AMERSFOORTSCH DAGBLAD BLÜTHNER PIANO'S Kinder Pianohandel L. KLEIN, A. VAN DE WEG - Langestraat 23 WILLEM GROENHUIZEN Westminster Klokken „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Langestraat 43 - Telefoon 852 IBONNEMENTSPRUS f" s n,"n'tn '°°r Amerv DERDE BLAD. Emserwaier - Emserzout - Emserpastilles Wybert-tabletten - Valdapastilles GROOTE KEUZE PHILIPS LAMPEN. 23e Jaargang No. 205 loort f 210, idem lunco p*r pos: 5.—, per week (met cralis verzekern» tegm ongelukken) f 0.17*, afzonderlijke nummers f Cj05. OIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ARNHEMSCBHUER|$RTWAL 2A. 47..0. TEL. int. 613. Zaterdag 26 Februari 1925 PRIIS DER ADVERTEHTIÊR met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dieoslaanb e- aingen en Licldadigheidsadve. tentiën foor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijl bestaan xeci voordccHge bepalingen voor het advcrteacn liene circulaire, bevattende de vootwaaidcn. wordt op aanvraag toegezonden. DUFSCHLAND. DE TOESTAND VAN PRESIDENT EBERÏ. Dc geneeshcercn geven den patient op. B e r 1 ij n, 2 8 F eb r. (H N.) Vnnochtend om 9 uur is over den toestond van president Ebert net volgende bulletin uitgegeven Vanmorgen tegen 5 uur heeft dc buikvlics- ontsteking plotseling verdere vorderingen ge maakt. De krachten van den rijkspresident ne men vlug af. Op het oogenblik slaapt hijdc behandelende geneeskundigen houden zijn toestand voor hopeloos. De rijkspresident overleden. Nader wordt uit Berlijn geseind, dat de rijks- president in den loop van dezen ochtend is overleden. Nadere bizonderheden. B c r I ij n, 23 Fehr. (H. N.) Rijkspresident Ebert b hedenochtend t€ T0.15, zonder tot be wustzijn te zijn gekomen, zacht ontslopen. Aan't sterfbed vertoefden mevrouw Ebert, haar kin deren en haar schoonzoon, bene\'cns staats secretaris Meissncr. Dc DIPLOMATIEKE VERTEGENWOOR DIGING TE WASHINGTON. Ambassadeur MoUzahn vertrokken. De nieuwbenoemde Duitsche ambassadeur te nshington, baron v. Maltzahn, is gisteren met zijn gezin per s-s. Albert Ballin van de Hapug uit Cuxhafen naar New York veVirckken. DE MOEILIJKHEDEN MET ROEMENIË. Berlijn, 27 Febr. (H. N.) Dc correspon dent van 't Berl. Tageblaft te Boekarest is van bevoegae Roemeenschc zijde (gemccbrigd te verklaren, dat Roemenië den wcnsch heeft om de beste economische betrekkingen mei Duitschland te handhaven. Roemenië ve-'lanct geen volledige vergoeding voor de door de Banca Generala uitgegeven biljetten en is be reid rekening ie houden met de mceiiijkheden van Duitsch'and en een accoord tp aanvaarden. Naar aan'ciding hiervan woedt van bevoegde zijde te Berlijn verklaard, dat de bereidheid lot overleg van Roemenië een gunstigen in druk maakt en de hoop op bij legging van hot conflict rechtvaardigt. Duitschland moet echter Ilinnén öfr door het plan-Da wes voorgeschreven grenzen blijven en kon geen afzonderlijke ver goedingen op zich nemen, daar dit in art. 3 vfln hét plan-Da wes verboden is c-n op dit artikel hef 'geheele plan is opgebouwd. De vroegere Roc-meensche regeering heeft he; e-anbod tot betaling van 50 millioen mark in goud afgewezen. Thans kan dit aanbod niet worden herhaald. Dc kwestie is slechts binnen het kader van het plan-Dawes to regelen. De Duitsche cegee- ling heelt de kwestie aan de Commissie van Herstel voorgelegd, welke de mogelijkheid van ccrsessies van d zijde van Duitschland binnen de grenzen van het plan-Dawes moet onder zoeken. EEN DUITSCH-NATIONAAL VOORSTEL DEN PRU1SISCHEN LANDDAG. De centrule sectie van don Pruischen Land dag heeft gisteren een Duitsch-nationaal voor stel, ertce strekkende de behandeling van wets- ontwetpen te staken, zoolong geen verantwoor delijke regcerir.g gevormd is, verworpen. DE BEZETTING DER KEULSCHE ZONE. De Britsche gezant te Berlijn naar Londen. Dc Tagliche Rundschau meldt, dut lord d'Abernon, de Britsche gezant te Beriijn, dezer1 dagen naar Londen vertrekt. Het blad meent te weten, dat hij daar zal aandringen op het uitnoodigen van Duitschland tot de conferentie' der geallieerden over het ontruimingsvraagstuk. DE KWESTIE VAN DC ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Dc Fransch-Engelsche tegenstellingen. Londen, 27 Febr. (H. N.). De Daily News ?chrijft in een artikel over het rapport van de militaire controlecommissie, dat de eischen, die Frankrijk stelt, zoodanig zijn, dat de ontruiming- van dc Keulsche zone daardoor vele maanden zul worden uitgesteld, misschien wel tot het volgende jaar. Chamberlain heeft Woensdag verklaard, cat het tegenover Frank rijk zijn vrijheid van handelen bij de ontruiming van de Keulsche zóne heeft voorbehouden, wat wel formeel juist is, doch wat niet belet, dat Engeland toch op andere wijze de handen ge bonden zijn. Het eenige alternatief is, dat men gevaar loopt voor een nieuwe crisis in dc be trekkingen tot Frankrijk. Engeland heeft als zijn opvatting meegedeeld, dat Duitschland moet worden uitgenoodigd om over de eischen te spreken, die aan Duitschland gesteld zullen worden cp waaraan Duitschland zal moeten voldoen, wil het dc ontruiming van de Keul sche zóne bereiken. Frankrijk heeft dit onder twee voorwaarden toegestaan ten eerste, dat de geallieerden, voordat Duitschland aan de besprekingen deelneemt, tol een bepaalde over eenkomst gekomen zullen zijn, on ten tweede, dat het aan Duitschland niet geoorloofd zal zijn over hot vei slag dei commissie van con trole zelf te discus'siefrcn, doch alleen over de wijz-, waarop aan alle eischen dei geallieerden zal kunnen worden voldaan. De diplomatieke cox respondent van de Daily Telegraph schrijft, dat Herriot van opvatting is, dat do onderhan delingen met Dui schland door bemiddeling van de diplomatieke kanalen kunnen worden gevoerd. Daaruit is de gevolgtrekking te ma ken, dnt hij geen haast met dc conferentie heeft. De Westminster Gazette betoogt in een hoofdartikel,"dat het eenige middel, waardoor het Eng'elsche ministerie van builenlandschc zokèn zich van alle verdachtmakingen kon zui veren, een uitnoodigLag aan Duitschland is om deel Jte nemen aon een conferentie over het verslag der militaire controlecommissie, waar op dan openlijk de tekortkomingen kunnen worden behandeld. DE FRAN'SCHE TROEPEN IN HET SAARGEBIED. De inhoud der Duitsche nota. De nota van de rijksregccrir.g unn den Vol kenbond inzake de aanwezigheid van de Fran- schc troepen in 'net Saorgebied wijst er op, dat dc oprichting van de plaatselijke gendarmerie nu al vijf volle jaren sleepcnde gehouden wordt en dot de raad van den Volkenbond op grond van elf Duitsche nota's al zeven koeren zich met deze zook heeft bezig gehouden. Hoewel do raad den toestand een jaar geleden o'.s V-en voorbijgaanden aard kenschetste, heeft de re- regceringscommissic volg-ens haar eigen ver slag neg pas 570 man aangesteld van de 3000 4000, die zij noodig acht te hebben. De nota zegt, dat de Duitsche regeenng a&nsprank heeft op de uitvoering van de verdrngsbep - lingen, We ik er tekst volkomen duidelijk is De handhaving van dc orde zou ,,s'échts" door plaatse.ijke gendarmerie gesclueden. Deze be paling veroorlooft geen jarecnlangc aanwezig heid van Frartsche troepen, die bovendien on verenigbaar is met he( karakter van hef Saor- gebied als gebied waar een loksstemming- zal worden gehouden, waarbij Frankrijk beiang heeft. Do Duitsche regeering verwacht thans van den Volkenbond eindelijk de erkenning van het verdrag \*an Versailles alsmede de uitvoe ring van vroeger gencm.cn besluiten van den Volkenbond. DE HERDENKING DER GESNEUVELDEN. Een verbod in het bezette gebied. Volgens een bericht uit Bochum hebben dc "bezetings-outoritciten de op 1 Maart vastge stelde viering in de open lucht van den 'ge denkdag yoor.de in dsn wereldoorlog gesneu-I velde Duilschcrs verboden, alsook het houden van optochten en het uitsteken dor vlaggen. HET ROTORSCMIP BUCKAU. Het rotorschip Buckau is gistermiddag terug gekeerd tc Cuxhofen. DE MIJNRAMP TE DORTMUND. Een gift uit Moskou. Het uitvoerend -comité der Moskousche Vak- verceiwyings-Intci'naticnnle heeft volgens een bericht uit Berlijn 10.000 goudmnrlc 'geschon ken voor'de nagelaten betrekkingen der slacht offers van dc mijnramp le Dortmund. FRANKRIJK. HERRIOT OVER DE BUÏl ENLANDSCHE BETREKKINGEN. Herriot heeït gisteren in dc commissie van builenlandschc zaken van den Senaat verklaard, dat de onderhandelingen met Engeland over de onderlinge schulden der geallieerden op de hartelijkste wijze voortgezet worden cn dat de betrekkingen tot de Ver. Staten dezelfde zijn gebleven als verleden jaar. Wat de veiligheid betreft, schijnt het oogenblik nobir, dat dc ge allieerden zich zullen hebben le verstaan over de wijze waarop en dc voorwaarden waaronder de dienaangaande onvermijdelijk geworden on derhandelingen moeten worden gevoeld. Frank rijk zal ecnigerlei desbetreffend Duitsch voor stel, alleen in overweging nemen binnen het onverlet en volledig- kader van hot verdrag van Versailles. Wat de plaatsing van de Duitsche spoorweg obligaties, enz. betreft meent Herrioi, dat deze zaak niet dan over enkele maanden behandeld zal kunnen worden. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. In den loop van den gisteren gehouden mi nisterraad legde Herriot aan den president der republiek ter teekening voor het decreet, waar bij een consultatiecommissie wordt ingesteld, die het bureau voor particuliere goederen cn belangen ter zijde zal staan, hetwelk is belast met de vertegenwoordiging- van de houders van Russische fondsen bij den gevolmachtigde, die de onderhandelingen met Rusland zal voortzet ten. DE FRANSCHE STRIJDMACHT. De Kamer heeft gisteren do behandeling \an de wet op de middelen voortgezet on doorbij het effectief van het leger voor 1925 vastge steld op 607.000 minderen, 72.500 onderofli- eieren en 32.000 officieren cn dat van dc marine op 55.000 minderen en 4200 officieren. GEEN STAKINGSRECHT VOOR AMBTENAREN. P a r ij s. 27 Febr. (V. D De minister van binnen'andsche zaken heeft verklaard, dat de regeering een wetsvoorstel zal indienen waarin het vereenigingsrecht van dc ambtenaren zal worden erkend. Zij zullen echter niet het recht tot staken hebben. DF. VLIEGTOCHT VAN LEMA1TRE EN ARRACHARD. De Fransche vliegers Lcmaitre cn Arrnchord, waarvan gevreesd werd, dat hun een ongeluk was overkomen, zijn geland in de buurt van Elgoleah in dc provincie Oran, 700 K.M. ten Z. van Algiers. Zij hebben een rechtstreeksche verbinding pc-r vliegtuig tot stand gebracht tus- schen den Niger en Zuid-Algiers door hot af leggen van 2000 K.M. zonder onderbreking over woestijnachtigc streken cn onder zeer on gunstige weersomstandigheden. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03. elke regel meer f 1.—. voor do meest verfijnde wenschen. RUIME SORTEERING UTRECHTSCHESTRAAT 44. G. J. VAN HAhTEN voorli. MKWEG VAN •HARTEN. Laugc Beekstraat 37 Tel. 317. ACCUMULATOREN. Accumulatoren (abrick. Groote voorraad. Laad- on Heparalieinriclili.n£ ertegen- woordijror der Exidé Accumulatoren. Afhalen en bezorgen van accu's zonder prijsverhooging. Kousen i Direcioirs I H o ed e n I lurken MORGEN BALLONS ,,L' HlR C NDELLE" 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT Juwelier CO./VCSSTX3. 903bL 23ö ENGELAND. DE TOESTAND VAN DÉN KONING. Londen, 27 Febr. (HNDRL) De beter schap van den koning houdt n in. Het zai waar schijnlijk nog een 14 dn gen duren# voordal hij en do koningin near Middellandsche Zee ver trekken. HET RAPPORT VAN DE VAKVEREENI- GINGSDELEGATIE NAAR RUSLAND. Het officieele rapport van de afvaardiging uit de Engelschc vakvereenigingen, die onlangs Rusland heeft bezocht, komt tot de conclusie, dat Rusland een sterke en stabiele slant is. Een groote meerderheid van <Je arbeiders steunt 'metterdaad zijn socialistisch systeem en een groote meerderheid van do boeren aanvaardt het. De tegenwoordige regeering is beter dan ai wat Rusland ooit heeft gehad. Dc delegatie ;egt over haar bezoek aan Georgië, dat het haar, materieel beschouwd, voorkomt, dal oe praciischc voordeden van de opneming van Georgië in den bond van sovjets de nudeeien ervan overtreffen. LABOUR VOOR HET PROTOCOL VAN GENEVE. Londen, 27 Febr. (V. D.) Dc alg'e- meene rand \an het vakvereenigingscongres van de Labour Party heeft de volgende reso lutie aangenomen„De arbeidersbeweging is van meaning, dat Engeland al het mogelijke moet doen om de aanneming van de princi pes \an het protocol van Genève, alsmede het houden van een ontwapeningsconferentie, tc verkrijgen". Zij is voor dit protocol op grond van het feit, dat het voor het oogenblik het eenige praclische middel 'is om tot ontwapening te komen en omdat het geschikt is voor de arbi trale oplossing van geschillen. Dc arbeiders partij moet zich met kracht verzetten tegen iedere poging om het piotocol te doen ver vangen door een of anderen vorm van een beperkt militair verbond of garantie-pact. Elke poging moet in het werk gesteld worden om alle staten het protocol tc doen teekcr.cn en ratificeercn. DE HEVIGE STORM. Groote schade en schepen in nood. Londen, 27 F c h r. (V. D.) Dc stormen, die de laatste vier dagen op de Eugelsche kus ten gewoed hebben, herhaalden zich gisteren cn brachten aanzienlijke schade aan, in het bij zonder in het Engcisch Kunaa1, tengevolge van h'ct feit, dr.t zij 'gepoerd gingen met hoe? water. Verschillende hovendammen' werden ge teisterd en de schepen leden veel schade. E*n stoomschip van Penzance nadr Scilly met pas sagiers en mail aan boord werd gedwongen nunc Penzance terug tc liseren en arriveerde aldaar met schade. De kabel tusschen Penzance cn Scilly is gebroken. Een geweldige storm woedde boven d? kust »c Porthlevcn, een vis- scherdorp in Cornwall. Meer .dan 100 voet van dc zeedijk en zeeweg werden vernield cn de fundamenten der huizen werden bescho-t digd. Van verschillende punten der zuidkust kc men berichten over aardverschuivingen en lotsstortingen. Een Duitsche drièmaslschoeïu moest de haven van Portsmouth binnengesleept V/orden, daar het schip in het ruwe weer ern stige schade had geleden. De schade, die do Conudian-Purific-lijncr Mountlaurier aan stuur- i'oer bekwam, ter hoogte Queenstowr», maakte het zenden ven een reddingboot nood zakelijk. Het schip keert naar Queenstown te rug om aldaar een nieuw stuurroer tc later, maken. Het laatste telegram meldt, dut de passagiers zich 'allen wel aan boccd bevinden. Londen, 27 Febr. (H. N. Draadloos). I'lct s.s. Mont Laurier van de Canadian Pacific, dut naar Queenstown met een beschadigde stuur inrichting terugkeerde, is bij het binnenkomen van de haven ven Queenstown gestrand, doch kwam spoedig-, weer vlo; cn werd. door sleep7 booten geholpen. Volgens een der luatslc be richten heeft het schip om nog meer slcep- booten gevraagd. Dc Mont Laurier is 17,000 ton groot cn heeft 422 pososgiers aan boord. Het blijkt dat, toen het schip zich op haar reis van Liverpool naar S:. Johns op 200 mijl af stand van Queenstown bevond, het in een vcr- schrikkelijken storm kwam, waatbij de stuur inrichting onklaar raakte. Het schip seinde om assistentie cn de Ne- dcrlandsche sleepboot Zwarte Zee vertrok daarop uit Queenstown. Een paar uur later seinde de Mont Laurier draadloos, dat de hulp- stuurinrichting bevredigend werkte cn dat het naar Queenstown terugkeerde, zoodat het geen sleepboot noodig had. Het ligt in de bedoe ling om de passagiers cn de mail over tè bren gen op het s.s. Mont Clare, eveneens van de Cunadian Pacific, dat op het einde der week te Queenstown zal aankomen. Londen, 27 Febr. (H. N. Draadloos). Het weer in den Atlantischen Oceaan was vandaag volgens ciï ontvangen berichten zeer slecht. De Australische mailboot Moldavia, die vanmiddag to Plymouth moest aankomen, zal tengevolge van den stoim niet voor vanavond loot binnen komen. Het lichtschip, bestemd voor den mond van de rivier Hooghly in Britsch-Indië, had in het Engelschc Kanaal met hevig- weer te kam pen en werd door een stoomtramier in ontred derden toestand Plymouth binnengesleept. ZWEDEN. HEN NIEUWE MINISTER VAN HANDCE. De koning benoemde Swcnsson, president van de rekenkamer, tot minister van handel. ITALIË DE SCHEEVE TOREN VAN I'ISA. Dc scheeve toren van Pisa is naar een spe ciale commissie heeft geconstateerd, ietwat ge zakt. De commissie is van meeiiing, dot de toestand van de fundamenten dc opmerkzaam heid der autoriteiten eischt. POLEN. DE OORtOGSBEGROOTING. Een verhooging van 110 millioen gevraagd. In de Donderdag gehouden zitpng der be-1 gioolingscommissic uit den landdag schetste dc minister van oerlof in een lange rede den orgonisatiorischen arbeid in het Poolsche leger. Aan het slot zijner verklaringen kwam de mi nister met den voor de commissie vecrasscnden cisch voor den dag orn dc militaire begiooting voor 1925 van 655 millioen zloty te verhoogen tot 765 millioen. Voor 70 van de 110 millioen, die meer nocdig waren, h.:d <lc minister-pre sident volgens Sikorski reeds dekking gevon, den, zoodal nog slechs 40 millioen door nieu we belastingen moesten wroden opgebracht. In geval eener verwerping van dit voorstel kon hij de verantwoordelijkheid voor de landsverdedi ging niet langer op zich nemen en moest hij daaruit zijn consequenties trekken. Daarop werd ccn voorstel aangenomen om een der partijleiders met drn minister van financier omtrent dc eischen van den minister van occ- Icg in ovcrieg te döen treden. ZUID-SLAVIE. EEN PARLEMENTAIR OPPOSITIEBLOK. Drradloos wordt gemeld, dat de oppositie partijen in het parlement van Zuid-Slavië, aanhangers van Dawidowitsj on Roditsj. en dc S4ow«t>nsOhe katholieken, een democratisch bocrenblok hebben gevormd, rvelks leden zich verbinden geen betrekkingen tc onderhouden met de regeringspartijen. DE GRENSGESCHILLEN MET BULGARIJE. Tusschen Zuid-Slavië en Bulgarije is een bizondere commissie ingesteld voor het be slechten van alle grensgeschillen. BULGARIJE. DE BESCHERMING VAN DEN STAAT. Het ontwerp tot wijziging van de wet tot bescherming van den staat heeft de Kamer in eerste lezing aangenomen. Onmiddellijk daarop is c.' staat van beleg in de streken aan de Servische grens afgekondigd en het standrecht aldaar ingesteld. Dc rcgccring heeft ter be teugeling van het bendewezen oen creeiet van j 81 milliccn lëva beschikbaar gesteld. DE BESTRIJDING VAN HEI COMMUNISME. Ui* hol «choim'e archief van het hoofd van dc. Tsjckn in Bulgarije nibet zijn gebleken, dat hij voor bolsjewistische propaganda 300 mi!- li oen leva ter beschikking heeft gehad. Bij zijn aanhouding zijn 35.000 leva cn 60.000 dinar in beslag genomen. PALESTINA. DE HEBREEUWSCHE UNIVERSITEIT TE JERUZALEM. Jeruzalem, 2 5 Febr. (V. D.). Dc ope ning. van de Hcbrceuwschc universiteit te Jeruznlom op I April o.s. zal oj» luisterrijke wijze worden gevierd. In de universiteit zal de openingsrede wor den uitgesproken ooor lord Balfour. Ook de hooge commissaris sir Hei bert Samticl en dr. Weizrr.aim, do president der Zionistische I wereldorganisatie, zullen het woord voeren, i Dos avonds heeft .een officieel diner plaats, waar 350 personen zullenaanzitten. Den vol genden morgen zullen er colleges worden ge- ho.uden door prol. Einstein, den opperrobijn van Fi ankrijk, den cpjierrobijn voji Engeland cn prof. Chojcd. j Bovendien zuilen nog als sprekers optreden de bekende Zionistische leider N. Sokolow cn de beroemde Dcensche criticus George Bran dos, die zich dc laatste jaren voor de Zioni§ii- sche beweging interesseert. Op den derden April zullen in de universi teit eveneens voordrachten woeden gchoudfn o.a. door lord Balfour en do Tiooglecrarën L. Rosenthal, Fcdder en Klein. De plechtigheden zullen worden besloten met een grooten fakkeloptocht die op dien avond zal plaats hebben en waaraan zal wor den deelgenomen door dc studenten, alsook door de leerlingen van alle te Jeruzalem ge vestigde Joodschc scholen. Na afloop hiervan zal de groote Hcbrecuwschc Opera een f eest- voorstelling geven. Een \an de interessantste plechtigheden bij de opening van de Hcbreeuwscho universiteit te Jeruzalem zal zijn de aanbieding van een borstbeeld van lord Balfour door het bestuur van dc Zionistisch- "organisatie te Londen. D- buste is vervaardigd door den beeldhou wer Glinstcin ën zal eert plaats in de hall van het universiteitsgebouw kriigën. CHINA. CHINA EN HET RUSSISCH-.'APANSCII VERDRAG. Karachan heeft verklaard, dat dc sovjets pas hebben toegestemd in de erkenning ven het verdrag van Portsmouth, toen zij ervan overtuigd waren, d;.tdie erkenning geen be- naaeeling zou betccke&en d?r rechten cn bchnr. gen van China. De regeering van China heeft bij den am bassadeur der sovjotrogeerirtg geprotesteerd te gen de erkenning van het verdrag van Ports mouth, vervat ,1n het Russich-Japanschc vei- drog. ZUID AMERIKA. ERNSTIGE ONTPLOFFING. Honderden^doodcn cn gewonden. Volgens een bericht uit Londen had bij Xicthcrovy in den staal Rio dc Janeiro een ontploffing plaats in een opslagplaats van ont plofbare stoffen, waarbij 100 personen gedood en 600 gewond werden, terwijl 2000 huizen werden verwoest. VERSPREIDE BERICHTEN. SLACHTOFFERS VAN DEN STORM. Volgens schatting zijn in den jongstcn storm op de kust van IJsland 84 visschcrsÜeden, inéerendcels IJ slanders, omgekomen. Onder dc omgekomenen bevonden zich veertien visschers van den te Huil thuis behoorenden trciier Scapa Flöw. ERNSTIGE TREINBOTSING. Naar dc Corrierc dello Sera melè:, heeft bij Agram een treinbotsing plaats gehad. Tot r.u toe zijn 17 oooden cn 30 geworden onder cia puinhoopep vandaan gehaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1