Liebig Harmoniums Zijden Tricot Japonnen Speciale Aanbieding f 8.75 I buitenland. Pianohandel L. KLEIN feuilleton. DE EEMLANDER" De Kluizenaar van Far-End. ABONNEMENTSPRIJS Mode-Magazijnf Langestraat 36; 23e Jaargang No. 183 per 3 maanden voor Amcrv ioort 2.10, idem lranco f«r post f 1per «reek (met cratis verzekering tegen ongelukken) 0.17», airondertyke 1 AMERSFOGRTSCH DAGBLAD j DIRECTEUR-UITGEVER: J. VM.KHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2A. POSTREKENinq m*. »7»10. til. int. iii. Dinsdag 3 Februari 1925 PRIJS OER ADVERTENTIfl met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lietdadigheids-adveitentiën root de brilt der prijs. Voor handel en bedrljt bestaan zeer voordeeiige bepalingen voor het advertccrea. Een* circulaire, bevattende do voos waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DR. LUTHER NAAR KEULEN. Rijkskanselier Luther zal Maandag a.s. te Keulen vertoeven en denkelijk te Gürznich een politieke rede houden. DE BIJEENKOMST DER MINISTERS VAN FINANCIËN. De conferentie der ministers van financiën der Duitsche landen is gisterochtend te Dresden begonnen. De slotconferentie is tegen a.s. Woensdag te Berlijn bijeengeroepen. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK. Staatssecretaris Trendelenburg is weer naar Parijs teruggekeerd. f UIT DEN PRUISISCHEN LANDDAG. Een grondwetscommissie. De commissie voor de regeling van werk zaamheden uit den Pruisischen Landdag heeft een voorstel tot instelling ecner permanent© grondwetscommissie aangenomen. DE HANDHAVING VAN HET RIJKSMINIS TERIE VAN VERKEER. In de begrootingscommissie uit den Duit- schen rijksdag heeft de minister van verkeers wezen medegedeeld, dat men liet rijksministe rie van verkeerswezen laat voortbestaan, on danks het feit, dat de rijksspoorwegen aan de Commissie van Herstel zijn overgedragen. Hier mede heeft men willen te kennen geven, dat het rijk nooit van den wensch, na afloop van den vastgestelden verdragstermijn weer in het be zit der spoorwegen te worden gesteld, afstand heeft gedaan. De regeemig heeft, zeide de mi nister, niet de bedoeling de spoorwegen, door haar concurrentie aan te doen, buiten staat to stellen de uit het plan-Dawes voortspruitende herstelverplichtingen na te komen. Evenwel behoort men de groote verkeersmogelijkheden te water, te land cn in de lucht uit te breiden. DE DUITSCHE SCHANDALEN. Een nieuw bankschandaal Uit Berlijn wordt d.d. 2 Febr. aan het Hbl bericht: De reeks groote bankschandalen, die den laatsten tijd in Duitschlond de algemeene aan dacht trekken, dreigen weer met een nieuw ge val vermeerderd te worden. Er zijn namelijk tegen de tot het Barmut-concem behoorendo Allgemeine Garantiebank A. G., die in nauwo verbinding tot het verzekeringsconcern Deut- scher Lloyd staat, van verschillende particuliere zijnden ernstige beschuldigingen geuit. De Vos- sische Zeitung weet mede te deelen, dat deze beschuldigingen echter geen verband houden met de Barmat-affaire. Omtrent den toestand van de Allgemeine Garantiebank liepen den laatsten tijd reeds allerlei geruchten. Zoo werd o.a. verzekerd, dat verschillende groote herver zekeringsmaatschappijen, bij welke de Garantie bank de post- en Staatsbankcredieten aan het Barmat-concem herverzekerd had, zich van de Garantiebank hebben teruggetrokken. Het ge volg daarvan zou zijn, dat de postcredieten ernstig in gevaar komen. Men dient natuurlijk af te wachten of en in hoeverre de tot de Garantiebank geuite beschuldigingen juist blij ken te zijn. Een brandcwijnschondaal. De Ber!. Ztg. a. M. bevat een bericht, vol gens hetwelk de president van het bestuur van het rijksmonopolie voor brandewijn, Geheimrat Steinkopf, afgetreden is. Officieel om gezond heidsredenen. Over zijn opvolger is nog niets bekend. In verband met een en ander deelt het blad mede, dat de koopman S. Cohen, die met genoemd bestuur bijna dagelijks verkeerde en die zoowel voor eigen rekening zaken in bran dewijn deed als door zijn connecties met het rijksmonopolie invoervergunningen enz. voor andere belanghebbenden leverde, Zaterdag avond gevangen zou worden genomen. Reeds lang waren schuldeischers bezig tegen hem te ageeren cn de justitie had reeds de noodige stappen gedoan. Toen de recherche in zijn wo ning kwam, bleek, dat de gezochte vergif hod genomen, zoodat hij in hoogst ernstigen toe stond naar het ziekenhuis moest worden ge bracht. Onder zijn hoofdkussen vond men een geladen revolver. EEN NIEUWE LOONACTIE DER SPOORWEGARBEIDERS. Dc loonoverecnkomst voor spoorwegarbei ders is door alle desbetreffende organisaties tegen 1 Maart opgezegd. DE 'WERKTIJD OP DE SCHEEPSWERVEN. Bjj de gisteren gehouden stemming onder de arbeiders van bijna alle Duitsche scheepswerven is de scheidsrechterlijke uit spraak inzake de verlenging der overeenkomst omtrent den werktijd verworpen. Er zal op nieuw onderhandeld worden. .AARDBEVING OPGETEEKEND. In den nacht van 1 op 2 Febr. is te Karls ruhe een aardbeving, die enkele minuten duur de, op een afstand van 300 K.M. geregisteerd ZELFMOORD VAN EEN OORLOGS INVALIDE. Een 36-jarige oorlogsinvalide is Zondag in zijn woning in het Noorden van Berlijn oen vrouw te lijf gegaan, omdat deze hem volgens zijn beweringen bedroog. Toen de man een revolver te voorschijn haalde, liep do vrouw gillend de straat op. De invalide sloeg in huis den heelen inboedel kort en klein cn toen een paar agenten, die door de vrouw gealarmeerd waren, kwamen toesnellen, schoot de invalide verschillende malen met een revolver op hen. De agenten schoten terug cn trachtten de wo ning binnen te dringen. De man had intusschcn zijn inboedel in brand gestoken en juist toen het de agenten lukte de deur open te breken, schoot hij zich een kogel door het hoofd. Hij was op slag dood. BELGIE. DE CROSSVORD-RAGE. De kris-krns- of kruiswoordraadsels, die hun zegetocht een paar maanden geleden in En geland begonnen zijn en nl spoedig naar het vasteland overwoeien, hebben ook in België wortel geschoten. Verschillende bladen gaven ze ook naar Engeisch voorbeeld als prijsraadsel, maar daar heeft het Brusselsche parket nu een stokje voor gestoken door te verklaren, dat het dit beschouwt als een over treding van de loterijwct. FRANKRIJK. frankrijk en het vaticaan. Practisch tot afschaffing van het gezantschap besloten. De Fransche Kamer heeft gisteren de behan deling van dc begrooting van buitenlandsche zaken voortgezet. De oud-minister-president Leygues verdedigde het hondhaven van de be trekkingen met het Vaticaan. Henry Simond, de rapporteur, deelde mee, dot de commissie zich verzet tegen een verwijzing naar de commissie van het artikel, dat de credieten schrapt, daar het aannemen van deze verwijzing het handha ven van het gezantschap zou bcteekenen. Her- riot protesteerde namens dc regeering tegen de onjuiste uitleggingen, die het willen laten voor komen, alsof de vrijheid van godsdienst be dreigd zou zijn. Herriot verzet zich tegen ver wijzing naar de commissie, maar stelt, overeen komstig zijn vroegere aankondigingen in zake Elzos-Lotharingen, voor in dat hoofdstuk een crediet op te nemen van 56.000 francs vooi een hoofd van dc zending bij het Vaticaan, een 'raadsheer, die hem zoo noodig kan vervangen en een archivaris. Op verzoek van Herriot, die dc kwestie van vertrouwen stelde, heeft de Kamer met 314 te gen 250 stemmen het voorstel verworpen om het artikel, dat de afschaffing inhoudt van den post voor het gezantschap bij het Vatikaan te rug te zenden naar de commissie. Deze stem ming" komt feitelijk neer op de afschaffing van het gezantschap. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, clko regel meer 1.—. van de fijnste en zuiverste harpeffecten tot bruisende forte registers; artistieke afwerking Utrechtschestraat 44. 1 G<©> XDW& O»-- Moderne satin DAMESHOED met rips lint gegarneerd 5.90 Wollen Tricot Jongenspakjes 4-deellg 2-6 jaar 4.90 PEIGNOIRS. Prima Ratiné zeer warm Div. kleuren 5.90 „L'HIRONDELLE", 16-18 Langestraat Amersfoort Prijzen a contant Een rundrollade van twee pond Kost U slechts één gulden Vraag eens aan Uw kennis of ze niet lekker smulden alleen bij E. BEESVs Electr, Vleeschhouwerij - Arnh. straat 12 ENGELAND. de britsche vertegenwoordiging in de commissie van herstel. Lcrd *BbncsbuTgh vervang! Bradbury. Lord Blancsburgh, die lord of appeal is, is benoemd tot opvolger van Bradbury als eersto afgevaardigde van Engeland in de Commissie van Herstel, aangezien de taak, aan dezen post verbonden, in de toekomst groote ervaring van recht cn rechtspraak vereischt. Naar verluidt, zal de aanwezigheid te Parijs van de eersto gedelegeerden slechts nu cn don noodig zijn. DE VAN FRANKRIJK TE VORDEREN SCHULD. Londen, 2 Febr. (H. N.) Met betrekking tot het Engelsche antwoord aan Frankrijk in zake de intergeallieerde schulden, voornamelijk die van Frankrijk tegenover Engeland, dat in de kabinetszitting van morgen zal worden over wogen, verluidt, dat dit gegeven za! worden in den vorm van een schrijven van Churchill aan Clémentel, waarbij er in het bizonder op cre wezen zal worden, dat thans de kwestie der Duitsche betalingen geregeld is. Intusschcn is het nog niet zeker, of het antwoord terstond zal worden verzonden, daar het oorspronkelijke plan, om dc betalingen aan Engeland te doen afhangen van die, welke Frankrijk van Duitsch- land zal verkrijgen, niet onverdeeld instemming schijnt te vinden. EEN PACT VOOR WEST-EUROPA? Het Britsche kabinet zal volgens den diplo- matieken medewerker van de Daily Telegraph deze week waarschijnlijk zekere voorstellen in ruwen vorm voor zich hebben inzake het vraagstuk der veiligheid. Deze voorstellen zijn in hoofdzook afkomstig van de subcommissie der commissie voor de rijksverdediging, die het protocol van Genèvc en mogelijke alternatieve denkbeelden heeft bestudeerd. De ulgcmecne strekking von één deZcr voorstellen dut do regcering aan de regeeringen der dominions ter overweging zal doen toekomen is een of ander soort westelijk pact te combincercn met een onschadelijker algemeen protocol. HET VLOOTPROGRAM. Volgens de Evening News is do regeering van plan om behalve de vijf kruisers, goedge keurd door dc orbeidersregeering, nog drie kruisers op stapel te doen zetten. AUSTRALISCHE SCHOOLJONGENS IN ENGELAND. Op het oogenblik vertoeven 140 Australische schooljongens te Londen, waarheen zij onder de auspiciën van de „Young Australia Leaguo" gekomen zijn. Deze jongelieden zullen ongeveer zes maanden in Europa doorbrengen en te Lon den ontvangen worden door den koning, prins van Wales, den aartsbisschop van Canterbury, den lord-mayor' en andere voornanstaancle per sonen. Maandag a.s. vertrekken 2lj noor Parijs. Zij zullen vervolgens do voornaamste slagvel den uil den laatsten oorlog en verder de voor naamste steden van Frankrijk, Italië en Zwitser land bezoeken. DE STAKING AAN DO REGEERINGS- GEBOUWEN GEËINDIGD. In een groote vergadering van stakers bij de i egeeringsgebouwen is besloten het werk ter stond te hervatten, aangezien de werkman, naai aanleiding van wien het geschil is ontstaan, erin heeft toegestemd weer lid te worden \an dc vakvereenaging, waartoe hij vroeger behoorde en zijn achterstallige contributie te bc-talen. INVAL IN NACHTCLUBS. Londen, 2 Febr. (II. N.) De Londensche politie heeft tegen het krieken van den morgen verschillende personen aangehouden, die den nacht in clubs hadden doorgebracht, waar, naar men verneemt, in strijd met de verordening sterke drank werd verkocht. Do meeste gear resteerden werden schuldig verklaard cn voor 40 sh. beboet. HET TERRORISME IN BENGALEN. Dc stichting van een republiek voorgesteld. In een pamflet, dat nou vooraanstaande pu blieke personen in Bengalen is toegezonden en waarin een contra-terroristische campagne wordt aangekondigd, wordt aangespoord tot het vormen van een bondsrepubliek Indië cn wel door middel van een georganiseerde gewupende revolutie, welker doel niet nationaal is, doch internationaal cn welke samenwerking tusschen de verschillende landen beoogt. -w AARDSCHOKKEN. Een aantal lichte aardbevingen, die gisteren in het zuidwestelijk deel van Engeland werden gevoeld, brachten ontsteltenis teweeg, maar veroorzaakten, voor zoover tot nog toe bekend is, geen persoonlijke ongelukken. IERLAND. DE Vi'APENVONDST TE DUBLIN. - In verband met do reeds gemelde vondst van wapens en ontplofbare stoffen in de wijk Qentnrf te Dublin is een monteur veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Hij verklaar de, dat het oorlogstuig het eigendom was van het Iersche repubiikeinschc leger en bij hd laatste gevecht bij hem achter was gelnton. SPANJE. Ï>E POLITIEKE TOESTAND. Dc liberalen roeren ziclL Blijkens berichten uit Spanje hebben de oud* ministers, die tot de libcrole partij behooren* een verzoek tot het directorium gericht om ver gunning voor het bijeenroepen van een groot congres van de partij, waarop de ..liberalen uit alle provincies vcrecnigd zouden zijn, teneindo den tegen woord igen toestond te bespreken en de verdere gedragslijn von de partij vast to stellen. Dc liberalen achten het oogenblik voor het directorium gekomen om te zeggen of do liberale partij al dan niet vrijheid van hande len zal hebben. Gereed als wij zijn om tot han delen over te g^nn, aldus hot verzoek, wiHpn wij weten, of dat zal moeten geschieden binnen of buiten de perken van de wet. D«or generaal Primo dc Rivera nog afwezig is, verwachten de liberale oud-ministers geen antwoord voor zijn terugkeer. HONGARIJE. DE AARDSCHOKKEN. Ia de streek van het Motzn-gebergte, vooral in de stad Erlau, hebben dc aardschokken zicK in den nacht van Zaterdag op Zondag her* hoald. Om 10.30 voelde men een lichten schok en te 12.15 een kruchtigc aardbeving, die ann vele huizen scheuren cn schade toebracht. Om' 4.30 en 6.30 hadden opnieuw twee stooten plaats on dientengevolge zijn vele huizen zob sterk beschadigd, dat zij dreigen in te storten en door de bewoners moesten worden verlaten. Vele personen zijn gewond, de schade wordt op vele milliarden geschat. en GRIEKENLAND. DE VERBANNING VAN DEN GRIEKSCHEN PATRIARCH TE CONSTANTINOPEL. B e r 1 i j n, 2 Febr. (H. N. Draadloos). De uit Constontinopel uitgezette Grieksche pa triarch heeft het voornemen zich in het klooster op den berg Athos te vestigen. Grieksche manifestaties. Berichten uit Athene bevestigen, dot daar alsmede in andere steden betoogingen zijn ge houden tegen de pitzetting van den oecume* nisfhen patriarch Constontijn, die inmiddels, naar wij reeds meldden, te Saloniki is aange komen, waar hem eerbewijzen zijn gebracht. De Turksche lezing te Constontinopel Constontinopel, 2 Febr. (H. N.) In zake dc uitzetting van den Griekschcn patriarch luidt de Turksche lezing, dat dc Turksche re- gecring aan de gemengde commissie voor cte uitwisseling van onderdanen, welke uit drie ge delegeerden, één neutralen, één Turkschcn en cén Griekschcn bestaat, gevraagd is, of Con- stantyn, dc Grieksche patriarch, ook onder do termen voor uitwisseling viel. De gemengd© commissie heeft, na de zaak te hebben be studeerd, aan de regecring geantwoord, dat zij niet bevoegd was om over de kwaliteit van den metropoliet een oordeel uit te spreken, doch dot hij volgens de plaat* van zijn ge boorte cn den datum van zijn vestiging te Wie te veel bedenkt zal weinig uitrichten. Zelfbeheersching is de wortel aller deugden. Smiles. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E. PONT. £9 „Nu, dat was vriendelijk van hem. Ik denk, dat Sara u wel heel dankbaar geweest zal zijn." En het vriendelijk oude gezicht zag glimlachend naar Trent's donker, bitter gezicht op, zóó een voudig en oprecht, dat voor een oogenblik iets van de bittere uitdrukking scheen te verdwijnen. Zelfs niet een beslist menschcnhater als de kluizenaar van Far End zou de Lavendeltante hebben kunnen weerstaan, wier vriendelijke, kalme gratie en hoffelijkheid pasten bij den ouden tijd en weldadig aandeden in de herrie» aohtige dagen van deze twintigste eeuw. Zij ging naar de theetafel cn liet Trent en Sara achter bij het venster. „U heeft dus uw afkeer voor bezoeken over wonnen", zei Sara een beetje zenuwachtig. „Ik verwachtte niet u hier te ontmoeten. Zijn blik hield den haren vast. „II wenschte het zelf", antwoordde hij em- stfc- Een plotseling rood kleurde de warme bleek heid van haar gelaat. „Hadt u gedacht dat ik u uitneodigde mij hier te ontmoeten antwoordde zij, zijn woor den opzettelijk verkeerd uitleggend. Zij schudde spijtig" het hoofd. „Dan heeft u mij verkeerd begrepen. Ik zou nooit zoon inspanning" von uw beleefdheid gevergd hebben." Zijn oogen schitterden. „Weet u wel", zei hij kalm, „dat ik veel lusl zou hebben u door elkaar te schudden „Daar ben ik blij om" antwoordde zij harte lijk. „Dat is een verrukkelijk gevoel. U heeft me datzelfde gevoel gegeven dien dag toen ik met u reisde. Dus nu zijn we quitte. „Zoudt u niet alstublieft willen pro- beeren dien dag in den trein te vergeten zei hij snel. „Ik heb me gedragen pis een lomperd. Ik vrees, dat ik geen enkele geldige .veront schuldiging kan aanvoeren, behalve, dat ik her innerd was geworden aan iets. dat lang geleden gebeurde en ik wou graag alleen zijn." „Om in de eenzaamheid van de herinnering te genieten liet Sara zich ontvallen. Zij was nog wat gejaagd en praatte maar op goéd ge luk af, zonder veel te denken bij wat zij zeide. Een uitdrukking van biltere ironie gleed 'over zijn gezicht. „Dat niet precies", zei hij kortaf en Sara begreep, dat zij op de een of andere manier weer in haar onnadenkendheid een oude wonde had aangeraakt. Toen zij weer sprak, had haar stem een geheel anderen klank. „Nu, als de trein dan voor geen van ons bei den prettige herinneringen heeft, laten we dien den vergeten", stelde zij hartelijk voor. „Weet U, wat dat beteekent vroeg hij. „Het beteekent, dat U vriendschap met mij wilt slui ten. Bedoelde U dat op dringenden toon. Zij knikte zwijgend, zij durfde niet goed spreken. „Dank U", zei hij kort en toen brak de vroo- lijke stem van Audrey Maynard de spanning, die een oogenblik heerschts. „Mijnheer Trent, ik kan gewoonweg niet toe staan, dat éSara langer beslag op U legt. Nu wij eindelijk erin geslaagd zijn den kluizenaar uit zijn stulp te krijgen, willen we allen graag van zijn gezelschap genieten." Trent wendde zich dadelijl: om, en Sara glipte de kamer door en nam de plants in, die Andrcy zooeven verlaten had naast de divan van Miles. Hij begroette haar met een glimlach, maar er waren kringen van vermoeidheid onder z.ijn oogen en zijn Jippen waren bleek en wegge trokken. „Dit is een luie manier om gasten te entvan- gen, is het niet V zei hij verontschuldigend. „Maar mijn kreupel been doet het vandaag niet, dus moet je mij maar vergeven." Sara's blik rustte met sympathie op zijn ge laat. „Je moest eigenlijk hcelemaal niet bij dc visite zijn", zei ze. „Je ziet er veel tc moe uit om opgescheept te zitten met een paar babbe lende vrouwen." Hij glimlachte. „Weet je wel", fluisterde hij guitig, „dut hoe wel jullie de liefste vier vrouwen zijn, die ik ken, de schandelijke waarheid is, dat ik alleen hier ben ter wille van den eenigen menlijken bezoekerIk ontmoette Kern gisteren in de stad en inviteerde hem voor vanmiddag, en nu ik hem eindelijk uit zijn eenzame vesting heb opgetrommeld, kon ik het niet over mijn hart verkrijgen, hem zonder eenigen steun tegenover jullie te laten." „Neen. Ik ben blij, dat je hem er uit gekre gen hebt,-Miles. Dat was knap gedaan van jc." „Het zal Monkshaven heel wal stof tot praten geven in ieder geval", zei hij guitig. Sara's kleine voet was druk bezig het patroon van het karpet na te trekken. „Ik veronderstel. dat je niet eens weet, waarom hij zich op deze manier opsluit in Far End „Neen, dat weet ik niet", antwoordde hij. „Maar ik durf wel wedden, dat het om een betere reden is, dan de menschen hem toe dichten. Of het kan ook alleen een voorkeur zijn voor zijn eigen gezelschap. In elk geval gaat het ons niets aan." Denkend dat Sara in deze woorden c-ven een verwijt kon zien, verzachtte hij ze onmiddellijk door erbij le voegen „Breng me niet aan 't bobbelen, Sara. Wanneer een man aan beide voeten gebonden is zooals ik, dan is al wat hij kan doen de neiging bedwingen tot kletsen over dorpsschandaaltjes zooals ouwe kwebbels doen." Het was duidelijk merkbaar, dat bezoeken Kcrrick tamelijk vermoeiden en, als bij zwij gende afspraak brok het kleine gezelschop kort na de thee op. Molly zei, dat ze van plan was mevrouw Maynard naar Greenacres, te brengen liet prachtige huis, dat Andrey volgens haar eigen plannen had laten bouwen, en dat uitzicht had over de baai want zij wilde graag dc nieuwe auto zien, die de mooie jonge weduwe zich pas had aangeschaft. Trent wendde zich met oen. glimlach tot Sara. „Dan valt mij de oer le beurt te zorgen, dat U veilig naar huis komt, juffrouw Tenn&nt. Mag ik Zij knikte toestemmend, en ze gingen op weg door de laan met dc hooge beukenhagen, Sara vooraan in snellen pas Een paar minuien stevdhde Trent zwijgend naast haar voort. Toen vroeg hij'vriendelijk „Moeten we een trein halen Of is het el- leen, dat U zoo gauw mogelijk van mijn gezel schap bevrijd wilt zijn Zij kleurde en matigde met inspanning haai stap. Weer kwam die vTeenidc gejaagdheid over haar, die zij eerder in zijn tegenwoordig heid had gevoeld. Het scheen, alsof iets von de overheerschende persoonlijkheid van dezen mnn a] haar zenuwen in spanning bracht en zij v/os zeer sterk gevoelig voor zijn tegenwoordigheid. Hij zag glimlachend op haar neer. „Als U dan geen haast heeft om thuis te komen, rnag ik dan met U langs Crabtrce Moor gaan Het hoort bij een kleine boerderij van mij en ik heb even wét aan mijn pachter l© zeggen." Sara stemde toe en nadat Trent in «en oogen* blik het zaakje met zijn pachter had afgedaon, wandelden zc door een stuk mocrasland, dat aan beide zijden door de bebouwde velden werd in* gesloten. De schemering viel en bij het fletse licht van de opkomende maan, dat de schaduwen donker der deed schijnen en de bremstruiken vervormde tot vreemde, onherkenbare zwarte gestalten, was het een huiveringwekkende plaats. Sara rildu even, en liep instinctmatig dichter bij haar met gezel. Juist toen zc een met brem begroeid heuveltje omgingen, kwam uit den mistigen schemer de gedaante von een man aansluipen met langzame, voorzichtig© stappen. Met een gesmoorden vloek vloog hij opzij, maar Trent's arm schoot naar voren, greep hem bii den schouder en draaide hem zoover rond, dat hij hem vlak in het gezicht ken zien. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1