Liebig Harmoniums Pianohandel L KLEIN Ce Kluizenaar van Fai-lnd. Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van ABONNEMENTSPRIJSperD"D'CB 'oot „UE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIÈN mei inbegrip van een BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK Lips Safe - Loketten VOORJAARSHOEDEN „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat BINNENLAND. FFUIt LETON. 23e Jaargang No. 198 toort 2.10» idem nas co per pos) t 3.per week (met eratii rerreker ng togen oageiukfecs) 0.17* alxondeilyke Dammers 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^„HEMSCHE^oWWAL 2A. POSTREKENING M*. 470IO. TEL. INT. 51». Vrijdag 20 Februari 1325 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Ucldadighcids-adve tentiën voor de belft der prijs. Voor handel en bedrijt bestaan zeer vooidcclige benalincen voor het advertecien Kcne circulaire, bevattende de vooiwaaxdca. wordt op aanvraag tocqeronden. DIIITSCH' AND. DE MOEILIJKHEDEN MET ROEMENIE. Naar uit Berlijn wordt brricht.is de rijks- regeering voornemens het Roemeensch-Duitsch geschil aan dc Commissie van Herstel voor te leggen. DE LOONSTRIJD IN DE DUITSCHE MIJN-INDUSTRIE. De bond van mijneigenaars en de mijnwer kersbonden hebben bij de onderhandelingen, die tegenwoordig' op het rijksministerie van arbeid plaats vinden, verklaard, dat zij hun afwijzende houding ten opzichte van de arbi trale uitspraak moeten handhaven. Het minis terie van arbeid zal dezer dogen een beslissing nemen. ANTI-MILITARISTISCHE PROPAGANDA ONDER DE FRANSCHE SOLDATEN. Een veroordeeling. De Fransche krijgsraad te Dusseldorp heeft twee jonge arbeiders, tot de communistische partij behoorend, wegens anti-militaristische propaganda onder de Fransche troepen in het bezette gebied tot onderscheidenlijk drie en een ha'f en drie jaar gevangenisstraf veroor deeld. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Ebcrt in de zaak betrokken. De rijksdagcommissie van onderzoek naar de financieelc schandalen heelt gisteren o.a. staats secretaris dr. Meissner verhoord, die verklaarde, dat hij, afgezien van de toevallige ontmoeting, nooit in betrekking tot de Barmots heeft ge staan. President Ebert heeft in Mei 1919 Julius Barmat tweemaal, uit politieke overwegingen, ontvangen. Sedert 10 Mei T9I9 heeft hij noch Julius noch eenig onder lid der familie weer gezien of in betrekking met hen gestaan. Een paket „Liebesgaben", dat Julius eens aan mevr. Ebert heeft gezonden, heeft deze geretour neerd. Toen president Ebcrt op 9 Mei zijn zilveren bruiloft vierde, heeft Barmat bloemen gestuurd en hiervoor heeft de president, naar het gebruik wil, hem met een kaartje bedankt. Vervolgens vertelt Meissner, dat de afge vaardigde Krüger, onder misbruik van het stempel van den rijkspresident, familiebeden van Barmat voor een pasvisum heeft aunbevolen bij het Duitsche consulaat-generaal te Amsterdam. Het lijdt geen twijfel» dat deze handelwijze van Krüger alsmede diens machtiging aan Barmat om uit het bureau van president Ebcrt te tele- foneeren persoonlijke eigenmachtigheden waren. Tevens was een verklaring voorgelezen van den voormaligen Pruisischen eersten minister Hirsch, behelzend, dat hij noch schriftelijk noch mondeling ooit voor de Barmots is opgekomen. Noske, opperpresident van Hannover, deelde mede, dat hij nog nooit een van de Barmats gezien heeft. bj(et Duitsche gezantschap in Den Haag heeft uit zijn akten geconstateerd, dat Julius Barmat op 20 Mei 1919 een pas-visum voor 3 maanden heeft gekregen. Het telegram van Barmat aan Wels dagtcekent van 15 Mei T9T9. De potlood» aanteckening van den rijkspresident op het tele gram is pas op 20 Mei, tegelijk met het tele gram, in het particuliere bureau van den rijks president beland, m. a. w. op een tijdstip, dat Barmat zijn visum voor drie maanden al had. BELGIE. DE VLIEGTOCHT BRUSSEL-CONGO. De vlieger Thieffry is gisterochtend om half 'acht te Co'Iomb Bechar opgestegen. Een uur daorna heeft men hem op weg gezien naar Wa len, het eindpunt van de derde etappe, waarin hij een tusschenlanding zou doen te Adror. Gisteravond had men nog uit geen van beide plaatsen te Brussel bericht van zijn aankomst ontvangen. De heele afstand van Colomb Be charWalen bedraagt 900 K.M. FRANKRIJK. DE FRANSCHE FINANCIËN. Verklaringen van Clémente). Clémentel heeft in de Kamer bij dc behan deling van de financieelc wet verklaard, dat de tegenwoordige toestand stellig zal verbeteren door de geduldige, langzame cn voortdurende inspanning van het Fransche volk. Hij wees erop, dat hij de balans van den economischen en finoncieelen toestand van Frankrijk heeft opgemaakt om te bewijzen dot, niettegenstaan de de leeningen, die Frankrijk gedurende den oorlog gedwongen is geweest te sluiten, de wil van alle Franschen voldoende zal zijn om net werk van het herstel te doen slagen. De regee ring is geenszins voornemens door het afschaf fen van het borderel voor de coupons en het affidavit van controle af te zien. Zij hoopt vast, dat de heffing van de oorlogswinstbelos- ting in 1925 haar beslag zal krijgen. Clémen tel voegde eraan toe, dat de in-werking-stel- ling van het plan-Dawes het eerder dan ge dacht werd mogelijk zal maken 1250 millioen op de begrooting van 1925 te brengen, zonder nog rekening te houden met de leveringen in nature, die Duitschlund zal moeten opbrengen. Hij gaf de Kamer de verzekering, dot niet al leen Frankrijk, maar alle geallieerden, Amerika inbegrepen, erover zullen waken, dat Diritsch- land, dat aan de Roer-industrieelen ontzagge lijke schadeloosstellingen toekent, zijn belas tingplichtigen ten minste evenzeer belast als de meest belaste geallieerde belastingplichtigen, zooals dit bij de verdragen is voorzien. Hij legde den nadruk erop, dat de belastingen meer don 30 pet. van de totale inkomsten van het land opeischen cn wees hen, die den toestand van Frankrijk met dien van Duitschland ver gelijken, erop, dat dc Fransche regeering steeds c-n systematisch elke inflatie heeft geweigerd. Het Fransche geld zal geheel zijn waurdc her krijgen. De regecring zal het binnenkomen van de belastingen versnellen en alle maatregelen nemen, die geld in de schatkist kunnen bren gen en daarna al hnar krochten wijden aan de consolidatie van de schuld en de gezondma king van het geld. Hij kondigde de stichting aan van een wisselkas op termijn om den koers te stabiliseeren en bevestigde, dat er volstrekt geen reden, noch binenlandsch noch büiten- lnndsch, bestaat om de heiligschennende woor den „failliet" en „catastrophe" uit te spreken. De meerderheid van de bevolking blijft steeds haar spaargelden bij den staat beleggen. Wat betreft de onderlinge schulden der ge allieerden is de minister van meening, dot een regeling nuttig en noodig is. Frankrijk heeft nooit, zooals sommige Amerikaansche bladen hebben beweerd, erover gedacht zijn schulden te verloochenen. Het vraagt alleen, dat men rekening zal houden met de omstandigheden, waörönder haar schulden zijn aangegaan en dat men een uitstel zal toestaan, voldoende om den frank zijn waarde te laten behouden. Hierover is tusschen Parijs en Washington nog maar een eenvoudige gedachtenwisseling ge voerd, maar het is niet twijfelachtig, of onze Amerikaansche vrienden zullen ons de facili teiten verlcenen, die wij van hen verwachten. Vervolgens bracht hij hulde aan de hartelijk heid waarmee het Engelsche ministerie, o. a. Churchill, zijn voorstellen heeft geformu leerd. De publieke meening in Engeland heeft begrepen, dat het de groote kwestie is, die geregeld moet worden twee naties tot elkaar te brengen, die door niets mogen worden ge scheiden. De minister eindigde met een be roep ted oen op alle klassen van het volk om den finoncieelen toestand definitief gezond to maken, teneinde Frankrijk te bevrijden en het toe tc staan te doen, wat het alleen wenscht te werken. De olgèmeene bespreking is thans gesloten. ZWITSERLAND. GOUDVERVOER PER VLIEGTUIG. Twee der toestellen over tijd. Enkele dagen geleden werd een groote goud voorraad van Londen naar Zwitserland per vliegtuig getransporteerd. Nu wordt uit Bazel gemeld, dat twee dezer vliegtuigen sinds twee dagen over tijd zijnwaarschijnlijk moesten zij wegens storm een noodlanding doen. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. van de fijnste en zuiverste harpeffecten tot bruisende forte registers; artistieke afwerking Utrechtschestraat 44. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Reeds on'vingen wij een uit- ■n gebreide sorieering u-mara 8.75 6.90 4.75 Laat thans Utv oude hoeden vermaken ■HBB AMERSFOORT "-"-rr ENGELAND. GEEN AANBOUW VAN NIEUWE OORLOGSSCHEPEN. Van Britschc zijde wordt verzekerd, dat het kabinet besloten heeft, hangende het onderzoek der commissie voor het heele vraagstuk van de vervanging van verouderde schepcrt, geen aanbouw von nieuwe schepen in de marinebe- grooting op te nemen, die niettemin 4 millioen pond sterling hooger zal zijn dan de loopende begrooting tengevolge van de kosten voor de super-dreadnoughts, die hun voltooiing naderen en dc eerste groote termijnen voor dc vijf krui sers, waartoe het vorig jaar besloten is. Als de ontwapeningsconferentie niet doorgaat, acht men het moeilijk, dat de admiraliteit nog in den loop van het nieuwe begrootingsjoar met aan vullende begrootingen zal komen. EEN BRITSCH MINISTERIE VOOR RIJKSAANGELEGENHEDEN. De Engelsche premier Baldwin heeft gisteren een belangrijke verklaring afgelegd in het La gerhuis. Hij zeide, dot hij de mogelijkheid overweegt het ministerie van koloniën te ver- anderen in een rijksministerie cn den minister van koloniën den titel te geven van „Secre tory of state for imperial affairs". PERZIE. DE SJAH MOET NAAR ZIJN LAND TERUGKEEREN. Berlijn, 19 Fcbr. (V. D.) Naar uit Te heran wordt gemeld, heeft de Perzische regee ring den sjah dringend verzocht naar Teheran terug te keeren. VEREEN?GDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE ONTWAPENINGS PLAN. Het standpunt van Engeland. Van Britsche zijdo wordt vernomen, dat er tot dusver geen voorstel nopens een ontwnpe- ningscon foren lie van Coolidge is ontvangen. Aon elk Amerikaonsch voorstel zal echter nlle aandacht worden geschenken. VERBETERING DER VLOOT. President Coolidgc heeft bekend gemaakt, dot dè vloot op dc volgende punten verbete ring behoeft: ten eerste moeten de slagschepen gemoderniseerd worden zonder vergrooting van den elevatiehoek der kanonnen; ten tweede moet het aantal moederschepen voor vliegtui gen cn het aantal vliegtuigen worden uitge breid; ten derde dienen er twee nieuwe kruisers van 10.000 ton worden gebouwd. Ondanks de besparingen op de begrooting worden de extra- uitga ven geschat op 30 millioen dollar gedu rende het loopende jaar. DE SLACHTOFFERS VAN DE LUSITANIA. Duitscliiand moet betalen. Dc gemengde Duitsch Amerikaansche com missie heeft beslist, dut Duitschland verplicht is schadevergoeding te veileencr aan de Ame rikaansche burgers, die verwanten of nakome lingen zijn van Engelsche onderdanen, die bij de ramp van de Lustiono omgekomen zijn. CANADA. TEGEN DE KU KLUX KLAN. De provincie Ontario (Canada) heeft gewei gerd dc Ku Klux Klan te Toronto als verecni- ging in tc schrijven. Volgens den commissaris von de provinciale politie zijn er ook afdee- lirvgen van dc Klan gevormd te Niagara Falls, Hamilton en Montreal. Dc eigenlijke stichters zijn onbekenden uit de Vereenigde Staten. Tweede Kamer. Donderdag was aan de orde dc- wijziging der rcgeeringsreglementcn van Indië. Dc heer vanBoetzelaer van Dubbel dam wijst op het belang van dit wetsontwerp, dat naar inhoud en' vorm teleurstelt. De thans gevolgde wijze van behandeling, leidt niet tot het beoogde doel. De heer Feber schetst de veranderde men taliteit der inlandsche bevolking. Van een al- gemecnc volksbeweging naar autonomie is echter geen sprake. No de thans hangende reor ganisatie moet de fundamenteelc staatsinrich ting van Indië worden ter hand genomen. Dc positie van den Gouverneur-Generaal is volgens het ontwerp zeer onzeker. Spr. veroordeelt de instelling van een wetge- venden raad. Het wetsontwerp dient veel verbe terd te worden. Dc heer Rutgers betoogt, dut van den Volksraad zelf zal afhangen, of er invloed van kan uitgaan, doch de Gouverneur-Generaal blij- ve de man van de Nedcrlandsche regeering. De heer Van Rijckevorsel bepleit be hoedzaamheid in de hervorming. Een geheel onafhankelijk Indië zou spoedig een prooi zijn eencr buitcnlandsche mogondheid. De Gouver neur-Generaal moet blijven oen levende trait d'union tusschen moederland cn koloniën. De Minister van Koloniën vangt zijn rede nan met een historische beschouwing over dc tot standkoming van het wetsontwerp. Of in het wetsontwerp dc juiste verhoudin gen zijn getroffen, is een quacstic van persoon lijke opvatting. Uitstel van hot wetsontwerp zal bij velen in'Indië ontevredenheid verwekken. Spreker ontkent, dut de positie van den Gouverneur-Generaal in gevonr wordt ge bracht. Berichten. Dc Staatscourant van heden 19 Fe bruari bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot vice-president der rechtbank tc Arnhem mr. H. \V. van Tienhoven, thans rech ter in gemeld college; op verzoek eervol ontslagen den militairen- apotheker tweede klasse op non-activiteit W. F. Woutmun, van het personeel van den Genees kundigen Dienst der landmacht, en is hij be noemd tot rcservc-militoirc-opothckcr tweede klasse bij dat personeel; op verzoek eervol ontslugen dc rcservc- ecrste-luitenant voor speciale diensten B. C. Clodder, van den stof der artillerie; benoemd bij het reserve-personeel der land macht bij het personeel von den Geneeskundi gen Dienst, tot reserve-officier »'an gezondheid der 2c klasse de heer A. G. Welker, arts; benoemd tot burgemeester van Streefkerk cn Bleskcnsgroaf J. \V. C. Dekking; verlof verleend tot hét nonncmen van het ordetcekcn von ridder der Orde van den Heili gen Grcgorius den Groote, van don Heiligen Stoel, J. J. van Mierlo, bankier tc Breda; overgeplaatst bij het regiment grenudiers do reserve-eerste-luitcnont jhr. J. A. A. vnn Pnn- huys, van het regiment jagers. DE GOUDEN STANDAARD. Overleg met do Ncd. Bank. Antwoord ven den heer Colijn, dimster ven Financiën (ingezonden 17 Februari 1925), op de vragen van den heer Dobbelmann betref fende maatregelen in het heiang van het Ne» derlnndsche muntstelsel. In antwoord op de door het b'd der Kemcr den heer Dobbelmann gestelde vragen, heeft dc ondcrgcteckende .dc eer, het navolgende mee te dcclen lo. Handhaving van den gulden o<> het goud- peil acht de ondcrgcteckende gewensebt 2o. Over het tijdstip, waarop de hiei bedoel de uitzonderingsmaatregelen dienen te worden ingetrokken, heeft dc ondergctockcndc reeds vóór eenigc mnnnden overleg gepleegd met den president von de Nedevlatidsche Bonk. Een be slissing kon nog niet worden geuomen, aange zien onze houding ten dezen noodzakelijker wijze beïnvloed wordt door hetgeen elders ter zake wordt overwogen. 3o. Naar het voorkomt, vcreischt deze vraag thans geen beantwoording meer. GEORGANISEERD OVERLEG IN AMBTENARENZAKEN. Mr. Kon voorzitter der Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg. Mr. Kon, secretaris-generaal in nlgemcenen dienst, wordt bestemd tot voorzitter, onder wiens leiding de besprekingen von de gereor ganiseerde centrale commissie voor georgani seerd overleg in ambtenarenzaken zullen wor den gehouden. DE AFGELASTE VERGADERING VAN „KRIJGSWETENSCHAP". Vragen van den heer Tilonus. In verbond met hetgeen cenigen tijd geleden gemeld werd, omtrent het niet doorgaan, naur het heet op hooger gezag, van een vergadering van dc „Vereeniging ter beoefening van dc Krijgswetenschap", waarin door ccn hoofd officier von den generolcn staf bepóalde stel lingen met betrekking tot de kustverdediging zouden worden verdedigd, heeft hel Tweede Kamerlid Tilanus tot den Minister van Oorlog eenigc schriftelijke vragen gericht. Wijs zijn zij, die leven om zich vrij te maken van hun fouten. Fr. dc Groote. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W E PONT. 44 -- - Sara keek naar Brady's slim, vriendelijk ge richt met een bijna harte!ijken blik. „Waarom deed je dat vroeg zij snel. „Meneer Kent had nog wat van me te goed van deze laatste drie jaar", antwoordde hij goedmoedig. „En ik vergeet nooit terug te be talen. Ik was u óók wat schuldig, juffrouw. "Want ik ben niet vergeten, hce u voor me ge sproken hebt, toen ik op stroopen betrapt wier." Sara stak hem onwillekeurig de hand toe ei\ Brady kwam schaapachtig met zijn grootcr., vuilen poot voor den dag. „Je hebt mij meer don terugbetaald, Brady", zei ze warm. „Donk je wel Haastig ging zij oen weg op en liet Brady staan, die beurtelings naar zijn rechterhand en haar verdwijnende gestalte staarde. „Ze is echt vriendelijk, die juffrouw Ten- nant", en met deze overtuiging zwaaide hij heen om zich een roes te gaan drinken in den „Vroolijken Zeeman". Zwarte Brady was eigen lijk niet meer dan een onverklaarbaar men gelmoes van goede en slechte ingevingen zooals zoovelen, óók van beteren stand. Zoodra zij thuis k\t'am, vloog Sara naar bo ven naar Molly's kamer. Daar stond Jane Crab te staren naar al de blijken van een overhaast vertrek om haar heen een omgeval len stoel hier, een leege hoedendoos daar, la den opengetrokken, klecrcn overal verspreid. In haar hond had ze een pakje van den apotheker, keurig gelakt cn met een etiketzij frommelde het heen en weer in haar bevende, rimpelige oude ringers. Bij het hooren van Sara's voetstappen draaide zij zich om met een uitroep van ver lichting. „O, juffrouw Sara I Gelukkig, dat u er bent I Wat is er toch gebeurd? Jufrouw Molly lag hier nog geen drie kwartier geleden in bed I" Haar krolenoogjes dwaalden de kamer rond en plotseling was ze met een sprong bij de toi lettafel. „Hier, juffrouw, daar is een briefje, dat ze voor u heeft achtergeloten I" riep ze uit, pakte het beet en duwde het Sara in de hand. Het was een krabbeltje in Molly's groot, on regelmatig, kinderlijk handschrift, een pathe tisch mengsel van een biecht en een verdedi ging. ,Ik voel me echt een, draak, Sallylief, jou achter te laten om vader alles te zeggen, maar hot was mijn eenigc kans om weg tc komen, want ik weet, dat vader me nog in geen jaren en Jaren toestemming zou hebben gegeven om tc trouwen. Hij Avil niet begrijpen, dat ik vol wassen ben en Lester en ik konden niet al dien tijd wachten. „Ik voelde me als een bedriegster gister avond, toen ik je al die drukte over mijn zoo genaamde verkoudheid bezorgde, jou engel Vergeef het mij alsjeblieft En je moet bij ons komen en een tijdje blijven logeeren zoodra wij van onze huwelijksreis terug zijn. Morgenoch tend trouwen wij. Molly. „P.S. Wees maar niet bezorgd het is al les goed voor elkaar en in orde. Ik ga recht streeks naar het huis van een van Lester's zusters in Londen. „P.P.S.S. Ik ben waanzinnig gelukkig." Sara's oogen waien vochtig, toen zij het haastig gekrabbelde briefje doorgelezen had. „Morgen trouwen wijDut blinde, aandoen lijke vertrouwen daarop I En wanneer Zwarte Brady de waarheid had gesproken, wanneer Lester Kent een gehuwd man was, zou dat „morgen" een jong meisje, eigenzinnig en vol goed vertrouwen, doen veranderen in iets waar aan Sara niet durfde denken. De gedachte aan den blik van die goudbruine oogen, wanneer Molly de waarheid zou hooren, bracht haar een snik in de keel. Zij wendde zich tot Jane Crab. „Luister eens, Janc", zei ze kort en bondig. „Juffrouw Molly is er vandoor met meneer Kent. Zij denkt, dat hij haar trouwen zal. Maar dat kan hij niet doen hij is al getrouwd...." „Groote hemel I" Alleen maar die cene uitroep, en toen begon Jane's onderlip krampachtig te trillen, twee tra nen kwamen uit haar oogjes cn het hcclc ge zicht vertrok als dat van een baby. Sara pakte haai bij don arm cn schudde hear heen cn weer. „Huil niet I" zei .zo heftig. „Daar is geen lijd voor I We moeten haar redden we moeten haar terughalen, vóórdat iemand het weet. Be- griip jeHoud dadelijk met dat gehuil op 1" Jane gaf onmiddellijk gevolg aan deze for- sche gebiedende wijs en slikte snuffend haar tronen op. Plotseling viel haar oog op het pakje van den apotheker, dat ze nog in de hand geklemd hield. „Wat een doortraptheid ven d'rf" riep re verontwont-digd uit. „Mij te vragen noor den apotheker te eraan om aspirine te halen voor d'r hoofdpijn l En ik, dwaas, niets vermoedend, ik go d'r heen l Daar heb ie 't spul I" cn ve nijnig slingerde 'p het pnhje tegen den grond. „Nou, juffrouw Molly ral nou wat enrers te verduren hebben dan hoofdpijn, denk ik „Moor dat mag juist niel, Janc! We moe ten haar op de een of andere manier terugha len." Hoewel Sara met groote overtuiging sprak, werd zij inwendig verteerd door anust. Wat konden ze doen twee zwakke vrouwen En tot wien konden ze zich wenden om hulo Miles?"Die was kreupel. Hij kon evenmin hel- Dcn als zij zelf. En Selwvn was weg, buiten het bereik „Wij moeten haar terughalen", herhaalde zij koppig. „En hoe, als ik vragen mag, juffrouw Sara V' vroeg Jane bitter. „Wi| u misschien achter de auto aan gaan hollen Een oogenblik zweeg Sara. De sarkastische vroeg bod een vonk in haar doen on'vlammen en Te dacht nu snel no, terv.ül eindelek een plan begon od te duiken in den moolstroom van haar gedachten. Garth Trent! Hij kon haar helpen? Hij bod een nuto. Sara wist niet var. welke groot'c, mrar zij was er .zeker van, dat Trent er alle snel heid uit zou balen, die er maar uit te halen viel Met hun beiden hij en zij zouden ze Molly in veilior^oid kunnen krijgen Sara wendde zich- to{ Jane. „Kom mee naar den stal en help mij de nonny van den dokter inspannen. Je weet{ hoe je dat doen moet, niet „Ja, juffrouw, ik heb meneer dikwijls ermee geholpen. Maar u zal geen auto ooit inholcn met den ouden Toby, juffrouw." „Neen, dat ben ik ook niet van plan, ik wil naar Far End rijden. Meneer Trent zal ons wel belncn. Maak ie maar niet ongelukkig Jane." 7ri ze, terwijl Jane on weg nonr den stol een «rik niet kon inhouden, „we zullen juffrouw Molly terugbrengen. En hoor eensMevrouw ^ehvvn ma<r «-een woord van dit alles hooren. Begriio je Wanneer ze je iets vraagt, zeg den, dat juffrouw Molly en ik niet thuis eten. Dat zal maar al te waar zijn ook", voegde zij er grim mig bij, „wanneer we ten minste iets tc eten krügen Jane snufte cn snikte hoorbaar. „Ja juffrouw", zei ze onderworpen. ..U cn juffrouw Molly komen niet thuis eten. Ik zoï 't niet vergeten HOOFDSTUK XVII Dc vervolgers Selwijn's ponny was nog zelden tot zulk een vaart aangezet, als waarmee Sara hem nu voortjoeg. Den heuvel op gunde zij hem den 'ijd ols goede rijdster wel wetend, dat wanneer ie een paard een heuvel on te veel voor'japgt, het vepl <rnuver moe wordt en je zoodoende meer tijd verliest dan wint. Moar de heuvel of on den vlakken grond, dreef Sara, Tohv n et Irid-^els cn zweep aan tot verbaz'ngwekkendc «snelheid. Misschien voelde het uoed^artigc klei ne dier iets van haareigen haast, want het degrl 7iin uiterste heet cn bracht haar naar Far E^-d in korter tijd dan zij voor mogelijk had gehouden. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1