AMERSFO Regenmantels Regencapes Regenhoeden 3UITENLAND. i i De Kluizenaar van Far-End. ABONNEMENTSPRIJS T VOOT Ametv DE EEMLANDER" Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. PianohandelL KLEIN, Utrechtschestr.44 Mode-Magazijnf Langestraat 36| voor- prijzen PHILIPS LAMPEN. FEUILLETON. 23e Jaargang No. '82 - - loort 2.10, idem Uxnco per post 1 p*r «eek (met craü» verzekering «tgto ongelukken) 0.17», alxonderlgke n 1 j» DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU; ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINB M*. 47*10. TEI.IUT.Sta. Maandag 2 Februari 1925 PRIJS DER AOVERTENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve. tenten voor de hdft der prijs. Voor bande] en bedrijf bestaan feci tooi deel ige bc pal ineen toot bet ad verteeren boe circulaire, bevattende de vootvraarden. woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE REGEERINGSCRISIS IN PRUISEN. Ontbinding van den landdag? Uit Berlijn wordt d.d. 31 Jan. aan dc N. R. C gemeld: Otto Braun, die gisteren tot minister-president van Pruisen is herkozen, heeft tot dusver nog niet te kennen gegeven, dot hij deze benoeming aanneemt. Hij heeft den ganschen dog, gevolg gevend aan de wenschen van het centrum en van de democraten, pogingen gedaan om voor zijn kabinet een grootere meerderheid te vinden Zoowel de democraten als het centrum "waren van meening, dat men in elk geval moet trach ten de economische partij en (of) de Duitschc volkspartij voor dc regeeringscoolitie te win nen, m. a. w. men wilde trachten, de groote coalitie te herstellen. In de ochtenduren had Braun een onderhoud met den heer Ladendorff, van de economische partij. Dit onderhoud leverde geen resultaat op. Daarna onderhan delde Braun met den heer von Richter, van dc Duitsche volkspartij, die minister van financiën in het vorig kabinct-Braun was. Ook dit ge sprek bleef zonder resultaat. Braun zal zich nu tot het centrum wenden met de vraag, of het toch niet wil trachten de rcpub'.ikeinsche coolitie aan het bewind te loten blijven. Dit zou natuurlijk beteekenen, dat het centrum bij zou dragen tot het voeren van een krachtige politiek tegen dc rechterzijde, tenzij het centrum de voorkeur aan nieuwe verkiezin gen voor den landdag mocht geven. Voor een dergelijke oplossing van de moei lijkheden nieuwe verkiezingen is het cen trum weliswaar niet bang, maar het wil in elk geval trachten de bestaande coalitie toch nog uit te breiden. Wat de sociaal-democraten de partijge- nootcn van Braun aangaat, dezen hebben eveneens reeds verklaard geen nieuwe verkie zingen te vreezen, daar zij dc hoop koesteren, daarbij een paar zetels op de communisten te zullen veroveren. Aangezien ook de democraten geen tegen standers van de ontbinding zijn, is de kans dus groot, dot er weldra weer nieuwe verkiezingen in Pruisen zullen worden gehouden. Een besluit tot ontbinding van den landdag moet worden genomen door den landdag zcif of te zamen door den minister-president, den voorzitter van den landdag en den voorzitter van den Pruisischen raad van state. In dit drie manschap zitten tweo sociaal-democraten, Braun en Bortels, terwijl dr. Adenauer, burge meester ven Keulen en voorzitter van den raad van state, tot het centrum behoort, die zich waarschijnlijk eensgezind voor ontbinding zou den uitspreken, indien dc republikeinschc par tijen dit mochten beslissen. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK. Op voorstel von Trendelenburg heeft het rijkskabinet besloten de besprekingen over een handelsverdrag met Frankrijk voort te zetten, met het doel om bij een definitieve regeling voor die goederen, waarbij de Duitsche export hendel belang heeft, een feitelijke mcestbegun- stiging te verkrijgen. EEN BIJEENKOMST DER MINISTERS VAN FINANCIËN. Aanstaanden Woensdag wordt te Berlijn een conferentie gehouden van de ministers van fi nanciën der Duitsche landen. Besproken zal wor den het vraagstuk der vereffening van schul den tusschen het rijk, de landen en de ge meenten. DE VERKIEZINGEN VOOR DEN SENAAT VAN BREMEN. Berlnijn, 31 Jan. (H. N. D.r.l.). De bur gers der vrije stad Bremen hebben Vrijdag den nieuwen senaat gekozen, die uitsluitend uit leden der burgerlijke partijen met inbegrip van de democraten bestaat. De samenwerking der democraten met de burgerlijke partijen te Bre men wordt opgevat als een aanwijzing, dat de democraten in het rijk en in Prinsen zich wel licht ook bij de burgerlijke coalitie binnenkort zullen aansluiten, daar het burgerlijke kabinet- Luther zich niet zoo sterk naar rechts heeft gewend als de democraten aanvankelijk hadden gevreesd. UIT DE NATIONAAL-SOCIALISTISCHE PARTU. Het Berl. Tagebl. meldt, dat Ludendorff met Hitler is overeengekomen, dat de door de af gevaardigden Ludendorff, v. Grafe en Strasser gevormde rijksleiding der nat.-soc partij zal aftreden, zoodra Hitier weer de leiding op zich neem: Ludendorff behoudt zich echter het recht voor op andere wijze in politiek opzicht werkzaam te zijn. ONTDEKKING VAN EEN COMMUNIS TISCHE MUNITIEBEWAARPLAATS Bij Rastodth vonden spelende kinderen een hoeveelheid ontplofbare stoffen. Naar aanlei ding daarvan werden huiszoekingen verricht, waarbij de verdenking werd bevestigd, dot le den der communistische partij de munitie had den begraven. Tegen de daders is een arresta tiebevel uitgevaardigd cn dc zaak is in handen der justitie gegeven. HET HAMBURGSCHE HAVENGESCHIL GEREGELD. Hamburg, 31 Jan. (H. N.) Nadat dc organisatie der Hamburgsche havenarbeiders in hel loonsgeschil de scheidsrechterlijke uitspraak had aanvaard, hebben thans ook de magazijn- arbeiders zich accoord verklaard met het be middelingsvoorstel van het Hamburgsche scheidsgerecht. Daar de werkgeversbond even eens in dit voorstel heeft toegestemd, is de vrede weer hersteld. PER VLIEGTUIG NAAR DE ZUGSPITZE. Mnch e n, 51 Jan. H. N.) Op het vlieg- trirein to Schleissheim heerschte vanmorgen zeer grootc bedrijvigheid. Tegen elf uur stegen na elkaar 14 vliegtuigen op om een tocht naar de Zugspitze te maken. De bestuurders hadden met sterken wind tc kampen, doch stegen alle op. OEN VERIJDELDE AANSLAG OP EINSTEIN. E e r 1 ij n, 31 Jon. (H. N.) De Russin Dick son Ewgeniewa, die enkele weken geleden van zich deed spreken door haar voornemens om een aonslag op Krassin te plegen, had ook aan prof. Einstein verschillende dreigbrieven ge schreven, waarin zij hem meldde, dat zij ook tegen hem een aanslag in den zin had. Einstein, die herhaaldelijk ook von andere personen brie ven met een dergelijkcn inhoud heeft ontvan gen, had aan de brieven van de Russin geen be- teekenis gehecht. Gisteravond heeft deze Rus sin thans, naar het Acht Uhr Abendblatt nieidt, getracht zich met geweld toegang tot de woning van Einstein te verschaffen, doch toen men dit bemerkte, is zij gevlucht. Zij is thans vanmid dag door de politie gearresteerd. Men vermoedt, dat zij in haar geestvermogens is gekrenkt. FRANKRIJK. UIT DE KAMER. Pa rij s31 Jan. (H. N.). De Kamer heeft vanmorgen de begrooting van buitenlandsche zaken in tegenwoordigheid van Herriot artikels- gewijze behandeld. Bij de post „uitgaven voor de archieven" ontwoodde Herriot op een vraag van den afgevaardigde Fontanier omtrent de bedoelingen van de regeering inzake het orde nen van de oorlogsarchieven, dat de regeering dit zeer delicate vraagstuk bestudeert. Op een vraag of de publicatie der verslagen van de geheime comités zal worden voortgezet, ant woordde Herriot, dat hiervoor nog de toestem ming van een buitenlandsche mogendheid noo- oig is, die echter binnenkort wordt verwacht Bij de behandeling van de post voor uitgaven in verband met dc verwisseling- van het perso neel bracht Henri Simon, de radicale afgevaar digde, bij de bestuurskosten voor Syrië de terugroeping van generaal Weygand cn diens vervanging door generaal Sarrail jter sprake, wat Herriot aanleiding gaf tot de verklaring, dat door de benoeming van g-eneraal Sarrail een schreeuwend onrecht was goed gemaakt. De communistische afgevaardigde Berthon RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. Uitgebreide rollenbibliotheek. Wij zanden gaarne catalogi en prijslijsten. cab f» a o* (til? i Niet alléén een advertentie Ook concurrentie geeft attentie Wij bieden U, naast lage prijzen Ook eerste kwaliteit, dat kunnen wij bewijzen. E. REEM Electr, Vleeschhouwerlj - Arnh. straat 12 Electrische Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers Utreclitschestraat 15' Tel. 483 KjlfiOj&STIS. &03kl.28ti Moierne satin DAMESHOED met rips lint geqarneerd 5.90 Wollen Tricot Jongenspakjes 4-dcelig 2-6 jaar 4.90 PEIGNOIRS, Prima Ratine zeer warm Div. kleuren 5.90 „L'HIRONDELLE", 16-18 Langesfraal Amersfoort Prijzen a contant bracht nog de onafhankelijkheid von Egypte ter sprake, waarvoor Herriot naar het Engclsch- Fransdhe verdrag verwees. DE VOORGENOMEN OPHEFFING VAN IIET GEZANTSCHAP BIJ HET VATICAAN. De houding der herwonnen pro vincies B-er lijn, 31 Jan. (H. N. Draadloos). De Katholieken van Lotharingen hebben een groo- te protest-vergadering gehouden tegen het voorstel cm het Fransche gezantschap bij het Vaticaan af te schaffen. Zij vragen ook vrijheid van godsdienst en confessioncele scholen, zoo als dit bestond voordat het Katholieke Frank rijk de provincie op het Protcstantschc Duitsch- lond veroverde. BROODPRIJSVERHOOGING. P a r ij s, 1 Fcbr. (V. D.) Met ingang van 6 Febr a.s. zal de broodprijs in Parijs verhoogd worden van I fr. 50 tot I fr. 55 per Kg. Deze prijs.zal evenwel niet lang gehandhaafd wor den. Men verwacht tegen den I5cn vun deze maand een nieuwe verhooging van den brood prijs. ZWiTSERl .AND. ULRICH WILLE, f Zaterdag is op 77-jarigen leeftijd de bekende generaal Ulrich Wille, die tijdens den wereld oorlog commandant der Zwitscrsche troepen was, overleden. ENGELAND. DE VOORUITZICHTEN VAN DEN HANDEL Londen, 31 Jan. (H. N. Draadloos) De president van het department van handel, sir Philip Cunliff Lister, heeft gisteravond in een redevoering tc Bristol gezegd, dat het nieuwe jaar gunstig is begonnen met een geest van veel vertrouwen in handelskringen en dat, naar hij geloofde, de handel en nijverheid dit jaar beter zullen gaan dan verleden jaar. Spre kende over het nad.ccligc saldo von 540 mil- lioen in de handelsbeweging van verleden jour, zeide hij, dat, indien men rekening hield met den onzichtbaren uitvoer, zooals de ontvang sten van dc scheepvaart, dc rente op buiten landsche beleggingen, financieele commissie cn inkomsten uit andere diensten, cr een overschot an 30 millioen is, zoodat de bolans er ook in werkelijkheid goed uitziet. HET FONDS VOOR DE ST. PAULS KATHEDRAAL. Londen, 31 Jan. (H. N. Draadloos) Princes Mary en burggraaf Lascellcs hebben, gisteren 50 ingezonden voor het fonds vooi het behoud van de St. Pauls Kathedraal, dat thans tot 211,500 is gestegen. EEN GROOTSCHE TUNNELBOUW. Londen, 31 Jan. (H. N. Draadloos). Gisteren is te Liverpool bekend geworden, dal de regeering bereid is een bijdrage te vcrlee- nen gelijkstuande can 75 van de kosten, die C 4,750,000 zullen bedragen, voor den bouw van een tunnel onder de Mersey, teneinde Li verpool met Cheshire te verbinden Aon 4 gemeenten, aan de Mersey gelegen, zal worden gevraagd het tunnelplon zoo spoe dig mogelijk goed te keuren, zoodat men in den herfst met het werk zal kunnen beginnen. HET CHANTAGEPROCES. Een draadloos bericht houdt in, dat de Fran sche rechtbank het verzoek van de Engelsche regeer'ng om uitlevering van kapitein Arthur, beschadigd van medeplichtigheid aan het com plot tot afpersing von een bedrog van 150,000 pond sterling aan den Indischcn vorst Hori Singh („mr. 'A.") heeft afgewezen. Hij zol thans in Frankrijk terechtstaan. IERLAND. EEN RUMOERIGE VERGADERING. Bij een verkiezingsvergadering te Dublin ver scheen president Cosgrave voor het eerst mo zijn terugkeer uit Frankrijk. Er was een talrijke menigte tegenwoordig cn er werden pogingen in hc. werk gesteld om de vergadering te ver storen. Vrouwen cn mannen riepen voortdu rend „Leve de republiek; leve dc Valera". Tweehonderd politieagenten hadden de groot ste moeite om de orde te handhaven. Verschei dene personen werden verwijderd cn drie ge arresteerd. EEN GEHEIME OPSLAGPLAATS VAN WAPENEN ONTDEKT. In dc woonwijk Clontarf te Dublin is een ge heime opslagplaats van ammunitie cn vuur wapens ontdekt. Men vond o.a. handgranaten, ontploibarc sloffen, revolvers en onregelmatig gevormde looden kogels. Er hadden twee arres taties plaats. SPOORWEGONGEVAL. Een wervelwind werpt een trein uit dc roils. Londen, 31 Jon. (H. N.). Bij London derry is een spoortrein, bestaande uit een loco motief cn twee wagens, door een plotsclingen wervlstorm uit dc rails cn van den spoorweg- dam geworpen, zoodat hij 40 voet naor be neden viel. Er zijn 4 personen gedood cn 10 ernstig gewond. HONGARIJE. GRAAF BETHLEN EN DE SOCIALISTEN. Boedapest, 31 Jan. (V. D.) De partij commissie der sociaal-democraten heeft het re sultaat van dc onderhandelingen in Weenen voor kennisgeving aangenomen en besloten in samenwerking met het democratische blok den strijd bij de gcmeenteroadsvcrkiczingcn in Boe dapest op te nemen. AARDSCHOKKEN. Boedapest, 51 Jan. (Cour.). Een hevige aardschok is gevoeld tc (Hongonrsch) Eger cn in verschillende andere plaatsen. Tc Eger vluchtten de bewoners de straat opde schade beloopt er 1 milliard kronen. Een hevige pa niek ontstond ook te Debreczen Nader wordt uit Boedapest l>cricht Uit Arlo ontvangen telegrammen melden, dot ac door de aardbeving aangerichte schade in dc milliarden loopt. De eerste schokken wer den Vrijdagavond om acht uur gevoeld deze richtten slechts geringe schade aan. De tweede serie schokken werd gisteravond waargenomen. Van dc bevolking der door de aardbeving ge troffen steden en dorpen maakte zich een ern stige paniek meesterallen liepen dc straat op en de scholen en kontoren werden gesloten. In het stadje Arlo hebben vele huizon ernstige schade geleden enkele huizen in de arbeiders wijken zijn ingestort. Nu dc aardbeving waren de straten bezaaid met stukken muur en schoor- steenen. Het stationsgebouw leed grooto schade door instorting van den voormuur. Tc Arlo zijn acht personen ernstig gewond. Ook te Miskolecz, tc Satoraljo-Ujhely en te Gycirgös werden zwaro aardschokken gevoeld. De schade wos hier echter veel minder don in Arlo. Het eigenlijke centrum van de onrdbeving was het kleine dorpje Kistolya, waar bijna olie bocderijen, behoorende tot een groot landgoed, instortten, ALBANIË. DE NIEUWE PRESIDENT. Dc consthucerende vergadering heeft met al- gemcene stemmen Ahmed Zogoe tot president der Albaneesdie republiek uitgeroepen voor den tijd van zeven jaren. Tevens werd Tirana tot hoofdstad van Albanië verklaard. Woorden waar het hort in is, wekken weder klank. J. Perk. Z door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 23 Sara fronste de wenkbrauwen. Zij wist, dat Molly een van de jongste leden was van die club van luidjes, die er vrijwel vroolijk op losleefden, zonder zich veel zorgen te maken en voor zichzelf vond zij het een groote fout van Sclwyn, dat hij Molly ooit had toegestaan lid van die club te worden. Bij navraag was haar gebleken, dot eenige von d-e lichtzinnig ste elementen uit de Oldhamptonsche kringen lid waren en dot> de club bovendien als tijde lijke leden artiesten opnorn, die van andere streken kwamen om daar in de buurt le schilderen. Meer dan een beroemde naam had gestaan op de lijst van die tijdelijke leden, maar ook de namen van zekere dilettanten, voor wie de vrijheid van het kimstenoarsleven veel meer beteekende dan de kunst zelf. „Ik kon me niet begrijpen", zei Sara lang zaam, „hoe ze je konden laten doorgaan mpt spelen, totdat je twintig pounds schuld had. Rekenen jullie don niet af aan het eind van elkep middag-, dat je speelt?" „Ja. Maar ik ik had nogal erg verloren cn en iemand leende mij het geld". Een bekoorlijke blos kleurde Molly's ge zichtje en zij keek Sara met gToote, smeekende oogen oan. Het was moeilijk om werkelijk boos op haar te zijn, maar Sara pantserde haar hart. „Je hadt geen recht om te lecnen", zei ze kortaf. „Neen. Dat weet ik wel. Maar begrijpt u niet, ik dacht, dot ik het stellig wel weer terug zou winnen. Ik kon er vader toch niet om vra gen. Iedere stuiver, dien hij kan sparen, be waart hij voor iets, waar moeder onmogelijk zonder kan", voegde ze erbij met een bitterheid, die ongewoon wos voor haar. Het laatste feit was niet tegen te spreken, en Sara zweeg. In haar gedachten beschouwde zij mevrouw Selwyn als een soort vampier, die uitzoog olies wat goed was en mooi en gezond uit het leven van allen om haar heen zelfs uit dat van haar eigen dochter. Was deze vrouw zich bewust, vroeg zij zich of, dat zij, in plaats van een steun en hulp te wezen, waarvoor moe ders in de wereld zijn, niets anders was dan een hindernis en een struikelblok? frIk weet niet wat ik doen moet, Sally, ik weet het gewoon niet." Molly's deemoedige verslagen stem verbrak den stroom van Sara's gedachten. „Zie je, het ergste is" zij bloosde nog heviger dan te voren jk het aan een man schuldig ben. Het is afschuwelijk om aan een man geld schuldig te zijn I" met verbeten woede. Twee diepe groeven vormden zich tusschen Sara's fijne wenkbrauwen. Dit was erger dan zij gedacht had. „Wie is het vroeg zij ten laatste op be daarden toon. „Lester Kent." „En wie of wat is Lester Kent „Hij is een kunstenaar bij keuze. Ik bedoel", stamelde Molly, „hij schildert niet om zijn brood te verdienen hij schildert alleen maar voor zijn plezier. Hij komt soms voor een paar maanden achtereen over uit de stad en laat zich dan als tijdelijk lid van onze club inschrij ven." „En hij is het dus. die je dit geld heeft ge leend „Ja", kwam cr beschaamd uit. „Ja, hij moet natuurlijk dadelijk afbetaald worden. Dadelijk, begrijp je Ik zal je die twintig pounds geven je moet er je veder niet mee lastig vallen „O Sara, Je bent een engel I" In een oogenblik waren Molly alle zorgen van de schouders gegleden en zij keek haar redster aan met een strolenden blik van dank baarheid, die alle boosheid .ontwapende. „Wacht eens even", vervolgde Sara op flin- "ken toon. „Jo moogt nooit meer van mijnheer Kent of wien dan ook geld leenen." „O, dat zal ik niet I Heusch dat zal ik nooit weer doen!" was Molly's gloeiende verzeke ring. „Ik ben er diep ongelukkig over geweest. Ofschoon" haar stem werd opgewekter „Lester Kent werkelijk in het heele geval meer dan aardig voor me is geweest. Hij zei, dat het er niets dp aan kwam." „Zei hij dat Sara sprak op een toon alsof de zaak haar niet beviel. „En hoe oud is die Lester Kent „Hoe oud O," op vagen toon „vijf en dertig, veertig misschien. Ik weet het wer kelijk niet. Hij" is niet iemand, over wiens leef tijd je veel denkt." „In ieder geval is hij oud genoeg om te we ten, dat liij je geen geld moet lccnen om er bridge mee te spelen", verklaarde Sara. „Ik wil de, dat je dat spelen voorgoed wou laten, Mol- 'y." „O, dot zou ik niet kunnen." Ze sprak op vleienden toon. „Wij spelen maar voor heel kleine bedragen. Maar het is zoo dol, Som. En weet je, dit oord is zoo saai, dat je je dood zoudt kniezen, als je niet iets doet. Maor ik zal me heusch niet meer in schulden steken heusch niet." Molly was aanhalig als een jong poesje cn nu Mie druk van Kaar schuld non Lester Kent was weggenomen, verviel zij weer in haar ge wone, zorgelooze monier van laat-maor- waaien. Vol vertrouwen legde zij haar wang tegen, die van Sara. „Je bent een lieve snoes, Sally, mijn schat", zei ze. „Ik ben zoo blij, dot je bij ons gekomen bent. Nu kan ik naar de tea van de Herricks gann, zonder dut die twintig pounds me voort durend achter in mijn brein knagen. Ik denk" met een blik op de klok „dat het tijd is om onze feestgewaden te gaan aantrekken. De Lavcndeltantc zei, dat ze ons o:n vier uur wachtte." Een half uur later verscheen Molly weer. Zij zag er ongelooflijk lief uit in een japonnetje van heel goedkoope%stof, dat „in elkaar ge frunnikt" was door het dorpsnaaistertje. Blijk baar was er geen andere gedachte „achter in haar brein" dan die aan het genoegen van dien middag. Het was maar een klein gezelschap, want de kamers van Rozenhof waren niet groot. Er wa ren alleen Sara en Molly, mevrouw Maynard en tot Sara's verbazing. Garth Trent. Toen zij de kamer binnenkwam, draaide hij zich bedaard om van het venster, waar hij had staan kijken naar den mooien tuin van dc Her ricks. „Mijnheer Trent" kwam juffrouw Laviniaaan- i dribbelen, „laat mij u even voorstellen aan juf frouw Tennont." De vriendelijke flctsblouwe oogen van dc Lo- vendeltante straolden hem welwillend tegen. Zij was zoo hee! blij, dat „die arme eenzame jon gen van Far End" cr eindelijk toe gebracht was om de eenzame rotsen van dc Monniks Klip te verloten, maar daar zij gewoon een doodsangst had bij het vooruitzicht hem alleen tc moeten bezig houden en Andrey Maynard druk aan het praten was met Miles was zij maar al te dankbaar hem aan Sara's bevoegde handen te kunnen toevertrouwen. „Wij hebben elkaar ol eerder ontmoet, juf frouw Lavinia", zei Trent, en over haar hoofd heen keken de lichtbruine oogen met een jon gensachtige pret in die van Sara. „Juffrouw Tennant was zoo vriendelijk mij een bezoek le brengen op Far End." „O, dat wist ik niet." De 'kleine juffrouw Lavinia staarde verbaasd van den eenen gast naar de andere. „Sara, je hebt mij nooit ver» teld, dat jij en dr. Selwyn een bezoek haddeo gebracht bij mijnheer Trent." Sara lachte hartelijk. „Lieve Lavendeltante, dat hebben we ook niet gedaan. Geen van ons beiden zou mijnheer Trent hebben willen beleedigen door zoo iett conventioneels te doen." De groote oogen keken de bruine uitdagend aan. „Dc werd overvallen door een onweersbui op dc Monniks klip en mijnheer Trent heeft mij, zeer tegen zijn zin, dat weet ik zeker", dit met een ondeugenden lach „een schuilplaats aangeboden." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1