Klein Adam Piano's TAFELZILVER Pianohandel L KLEIN, WILLEM GROENHUIZEN DE EEMLANDER" BUITENLAND. Langestraat 43 - Telefoon 852 BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f"3 7"'™ .7" Amer* PRIJS DER ADVERTENTIE EERSTE BLAD. Verplaatsing van Belastingdruk. BUITENSEWONE T00NV0LUME - Schitterende afwerking „L'HIRONDELLE" tegen uiterst billijke prijzen 23e Jaargang No. 202 looit 2.10, idem iianco per post f 3.—, per vrcek (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.176, afzonderlijke nammers C£)5. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD Woensdag 25 Februari 1925 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH~R™AL 2 A. J» 1 POSTREKENING N°. 47810. TEL. INT. SIS. Op voorstel van drie raadsleden doen B. en W. het voorstel om over te gaan tot wijziging van de progressieschaal voor de pi. dir. belastingen. Het uitgangspunt hiertoe was de vrijgezellen wat meer in de belas* ting te doen bijdragen, met als onvermijde lijk gevolg, dat ook de inkomens tot 1500 grulden belastbaar, wat meer moeten betalen. Dit kon nu eenmaal niet anders, wilde men aan den top der groote inkomens niet te veel verliezen. Het draaipunt in het tarief moest immers verlegd worden van 1200 naar 1000 guld'en belastbaar inkomen. Toch is men niet geheel ontkomen aan dit he rwaar. Was eerder de percentelijke heffing aan den top 9.8 dit zal dalen tot 9.6 Bovendien werd vroeger dit punt eerst be reikt bij acht a negenendertig duizend be lastbaar, nu zal dit niet hooger dan zes en dertig komen, wat wil zeggen, dat alle be lastbare inkomens voor wat de toenemingen boven dit cijfer betreft met */io minder betast kunnen worden. Op de toeneming der opbrengst kan dit wel belangrijk van invloed zijn, zoodat de geraamde meerdere opbrengst uit dien hoofde ad 11,000 wel eens kon tegenvallen. Eveneens is dit het geval met de meerder gesohatte opbrengst der vrijgezellen. Het gemiddelde is hiervoor als norm genomen, hoewel het van vroeger jaren bekend is, dat het totaal van het vrijgezellen-inkomen 'ten kohiere deze schatting in de opbrengst niet toeliet. Stemt dit alles reeds tot voorzichtigheid, niet anders is het met da voorgestelde ver laging van het vermenigvuldigingscijfer. De belastingdruk wordt daardoor onevenredig verplaatst naar d'e kleinere inkomens. Een becijfering, die iedereen aan de hand van de gegevens van B. en W. kan maken leert, dat de belastingobjecten tot 1500 be lastbaar 50 van het totaal uitmaken, maar slechts 1700 zullen genieten van de verlaging, dat is iets meer dan terwijl de overige 70 waarvan de aller hoogste eerst een groot deel afknijpen, hoe wel zij 'het 'haast niet zullen merken, ruim eenendertig duizend gulden zullen uitwin nen, wat 'bijna 3.9 bedraagt. Een en ander stempelt deze verlaging tot een bedenkelijke aohterwaartsofre ver plaatsing van belastingdruk. Trouwens het geheel draagt sterk het karakter van een mooi gebaar, niet alleen omdat de verhoo ging van den aftrek voor de kinderen wordt gewezen van de hand, maar het totaal cijfer der opbrengst ondergaat geen verandering. Alleen mocht het gaan als de vorige keer, toen op hetzelfde oogenblik dat een derge lijk voorstel werd' aangenomen, de geraamde uitgaven met gelijk 'bedrag stegen, en als nu het worstel tot verhoogde bijdrage in de pensioenpremie wordt verworpen is er zoon geval dan staan B. en W. sterk de geraamde 'hoogere opbrengst riet prijs te geven, en dus geen verlaging van den factor kunnen voorstellen. De kleinere inkomens betalen dan het gelag. Het goede beginsel „belasting naar draagkracht" raakt al verder van huis. J. HOFLAND Sr. VOLKENBOND. DE OPIUMCONVENTIE. Frankrijk heeft de door de tweede opium conferentie opgestelde conventie gctcekend. DUITSCHLAND. DE TOESTAND VAN EBERT. Berlijn, 24 Febr. (H. N. Draadloos). De toestand van den rijkspresident blijft bevredi gend, hoewel de crisis nog niet is overwonnen. Bij de operatie moesten eenige gedeelten van de blindedarm worden weggenomen. Ook was er reeds een kleine perforatie ontstaan. Gisteravond was de toestand van den rijks- president nog onveranderdmen acht dien bevredigend. Volgens de Vossischc Zeitung bleek bij de operatie, dat de president vroeger reeds herhaaldelijk lichte aanvallen van blinde darmontsteking moet hebben gehad. RIJKSMINISTER STINGL NAAR HET BEZETTE GEBIED. De rijksminister van justitie zal in zijn hoe danigheid van minister voor de bezette gebieden de volgende week een reis door het bezette gebied maken, die vooral ten doel heeft een bezoek te brengen aan de openbare gebouwen, die door de bezettingstroepen in gebruik zijn genomen. ADMIRAAL USEDOM. f Op 71-jarigen leeftijd is tc Berlijn admiraal Usedom overleden, die bekend is uit de expe ditie tegen China tijdens den Boxeropstand In den grooten oorlog heeft admiraal Usedom de Turksche zeeëngten legen de Engelsch- Fransche vloten verdedigd DE LOONACTIE DER SCHEEPSBOUWERS. Bij een referendum, gehouden op de zee scheepswerven te Kiel inzake de scheidsrech terlijke uitspraak nopens de loonregeling wer den 3324 vóór en 5870 stemmen tegen de nenvaarding uitgebracht. Voor Kiel is daar mede de meerderheid, noodig voor dc staking van het werk, niet bereikt. DE FINANCIEELE SCHANALEN. Dc zaak-Barmat. Izaak Baimat is gisteren in vrijheid gesteld Hjj is de jongste van de gearresteerde broe ders. De Barmat-Kutiskercommissie uit den Pruï- sischen landdag heeft gisteren, naar men uit Berlijn oan de N. R. Ct. meidt, een vergadering aan Kutisker gewijd. Als getuigen weiden na melijk een paar leden gehoord van cbn be drijfsraad van den Altlederverwertungssteüe, een organisatie die in den oorlog was opge richt en ten doel had oud leder voor militaire doeleinden in te zamelen. Kutisker heeft met deze Verwertungsstelle goede zaken gemaakt Getuige vertelt, dat hij deelen van uniformen, die 40 mark per stuk hadden gekost, voor 1 mark opkocht. Ook schoenen en andere waren werden voor spotprijzen oan Kutisker afge staan. Die schoenen waren in de eerste plaats bestemd voor arbeiders en de minder bemid delde bevolking. Kutisker slaagde er echter in alles in zijn bezit te krijgen. Voor een spotprijé kocht hij eveneens het groot militaire depot te Reichenbach. De bedriifsroad wist. dof de di- recteur-igeneroal van dc Altlederverwertungs- stelle Kutisker steunde in de hoop later direc teur van het dopot van Reichenbach tc zullen worden. Een der getuigen heeft een aanbeve ling gezien, die door de Altledervenvertungs- stlle oan de Pruisische staatsbank was gericht. Deze getuige was er dadelijk ven overtuigd, dot de inhoud van de aanbeveling niet beant woordde aan do werkelijkheid. Aan alle Berlijn- sche bladen had de bedrijfsraad mededeclingen over de bij de Altledervcrwcrtungsstelle heer- schcnde wantoestanden gestuurd, maar alleen de onafhankelijke Freiheit had deze mededec- lingcn gepubliceerd. De bedrijfsraad had zich zelfs in verbinding gesteld met een aantal leden den rijksdog o.a. met de sociaal-democraten Radbruch, Hermann Muller en dr. Hertz en met den afgevaardigde Thiel van de Duitsche Volkspartij. Thiel wendde zich tot ziin partij genoot Scholz, die toen minister van economi sche zaken was. Ook met Robert Schmidt, den opvolq-er van Scholz. werd onderhandeld. Deze beloofde de zaak tc zullen onderzoeken, maar het bleef bij de belofte. Wutsky, een lid van den Berlijnschcn ge meenteraad, deelde nog eenige bijzonderheden mede over de woningaangelegenheden van Ku tisker, die hoewel hij als buitenlander geen rPcht op een woning had, eerst een gemeubileerde en later zelfs een ongemeubilccrdc woning wist te verkrijgen. SKILOOPERS GEDOOD. Münchcn, 24 Febr. (H. N. Draadloos). Door een lawine zijn drie jongo skiloopers in de Beierschc bergen gedood. BELGIE. AARDSCHOKKEN IN DE PROVINCIE LIM BURG. Maandag, kort voor middernacht, zijn in een groot deel der provincie Limburg, in het dal van de Geer en in de streek van Hesbaye, aard schokken gevoeld, die een dertigtol seconden hebben geduurd en met een sterk onder- grondsch gerommel gepaard gingen. In sommi ge dorpen werden meubelen en voorwerpen omver geworpen. In Lo'nackcn, waar de schok ken bijzonder heftig waren, werden verschil lende huizen beschadigd. ENGELAND. DE TOESTAND VAN LLO'/D GEORGE. Londen, 24 Febr. (H. N. Draadloos). De verbetering in den toestand van Lloyd Georgo blijft aanhouden. Hij bracht een rustigen nacht door en zijn temperatuur was vandaag nor maal, hoewel hij nog steeds lijdt aan een aan doening in zijn keel. Men hoopt dat hij morgen in staat zal zijn om van Birmingham near Londen terug te keeren. FINANCIEELE STEUN AAN ULSTER. In het Lagerhuis heeft Churchill Dinsdag de toekenning van een bedrag van Tk» millioen pond sterling aan Ulster verdedigd. Hij zeide evenwel te hopen, dat dit de laatste financieele steun zou zijn. SCHEURING ONDER DE BRITSCH- INDISCHE NATIONALISTEN. Vernomen wordt uit Delhi, dot er van een aaneengesloten nationalistische obstructie geen sprake meer is. De onafhankel'jken en swara- jistcn zullen afzonderlijk stemmen over het spoorwegvraagstuk, als de swarajistcn met hun tactiek van obstructie zullen voortgaan. DE LOONACTIE DER BRITSCHE MIJNWERKERS. Alle mijnwerkersdistricten, behalve Notting ham, hebben een voorstel ingediend strekkende tot het beëindigen of het verbet:-ren van het bestaande contract met dc mijneigenaars. DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen op 16 Februari be droeg- 1,239,800 of 3159 minder don een weck te voren. WILD WEER. Den heelen dag heeft gisteren boven het Verecnigd Koninkrijk een waar noodweer ge woed, gepaard gaande met hevige sneeuwstor men. In het Konaal heeft de kracht van den storm zich terdege doen gevoelen. Bij tijden bereikte de Zuiderstorm een snelheid van zes tig mijlen per uur. De overtocht leverde soms groote moeilijkheden op en vele visschersboo- ten waren genoodzaakt den beschermenden wal op te zoeken. Bij Folkestone en Dover sloegen geweldige golven over de zeewering. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.- -4 regel* LOS met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Uefdadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordcciigc bepalingen voor het advcrtccrea Eene circulaire, bevattende de v ooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. UTRECHTSCHESTRAAT 44. Reeds ontvangen; de Nieuwste voorjaars Costumes 27.50 - 15.75 - 7.50 DAMES - MODE-MAGAZIJN 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT Juwelier ZWEDEN. BRANTING OVERLEDEN. Stockholm, 24 Febr. (V.D.) De bekende leider der Zweedsche sociaal-democraten, Karl Hjalmor Branting, is in den ouderdom van 64 jaar na een lengdurige ziekte overleden. De indruk in Volkcnbonds- kringen. Dc Gcnecfschc correspondent der N. R. C. seint Branting's dood heeft in dc volkenbonds kringen te Genève een algemeene verslagen heid verwekt. Met dezen Zweedschen staats man is één van de groote historische figuren uit de eerste vijf jaren volkenbondsgeschiede nis heengegaan en de door hem ledig gelaten plaats zal niet gemakkelijk vervuld kunnen wor den. Branting genoot door zijn geheeJe per soonlijkheid bij allen, die met hem in aanra king kwamen en vooral ook bij zijn medeleden in den volkenbondsroad, een volstrekt vertrou wen, wat maakte dat ook zij, die wisten, dat zij in menig opzicht andere gevoelens hadden dan hij, toch met grooten eerbied naar zijn uiteenzettingen luisterden en steeds trachtten met hem tot een compromis te geraken. Ieder een wist, dot Branting bij zijn optreden uit sluitend het belang van den Volkenbond en de menschheid op het oog had en nimmer door persoonlijke eerzucht of andere motieven van persoonlijken aard gedreven werd en dit gaf hem een autoriteit zoo groot als geen ander bezat. Branting heeft oan alle Volkenbondsverga dering deelgenomen meestal als eerste gedele geerde van Zweden. Hij was in het eerste jaar voorzitter van dc commissie voor het bewa peningsvraagstuk en heeft nis zoodanig veel bijgedragen tot de schepping van de tijdelijke gemengde commissie voor het bewapenings vraagstuk, waarvan hij zelf ook een der gezag hebbendste leden is geweest. Verplichte inter nationale arbitrage en universaliteit van den Volkenbond vormden voorts de hoofdpunten van zijn hervormingsprogramma in den Vol kenbond. Toen in 1922 de Volkenbondsrnad met twee leden werd uitgebreid, had Zweden het grootendeels aan den persoon van Bran ting tc danken, dat dit land in den Raad een zetel kreeg en ook de twee volgende jaren telkens werd herkozen. Branting heeft in den Volkenbondsroad zich vooral naam gemaakt tijdens het Korfocgeschil en cis bepleiter van de rechten van de Saurbevolking. Zijn laatste handeling was te Brussel. Einde October ge lukte het hem als rapporteur Engeland cn Tur kije tot het eerbiedigen van den status quo te be wegen, cpdat in afwachting van de raads- uitsproak geen militaire incidenten den vrede zouden verstoren. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Het nieuwe aanvalsplan van Primo de Rivera. Naar uit Madrid wordt bericht, omvat het nieuwe aanvalsplan in Marokko, dat onder per soonlijke leiding van Primo de Rivera zal wor den uitgevoerd, een gecombineerd optreden van leger, vloot cn luchtstrijdkrachten in de richting van Adir. In de andere gebieden zul len slechts de tegenwoordige stellingen worden gehandhaafd. Primo de Rivera zal zoo spoe dig mogelijk naar Madrid terugkeeren, omdat hij zijn aanwezigheid aldaar in verbond met de toenemende liberale oppositie noodzakelijk acht. BULGARIJE. DE BURGERLIJKE DIENSTPLICHT. De burgerlijke dienstplicht in Bulgarije zal door een nieuwe wet worden geregeld. Behalve den tijdelijken dienstplicht, dien ieder burger tusschen dc 20 en 40 jaar moet vervullen, wordt thans een speciale dienstplicht voorge steld voor jongelieden, die niet in het leger dienen. TURKIJE. DE OPSTAND ONDER DE KOERDEN. Blijkens de jongste berichten uit Turkscho bron breidt dc opstand der Koerden zich uit. In de Oostelijke provincies is dc stoot van be leg afgekondigd. Daar dc opstand, die uitgebroken was iij een deel van de provincie Argona, zich uitbreidt, heeft d<e regeering besloten voor den duur vnri een maand den staat van beleg in die streek af te kondigen. De bladen wijden lange be schouwingen oan den opstond in Koerdistan. Het is voorloopig moeilijk aldus een be richt uit Constontinopel precies den oor sprong van den opstand te bepalen. CHINA. DE CHINEESCHE EX-KEIZER NAAR TIENTSIN. De Chinecsche ex-keizcr heeft zich gister ochtend naar Tientsin begeven. Het Japonsche gezantschap te Peking, waar de ex-keizcr een toevlucht gezocht had, schrijft zijn onverwacht vertrek naar Tientsin toe aan de dreigende artikelen in de Chinee- sche bladen. Men denkt op het gezantschap, dat de keizer voornemens is tc Tientsin tc blijven. DE STAKING VAN TEXTIELARBEIDERS. D.d. 24 Febr. wordt gemeld .uit Sjanghai, dat in de staking in de textielnijverheid een ver andering ten goede is gekomen. De intimida tie is stopgezet Twee der Japonsche fabrieken besloten o.a. vandaag het werk te hervatten. Dc arbeiders hebben hun eisch tot loonsverhooging ingetrokken. VEREENIGDE STATEN. TREINBOTSING. Nit Newark (New Jersey) wordt d.d. gisteren gemeld, dot bij een botsing van twee treinen, die onderscheidenlijk Philadelphia en Washing ton tot beslemming hadden, twee personen wer den gedood cn een twintigtal gewond. SPOORWEGONGEVAL'. Bij het binnenrijden in de Hudsontunnel te New-York City reed de Zuid Express in volle vaart op een lokaoltrein. Drie beambten van de express werden gedood en veertig passa giers gewond. SPOORWEGONGELUK. N e w-Y o r k, 2 4 Febr. (V. D.) Bij een spoorwegongeluk te Manhattan werden 2 in specteurs gedood en ongeveer 50 passagiers gewond. De geheel met passagiers gevulde expresstrein voor Florida stond stil om de elec- trische locomotief te verwisselen door een stoomlocomotief. Een boemeltrein voor Phila delphia reed op den expresstrein in. De eer ste wagon van den expresstrein werd in elkaar gedrukt. De locomotief cn de eerste wagon vlogen in brand en werden geheel verwoest. VERSPREIDE BERICHTEN. AARDSCHOKKEN IN ALASKA. /Seward, 24 Febr. (V. D.) Hevige aard schokken, ernstiger dan sinds jaren zijn voor gekomen, hebben plaats gehad in de bergen van Seward en Anlchoragc in Alaska. De kabel tusschen Seward en Valóez is -verbroken. Eerste Kamer. i Vergadering ven Dinsdag 24 Februari. Geopend te 8 u. 35 m. VoorzitterJ. J. G, baron van Voorst tot Voorst. Herdenking jhr. De Jonge. Mededeeling wordt gedaan van een ingeko men brief van de weduwe van jhr. W. C. de Jonge, houdende bericht van overlijden van haar echtgenoot. De V oorzitter zegt naar aanleiding hiervan ongeveer het volgende Jhr. W. C. de Jonge, geboren in 1866 te Middelburg, was eenige jaren adjunct-inspeo teur der directe belastingen en later lid van de Tweede Kamer. Sedert 1925 vertegenwoor digde hij de provincies Noord-Brabant, Zee land, Utrecht en Limburg als lid der Eerste Kamer. Als zoodanig zagen wij hem aan den arbeid. Met veel aandacht hebben wij steeds naar zijn redevoeringen geluisterd. De be schaafde, zakelijke wijze, waarop hij zich uit drukte, de nauwgezetheid waarmee hij zijn plichten waarnam, doen ons rijn dood betreu ren. Wij zullen hem niet vergeten en ons blij ven herinneren als een vriendelijk mensch. De leden hooren de rede staande aan. Dc Voorzitter stelt voor, morgen een aanvang te maken met de behandeling van dc Stoatsbegrooting, n.l. de algemeene beschou wingen, hoofdstuk II en hoofdstuk III B Aldus wordt besloten. Dc vergadering wordt verdoogd tot heden II uur. Tweede Kamer. ^ryezicfu To I to IwèVme" t fijn weertjeoud-kereltje wipte een, hakkc-tecn regenscherm bengel- (i taal wild hóóg heen-en-weer. Pijpje de vuurvliegjes. hij het don niet Uit dc donkerte, n de uitvallende baleinen von paraplu n dunne rookwolkjes eerst zoo-nu- toen dikkere, mccr-omlijnde, yèèl zog- wolkjes hij het dan niet kereltje wipte hokke-tcon-hokkc-teen wès me dat 'n fijn weertje. Regen- bengelde brutool-wild hóóg heen-en- yjpje sputterde vuurvliegjes... en uit irto-diepte-mysterie tusschen de batei- i dc paraplu die wolkjes-wolk e n. het. artje bleef stil staan met oen schbk. ""onhandige bewegingen, boog met één 'j^\-^..^,.utiueiu-vtin dqsSö van lJsselt wordt verworpen met 54—9 stemmen. Het wetsontwerp wordt daarna z. h. s. aan genomen. Aon de orde is dc intcrpellotie-W c i t k a m p aangaande den toestond in de Drentsche en Overijsselsche venen. De heer W c i t k a m p wijst op dc werkloos heid door het niet afnemen van turf. Spr. stelt verschillende vragen betreffende afvoartgeldcn, rentelooze voorschotten aan vervcners, het be vorderen van het gebruik van turf in dc indus trie. De minister van Binnenlondsche zaken en Landbouw zal t. o. v. de ver voerskosten nader overleg plegen. Kunnen in dustrieën slechts door Regecringssteun gehol pen worden don is voorzichtigheid geboden. De toestand der turfindustrie houdt verband met die van het mijnbedrijf. In de eerste be drogen de looncn 230 in de tweede 170 van die in 1914. Spr. zal de vragen nog nader moeten overwegen. De Regeering doet alles, b.v. door bevorde ring van ontginningen, om de werkloosheid in Drente en Ovérijsel tegen te gaon. De heer \V e i t k a m p repliceert en dient een. motie in dat de Regeering al het mogelijke zal doen om de moeilijkheden der turfindustrie te verzochten. Mevr. de Vr i esB ruins verwijt den mi nister, dat hij maar aldoor blijft overwogen. Spr. geeft een beeld van woningtoestanden in Drente. De Regeering moet zich meer gaan bemoeien met de toestonden in Drente. Spr. wil land- ontginning in Drente en Overijsel op groote schaal. De heer Van Vuuren wijst op de nuttige gevolgen von werkverschaffing in Drente. Spr. wil grondontginning bevorderen. Spr. zal echter geen motie indienen. Mevr. B o k k c r—N o r t (v.d.) zegt, dot 40 der door de Regeering tewerkgestelde werk loozen in Drente zijn. Spr. wil een commissie tot onderzoek von grieven bij de werkverschaf fing. De heer Smeenk zegt, dat in Drente meer personen bij dc werkverschaffing dan in het particuliere bedrijf werkzaam zijn. Dus het om gekeerde van normolen toestand. Spr. dringt aan op ontginning in Drente. De vergadering wordt hierna verdoogd. Berichten. DE RIJNVAART TIJDENS DE ROER BEZETTING. Toegekende Kon. onderscheidingen. De in onze avonduitguvo vort gister reeds vermelde benoeming van de Rottordamscho reeders de hoeren' D. G. von Beuningen, tot ridder in de orde van den Nederlartdschcn Leeuw, L. J. Hulstkamp tct officier in de orde van Oranje-bJossau en L. Binnendijk, L. A. v. Gunsteren Jr. en D. H. de Hoos tot ridder in de orde van Oronje-Nossau, is geschied als blijk van waardeering von het door deze hoeren als leider von de door hen beheerde ondernemin gen betoonde beleid ten aanzien van de hand having van de Rijrwaartverbindingen tijdens de Roerbezetting, waacdoor de bevoorrechte posi tie, die de Nederlandsche Rijnvaart steeds heeft ingenomen, is behouden kunnen worden. HET KAMERLID DUYS. Eenige weken ven rust voor geschreven. Naar Het Volk mededeelt, lijdt de heer Duys aan de kinkhoest, die hem dwingt eenige weken absolute rust te houden. Mr. W. BINGER. Een gedenkdog. Mr. Willem Binger te Amsterdam werd gis ter vóór 60 jaar oan de Hoogeschool te Utrecht bevorderd tot doctor in het Romeinsch en hedendaagsch recht. Tot voor eenige jaren was de heer Binger hoofdredacteur van het Amsterdamsch Effectenblad. GENERAAL R. SCHEFFER. f Gepcnsionnecrd generaal der genie. Te den Haag is op 68-jarigen leeftijd plot seling overleden de heer R. Scheffer, gepen- sionneerd Generoal-Majoor van de Genie. Hij werd in 1876 benoemd tot 2e luitenant, door liep verschillende rangen en was o.a. luitenant kolonel commandent dier Gendetroeoen. In Utrecht is hij, zooals velen weten, een popu* laire figuur geweest.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1