.d. 28 dezer: Gisteren is hier in de oude Chapel Royal in Savoystreet onze landgenoot jhr. Johan Aemilius Abraham van Panhuys in den echt verbonden met Miss Vera Craven uit East bourne. De heer Van Panhuys is in diplomatieken dienst cn zoon van den Kamerheer der Koningin. Een avondblad dat een foto van het jong gehuwde paar afbeeldt, meldt els bizonderheid, dot de heer Van Panhuys zes voet negen duim (twee meter) long is. Cp de afbeelding steekt hij ook inderdaad met hoofd en schouders boven zijn bruidje uit. DE CONFERENTIE TE SAN REMO. De vertegenwoordiging van Nederland. Op de internationale schcepvonrtconferentie te San Remo is naar wij vernemen Ne derland vertegenwoordigd door de Kon. Holl Lloyd. DE WEELDEBELASTING. Indiening van het wetsontwerp aanslaande. De opbrengst op 25 miüiccn geraamd. Vcrminde- rii g van rijksinkomsten- vcr- dedigingsbclesting. Naar de Haogschc redacteur der Msb. ver neemt, is een wetsontwerp tot invoering van een weeldebelasting in vergevorderd»?n staat van voorbereiding, zoodat de indiening ervan spoedig kan worden tegemoet gezien. De bedoeling van dit wetsontwerp is o.o. een belasting te heffen van de verteringen in cafés, restaurants enz. De opbrengst dezer belasting wordt op 25 millioen geraamd^ welk bedrag de minister van financiën wenscht te benutten om de verdedi- gingsbelosting 11 te halvecren cn voorts de rijksinkomstenbelasting voor wat betreft fle gehuwden en groote gezinnen te verlagen. De minister hoopt deze belasting nog v<Jór den aanstaanden zomer ingevoerd te zien DE R.-K. STAATSPARTIJ EN ST. MICHAO. De voorstellen van Prof. Aengentnt. De Rsbode meent te kunnen concludeeren dat het bestuur van den Alg. Bond van R*-K. rijkskieskringorgonisaties de voorstellen ran prof. Aengenent om tot overeenstemming Tiet St. Michael te komen heeft afgewezen. LEGERORDERS Verzending van dienststuklen. In de legerorders zal verschijnen een ken nisgeving van 26 Januari j.l. omtrent de Ver zending van dienststukken, waaruit o.a. blijkt, dat de indruk verkregen werd, dat sommige autoriteiten een te groot aantal stukken laten aanteekenen, hetgeen uit den aard der zaak de voor rekening van het departement van ootlog komende kosten ©nnoodig opvoert. Nieuwe voorschriften worden voorts gege ven in het belang van het verkrijgen van een zoo juist mogelijk overzicht van de aantallen verzonden en ontvangen stukken. Ten slotte wordt met nadruk aanbevolen de ambtelijk* briefwisseling tot het strikt noodige te beperken cn voorts bij dc verzending vun dlcnststukkcn zoo economisch mogelijk te werk te gaan (oa. door zooveel mogelijk gebruik te maken van de gelegenheid om dc daarvoor in aanmerking komende bescheiden als gedrukte stukken te verzenden. ONZE KUSTVERDEDIGING. Ministcrieclc censuur. Een vergadering van de Vcrccniging ter be- oefening vnn de Krijgswetmschnp te den Haag, wnnrin majoor J. Lambooy van den gen. staf onze kustverdediging zou behandelen, goot niet door „wegens bijzondere omstandigheden." Het Vod. knn mededeclen, dat deze bijzondere om standigheden hierin bestaan, dat de minister van Oorlog heeft ingegrepen nanr aanleiding van de stellingen, welke uit de voordracht waren gepu bliceerd cn wel naar aanleiding van die, dat de Stelling van Den Helder geen reden vnn bestaan heeft en het bevel over de troepen der kustver dediging niet door den commandant der Ves ting Holland moet worden gevoerd. Over de motieven van dit optreden hangt nog een sluier. DE HOLLANDSCHE HOUWITSERS. Proeven op het Noordzeestrand. Op lost van den Min. van Oorlog zijn Dins* dogmiddng op het strand tusschen Schcvenin- gen cn Katwijk schiet proeven gehouden niet T0.5 c.M. houwitsers, welke vervaardigd zijn door de Hollandsche Industrie- en Handelmaat schappij te Rotterdam. Deze houwitsers zijn de eerste hier te lande gehco! vervaordigdc vuurmonden cn van zeer lichte constructie. Ze schieten tot op 10.000 M. met projectielen van 16 K.G. Deze draogwijdto wovdf van bc- long geacht omdat na den grooten oorlog vooral naar voren is gcbrncht het belang var* het schieten op grooten afstand. De gehecle vuurmond weegt 1450 K.G. Hij wos opgesteld bij het bekende schiethuisje, terwijl controle posten over het gchecle terrein wamn uitge zet door de commissie van proefneming. Er zijn een 40 schoten gelost op afstanden von 25CO, 4500, 7800 cn 9500 M. Bij het lossen van ct?n schot loopt, gelijk bij n! het modern® geschut, de vuurmond terug over de wieg, tei- wjil hef affuit stilstaat. De Min. van Oorlog werd vertegenwoordigd door overste K. E. Oudendijk cn majoor Tin bergen, de min. van Marine door de luite nants eer zee lc kl Blom en Agterbos cn do min. van Koloniën door kapitein Gudc. Na* mens den chef van der» gen er alen staf was aan wezig kapitein SlTlcvis. Voorts waren er de commandant van dc vesting Holland, luit.-generoal v. Tuinen, do directeur vnn het artillerie-materieel, -generaal- mnjocr G. Bomcrt, gcp. lirit-.generaal H Swart van het N I. L., gep. generoal-mojoor C. Ton- net, overste Vis, gedetacheerd, bij de vesting Holland, kapitein v. Essen, voorzitter der artil lerie-inrichtingen A. van Dam en dc inspecteur der ajiillcrie -gencraal-majoor Insinger, (Vad.) HET RAPPORT-NOLTTNG. De opheffing van hulpkantoren. Door den heer Van Voorst tot Voorst is aan den Minister von Waterstaat de volgende schriftelijke vroog gesteld Wil de minister dc toezegging doen niet tot uitvoering van het ropport-Nolting, voor zoo ver het betreft de opheffing der hulppostkan toren over te gaan, alvorens door do Kamer beslist zal zijn over dc motic-De Boer, inge diend in dc vergaderingen der Tweede Kamer op 23 December 1924 DE CONCURRENTIE TUSSCHEN NEDER- LANDSCHE EN ENGELSCHE SCHEEPS BOUWERS. Een commissie ingesteld. Lloyd's List and Schipping Gazette deelt mea dot de North of England Steamship Owners' Association een commissie heeft ingesteld, bo- s'onnde uit,de heeren W. A. Souter, voorzitter; H S. Helme, ondervoorzitter R. S. Dalgliesh, G. M, Stamp, R. M. Sutton cn F. W. C. Com* mon, om een onderzoek in te stellen naar da toenemende concurrentie die dc Engelsche scheepsbouwers en -herstellers ondervinden van de firma's op het vasteland cn in het bijzon der in Nederland. STEENKOLENBORINGEN IN DEN ACHTER* HOEK. Een negatieve uitslag. Naar do Geld. Bode meldt, heeft men bij de boringen te Meddo (gem. Winterswijk) niets anders gevonden dan leem. De boortoren wordt daarom weer afgebroken. DEBACLE VAN EEN LOTERIJ ONDERNEMING. De Nationale Verzekering en Her* verzekering Mij. Dc Nationale Verzekering- cn Herverzeke ring Maatschappij, waarvan wij meldden dal zij de uitgelote premies niet betalen kan, is eenige maanden geleden door de Hoagscho politie achtervolgd. De politie meende in den opzet van deze obligatieleening een overtre ding van de loterijwet tc zien. Op het hoofd kantoor trof dc inspecteur van de recherche, die met het onderzoek belast was, wel den procuratiehouder en het personeel, maar de directeur, de verantwoordelijke leider, was cn bleef in België. Maandenlang is getracht den directeur in Nederland te ontmoeten. Dezo bleef echter in België. De recherche heeft tot gewoonte in overleg met den organisator der obligotieening proces-verbaal op te maken, op dat de rechter beslissen kan. De directeur der Nationale bleef zich echter schuil houden in België. Toen is de politie overgegaan de ge heel© administratie in beslag te nemen, totdaï

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1