Klein Adam Piano's Pianohandel L. KLEIN, {Grootste sorteering buitenland. i Kousen en handschoenen S feuilleton. De Kluizenaar van Fat-End. iBONNEMENTSPRUSper 5 miiadcn „DE EEMLANDER" PAUS DER ADVERTENTIE met inbegrip na «ca4 BUITENGEWONE T00NV0LUME - Schitterende afwerking Mo de-Magazijnf Langestraat 36 Prima kwaliteiten, matige prijzen BINNENLAND. 23e Jaargang No. 135 foort 2.10, idetn Lr an co P** 1 per week (met era lis verrek enng tegen ongelukken) 0.17». ai*oadelijke nommen 0Ü5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR-UITGEVEK: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENtNO N*. 47910. TEL. INT. 619. Donderdag 5 Februari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadigbcidvadveiteatiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordeel «ge bcpaliocea rooc het ad veile eren- tem cii cuiaire, bevattende de vooivaarden, waadt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE OPIUMCONFERENTIE. Een ernstige crisis. Uit Genève wordt d.d. 4 Febr. aan het Hbl. bericht De tweede Opiumconlerentie bevindt zich in een ernstig© crisis, die tengevolge heeft, dat de Fransche minister van koloniën, Daladier, hier heden is teruggekeerd en jhr. Loudon morgen arriveert. De crisis is tweeledig, eenerzijds is de subcommissie voor de produc tiebeperking van grondstof niet tot eenig re- sultaat gekomen, terwijl 'Amerika weigert een conventie te teekenen, waarin niet wordt vast- verklaarde, dat de regcering niet verder gelegd; dat de grondstofproductie beperkt zalt~~~ worden tot de medische en wetenschappelijke behoeften. Daartegen verzetten Perzië, Tur- betieffende de Weichselgrens, woardooi strijd met de gesloten verdragen aan Oost- Pruisen dc vrije toegang tot den Weichsel wordt ontzegd BELGIE. DREIGENDE KABINETSCRISIS. Dc regcering stelt dc kwestie van vertrouwen. De Kamer zette gisteren het onderzoek van het wetsontwerp tot wijziging van de bezoldi gingen vun bepaalde categorieën staatsambte naren voort. Minister Theunis zette de hou ding van de regcering te dezer z^kc uiteen. Hij deed mededeeling van een amendement, waar bij de credjeten ten behoeve van de salaris sen tot 78 mi'.lioen francs worden verhoogd. kije en Zuid-Slavië zich zij verklaren de pro ductiebeperking alleen mogelijk, indien de Vol kenbond hen financieel steunt om terreinen, w-aar opium verbouwd wordt, voor andere ge wassen geschikt te maken. Britsch-Indië hand haaft zijn sinds jaren verdedigde zienswijze, dat de opiumproductie voor semi-medisch ge bruik niet voor internationale controle in aan merking komt. Even ernstig is de mislukking van de pogingen tot verzoening van het stand punt van Engeland en Frankrijk eenerzijds, Amerika anderzijds inzake de afschaffing van het opiumschuiven, woarvoor de gemengde delegatie der eerste en tweede conferentie gis teren een subcommissie had benoemd. Ameri ka eischt, dat een vijftienjarige periode voor de totale uitroeiing van het opiumschuiven onvoorwaardelijk zal ingaan drie jaar na rati* ficatie von de conventie, terwijl Engeland er Frankrijk den aanvang der vijftienjarige pe riode eerst mogelijk oordeelen, wanneer een door den Volkenbondsraad te benoemen com missie zal hebben geconstateerd, dat de smok kelhandel in het Verre Oosten heeft opgehou den een ernstig gevaar voor het uitvaardigen van een algeheel schuifverbod te zijn, welk standpunt, ondanks den tegenstand der Ame rikanen, meer en meer aanhang vindt. DUITSCHLAND. DE DUITSCHE HANDELSPOLITIEK. Do rijkscommissie voor buitenlandscho aan gelegenheden is gisterenochtend onder leiding van dr. Hc-rgt (Duitsch nationaal) bijeengeko- <?nm om do douane- en handelspolitiek en de Parijsche conferentie van ministers van finan ciën te behandelen. De zitting was buitenge woon druk bezocht. Van het rijkskabinet waren dr. Strcscmann met den staatssecretaris dr. von Schubert, de minister van economische zaken Neiihaus en de minister van voedselvoorziening graaf Kanitz aanwezigverder als vertegen woordigers van den rijksraad dr. von Prege (Beieren), dr. Gradnauer (Saksen), dr. Tischbein (Mecklenburg) en dr. von Fedht (Baden). De besprekingen werden met een uitvoerige uit eenzetting door dr. StTesemann geopend- Nadat déze in een vertrouwelijke rede over onder werpen van buitenlandsche politiek had ge sproken, die bij de gesloten of nog hangende handelsverdragen met Spanje, Engeland, Oos tenrijk, Zweden, Frankrijk, Italië, België, Japan, Rusland en Polen op den voorgrond hebben gestaan, ging minister Neuhaus den economi- schen achtergrond van deze onderhandelingen na en zette de commissie zijn standpunt t. a. v de handelspolitiek uiteen. DE VERHOUDING TOT POLEN. Bij de gisteren in den rijksdag gehouden discussie inzake het gebruik van gebouwen te Kurzebrack door Polen en den toegang tot deze gebouwen, kondigde de Duitsch-nationale afg. Schulz (Bromberg) aan, dat hij bij de der de lezing over de desbetreffende overeenkomst ernstige klachten zou indienen in verband met <te toestanden in de grensdistricten, die drin gend om verbetering roepen. De Poolsche grensambtenaren zijn, volgens hem, op on rechtmatige en ongehoorde wijze tegen de vreedzame Duitsche bevolking opgetreden. De betrokken- overeenkomst noemde spr. een nieu wen §chakel in den keten van overeenkomsten kon gaan en stelde de kwestie van vertrouwen FRANKRIJK. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Trendelenburg heeft gisteren ochtend het Duitsche antwoord aan Raynaldy overhandigd, dat, na een uitvoerig historisch overzicht, ver klaart, dat de rijksiegeering, hoewel voldaan over de technische inlichtingen van de Fransche afvaardiging, haar vroeger bekend gemaakt voorbehoud handhaaft, wat het voorgenomen definitieve stelsel betreft, maar niettemin de besprekingen op den grondslag der Fransche voorstellen wil voortzetten. Rnynaldy heeft voorgesteld vandaag een algemcenc vergade ring der beide commissies tc houden. PARIJS-DAKAR PER VLIEGTUIG. De vliegers Arrachard en Lemaitre, die trachtten van Parijs naar Dakar te vliegen zon der ophouden, zijn op 750 K.M. van Dakar aan de rivier Oero in Mauretanie neergedaald, nadat zij 4000 K.M. zonder landing afgelegd hadden. ZWITSERLAND. EEN BRITSCH VLIEGER VERMIST. Er bestaat groote ongerustheid omtrent den Britschen vlieger Leslie Hamilton, die Dinsdag morgen over de Alpen naar Milaan zou vliegen. Hij zou denzelfden middag in St. Moritz terug' kceren, doch tot nu toe heeft men niets meet van hem vernomen. Men vreest, dat hij bij het vliegen over de Alpen een ongeluk heeft gehad. Een Zwitsersche vlieger heeft getracht langs de zelfde route van St. Moritz naar Italië te vlie gen om Hamilton op te sporen, doch hij werd door den sneeuwstorm teruggedreven. ENGELAND. ENGELAND EN DE SCHULDEN DER GEALLIEERDEN. Het kabinet keurde gisteren het ontwerp van het tot in bizonderheden afdalend antwoord op het memorandum van Clémentel inzake de Engelsche politiek ten aanzien von de onder linge schulden der geallieerden goed. Baldwin, .Chamberlain en Churchill, de drie betrokken ministers, zullen den definitieven tekst opstellen. DE BESCHERMING DER INDUSTRIE. Londen, 4 Febr. (H. N. Draadloos). Het door het departement van handel opgestelde plan om de Engelsche nijverheid tegen buiten gewone en abnormale mededinging te bescher men, dat in den kabinetsraad van gisteren de- inilieJ is goedgekeurd^ wekt groote belangstel ling. Naar de Evening Standard verneemt, ver wacht het departement niet, dat het aantoi voorstellen om invoerrechten te heffen, daor- door belangrijk zal toenemen, aangezien de grenzen scherp getrokken zijn. Aanvragen van kleine fabrieken of van fabrieken van weinig nationaal belang en van geen groote capaciteit zullen niet in behandeling worden genomen. Het parlement, <L w. z. het Lagerhuis, zal volledige controle bij de wetsvoorstellen voor het financieele gedeelte hebben en zal boven dien over het geheele materiaal der verslagen n de commissies von onderzoek kunnen be schikken. Opgemerkt wordt nog, dat natuurlijk de bepalingen van de wet tot bescherming van de industrie, die betrekking hebben op dum ping, van kracht zullen blijven. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44. Zijden Tricol Onderjapon Zw.wit - Bruin 5.75 Prima Qua', Bad tianddcelien 85 cl. - 47 ct. Vraagt zichtzending Schorten met ol zonder mouwen 3,75 - 2.75 „L'HIRONDELLE", - Langestraat - Amersfoort Prijzen a contant Uw slagersrekening Aanmerkelijk te verlagen Bereikt U door bij ons Eens prijsopgave te vragen. E. SEEM Electr. Vleeschhouwsrij - Arnh. straat 12 VERNIEUWING VAN DE WATERLOO- BRIDGE TE LONDEN. Het js thans zeker, dat de Waterloo-bridge, die in het hartje van Londen de beide oevers von de Theems verbindt en die in verband met het verzakken van één der pijlers voor het verkeer is gesloten, znl-isorden afgebroken en door een geheel nieuwe vervongen. DE ACTIE VOOR DE ST. PAULS KATHEDRAAL Londen, 4 Febr. (H. N. Draadloos). Het fonds voor de St. Peulskothedraal is thans tot 1 220,000 gestegen. Onder de donateurs op de lijst van vondaug komen ook verschillende Australische en Egyptische bladen voor, die inzamelingen hebben gehouden. HONGARIJE. DE JONGSTE AARDBEVING. Boedapest, 4 Febr. (H. N.) De schade, door de aardbeving in de Hongaarsche laag vlakte en vooral in de stad Eger veroorzaakt, wordt op 5 milliard kronen geroamd. De kleine aardschokken, ciie gisteren werden gevogid, hebben geen schade van betcekenis aangericht. POLEN. DE SCHULD AAN AMERIKA. De Senaat heeft Woensdag met algemeene sternn.en de consolidotie van de Poolsche schuld aan de Ver. Staten geretificecid. GRIEKENLAND. DE VERBANNING VAN DEN GRIEKSCHEN PATRIARCH. Verklaringen van Fethy Bey. Angora, 4 Febr. (V. D.) In de Not. Verg. beeft Fethy Bey verklaard, dat de uitzetting van den patriarch op wettige gronden is ge schied. Hij legde den nadruk op den vredelie- venden geest von Turkije, dat zich evenwel zoo noodig zelfs met de wapenen zal moeten ver zetten tegen alle cventueele buitenlandscho in terventie in deze zaak, die dc Turkschc regee ring uitsluitend beschouwt als een binnenlond- sche aangelegenheid. De Nationale Vergadering heeït met algemeene stemmen de verklaring van Fethy Bey goedgekeurd. EGYPTE. DE VERKIEZINGEN. Volgens een bericht uit Cairo schijnen over het algemeen de verkiezingen een kalm be loop te hebben. Berichten u»t Mehrilla Kabir melden evenwel, dat dc menigte de stembussen bestormd heeft, fc stemopnemers heeft aan gevallen en de stembiljetten vernield. De poli tie was niet bij machte de orde te herstellen. De minister van binnenlondschc zaken heeft troepen naar Mehalla Kebir gezonden en do onderstaatssecretaris is daarheen per extra- trein vertrokken om de zaak te onderzoeken. Zogloel is er niet in geslr.rgd zich als kies man te laten kiezen in het district Suïda Zeinnb van Cairo. Hij werd met 1 stem meerderheid verslagen. Dit "behoeft niet te bcteekencn, dot Zogloel ten slotte niet tot porlemcntlid geko- zeg zal worden voor dit district, dat hij tot nog toe vertegenwoordigd heeft. AUSTRALIË. DE IMMIGRATIE. De conferentie ven eerste ministers van de staten heeft Let binnenstroomen van buiten landsche immigranten besproken. Bruce, do bondspremier, heeft verklaard, dot er allo mo gelijke voorzorgen zijn genomen om te verze keren, dut <Ie cosscnzuivcrhcid geen gevaar loopt. Mij wees er op, dat diplomatieke moei lijkheden Australië te wachten staan. Do re- gecring onderhandelt met de vreemde mogend heden over cÜt netelige ordccwerp. Aan de Staatscourant van gister ontleenen wij nog de volgende Kon. Besluiten. benoemd tot officier in dc Oranje Nassau- orde C. J. Wittevcen te Utrecht, hoofdinge nieur bij den Rijks Waterstaat, secretaris van de Staatscommissie inzake den aanleg von een verbeterde scheepvaartverbinding Amsterdam Bovenrijn op verzoek eervol ontslagen G. Mebius als leeraar nan de R.H.B.S. te Enkhuizen, is verlof verleend tot het aannemen van de hieronder genoemde vreemde ordetcckcnen nan W. G. E. d' Artillact Brill buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister to Cameos het grootkruis der Orde van de Zon van Peru; mr. H. J. A. van Son, gezantschapssecretaris te Berlijn; liet officierskruis der Orde von den Witten Leeuw von Tsjccho-Slowokije; A. ba ron van Aersscn Beijeren van Voshol consul der Nederlanden te Sevilla het ridderkruis der Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk. is aan den buitengewoon adelborst bij de Ko ninklijke marine-reserve N. L. Verdonk ter zake van ongeschiktheid voor de wnorneming van den dienst ten gevolge van lichaamsgebreken, met 16 Februari 1025 eervol ontslag verleend uit den dienst bij die reserve. GASTMAAL TEN HOVE. Aangeboden aan opper- en vlog-officicren. Gisteravond heeft ten Koninklijken Poloiza te 's-Gravcnhnge het gastmaal plaats gehad, dat de Koningin heeft aangeboden aan opper en vlag-offidcren in nctieven dienst von land en zeemacht. Ook aan dezen maaltijd werd, mot Koningin j en Prins, deelgenomen door Prinses Juliana. De volgende dames en hecren, leden der Koninklijke Hofhouding, zaten aan gravin Voni Lyndcn van Sandcnburg, grootmeesteres van het Huis der Koningin baronesse Van Asbcck, Dame du Palais jonkvr. baronesse Sloet von Marxvcld, le hofdame, belast met de opvoeding der Prinsesjonkvrouw© Van Swindcren en jonkvr. baronesse Van Hccckcren van Keil, hof dames mej. Van Oostcrlee, gouvemont© von Prinses Julianagep. vice-üdmiraal Bauduin, ndjudnnt-genernal van dc Koningin ©n chef van Hi. Ms. Militaire Huisgep. gcneraol-mojooë jhr. Van Suchtclcn von de Hoare, groot-of ficieë bij het Civiele Huis der Koningin jhr. Borcel, hofmaarschalk boron Van Geen, kamerheer en particulier secretaris van do Koninginbaron Van Hardenbrock van Lookhorst, kumerhecr- ceremonieineestcrkapitein ter zeo jhr. Voa Mühlen, adjudant van den Prinsritmeester jhr. dc Jonge van Ellcmect, adjudant der Koningin le luitenant jhr. Sickhingc, ordonnancc-offfcier der Koningin. Verder namen uan den maaltijd deelgop. generaal C. J. Snijders, oud-opperbevelhebber van land- cn zeemachtluitenant-generaal For bes Wcls, chef van den generalen staflaite- nnnt-generaal Muller Massis, commandant van het veldleger; luitenant-generaal Van Tuinen, commandant van de vesting Hollandvice -adi miroal Zeeman, chef van do afdccling materieel van het departement van marinevice-admi raal Fock, commandant van de marine te Wil lemsoord gencranl-majoor Jhr. Wittert, adju dant in buitengewonen dienst der Koningin, commandant van dc lie divisie gcnorool-ma- joor Bertoijn, inspecteur der cavalerie, gouver neur dor residentiegcncrnnl-mnjoor Van Pan- thaleon baron Van Eek, inspecteur der genie; schout-bij-nacht Rombonnet, inspecteur-gene raal von het loodswezen generaal-majoor Hui- zer, sous-chef van den Generalen Stafsohout- hij-nncht Vastenou, inspecteur van den genees kundigen dienst der zeemachtgeneraal-majoor v. d. Palm, commondant van de Ic divisie; gene- raal-rnajoor Bomert, directeur van het artillerie- materieel goneroal-majoor Feber, inspecteur van het militair onderwijsgeneraal-majoor Schrijver, inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmachtschout-bij-nncht SIuijs, chef van den marinestafgoneraal-majoor Fris, inspecteur van den vrijwilligen landstorm generaal-majoor Van Rijswijk dc Jong, inspeo teur von de infanteriegeneraal-majoor Forta- nier, commandant van de IVe divisie gencraal- majoor De Quay, commandant vun de Ilïe divi sie generaal-majoor Insiagcr, inspecteur van dc artillerie. Evenals bij de beide vorige officieele maal tijden, luisterde de Koninklijke Militaire Kapel, onder leiding van haren-directeur, le luitenant Boer, den maaltijd met een muziekuitvoering op. DE KONINKLIJKE FAMILIE. In Maart voor 14 dagen naar het buitenland. Men meldt ons uit den Haag Naar wij vernemen hebben de Koningin en de Peins het voornemen zich in Maart voor een 14-tal dagen naar het buitenland te begeven. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E. PONT. 31 „Goeden morgen I" zei hij, vroolijk de koele ontvangst negeerend. „Ben ik nog in ongena de Brady is nu al minstens vijf dagen in zijn familie terug, weet u Boven hun hoofden straalde de zon 3an den blauwen hemel waarin witte wolkjes als vlok jes wol dreven, terwijl dc Aprilwind, die geu ren van ontluikende bladeren en bloesems met zich meevoerde, dartelde door de straat. He! scheen bijna alsof de vrije lente-atmosfeer zelfs doorgedrongen was tot in de kluis van den kluizenaar en ook hem te pakken had geno men, want hij had iets echt jongensachtigs en jeugdigs over zich dezen morgen. Zijn vroolijk© glimlach was aanstekelijk. „Kan ik ook niet weer hersteld worden vroeg hij. „Hersteld tot wat?" vroeg Sara, die trachtte zijn vroolijkheid te weerstaan. „O, weleven gleed een schaduw ovei de schittering in zijn oogen „op de oude plaats, die ik had vóór wij kibbelden oyer Brady de plaats van vriend, Sara". Een oogenblik aarzelde zij. Hij had zijn wil tegenover den haren gesteld cn had gewonnen zonder eenige moeite, en zij was werkelijk ge raakt erover. Maar zij was zich' bewust, dat hun twist haar meer pijn had gedaan, oan ze had kunnen denken of verklaren. Zij had het vreeseiijk gevonden, dat hij zoo koel en op een afstand was, en nu onder invloed von een soort emotie, die zij zich nog maar vaog bewust was, gaf zij zich gewonnen. „Dat is goed", zei hij vergenoegd. „En je kunt ook even goed nu toegeven als later", voegde hij er glimlachend bij. „In elk gevol", protesteerde zij, „je bent een bullebak „Dat weet ik, ik ben er trotsch op I Maar om me te bewijzen, dat jc werkelijk weer goe de vrienden wilt zijn, wil je me nu toestaan je vanmiddag naar het Duivclskap-eiland te roeien Je hebt mc eens verteld dat jc dat graag eens zien wou". Sara overwoog het voorstel een oogenblik en knikte teen toestemmend. „Ja, ik zal komen", zei ze, „ik wil het heel graag". Duivelskap-eilnnd was e^n stuk land, dat van het vasteland was afgebroken en boven water was blijven uitsteken, terwijl de zee de kust nog wel een mijl verder had weggeslagen. Zandige duinen, hier en daar met stoppelige helmplanten begroeid wisselden of met dc rot sen, die steil uit zee opstegen en eindigden in een groote klip een eigenaardige vorming van de natuur, waarnaar het eiland zijn naam had gekregen. Die klip had den vorm van een groote, over hangende kap, waaruit men duidelijk een dui- velsgezicht zog gluren in de grillige vormen van de rotsen, die door invloed van het weer j hier. en daar glad waren afgeslepen als gepo lijst marmer. April deed nog zijn best en zorgde voor een 'blauwen hemel en een zechten bries, toen Garth de „Betsy-Anna" een laatsten duw gaf en zich over de riemen boog, terwijl zij door dc golven sneed in dc richting van Duivelskap-eiland. Sara, die oan den achtersteven gemakkelijk tegen kussens geleund zat, wees op een vier kanten mond van tomeljjk groote afmeting, die onder een van de banken was neergezet. -Wot is dot vroeg zij nieuwsgierig. '1 rent s oogen volgden de richting van haar blik. „Dat? O, dat is onze thee. Je dacht toch niet, dat ik je zou laten verhongeren, wel? Ik denk dot juffrouw Judson olies heeft ingepakt wat wij noodig hebben". Sara lachte hem toe. „Wat een attente gastheer ben je toch!" zei ze vroolijk. „Stel je voor een kluizenaar, dfe er aan denkt, dat een vrouw haast niet buiten thee kan". „Dicht me nu maar niet al te veel zelfver loochening toel" lachte hij. „Ik vond het ge noeglijk teen je laotst mijn gast was, dus nu herhaal ik het voorschrift „Nu, zelfs afgezien von de zelfzuchtige be weegreden, maak je toch vooruitgangen", ant woordde zij. „Ik denk, dat je je nog zult ont wikkelen tot een sieroad van de uitgaande wereld". „De hemel beware mij ervoorriep hij uit op tragischen toon. Sara vond het onderwerp belangwekkend. „Je streven schijnt niet in die richting te liggen schertste zij. „Geen nood dat zoo'n catastrophe ooit zal plaats vinden. Ik heb je gezegd, dat de maat schappij ols zoodanig en ik met elkaar afgedaan hebben". Zijn gelaat was bewolkt en een poos roeide hij zwijgend met sterke, lange slagen de „Betsy Anna" door het blauwe water. ^Het viel Sara op, hoe het bewegen van de spieren onder de witte huid van ziin armen, die tot den elboog bloot waren en het buigen van zijn lichaam bij de vaste, rythmischc sla gen, den indruk gaf vun lenige sterkte. Zij docht er oan hoe con van hear eerste indrukken van hem die was geweest van groote mannelijke kracht lenige- buigzame kracht als de hardheid van staal en zij vroeg zich af of deze indruk alleen was toe te schrijven aan zijn prachtig physiek of dat ook gedeelte lijk een geestelijke eigenschap er de oorzaak van wos. Haar oogen dwaalden nadenkend naar het magere hoekige gelaat met den gevoeligen mond, waarom die bittere trek lag, en de mooi- gevormde wenkbrauwen en slapen, alsof zij daar het antwoord op haar vragen zocht en zij voelde plotseling als bij instinct, dat achter el dat cynisme en die oppervlakkige hardheid, een kalme, zekere zielesterkte verborgen lag, die dengene, die erop vertrouwde, niet zou te leurstellen. Toch sprak hij altijd op een manier nisof zijn leven in zeker opzicht een mislukking was ge weest alsof hij door een slag van het nood lot neergeveld wos. Sora vond het moeilijk de woorden neder laag en mislukking to vereenigen met wat zij wist van zijn overheerschende persoonlijkheid en wilskracht, en de natuurlijke nieuwsgierig heid, die in haar geest was opgewekt door zijn vreemde levenswijze, zijn vastberaden isole ment, en door het waes van geheimzinnigheid, dat hem scheen te omgeven, werd er des te grooter om. Haar wenkbrauwen fronsten zich terwijl zij inwendig zocht naar een verklaring van de vele tegenstrijdigheden, die zij had ontmoet zelfs in den korten tijd, dat zij hem kende. Zijn prachtige overgangen van terughou dendheid jiötir openhartigheid zijn erkende af keer van vrouwen en het ffenot, dat hij blijk baar in hoar gezelschap scheen te vinden zijn liefde voor muziek en een mooie omgeving eveencens teekenen van een waardeering voor en ondervinding von het goede dezer aarde cn daartegenover het eenzame kluizenaars bestaan, dat hij verkoos te leven, ol deze te genstrijdige uitingen vnn temperament en ge woonte vormden te zamen een raadsel, dat zij met geen mogelijkheid kon oplossen. „We zijn er J" Garth's stem riep hoor plotseling uit haar overpeinzingen wakker en zij zag, dat de Bet sy Anna langzaam aan een kleine houten aan legplaats landde. „Maar wat een beschaving hier I" riep zij vft. „Je zoudt niet verwachten een pier te vinden op een verlaten eiland. Trent lachte met een grijns. Duivelskep is verre van een verlaten eiland in den zomer wanneer de toeristen dezen kant uitkomen. Dan is het hier vol menschen." Terwijl hij sprak had hij het touw vastge maakt cn hij stapte nu uit de boot op de oan* legplaats. Sara wilde hem volgen. Een oogen blik stond zij met één voct op den rand van de boot in evenwicht, toen werd de kleine skiff plotseling door een golf tegen de houten palen von de pier aangeslagen. Zij wankelde, verloot1 haar evenwicht en viel hulpeloos ophterover. Maar terwijl zij viel, sloten Garth's armen zich als stalen staven om haar heen, zij voelde zich van de schommelende boot afgetild naar de pier toe. Een oogenblik wist ze, dat ze els een blok tegen zijn borst rusttetoen zette hij haar voorzichtig neer. (Wordt vorvolgtt) j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1