Liebig Harmoniums Lampekappen Pianohandel L. KLEIN DE EEMLANDER BUITENLAND. Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe - Loketten BINNENLAND. AG0HNES3EHTSPRUS j"TïT .7" Pillis DER ADVERTEMTIEX cel Inbegrip ven een J Mode-Magazijn Langestraat 36 Zie de speciale étalage. J N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK 23e Jaargang No. 192 looit f 2.10, idem lianco per pos? 1 3.—, per week (met eralis verreker>tig tegen ongc ukken) 0.17* aizondcilykc nommexs 1 Cj05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD j» M DISEClEUR-ÏKTSZVSSi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENIHQ N°. «7010. TEL INT. SS». Vrijdag 13 Februari 1925 bewijsnummer cö»e rerel meer 0.25, chenstaanbie- d n^en en Ueldadi^heidsadve tenticn toot de helft der pr5S- Voor hendel cn bedrijf besUua xeci voordeel ge bepalingen voer het advcrieeicn Kene circulaire, bevattende dc vooiwaaidca wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET FRANKRIJK. Nieuwe moeilijkheden, B e r 1 ij n, T 2 F e b r. (H. N. Drl.) Dc Ber- Hjnsche correspondent van de Voss. Ztg. meldt, dat zich nieuwe verwikkelingen hebben voorgedaan bij dc besprekingen over de Fransch-Duitsche handelsovereenkomst. Vol gens den correspondent zijn de leden der Duit- sch'e delegatie uiterst pessimistisch omtrent de vooruitzichten in verbond met de weigerach tige houding van Frankrijk en Duitschlond op voet van gelijkheid te behandelen. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. De verdediger van Kutiskcr aangehouden. B e r 1 ij n, 15 F e b r. (V. D.) De verdediger van Kutisker, Justizrot Werthauer, is vannacht gearresteerd en naar de politie-gevongenis over gebracht. Werthauer heeft in zijn functie als notaris meegewerkt aan vele crcdiettronsacties van Kutisker. Bij het onderzoek beschuldigde Kutisker ook zijn beide andere advocaten En- gelbert en ProlL DE MIJNRAMP BIJ DORMUND. Een zeer ernstig mijnongeluk heeft Woens dagavond op de mijn Minister Stein bij Dort mund plools gehad. Door een onbekende oor zaak had een ontploffing plaats, tengevolge waarvan brand is ontstaan Door de ontploffing werd bovendien een groote verwoesting aan gericht, waardoor het reddingswerk zeer be moeilijkt wordt. Er bestaat dan ook weinig hoop, dat de arbeiders, vermoedelijk ten getale van 138, die zich nog in den mijn bevinden, alle of zelfs maar gedeeltelijk gered kunnen worden. Tot Donderdagmorgen 8 u. waren 52 lijken geborgen, waarvan er vele verkoold waren, zoodat het ook moeilijk is de identiteit der slachtoffers vast te stollen. De politie heeft het terrein afgezet, wat niet verhindert, dot een groote menigte zich bij de plaats des onheils bevindt, waaronder zich tal rijke familieleden van mijnarbeiders bevinden. De stemming onder deze menigte is zeer opge wonden, daar dc mijndirectie voorloopig geen nadere berichten bekend maakt. Een tweede telegram d.d. 12 Febr. uit Dort mund meldt Het reddingswerk in den mijn Minister Stein is in vollen g"ang. Tot vanmoTgen half 10 wa ren 90 lijken boven gebracht en voortdurend worden nog dooden gevonden. Slechts .enkele slachtoffers waren nog in le ven, waarvan er echter een reeds tijdens het vervoer stierf6 zijn er naar het ziekenhuis gebracht, door zij aan gasvergiftiging lijden. De meeste lijken, die boven gebracht zijn, zijn geheel verbrand. Klaarblijkelijk zijn ze door den luchtdruk bij de hevige ontploffing weg geslingerd, want men kon vaststellen, dat zij verschillende ledenmotcn hadden gebroken. De reddingsbrigude vond op een plek met krijt geschreven: „Wij vluchten; alles is wel; wij zijn met ons negenen". Ook deze groep van 9 personen heeft echter aan het noodlot niet kunnen ontsnappen, want men vond later de lijken var» deze 9 man bij elkaar. Het herkennen der lijken wordt bevorderd door de plantjes, die nog gevonden worden op de lijken. Volgens nadere berichten is het zoo goed als zeker, dat alle ingesloten mijnwerkers vol gens sommige berichten 138, volgens andere 129 zijn omgekomen. Een bericht rept ech ter van negen geredden. Dit cijfer verklaait misschien het verschil in de opgaven omtrent het aontal ingeslotenen. Nadere bizonderheden over den omvang der catastrofe. De Beriijnsche redacteur der Maasbode scini d.d. gisteren nog het volgende: De oorzaak van de explosie in de mijn bij Dortmund is nog niet opgelost. Geredde mijn werkers vertellen, dat zij reeds gisteren vóór het ongeluk explosies hebben gehoord, maar men was toch niet verontrust, want juist de afvoer van gassen was zeer goed. Nu de explosie is de gas-ontwikkeling zoo sterk ge weest, dat zelfs naburige mijnen er onder te lijden hadden. In Dortmund zelf heerscht de grootste ont steltenis. De openbare gebouwen en de mijnen hebben halfstok gevlagd. Een groote mcnschen- menigte omgeeft nog steeds de plaats van het ongeluk, die door politie is afgezet. Verscheidene malen beproefde de menigte de poorten te bestormen, zoodat de politie ver sterkt moest worden. Tot dusver bedraagt het gezamenlijk aantal dooden 138. Bovendien zijn twee manschappen van de reddings-colonne door vergiftige gassen gedood. Acht mijnwerkers konden levend te voorschijn gebracht worden. De eerste dooden werden 's nachts om 12 uur geborgen. De bergings-muatregelen werden bui tengewoon bemoeilijkt, zoodat de geheele mijn verwoest is. Verschillende gungen zijn ingestort. De meeste dooden, die boven zijn gebracht, zijn, gelijk reeds gemeld, nugenoeg volkomen verbrand. Velen van hen zijn van tien tot twin tig meter ver weg geslingerd en hebben alle ledematen gebroken. De identificatie van de dooden is alleen moge lijk, doordat zij allen penningen met een num mer drogen. Het reddingswerk is met veel gevaar verbon den, want men rekent met nieuwe explosies. De manschappen moeten elkaar, wegens het uiterst moeilijke werk, na korten tijd aflossen. Zij kunnen ook alleen met gasmaskers cn zuurstof apparaten redding verleenen. In den rijksdag heeft de voorzitter Loebe vóór de opening van de zitting ecnige woorden ter ccrc van de dooden gesproken. Van communistische zijde werd voorgesteld een commissie van onderzoek te doen benoe men. De voorzitter vroeg geen debat te begin nen en het voorstel daartoe uit te stellen tot Vrijdag. De communisten waren het daarmede eens; Ook in de onderzoekings-commissio van den Pruisischen landdag heeft men dc dooden van Dortmund herdacht. Rijksminister Luthcr heeft zijn bezoek aan de Zuid-Düitsche staten onderbroken cn zich on middellijk naar Dortmund begeven. De rijksdag heeft een sociaal-democratisch voorstel aangenomen, volgens hetwelk de per manente Pruisische veiligheidscommissio cn dc bedrijfsrood der mijn „Minister Stein" vier rijksdagafgevaardigden voor het onderzoek der ramp zullen benoemen. De communisten cischcn de ge vangenneming der directie. In het geheele Roergebied is men onder den indruk van dc mijncatastrophe. De communisten benutten het ongeval voor hun partij-agitotic. Gisteren reden vrachtauto's door de steden van het Roergebied met borden van de com munisten, waarop de gevangenneming van de mijndirectie werd verlangd. De Beriijnsche bladen melden, dat in het Roergebied een hevige opwinding heerscht; de Role Fahne hitst op tegen de mijneigenaren; een massavergadering is door hen uitgeschre ven. BELGIE. VEROORDEELING VAN „OORLOGS MISDADIGERS." Namen, 13 Febr. (V. D.). Twee Duitsche officieren zijn bij verstek ter dood veroordeeld. ZWITSERLAND. ONGEVALLEN IN DE BERGEN. Lawines de oorzaak. Zürich, 15 Febr. (V. D.). De laatste dagen hebben in de Alpen verschillende onge vallen plaats gehad. Een ingenieur uit Bern is omgekomen in dc Joch vlakte op de Schilthom- top nabij Murren. Een jonge Engcïschmnn is omgekomen. Woensdag zijn twee Duitsche toeristen omgekomen. De ongevallen werden allen veroorzaakt door lawines. ENGELAND. ENGELAND EN HET PROTOCOL VAN GENEVE. Geen aanvaarding in den togen- woordigen vorm. Blijkens Britsche berichten zal het protocol van Geneve, wegens de kritiek, die daarop van velerlei zijde is geoefend, worden geamendeerd en een alternatief plan worden voorgesteld. HET RUWE WEER. Londen, 12 Febr. (V. D.) Over het tu- we weer, dat gisteren in Groot-Britannië ge- heerscht heeft, worden nog de volgende bij zonderheden gemeld Het ruwe weer ging vergezeld van hevige slagregens. In sommige gedeelten van het land bereikte de wind een kracht van 55 tot 65 mij len per uur. In Zuid-West Engeland is sneeuw guvallen. Groote schade is aangericht door overstroomingen in Lancashire en Noord-Wa- les. De telegraafdraden werden vernield in vele gedeelten van het land. Twee passagier- treinen ontsnapten nauwelijks aan een romp tengevolge van een aardverschuiving tusschen Newport en 'Abertillery. Door de aardschui- ving werden duizend ton vuil en steen op de lijn geworpen, juist nadot de trein van New port gepasseerd was en een telegram werd ge zonden naar het seinhuis, teneinde den trein, 'die uit Abertillery vertrokken was, te waar schuwen voor de plek waar het ongeval ge schied was. Het telegram kwam nog net op het nippertje op tijd. Ook in het Engelsche Kanaal heerschte ruw weer en de reddingboo ten ontvingen vele oproepen om hulp. IERLAND. EEN HERTROUWVERBOD VOOR GESCHEIDENEN. Volgens een bericht uit Dublin heeft presi dent Cosgrave in de Dail Eireonn een voorstel ingediend volgens hetwelk aan personen in den Vrijstaat, die gescheiden zijn, hei recht wordt ontzegd te hertrouwen. DENEMARKEN. DE AUTOBUS ALS CONCURRENT VAN DEN TREIN. Wegens de scherpe concurrentie door de autobussen overweegt do Decnsche spoorv/eg- directie een verlaging van de prijzen der bil jetten gedurende de zomermaanden met 50% en bovendien de invoering van speciale tarief- reducties in het locale verkeer, dat aan de con currentie der autobussen het meest blootge steld is. EEN RIJWIELBELASTING. Er bestaan in Denemarken pionnen tot in voering van een rijwielbelasting naar Neder- landsch voorbeeld. De opbrengst, die op 1.5 millioen kronen wordt geraamd, zal, naar wordt gezegd, worden gebruikt tot verbetering der wegen. POLEN. INCIDENTEN AAN DE POOLSCH-RUSSISCHE GRENS. B c i 1 ij n, 12 Febr. (V. D.) Uit Kowno wordt gemeld, dot aon de Poolsch-Russische grens botsingen hebben plaats gehad tusschen roode troepen en Poolsche militairen. Een aan tal Poolsche grenswachten is gevangen geno men. 2! Jin.Ql A VIE. DE JONGSTE VERKIEZINGEN. Een kleine meerderheid voor dc regeering. Belgrado, 12 Febr. (H.N.). Volgens de laatste officieele berichten zijn er 162 aanhan gers der regeering en 153 afgevaardigden van de oppositie gekozen, zoodat de regeerings- meerderheid slechts klein is. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05. elite rogcl meer 1.—. van de fijnste en zuiverste harpeffecten tot bruisende forte registers; artistieke afwerking Utrechtschestraat 44. 4 0 S en alle benoodigdheden H voor het zelf vervaardigen g van Lampekappen. 0 van Lampekappen. j? Onze Rund- en Varkensslagerij Geniet een pracht reputatie Dat bewijst iedere dag In onze winkel de huisvrouwen deputatie E. BEEM Electr, Vleeschhouwerlj - Arnh. straat 21 voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Zijden Tricot Gnderjapon Zw.wit - Bruin 5.75 Prima Quai. Bad handdoeken 65 ct. - 47 ct, Vraagt zichtzsnding Huis'ioud- Schorten met ot zonder mouwen 3.75 - 2.75 „L'HIRONDELLE", - Langestraat - Amersfoort Prijzen a contant Tweede Kamer. In dc vergadering van Donderdag werd beslo ten het wetsontwerp Ziekte- en Ongevaiicnwet 1925 te verwijzen naar een commissie van voorbereiding. Aan de orde is de interpellatie-O u d inzake de verbreking door de regeering van het con tact met een deel van het P. T. T.-personeei. De heer Oud oefent critiek uit op de Samen stelling der commissic-Nolting-. Spr. kan in het optreden van het bestuur van den C. B. P T. T. niets verkeerds vinden en critiseert scherp dc handelwijze van de commissie-Nol ting. Het postbedrijf is topzwaar. Er is een teveel aan hooger personeel. Dit wordt op aile wijzen bevoordeeld. Spr. voorziet in het postbedrijf een debacle als bij den girodienst. Nooit is een eor- ganisatie slechter voorbereid dan deze. Spr. stelt een aantal vragen betreffende achterstel ling van middelbaar personeel en verzoekt op schorting der reorganisatie en benoeming van een staatscommissie van onderzoek, waarin ver tegenwoordigers van handel, nijverheid en land bouw alsmede van hooger, middelbaar en lager personeel. Minister van S w a a y zegt, dit de uitvoe ring der reorganisatie moet wachten op alle rapporten. Daarna zijn de algemeene Legee- ringsregelen vast te stellen en moet een raad van toezicht worden samengesteld, uit alle be langhebbenden. Slechts dan is reorganisatie mogelijk. Spr. kan niet op dc zaken vooruit- loopen en moet grootendeels op de vragen het antwoord schuldig blijven. Het aantal hoofd ambtenaren is van 1000 verminderd tot 750 en volgens het rapport-Nolting tot 550. De minis- ter wenscht geen staatscommissie meer. Spr. critiseert de houding van den Bond. De heer Oud repliceert. Dc heer Schaper noemt de houding von den minister kleinzielig. Spreker vindt de ver laging der tarieven veel voornamer dan do kwestie zelve. De heer Z ij 1 s t r a zet het belong van goed koop staatsbedrijf op den voorgrond. Daarnaast komen de belangen van het personeel, die ech ter niet uit het oog mag worden verloren. De Kamer kan evenwel niet in details oordeelen. De heer Bomans acht de critiek van den heer Oud op een voorbereidend werk prema tuur. De heer Bakker vindt de beweging tegen het rapport-Nolting dat nog niets beslissends bevat, overdreven. De heer van Braambeek critiseert de sa menstelling van de commissie-Noiting en be toogt dat zij slechts op eigen belang heeft ge let. De heer Bicremn dringt aan op voorzich tigheid t.a.v. de omzetting van bijkantoren in stations. De Minister duplicccrcnde, zegt tegen de motie-De Boer geen bezwaar tc hebben, indien de bedoeling alleen is dc regecring tot voor zichtigheid aan te manen. Dc vergadering wordt verdaagd. Berichten. CIVIELE AUDIËNTIE TEN HOVE. Gistcrnnmiddag heeft H. M. dc Koningin we der een audiëntie verleend, op welke burge meesters von verschillende gemeenten versche nen cn o.a. de senaat van de universiteit te Groningen. Voorts vertegenwoordigers van vereenigingen cn genootschappen en eenige particuliere personen. DE AMBTSWONING VAN DEN MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. De Koningin heeft cenigc jaren geleden het Paleis op den Kneuterdijk tc den Haag beschik baar gesteld tot ambtswoning van d:n Minister van Buitenlondsche Zaken en zulks voor een bepaalden termijn, welke binnenkort ten einde loopt. Naar wij vernemen, zou het niet in de be doeling liggen dien termijn te verlengen DO HEER A. G. KRÖLLOR. Een benoeming door den Vol- kenbondsraad. De Volkenbondsread benoemde den heer dr. A. G. Kröller in de advisecrende commissie voor oplossing van do geschillen, gerezen tus schen de Internationale Donou Commissie en de overstaten. Andere leden dier commissie zijn resp. dc Zwitser Bubckardt en dc Belg Hoste. BIJZONDERE STRAFGEVANGENIS TE SCHEVENINGEN. Dc opvolger van dr. Gevers Leuven. Naar het Vod. verneemt, is dr. J. Scholtens, geneesheer-directeur van het "krankrinpi-ronge- sticht te Buitenzorg, die met verlof hier te lande vertoeft, benoemd tot geneesheer aan dc Bijzondere Strafgevangenis te Scheveningcn. R. J. G. M. DO BRUyN. f Gep. maj. O. I. L. Dc gep. majoor van het O.-I. leger R. J. G. M. de Bruyn is tc Den Haag overleden in den ouderdom van bijna 86 jour. W. C. HENNIS. v Bckcnd occountent. Te Haarlem is, 62 jaar oud, overleden de heer W. C. Hennis, leeroor in boekhouden en accountant. Hij was o. m. voorzitter van dc Ned. Broederschap, van Accountants te Am sterdam. VERHAAL VAN PENSIOEN TE ROTTERDAM. Een voorstel tot ingang van 1 April a.s. B. en W. van Rotterdam stellen den Raad voor, om met ingang van I April a,s. over tc gaan tot verhaal von pensioenbijdragen op het gemeentepersoneel, tot het bij dc wet geoor loofde-maximum t. w. 5/j van den pensioengrondslag voor weduwen en weezen- pensioen, 3 van den vollen pensioengrond slag voor eigen pensioen. De verkregen besparing per jaar is begroot op 1,900,000. Voor 1925 is de besparing dus 1,425,000. Nadat deze zaak beslist is, wil len B. en W. onverwijld een algemeene herzie ning der loonen en salarissen van het ge meentepersoneel doen voorbereiden, op den grondslag van goede regeling bij particuliere werkgevers. Het ligt in het voornemen, deze herziening eventueel op I Jan. 1926 in werking te doen treden. DE VAN HEUTSZ-HULDE. Thans 100.000 bijeen voor een monument. Gelijk men weet, heeft het comité tot huldi ging van de nogedachtenis van generaal Von Heutsz 't plan een monument in dc hoofdstad op te richten. Reeds is nu voor dit doel een som van hon derdduizend gulden bijeen. Het comité, dat verschillende plannen be treffende dc punten von het monument onder dc oogen gezien heeft, is hierover evenwel nog niet tot een beslissing gekomen. DUURDERE SCHOENEN. Een besluit der schocnfubrikonlcn. In een gistermiddog te Tilburg gehouden ver-, gadcring, bijeengeroepen door den Nedcrland- schcn R. K. bond van Schoenfabrikanten, welko ook werd bijgewoond door leden van den Neu tralen cn den Tilburgschcn Bond van Schoen- fabriekanten, zijn brcedvocrigo bespiekingen gewijd aan de verhooging der schocnprijzen in verband met dc enorme stijging der grondstof fen, n.l. 30 tot 40 voor zool- cn bovenleer cn 15 tot 20 voor fournituren cn andero leersoorten. Besloten werd met ingong van 2T dezer «cn prijsverhooging von olie schoeisel in tc voeren van tenminste 10 DE MOORD TE ZAANDAM. Vonnis der Hoorlcmschc rechtbank. De rechtbank tc Haarlem veroordeelde T. G. en E. S. uit Zoandom, de eerste wegens mis handeling met doodclijken afloop, de tweedo wegens mishandeling van J. E. von der Kor, resp. tot twee jaar en tot negen maanden ge vangenisstraf. De eisch was resp. zes jaar cn een jaar cn zes maanden gevangenisstraf. HET BUREAU VOOR BELASTINGINNING TE AMSTERDAM. Het vonnis tegen tien directeur. De 4e Kamer der rechtbank te Amsterdam veroordeelde heden N. J. R. den directeur van het bureau voor belastinginning wegens ver duistering van gelden, hem door belasting plichtigen toevertrouwd om hun belastingschuld te betalen tot 2 jaar gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie hod 2 ioar cn 3 maanden gevangenisstraf geëischt. DE INBRAAK IN HET AGENTSCHAP VAN I)E NEDERLANDSCHE BANK TE KAMPEN. Uitspraak van het gerechts hof te Arnhem. Het gerechtshof tc Arnhem deed heden uit spraak in de zaak van de inbraak in het Agent schap der Ncdcrlondsche Bonk te Kampen en veroordeelde den monteur tot 3J4 jaar gevan genisstraf, den koopman H. B. uit Kampen wegens medeplichtigheid oon dien diefstal tot 3>5 jaar gevangenisstraf, den koopman W. N. uit Amsterdam wegens medeplichtigheid tot een gevangenisstraf vun drie jaren met aftrek der preventieve hechtenis, den koopman Ph. G. uit Amsterdam wegens inbraak cn diefstal tot een gevangenisstraf van 6 jaar met aftrek aftrek der preventieve hechtenis, den klcermo- ker G. E. v. d. H. uit Amsterdam wegens in braak en diefstal tot 5 jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. Do eisch was togen W. N. 4 jaar plus aftrek von pre ventief, tegen Ph. G. 6 jaar, togen E. v. d. H 6 jaar, tegen G. P. 5 jaar met aftrek van pre ventief cn tegen H. B. 4 jaar met aftrek van preventief. OPLICHTERIJEN BIJ DE POSTSPAARBANK. ,Twcc postbeambten gearresteerd. Ongvveer een maand geleden werd bij de Rijkspostspaarbank ontdekt, dat de bank her haaldelijk, dun voor kleinere, dan voor groo- tcre bedrogen door middel van postspaarbank boekjes was opgelicht. De zoak werd ter ken nis van de politie gebracht, d'ozc heeft een onderzoek ingesteld, dat tot resultaat heeft ge had, dot gister twee postbeambten in hechte nis zijn genomen, een tc Amsterdam cn een to Lisse. De postambtenaren hadden in bezit 40 tol 50 postspaarbank-boekjes, die in verschillen de plaatsen ingeschreven stonden. Een ioag bedrag werd op elk der boekjes gestort en met behulp van volschc stempels als deskundi gen waren beide ambtenaren volkomen op do hoogte, hoe het geschieden moest werden bedragen bijgevoegd van 200, 500. Een gedeelte von dit geld werd don na korten tijd van de postspaarbank afgehaald. In het geheel hebben beide mannen op dezo wijze zich ruim 4000 weten toe te eigenen. In Amsterdam is de postspoorbonk een keer op een dergelijke wijze opgelicht. (Hbld.) AUTOBANDIETEN. Beiden gcorrestccrd. Dc z.g. koopman, die er te Groningen met een auto der firma Rostmuller cn Co. was tusschen uitgegaan, is met zijn medeplichtige gearres teerd tc Ruinerwoldc. Het is de Belg Barro. De andere aangehoudene heet Kuenen, bijgenaamd de flond, uit Rotterdam. Het tweetal had twee a drie dagen een kelder gehuurd te Groningen om aldaar een adres te hebben. Ze zijn naar Groningen overgebracht. ZUURSTOF-APPARAAT GESPRONGEN. Een werkman gedood. Gistermiddag omstreeks 12 uur is bij het ver richten von herstellingswerk aan de spoorbrug over de Vecht bij Zwollerkorspel een zuurstof apparaat plotseling gesprongen. De los werk man H. S. uit Zwolle werd op slag gedood. Zijn lichaam werd deerlijk verminkt. Een onder ar beider werd levensgevaarlijk gewond. Beiden zijn naar het Sofia-zickenhuis te Zwolle ver voerd. Ecnige arbeiders werden licht gewond. Kunst en Wetenschap. MEVR. SPEENHOFF. Een ongelukkige vol. Toen mevrouw Speenhoff, die met haar echt genoot en haar zoon deze week in Tuschinski te Amsterdam optreedt, gisteravond liet theater wilde binnengaan, gleed zij uit. De vel was zoo ongelukkig, dat mevrouw Speenhof haar been brak. Door den Geneeskundigen Dienst werd zij naar het Binnengasthuis vervoerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1