AMERSFOGRTSCH DAGBLAD {Zijden Tricot! BLSJTHNER PIANO'S Pianohandel L. KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN „DE EEMLANDER" A. VAN DE WEG, Lanoestraat 20 - Tel. 217 ABONKEMtHrSPKIJS m"'d" TT Amm EERSTE BLAD. BUITENLAND. G. J. VAN HARTEN voorheen Nleweg en v. Harten LANGE BEEKSTRAAT 37 Groote sorteering Radio-Artikelen f Mode-Magazijn I Costumes, Casaques, Blouses 9 Langestraat 36 f Geheel Nieuwe sorteering. ZIEKENVERPLEGINGS ARTIKELEN Langestraat 43 - Telefoon 852 Het Adres Solsede Wekkers PHILIPS LAMPEN, J Uit Berlijn wordt d.d 13 Febr. aan de N. R. Ct gemeld 23e Jaargang No. 193 loort 2,10, idem Uanco per pos» 3.—, per week (met gratis Terrekering tegen ongelukken) 0.17*. aliondetlijke numnien 1 Ci)5. 01 REClEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. arnhemsCHE POORTWAL 2 A. postrekening n®. 47910. TEL.IHT.sia. Zaterdag 14 Februari 1925 PRUS DER ADVERM met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen ca Licldadigbeid^dre.tentiSn voor de belft der prijs. Voor handel en bedrijt bestaan «cc vootdeclige bepalingen toot het advcrlecrcn Kcne circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE TOURNÉE VAN DR. LUTHER. Rijkskanselier dr. Luther is gistermiddag weer te Berlijn teruggekeerd. Hij zul Zaterdag avond naar Koningsbergen gaan. EEN REDE VAN STRESEMANN. In do centrale rijksdagcommissic is gisteren de begiooting van buitcnlandsche zaken be handeld Minister Stresemann heelt die met een xede ingeleid. Hij zeide o. m Onze financieele nood heeft ons verleden jaar v tot een ingrijpende besnoeiing van het ambte- naarscorps gedwongen, die stellig van groot belong was vcor het binnenlandsch bestuni. Wij moeten ons zoo zuinig mogelijk inrichten en zoo fiscaal denken als slechts mogelijk is. Maar deze fisca'e belasting- en zuinigheidspolitiek moe: tot nadeel van het Duitschc economische leven strekken, als zij zoo ingrijpend, als ge beurd is, ook op den buitenlandschen dienst wordt toegepast. Aan het departement van biiilénlnndschc zaken zijn sedert Ocloboi 1025 74 ambtenaren en 72 beambten ontslagen. In deze begrooling wordt het ontslag van nog 100 mnn voorgesteld, waarna ongeveer 26 prt. van het personeel zal zijn afgevloeid. Op het oogenb ik is de toestond aan het dop.n tement zoo, dat alle ambtenaren en beambten volop werk hebben. In de besnoeiing van onzen bui tenlandschen dienst zijn wij werkelijk al te ver gegaan. Wij hadden voor den oorlog 34 consu- later-generaal en 99 consulaten, thans nog slechts 29 en 34. Engeland hoeft in Duitsch- land 13 beroeps-consuls, wij in Engeland slechts 2. De Ver. Staten hebben hiér 14 beroepsconsu- laten, wij in dc Ver. Staten slechts 4. Do politieke betrekkingen met het buitenland beginnen zich thans pas weer te ontplooien en onze handelsverdragen moeten, nu wij op 10 Jon. onze handels-politieke vrijheid hebben herkregen, op geheel nieuwen grondslag woi- den opgetrokken. De uitgaven voor den buiten landschen dienst bedragen op het oogenblik 42 millioen mark per jaar, waarvan 13 milüoen door eigen inkomsten worden gedekt. Derhalve moet geen afbraak, doch opbouw van onzen buitenlandschen dienst de richting zijn, die wij in de komende jaren kiezen. De te ver gegnne afbraak moet, als zij niet spoedig te niet wordt gedaan, nadeelige gevolgen hebben, die voor Duitschland noodlottig zouden kunnen worden. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Dc Duitsch-Nationnlcn cn Morx' plannen. De Duitsch-nctionale fractie uit den Pruisi schen Landdag heeft oon ministerpresident Morx een brief gezonden ter beantwoording van de vraag, of de fractie bereid is deel te neinen oon een coalitiekabinet van de volksgemeen schap. Hieiin wordt onder meer gezegd; dat de fractie zich beroept op do principieelc verkla ring van de Duiisch-nationole rijksdagfractic, van 8 October 1924, waarin uiting werd ge geven aan dc bereidwilligheid der partij, mede te werken met ccn coalitie van alle op nalio- nolcn cn, socialen grondslag slaande volksbe standdelen. In deze verklaring hebben evenwel verscheidene bekende Duitsch-notionolen een voorbehoud gemaakt ten aanzien van kwesties op kerkelijk gebied en ten aanzien der bestuurs- poiitiek. INDEXCIJFERS. Berlijn, 15 Febr. (H.N.) Het indexcijfer van den groothandel is in de week, geëindigd II Februari, met 0 9% gedaald tot 136, terwijl het rijks-indexcijfer voor de kosten van levens onderhoud slechts een geringe wijziging ondei- ging. Dit laatste steeg n.l. van 124.8 tot 125 1. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. In óe gisteren gehouden zitting der onder- .oekir.gscommissie van den Pruisischen Land leg verklaarde op «en verzoek om inlichtin gen van den afgevaardigde ór Badt (socialist) de svndicus der industrie- en hnrnelskamer, dr. Meyer, op de vraag, hoe de industrie- en hardelskomer er toe kwam, de vcrleening van fiet groothondeisconsent aan de „Amsterdam- vche Ex- en Import Mij(Amexima) te beplei ten, dat zij een aanvrage van het „Lnn'despoli- veiomt" te Berlijn had ontvangen, of zulk een consent noodzakelijk was, wijl hot hoofdkan toor der „Amexima" zich in Holland bevindt. De industrie- cn handelskamer gaf als haar neening te kennen, dat een handolsconsent vereischj werd, omdat het Duitschc filiaal za- >cen deed. De industrie- en handelskomcr heeft verklaard, dat hei bij het handolsconsent voor de „Amexima" ook op volkseconomische be langen ging. Over da betrouwbaarheid der fir ma heeft zich de industrie- en har.delskamcr niét uitgelaten. Op een vraag van den afgevaardigde, dr. Daerberg (Duitsch-nationaal) of misschien de politie-president er achter zat, daar voor do overige zijde der zaak de politie volkomen ver antwoordelijk was, verklaarde de voorzitter ,.In Berlijn wordt het handelsconsent niet door den politie-president, maar door een bizondere autoriteit verleend." Daarmee was het verhoor van den getuige Meyer geëindigd. Minislerialdirektor Köpkc van het ministerie van buitenlandsche zaken legde verklaringen of over de betrekkingen der gebroeders Barmat met het ministerie van buitenlandsche zaken, waarbij het in hoofdzaak om pasaangeegen- heden ging. In Januari 1921 ontving getuige een brief van rijkskanselier Bauer, waarin om vergemakkelijking van de doorreis der uit Oekraïne gevluchte familie Barmat verzocht werd. In de documenten stond de opmerking: „De rijksminister gaat hiermee uccoord. Berlijn. 13 Febr. (V. DHet Berliner Togebiatt kondigt een sensationeele wending in de zaak-Barir.ot aan. Gisterenavond heeft in het gerechtsgebouw te Moabit een zeer belang rijk verhoor ploe.ts gehad. Van welken aard de wending is, meldt het blad niet. Een officiccle verklaring aan <ie pers. Uit Berlijn wordt d.d. 12 Febr. aan dc Tel. bericht Staatssecretaris Sauter gaf heden aan ver tegenwoordigers van dc pers een overzicht van de door cv? posterijen verleende crcdieten. In totaal is dcor de rijksposterijen 600 millioen mark crediet verleend. Het grootste gedeelte van dit bedrag was voor de Rijksbank^ de Staatsbank, de girocentrales cn de grootc ,3"-bonken bestemd geweest en slechts een gering deel van daze som heeft men als parti culiere crcdieten verstrekt. Dc door de admi nistratis van posterijen ingestelde commissie yun onderzoek heeft in totaal bezwaren ge mankt tegen slechts drie crcdieten, n.l. dé crc dieten aan Mannesmann, Lange Hcgermann en Barmat. Het Manncsmann-ciediet heeft ccn lange voorgeschiedenis. In October 1923, tijdens het hoogtepunt van de inflatie, hadden de poste rijen goud noodig voor den aankoop van ko- pcrvooi rader Door tusschenkomst van de De- positen- und Handelsbank kochten de Rijks posterijen binnen 14 dagen voor 800.0(X) mark goud. In November werden dc aankoo- pen gestaakt en dc betrekkingen met dc De positee.- und Handelsbank verbroken. In Fe bruari 1924 heeft dc ccntaim-afgevoardigdc Fleischer aan de rijksposterijen het voorstel gedaan de Depositor.- und Handelsbank ccn ccediet te verstrekken, hetgeen geweigerd werd. Eenige dpgen later wendden de gebroe ders Manngsmonn zich tot dc posterijen en verklaarden, dat zij zich borg stelden voor do Depositor- und Handelsbank. Alfred Mannes- ipann zeide bereid te zijn een borgtocht te stellen van 13.000.000 mark en overigens persoonlijk borg te willen staan. Daarop go- ven dc posterijen aan de Deoositen- und Han delsbank ccn crediet van 5.0KX).000 mark. Toen na den vervaldag de bank dc interest niet betaalde, wendden de posterijen zien tot den borg Mannesmann. Na langdurige onder handelingen werd men het cr over eens, dat Mannesmann alle verplichtingen van de Dcpo- siten- und Handelsbank van de posterijen over nam, zoodat teen alle relaties tusschcn de pos terijen en dc bank definitief verbroken waren De posterijen boekten het crediet van 5.000.000 van de Depositenbnnk over op naam. van Monnesmnnn, die het met olie in teresten overnam cn verstrekte aan Mannes mann bovendien ccn extrn-crediet van 2,500.000, terwijl de rente hiervoor werd te ruggebracht tot het Rijksbankconto. Het cre diet loopt een jnnr cn kan, wanneer dc poste rijen zich daarmee nccoovd verklaren, dooi Mannesmann nog vier moal worden verlengd. Het Lap.ge-Hegermann crediet bedroeg 2,000.000 mark, welke som te Münchcn aan den centrum-afgevaardigde op rekening dei bezette gebieden werd uitbetaald. Naar de staatssecretaris mededeelde, is niet bekend wat met dit bedrag is geschied het grootste dc*el ervan is in Bonn terechtgekomen cn een ander deel bij een papierfabriek in Saksen. Wat de Barmat-credieten aangaat, wees dc staatssecretaris erop. dat dc talrijke geruchten over milliocncn-credieten deels zeer overdre ven, deels uit den duim gezogen zijn. Tegen over de beweringen, dat aan Barmat 50 h 60.000.000 mark crediet zou zijn verleend, deeld-e hij officieel als vertegenwoordiger van de administratie der posterijen mede, dat de posterijen oan Barmat geen pfennig meer dan 14.000.000 goudmark hebben gegeven. Hier van zijn 4.000 000 door effecten gedekt, ter wijl men bovendien oen garantie heeft van 17 herverzek-eringmnotschappijen, waaronder eeni- ge buitenlandsche. Ten slotte besprak de staatssecretaris den persoon van den voormaligen minister Hoefle. Op een vraag antwoordde hij, dat de poste rijen bij hare credietverlêéningen steeds te goeder trouw gehandeld hebben en dat d-e on gunstige informaties, welke de devisen-com- missaris in het begin van 1924 aan Hoefle omtrent de Depositen- und Handelsbank ge geven had, nooit hekend waren geweest. Het crediet ven 2.0000^0 aan Lange Hegermann heeft Hoefle slechts verstrekt, doordat hij tevens minister van de bezel te gebieden was en dus ook zeggenschap had over de verde-o- ling van de gelden vcor deze gebieden. Arrestatie van Wcrlhauer cn Engelberg. De eerste inmiddels weer vrijgelaten. „Justizrat" dr. Werlhauer, wicn volgens ccn bciicht vun de Berl. Ztg. am Mittag vc-oi de voeten wordt geworpen de beschuldiging van Kutisker, waarin dc eigenaar van de Sïoinbank van woekerhandel wordt beschuldigd, opgesteld te hebben, is bij zijn terugkeer uit Dresden in den nacht van 12 op 15 Febr., kort na twaalf uur, op don Anhalter Bahnhof door de politie aangehouden en naar het hoofdbureau van po litie gebracht, waar hij dien nacht bleef. Gister ochtend werd hij naar Moabit overgebiarht om gehoord te worden. Tegelijkertijd zou tegen den collego van WertUauer, dr. Engelberg, ook een bevel tot arrestatie uitgevaardigd zijn. Dr. Engelberg kon echter voor den rechter van instructie voldoende bewijzen, dot hij met de zaak van Kutisker niets le maken heelt gehud. Hij werd derhalve gisterochtend vroeg weer vrijgelaten. De arrestatie van di. W'erthauer hangt, naar de Berl. Ztg. n. M. verneemt, samen met het feit, dat de gearresteerde den financier Jacob Michael zou hebben bedrogen in verband met den verkoop van de Hanauer legervoorralen oan een Roemeensche handelsdelegatie. Weithauor zou de mogelijkheden om met Roemenië zaken te doen zeer verlokkend hebben afgeschilderd, zoodat Michael ten plotte als borg voor de Roe meensche betalingen optrad, tengevoige wuur- van hij groote schude leed, door de Roemeen sche handelsdelegatie een consortium vap „Schieber" en oplichters bleek te zijn. De arrestatie van Werthauer is nu allerec.st ge grond op dc verdenking, dat hij van hel Zijden Tricot Onderjapen Zw.wit - Bruin i 5.75 Prima Qua'. Bad handdaeken 65 ct. - 47 ct. Vraagt zichtzendina Huishouri- Sciiorten met of zonder mouwen 3.75 - 2.75. „L'HIRCIiOELLE'', - Langestraat - Amersfoort Prijzen contant RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03, elke regel meer 1. Vertegenwoordiger der Exside Accumulatoren Continu laad- en reparatie-inrchting r <5 e 1 cww» wwx www www www ww www» voor de meest verfijnde wenschen. RUIME SORTEERING UTRECHTSCHESTRAAT 44. BABY WEEGSCHALEN VERBANDTROMMEL Juwelier 4ls iemand buiten do siad Zijn vleesch van ons wil betrekken Stuur, beurtschipper of expediteur Wij zullen de vrachtprijs verstrekken. E. EEEM Electr, Vleeschhouwerij - Arnh. straat 21 ÜAAiGJBsnrj». QQ3)EIL.28B karakter der delegatie op de hoogte was. Ei is reeds door de rechtsgeleerde iaodslicdon van Werthauer een verzoek ingediend tot diens invrijheidstelling, omdat cr geen gevaar voor ontvluchting zou bestean. Later wordt bericht, dat Werlhauer weer op vrije voeten is gesteld, omdat de verdenking tcger hem ongegrond bleek te zijn. Daaren tegen is dr. Engelberg gisteravond in hechtenis genomen Dc betrekking van Julius Barmat met dc Nederlandsche S. D. A. P. Barmnts plannen te Amsterdam. Berlijn, 12 Febr. (Hbl.) In de Barmnt-co;n- missie uit den Pruisischen Landdag, wna in net gisteren weet heet toeging, is het vanavond op nieuw tot ernstige incidenten gekomen. Een der communisten, die voortdurend met onheb belijke interrupties voor den dag kwam, was bij herhaling door den voorzitter lot de orde gcioepen en tenslotte werd hem de verdere deelneming ann de zittingen verboden. Hij wei gerde echter de zaal te verlaten. De voorzitter liet de wacht roepen, doch deze bleek niet in het Landdaggebouw aanwezig le zijn en men verzocht daarop den „Polizeiprüsidcnt" Rich ter, die in de getuigenkamer de voortzetting van zijn verhoor afwachtte, telefonisch eenigc agenten van politie te roepen. Dit geschiedde en weldra verschenen vijf Schupo's, die de weer spannige communistische leden met gewald uit dc zitting verwijderden. Tevoren had de com missie ccn aantal ambtenaren van het departe ment van buitenlandsche zaken als getuigen gehoord over de vraag 'of dit departement nl dnn niet verplicht was geweest orn op grond van een annteekening vnn het bureau van den rijkspresident op het bekende telegram van den voorzitter van de sociaal-democratische pot tij, Wels, aan Ebert, waarin om een „Dnuervisum" voor Barmat weid gevraagd, zonder meer dit „Dauervisum" te verleenen. In den loop van dit getuigenverhoor ver klaarde legotiernad von Pannwitz o.o., dot Ju lius Bormat voor de eerste inaal op het Duit schc gezantschop in Den Haag was verschenen om het gezantschap te verzoeken hem in con nectie met Trotzky tc brengen. Hij gaf het ge zantschap een brief, die voor Trotzky bestemd was en waorin Bormat voorstelde om in Neder land een hulpcomité voor Russische onderda nen op te richten, cn zoo de Russische rcgec- ring bereid was hem als haar vertegenwoordiger te legimilcercn, uón dit hulpcomité een bedrag van 150.000 gulden ter beschikking te stellen. Voorts wilde hij een leeskabinet openen, waorin do in Amsterdam vertoevende Russen Sovjet- bladen zouden kunnen lezen teneinde zich over den waren toestand in Rusland te oriënteeren. Later verscheen Barmat andermaal in het ge zantschap, ditmaal als Oekrajiencr cn probeerde dbör bemiddeling van het gezantschap en het deportement van buitenlandsche zaken met de Oekrajienschc Sovjet in verbinding tc komen. Hij had andermaal een brief geschreven, die ook ditmoal door het gezantschap *verd door gegeven. Begin 1919 kwam Barmat voor de der de maal, thans als socialist en zocht .onner.lics aan te knoopen met leidende kringen 'an de Nederlandsche socinal-democrotic. Tijdens dit bezoek deelde hij mede, dat hij voornemens was een pro-Duitsch blad in Nederlond op te richten. Later maakte hij met den olgcmeenen secretaris van de S. D. A. P., Motthijscn, een reis naur Berlijn. Het Duitschc gezantschop gaf aan Matthijscn goede informaties, bevql echter tegenover Barmat absolute terughoudendheid aan Het depurtcment von buitcnlandsche zaken ontving toen de middelerwijl bekend geworden brief van den toenmaligcn Duilschen gezant te 's-Grcvenhage, von Rosen, 24 Januari T9I9, woarin' Barmat cis een man wordt gekarakteri seerd, die scrupuleus opportunistisch is en door „geluk in zaken" veel geld had verdiend. 1 Von Maltzohn over Juliu9 Barmat. Het Hbl. meldt d.d. gisteren uit Berlijn: Terwijl de commissie uit den Landdag zich bezighield met minder belangrijke dingen, heeft die uit den Rijksdag den nieuwen ambassadeur te Washington, den staatssecretaris van huitcn- londsche zaken, baron Von Maltzahn, g-hoord. Deze bracht uitvoerige bizonderhedon over Julius Burmat. Von Maltzahn was, voojdat hij naar Beriijn terugkeerde en zijn schittmcnde carrière begon, onder den gezant Von Rosen legetiesecrctoris le Den Haag. Hij vertelde on der anderen heden het volgende: Van 1917 tot 1919 was hij in Den Huog. Daar vernam hij, dat Julius Barmat reeds onder dc monarchie in betrekking stond tot de Duitsche regeering. Reeds in 1917 leverde Barmat levens middelen aan Duitschland. Hij was tevens, spe ciaal in dc militaire ofdeeling, ais een sooit agent werkzaam. Talrijk zijn de aanteekeningen over hem in het archief van buitenlandsche zaken Hij stond te boek als ccn „Konjunktur- gewir.nler", die, al naar hetin zijn voordeel was, op dc hand was van de partij v.m Ke- rensky oT van de bolsjewisten. Over het zakendoen kreeg men zeer ongun stige inlichtingen. Von Maltzahn gal naar Ber lijn den raad, hem „met welwillende terughou dendheid te behandelen". Deze voorzichtige raad was noodig, omdat Barmat in voortdurende telefonische verbinding stond met de tegeering te Berlijn en beter door haar was ingelicht dan het gezantschap tc 's Grnvenhage. Daardoor wist Barmat ook steeds, wie van Nederland uit ongunstige berichten over hem gaf cn daarop volgden dnn steeds wraaknemingen. Onder on deren heeft zich de oud-kanselier Hermonn MUHer op verzoek van Heilmnnn vooi Barmat geïnteresseerd. Althans heeft Hcilmonn er zich bij hen\ over bcklaogd, dat Bnrmnt door het Duits the gezantschap te Den Haag voortdu rend bemoeilijkt werd. Daarom is inderdaad de legctieraad dr. Koster later overgeplaatst nnnr een overzcesche post. Von Maltzohn wist ook nog tc vertellen, dnt Barmat bij zijn melkleve- rar.tie vnlsche etiketten op bussen met kleine ren inhoud heeft laten plakken. De voorzitter der commissie merkte dnarbij op, dat in een beticht van 6 December 1920 Bormat een bedrieger eerste klasse wordt genoemd. Vast gesteld werd, dat in 1920 Barmat „vei bindin gen met hooggeplaatste personen" in Duitsch- lund had. In een zeer betrouwbare Nederlandsche infor- mntio werd medegedeeld, dat Barm.it zijn groote vermogen niet op eerlijke wijze verdiend had, dat dc handelswereld niet over hom te spreken was en dat de banken voor hem had den gewaarschuwd. Hij had zich echter laler ccn betere reputatie weten tc verwerven. Ambassadeur Von Maltzahn vertelde nag, dal Barmat, toen hij (v. M.) van Den Haag nou1 Berlijn zou worden overgeplaotsf, tot hem ge zegd hod: „Meneer Von Maltzohn, u heeft rnc in Den Haag niet altijd vriendelijk behandeld. ïTïu'ar nu heb ik tóch medelijden met u, nu u naar Borlijn goot cn niets te eten hebt. Ik ben gaar no bereid u tegen de voorgeschreven be- toling u>t Holland levensmiddelen tc verschaf fen, opdat u-'mcl Uw familie wot beter voedsel krijg i." Von Maltzahn had, als ambtenaar, no- luif lijk geweigerd daarop in te gaan. Tenslotte verklaarde hij overtuigd tc zijn, dót de ministerie van economische zaken en finan ciën van deze ongunstige informalics over Bor- mat op dc hoogte zi|n géweost. Onthullingen. Dc commissie- Barmat van (I t Pruisischen Land- dog. In de commissie-Barmat uit den Pruisischen landdag protesteerde heden de communist Stolt bij de opening van de bijeenkomst tegen het feit, dot men zijn partijgenoot Kollwitz dooi',de politie uit da vergodctznnl had laten verwijde ren. Kollwitz had volgens Stolt alleen zijn nt,ee- r»ing to kennen gegeven, zonder daarbij een mis plaatste uitdrukking tc gebiuikcn. Kollwitz had thans een aanklacht bij het scnoircnconvcnt van dsn londdug ingediend. Aangezien gisteren ge bleken was, dnt ook in deze commissie voor de goede orde diende te worden gekaakt, zijn cr heden 12 agenten cn ccn olficicr van politic in de zaal aanwezig Een der eerste getuigen, die heden wordt ge hoord, is dc gewezen Pruisische minister-presi dent Hirsch Hij was ccn lijding lid van den gemeenteraad van Ghorlottcnburg, cn hem werd dc vinag gesteld hoe het mógelijk was, dat dc Bormuts, die buitenlands waren, eigen lijk te ChaTlottcnburg een woning hadden kun nen krijgen. Bij deze gelegenheid blijkt het, dat het verzoek van Ba; mat om in het bezit le worden gesteld van ccn woning o.a. gesteund 1 werd door don gewezen rijksminister Hoefle, door den afgevoardigde Langc-Hegermann en door Heil wig, den president ven de Pruisische staatsbank. Bovendien had Barmat een bedrag van 8000 mark betaald ols bijslog voor het bouwen van nieuwe huizen. De heer Hirsch protesteert tegen een uitlating vnn de commu nisten, dat hij zelf 50.000 mark van Barmat zou hebben gekregen .In het dossier zou zich een kwitantie voor dit bedrag bevinden. Hirsch heeft, toen hij minister-pres'dcnt was, niet alleen 50.000 mark maar veel hoogere bedragen ont vangen van bemiddelde vrienden, die hem in staat wilden stellen te wdVen voor het behoud van de orde in Pruisen. Dunk zij deze fondsen is hij herhaaldelijk in slaat gesteld in bijzondere gevallen hulp tc verleenen. Zoo heeft hij eens 3000 mark doen toekomen nan Adenauer, den burgemeester van Keulen. Gedurende 6 maan den heeft hij voorts aon honderd schoolkinderen voedsel kunnen laten verstrekken. Hij heeft bij deze gelegenheid werkelijk niet ondcrzoMit, of zich bij de ondersteunde kinderen ook kinderen van communistische ouders bevonden. Ook thans beschikt hij nog voor dergelijk doelein den over grootc geldmiddelen. De communist Stolt zegt, dat Hirsch 50.000 mark heeft gekregen ter bestrijding van het bolsjewisme. Dit is, aldus Hirsch, inderdaad het geval geweest cn wel in October 1919. Het bolsjewisme moest toen worden bestreden. Ge roep bij de communistenWie zegt dat Hirsch Dat zegt elk mensch, die zich herinneit, hoe het er toen uitzag. De communisten poog den de agenten van de Schupo over te halen zich bij hen aan te sluiten en beloofden zelfs hoogere salarissen. Hirsch heeft toen van be vriende zijde ook geldmiddelen ontvangen óm dc agenten, die meer dan hun plicht deden in deze moeilijke tijden, tc steunen. De Duitsch-nutionalc afgevaardigde Krümke hoopt, dat Hirsch alleen gold in ontvangst hééft genomen van menschen met onberispelijke na men, waarop de communist Stolt uitroeptEen van de geldschieters was Sklarz. (Opschudding). De democroat Huschke vindt, dat dc vraag von den afgevaardigden Krömke rnisploutst is. Men kan werkeUjk niemand dwingen dc numen van geldschieters tc noemen. Immers wie zal dun later nog ooit bereid zijn geld te storten De commissie besluit, dat op do vraag van Krëmke niet zal worden geantwoord. Hirsch zegt nog, dat hij er in het geheel geen bezwaar tegen heeft te vcrklorcn, dat hem fondsen zijn ver strekt ter bestrijding van het bolsjewisme. Dc besprekingen worden nu verdaagd tót do volgende week Poging orn mevrouw Hoefle op tc lichten. Een oplichter tracht to Donderdag enkele keeren van de echlgenoote van ex-minister

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1