Klein Adam Piano's Pianohandel L. KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN BUITENLAND. VOORJAARSHOEDEN BINNENLAND. 23e Jaargang No. 196 IBOKHEMENTSPRIJS aT!? 'T* *Be- DE EEMLANDER" Woensdag 18 Februari 1925 PRUS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENGEWONE T00NV0LUME - Schitterends afwerking „L'HIPQNDELLE" 16-18 Langostraat Langestraat 43 - Teiefoon 852 Gouden Trouw- en Verlovingsringen toert 210, idem tianco per pos? 5.per week (met erati» Tcreekermg tegen oagciukkes) 0.17* aizondaiijke nummers 1 Cj05. AMEBSF08RTSCH DAGBLAD j» OIRECTCUR-U.TGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMscHER|oORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. *7910. TEL. INT. 311. bewijsnummer, elke icgel meer 0 25, dicnstaanbe- dingcn ea Licldadigheids-adve tentiën roor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zcei ▼ooideeligc bepallncen voor het adverieeiea Kene circulaire, bevattende do vooiwaaxdca. woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DR. LUTHER WEER TE BERLIJN. Berlijn, 17 Febr. (H. N. Drnadloos). De rijkskanselier is van zijn reis naar Oost-Pruisen te Berlijn teruggekeerd. HET NIEUWE PRUISISCHE KABINET. Met seniorenconvent van don Pruisischen Landdag heeft van Marx de mededeeling ont vangen, dat hij de benoeming tot Pruisisch minister-president aanvaardt cn vandaag zijn kabinet aan den Landdag zal voorstellen. De regeeringsverkioring zal ongeveer 20 minuten duren, waarop dodelijk na de pauze het debat zal volgen, hetwelk vermoedelijk Vrijdag zal afloopen, waarna over de verklaring gestemd kan worden. Volgens de bladen ziet het nieuwe ministerie er als volgt uit: Minister-president: Marx (centrum). Binnenlnndsche zaken: Severing (soc.-dcm). Financiën: Hoeckcr (Aschof) (dem.). Handel: Schreiber (dem.). Landbouw: Steiger (centrum). Onderwijs: Boeker. Justitie: Am Zehnhoff (centrum). Volkswelvaart: Hirisicfer (centrum). HET VERTREK VAN HOUGHTON. De rijkspresident ontving gisteren den ver- (rekkenden Amerikoanschen ambassadeur Houghton. Vervolgens had een déjeuner plaats ter eere van den ambassadeur, waaraan o a. de rijkskanselier, vele rijksministers, de Pruisische minister-president Marx en de nieuwe Duitsche ambasscdcur te Washington, baron v, Mo'tzohn dcc'nP.men. DE KWESTIE VAN DO ONTRUIMING DOR KEULSCHE ZONE. Een verklaring von Balduin. Baldwin heeft gisteren in het Lagerhuis in antwoord op een vraag aangaande ontruiming van Keulen verwezen naar zijn mededeeling van eergisteren. Hij voegde eraan toe: „De ont ruiming van Keulen hangt enkel af van de naleving door Duitschland van de voorwaar den, die het in artikel 420 van het tractaat van Versailles zijn opgelegd." De kwestie van de ontruiming stond volgens hem niet in ver band met dc kwestie van do veiligheid. DE MOEILIJKHEDEN MET ROEMENIË. Geruchten omtrent verbanning van een groot aantal Duit- schers. Uit Berlijn wordt <2.d. 17 Fcbr. aan het Hbl. bericht Alle bladen publicceren vanavond sensatio neel berichten over dc verbanning van een groot aantal Duitschers uit Roemenië. Het be zit van deze Duitschers zou geconfiskeecd, zij zelf veelal ernstig mishandeld cn zonder geld en papieren over de grens gezet zijn. Men ziet hierin een begin van de uitvoering der door Bratianu aangekondigde represaillemaatregelen tegen Duitschland en de Berlijrtsche beurs heeft in een opwelling van verontwaardiging besloten vandaag dc Roemecnsche Lei niet te r.oteeren. Naar wij vernemen, zijn al deze onrustbaren de berichten tot op dit oogenblilc nog niet of ficieel bevestigd. De rijksregecring heet on middellijk getelegrafeerd nna» den Duitschen gezant t<-' Boekarest, met het verzoek ophc'de- ring to geven. Tot dusver is evenwel nog geen antwoord ontvangen Tegelijkei Hid heeft men zich in verbinding gesteld met den Duitschen gezant te Boedapest, waar men everïv.el nog niets weet van dergelijke verbanningen. Ook de Hongaarschc regeering har er nog niets van gehoord. Alle tot dusver door de bloden ont vangen berichten komen dan ook niet recht streeks uit Boedapest, maar over Wecncn en Boedapest. De sensationeels berichten nopens verban ning op groote schaa' van Duitschers uit Roe menië worden inmiddels reeds van Duitsche zijde tegengesproken. De Duitsche pers gaat door met te protestee- ren tegen de houding van Roemenië en be weert, dat Roemenië voornemens is maximum- douanerechten te heffen, 25 invoer-ecb.ten te eischen op den Duitschen import, het Duit sche bezit in beslag te nemen, enz Het Berl. Tagebl. hoopt inraiddc-ls, dar Boekarest, te meer daar hel ook zelf zich door de voorgeno men maatregelen in de vingers snijdt, door middel van onderhandelingen zal traenten de bestaande tegenstellingen uit den weg te rui men. DE TOCHT VAN DE BUCKAU. De reis /olbraeht. Het motorschip Buckau is ;r» Stho'.lar.d, cn wel te Edinburg, aangekomen. DE FINANCIEELE SCHANDAI EN. Kautz op vrije voeten. Ministcrialdircktor Kautz, gearresteerd in ver band met de zaak-Bnrmat, is gisteren in voor- ioopige vrijheid gesteld, na een borgtocht van 50,000 mark tc hebben gestort Kautz werdt beschuldigd de Pruisische staatsbank l? hebben bewogen credieten aan Julius Burmat te ver strekken. Dc houding van Longe-Hegermenn. Lange-Hegermann, wiens naam voortdurend in verband met dc zaak-Barront wordt genoemd, heeft ontslag genomen als lid van hot centrum en houdt dus op deel uit te maken van dc partij in den rijksdag. Hij heeft echter gev/ei- erd ontslag te nemen als lid van den rijksdag. Een ander bericht meldt, dat Lange-Hegermann zoowel uit de centrumfractie van den Rijksdag als uit de centrumpartij zelf is getreden. Het standpunt der soc.-dcm. partij. Het soc.-dem. partijbestuur, dat rich met den politieken toestand' heeft bezig gehouden, heeft met algemeene stemmen een resolutie aangeno men, waarin het de overtuiging «ritsprak, dat de door de partij ingestelde commissie van onder zoek zijn verantwoordelijke taak op juiste cn rechtvaardige wijze heeft uitgeoefend. Het grondt daarop het vertrouwen, «lat de com missie ook verder dc tegen enkele partijgenoo- tcn ingebrachte beschuldigingen zal onderzoe ken en uit het resultaat daarvan eventueel zon der aanzien des persoons de noodige conse quenties zal trekken. COMMUNISTISCHE PUTSCH-PLANNEN. In Mecklenburg Strelitz zijn uitgebreide communistische Putsch-plannen onthuld. E1- werden bij enkele communistische functiona rissen huiszoekingen gedaan cn de autoriteiten gaven bevel tot eenige arrestaties. De terreurgroep zette groote aanslagen op touw en wilde met dynamiet geladen kolen op locomotieven smokkelen. DE MIJNRAMP BIJ DORTMUND. Duitsche erkentelijkheid voor Fransche deelneming. Dc Duitsche gezant heeft gisteren Herriot be zocht om hem zijn dank te betuigen voor de betoonde deelneming in de mijnromp bij Dort mund. De begrafenis der slachtoffers. Gisteren is te Dortmund een groote rouwbe- tooging gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk op de mijn minister Stein. In een onafzienbaren stoet schreden de afvaardigingen met hare banieren cn muziekkorpsen door een dichte haag naar het groote kerkhof. Onder de vele afvaardigingen merkte men er op van CouTriórcs, uit het Saargebiod en uit de Sak sische cn Ooper-Silezische steenkoolbekkens. Ook de Oostenrijksche, Italiaansche cn Tsjecho-Slowakische mijnwerkers waren verte genwoordigd. De gereserveerde ruimte op het kerkhof, die plaats biedt voor 15000 personen, kon alle deelnemers van den rouwstoet niet bergen, zoodat alleen de banierdragers dor vereenigingen konden worden toegelaten. De rijkspresident en verschillende andere hoog- waardigheidsbekleeders hadden vertegenwoor digers gezonden of waren zelf aanwezig. Mu ziek en zang wisselden de verschillende red~ voeringen af. Namens de kerken sprahen de bisschop van Pad^rborn cn dc supcrintendont- generaal van de Evangelische kerk. De begra fenis geschiedde 's middags op verschillende kerkhoven. ITcewel van te voren besloten was geen vaandel cn banieren met opschriften van politieken aard in den stoet te dulden, troohtten toch de communisten met roode vaandels en borden met opschriften ols: „Weg met de mas sale moordenaarse", „Naar de gevangenis met de verantwoordelijke mijn- en staatsbestuur ders", enz. te demonstreeren. De politie dreef hen uiteen, maar desondanks slaagden zij erin voor het kerkhof weer bijeen tc komen en de Internationale aan te heffen. FRANKRIJK. DE OPHEFFING VAN HET GEZANTSCHAP BIJ HET VATIC A AN. Een protest der Fransche kardinalen. De Fransche kardinalen hebben gezamenlijk een brief aan Herriot gericht, waarin zij verzet aanteekenen tegen de afschaffing van het ge zantschap bij het Votikaan en verklaren, dot do uitspraak van dc Kamer hen ten diepste in hun overtuiging heeft gekwetst. Zij voegen daaraan toe, dat geen enkele daad van den Heiligen Stoel een dergeüjkcn maatregel gerechtvaar digd heeft. Het antwoord van den minister president In antwoord op den brief van dc kardinalen heeft Herriot aan kardinaal Dubois geschreven, dat het vraagstuk van de handhaving of ophef fing van het gezantschap bij het Vatiknan voor de regeering louter een vraagstuk van politie ken aard is, dat in geen enkel opzicht den eerbied voor het katholieke geloof adntnst, dien de regeering zal blijven koesteren. ENGEL A NO DE ONGESTELDHEID VAN DEN KONING. Het bulletin van gistermiddag luidt, dat de koning aan bronchitis lijót tengevolge van in fluenza. In weerwil vari een onrustigen nacht, is zijn algemeene toestand bevrcdiger.d. DE REIZEN VAN LEDEN DER KONINKLIJKE FAMILIE. Londen, 17 Febr. (H. N. Draadloos). In het Lagerhuis heeft de liberale afgevaardigde Kenworthy de vraag gesteld, of er geld van het gemeenebest was uitgegeven ter gelegenheid van het bezoek van den hertog en hertogin van York aGn Oost-Afrikti. Churchill als kan selier van dc schatkist antwoordde, dat, hoe wel dit bezoek zeer zeker van groot algemeen belang wes geweest, het van 't begin af een ge heel onofficieel karakter had gedragen. Hierin verschilt het bezoek ian dc officiecle reizen van den prins van Wales, die tc beschouwen zijn als maatregelen van staatspolitie!: en die onder nomen worden volgens den wensch cn onder de verantwoordelijkheid van de regcering, die er op dat oogenblik is. ENGELAND EN HET PROTOCOL VAN GENèVE Londen, 17 Febr. (H. N. Draadloos). De beraadslagingen aangaande het protocol voor een vredelievende oplossing van de internatio nale geschillen houden bij voortduring de aan dacht bezag van de subcommissie, die benoemd RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHE5TRAAT 44. Reeds ontvingen wi] een uit gebreide sorteering 8.75 6.90 4.75 Laat thans Uw ouile hosden vermaken AMERSFOORT vsBSKca Juwelier in alle prijzen en maten voorradig. is door de commissie van nationale verdedi ging, naar welke subcommissie het document is verwezen. De bladen zeggen, dat er nog wel eenige tijd zal verloopen, voordat deze beraadslagingen zijn afgcloopen, maar dat men toch reeds eenige punten heeft kunnen vaststellen en dut deze morgen in den kabinetsraad zullen wor den meegedeeld. Dc officiecle politiek der re gcering ten aanzien van dit onderwerp kan nog niet worden geformuleerd, voor deze inge wikkelde kwestie von-aila..konten nauwkeurig bezien is. terwiil ook de regeering haar hou ding slechts zal bepalen na beraadslaging met de dominions. Eventueele amendementen on dit protocol, welke men misschien wensch el'ik zal achten, zullen slechts worden voorgesteld na de goedkeuring van de eerste ministers der do minions; men acht het dan ook zeer waarschijn lijk, dut in de vergadering van den raad van den Volkenbond, welke no O Maart geopend wordt, Austen Chamberlain, die deze vergod°- ring als voornaamste Britsche vertegenwoordi ger zal bijwonen, zal vragen, dat de beraad slagingen over het protocol zullen worden uit gesteld. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Het gerucht, als zouden dc onderhandelin gen tusschen dc Britsche en de sovjct-regec- ringen hervat zijn, is volgens een Britsche lezing onjuist. Alle sovjet-voorstellen voo- het sluiten van een nieuw Engelsch-Rusriscli trac taat zullen in overweging genomen worden, maar het is volstrekt noodig. dat dc Russische voorstellen verschillen van d:e, welke tot het Engelsch-Russische tractaat van de -f gel o open zomer leidden. Baldwin zal gerust gestold moeten worden aangaande de bedrijvigheid van de derde internationale in Engeland, vóór eenige bevredigende grondslag voor een trac taat verkregen zal zijn. DE GRAAF VAN OXFORD EN ASQUITH. Zijn intrede in het HoogCrhuis. Het Hoogerhuis was gisteren dicht bezet, toen Asquith als graaf van Oxford en Asquith zitting nam. De liberale oud-premier werd bin nengeleid door graaf Beauchamp, den liberalen leider in het Hoogerhuis en den graaf van Balfour. Laatstgenoemde is conservatief en zijn functie was een opmerkelijke afwijking van de traditie, daar gewoonlijk een nieuw lid wordt binnengeleid door leden van dezelfde politieke partij. In herinnering wordt evenwel gebracht, dat Balfour een dergelijke rol speelde als „best man" bij het huwelijk van Asquith, dertig jaar geleden. Beide staatslieden zijn don ook, hoe wel in .politicis antagonisten, gedurende hun geheels loopbaan persoonlijke vrienden ge weest. Na de plechtigheid heette markies Cur- zon den graaf van Oxford welkom, waarbij hij zeide, dat zijn lidmaatschap van het Hooger huis een eer was voor alle leden. BELASTINGVERLAGING VOOR WHISKY GEVRAAGD. Londen, 17 Fcbr. (H. N.) Onder luide toejuichingen van de leden der arbeiderspartij heeft Patrick J. Ford, lid van het Lagerhuis veer Ncord-I:dinburgf een door 158,000 Schot ten geteekende petitie ingediend, waarin on middellijke verleging van de belasting op de Schotschc whisky yvordt gevraagd. "PAN JE PRIMO DE RIVERA TEGEN' HET SEPARATISME. Volgens een bericht uit Madrid ontvingen de Cataiaansche commissarissen van politie von Primo de Rivera het bcve! alle personen te vervolgen, die separatistische ideeën aanhangen. Separatisten, die weigeren het separatisme af te zweren, zullen met zware geldboeten gestraft worden ITALIË. HEVIGE SNEEUWVAL'. Londen, 17 F e b r# (H. N.) Uit Romo wordt gemeld, dot er plotseling zulke hoeveel heden sneeuw in de Alpen gevallen zijn, dat dc telegraaf en de telefoon gestoord zijn cn dat het verkeer op de Bernina. dc Splügen en do Mont Cenis is gestremd. Dit is de eerste be langrijke sneeuwval van dit jaar en op som mige plaatsen heeft deze noodlottige gevolgen gehad. In de nabijheid van Chiovennn heeft een lawine dc hut van de elcctrischc fabrieken begraven en toen een reddingsploeg ze bod uit gegraven, bleek, dat de vier mannen, die erin waren, dood waren. Twee tourislen uit Milaan, die een tocht op de Móntc Barone deden, ont snapten ternauwernood aan den dood. Een sneeuwstorm overviel hen cn één man viel 500 voet, toen hij op den rand van een afgrond gestuit werd door een bevroren struik. Het touw van zijn. vriend was veel te kort om hem te redden en daarom ging deze in een nabij gelegen dorp hulp halen. Toen het jonge mcnsch door middel van touwen naar boven was gebracht, verloor hij het bewustzijn. Hij had drie uren in de sneeuw bij hevigen wind doorgebracht. Hij is zwaar gewend. BULGARIJE. ARRESTATIE VAN COMMUNISTEN. Te Belgrsdo zijn gisteren tien zetters en mili tante communisten aangehouden wegens de ontdekking in een clandestiene drukkerij van een groote hoeveelheid commuistischc vlug schriften. RUSLAND. FROENZE OVER DE VREDES-POLITIEK DER SOVJET-UNIE In een voor 5000 militairen gehouden reda verklaarde, dc volkscommissaris voor legerza- ken, Frocnze, dat de politiek dor sovjet-regce- ring cr op gericht was politieke geschillen te voorkomen. Spr. noemde het verdrag met Ja pan een gebeurtenis van buitengewone betec- kenis in de wereldpolitiek. Het roode leger diende slechts voor defensieve doeleinden. VEREENIGOE STATEN. GECOMBINEERDE AMERIKAANSCHE LEGER- EN VLOOTMAN'OEUVRES. Berlijn, 17 Febr. (V. D.) Crnlidge* heeft goedgekeurd, dot in dit voorjaar Hawnl ge combineerde manoeuvres van het ror en van de vloot zullen plaats vinden. Het gevechtsplnn behelst dc verovering van Hawaï, dat dcot het landsleger wordt verdedigd. DE TOEPASSING DER VLOOTOVEREEN- KOMST VAN WASHINGTON. Nu de periode van achttien maanden verstre ken is voor het opruimen van kapitale sche pen krachtens de overeenkomst van Washing ton, heeft het departement van marine aan het departement van staat officieel medegedeeld, dot het Amerikaonsche vlootbeperkingprogram volgens het voorschrift ten uitvoer is gelegd. DE KWESTIE DER ERKENNING VAN RUSLAND. Een verklaring van den Ame- rikeanschcn president. Om een einde tc moken aan de veelvuldige berichten orptrent een aanstaande wijziging in het standpunt tegenover Rusland heeft Coolid- go dc verklaring afgelegd, dat hij geenerlei wijzigingen ziet in de richting van een erken ning van sovjet-Rusland door de Ver. Staten. EERSTE KAMER. De leden van de Eerste Kamer zijn in open bare vergadering bijeengeroepen t*gcn Dinsdag 24 Februari a.s., des avonds ten half negen uur. RIJKSMIDDELEN. 4.G8 milliocn meer dan Januari 1924. Dc Rijksmiddelen hebben over de afgcloopen maand 4.88 milliocn meer opgebracht dan ovei Januari van het vorig jaar. H. VAN KOL. Een operatic ondergaan. Het oud-lid der Eerste Kamer, dc heer H. van Kol, heeft gistermorgen in-het Gemeente ziekenhuis te 's-Graver, hag e een operatic on dergaan, welke uitstekend verloopen is. Dc patiënt zal echter nog eenige dagen in het ziekenhuis tot volledig herstel moeten blijven. AFSLUITING DER ZUIDERZEE. Et?n vergadering van belangheb- bende gemeente-besturen. Te Amsterdam heeft een vergadering plaats van afgevaardigden van de besturen der Zui- dcrzce-gemecnten, ter bespreking van het wets ontwerp tot regeling van de tegemoetkoming aan de Zuiderzeevisschers, in dc schade welke de afsluiting der Zuiderzee hun mocht berok kenen. Dc heer Kolfschoten, burgemeester van Edam, die dc vergadering presideerde, zeido dat bij eenige burgemeesters het denkbeeld was opgekomen, dat naast de orgonisoties van visschers ook de belanghebbende gemeente besturen hun stem moesten laten hooren over het bedoelde ontwerp. Spr. noemdo als punt van bespreking al dodelijk het bekende art. 4 von het ontwerp, dat o.m. inhoudt dat de „te gemoetkomingen" niet verder mogen gaan don het z.g. bestaansminimum van hen, die door de drooglegging zouden worden getroffen. Do olgemeene wcnschen van de gemeenten kun nen naor spr. meent in een drietal punten wor den geformuleerd 10. Dat zoo spoedig mogelijk de Regeering het droogleggingswerk aanvangt cn met een concrete regeling van de schadeloosstellingen (officicele „tegemoetkomingen") komt 2o. dot de kosten van deze schadeloosstel ling door dc geheele nntic zullen worden ge dragen en niet deels door de belanghebbende gemeentebesturen, en 3o. dat cr ndhaesie zol worden betuigd aan den wensch der commissie uit het visschers- bedrijf cn nevenbedrijven, n.l. dat dc Regee ring zich houdt aan de minimum-eischon welke subcommissie B. uit den Zuiderzee-Road heeft opgesteld. Deze drie punten werden breedvoerig be sproken. Aan de discussie werd deelgenomen door de burgemeesters van Urk en van Har derwijk, waarna besloten werd dat genoemde punten zullen worden uitgewerkt door ccn com missie. Voorts besloot dc vergadering een perma nente vereeniging te stichten van Zuiderzec- gemeenten. Een voorloopig bestuur werd benoemd be- staondc uit de hoeren Th. C. P. C. Kolfscho ten, burgemeester van Edam (voorzitter), A. Gravestein, burgemeester van Urk, cn J. A. R. Bosmo, burgemeester van Enkhuizen. Als se cretaris werd aan de commissie toegevoegd dc heer A. W. van Dijk hoofdcommies ter secre tarie te Edam. OVERI lEIDSPERSONOEL. Vergadering van het Comité van Zes. Het Comité vun Zes, samengesteld uit de be- sturen von het Comité ter behartiging van de algemeene be'angen van Overheidspersoneel (A.CO.P) cn Comité van Neutraal Overheids personeel (C.N.A.P.), hield 13 Febr. een ver gadering tc Amsterdam. Met leedwezen werd geconstateerd, dat do Inng-verboidc herziening der Centrale Commis sie voor Georganiserd Overleg nog altijd niet haar bes'ag heeft 'gekregen, wat to erger is, wijl dc bestaande commissie door de Regcering proctisch tot werkloosheid wordt gedoemd. Naar aanleiding van onrustbarende mede deolingcn, welke bij het comité waren ingeko men nopens dc samenstelling der (c rcorgani- seeren Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg, werd bes'otcn een spoed-audientie bij den Minister van Justilio aan te vragen. DE TUCHTUNIE. Do Gong. het orgaan van de Tucht unie, deel de mede, dat generaal C. J. Snijders om per soonlijke redenen uit het bestuur is getreden. Voorts dot mevr. H. van Ovcrbeeke-Schröder, vertegenwoordigster van den Ned. Kinderbond, die op weg is voor een reis naar Zuid-Afrika, haar medewerking aan het Algemeen bestuur moest opgeven. Het bTad bevat verder het derde rapport van de commissie od hoc in zake bal- dudigheid en straatschenderij. EEN TEHUIS VOOR OUDE VERPLEEGSTERS. Aangeboden aan den Ncd. Bond van Ziekenverpleging. Een echtpaar, dat onbekend wenscht te blij ven, heeft door bemiddeling van dr. Kuiper, ge neesheer-directeur van het Wilhelmina-gast- huis te Amsterdam oan den Nedcrlandschen Bond van Ziekenverpleging een tehuis voor oude verpleegsters aangeboden. UIT DE TEXTIELNIJVERHEID. Opleving in Twen the. Onlongs besloot de Kon. Stoomvervesij Nij- verda', gevestigd te Almelo, tot den bouw van een nieuwe spinnerij. Thans heeft, nenr wij vernemen, ook de firma H. ten Catc Hzn. en Co. te Almelo, besloten om naast de bestaan de een tweede spinnerij bij te bouwen. UIT DE BOUWVAKKEN. Dc R. K. patroons cn het ontwerp collectief contract. De Ned. R. K. Bond van Bouwpatroons heeft vergaderd om een beslissing te nemen over het ontwerp-collectief contract. Het bleek, dat er nogal wat oppositie was te gen 't voorstel, zooals dat namens dc onderhan delingscommissie werd verdedigd. Drie nieuwe artikelen konden geen meerderheid vinden. De overige bepalingen van het nieuwe contract zijn goedgekeurd. In verband met dit besluit von dc vergode- ring is heden namens den R. K. Patroonsbond dc volgende brief aan de arbeidersorganisaties gezonden „Tot ons leedwezen moeten wij u melden, dat ons Bestuur, ondanks de door ons aan U toegezegde krachtige verdediging van de con- troctvoorstellcn, cr niet in geslaagd is, alle voorstellen aangenomen te krijgen. De voorstellen betreffende dc artikelen 2, 6 en T* konden geen meerderheid verwerven, door het krachtig verzet, hetwelk tegenover onze verde diging v/eTd gesteld. Wij moeten u don ook in opdracht onzer Bondsvergadering mededeelen, dat z>j een nieuw contract met u wenscht te sluiten, mits dc artikelen 2, G cn 14 van het oude contract ongewijzigd blijven. De overige wijzigingen en afspraken door onzo Commissie van onderhandeling met u overeengekomen zijn door onze Bondsvergadering bekrachtigd.'*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1