BLÜTHNER PIANO'S Indische Armbanden tegen Rheumatiek Pianohandel L. KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN IBÜKNEMENISPÜIJSperT'AmtT> „DE EEMLANDER" PRIJS OER AOÏERIENTIÉH L]r"*'L BUITENLAND. Groote sorteering Radio-Artikelen A. VAN DE WEG, Langestraat 23. Tel. 217 VOORJAARSHOEDEN Langestraat 43 - Telefoon 852 EERSTE BLAD. HARTEN voorheen Nieweg en v. Harten LANGE BEEKSTRAAT 37 - Tel. 317. „l'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat POLSHORLOGES voor Dames en Heeren PHILIPS LAMPEH. 23e Jaargang No. 199 'oort 2 10. idem nsnco per pos! f 3.per wcca (met Titls Ttirek.er.ng tegen ongcukkc^) 0.17*. afzonderlijke nummers 1 LD5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU- ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47810. TEL. INT SIS. Zaterdag 21 Februari 1925 hcv'ftsn«s=5?.er, elk» 0 25. i i«v.jti.inb c din$»n ?en«iS» %c*r* d c helft der prfs. »or h*r»tLI ca bedrid zeei vooidwC "«je btp«*inrcn Yoor hst advcr'cetea ucne circulaire, bevattende dc voorwanden. wordt op aanvraag toeqezonden. fVTrrcjoqi ANH DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. Het rapport <lcr militaire corlrólecommissie. De Belgische regeering heeft het rapport der militaire controlecommissie ontvangenhet is ter onderzoek gegeven aan den generalen stof. DE BETALINGEN AAN DE ROERINDUSTRIEELEN. Bij het debat in den rijksdag over de beta lingen aan de industrieelen van het Roergebied heeft de rijksminister van financiën erop ge wezen, dat de regeering steeds voornemens is geweest deze aangelegenheid dadelijk aan den rijksdag na diens bijeenkomen voor te leggen. Afgevaardigde dr. Hertz (soc.) constateerde, dat het memorandum van de regeering geen voldoende inlichtingen verschaft. Het geeft de briefwisseling Stresemann-Stinnes slechts ge deeltelijk weer. In verband met de pogingen van rechts, om de vroegere soc. ministers mede verantwoordelijk le stellen voor de uitbetalin gen, moeten de soc. van den tegenwoordigen rijkskanselier verlangen, dat hij verklaart, dot zijn ambtsvoorganger, de minister van finan ciën dr. Hilferding, niets te maken heeft met die aangelegenheid. Rijkskanselier Luther knikt daarop bevesti gend met het hoofd en verklaarde in den loop der discussies nog, dat men niet moet denken, dot de 700 millioen slechts onder enkele groote firma s waren verdeeld: het aantal dergenen, die schadevergoeding hadden verkregen, beliep 4000. De uitkeeringen waren gedaan ter be strijding der werkloosheid in het bezette gebied en om het economische leven op dreef te hou den. B e r 1 ij n, 2 0 F c b r. (H. N. Draadloos). De rijksdag heeft heden oen memorandum der re geering over de Roercredielcn naar de hoofd commissie verwezen en tegelijkertijd oen com missie van onderzoek, welke 21 leden telt, in gesteld. De debatten over deze kwestie hebben zeer lang geduurd. Rijkskanselier Luther noem de het de openbare meening op een dwaalspoor brengen, als men beweerde, dat de betaalde gelden slechts aan een gedeelte der bevolking ten goede zouden komen. DE ECONOMISCHE BETREKKINGEN MET OOSTENRIJK. B e r 1 ij n, 2 0 F e b r. (H. N. Draadloos). De rijksdag heeft definitief cenigc aanvullende be palingen aangenomen met betrekking tot het Duiisch-öostenrijksche economische verdrag. In de debatten daaromtrent verklaarde de rijks minister van buitenlandsche zaken, dat, ais het volgens den wensch van de beide volken ging, alle grensmuren zouden worden neergeworpen. Tegelijkertijd dee'de de minister mede, dat de volgende weck te Berlijn onderhandelingen zul len beginnen betreffende opheffing an wecler- zijdsch? economische bepalingen. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. De motie van vertrouwen verworpen. B c r 1 ij n, 20 I eb r. (V. D.) Do inotic van vertrouwen in de nieuwe Pruisische regeering onder leiding van dr. Mers is door den Pruisi- schcn landdag verworpen met 221 tegen 213 stemmen. Dc regeering-Marx treedt af. Na de verwerping der motie van vertrouwen in het kabinet-Marx hoeft minister-président Marx, namens het heele minislerio hel ontslag- der regecring ingediend. Een verwijt der democraten aon het adres der D. V. P. De democratische partij uit den Landdag zegt in een bekendmaking aan de Pruisische kiezers Een toevallige meerderheid uit de rechts.che partijen en de communisten heeft het kabinet-Marx ten vul gebracht en daardoor een nieuwe crisis in Pruisen in 't leven geroepen. De Duitsche Volkspartij heeft de groote coa litie om nietige redehen verbroken. Deze partij draagt in de eerste plaats de verantwoorde lijkheid voor het ontbreken van een krachtige regeering in Pruisen op het tegenwoordige oogenblik. De democratische groep is vost be sloten uit olie macht bij haar tot dusver ge volgde politiek te volharden. WILDE STAKING IN HET SAARGEBIED. Gemeld wordt uit Saorbrücken, d.d. 20 Fe bruari. dat op de Jolklingcr Hütte gisteren de arbeiders in een wilde staking zijn gegaan. De oorzaak hiervan is de niet in te willigen eischen vnn één hunner. DE COMMUNISTISCHE AGITATIE. Het proces te Hamburg. De jury-rechtbank veroordeelde een commu- rusten'eider uit Flensburg wegens deelneming aan de October-putsch in Hamburg en op ruiing der bevolking van het Holsteinschc platteland tot vier jaar tuchthuisstraf en vier anderen tot vestingstraffen tot "Pi jaar. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Dc zaak-Barmoj. Uit Berlijn wordt d.d. 20 Febr. aan dc N. R. C. gemeld In de Barmat-commissie van den rijksdag is vandaag eerst een brief van ScKcidcrnnnn voorgelezen, waarin deze verklaart nooit ie'.s ten gunste van Sarmat te hebben ondernomen. Als getuige is vervolgens dr. von Rosen, ge wezen Duitsche gezant te 's-Gravenhage, ge hoord. Deze zegt, ent hij zich bij zijn doelen steeds uitsluitend door overwegingen van bui tenlandsche politiek heeft leien leiden. Bin- nenlsndsche politiek cf partijpolitiek der par tijen hebben nooit invloed op zijn houding uit geoefend. Hij, voor zich, heeft met Barrnot nooit iets van doen gehad. Hij heeft eens een gunstigen indruk van Barmat gekregen, toen deze wilde beletten, dot de talrijke in Neder land wonende Russen dienst zouden nemen in de legers dpr entente. Dit heeft Rosen in een brief van 12 Maart T9I9 medegedeeld aan den toenmoligen rijkskanselier v.op Hertlmg Ook de pogingen, die Barmat later ondernam, om in verbinding te komen met do Oekraine, wa ren volgens de meening van getuige in het belang van Duitschlond. Later echter pro beerde Barmot om zelf begunstigingen te verkrijgen. Op dit tijdstip stond hij reeds bij het gezantschap bekend als een tamelijk ge wetenloos koopman. Het gezantschap heeft daarom herhaaldelijk voor hem moeten waar schuwen. De informaties, die het gezantschap over Barmat inwon, werden niet verstrekt door diens concurrenten maar in de eerste plaats door het Duitsche consulaat-generaal tc Am sterdam. Prof. Wiedenfeld, gewezen Ministeria!-di- rektor van buitenlandsche zaken, zegt vervol gens, dat Barmat in het rapport van het Duit sche consulaat-generaal te Amsterdam een twijfelachtige persoonlijkheid werd genoemd. De gewezen sociaal-democratische rijkskanse lier Hermann Muller vertelt, dat hij Barmot eihdc April T920 leerde kennen. Hij was er van overtuigd, dat Barmat millionair in gul dens was. Indien spreker en ziin partiigenoo- ten maar het geringste vermoeden hadden ge had, dat cr met Barmat1 iets niet in den haak was, zouden zij zeker niet met hem zijn om gegaan. Gedurende zijn rijkskonselierschop hebben er geen persoonlijke betrekkingen tus- schen Muller en Barmat beslaan. Spreker kon zich niet herinneren, of hij zich ooit recht streeks tot hem heeft gericht. Later heeft Müller herhaaldelijk over het gcval-Barmat ge sproken. Nooit heeft men hem intusschen kun nen aantoonen. dat Barmat zooals wel werd beweerd een Schieber of een bedrieger was. Da verdedigers van de gebroeders Barmat hebben een klacht ingediend tegen Tanr.cn- zapf, die vroeger in dienst is geweest bij dc •Amexima en, naqr men, weet, onlangs, vel schillende leden van het personeel ven de Amexima heeft trachten te bewegen hem do cumenten uit het archief van de firma tc le veren. Een paar maal is hem dit ook gelikt en het materiaal, dat hij aldus verkreeg, heeft hij ter beschikking van dc p'evs der rechter zijde gesteld. Een zijner medeplichtigen is naar Londen gevlucht. FRANKRIJK. DE COMMISSIE VAN' HCRSTEI Par ij s20 Febr. (Hevas). Börthou cn Salvago Ruggi zijn herkozen tot voorzitter en onder-voorzitter van dc Commissie van Her stel. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Dc Duitsche handelsafgcvaardigden zijn naar Berlijn vertrokken om het contact met dc in dustrieelen tc hervatten. Daarna gaan zij naar Parijs terug. DE FRANSCHE BEGROOTING. In den Senaat heeft de rapporteur-generaal van de commissie voor de financiën er op ge wezen, hoe gioot de inspanning is, die de Fran- sche belastingbetaler zich getroost, aangezien de begrooting voor 1924, waarop de op Duitschland verhualbare uitgaven zijn geplaatst, zonder die uitgaven geen tekort zou vertoonen, maar een overschot von 5641 millioen. De rapporteur voegde eraan toe: Wij hebben alleen nog maar dat bedrag te vinden om het even wicht tusschen de ontvangsten en uitgaven tc verwezenlijken op een begiooting van 35 mi'- 'liard. Op het gebied vnn dc bcgrooting is het evenmin het oogenblik voor een De Profundi's nis voor een Te Dcum. Vervolgens wees hij op de vermeerdering van den uitvoer en merkte op, dat de Franschmon hoe langer hoe meer werkt en produceert. De ontvangsten van dc spoorwegen nemen aanmerkelijk toe. De rijk dom wordt grooter uit den bodem en onder den bodem van het land en de koloniën. Er bestaat geen werkloosheid. Dit bewijst, dat Frankrijk in zichzelf vertrouwen heeft. ZWITSERLAND. HET FRANSCH-ZWITSERSCHE ZONE GESCHIL. De commissie uit den stendenraad heeft met algemeene stemmen het arbitrage-compromis tusschen Frankrijk en Zwitserland in het zonc- geschil goedgekeurd. ENGEL A Mn DE TOESTAND VAN DEN KONING. Londen, 20 Febr. (H. N.) Volgens het officieele bulletin betreffende den gezondheids toestand van den koning gaat deze goed voor uit, hoewel de nacht min of meer lusteloos was. Hoewel de termen van dit bulletin zeer ge ruststellend luiden, hebben de doctoren heden een langer bezoek gebracht bij den koning dan gisteren en het bulletin verscheen eerst laat. De stroom van bezoekers aon het paleis v.as een weerspiegeling van de publieke gevoelens be treffende den langzomen vooruitgang van den koning. De koning is nu sedert Zoterdag onge steld, cn sinds Maandag in bed, terwijl dc ver pleegsters hem geen oogenblik verlaten. De prins van Wales kwam hedenmorgen in het paleis cn bleef de lunch met dc koningin ge bruiken. DE UITBREIDING VAN' HET VROUWENKIESRECHT. Het in'liatief-voorstel verworpen. Het Lagerhuis heeft gisteren de tweede le zing van Whiteley's ontwerp tot uitbreiding van het kiesrecht lot alle vrouwen boven de 21 jaar afgewimpeld. Hij nam inel 220 tegen 155 stemmen de motie-Joynson Hicks aan, die de tweede lezing van het ontwerp in het begin van het parlementaire tijdperk verwierp, daar RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03, elke regel meer 1.— voor de meest verfijnde wenschen. RUIME SORTEERiNG UTRECHTSCHESTRAAT 44. Q. L Vertegenwoordiger der Exide Accumulatoren Continu laad- en reparatie-inrchting Afhr.len en bezorgen van accu's zonder prijsverhooging Reeds ontvingen wij een uit* ■M gebreide sorteering BHBB3 8.75 6.90 4.75 Laat thans Uw oudo hoeden vermaken ■p—m AMERSFOORT B&füSSm Juwelier Uitgebreide keuze in Goud, ZiSver en Nikkel. nanAeniing tot nieuwe verkiezingen zou moeten leiden en daarmee belangrijk wetgevend cn uitvoerend werk zou onderbreken, maar tevens de rneening uitsprak, dat het wenschclijk is, dat deze zaak ter gelegener tijd, nog tijdens den duur van het huidige parlement, opnieuw voor het Huis zoit worden gebracht. Minister Joynson Hicks, die namens dc re geering sprak, verklaarde, dat dc conservatie ve partij cr naai streeft den vrouwen gelijke politieke rechten toe te kennen als den man nen, die op 21-jarigen leeftijd kiezer zijn. Dc eerste minister zelf handhaafde ten volle zijn belofte, dat bij de volgende algemeene ver kiezingen de vrouwen gelijke rechten zullen hebben. Vandaar dut hij voorstelde de zaak naar een bespreking vnn alle politieke partijen te verwijzen Gezien dc huidige conservotieve meerderheid, is er weinig knns op nieuwe ver kiezingen voor 1929, zoodat er ruimschoots tijd beschikbaar is om de zaak te b handelen. De bespreking zou z. i. in 1926 kunnen be ginnen, waarop de wet het volgend jaar zou kunnen ingediend worden Joynson Hicks er kende in zijn toespraak, dat aan het tegen woordige stelsel groote onrechtvaardigheden kleven, die alle overweging verdienen en be handeld en uitgesneden zullen worden tijdens den duur van de thans non het bewind zijnde regeering. Het ontwcrp-Whiteley zou het aan tal vrouwelijke kiezers met 5 millioen ver meerderen. waarmee het dot der mannelijke met 2 millioen zou overtreffen. Als het re- geeringsontwerp mettertijd werd aangenomen, zou er tevens een herverdeling der zetels noo- dig zijn Macdonald klaagde ernstig over het optre den der regeering, die zich formeel verzette tegen een initiatief-voorstel. Hij viel cc re- gearing aan. omdat zij. niet den aard aangaf van de voorgestelde kiesrechtconferenlie. Al les wat gebeurd was. rechtvaardigde de ach terdocht der oppositie, dot da conserx atieve regecring, als zij kon, van plan was het kies recht naar haar hand te zetten. Baldwin zeide, dat ais leden trachtten r?-. geeringswetten in re dienen, deze daardoor zaak der regeering werden. De regeering kon niet genoopt worden haar plannen 'nopens het kiesrecht mee te doelen voor zij gereed was. De kwestie der uitbreiding van het kiesrecht tot vrouwen van 21 jaar zou door de regec ring te zijner liid worden overwogen, samen met andere kiesrecht-kwesties. TUMULT IN EEN GEMEENTERAAD. I Toen de gemeenteraad van Glasgow zich Donderdag bezig hield met de bespreking van I een voorstel om aan prins Henry het eerebur gerschap der stad aan te bieden, verklaarde een socialist! fch lid, dat dc leden van het koninklijk huis een nutteloos en pnrusitair leven leidden. Deze verklaring veroorzaakte groot tumult. De gematigde loden van den rand verklaarden, dat geer. enkel socialist een goed Bril was/ Het voorstel werd len slotte met groote mccrdci- heid aangenomen. EEN LEENING VOOR DANZIG. Londen, 20 Febr. (II N. Drami'oos). De voorzitter van den. senuat van Danzig en de Danzigsche senator, die belast is met de rege ling der findncicelc zaken der vrijstad, hebben met ccn groep Londensche banken een over eenkomst gesloten betreffende een leening van 57 millioen Danzigsche guldens, aldus meldt cie diplomatieke correspondent van de Daily Telegraph. Deze leening zal worden gebruikt voor vergrooting en verbetering van de haven van Danzig en de v tbreiJing der e'cctrischc fabrieken over het geheelc gebied oer vrijstad. De overeenkomst moet goedgekeurd worden door den senaat van Danzig cn ci?n Volken bond, onder wiens bescherming dc enclave is geplaatst. Binnenkort zal een missie uil-Danzig j naar Parijs vertrekken om met de commissie van de schadeloosstelling to spreken over eeni- ge aangelegenheden inzake staatseigendom. J I EEN CURIEUSE. EX A Y»F NK WESTIEI Londen, 20 Febr. (H N.) Dc uitgever vnn cc* Daily Mail, lord Ruthermere, zal de J volgende week een examen ondergaan, teneinde zijn algemeene ontwikkeling te toetsen; dit m verband met een kwestie met Cove, lid dor ar beiderspartij en ex-voorzittor van de nationale vereeniging van oneer wijzers. Volgens een telegram, d;.t lorei Ruthermere aan zijn blad heeft gezonden, heeft hij de uit daging aanvaard, cie Cove tot 'hem gericht heeft, nadat de Daily Mail de resultaten ge publiceerd had van een dergelijk examen, dat gehouden was voor condidatcn, die gesollici teerd hadden naar een plaats oan dc redactie onder de rubriek „Tijonieuws". De meerder heid der jongens, die ongeveer 14 jaar waren, zakte op meer dan de 'helft dar vragen cn de Daily Mail heeft deze resultaten gebruikt a!s argument tegen de geschik'hoid van het lager onderwijs in hej land Cove antwoordde hierop met een publicatie in bet arbeidersblad de Daily Herald, waarin 'hij verklaarde, dat, als Ruthermere persoonlijk een dergelijk onderzoek moet ondergaan, hij „dwaze ent woorden zou geven", of niet antwoorden Deze hoeft nu dc uitdugü g aanvaard, hoé- wel het 42 jaar geleden is, dat hij op 14-jorigen leeftijd de school heeft verlaten. Hij ge'ooft ze';, rat hij 75 van dn vragen zal beant woorde!». Als hij dit niet doet, is Hij bereid 1000 pond aap dc arbeiderspartij te betalen, mits Cove 200 ponc» aan het fonds van het blad stort, nis het examen goed afloopt. Cove heeft deze voorwaarde aanvaard met deze res trictie, dat het bedrag, hetwelk hij moet beta len, in overeenstemming zul worden gebracht met de draagkracht van zijn beurs. TSJECHO-SLOWAKÜE. DC NATIONALE VERDEDIGING. De regeering bereidt ccn wetsontwerp voor ijiznkc de militaire ontwikkeling der jeugd en der burgerij. De militaire oefeningen zullen in de scholen en in vakscholen worden gehouden. Ook zuü.en maatregelen worden getroffen om paraatheid der staatsburgers ten behoeve >an de verdediging van den stcat tc verhoogen en te vers.erken. OOSTENRIJK. COMMUNISTISCHE ORGANISATIE ONTDEKT. Te Graz is een geheime communistische c;- r.:.isatie ontdekt. Een nantsl porsanon is door c politic gjurrcslcctd. POLEN. HET CONCORDAAT MET HET VATICAAN. Naar uit Warschau wordt gemeld, bestaat het ontworpen concordaat tusschen het Vnti- cnan cn Polen uit 23 artikelen. Hierin wordt o.a. aan de katholieke geestelijkheid het voor levensonderhoud noodzakelijke inkomen ge waarborgd. Voorts worden buitenlanders van dc Poolschc bisschoppelijke waardigheid uit gesloten. DE EMIGRATIE-CONVENTIE MOT FRANKRIJK. Getcckcnd tc Warschau. Gisteren is te Warschau dc Fransch-Pool- schc emigratie-conventie door minister Godart namens Frankrijk cn door minister Sokol na mens Polen ondcrtcckcnd. ESTLAND. RUSSISCH BOMMENDEPOT ONTDEKT. Volgens berichten uit Reval is op een bui tengoed nabij het Peipusmcer ccn wapendepot gevonden, bevattende 132 bommen van Rus sisch systeem. Boeren ontdekten toevallig de zen voorraad, die pas kort geleden moet zijn verborgen. LETLAND. DE DUITSCHERS IN LETLAND. De Letlnndschc landdag heeft het wetsont werp inzake het verleunen van autonomie aon de Duitsche minde-heid oangenomen. OPSTOOTJES JF RIGA. Naar van Letlordschc zijde word» bericht, hebben er onlangs bij gelegenheid van de ge meentelijke verkiezingen onlusten plants gehad in Riga. Jongelieden, die tot dc Letlondsche nationale club behoorden cn onderen, die deel uitmaakten van ccn socinlisticschc arbeiózrs- sportclub, geraakten bij het verspreiden van strooibiljetten meermalen met elkaar slaags. Een der jongelieden van de sportclub werd door ccn schot gedood. De kantonrochter be sloot dut voorloopig zoowo' de nationale club als co sportvcreeniging zul worden gesloten. Men och| de ofkonóigir.g vun den staat van beleg vooralsnog onnoodig. Vnn ernstige on lusten tc Riga zou geen sprake ziin. RUSLAND. BESCHULDIGINGEN TEGEN SINOFJEE Volgens berichten uit Rusland, via Riga meegedeeld, zal c n vooraanstaand communist, Smilga genaamd, li<J van den hoogen raad ven defensie cn van het centraal uitvoerend comité, voor den partijraad verschijnen, dnar hij wordt beschuldigd vnn gebrek non discipline. Hij heeft n.l. in het openbaar Sinofjef beschuldigd, dat dezo door zijn onbekookte uitlatingen het prestige der unie van sovjetrepublieken bena deelt, niet alleen naar buiten maar ook in het binnenland en voorgesteld Sinofjef tot aftre den te noodzaken en hem voor het partij bestuur te dagen. AARDSTORTING INDO KRIM. Sebastopol, 20 Febr, (V. D.) Alhi'r heeft een oordstorting von meer dan 730.000 kubieke meter plaats gehad. GRIEKENLAND. EEN ONDERHOUD MET POLITIS. j De Haagscho Post bevat een interview van j mevrouw W. van Italië—Van Embdcn met I oud-minister prof. Nicolas Politis, thans J Grieksch gezant t« Parijs, die onlangs te 's* I Gravcnhnge vertoefde. IPoütis begon met herinneringen uit zijn jonge jaren. A's jongen van 15 jaar was hij reeds naar Parijs gekomen, waar een paar jaar oudere broer reeds was. Dat w'os het syste m van zijn voder: zelfopvoeding door onbepaald vertrouwen. Hij studeerde in de rechten, kreeg dc gouden medaille voer ccn werk over het internationaal .financiewezen, werd eerst pro fessor in Poitiers en in 1910 tc Parijs in het internationaal recht Toen ontmoette hij Venn zelos, „den grootcn mcnsch, het genie dot di'io eeuwen te vroeg werd geboren", den staatsman met den genialen blik. Heftig is zijn antwoord, wan nee. mev v. JiaÜe hem zegt „Van veraf lijkt lu i of Ve- nizelos zich heeft Vergist met dej G. iekstho avontuur in Klcir-Azie". „De handen sprongen omhoog. Ma i hij wilde niet Hij werd gestuwd dooi Frankrijk, Engeland, Amerika. Zoo is do waarheid. V - nizelos vrceg ai leen c-en vrijplaats, dicht bij •Smyrna, voor de twee mil'ioen Grieken, tegen furkscho vervolgingen. Een vrijplaats met autonomie, niet moer. Hij wilde niet zijn land j als „groot-mocht" in Azië hij begreep daur- vocr was het ie klein Maar wat 'gebeurde? Italië begon eilandjes te bëzeften nam vaste punten i- Dat verontrustte de mogendheden. Ze kenden Venizclos' dtoóm. voer later eeuwen! En ze vroegen. „Wil je gaan en Smyrna bevrijden Overleg dan onmiddellijk met Foch cn andere militaire experts. Snelheid is overwinning. Ga, mot or.s èchièr je." „Wie is de staatsman, die dan r.ief zou toe grijpen Die deze verleiding kon wcerstoan Mo;;r zijn vaderland zou hem veracht hebben als een „vetrader", werd het ooit bekend, dat hij 'geweigerd had I En altijd wist hij uit eigen krocht kan ik het niet n'lcen in nauwe samen- we king met de mogendheden kan het groot-* schc worden volvoerd." Ook over het protocol van Gcnève werd ge- spi oken en over het feit dat Engeland dit, nog niet lec-kent. Politis zeide hierover ,.De dominions zijn er legon. Ze hebben ééns meegevochten uit vrijen wil, ze willen niet n«s-outoni3lisch overal heen, gedwongen worden vnn boven of. Zé ve:geien één ding: komt er oor'og in Europa, dun zal de Engelscho vloot geheel dadr nóodig zijn, In den grooten oorlog was Japan vriend een wonder bijna. A!s Ja pen aan de andere zijde mocht staanwie

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1