Ce Kluizenaar van Far-End. DE EEMLANDER BUITENLAND. VOORJAARSHOEDEN 23e Jaargang No. 197 IBONNEMEHISPRliS 1 a"a^ ,7* Aam Donderdag 19 Februari 1925 PRIiS DER AOVERIENTlEN met inbegrip van een Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. Pianohanden. KLEIN, Utrechtschestr.44 FEUILLETON. (ooit 210, idem lianco ftr port 1 1per week (mei eratis verzeker ng Hgm oageliakkca) 0.17*. alzo adellijke nummers Cj05. c AMERSFOORTSOÜ DAGBLAD ft DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERp00RTWAL 2A. POSTREKENINO M*. 4T9IO. TEL. INT 517. bewijsnummer, elke regel meer O 25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve.tentiZn voor de hdit der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vootdeclige benalin»en voor het adveticetcn kene dtcuuire, bevattende de rooi waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. OU1TSCHLAND. DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. Het rapport der militaire con trole-commissie gisteren inge diend. Generaal Walsh heeft gisterochtend aan maarschalk Foch, den voorzitter van de geal lieerde militaire commissie te Versailles, het rapport van de militaire controle-commissie in Duitschland overhandigd. Foch heeft aan do vertegenwoordigers der geallieerden afschaf ten doen toekomen ven dit rapport, dat 44 pe- gina's beslaat en waaraan toegevoegd zijn twee bijlagen, die uitgaan van de sub-commissie van officieren en van de sub-commissie voor de bewapening. DE MOEILIJKHEDEN MET ROEMENIË. De houding van de rijks*, regcering goedgekeurd. B e r l ij n. 18 F e b r. (V. D.) Dè commissie voor buitcnlandsche aangelegenheden van den rijksdag heeft na de vertrouwelijke verklarin gen van den rijksminister van buitenlandsche zaken de houding van de rijksregeering in het conflict met Roemenië eenstemmig goedge keurd EEN SOC.-DEM. VOORSTEL INZAKE ALCOHOL-VERBOD. Berlijn, 18 Febr. (H. N.) In den rijks dag is vandaag een voorstel der sociaal-democra ten betreffende het uitvaardigen van een alcohol verbod behandeld. Verschillende sprekers voer den daarbij het woord, waarbij de sociaal-demo craten het voorstel natuurlijk verdedigden, ter wijl verschillende andere sprekers van oordeel waren, dat een dergelijk voorstel al te zeer in breuk op de persoonlijke vrijheid maakt. Wel verlangden verschillendo sprekers bepalingen om het misbruik van alcohol, vooral ondor do jeugd, tegen te gaan. Eendge hilariteit ontstond naar aanleiding van de rede van den afgevaar digde Nohe (economische partij), die betoogde, dat een matig alcoholvcrbruik verzoenend werkt en de tegenstellingen uit den weg ruimt. Men riep hem toe, dot hij met dit middel dan maai in den rijksdag moest komen HET NIEUWE PRUISISCHE KABINET. De rcgecringsverldaring van dr. Marx. Uit Berlijn Wordt d.d. 18 Febr. aan de N. R. C. gemeld In d?n Pruisischen Landdeg heeft minister president Marx vanmiddag zijn. regeeringsver- klaring afgelegd. Bij het Legin van de verga dering had eerst president Brntels in een koite eenvoudige toespraak hulde gebracht aan de nagedachtenis van de mijnwerkers, die bij het ongeluk te Dortmund om het leven zijn ge komen. Nauwelijks had Bartels uitgesproken of de communist Picok ve.scneen op het spreekgestoelte om namens zijn groep voor to stellen een bedrag van 5 millioen mark eon de gezinnen der slachtoffers uit te betalen. Hij eischte onmiddellijke bespreking van rijn voor stel, maar hiermee kon het centrum zich tot groote verontwaardiging van de communisten niet vereenigen, zoodat het voorstel eerst in de volgende zitting in behandeling zal komen. Nadat nog enkele kleine ontwerpen onder den hamer waren dooTgegavxn, v* leende de voorzitter het woord aan den minister-presi dent, die met oorverdoovend lUinoor van de uiterste linkerzijde werd begroet. Oe commu nisten riepen voortdurend „Ruh --Schieber." Toen zij eindelijk ietwat buiten adem geraak ten, kon Marx zijn toespraak beginnen. Ook zijn eerste woorden waren aan de slachtoffers van het vreeselijk ongeluk gewijd 'lij bracht hulde oan de arbeiders, die nog vol helden moed hebben getracht hun kameraden van den dood te redden. De regeering, zei hij, heeft reeds 100,000 mark ter beschikking van de gezinnen der slachtoffers gestald. (De commu nist Pieck Wat zijn 100,000 mark). Marx meent dat in de toekomst gedaan moet wor den wat mogelijk is om ren herhaling van der gelijke rampen te vermijden. (Geroep bij de communisten„Niets dan woorden. Marx dankte vervolgens den afgetreden minister-president Braun en zijn mede-minis ters voor hetgeen zij drie jaar 'ang voor Prui sen hebben gedaan. In Pruisen is het In den storm der tijden, dank zij hun beleid, rustig gebleven. De regeering van Pruisen heeft met veel succes nationnlcn arbeid kunnen verrich ten. (Luide protesten bij de communisten). Marx sprak daarna van de diepe teleurstelling van de bevolking van het Riiriand, rtie op 10 Januari, geloof hechtend oan het Tedesvex- drag, het Rijnland ontruimd hoopte ic zien. Spreker hoopt, dat die ontruiming niet al te long op zich zal laten wachten en dat ook de bevolking van het Roergebied wo'dra zal wor den bevrijd. Aan de bevolking van de bezette streken zendt spreker namens de Piuisische staotsregeering een harteiijken groet. Pruisen zal deze bevolking getrouw blijven en bewijzen von zijn dankbaarheid geven. Spreker kondigt aan, dat amnestie zal worden verleend oan allen, die wegens misdrijven in verband met do bezetting veroordeeld zijn. (Geroep bij de com munisten Waar blijft de amnestie voor de politieke gevangenen De houding an do Pruisische regeering, vervolgt Ma.x, zei in de eerste plaats worden bepaald door den gang van zaken in de buitenlandsche politiek. Allo binnenlandsche polföeke kwesties moeien ven ondergeschikt belang zijn. De eensgezindheid van het Duitsche rijk moet worden bevorderd en beschermd. De rechten van de bondstaten ten opzichte van het rijk echter eveneens. In dien aan beide zijden voldoende goede wil be staat, zullen de moeilijkheden, die nog tusschen Pruisen cn het rijk bestaan, ^.eker uit den weg kunnen worden geruimd. De grootste aandacht moet oan de voedsel voorziening woeden gewijd. Daarom zal de re geering rekening houden met de eischen der agrariërs. De opbrengst van den landbouw moet zooveel mogelijk worden verhoogd. Te vens moet de landbouw tegen de buitenlandsche concurrentie worden beschermd. (Geroep bij de communistende regeering der jonkers). Marx kondigde voorts nog hervormingen van administraticven aard aan en sprak de hoop uit, dat spoedig een financieele regeling tus schen het rijk en de bondsstaten zal kunnen worden getroffen. De aangekondigde plannen der rijksregeering op financieel gebied be schouwt spreker als een J nstig gevaar voor de financiën van den Pruisischen staat en van de gemeenten. De bondsstaten moeten trachten meer invloed op de financieele politiek te ver krijgen. Marx beschouwt het als zijn plicht te wijzen op groote verantwoordelijkheid van allen, die het tot stond komen verhinderen vnn een regeering, die nuttig werk zou kunnen verrich ten. Zij maken het onmogelijk, dat Pruisen bij zijn onderhandelingen met het rijk over vol doende gezag beschikt. Op cultureel gebied heeft de nieuwe regce ring ook een groote taak te vervullen. Hetzelf de geldt voor het woningwezen. De grootste aandacht zal de regeering voorts wijden aan het vraagstuk van de werkloosheid en oan het behoud van de orde en de rust in den staat. Het werd rumoerig in de zaal, toen Marx zeide, dat juist in deze tijden de politic in elk geval trouw aan de grondwet en een betrouw baar wapen in handen ven de regeering moet zijn. Voortdurend werd de minister op luid ruchtige wijze door -de communisten in de rede gevallen. Marx deed nog een beroep op de va- deilnndsche gevoelens van het heele volk. Het is de plicht der regeering, zei hij, met vast beradenheid te zorgen voor de bescherming van de grondwet. De regeering zal doen wat zij kan om dit doel te bereiken. Het doel van den gemeenschappeüjken arbeid moet het heil van het volk, de versterking van Pruisen en van het Duitsche rijk beoogen. (Luid applaus bij de republikeinsche partijen. Rumoer bij de communisten.) De vergadering werd daarop ge schorst teneinde de groepen in staat te stellen de rcgeeringsyerkloring te bespreken. Bi; de heropening ven de vergadering sp. ken dc woordvoerders van sociaal-democraten en centrum hun vertrouwen in de regecring uit. De lieer von Campe van de Duitsche volkspar tij zeide, dat zijn partij het stelsel-Severing, dat zij gedurende drie jaar heeft bestreden, zal blijven bestrijden. (Sprèker vergeet hierbij, RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.U5, elke regel meer 1.—. Uitgebreide rollenblbliotheek. Wij zenden gaarne catalogi en prijslijsten. Reeds ontvingen wij een uit- gebreide sortecring sn 3.75 6.90 4.75 Laat thans Uw oude hoeden vermaken „L'HIRBNDELLE" 16-18 Lanjjestraat ma AMERSFOORT Bn dat de volkspartij nog enkele weken geleden met de sociaal-democratie in eenzelfde regee- ringscoalitie zat). Morgen komt o.o. de heer Ladendorff von de economische vereeniging non het woord.. Tot dusver is nog niet bekend welke houding deze partij zal aannemen. Zij zal wellicht bij de stemming over de motie van vertrouwen den doorslag kunnen geven. LEGT LUDENDORFF ZIJN RIJKSDAG MANDAAT NEER Berlijn, 18 Febr. (V. D.) Naar uit Mün- chen wordt gemeld is Ludcndorff van plan zijn rijksdagmondaat neer te leggen. Tot heden toe heeft de generaal nog geen zitting van den nieuwen rijksdag bijgewoond. HET LOONCONFLICT BIJ DE DUITSCHE WERVEN. De bemiddelingsbesprekingen in het loonge- schil bij de werven voor zeeschepen hebben gisteren tot een arbitrale uitsprnak geleid, vol gens welke de loonovereenkomst wordt ver lengd tot 30 September 1925. HET HAMBURGSCHE HOOG- VERRAADPROCES. In het Homburgsche hoogverroadproces is het communistische rijksdaglid Urbanus ver oordeeld tot 10 jaar vestingstraf. Vijf mede plichtigen zijn veroordeeld tot lichtere straffen, waarvan de zwaarste 6 jaar vesting is. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Naar de jongste Duitsche avondbladen ver nemen, zou de Staotsanwoltschaft zich giste ren tot den president van den Rijksdog wen den met het verzoek, om de parlementaire im muniteit van den afgevaardigde Langc-Heger- mann te doen opheffen. HET PROCES TEGEN DE DUITSCHE TSJEKA. In het Tsjeka-proces v:erd gisteren de Rus Alexander Skoblewski gehoord, die identiek moet zijn met den overwinnaar van Kroon stad, hetgeen hij echter ten stelligste ontkent. Daarop volgde het verhoor von den meubel maker Pöge uit Leipzig, die al zijn verklarin gen voor den rechter van instructie herroept, omdat zij het resultaat eener maandenlange inquisitie waren. ZWENDELARIJ MET LEGERGOEDEREN. Een gTOot proces begonnen. Voor de uitgebreide gezworenrechtbank te Bcrlijn-Tempelhof is gisteren een groot proces begonnen wegens zwendelarij met vroegere lc- gervoorraden. Twintig personen worden ervan beschuldigd in 1919 en 1920 onwettig leger auto's te hebben verkocht. Er zouden honder den auto's op deze wijze zijn verdonkere maand. FRANKRIJK. DE VERHOUDING TOT ENGELAND. Verklaringen van Herriof in dc Kamer. Dc Kamer heeft gisteren over de finoncicelo wet gesproken. Bij het beantwoorden van Chnppedelaine (links-radicaol), die gesproken had over de tegenwoordige moeilijkheden in zekere landen, o.a. Engeland, verklaarde Her riot Wij moeten bondgenooten blijven evenals in den oorlog. Wij krijigen telkens bewijzen van de hartelijke medewerking van de regeering en de publieke opinie in Engeland. Alle Engelscho bladen vragen Frankrijk te helpen om dc frank te rcvaloriseercn. Wij moeten niet aflaten von onze wederzijdsche solidariteit en vertrouwen uit te spreken Wij leven niet meer in een tijd, dat een natie voordeel trok uit de moeilijkheden von een ander land. Thans moeten olie grooto volken zich onderling verstaan en het nlge- meenc evenwicht herstellen. Het vertrouwen uil het in het binnen'ond stabiel zijn moet onze grenzen overschrijden. In bedank onze Engelsche en Amerikoanshco vrienden ei voor, dat zij hun vertrouwen uitspreken in het inderdaad zeer solide ccedief von ons 'and. Clémetel, de minister von financien, verkleur de. dat dc regeering vastbesloten is om zich te bedienen van oMe strafbepalingen, die er be staan t^gen hen, die paniek zaaien op finan cieel gebied. DE VLIEGTOCHT NAAR HET TSCHAD- MEER. De vliegers Arrachard cn Lcmaitro zijn in Timboektcc aangekomen, komende van Ba mako. ENGELAND. DE BRONCHITIS VAN KONING GEORGE. Londen, 18 Febr. (V. D.) Nu Hcubulle- tin ven hedenmorgen, hetwelk mclddi?, dat dc koning een rusligen nacht had doorgebracht en dat in zijn olgemeenen toestand verbetering wes ingetreden, is geen verdere mededeeling in den vorm van een bulletin gedaan. Gemeld wordt, dat de drie doctoren, die den koning behandelen, en die de bulletins hebben onde— teckend, n.l. sir Stanley Leweif, sir Wilson Rees en lord Dawson, den koning gezamenlijk niet voor hedenovond zullen bezoeken. Verno men wordt, dat Lewett den koning vandaag in het begin van den namiddag een bezoek heeft gebracht en geconstateerd heeft, dat hij goed vooruitging. Van niet ofticiccle zijde wordt vernomen, dat de aanval van bronchitis niet ernstig is en dat de koning alleen uit voorzorg het bed houdt. Hij is in staat om dringende aangelegenheden te behandelen. HET BRITSCHE AANDEEL IN HET PLAN-DAWES. De kanselier der schatkist, Churchill, deelde op een vroeg van Kenworthy mede, dot hij verwachtte in het huidige financieele jaar, dat 31 Maart eindigt, ongeveer 6K millioen pond sterling te ontvangen bij wijze van schadever goeding uit de eerste annuïteiten ingevolge het plon-Dowes. Idem werd gevraagd hoeveel van het ontvangen geld zou worden besteed als steun voor hen, die geleden hadden door vijan delijke actie, met inbegrip van in grooten nood verkeerende betrekkingen van zeelieden ter koopvaardij. Als antwoord hierop vestigde Churchill de aandacht op het feit, dat er reeds meer dan vijf millioen pond sterling was toege wezen voor particuliere aanspraken. Hij zeide, dat individucclc eischcrs inzake schade door vijandelijke actie op grond van het plan-Dawes geen aanspraken konden doen gelden tegen de Duitsche regcering en dat do Britsche regee ring niet in staat was af tc wijken von de in 1920 genomen beslissing, dat dc vijf millioen pond sterling, wooraan 300.000 pond was toe gevoegd voor nagekomen aanspraken, definitief het maximumbedrag was, toegewezen voor schadeloosstelling wegens vijandelijke actie. DE LUCHTVAARTDIENST OP INDlt. De Britsch-Indischc Ichtvaortdicnst heeft bet luchtvoort-ministeric in Engeland de keuze van Karachi als eind-station voor den proef-lucht- schcpcndienst noor IndiG definitief oonbcvolon. CHAMBERLAIN OVER DE RUSSISCHE KWESTIE. In de gisteren gehouden zitting von het La gerhuis heeft minister Chomberlain medege deeld, dot geen nieuwe voorstellen betreffende het voldoen der Britsche vordering door de sovjet-regeering zijn gedaan. Wonn?cr dit mocht gebeuren, zei hij, don zal dc regeering deze voorstellen nauwkeurig nagaan. STAKINGEN IN GROOT-BRITANNIË GEDURENDE 1921. De minister van orbeid heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dot in 1924 in Engeland cn Noord- Icrland tengevolge van stakingen in totaal 8.300.000 werkdagen verloren rijn gegaan. Verder deelde de minister mede, dat het depar tement von financiën 13.210.000 bijdraagt in het fonds ter ondersteuning der werkloozcn; de werkgevers betalen 19.510.000 en de arbei ders 17.340.000. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Primo de Rivera's cischcn. B e r 1 ij n, 18 Febr. (V. D.) Naar uit Madrid wordt gemeld, wil Primo de Jiivera slechts dan met Abd-el-Krim vrede sluiten, indien do Riff-benden volslagen ontwapend zullen zijn cn Abd-el-Krim den sultan van Marokko erkent. BULGARIJE. EEN NIEUWE POLITIEKE MOORD. Dinsdag is te Sofia voor de hoofdkazerne een schildwocht vormoord. Tcrzelfdcrtijd riel een communistisch afgevaardigde door den kogel von een onbekend gebleven moordenaar, die een officier, die hem vervolgde, wondde cn daarop verdween. De overheid heeft strenge maatrege len genomen om aan de bedrijvigheid van de terroristen pool cn perk te stellen. RUSLAND. HET VERDAG MET JAPAN. Ratificatie door Rusland, Blijkens een Berlijnsch bericht heeft het cen traal uitvoerend comité to Moskou het Rus- sisch-Joponsch verdrag geratificeerd, ARABIE. DE STRIJD IN HEDJAZ. Dc beschieting von Djcddoh. Officicele, te Londen ontvangen, berichten uit Djeddah melden, dat de stad vier dagen lang door dc Wahabieten vrij hevig gebombardeerd is, maar dat het bombardement nu steeds in hevigheid afneemt. Dinsdog vielen er slechts ongeveer 20 granaten in de stod en gisteroch tend was er nog geen schot gelost. De gebou wen van het Engelsche ogentschap zijn twee maal getroffen en de consulaten van de andere landen zijn olie eveneens getroffen of maar tcr- nouwernnod gespaard. Van de personeelen is echser niemand getroffen cn, voor zoover be kend is, zijn ook geen andere vreemde onder danen geraakt Laat ons dat zijn, wat we zijn en spreken wat we denken en in alles waar zijn Longfellow. i ii door r MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van \V. E. PONT. 43 „Ja, ik hoop het ook", stemde Molly hoop vol toe. Maar den volgenden morgen bleef zij in bed, snuffend en klagend over hoofdpijn cn pathe tisch berustend bij de gedachte dien dag onder de wol door te brengen. Het was duidelijk, dat zij andere menschen niet met haar gezelschop kon opschepen, en 's middags installeerde Sara haar dus genoegelijk met een nieuwe novelle en een doos sigaretten naast haar bed en ging alleen den weg op naar Rozenhof. Daar vond zij Garth Trent, die naast de rust bank van Herrick zat in een enthousiast ge sprek over amateur-fotografie verdiept. Maar zoodra zij binnenkwam, verdween de opge wekte, belangstellende uitdrukking van zijn ge laat en heel spoedig na de thee nam hij af scheid en geen vriendelijke smeekbeden van de Lavendel-tapte konden hem overhalen Iartger te blijven. Sara voelde zich gekwetst en boos. Sedert den dag van den tocht naar Duivelskop-eiland, had Trent haar gezelschap strikt vermeden, zoo dikwijls de omstandigheden dat veroorloofden en zij begreep zeer goed, dat haar tegenwoor digheid op Rozenhof oorzaak was van zijn vroeg vertrek dien middag'. Een flikkering van toorn schoot uit haar zwarte oogen, toen hij hoor dc hand gaf tot of- scheid. „Het spijt mij, dat ik u weggejaagd heb", zei ze scherp, op nauwelijks hoorbaren toon, waar in een bitterheid klonk even groot als de zijne. Hij antwoordde niet, liet alleen haar hand da delijk los, alsof iets in haar woorden een won de plek in hem had aangeraakt. „Wat jammer, dat mijnheer Trent zoo gauw al weg moest", merkte juffrouw Lavinia op, met onschuldige spijt, toen hij de kamer ver laten had. „Ik ben bang, dat wij hem er nooit toe zullen krijgen werkelijk gezellig te zijn, die arme, beste manHij schijnt een beetje uit zijn humeur te zijn vandaag, geloof je ook niet op eenigszins aarzelenden toon. ,,Hij is een lomperd I" viel Sara kort maar krachtig uit. Miles schudde het hoofd. „Neen, dat is hij niet", zei hij. „Maar hij is een door en door ziek man. Ik ben er zeker van, dat hij zijn ziel vroeger geweldig gewond rnoet hebben."' „Hij behoeft dan toch zoo niet met het feit te koop te loopen", wierp Sara onverzoenlijk tegen. „We krijgen allen ons deel van tegen spoed. Garth stelt zich aan alsof hij er het monopolie van heeft." ,,Er zijn wel wonden, die niet verborgen kun nen worden", antwoordde Miles rustig. Sara glimlachte even. Je moest toch altijd bukken voor Herrick's ruime verdraagzaam heid ten cpzichte van de menschelijkc natuur. Het was bijna een uur later, toen zij einde lijk huiswaarts ging; in haar hart was, on danks hönrzelf, iets van de vriendelijke zacht moedigheid, die deel scheen uit te maken van de atmosfeer ven Rozenhof. Buiten wachtte haar de kalme rust vol zoe ten reuk van den Jimi-avond. Teero zachte geuren dreven over de heggen cn velden daar achter, en nu en don klonken een paar tonen van het gezang van een merel uit een naburig boschje, plotseling ofbrekend en wegstervend in slaperige, tevreden kweel geluidjes. Over de baai stond de zon laag aan den ho rizon en schoot over het water langer stralen van goud en oranje, die versplinterden in dui zenden kleine flikkerlichtjes, wanneer een rim peling over het water gleed en ermee speelde. Alles was zoo rustig cn kalm en Sara wan delde langzaam verder, half-wakkcr droomend onder den invloed van deze vredige atmosfeer. Zelfs de veelvuldige verwarringen en moeilijk heden van het leven schenen op den uchter- grond te raken en minder belangrijk te wor den bij de aanraking van de troostende hond van Moeder Natuur. .Ten slotte was er nog zoo veel, zoo heel veel, dat mooi en heerlijk was, waarvon men genieten kon. Het is meestal in oogenblikken els deze, won- neer wij verzinken in kalme lijdelijkheid, dot het Lot zich voorneemt ons een meer actieve rol toe te bedeelen. In dit bijzondere geval nu nam het Lot de weinig aanlokkelijke gedaante aan van Zwar ten Brady, die plotseling uit de heg langs den weg kwam tusschen krakende takken en val lende steenen en voor Sara's verbaasde oogen stond juist toen zij het huis naderde. „Neem u mij niet kwalijk juffrouw" Bra dy trok even aan een lok van krullig, zwart haar „ik was juist op weg naar uw huis." „Naar Sunnysidc? Wel, is vrouw Brcdy weer ziek vroeg Sara vriendelijk. „Neon, juffrouw, dank u, ze maakt het nog al aardig goed." Hij hield een oogenblik op, alsof hij niet wist, hoe verder te gaan. Toen barstte hij los. „Het is over juffrouw Molly omdat de dokter niet thuis is." „Over juffrouw Mol)y Sara voelde plotse ling een steek in haar hart. „Wat bedoel je Gauw Brady, wat is er „Wel juffrouw, ik heb d'r zooeven zien weg- rije naast meneer Kent in z'n groote auto. Ze sloegen den weg naar Londen in en Brady schuifelde verlegen met zijn voeten „en omdat meneer Kent een getrouwde man is, mag ik een boon zijn als-tic wat goeds met juffrouw Molly voorheeft." Sara kon wel stampvoeten von kwaadheid. Zoo'n dwaas kind, zoo'n onzinnig dwaas kind, om zoo maur op een avond een outo-rit te gaan maken I Een of ander mankement, ten gevolge daarvan laat thuiskomencn heel Monkshaven zou vol verhalen zijn erover f Maor voor het oogenblik was er niets to doen dan Brady op zijn plaats te zetten cn te hopen, dat Molly gauw terug zou keeren. „Wel Brady", zei ze kalm, „ik denk, dat me neer Kent goed genoeg chnuffeeren kan om juffrouw Molly veilig cn wel weer thuis te brengen. Ik geloof niet, dat er eenige reden lot bezorgdheid is." Brady staarde haar ean met zijn waterige oogen. „U heeft het niet begrepen, juffrouw", zei hij norsch. „Meneer Kent is heelcmaal niet van plan juffrouw Mojly veilig terug te brengen. Zc hadden hun bagage bij hun in de auto en meneer Kent stopte aan het Ciiff Hotel om het reservoir to laten vullen cn nam zoo iets von een half dozijn blikken benzine mee." In een oogenblik stond de vreeselijke betce- kenis van dc heele geschiedenis haar voor den geest. Molly was er vandoor gegaan weg- geloopen met Lester Kent I Het was nu gemakkelijk, genoeg met do bij zonderheden, die Brady langzaam en onverbid delijk opgesomd had, te begrijpen hoe olies in zijn werk was gegaan, welko bcteekenis ieder klein feit ols een nieuwe schakel in den ket ting van den waarschijnlijken loop der gebeur tenissen kreeg. Molly's ongewone geheimzinnigheid; haar vreemd, onberekenbaar humeurhaar verwar ring toen zij hoorde, dut zij op Grecnucres ver wacht v/eró, terwijl zij van te voren al had of- gcspioken Lester Kent in Oldhampton tc ont moeten en ten slotte de plotselinge „kouvatte- rij", die tijdens hu.?r vader's afwezigheid zicJ* had geopenbaard en die haar een middag zon der toezicht hoci bezoigd. En de gelegenheid voor het nemen van alle maotregelen die waarschijnlijk al beraamd waren en alleen op het geschikte oogenblik voor uitvoering wacht ten had zij gekregen, toen zij naar het postkantoor moest om voor haar vader het te legram te verzenden het was even gemak kelijk twee telegrammen te zenden als één. De kleur vcidween longzaom van Sara's ge laat, toen de volle beteekenis van dit alles tot hoor doordrong en zij wankelde even op haar knieën. Met ruwe vriendelijkheid stak Brady een vuile hand uit om haar te steunen. „Houd u maar bedaard, juffrouw. Ze zullen niet heel ver komen. Ik heb om zoo te zeggen, het benzme-reservoir niet gevuld", hij grijnsde „en van de kannen, die ik in de auto heb gezet, zijn er niet meer dan twee v/oor wat in zit De rest waren allemaal leeg"zijn hede gezicht v/as één grijs „die heb ik netjes achterin geschoven. Meneer Kent zal geen tachtig miji ver zijn of hij zal moeten stoppen, geloof dat maar I" (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1