Kinder BUITENLAND. Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten FEUILLETON. De Kluizenaar van far-End. ABOÜHEMEHTSPRUS rj 7?'en r~ *-"■ DE EEMLANDER PRUS OER ADYERIEHIIÊK met inbegrip van een EERSTE BLAD. Ducanola-Piano's, Feurich, Lipp. Auto-Piano's, Perzina, Klein en Adam. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK Pianohanden 23e Jaargang No. 204 loort 1 2-10, idem lrtnco per post f 1per week (met gratis tu zekering C tegen ongclukkts) f 0.17*. afzonderlijke nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD n ft DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. arnhemsch^POORTWAI. 2A. POSTREKENING M#. 47910. TEl.INT.B1S. Vrijdag 27 Februari 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadiphcids-adve.tcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijl bestaan zeer voordeelige bepalincen voor het adverlceten. Kcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. V* DUITSCHLAND DE TOESTAND VAN PRESIDENT EBERT. B e r I ij n, 26 F e b r. (H. N.) In dun toestand van president Ebert is vanflaag een besliste verbetering- ingetreden, hoewel zijn toestand nog- steeds als ernstig moet worden beschouwd. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. In afwachting van het rapport der controle-commissie. Londen, 26 Febr. (H. N.) Hoewel om trent het onderhoud, dat lord Crewe en Her- riot gisteren hebben gehad, geen bepaalde be richten beschikbaar zijn, schijnt men toch aan beide kanten van plan te zijn het militaire comité van Versailles toe te staan voorstellen naar aanleiding van het verslag der controle commissie met betrekking tot de ontwapening van Duitschland in te dienen, zonder dat noch tans deze commissie aansprakelijk zal zijn voor de redactie van de tot Duitschland te richten nota. DE FRANSCHE TROEPEN IN HET SAARGEBIED. Duitschland protesteert bij den Volkenbond. Duitschland heeft een nota doen toekomen aan den Volkenbond, waarin het verzet oan- teekent tegen het handhaven van de Franscho troepen in het Saargebied. DE NOOD IN HET BEZETTE GEBIED. De rijksdagcommissie voct het bezette ge bied heeft gisteren op het Kculsche raadhuis een vergadering- gehouden, die vooral ten doel had overleg te plegen met de bestuursambte naren uit het bezette gebied. In de eerste plaats kwam de economische nood in hef bezette ge bied ter sprake en de daarmee gepaard gaande ellendige finnncieele toestanden der gemeenten. Men was het volkomen eens over den toestond, die dringend hulp des rijks eischt. EEN NIEUWE ECONOMISCHE PARTIJ. Gisteren is te Berlijn dc stichtingsvergade ring gehouden van de nieuwe economische pqrtij, die in een motie verklaart, dat de be staande economische partij verraad pleegt aan den middenstand door als slippedrager van de Duitsch-nationalen te fungeeren. EEN MANIFEST VAN HITLER. De VoOkische Beobachter, dio gisteren voor het eerst weer verschenen is, publiceert een oproep van Hitier tot de vroegere leden van de nationaal-sociolistische Duitsche arbeiderspar tij, waarin o.a. staat, dat hij over een jaar rekenschap zal afleggen, of de partij weer tot een beweging geworden is. Over Ludendorff zegt de oproep, dat de nationaal-socialistische beweging hem steeds als haar trouwsten en onbaatzuchtigsten vriend vereert. Hitier zal den strijd weer aanbinden tegen de Joden, Marxesme, het centrum en de de mocratie. HET PROCES TEGEN DE DUITSCHE TSJEKA. Bij het begin der gisteren gehouden zitting van het proces tegen de Duitsche Tsjeka waren behalve de officieele verdedigers ook de vroe gere verdedigers weer aanwezig. Dr. Samter kwam iets later. Op voorstel van den advocaat dr. Rosenfeld verlieten daarop de officieele verdedigers de zaal. Vervolgens werd de beklaagde Meus ge hoord. Hij zou generaal v. Seeckt bespieden en uit den weg ruimen Neuman had hij echter niet gesproken. Dat de terreurgroep in het bezit van ontplofbare stoffen en wapens was, had hij niet geweten. DE OCTOBERPUTSCH TE HAMBURG. Voor de rechtbank te Altona begon gisteren het proces tegen 174 communisten wegens deelneming aan de Hamburgsche Putsch in October 1923. Zij worden beschuldigd van deelneming aan een hoogverraderlijke onder neming. Er zijn 350 getuigen gedagvaard en het proces zal dan ook enkele maanden duren. DE ARBEIDSVOORWAARDEN VAN HET PERSONEEL BIJ DE SPOORWEGEN. Gisterenmiddag zijn dc besprekingen over de loonen en werktijden bij de spoorwegen be gonnen. Voorloopig leverden zij geen resultaat op. De vakvereenigingen eischen nog verdere tegemoetkomingen en willen daar geen afstand van doen. Het hoofdbestuur van de rijksspoor wegen zal de eischen opnieuw onderzoeken en daarop de onderhandelingen zoo spoedig mo gelijk hervatten. ARRESTATIE VAN COMMUNISTISCHE PASSENVERVALSCHERS. De politie te Berlijn slaagde er in een nieu we vervaardiginigsplaats van valsche passen, toebehoorende aan de communistische partij, op hot spoor te komen. Er is een groote hoe veelheid officieele formulieren, documenten en dergelijke stukken gevonden. Een groot aantal arrestaties heeft plaats gehad. EEN MUUR INGESTORT. Vijf dooden. Op het terrein van de Usine Lorraina te Saarburg is een in aanbouw zijnde muur van 5 M. ingestort. Twaalf arbeiders werden onder het puin bedolven. Vijf van hen werden gedood en de onderen ernstig gewond BELGIE. DE ZOMERTIJD. De zomertijd wordt in België 28 Maart inge voerd. FRANKRIJK. DE VIJFTIGSTE VERJAARDAG VAN DE GRONDWET. De herdenking van den vijftigsten jaardag van de totstandkoming der constitutie, die 25 Februari 1875 door het parlement werd goed gekeurd, hoeft gisteren in de Kamer plaats gehad. Painlevé, de voorzitter, hield een rede tot de leden, die allen, met uitzondering van twee afgevaardigden der rechterzijde en een communist, van hun zetels waren verrezen, waarin hij de republiek als regeeringsvorm prees en opkwam voor recht en orde. Toen hij zijn toespraak had geëindigd riep een commu nist „Leve de sovjetrepubliek", maar Herriot sneed verdere uitroepen af door zich namens de regeering bij Painlevé's woorden aan te sluiten. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Trendelenburg, de leider der Duitsche of- vaardiging, heeft aan den Franschen minister van handel, Raynaldy, een voorstel overhan digd, waarin hij, overeenkomstig de Fransche voorstellen, aan de hand doet een modus vi- vendi van 9 maanden en de grondslagen van een latere definitieve overeenkomst op te stel len. De Fransche delogotie zal heden de Duit sche voorstellen onderzoeken, die geschikt schijnen om een grondslag to vormen voor een bespreking over een verdrag. Politieke kringen te Berlijn zijn van gevoe len, dat <lc vooruitzichten voor het sluiten van een Duitsch-<F|ranschen economischen modlus vivendi thans als gunstig moet worden be schouwd, daar de jongste Fransche voorstellen, die door een lid van de Duitsche delegatie naai Berlijn zijn overgebracht, als eventueel dooi Duitschland te aanvaarden worden geacht. Men neemt aan, dat in de a-s. samenkomst van Trendelenburg en Raynaldy volledige overeen stemming zal worden bereikt. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Ultgebi BRAND IN EEN ASFALTFABftlEK. Wij zend Het gebouw geheel vernield. |fliiddag is door kortsluiting in dc geleiding brand ontstaan in de As- ek der firma Rooclenburg aan den fcndeclschendijk te Dordrecht. Het vuur door het brandbare materiaal, teer, papier on olie, snel om zich heen, weldra het gehcehe complex steenen fen en houten loodsen in lichte looie Ïïie motorspuitcn, een hand-, een rij- in een drijvende stöomspuit, ander ma- en slangen op do waterleiding, werd Ir bestreden. rie belendende arbeiderahuizen konden *n worden, doch de fabriek is geheel nd, waardoor een dertigtal arboiders Bij d op Ho' fende te doen I. ruite Konink (met non (cc L' ndon Berlijn Parijs Kousen DI r e cto i r s Hoeden Jurken MORGEN BALLONS „L'HIRONDELLE" 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT ENGELAND. DE SCHULDEN DER GEALLIEERDEN. In antwoord op de vraag wanneer de verte genwoordigers van de Engelschc en Fransche regeeringen weer bijeen zullen komen ter be spreking van de onderlinge schulden der ge allieerden, heeft Baldwin in 'het Lagerhuis mee gedeeld, dat daaromtrent geen besluit kan wor den genomen, zoolang geen antwoord van de Fransche regeering is ontvangen op de jongste Engelsche nota. Churchill heeft cijfers verstrekt over de ge allieerde schulden aan Engeland; deze bedra gen ;n millioenen ponden sterlingFrankrijk 636, Italië 576, Servië 29, Roemenië 26, Por tugal 22, Griekenland 21, Rusland 750; her- stel- en steunleeningen aan België 9; Belgische Congo 3ks, geallieerde steunleeningen aan Po len totaal 0.477, Servië 2,39, Roemenië 2.2, Tsjecho-Slowakije 0.470 DE LANGSTE TUNNEL VAN EUROPA. Een tunnel van 24 K.M. lengte zal worden geboord doc-r den hoog9ten berg van Schot land, den Ben Naris, ttn einde het water van het Loch Laiggan en het Loch Treig te leiden naar het hydro-electrisch station van de North British Aluminium Cy. te Fort William. De timnel zal 4 K M. langer zijn dan de beioemde Simplon-tunnel en dus de langste van Europa worden. DE MOORD OP ELSIE CAMERON. Men herinnert zich den moord, in de tweede helft van Januari op Elsie Cameron gepleegd, wier verminkt lijk werd gevonden in de nabij heid van het buiten Londen staande afgelegen huis van haar verloofde, den jongen pluimvee houder Thorne, die in verband met den moord werd gearresteerd. Op 26 Januari werd het I avond te Mumbelsbay afgespeeld, wWrUlv.?.- J knaap, die naar de onstuimige zee stond to ikijken, door de golven was meegesleurd. Een honderdtal menschcn waadde met lantaarns voorzien in de kokende golven. Een jongen van 20 jaar dook naar de knaap. Beiden zijn verdronken. HEVIGE STORM OP DE BRITSCHE KUST. Overstroomingen. Londen, 26 Febr. (Hbl.) In den afge- loopen nacht heeft aan de Engelsche kust op nieuw een hevige storm gewoed, die gepaard ging met zware regens en die, blijkens de metingen van het meteorologisch instituut te Dover, een snelheid van 56 mijlen per uur bereikte. In verscheidene kustplaatsen werd ernstige schade aangericht. De wandelpier te Portland is geheel vernield. Stortvloeden van meer dan zeven meter hoogte sloegen over de pier en verbrijzelden haor pijlers, zoodat het bovengedeelte instortte. In een visschersdorp aan de kust van Cornwallis werden de zeedijk en de weg naar de haven over grooten afstand onder water gezet. De aangrenzende huizen moesten worden ontruimd, daar gevaar voor instorting bestond. De Theems, die sedert twee dagen twee voet is gewassen, is bij de Walton-brug aan den kant van Middlesex buiten haar oevers getreden. Het laaggelegen dorp Mi mips, in dc nabijheid van Barnet, staat geheel onder wa ter. De bewoners moesten in vaartuigen wor den gered. In het kanaal van Bristol was de storm zóó hevig, dot vele schepen naar Swan sea moesten vluchten. De kanaalbooten uit Nederland, België en Frankrijk zijn op tijd aangekomen, doch het stoomschip Lorino, van de Southern Railway, dat te middernacht te Tersey had moeten aankomen, kon eerst he denmorgen om 5 uur van Southampton ver trekken. SPANJE. DE POLITIEKE PARTIJEN IN SPANJE. B e r 1 ij n, 26 F e b r. (H. N. Draadloos.) Vol- geens een bericht uit Madrid zou Primo de Rivera de oprichting van een liberale unie door generaal Romanones goedkeuren-, zoodat er dan twee partijen, de patriotische unie en dc liberale unie in Spanje zouden bestaan. ITALIË. MUSSOLINI'S TOESTAND. Mussolini kan als genezen beschouwd wor den. Niettemin heeft zijn geneesheer hem nog eenigen tijd rust voorgeschreven. TREINROOF. B e r 1 ij n, 26' F e b r. (H. N. Draadloos.) In de nachlsneltrein MilaanVerona is een rei ziger door dieven met een verdoovingsmiddel bewusteloos 'gemaakt en van een bedrag van 35 millioen lire beroofd. OOSTENRIJK. DE MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN GEOPEREERD. Wecnon, 26 Febr. (H. N.) De Oostcn- rijksche minister van biritenlondsche zaken Dr. Mataja heeft in een sanatorium een operatie ondergaan, die goed geslaagd is. BULGARIJE. DE BESTRIJDING VAN HET COMMUNISME. Vóór de behandeling van de nieuwe wet tot j bescherming van den staat heeft Zankof een onderhoud gehad met allo leiders van de wet tige oppositie. De leiders betoogden, dot men, door alle democratische elementen te raadple gen, de openbare meening gerust zou stellen. De crimineelc politie heeft na een langdurig onderzoek het hoofd van de Bulgaorschc Tsjeka en twee leden van het bestuur aangehouden. Zij legden bekentenissen af ten aanzien van allo doodvonnissen in den laatsten tijd over poli tieke personen uitgesproken en den moord op den hoofdredacteur Millef. Het onderzoek duurt voort. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. Londen, 26 Febr. (H. N.) Volgons een bericht uit Constontinopel zijn de gemeenten Diarbekir en Melotia gisteren in handen van de Koerden gevallen. De Wali's van Diarbekir en Arghana zijn gevangen genomen. Turkschc ofdcclingen Ioopcn nour dc Koerden over. Te Constantinopel verluidt, blijkens een draadloos bericht uit Berlijn, dat Tuixsche troe- pennfóeelingen en gendarmerie zich bij do op standige Koerden hebben aangesloten. Zij moe ten goed met machinegeweren zijn uitgerust. De sterkte der insurgenten wordt geschat tus- schcn 7000 en 20,000. Do Turkschc maatregelen. In de nationale vergadering te Angora heeft de minister-president meegedeeld, dat er af doende militaire maatregelen genomen zijn tegen den opstand. De vergadering heeft met algemecne stemmen het voorstel aangenomen tot afkondiging vun den staat van beleg in het gebied, waarin zich de opstandelingen bevinden en de aangrenzende gemeenten, evenals een wetsontwerp, dot iedereen schuldig verklaart aan hoogverraad, die onder voorwendsel van religieusen aard en met politieke doeleinden de bevolking tot opstond aanzet. EGYPTE. HET EGYPTISCHE KONINGSGRAF. Vele toeristen komen teleurgesteld terug van hef igraf van Toct-Ank-Amen, omdat het gou vernement slechts aan 60 personen per week een toegangsbewijs verstrekt. Het is niet waar schijnlijk, dat de kist nog in dit seizoen zal worden geopend. CHINA. DE STAKING TE SJANGHAI BIJGELEGD. De staking op de Japansche kotoenfobrieken te Sjanghai is geëindigd ARABIEL DE WAHABIETEN IN ACTIE. J e r u z o 1 c m, 2 6 Febr. (V. D.) Ongeveer 10.000 Wohobietcn hebben dc grens van Trans- Jordanië overschreden en hebben meer dan 1000 inwoners van het grensgebied gedood en gewond. Nagenoeg de gehecle grensbevolking is naur het binnenland gevlucht Het verluidt, dot de Wahobieten voornemens zijn naar do hoofdstad van Trans-Jordanië op te rukken en emir Abdoeloh te verdrijven. De dwazen hebben hun hart in den mond, maar de wijzen hebben hun mond in het hart. SIRACH. door MARGARET PEDLER. 'Geautoriseerde vertaling van \V. E PONT, 50 Tim voelde zich tot in het diepst van zijn ziel geschokt Van zijn kindsheid af had hij zich zijn moeder gedacht met evenveel edele- en zielseigenschappen als zij lichamelijke schoon heden bezat en deze uiting van het cynische geloof der moderne tijden ontzette hem. Hij kwam niet op de gedachte, dat Elisabeth aan het rondtasten was om een duidelijk beeld te krijgen van Sara's houding in deze heele zaak en hij ging onschuldig voort niet haar pre cies alle inlichtingen te geven, die zij verlangde. „Sara is niet zóó, moeder", zei hij in korte, afgebroken zinnen. „Het is juist de de ab solute zuiverheid van haor beschouwing, die haar maakt wat zij is zoo volkomen oprecht en onbevreesd. Zij ziet liefde en houdt vast aan wat zij gelooft, dat liefde werkelijk zijn moet. Ik zou niet willen, dat zij anders was", voegde hij er eerlijk bij. jpAlisschien niet. Maar wanneer stel eens, dal die man al een vrouw heeft Hij is mis gezien wel van haar gescheidenSara schijnt niet veel van hem af te weten. Hij kon wel een vrouw hebben, die in een krankzinnigengesticht zit en naar alle waarschijnlijkheid nog wel veer tig jaar leven kun. Wat dan Zou Sara nooit trouwen, wanneer.... wanneer er dergelijke omstandigheden waren een werkelijk onover komelijk bezwaar." ,Neen, ik geloof niet, dat zij dat doen zou. Ik geloof niet, dat zij het zou willen hebben. Als hij haar liefheeft en zij hem, dan zouden ze geestelijk aan elkaar verbonden zijn als geliefden. En juist do omstandigheid, dat hij gebonden was aan een andere vrouw, zou geen verandering brengen in Sara's standpunt. Zij gaat verder don dc materieele dingen of don den louter zinnelijken kont van liefde." „Is er don geen kans voor jou tenzij Sara leert dien man niet meer lief te hebben." Tim keek haar aan met iets als een lach. „Moeder denkt u, dat u zou kunnen leeren mij of vader niet meer lief te hebben Zij lachte even. „U bent wel heel doorzichtig, moederlief", zei hij geduldig. „Maar ik ben bang, dat uw hoop te zullen ontdekken, dat de afgod een voetstuk van leem heeft, toch op een teleur stelling zal uitloopen." „Heb je den man ontmoet?" vroeg Elisa beth op scherpen toon. „Ik weet zijn naam niet eens. Maar ik denk, dat hij een man met groote en goede eigen schappen moet zijn." „Als je hem niet kent, kun je moeilijk een oordeel daarover hebben." Een treurig glimlachje, vol diepe droefheid, kwam op Tim's gelaat „Ik ken Sara was al wat hij zei. „Sara is geneigd de menschen, van wie zij houdt, te idealiseeren", begon Elisabeth weer. Zij sprak kalm, maar de uitdrukking von haqi gelaat was hartstochtelijk. Het scheen alsof zij al haar krachten verzamelde, en ze op een be paald doel te richten, dat verborgen log in de ondooigrondelijke diepten van haar oogen. „Ik vind het moeiijk haar te vergeven", ze! ze ten slotte. „Dot lijkt niet op u, moeder." „Dot lijkt juist wèl op mij", antwoordde zij met een halftcederen spot in haar stem. „Het is doodnatuurlijk, dat ik het moeilijk vind de vrouw te vergeven, die mijn zoon led heeft aangedaan. Tim's antwoord getuigde van die eigenaar dige, nieuwe ervaring, die liefde hem gegeven had. „Een man wil liever gewond worden door de vrouw, die hij liefheeft, dan vertroeteld door do vrouw, die hij niet liefheeft", zei hij rustig. En Elisabeth, die hem begreep, zweeg. In haar spreken met Tim was zij heel verstan dig en omzichtig geweest en had zich volkomen in bedwang gehouden, wel wetend, dot over prikkelde zenuwen weinig aanraking kunnen verdrogen. Maar zij was een geheel andere vrouw, toen zij een half uur later tegenover Geoffrey Durword in diens studeerkamer stond. De twee groote drijfveeren in Elisabeth's le ven waren geweesteerst haar liefde voor haar echtgenoot cn later hoor liefde voor Tim, met al het natuurlijke instinct tot beschermen, dot aan het moederelement eigen is. Zij was dat soort van vrouw, die desnoods de vleugels van een aartsengel uitgerukt zou hebben, wanneer die konden bijdragen tot het geluk van haar zoonen nu zij wist, dat dit laatste bedreigd werd door het feit, dat zijn liefde voor Sara on beantwoord bleef, voelde zij bitteren wrok en verontwaardiging. „Ik zeg je, Geoffrey", verklaarde ze op krachtigen toon, „zij zal met Tim trouwen, ze zal I Ik wil niet, dat zijn mooie, jonge icvcn bedorven en vernietigd zal worden door de gril len van een vrouw." Majoor Durward keek bezorgd. „Liefste, ik zcu Sara in 't minst niet een gril lige vrouw durven noemen. Zij kent haor eigen hart „Tim evengoedviel Elisabeth hem in de rede. „En wanneer ik het gedaan kan krijgen, zal hij de wensch van zijn hart vervuld zien." Haar man schudde het hoofd. „Je kunt de dingen niet dwingen, lieveling." „Kan ik dat niet Er is weinig, dat een vrouw niet kon doen "oor haar man of haar kind i Ik zeg je, Geoffrey voor jou of voor Tim, om jou of hem vreugde te geven, of geluk te geven, zou ik iedereen in de wereld opofferenl" Zij stond tegenover hem, haar mooio oogen gloeiden en haar stem trilde door den storm van hartstocht, die in haar ziel was. Er was iets in haar, dat deed denken aan een tijgerin, die op de loer lag ter verdediging van hoar jong. Durward keek haar aan met een blik vol hartstochtelijke vereering. „Dat is mooi van je, lieveling", antwoordde hij vriendelijk. „Moor het is een gevaarlijke leer. En ik weet, dat je in den grond veel te teerhartig bent, dan dat je een vlieg kwaad zoudt doen." Elisabeth keek hem aan met een vreemden blik. „Je kent me niet, Geoffrey" zei ze heel lang zaam. „Geen enkele man kent een vrouw heele- maol niet aJ hoor gedachten." Wanneer majoor Durward, de openhartige, eerlijke kerel, had geweten welke vulkanische hartstocht er achter de ondoorgrondelijke uit drukking op het lieve gelaat van zijn vrouw verborgen lag^ hij zou ontzet zijn geweest. Wij, peilen de diepst* diepten niet, zelfs van dege nen, die ons het 'naast zijn. Beschaving had den wilden stroom gedwon gen binnen de smalle bedding te blijven, die de algemeen vastgestelde orde aangof, maar een maal los van dc beletselen der conventie, was de ziel van Elisabeth Durward die van dc oer- vrouw, en de spi', waarom al haar daden draai den, was liefde voor den man cn voor het kind, dat zij hem geschonken had. Eens, joren geleden, hod zij recht en eer cn het vertrouwen van een man in de vrouwelijke menschhcid geofferd op datzelfde meedoogen- looze altuar von de liefde. Maar de geschiede nis van dat offer kenden alleen zij en een an der cn die onder was niet Durward. HOOFDSTUK XXH. Liefde's Sacrament. Een volle weck was voorbijgegaan sedert den nacht van de emotievolle geschiedenis van Mol ly's vervolging en vonaf het oogenblik, dat Garth Sara aar de hoede van Jane Crab had toevertrouwd, tot het oogenblik, dot hij naar haar toe kwam bij de pergola op Rozenhof, hadden zij elkaar niet ontmoet. Sara stond bo ven op een ladder en was bezig de takken van e<;n al to wcelderigen Crimson Rambler op te binden. En nu hij bleef staan onderaan den ladder, voelde Sara hoe olies in haar opgesprongen was van vreugde bij het zien van het smalle, don kere gelaat, da» naar haar opkeek. ,De Lavendeltante cn Miles zijn aan 't rond scharrelen in dc kos", legde zij uit, met een be weging van naar hond in de richting waar glas glinsterde acht' r de hooge buxushaog, die den rozentuin omgaf. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1