Wollen F.K.Lomans „DE EEMLANDER" Nieuwe MIGNOM PIANO f 325.» ABOHH^EHrspRus rJ Tiïr ;r TÏ EERSTE BLAD. De macht van het woord. PRIJS OIR ADVHEH met inbegrip van een BUSTEN LAND. Pianohandel L. KLEilftS, Utrechtschesfr. 44 ütrechtschestraat 15 Tel. 433 PHILIPS LAMPEN. L'HIRQNESELIE "feuilleton. ie no -Far-End. 23e Jaargang Nc. 212 ioort 2.10, idem iiato per pos: f 3.—, per week (met gratis ver rekels, tegen ongelukken) f C.176, aizondetiijke numttrs Cj05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD D|f»ECTEUR-UITGE*t£R: J. VALKHOFF. flRNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING H'47910. TEL. INT. SI*. Maandag 9 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer O 25, dicmtaanbe- dingen en Licidadighcids-advc tentien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zcei vooidccligc bepalincen voor het advericeien fccne circulaire, bevattende de vooiwaaiden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. de vergadring van den VOLKftBONDSRAAD. mgclond en het protocol van Genève. Wie ooit toehoorder van een waren redenaar is geweest, weet welke macht het woord bezit; doch het oefent niet altijd even grooten invloed op het hart van den mensch uit. Nu eens laat het hem koud en onver schillig en dan weer brengt het de eerste spring- en drijfveeren zijner handelingen in 'beweging. Van waar dit verschil? Als elke redenaar een man is met een gezond oordeel, met een oprecht en edel karakter, met algemeene kennis van zaken toegerust, vooral menschenkennis; kortom, als hij een in alle opzichten verstandig en deugdzaam man is; de kunst van uitvoering verstaat en diep doordrongen is van zijn onderwerp, dan 'blijft er geen twijfel over, dat zijne woorden geen sterken invloed op r^inG av\. ^a... 1 ^on bevoegde Duitsche zijde wordt verklaard, ïiondhg der groote rivieren gelegen lage lan- dat het ook door ons vermelde bericht uit Ge len. Die politiek is niet Hechts jn het belang nève, als zou de rijksminister van buitenland en Nederland ze'f, maar ook van den wereld- g csche zaken de Duitsche bezwaren tegen zekere Chamber*4*' de Britsche minister van bui tenlandse'' 2fiken, is gisterochtend uit Parijs te Genèvaan?e^oinen' waar hij vandaag voor den ra van Volkenbond een rede zal houden, waari ^et stQndpunt van het Engelsche rijk ten zichte van het protocol van Genève zal tc:hteru Naar verluidt, zal zijn rede een met enen omschreven verklaring bevatten van t besluit, waartoe de regeering na een zeer illedig cn zeer zorgvuldig onderzoek is gc- tmen. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. DITITSCHLAND EN DE VOLKENBOND. Een tegenspraak van Strescmann's verklaringen. trede. [Werd zij vroeger aangeduid met neutrnli- middaentcri varen' onJu'st l TtspoliJek, dc Minister heelt gemeend aan de jnentir.j |aming van zctfstandigiu-idspolitiek de voor- Werkh te moeten geven, omdat het er voor Gew» crlnnd, nu het niet meer nis vroeger in dewjjs Itiek een machtspositie vermag in te nemen, ^mc laan komt niet slechts zich te houden buiten p)e [conflicten tussen en naburige Mogendheden j< ook te doen uitkomen, dat het de wil van Nederland om zich bij de regeling van lijn vriendschappelijke verhouding tot nr.dere Mogend!'.: dm, niet te laten betrekken in poli- Eeke en militoirc allianties cn zich vrij te hou paragrafen van het Volkenbondspact hebben DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN RIJKS PRESIDENT. Simons tijdelijk plaatsvervanger. Qllo Brnun candidaat >ler sec. dem, Berlijn, 7 Maart. (Cour.) De centiale Belai'0mm^ssie V8n ^en R'jksc*og heeft heden bc- j Jolen dat Maandag bij den rijksdag een wefs- n van oir den invloed uls waarborg voox n© nie._. h J r r* w mtwerp zal worden ingediend, dat onmiddellijk veiligne.d en die van anderen. U? toe- bij zijn k ding tot dan Volkenbond liet ruimte tot hel bezicht^^.^^^ gorden gnomen cn waar- volhouden van d:-_? politiek, omdat volgens hei heer :-m S' j n Van 'f i !'J s»erJL S Jimons, zol worden aangesteld els plaatsver- Electrische Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers IUiNGS&rn. QOJbi..28ü bicven is aan wie""i ""T angend rijkspresioent, toldat de nieuwe ptesi- motie-Drcsselhuys c.s .n de Tweede Kame dam te en de motie-van Embdcn cs in de E rst» schrift; Kamer voor het behoud gewaakt van de noo den 1 riige zelfstandigheid binnen de Grenzen val Na Aj rond verdrag de leden zclfstandii Öc beoordeel in# van de vraag of er rechts* b;cvi plaats heeft cn zelfs, bij bevestigend* 'C£. Zfl ZIjn *\e ozen* Keontw -rCns van die vraag, vrij waren -e. besprekmgen tusscken de verschillende ïcvolg te geven aan acnhevelhwcn van det Hedt?1™ T\ verkleZ1"* ,™n dcn. niem'''cn Reed tot toepassing van en deelneming not van de,,jktpr"ldent z'[n "°S s,echts pVOr" Edlitniie sancties. dc2er W Aleemeen houdt men nog steeds rekentm? ,t hiet dc mogelijkheid, dat Marx als zoodanig zal Bij gelegenheid der toetreding hebben let jaar «\.ord ekozcn. Zoowo! de Diritsch-nation-alen overvloede dc Stalc-n-Generoel met tnstcmmin( bevord, ,s dc sodalis1cn zijn onder Mkclc. voorwo„. von de Regeermg door de aanneming van d. promo^ berejd CQndidatuur <e s,eunen Dp Ouitsch-notionalen schijnen meer waarde te ^echten aan het steunen van een rechtsche re- peering in Pruisen door het centrum, dan aan het Grondverdrag met betrekking tot de ver gevestif V8n dBen candidaat voor de plichting tot het verlecncn van doortochlbij dc r «#vn J r*v V i i ^1-. K tiet centrum tot een dergelijk compromis leen kivom hel ontweip-verdrag van weaerop ac- i i i ,i ,o„«»nc/-linn aVo tpricïil )efetdf dan zou Marx als candidaat van rechts Ikeerigen bijstand, dat dc zcggenscnop °ve terwijl Liegen van oorlog en vreds en do plichten ilden fkozw klmJen worden- ,V «.rschljnlijk hangen verbond daarmede der volkonbondsledcn, me volgde/™!" ook voonvaa, don. die de socialisten veiuaailcoring van eenige poging tot even \\-jj stel en met <3e kwesüe samen. Marx houdt zij- tlieelo volmaking der rechtskundige ordeninj ligt ep1"2'!^ zcf diplomatiek aan zijn „orbeidsge- overdroeg aan eon onverantwoordelijk, tot ir arbeid Tieenschap, die zich uitstrekt ven de Duitsch- ternationcal directorium gemaakt college vo van scp°ttonalen tot aan de socialisten, vost. politicken aard, alleen gebonden aan het b( Hoeve e* Berliner Tageblatt schrijft, dat de gin5cl der eenstemmigheid, zonder eenige den h<y5c^*s<"^e partijen den minister van rijksweer, rechtswaarborg. Onder het regiem van dei u'oninpuess^r' candidaat willen srelen. Daar het ech- regeling, die naar de overtuiging van den m fel, wa*CCT' zooals gezegd, nog ru'ct vaststaat, dat tl;-v.-r voor Nederland onaannemelijk was, Miendd0^ met ecn eigen candidaat uitkomt, be- Joor den volkenbond zelf noodlottig kon wo geieve,teekcnt deze bewering dus niet veel meer dan den zou er van dc Ncderlandsche zelfstondi direct een 'n omloop zijnd gerucht, he.'d niet veel meer zijn overgebleven, te mi zjjn. Nader wordt aan het geciteerde blad <go- omdat het daarin belichaamde militail Ofscm°l^ t atclsrl, zooals in het rapport der Permaner niakkel De sociaal-democraten besloten eenstemmig Commissie van AdHcs (1923 A.W.) lucc cl| VQn «pm bij de presidentsverkiezingen toch met een rius nas uiteengezet, zich practisch in de u jiet dr.-'gen candidaot uit te komen en wel met den vo ring niet denken liet zonder bijzondere r ]en op-roegeren Pruisischen minister-president Otto jKoordrn van mili'i'ircn aard, aan de toetn'li heven. ^raun. De socialisten waren van meening, dat waartoe Nederland zich bii de onderhandel baar o'ij d© nagedachtenis van president Ebcrt niet ;en met de andere mogendheden over de h<! toond zouden eeren, indien zij niet met een eigen aening der verdragen van 1339 met moe j<er -ondidaat uitkwamen. In ieder geval zullen zij itworslcld had. Op het verzet legen het V (I jQng. eerste stemming geen burgerlijken con- ag van Wederkeerigen bijstand in het z{ gang hüdaat steunen. De rechtsche partijen annon- ocol van Genève gevolgd, dat zich in rr, wjen rrreeren als hun candidaat den rechtschen ccn- opzicht daarvan gunstig onderscheidt, w rumman Stegerwald, waarmede zij een groot e door de aandacht, die het schenkt a. wj]jjg- 0Qntnl stemmen der rechterzijde hopen te krij- iritbouw der rechts!.undige ordening en^do bemoegen De rechterzijde heeft bezwaar tegen den litschakeling var» den oorlog uit dc inte <raarne>ersoon van Marx cn brengt naar aanleiding Dnale rechtsvordering. Niet ten oniecn Advieziaarvan Stegerwald naar voren, hoewel het ordt in het Voorlcopig Verslag het Prot opzichtentrum reeds voor den dood van Ebcrt had scholeite kennen gegeven, dat Marx hun candidaat zou ~met grtijn. Eene definitieve beslissing is door het ter grifcentrum no-g niet genomen, daar gewacht wij wordt op de besluiten der andere partijen, ""zal zijr mcr m DE SPOORWEGSTAKING. nen er ring" zi Middcn-Duitschland breidt de bewe- der lee^n*> u^' ^lborfeld is het districtsbe- stuur voor Elberfeld, Essen en Keulen even eens bijeengekomen om over een eventueele staking te beraadslagen. ^lej* De stand van de spoorwegstaking in Saksen verergerd. Er staken daar thans ongeveei 5900 arbeiders, maar men heeft Het bedrijf nog Jbiet behoeven stop te zetten. Op het Anhalter ;n het Lehrter station te Berlijn staakt twee Icrde van de arbeiders, maar ook Hier is het Belan-erkeer nog niet stop gezet. schalk Foch, generaal Noliet, Briand, die Frankrijk tc Genève vertegenwoordigt, cn dc geallieerde gezanten. Bizonderhcdon over den aard der besprekingen. Nader wordt bericht, dat Chamberlain in zijn onderhoud met Herriot do verklaringen heeft bevestigd, die hij in het Lagerhuis heeft afge legd omtrent de houding van Engeland ten aanzien van hei protocol van Genève, hetwelk hij niet kan oanvaorden wegens de tegenkan ting der dominions. Chamberlain zou do op lossing zien in een waarborgverdrag tusschen Engeland, Frankrijk, Italië, België cn Duitsch- land, welk vei drag bij den Volkenbond zou worden ingeschreven cn waartoe Polen en Tsjecho-Slowakije eventueel zouden toetreden. Chambcrloin zou von gevoelen ziin, dot het Duitsche voorstel om een vijfvoudig verdrag te sluiten een aannemelijke grondslag voor on derhandelingen vormt. Het schijnt, dot Herriot niet categorisch ge weigerd heeft dit te erkennen, ofschoon hij ern stige bezworen moet hebben ontwikkeld. Her riot heeft blijkens telegrammen uit Parijs Chom- berloin ongetwijfeld erop gewezen, dat het vorstel inzake een vijfvoudig verdrag heel wat beter zou worden opgenomen, wanneer het werd voorafgegaan door een nauwer overeen komst tot veiligheid tusschen Engeland, Frank- den diensttijd. De vakbonden hebben dit voor- rijk en België. Herriot wees Chamberlain op stel echter van de hand gewezen. Indien de het onvoldoende van het Duitsche voorstel en directie geen andere voorstellen in te dienen op het gevaar met betrekking tot den territo- heeft, dan beschouwen de vakvereenigingen de j riolen status van Polen. De Polen zullen hun standpunt ten aanzien van het Duitsche aan bod moeten ie kennen geven en de voor- cn I Vesten Handschoenen j Japonnen Sjaals Kinder- kleeding Morgen Ballons •16-18 Langesiraat Amersfoort. Dc methoden veranderen met het tikken jklok, mear dé beginselen zijn eeuwig. door MARGAREl PEDLER. n„ Geoutoriseerde vertaling van W E PONT. 5S ,,Dan zal hij zijn eten wel noodig hebbel :s de p.actische opmerking von juffroi udson. „Ik zal maar opdoen, het is nog r at je noemt heelemaal bedorven.' nun De spoorwegbeambten hebben zich te Berlijn „Hij wil geen eten hebben „Judson 7.cgt^]aa^scjl0jr njet solidair met de arbeiders verklaard. ■gen me, „breng ine een whisky-soda en 'partemc conrlun"'"^"- I SCHILDWEDSTRIJDEN U. P. V. B. i Ami. Boys-U. V. V. 2-1. Zaterdagochtend hebben de onderhondelin- Y Re"imeien P'Qats g^ad tusschen de vertegenwoordi- tn een slechts gespeelden wedstrijd is het c ys gelukt de kampioen der Res. Ie klasse 'pperu Als scheidsrechter Oliekan die god deed laat beginnen blijkt Duijf bij de Bo-j ider kennisgeving te ontbreken, wot ni rtief is. Door den wind gesteund zijn ORGEL1 Dit fiers ^er vakveieenigingen en van de rijks- '4 heer j poorwegmaatschappij betreffende loon- en AmicitiV^kt'jdkwesties. Voor het geval dat 'de be prekingen zonder resultaat zouden verloopen uilen de rijksspoorwegen onmiddellijk den 'echnischen hulpdienst in werking laten treden n met alle middelen trachten het goederen- 'erkeer op dreef te houden. De directeur- teneraal heeft opnieuw voorgesteld over de Onze .-erhooging der plaatselijke loonstoelagen he 's sterk in den aanval, doch de buitensjJ maakt brekingen te houden en in het laatste derde ie wordt toegepast waardoor vele aanvalli concertvQn Maart de kwestie eener algemeene loons- dloopen. Eindelijk weet Voortman uit 01 ons lan'/erbooging in verband met de economische rzet van Kraak te scoren I—O. waarvai:0estanden opnieuw met de vakvereenigingen Brculo zet zijn voorhoede goed aan t we: Kerk t^e overwegen en een gemengde commissie te fv.^ucces voorloopig uit. Kraak krijt len volbenoemen om overleg tc plegen over oven- pijke schoten te venverken, wat hij naar ï- phen, (tueel bestaande hardheden in de kwestie van ren doet. Vlak voor rust krijgt U. V. V. ei Middelt onderhendelingen als nutteloos. BELGIE. DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN. De samenstelling von het ontbonden parlement. De zoo juist ontbonden Kamer, voor welker vernieuwing op 5 April a.s. nieuwe verkiezingen zullen plaats vinden, bestond uit 186 afgevaar digden: 77 katholieken, 68 socialisten, 33 libe ralen, 4 Fronters, 3 Christen-democraten en één oud-strijder. De nieuwe Kamer zal 187 af gevaardigden tellen tengevolge van het feit, dat de cantons Eupen, Malmédy en Sint Veith aan het kiesdistrict Verviers zijn toegevoegd. De afgevaardigden worden bij algemeen kies recht met evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar gekozen. Alle manne lijke Belgische onderdanen boven de 21 jaar, alsmede bepaalde oorlogsweduwen, zijn kiesge rechtigd. Ditmaal vormen de kutholieken en Christen-democraten een blok; zij komen met één lijst, die der katholieken, uit. De Senaat telt 153 leden: 73 katholieken, 52 socialisten en 28 liberalen. JUWEELENROOVERS GEARRESTEERD. Brussel, 7 Maart. (V. D.). De Pool Toschka en zijn nicht, die te Brussel in dienst betrekking een aantal juwcelen ter waarde van frs. 800,000 van hoor meesteres had ont vreemd, zijn heden beiden aan de Duitsche grens gearresteerd. FRANKRIJK. DE BESPREKINGEN TUSSCHEN HERRIOT FN CHAMBERLAIN. Een optimistisch communiqué. Volgens een officieel Parijsch communiqué zijn Chamberlain en Herriot Zaterdag tweemaal samengekomen om de hangende vraagstukken van buitenlandschen aard te onderzoeken, met name de kwestie der \eiligheid. Zij hebben van gedachten gewisseld in een geest van volkomen hartelijkheid, met den wil practische cn afdoen de oplossingen te zoeken Zij zijn overeenge komen, dat deze gedachteawisseling gevolgd zal worden door diplomatieke onderhandelin gen in overeenstemming met de bondgenooten. Chamberlain stelt zich voor na de vergadering van den Raad van den Volkenbond uit Genève naar Parijs teiug te keeren. „In beginsel overeenstemming bereikt". Londen, 8 Maart. (V. D.) In de inter views, welke beide staatslieden met de pers vertegenwoordigers hadden, weigerden zij na dere bizonderheden mede te deelen betreffende de gevoerde besprekingen, doch verklaarden evenwel uiterst tevreden te zijn over den loop, dien de onderhandelingen genomen hadden. Chamberlain zou zeer dankbaar zijn geweest, omdat hij in de gelegenheid was zijn vorige besprekingen met Herriot te hernieuwen. Hij was naar Parijs gegaan zonder voornemens te zijn vastomlijnde voorstellen te doen, daar het slechts zijn wensch was Herriot op de begin selen te wijzen, door welke de Britsche regee- ring geleid wordt en inlichtingen in te winnen met betrekking tot de houding der Fransche regeering. Herriot sprak tegenover de journa listen zijn voldoening uit over het feit, dat de besprekingen over het probleem der veiligheid hernieuwd zijn en verklaarde, dat er „in be ginsel overeenstemming bereikt is", welke, naar nadoelen ervan moeten wegen. In elk geval zol Frankrijk niet handelen don in volkomen over eenstemming met Polen. Chamberlain wees erop, dot de algemeene pacificatie, die door het sluiten van een vijfvou dig veilighcidsverórog in Europa zou worden teweeggebracht, den toestand van Polen slechts zou kunnen consolideeren. Herriot wees even eens op de bedreiging, die de aansluiting van Oostenrijk bij Duitschland, met nevenbedoe lingen ten aanzien van Triest, voor Italië zou opleveren. Reeds nu, aldus wordt gemeld, zijn dc Fronsche en Engelsche inzichten solidair op enkele punten. Herriot en Chamber lain zijn van meening, dat Duitschland, voordat men eenige onderhandeling daarmee begint, volgens de gewone regeling zijn toetreding tot den Volkenbond zal moeten vragen. Herriot cn Chamberlain zijn van meening, dat het sluiten van een waarborgverdrag met Duitschland op geenerlei wijze inbreuk mag maken op de rechten, die de geallieerden krach tens het verdrag genieten; met name kon een inkrimping van de bezetting van het Rijnland, die tien jnor duien moet, zelfs niet in aanmer king komen en elke Duitsche inbreuk op de artikelen, die de demilitarisutic van den linker Rijnoever voorschrijven, zou als een vijande lijke daad worden beschouwd door Engeland en de geallieerden. Beide ministers hebben de kwestie der ontruiming van Keulen maar heel vluchtig besproken. Een intergeollieerde con ferentie zal waarschijnlijk bijeengeroepen wor den om een definitief besluit te nemen. Duitsch- Iond kon alsdan in de gelegenheid gesteld wor den om zijn meening te zeggen over de wijze van toepassing. Beide ministers spraken nog over hun ver zoenenden arbeid tc Angora en te 'Athene. Het Poolschc standpunt. In antwoord op een interpellatie in de Ka mer heeft de Poolsche minister-president, na de Duitsche garantie-voorstellen en het ten opzichte daarvan door Frankrijk ingenomen standpunt uiteengezet te hebben, gezegd, dat Polen, hetwelk oprecht den vrede verlangt, aan geen enkele mogendheid zijn medewerking zal weigeren om den vrede te handhaven. Polen acht het echter een noodzakelijke voorwaarde, dat de territoriale bepalingen der van kracht zijnde verdragen in acht worden genomen. Elke poging tot schending van door verdragen vast gestelde regelingen zal de Poolsche regeering vostberaden afwijzen. Zij kan daarbij rekenen op den vollcdigen steun van Polen's bondge nooten. Herriot stelt Polen gerust. Berlijn, 7 Maart. (V. D.). Herriot ver klaarde aan den Poolschen minister van bui- tenlandsche zaken, dot Frankrijk geen plannen koestert die Polen behoeven te verontrusten. Macdonold tegen een Engelsch- Fransch garantieverdrag. Berlijn, 7 Maart. (V. D.). Macdonald bestrijdt in de Daily Herald het plan voor een Engelsch-Fransch garantie verdrag. De arbei derspartij zou, als zij aan de regeering kwam, dit verdrag vernietigen, aangezien alleen een verdrag volgens het protocol van Genève een garantie voor den vrede biedt Hymans naar Parijs. Brussel, 7 Maart. (V. D.) Minister Hy- hij hoopte, vroeger of later zol leiden tot een mans zal Maandag a.s. te Parijs een onderhoud geschikte oplossing. Zoowel de Fransche als de Britsche dagblad correspondenten schijnen den meest gunstigen indruk van de besprekingen gekregen te heb ben. Het onderhoud van gisteravond, dot twee uren duurde, werd gevolgd door een namid- dagmoaltijd op de Quai d'Orsay, waar Cham berlain tevens een ontmoeting had met maar hebben met Herriot inzake de kwestie der'ont wapening, ontruiming der Keulsche zóne en veiligheid. ENGELAND. DE TOESTAND VAN CURZON. Cirrzon wordt vandaag geopereerd. NOORWEGEN. DE WEELDEBELASTING. Het Odelsting heeft Vrijdag met 64 tegen 41 stemmen het regccringsontwerp aangenomen tot verhooging der belasting op de restaurants. Vóór dc stemming had de premier verklaard, dat do regcering zou aftreden, wanneer zij do nederlaag mocht lijden. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Een uonbod van Mcxicaanschc vrij willigers. De Moxicaansche generaal Juan Merigo, die uit Mexico to Santander is aangekomen, heeft volgens-het Journol oon het directorium dc vor ming voorgesteld van twee bataljons van het vreemdelingenlegioen, bestaande uit 1200 man oud-soldaten van het Mexicaansche leger, vol ledig uitgerust cn geoefend, die in Spaansch- Marokko zouden strijden onder leiding van Me rigo cn een onderen Mcxicoonsohcn generaal. HONGARIJE. DE BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID. Krachtige steun der rcgccring. Boedapest, 7 Muort (V. D.). Ingevolge den wensch van de executieve der socionl-dcmo- I erotische arbeiderspartij heeft met ministcr- I president graaf Bcthlen een conferentie plaats gehad inzake den strijd tegen werkloosheid. In deze bijeenkomst werd besloten met de regee ringen der door de executieve aangeduide sta ten door middel vun delegaties besprekingen uon tc knoopen inzake de arbeidstoestanden cn voorwaarden aldaar cn de garanties voor hot tewerkstellen van Hongaursche werkloozcn. Overeenkomstig den wensch der executieve zal de regcering, zoodra meer concrete gegevens voorhonden zijn, voorzien in de reiskosten der werkloozcn, voor wie in het buitenland werkge legenheid kon worden gevonden. Voorts zol dc regcering een ontwerp inzake werkloosheidsver zekering uitwerken. DE ZIONISTISCHE ORGANISATIE. Het niet goedkeuren der statuten. B e r 1 ij n, 7 Mnort. (V. D.) Zooals bekend is, hebben alle pogingen, aangewend om de Hon- gaarschc regeering te bewegen tot wettelijke er kenning der Zionistische organisatie, schipbreuk geleden. No hernieuwd aandringen der Zionisten heeft de Hongoorscho minister von oorlog, graaf Klebelsberg, een conferentie van Jood- sche vertegenwoordigers bijeengeroepen om hun meening inzake een Zionistische orgonisu- tie in Hongarije tc vernemen. Graof Klebels berg verklaarde na beëindiging van do confe rentie, dat hij niet in staat was dc statuten der Zionistische organisatie in Hongarije te legali- seeren. Erkenning von het Zionisme zou voor den uitersten vleugel der nationalisten aanlei ding zijn op de staatsburgerlijke rechten der Jo den storm te loopen, onder het voorwendsel, dut de Joden een afzonderlijke natie zijn. ROEMENIE. DE STUDENTENRELLETJES. Boekarest, 7 Maart. (N. N.). Dc stuw dentcnopstootjes oun de verschillende hoogc- scholen blijven voortduren. Te Klousenburg (Zluj) hebben dc studenten prof. Gconga over vallen, toen hij uit een theater kwam en fo&- forzuur over hem uitgestort, zoodat zijn klec- ren brand vatten. Het kwam tot een groote vechtpartij, waarbij de politie verschillende personen in hechtenis nam. BULGARIJE. EEN REIS VAN KONING BORIS. Boekarest, 7 Maart. (H. N.). Naar verluidt, zal koning Boris van Bulgarije bin nenkort een bezoek uan Boekarest brengen cn vervolgens ook Belgrado, Praag cn Warschau bezoeken. Naar het heet, heeft deze reis geen politieke oogmerken. Koning Boris heeft, sedert hij den troon heeft bestegen, Bulgorije niet verlaten. RUSLAND. PRINS LWOF. t Uit Boulogne aan de Seine wordt geme'.d, dat Lwof, die minister-president is geweest van de eerste voorloopige Russische regeering, is overleden EEN TERECHTSTELLING. Leningrad, 9 M a or t. (V. D.) Zeven personen, beschuldigd van verzet tegen dc gevangenisdirectie, zijn geëxecuteerd. TURKIJE. 'DE OPSTAND DER KOERDEN. Uit Angora wordt gemeld, dat de opstan delingen een aanval voorbereiden op de Turk- sche troepen die in de streek van Diarbekir ope- reeren. Er hadden botsingen plaats tusschen Turksche voorposten en benden opstandelin gen GRIEKENLAND. SPOORWEGSTAKING. In Griekenland is een algemeene staking uit gebroken van het spoorwegpersoneel. Het trein verkeer is overal stopgezet, moor zal heden weer gedeeltelijk worden hervat tengevolge van de door de regeering genomen maatregelen. VEREENIGDE STATEN, DE GOUDEN STANDAARD. Coolidge voorstander eener inter nationale conferentie. Coolidge overweegt blijkens een bericht uit Washington, de bijeenroeping van een interna tionale conferentie over het circulatiewezen als een stap ntfar den terugkeer tot den gouden standaard over de geeheele wereld. Hij is tot deze zienswijze gekomen door mededeel in

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1