AMERSFOQRTSCH DAGBLAD WILLEM GROENHUIZEN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. PianohandelL, KLEIN, Utrechtschestr.44 [2Em3H2 IBONNEMENISPRUS f",™or PRIJS DER ADVERTENTIE* met inbegrip van een EERSTE BLAD. fle gele taxi. Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. f Mode-Magazijnf TRICOT JONGENS PAKJES Langestraat 36| Lanijesiraat 43 - Telefoon 852 POLSHORLOGES voor Dames en Heeren 23e Jaargang No. 181 toort 210, idem liacco per post 3.—, per week (met cralis verzekering tegen ongelukken) 0.17*. afzonderlijke nummers 1 CJ35. DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ARNHEMSCIHE P0ORTWAL2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL.INT.SIS. Zaterdag 31 Januari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb c- dingen en Licldadigheids-advc tenttën voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrljl bestaan xcci vooideclige bcpalinccn voor het advertcctcn tcne circu*airc( bevattende dc vooiwatrdcn. wordt op aanvraag toegezonden. (Nadruk verboden.) Eenigcn lijd geleden vermeldden dc kran ten de geschiedenis van een man, die rijk was geworden met een taxi-onderneming, ik herinner me niet meer, waar het geval is gebeurd; het doet er ook minder toe. Al licht zal 't in Amerika zijn geweest, waar iets dergelijks niet ongewoon is. Dc man was met een bescheiden bedr.ijfs- kapitaaltje begonnen, waarvoor hij zich één auto kon aanschaffen. Met dien auto nam hij plaats in de lange rij, die voor het sta tion op een vrachtje wachtten. En onmid dellijk was hij het, tot wien de reizigers zich liet allereerst wendden, om naar de plaats hunner bestemming te worden gereden. Spoedig had hij genoeg verdiend om een tweeden auto te koopen en ook met dit nieuwe voertuig, door een eigen chauffeur bediend, bereikte hij dezelfde gelukkige uit komst. Bihnen een maand hnd hij vijf, binnen liet inar vijftig, binnen twee jaar vijf honderd auto's loopen. Wat was het geheim van zijn welslagen? Liep zijn taxi sneller dan de overige van de stad? Reed ze lichter; was ze gerieflijker ingericht? Kende hii als chauffeur beter den weg: was hjj behendiger bij het zicli wrin gen tusschen het straatverkeer, voorzichti ger in het gevaar, behulpzamer bij het. in stappen, vlotter van tong en beleefder in gebaar? Niets van dit alles; zijn auto was vol maakt gelijk aan de overige auto's en hjj zelf was een doodgewone chauffeur, in niets verschillend van elk zijner vakgenooten. Of ia, toch in één ding; zijn taxi was geel. Rijdt een gele taxi sneller of veiliger dan andere taxi's; is ze goedkooper, gerieflijker, van degeliiker maaksel? Niets van dit alles; een gele taxi heeft slechts één ding voor bij alle overige taxi's: ze valt in liet oog. En dit wist de slimmerik, die met zijn gele taxi fortuin maakte. Door zijn taxi geel te verven, werd hij rijk. Zijn geheim heeft mij het leven alweer een stukje begrijpelijker gemaakt. Vaak heb ik gehoord cn gelezen van mensehen, die op een of ander gebied naam en fortuin ver wierven. Soms had ik het voorrecht, luin persoon of hun arbeid te leeren kennen. En dan trof mij bij enkelen hunner de groote begaafdheid, dc geweldige werkkracht, de zeldzame k.irakteradel. de buitengewone genialiteit. Maar de meesten stelden mij bij nadere kennismaking teleur. Hoe is het toch mogelijk, dachten in meerdere gevallen velen met mij. dat een man. die zoo weinig in zijn mars heeft, pro fessor is geworden; dat een zoo onbeteeke- nend boek in aller handen is; dat een zoo middelmatig tooneelstuk het publiek trekt, avond op avond. Hoe kan het toch komen, dat die onbenullige praatiesmaker bij zijn omgeving in tel is: dat die leeghoofdige vrouw zoo liet middelrmnt wordt; dat die ijdeltuit zoo hoog van den toren kan blazen. Hoe loopt het publiek er in. door zich knollen voor citroenen te laten verkoopen en waarom iaat het zich steeds maar weer waardelooze prullen in handen sioppen? Nooit is er een tijd geweest, waarin twee wichelaars zoo veelbeicekenend tegen el kaar knipoogden en nooit hebben (wee Joden zoo goed geweten, wat een bril kost, ais tegenwoordig. Wat is het geheim van hun succes? Och, ieder weet hei: het geheim van het succes is de reclame. Maar wat ieder nog niet goed genoeg weet, is. dat de reclame haar toe passing vindt op veel grooter schaal dan louter in de advertentiekolommen der dag bladen en op de lichtzuilen en aanplakbor den der winkelstraten. Ook op liet schijn baar voor haar te deftig of te eerwaardig of te argeloos gebied beoefent men in onze dagen, elk naar zijn aard, de reclame. Nu weet ik liet geheim, wanneer ik een, die geslaagd is zonder dat hij op buiten gewone eigenschappen kan bogen, naar zijn triomf zie rijden. Hij verfde zijn taxi geel! Want dit is het, wat heden ten dage tot welslagen voert, ja, voor welslagen onmis baar is: men ihoet opvallen, in het oog loopen. Goede waar behoeft geen krans, maar zonder krans blijft zij tegenwoordig in 't pakhuis. Als er honderd taxi's in de rij staan, even goed, even snel, even sier lijk, dan zullen de negen en negentig zwarte taxi's in de rij blijven staan, maar om de gele taxi vecht het publiek. Is het publiek dan onnoozel, dat het zoo'n eigenaardige voorkeur aan den dag legt? Het publiek is thans niet onnoozeler dan het ooit is geweest. Het publiek is alleen on geduldiger en daardoor oppervlakkiger en minder zelfstandig. In het jachtig bestaan der moderne maatschappij gunt liet zich den lijd niet, rustig uit zijn oogen te kijken, zijn beurt te wachten zijn eigen oordeel te ves tigen. Het hedendaagsche publiek is door het herrié-leveii vermoeid. Het wil alles, behalve zich inspannen. Het Is te bek-af om te zoe ken, om zelf moeite te doen; het is gewend, te worden geholpen en voorgekauwd. waarom vliegen de reizigers aan op de gele taxi? Wijl hun gemakzuchtige oogen door de ongewone kleur worden getrokken; w.ijl dat felle geel zich opdringt aan hun tragen, inspanning schuwenden blik. Dit weten onze slimmeriken, die slagen. Zij trekken profijt van deze behoefte aan gemak. Zij weten, hun op tijd en arbeids kracht zuinige medemenschen een dienst te bewijzen, door ze met een krachtigen ruk uit hun weifelende loomheid te halen. Ze schreeuwen ze wakker met een sirene. Ze verblinden ze met een zoeklicht. Ze pakken ze bij den kraag met een forsch gebaar. Zóó willen de menschen geholpen worden. Men moet het hun gemakkelijk maken, in nerlijke waarde te beoordeeien; kost moeite en tijd; wezenlijke beteekenis te doorgron den, vergt inspanning. Wat aan de opper vlakte ligt, moet het hem doen. Daarom een goede raad voor u, die streeft naar welstand en roem; verbeuzel uw tijd niet, met de constructie van uw taxi te verbeteren of haar inwendig mate riaal te volmaken. Eén raad slechts: verft haar geel cn ge zijt klaar! H. G. CANNEG1ETER. VOLKENBOND. DE OPIUM-CONFERENTIE. G cnève, 30 Jan. (H. N.). De sub-commis sie der tweede opiumconferentie heeft vandaag besloten, dat Duitschlnnd ve-tegenwoordigd zal zijn in het lichaam, dat de leden der perma nente centrale commissie van controle zal be noemen, welke commissie toezicht zal houden op dc bepalingen voor de voorziening in de be hoeften nan opium voot wetenschappelijk cn geneeskundig gebruik. In dit lichaam zullen dus Amerika. Duitsrhland, Frankrijk, Frankrijk, En geland, Japan cn Italië, benevens de niel-pcr- mnnente statenleden van den volkenbond ver tegenwoordigd zijn^ Een vroeger voorstel van Duitschlnnd. om in dit lichaam twee staten vertegenwoordigd tc laten zijn, die geen leden van den Volkenbond zijn, waardoor ook dc vertegenwoordiging van Duitschlnnd verzekerd zou zijn, was in een def laatste zittingen van dc sub-commissie verworpen Later verklaarde echter de Japansche gedelegeerde bij de ofti- cieuso beraadslagingen, dot Duitschlnnd om zijn industrieole beteekenis in dh lichaam zit ting moest hebben lord Robcit Cecil heelt zich bij deze opvatting aangesloten. UITSTEL VAN DE CONFERENTIE INZAKE DE MOERASKOORTS, De Itoliaonsche rcgccring heeft den Volken bond medegedeeld, dat de eerste internationale conferentie inzokp de moeroskoorts, die in Mei te Rome zou worden gehouden, tengcvoVe van moeilijkheden bij de organisatie tct October moet worden uitgesteld. r>? TfTsr^'A md DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Braun herkozen als minister-president. De Pruisische landdag heeft met 221 stem men voor den sociolistischen nfgevoaidigde Braun dezen wederom tot nvnister-presidcr.l gekozen. De Duitsch-notionale afgevaardigde Kries kreeg 175, do communist Picck 39 stem men. Deze verkiezing werd, mogeh k gemankt, doordat het Centrum besloot tezamen met de mocraten en socialisten voor Biaun te stem men De landdag werd tot midden volgende week verdangd. Braun heeft gisteravond langdurig zich on derhouden met de leiders van de landagfrac- ties ven centrum, democraten en sociaal-de mocraten. Naar uit parlementaire kringen ver luidt, is men het erover eens, dat de minister president allereerst moet probeert-p weer een kabinet uit de groote coalitie te vormen door onderhandelingen met dc Duitsche volkspn-gü en dc economische vereenigip.g, da* echter ook bij mislukking van deze poging Breun behoort te irachten een kabinet-samen tc stellen De volgende zitting van den Landdag zal vermoe delijk op 5 Febr., die van he; Seniorenconvent op 2 Fehr. worden gehouden. Zal B-cun zijn benoeming aanvaarden B e r 1 ij n, 30 Jon. (H N.) In politieke krin gen acht men het niet buitengesloten c7nt Braun zich zijn verkiezing tot ministcr-rrosid^n^ zai laten welgevallen, hoewe' hij er r'ch van be wust is, dat dit onder de tegenwoordige om standigheden met groote moeilijkheden ge paard zal gaan. Hij zal echter zeker als voor waarde stel'en, dat het cenlrurn zich dan even vastbesloten als vandaag bij de verkiezing ge draagt, zocdaf hij op een standvastig bloc zal kunnen rekenen en niet aan het gevaar zal bloot staan, dat zich telkens nieuwe inoePiik- heden zu'len voordoen, inden plotselin-r mo ties \on wantrouwen worden ingediend. Zoodro Braun een definitief besluit zal hebben geno men, zal hij natuurlijk aanstonds voorzienin de vacatures var minister van financiën en dien van ecredienst Hij zelf hfeft deze twee porte feuilles voorloopig slechts uit fermpe'e over wegingen waargenomen, daar er een verant woordelijk man voor beide ministeries moest zijn. Indien de minister-prec'dent ertoe hcs'uit cok onderhandeMngcn met de Duitsche volks partij te voeren, zal dit, gezien de bes'isf ei- wijzende houding, die deze partii tot nu too heeft aangenomen, alleen geschieden om zich nief aan het verwijt bloot te stellen, dat hij alle mogelijkheden niet heeft beproefd. HERRIOTS AANVAL OP DUITSCHLAND. Rijkskanselier Luther dient v van repliek. Bij de ontvangst van de buitenlondschc pers gaf de rijkskanselier dr. Luther gisteren een uiteenzetting van den invloed der politieke en economische vraagstukken op de volken van Europa, die na het eind-a van den wereldoor log aanvankelijk oan den rand van een of- giond stonden, tot het schadevergopdlngs- vraagstuk op den grondslag van wedr zijdsch overleg geplaatst werd. De op de Londensche conferentie voor de eerste maal toegepaste methode van onderhandeling oo voet van gs- lijkheid leidde tot het in werking stellen van het plon-Pawes, waarmee het fundament voor economischcn wederopbouw gelegd weid. Wij verwachtten, aldus Luther, dat met dc confe rentie. een tijdperk zou ingeluid zijn, waarin de groote internationale vraagstukken niet RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03, elko regel meer 1.—. Uitgebreide rollenbibliotheek. Wij zenden gaarne catalogi en prijslijsten, PRACHTIGE KWALITEITEN Maat I f II f f IV f 3.65 4.15 4.65 5.15 ZEER VOORDEELIG. me Een fijne carbonade Een mooie rundrollade In reuzel of vet gebraden Is lang niet te versmaden Mits gebaald bij: E. BEEM Electr, Vleeschjtouwerij - Arnh. straat 1 2 Juwelier Uitgebreide Keuze in Goud, Zilver en Nikkel. UiNGSSTZl. QOJfcL.2tib PHIUPS LAMPEI. meer door een eenzijdige beslissing, maar langs den weg van een vreedzaam tegen el kaar opwegen der belcAigcn zouden worden opgelost. De als gevolg van dc goede samen werking van beide kanten met succes be kroonde onderhand lingen tot uitvoering der overeenkomsten van Londen schenen deze verwachting te bevestigen In zijn hoop, dat deze ontwikkeling goede vooruitzichten open de voor de nog te regelen politieke aangele genheden, weid Duitschlnnd echter ernstig te leurgesteld. De door de geallieerden begonnen openbare wisseling van nota's inzake dc ontruiming der noordelijke zóne van Rijnland herinnert aan dc bedenkelijke en vruchtelooze methoden der eerste juren na den oorlog. Het conflict zou al veel nader tot oplossing zijn gekomen, wan neer de geallieerden de op de Londensche conferentie voor het eerst gebruikte methode der vertrouwelijke bespreking ook ditmaal hadden toegepast. Het valt niet te ontkennen, dat in den afgeloopen zomer een toestand is ontstaan, die dc alom ingetreden rust weer bedreigt. Herriot verwijt ons, dat wij door de uitrusting van „Zeitfreiwillige" een reserve- troepenmacht in het leven hebben geroepen. Dat men in Duitschland indertijd, toen onze binnenlandsche politieke toestonden bizonder gevaarlijk en gespannen waren, enkele duizen den studenten voor een week of wat tot oefe ningen opriep, wat beteekent dit voor het bui tenland, gezien het feit, dat in geheel Duitsch lnnd volstrekt geen moderne strijdmiddelen meer zijn, waarmee alleen een oorlog op be slissende wijze kan worden gevoerd. Geen ernstig militair zal aan dergelijke zaken mili taire beteekenis toekennen. De rijksregcering is vast besloten tekortkomingen in de ontwa pening, die haor door de geallieerden worden verweten, uit den weg te ruimen. Moor men stelle ons daartoe dan ook eindelijk eens het rapport der controle-commissie ter beschik king. Wij zullen het bewijs leveren, dat er werkelijk geen aanleiding bestond of bestaat aan deze detailkwesties het karakter van een internationaal conflict toe te kennen. In verbond met dc politiekwestie besprak de min:ster het gevaar van het communisme. Zoolong de consolidatie van Duitschland voort gang heeft, beteekent het communisme voor ens geen onmiddellijk gevaar. Zouden echter, met name in economisch opzicht, weder crises en ongeregelde toestonden ontstaan, dan zou het tooneel spoedig veranderen Hét commu- nismc zou don het uur voor den in zijn pro- j gram genoemden bcslisscnden strijd aangebro ken achten. Herriot spruk van wapengekletter, dat uit Duitschlnnd klinkt Wunr hoort men in Duitschland zulk wapengekletter Ik vraag Herriot, of hij in ernst van oordeel is, dut de door hem aangevoerde bizonderheden ook maar in de verste verte bvschouwd kunnen worden als bewijs voor de bedreiging der veiligheid van Frankrijk Ik vraag hem. van welke mogelijkheid tot aanvallen in het .geheel sprake kon zijn. Ik ben het met Herriot eens, dot de zedvlijke ontwapening belangrijker is dun het aantal wapens en munitie. Overigens wordt echter deze zedelijke ontwapening in een gvzond voelend vclk zckcilijk niet cr dooi bevorderd, dat het zich alleen onder dc ove rige volken onderworpen ziet ann de minu tieuste contrólcmoatrcgolen. Als men beproeft internationale vraagstukken jarenlang door militairen druk in plaats van door vreedzame gedochtenwisscling te regelen, kan men zich er niet over verwonderen, dat in de betrokken landen menigeen niet meel- nnrf de bescher ming van het recht, maar nog slechts aan de mocht gelooft. Ik vraag Herriot verder Is hij vastbesloten de noordelijke zóne van het Rijn land dodelijk te ontruimen nadat het zeker is, dot evcntuccle aan Duitschlnnd verweten over tredingen ten aanzien der ontwapening uit den .weg zijn geruimd V Hel antwoord van Strcsemonn aan den Fronschen premier. In afwachting van 't antwoord, dat de rijkskan selier inmiddels gisteravond op een bieravond ccn Herriot heeft "gegeven op diens jongste rede, verklaart het orgaan van Strescmnnn, den mi nister van bui'cnlandsche zaken, dat de stcun- gronden van de rede Duitschlnnd onbekend zijn en dat hoor waarde geheel problematiek is Het bkid keert zich dan tegen de heftige aanklachten tegen de Duitsche regeering en zegtOp zu'k ct?n grondslag is een vrucht- drogende discussie over dc kwestie vnn de ont ruiming cn von de veiligheid onmogelijk. GEEN ONTRUIMING VAN WEZEL. DORSTEN EN BOCHUM. Volgens 'n bericht van geallieerde zijde is er geen sprake van ontruiming van Wcze'. Dor sten en Bochum. E: heeft mlcen -eorganisarie van de eenheden en verandering van kazernep- ring plaats gehad DE DUITSCHE HERSTELSCHULDEN AAN ROEMENIË. Dc Duitsche regeering heeft ann dc Roe- meensche een nota doen ter hand stellen, wnor- in zij haar bereidwilligheid te kennen geeft, om dc kwestie der schulden, voortvloeiende uit het verdrag von Versailles, te regelen. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Dc zank-Barmat. Men mc»dt uit Berlijn aan de N. R. Ct. De gisteren gehotfden vergadering van de Bnrmat-commissie van den Pruisischcn Land dag hoeft von 0 uur s avonds tot na midder nacht geduurd. Toen moest men de zitting weer verdagen omdat, aldus het Acht Uhr Ahendblott, zoowel de leden von de commis sie. uls dc gedagvaarde getuigen uitgeput wa ren Dit is ook niet te verbozen De ccmmissie, die eigenlijk moest nagaan of de Pruisisch^ Staatsbank op niet al te lichtzinnige wijze cre- dieien hod verstrekt, houdt ziel? bitter weinig mei deze kwestie bezig, maar onderzoekt n'lc mogelijke andere problemen en begint zachtjes aan op ccn politiek tribunaal te gelijken. Gis teren is b.v. slechts één getuige gehoord in zake dc Pruisische Staatsbank cn dit was de heer von Dombois, gewezen president van dit instituut. Al'c andere getuigen waren politieke persoonlijkheden, die zich moesten verdedigen tegen de aanvallen hunner in de commissie zetelende politieke tegenstanders. Vooral de gewezen rijkskanselier Bauer en zijn partijge noot Richter, de Berlijnsche hoofdcommissaris van politie, moesten het ontgelden* Richter bekende openlijk eens van Barmat persoonlijk 5000 mark te hebben geleend Hij had hem alleen zijn eerlijken naam als borg kunnen ge ven, wenschte echter zijn vriend thans in het uur des gevaavs niet in den steek te laten. Epn Duitsch-naticnaal, communist en een de mocraat ste'len hem nog verschillende min of meer onaangename vragen. Zoo willen zij weten of Richter wel eens heeft deelgenomen oan feestjes, die Barmat in het hotel Bristol gaf en de communist wilde vooral vernemen, hoe het op die partijtjes toeging. Woarop Richter antwoordde: Het ging er too, zooals het toegaat nis ontwikkelde en hnlf-ontwikkcldc menschen bij elkaar zijn, do bizonderhedtn kunt gij echter aan uw partij genoot Koenen vragen, die is cr ook eens hij geweest. En dr\f\ vertelt Richter, hoe hij eens met Barmat een pleizierrcisje naar Leipzig heeft gedaan. In den ectwagen van den treio kwam Koenen bij hen zitten zonder te zijn uit- genoodigd. Hij liet de rekening door Bormot betalen. „Wij zul'en dot later wel regelen Men begrijpt, dat de verklaringen von Rich ter herhooldelijk tot uitbundige hilariteit oon- leiding gnven Severing bekommerde zich in het geheel niet om de hatelijkheden, die hij vooral van Duitsch-nntionn'e zijde te hporen kreeg. Elk d, dat hij guf, wos rank cn uit ziin ver ingen bleek, dut zijn departement niets had gedaan oln Barmat te ondersteunen of facili teiten tc bezorgen Een valschcn pas heeft hij nimmer verstekt. Zijn voorgangers deden dit wel cens. Zoo werd in 1909 op aanbeveling van ministers, onderstnatssecrctijsscn. gezan ten, commissarissen van politie en ten slotte von rijkskanselier Behmann Hol'wcg zelf con vo'sche ministerpas verstrekt aan een homo- scxuccle persoonlijkheid uit de omgeving van de keizerin, die nour het buitenland moest worden gestuurd. De verdedigers von de gebroeders Boimat hebben aon de pers een verklaring gezonden, wooraon wij het volgende ontlrcnen: Julius Barmpt is reeds in 1907 ols achttien jarig jongeling von Rusland in Nederland ge komen. Hij wos in Nederland eerst als officieel tolk voor de Russische taal werkzaam. R'M'ds voor den oorlog, in 1912 en T9I3, is hij naai Duitschland gereisd. Zijn papieren wnren steeds in orde. In 1019 kreeg hij, nadat hij voot do zoo druk besproken leveringen van levensmid delen ann Duitschlond had gezorgd, een visum van hot Duitsche pasburcou te Amsterdam. Hij had dit visum tc donken aan ccn aanbeveling van baron von Maltznhn, die toen non het Duit sche gezantschap in Den Haag verbondim was. Het Duitsche gezantschap behandelde hem wel willend daar hij ann Duitschland diensten hnd bewezen. Zulks kan o.n. worden bevestigd door prof. Brinkmann, door dr. Muller-Heymer en door baron von Mnltzohn, die nllcn non het Duitsche gezantschap in Den Haag verbonden zijn geweest. Von Maltzuhn heeft nog in 192 toen hij reeds staatssecretaris von buiteni »nd- schc zaken wos, de beste referenties over Julius Bormot verstrekt. Alleen in het begin van 1917 hebben gedurende een korten tijd moeilijkheden bestaan tusschen Julius Barmat en het pas burcou tc Amsterdam. Deze moeilijkheden wa ren von poliliokcn nnrd, werden echter weld; a uit den wog geruimd. Later hoeft het Duitsche posburcau bij Bm- mut informaties ingewonnen over personen, d'c den Duitschen autoriteiten onbekend waren Luidde 'deze informatie gunstig, dan kregen do betrokken personen de verlangde visa. De heer Brandner, dia toen leider von het pasbureau was, kan zulks bevestigen. In 1920 heeft het Duitsche consulaat-generaal zelf ann Julius* Barmut, die toen naar Zwitserland wilde reizen, een aanbeveling gegeven voor de Zwitserschc grensuutoritoiten. De familieleden von Barmat zijn vrijwel ol'.cn in 1920 om redenen van politiekcn card van Rusland naar Ncderlund verhuisd. Onwaar het, dut zij te Bentheim beter don andere icizi- gers werden behandeld. Alle leden van dc familie waren in hc,t bezit van een Duitsch en ccn Ncdcrlnndsch visum. Zij hebben tijdens hun doorreis slechts cnkcie dogen in Duitschlond vertoefd. 1 BOTSING TUSSCHEN TREIN EN AUTO. Een auto van een sigarettenfobriek to Bres- lau is Woensdag nabij Kunzendorf door do gesloten overwegboomen gereden en door een voorbijgoanden trein gegrepen. Een der inzit tenden, een zekere Kurt Grassmann, was op slog dood. De chauffeur, die 300 M. door den trein werd meegesleurd, is zwaar gewond. LUXEMBURG. DO NIEUWE VERKIEZINGEN. De verkiezingen voor dc nieuwe Kamer zijn vastgesteld op I, Maart. FRANKRIJK. HET WEER IN DIENST NEMEN DER ONTSLAGEN SPOORWEGMANNEN. De Kamer heeft de interpellatie over het we der in dienst nemen van het spoorwegpersoneel gisteren besproken. Met 320 tegen 237 slem- men heeft zij een motie aangenomen, waarin zij haar vertrouwen in de regeering uitspreekt, dat deze de wedcr-in-dicnst-neming bij olie moo,- schoppijcn zal weten te verkrijgen op dezeifde voorwoorden als bij dc staatsspoorwegen. ENGELAND. GUNSTIGE ECONOMISCHE VOORUIT ZICHTEN. Londen, 30 Jan. (H.N. D r.L). Dc voor uitzichten omtrent een verbetering van den elgemeenen toestand in het loopende jaar zijn gisteren in twee redevoeringen besproken, n.L door Samuel, secretaris van het departement voor den overzeeschen handel en door sir Henry Goschcn, in zijn toespraak, die hij 'als voorzitter vtr*. de Notional Provincial Bc-k tot de aandeelhouders hield beiden toonen zich optimistisch omtrent dc toekomst. Samuel, die een lezing hield voor de Kamer van Koophandel te Leeds, zeidc, dat hij onder het noodige voor behoud goede verwachtingen voor de toekomst I knn uitspreken. Volgens zijn mcening breken, indien men de kolen- en staalnijverheid en de scheepvaart buiten beschouwing laat, de wol- i ken door en begint een tijdvak van welvaart voor allen weer te herleven. Over het alge meen toont men heden ten dage meer vertrou wen te koesteren. Het stoat vast, dat de handel afgerekend heeft met de nachtmerrie van inter ventic cn er is dan ook meer ondernemings geest merkbaar. Samuel besprak ook de cijfers van de handelsbeweging over het afgeloopen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1