BLÜTHNER PIANO'S A. VAN DE WEG - Langestraat 23 Pianohandel L. KLEIN, wiiLEM wmm EN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Langestraaf 43 - Telefoon 852 A30MHEMENTSPRDS 3 m"n'co Antrv EERSTE BLAD. Emserwaier - Emserzout - Emserpastilles Wybert-iabSeiten - Valdapastilles PHILIPS LAMPEN. Het Adres Solsede Wekkers 23e Jaargang No. 211 (oort 2.10, idem Iranco per pos! 1 3.—, per «reek (mei gratis Terzekering tegen ongelukken) 0.17*. aizondcilijke nummers CD5. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening m*. 47010. tel. int. sis. Zaterdag 7 Maart 1925 PRIJS DER ADVE8TENTIEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienslaanb e- dingen en Licldadighcids-advc tenticn roor de helft der prijs. Voor bandel en bedrijf bestaan zeet vooidectigc bepalingen toot het advcrteeien bene circulaire, bevaltcnde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND DE DOOD VAN RIJKSPRESIDENT EBERT Dc krans van koningin Wilhclmina. B e r 1 ij n, 6 Maart. (H. N.) De krans, door koningin Wilhelmina voor ,dc begrafenis van president Ebert gezonden, heeft aanleiding ge geven tot het gerucht, dut de ex-keizcr of de kroonprins een krans zouden hebben gezonden. Namens den intendant van het Pruisische ko ningshuis werden thans, naar de Deutsche Ztg. verneemt, deze geruchten tegengesproken en wordt de juiste gpng van zaken meegedeeld. Buitcnlendsche dcclncmmg. Bij den Duitsrhen rijksdag zijn naar aanlei ding van Ebert's dood telegrammen van deel neming ontvangen van verschillenoe buiten- landsche parlementen, o.n. van Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho-SIowakije, Italië, Turkije en Peru, wcike president Loebe gisteren vóór het begin der zifting voorlas. Dc datum der verkiezingen. Dc rijksdag ontving een brief van den rijks minister vnn binncnlnndschc zaken met het voorste! de verkiezingen voor het rijkspresi dentschap op 29 Maart en de eventueele her stemming op 26 'April vast te stellen. Het se niorenconvent zul zich vandaag met cieze kwes tie bezighouden, alsook met de vraag, of de rijksdag tot de verkiezing zal worden ver daagd. De president verklaarde zich tegen een lange verdaging. Discussies in den rijksdag over de presidentsverkiezingen. In den rijksdag stelde de communist Stöckcr gisteren vóór de behandeling der agenda voor, dat de rijksdag zich onmiddellijk zou bezig houden met d" verkiezing van den rijksprési- dent cn met do kwestie van diens vervanging. Spr. verklaarde, dut de overleden president zijn macht uitsluitend ton bate van de bour geoisie aanwendde. De rijkskanselier had door middel van een kleinen staatsgreep eigenmach tig de functie van plaatsvervangend rijkspre sident aan zirh getrokken. Er moest onverwijld over een wetsontwerp worden beraadslaagd, krachlens hetwelk dc rijksdag terstond een plaatsvervanger voor den rijkspresident kiest. President Loebe deelde mede, dat het seni orenconvent zich hedenmiddag zal bezighou den mei de kwesties, die met de verkiezing en de plaatsvervanging in verband staan. Afg, Fohrcnbnch (centr.) bestreed cie bewe ring, dat de rijkskanselier door de plaatsver vanging op zich te nemen 'de grondwet heeft 'geschonden. Hij, kantte zich tegen de onmid dellijke behandeling van het communistische voorstel. President Lo> be verklaarde niet voornemens te zijn den rijksdag in verband met de voor bereiding der presidentsverkiezing geruimen tijd te verdagen. DE POLITICIT: CRISIS IN PRUISEN. Marx weer candiJaat der coalitiepartijen. B e r 1 ij n, 6 M a a r t. (H. N.) De leiders der Weimurschc coalitiepartijen in den Pruisischen landdag hebben bcslqten Marx Dinsdag op nieuw candidnot voor den zetci van minister president te stellen. De houding der D. V. P. Naar uit Duitsche parlementaire kringen ver luidt, heeft Marx met de Duitsche volkspartij gesproken ovci de kabinetsformatie cn ge vraagd, of de D V P. dc z.g. kleine coalitie van centrum cn democraten zou dulden Hierop werd ontkennend geantwoord Ook op de vraag, of de volkspartij tevreden zou zijn met het tegenwoordige kabinet, als minister Severing om gezondheidsredenen zou aftreden cn door een ander sociaal-democraat zou worden ver vangen, luidde het antwoord ontkennend. Een metie der Duitsch-nnrionulcn. De Duitsch-nationale fractie uit den Pruisi schen landdag eischt in een motie, dat de ministers, in wie de landdag niet volgens art 54 van de constitutie zijn vertrouwen heeft uitgesproken cn die alleen voorloopig de za ken waarnemen, geen ambtshandelingen zul len verrichten, waarvoor klaarblijkelijk het ver trouwen volgens art. 54 vereischt is. zonder dat de landdag die vooraf heeft goedgekeurd. De motie houd» stellig verbond met het feit, dat het afgetreden kabinet-Marx onlangs amb tenaren van hooge positie heeft benoemd HET DUITSCHE INDEX-CIJFER. Het rijksindexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud bedraagt voor dc maand Fe bruari gemiddeld 125.1, hetgeen, vergeleken met de vorige maand, een vermeerdering van 0.9 pet. beteekent DE SPOORWEGSTAKING. De vereenigingen van spoorwegpersoneel voor Breslau cn omgeving hebben besloten de staking met ingang van Zatei dagochtend af te kondigen voor alle spoorwegwerkplaatsen, goe derenloodsen en seininrichtingen. Er zijn giste ren onderhandelingen geopend tusschen de di recties, het gemeentebestuur en de vakverccni- gingen. Uit Berlijn woidt dd. 6 Maart aan de N R. C gemeld De gedeeltelijke spoorwegstaking in Saksen heeft zich, volgens de officieele berichten van het spoorwegbestuur, wel eonigsztns ver scherpt, maar niet noemenswaard uitgebreid. Slechts dri: stations, Zittau, Dresden-Fricdrich- stadt cn Chemnitz-Hildersdorf, zouden verder door de staking zijn aangetast. In het geheel staken cr von 430.000 spoorwegarbeiders slechts 2700. In het expresse en goederenver keer uordt door het eigen werkwillige perso neel qfdoende voorzien. Aldus het officieele bericht van het spoorwegbestuur. Volgens dc inlichtingen van den kant yQn de vereenigin gen van spoorwegmannen zouden echter om te beginnen in het district, dat door de stoking het allei ergst is getroffen, gisteren in plaats van 120 treinen slechis 8 treinen zijn vertrok ken, zoodot de woorden „afdoende voorzien" in het officieel bericht rijkelijk optimistisch schij nen. Dit. wordt trouwens bevestigd door de omstandigheid dat, naar ik zooevcn verneem, hedenavond het goedcrenstotion van het Anhal- tcr Buhnhof te Berlijn gesloten is, terwijl het Silezische goedcrenstotion te Berlijn mede he denavond zou volgen. Men verwacht, dat het morgen ook zal gebeuren met de goederen- stations te Breslau en met verschillende goe- devenstutions in het Rijnsch-Westfoolsche in dustriegebied. Hier hangt dus zeer veel of van de besprekingen over de loonlarievcn, die mor gen hier worden \oortgezet. UITSLUITING IN DE BIERBROUWERIJEN TE MÜNCHEX. Gisteren zijn d.- arbeiders in de Lierb»ouwe- rijen te München, die geweigerd hebben zich te houden aan den wettelijken aboMsduur, door de directies uitgesloten. Door d'ven maat regel zijn ongeveer 1500 bierbrouwers, of on geveer 80 "'o van het totaal aantal arbeiders, getroffen. HET TSJEKA-PROCES. Leipzig, 6 Maar t. (H. N.j rïet getuigen verhoor in het Tsjoka-proces is vandaag voort gezet, De beklaagde Kocnig is vei de - verhoord. Deze zeide op de desbetreffende yrag.cn, dat hij van verschillende zijden was aangezocht om materiaal over de communistische pajtij te verzamelen. Hij weigerde te antwoorden op vra gen, waarin hem het verrichten van spionage diensten voor de -politie werd ten loste gelegd. RECLAMES. Prijs 1—3 regels f 8.05, elke regel meer 1- voor de meest verfijnde wenschen. RUIME SORTEERING UTRECHTSCHESTRAAT 44. REGENMANTELS EN HOEDEN in zser uitgebreide sci teering Ook voor kinderen. ,,L' HIRONDELLE" 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT Wij onivingen reeds een collectie zeer CHIQUE JAPONNEN EN JURKEN. JUlKG£S3». OO/nSL lÖtS BELGIE. DE ONTBINDING VAN HOT PARLEMENT. Verkiezingen cp 5 April, j Het Staatsblad zal hedenochtend een konink- !i|k besluit publiceeren, waarbij de Kamers wor- I don onlbrSnöen. Het 'besluit loept voorts 8e'j kiescolleges bijeen mét het oog op d? porie- I mcntsvcrkiczingen van 5 April. Het nieuwe parlement zul 28 April bijeenkomen. HET PROCES-CLAUS. De correspondent der N. R. Ct. te .Brussel melden gisteren: Heden is voor het hof van gezworenen der pioyincic Brobant te Bvüsscl de behandeling begonnen van dc zaak ten laste van dr. Claus, die zich, na bij verstek tot 20 jaar dwangarbeid te zijn veroordeeld, op 26 September 1924, na een zesjarig verblijf in Nederland en Duitsch- land, bij de Belgische justitie is kom n aanmel den, doch sedert 14 Februari 1925 voorwaar delijk cn voorloopig weer in vrijheid is gesteld. Beklaagde, die thans 64 jaar oud is, was voor den oorlog directeur vnn het krankzinni gengesticht te Mortscl bij Antwerpen. Als ge leerde stond hij, ook bij de Franschgezindcn, zeer hoog aangeschreven. Tijdens den oorlog nam hij een benoeming aan nis hoogleeraai ncn de onder de bezetting totunl verncder- landschte universiteit te Gent en was hij ver der ook nog lid vnn den Rand vnn Vinanderen voor de provincie Antwerpen. Hij was tevens een van de medeoprichters vnn het weekblad De Stroom, ging herhaaldelijk naar Nederland om het contact tusschen de uitgeweken Vlamin gen aldaar en de ianmsche activisten in het bezette gebied te behouden cn was ook aanwe zig op de in Januari 1918 in den Alhambra- schouwburg te Brussel gehouden «'crgadering, waar de zelfstandigheid van Vla'ahdci en werd afgekondigd. De dagvaarding geeft toe, dat dr. Claus tot de unionistische groep onder de activisten be hoorde, welke groep, waarvan hij de leidci werd, het staalkundig begrip België op federu- listischen grondslag tot het einde toe bleef aan kleven. Op een bijeenkomst van den Raad van Vlaanderen, in Maart 1918, stemde hij tegen do schrapping van den naam België en voerde daarover een polemiek met het activistische blud H< t Vlanmsche Nieuws. Op-23 October 1918, eenigc dagen voor den I wapenstilstand, vertrok dr Claus naar Neder- land, waar hij geruimen tijd werkzaam was bij de universiteit te Amsterdam; Inter estigde hij zich te Hamburg, waar hij zijn wetenschappe lijk werk voortzette tot in September j.l. Dr. Claus wordt verdedigd door den sociaal- democratischen en Waalschen minister van stnnt mr. Jules Destrée alsook door mr. Ber- voets, van de Antwerpsche balie. Da pleidooien zouden, op verzoek van den beklaagde, in de Fransche taal worden gehouden, zulks met het doel, de ware beweegredenen der Vlaamsche activisten, ook bij het Fmnsch-sprekende cn Fransch-lczendc deel van de Belgische bevol king, beter ingang te doen vinden. Later seinde de correspondent Onmiddellijk na den aanvang van de zit ting deed zich reeds een incident voor tus schen Devos, den president van het hof van gezworenen en mr. Destrée. Hoewel beklaag de bij het voorloopige onderzoek reeds had gevraagd, dat de zaak voor de Fransche af- deeling van het hof van assisen zou dienen, meende de voorzitter toch maar, het debat in het Nederlandsch te moeten leiden. Destrée, die geen Nederlandsch verstaat en zich er over verontschuldigde, tot een \\7aolsche ge neratie te behooren, die de andere landstaal niet machtig is, protesteerde tegen het feit dat, hoewel beklaagde, die de twee talen kent, bij het onderzoek den wensch had te kennen gegeven, dat de zaak in de Fransche taal zou dienen, het parket nu beklaagde en zijn ver dedigers voor een Vlaamsche afdceling van Juwoiicr het hof van assisen Iaat verschijnen. Het openbaar ministerie voert aan, dat deze zaak reeds vroeger, bij het proces-Borms, in het Nederlandsch is behandeld, maar nu sloot dc znok-Claus afzonderlijk, liet activisme, uldus mr. Destrée, heeft zijn oorzaak in het niet begrijpen van de ziel der Vlamingen en de onrechtvaardigheid, waaronder zij steeds te lijden hebben gehad. Ik betreur het, dat er nu weer een zelfde geest voorzit bij het par ket, dat nochtans niets anders zou mogen zijn dan dicnuar van de gemeenschap en geenszins meester is van de procedure. Dc belangen van den beklaagde staan hooger dan uw aanma tiging. Het openbaar ministerie uil nu een wet, die het Vlaamsche recht erkent, tegen de Vlamingen zelf uitspelen in dien zin, dat het beklaagde beletten wil, vrijelijk verdedi gers te kiezen. Alleen de wil van den beklaag de bepaalt de taal. Substituut-officier Ost, die het openbaar ministerie waarnam, verdedigde vervolgens do stelling, dat dr. Claus wel degelijk voor de Vlaamsche afdceling moet verschijnenn, omdat hij zich steeds heeft aangesteld als verdediger van de Vlaamsche rechten. Hij heeft trouwens indertijd met andere beklaagden voor het Vlaamsen© hof ven gezworenen teiecht ge staan. Hier moet ait. 13 van de wet van 1608 worden toegepast en de zaak in het Neder landsch worden «behandeld. Hierna ging het hef in raadkamer, teneinde over de opgeworpen kwestie te beraadslagen. Eerst na een uur keerde het in de zaal terug. Het besloot dat waar beklaagde vervolgd wordt wegens deelneming aan misdadige feiten, welke behooren tot de Vloomsche beweging cn waar het gaat over Vlaamsche redevoeringen en ge schriften van beklaagde, die heeft verklaord dc twee talen te verstaan, het niet zou passen deze zaak te onttrekken aan de bevoegdheid van de V'aamsche afdceling ven het hof van assisen. De voorzitter liet nu de dagvaarding voorle zen, waarna mr. Destrée op zijn beurt de in de Fransche taal gestelde ncte van verdediging voorleest en betoogt, del dr. Claus alleen het hcoglecraorschnp aan de universiteit te Gent hod aanvaard met het doel om over de weten schappelijke belangen van de universiteit tc waken Hetzelfde geldt voor zijn lidmaatschap van den Raad van Vlaanderen. Na den middag ving het verhoor aan. Dr. Claus protesteerde nogmaols tegen de proce dure en mr. Destrée sprak zelfs van een pa rodie op de rechtspleging. Tijdens het verhoor antwooidde de beklaagde in zuiver Neder landsch op de Vlaamsche vragen van den voorzitter en vertaalde dit vervolgens zelf in sierlijk Fronsch voor mr. Destrce. Bij dit ver hoor verklaarde beklaagde met klem, dat hij steeds volkomen belangeloos was geweest en niet de minste geldelijke winst had nagestreefd. De Gentsche universiteit tijdens den oorlog was geen Duitsche universiteit, maar een Vlaam sche met Nederlandsch als onderwijstaal, Vlaamsche professoren en studenten. Mijn schuld is het niet geweest aldus dr. Claus dot Belgic het na 84 jaren nog niet noodig geoordeeld had den Vlamingen een eigen uni versiteit te geven en trouwens tot heden niets meer heeft verleend dan iets, dat slechts de schijn van een ware universiteit is. FRANKRIJK. HET ONDERHOUD TUSSCHEN CHAMBERLAIN EN HERRIOT. Chamberlain is gisteren kwart over 6 te Pa rijs aangekomen. Parijs, 6 Maart. (V. D.) Op het diner in het gezantschapsgebouw alhier spraken Hcr- riot en Chomberlain tot circa half twaalf he denavond met elkaar. Over de besprekingen is nog geen enkele mededeeling geduon. Hcriiot heeft echter aan op hem wachtende journalis ten verklaard, dat hij zeer voldaan is over het onderhoud, dut morgen (Zutcrdng) om 3 uur 's middags zul worden voortgezet. STAKING. Parijs.' 7 Maart. (V. D.) Tengevolge van »ie agitatie dei communisten zijn 1200 te'c- graafjongens, werkzaam bij het centraal tele graafbureau Parijs, in staking gegaan voor hoog ere looi en. Hun plaulsen zijn reeds inge nomen door meisjes ENGELAND. DE POLITIEKE FONDSEN DER VAKVER. VEREENIGINGEN. Het cniwerp-Macquisien vun dc Lann. Een nobele houding van Baldwin. Hef debat dat gisteren in het Lagerhuis werd gehouden over het wclsontwci p inzake cv bestemming van vak v c r e e ni gi ngsgef de n vooi politieke doeleinden, wekte zeer groote hc- l ng.stelling. Het ontwerp stelt vast, dat hef fingen, dcor vakvereehigingen gedaan voor politieke doeleinden, alleen betaald moeten weiden door die leden, die hun wensch te kennen geven daartoe bij te diagen en niet, nis thans, door u>lc leden, behalve door die, welke den wensch te kennen geven niet bij te drn- gcn. JKet ontweip is ingediend door Macquisten, een conservatief lid van het Lagerhuis en het doel ervan is de afschaffing vnn hetgeen hit beschouwt als het dwingend karakter van de politieke contributies. Korf geleden heelt hot kabinet ernstig' beraadslaagd over de vioog ol de regeering al of niet hef ontwei p zou on dersteunen en de subcommissie uit het kabinet, die benoemd was, had geadvisetd het ontwerp niet tc ondersteunen, voordat een volledig on derzoek ingesteld zou zijn. Nadat Mocquistcn gisteren dc'tweede lezing va> het ontwerp had voorgesteld cn nnd.it het conservatieve lid Greavers Lord h'ct onder steund had, kwam Baldwin, de eerste minister, met een voorstel luidend „dat het Lagerhuis ook ol keurt het het beginsel van politieke vrijheid goed, hetwelk neergelegd is in het ont werp op de politieke' heffingen van de vak- vereenigingen, als zijn meening uitspreekt, d ;t een maatregel vnn zoo ver strekkende bctee- kenis niet moet voogesteid worden in den vorm van een voorstel van een lid van het huis." Baldwin hie'd eten redevoering, waarin hij voor vrcac in de industrie pleitte. Sprekende over dc snelle veranderingen, die in de indus trie plaats -gegrepen hadden, kwam hij ook te spieken over zijn jonge jaren, toen hij in een oude familie-zaak, een ijzerhandel, werkte. In die zaak waren stakingen cn lockouts onbe kend. Het was traditie in Engeland, dot do Enge'schcn hun eigen vereenigingen konden ontwikkelen op hun eigen wijze. Maar daar was toch ccn grens. Elke regeering moest voor zorgen, dat do vrijheden, die toegekend werden aan vereenigingen van welken aard ook cn uan welke zijde zij ook stonden, geen aan tasting werden van de staat, die de som van alle vrijheden is en beven alle belangen uit gaat. Maar na o'dus tot op zekere hoogte het be ginsel van het ontwerp-Macquisten verdedigd te hebben, zeide Baldwin dat de conservatie ven de macht in honden hadden en misschien de gTootste meerderheid bezaten, die hun partij ooit bezeten had Zij waren er in geslaagd het land den indruk te vestigen, dut zij voor standers waren van een stevig -gegronde re geering en van vrede tusschen alle klassen van de gemeenschap. Hij zou willen, dat zijn par tij heden een dnod van vrede zou verrichten cn zou zeggen w ij hebben de meerderheid en wij geloovcn in dc rcchtvaaidigheid von dit wets ontwerp maar wij trekken onze handen ervan terug, daar wij op een oogenblik als het tegen woordige ons geen politieke voordeden willen verzekeren Wij willen geen kwade vermoedens Wekken. Wij willen niet het eersrte schot los sen. Wij willen vrede en wij willen de achter docht doen verdwijnen uit het land. Wij willen een nieuwe atmosfeer wekken in gen nieuw tijd perk, waarin het volk tot elkaar kan komen. Wij zien of van hetgeen wij zouden hebben kqnncn doorzetten, omdat wij de macht heb- bqn. Wij weten, dnt men er ons lafaards om zchu kunnen noemen of dat rncn ons zal zeg- gep, dat wij onze beginselen verzaken. Moor wij doen wat wij gelooven, dut cp het oogen- blifc noodig is voor het 'und cn wij doen dot in het volle gevoel van onze kracht. Wij staan voor den vrede. Blij sprak ten slotte de hoop uit, dat zijn ge voelens gedeeld zouden worden door alle con servatieven cn dat ZÜ zijn motie zouden aan nemen in den geest, waarin zij voorgesteld was. Daarna voerden enkele Lubour-afgevaardig- den, onder wie de oud-minister Thomas, het woord, die hun voldoening uitsproken over d- st» ekking van de rede vun Buldwin. Vervolgens werd het o itwerp verworpen en het regeeringsnmendemer t met 323 tegen 153 stemmen aangenomen. DE MINISTERS VAN KOLONIËN EN LUCHTVAART NAAR PALESTINA Volgens een mededeeüng vnn he[ depailc- inent von koloniën zullen Amery, min. vun kolo niën, nismede sir Samuel Honre, minister vnn luchtvaart, gedurende het Panschrcces van het porlemcnt ccn olficicel bezoek ann Irak cn Pa lestina brengen. Zij zullen 19 Maart vertrekken en einde April terugkeken en door ambtena ren hunner ministeries worden vergezeld. DE VERKIEZINGEN VOOR DEN LONDENSCHEN ÜRAAFSCHAPSRAAD. l.ubeur boekt belangrijke winsten. De uitslag var» de verkiezingen voor den Lon- öenschcn graulschapsraud is, dat er 83 ge meentelijke hervormers, die vrijwel gelijkge steld kunnen worden met conservatieven, 35 Inbour-ledcn en 6 progressisten, die overeen komen met liberalen in het parlement, geko zen zijn. Dc gemeentelijke hervormers hebben één zetel gewonnen, de labourleden 18 zclcis cn dc progressisten hebben er 19 verloren. De labour-partij heeft aldus haar vertegen woordiging vermeerderd ten kosle van het libe rate element, terwijl conservatieven hun groote meerderheid in den raad Itebben ge- handhaafd. EEN VERMISTE J.ORDSDOCI1TER. j Lord Trede gars dertigjarige dochter Swy- neth Morgon verdween op II December uit I een door haar met hear pcisoncel bewoond i huis [o Wimbiedon spoorloos. Kort doorop liet •lord Trcdcgnr bekend maken, dat hij bericht had gekregen, waar zijn dochter zich ophielden. dot zij het goed maakte. Titans laat hij editor bekend maken, dat hij zijn dochter nog steeds I mist. IERLAND HET HUWEN VAN GESCHEIDEN PERSONEN. Cosgrnvc's nctic mislukt. j Lord Glcnavy, de voorzitter von den senaat j van den Ierschcn Vrijstaat cn voormaJig Icrsch opperrechter, heeft dc motie van president Cösgravc, die voorstelt het opnieuw huwen I von gescheiden personen te verbieden en di<- j door de Dull was aangenomen, van de agenda i afgevoerd, daar de conslitutioncelc rechten en privileges alleen door dc wetgevende macht kunnen worden gewijzigd. SPANJE. ERNSTIGE KETELONTPLOFFING. Madrid, 6 Maart. (V D.) Tengevolge van een ketelontploffing in een fabriek van reukwerken, stortte één in uonbouw zijnd pa viljoen von twee verdiepingen in. Zeven lijken werden tc voorschijn gehaald20 personen werden gewond. ITALIË. METAALARBEIDERSSTAK1NG. Volgens een telegram uit Brescia nan dc Tribunn heeft de metnolarbcidcrsstaking zich uitgebieid tot andere centra in dc provincie, waurdoor het aantal stokers gestegen is tot 1700. OOSTENRIJK. ERGERLIJKE TOESTANDEN IN HET LEGER. Zelfmoord van ccn solduot. In de centrale commissie van den Nutionnlen Raad heeft de afgevaordigde dr. Deutsch ge sproken over het voorkomen oen lnatstcn tijd van zelfmoord door soldaten. Hij hooide het geval aan van een soldaat Lechner, socialist, een man, die sinds acht jaor in het leger dient, nooit sltof heeft gehad, geen schulden had voor moeder en zuster den kost verdien de. Deze man had het ongeluk een kopitein te hebben, die hem op de schandelijkste wijze be handelde. Door dezen werd hij zoover gedre ven dat hij verwikkeld werd in een proces we gens muiterij en insubordinatie. Door zijn dood, aldus verklaarde de afgevaardigde, heeft hij de aandacht willen vestigen op hetgeen in dc kazerne zich afspeelt. Het geval staat niet op zich zelf. Het is het hcele systeem, waardoor zulk een verhouding tusschen officier cn sol daat is mogelijk geworden en dc oorzaak is, dat de soldaat in de kazerne zijn recht niet kan vinden. Het herstel van dc tucht en de orde bestaat daarin in, dat het schandelijkste onrecht hecrschf. De Neue Freie Presse roemt het een ana chronisme zonder voorbeeld om de misstan den van het oude Habsburgsche leger over te plontcn op hot bondslegcr en het blad acht het zeer natuurlijk, dot de soldaat tegen zulk een stelsel in verzet komt. HONGARIJE. HET ECONOMISCH HERSTEL VAN HONGARIJE. Boedapest, 6 Maart. (H. N.) Blijkens de overzichten, die de Hongaorschc bladen van hei verslag van oen Volkcnbondscommissaris over Januari geven, hebben de ontvangsten oor den dienst der buitcnlondsche leening in Januaii 22.2 mil ioen goudkronen bedrogen, waarbij nog een bedrag van 1.4 miUioen van de in goud bctaaide invoerrechten komt. In December beliepen deze ontvangsten 25.3 mihioen cn in het laatste kwartaal 1924 ge-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1