OCCASIONS. Hieuwe MIGNON PIANO Wollen imifimtui z; 7^ tl VAN DE WEG - Langestraat 23 De KlÉenaai van far-Eii DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. 23e Jaargang No. 213 Dinsdag 10 Maart 1925 PIUS DEI IDWIHIItl met inbegrip est een Firma R. VAN DEN BURG, Arnh. straat Emserwater - Emserzout Emserpastiüles «saai Wybert-tabletten - Valdapastilles f 325.» Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 L'HIRONDELLE A. M. VAN N3EUWKERK, per pmt f X—, per week (met gratis verrek en rig tagcn oagetakkea) f 0.17*, aixoaderlyke nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD tt 1 Utt. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. 47910. TIL IMT. SIS. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieldadigheidsadve. tentiïn voor de bcift der prijs. Voor handel en bedriji bestaan zeer vooidcelige bepallncen toot bet advertccrcn- bene circulaire, bevattende de vooiwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE BIJEENKOMST VAN DEN VOLKEN BONDSRAAD, i Het protocol van Genève wordt overmorgen besproken. Do Volkenixmdsraad is gisteren te Genève bijeengekomen onder voorzitterschap van Austen Chamberlain. Elf leden waren aanwezig; zij hebben de agenda vastgesteld en de Vol- kenbondsbegrooting besproken. Het belangrijke onderwerp van het protocol van Genêve is tot Donderdag uitgesteld. Gisterenmiddag zou Chamberlain een onderhoud hebben met Briand. Hymans (Belgic) komt vandaag pas te Genèvo aan. Het Grieksch-Turksch geschil. De Turksche gedelegeerde voor de onder handelingen inzake het Turksch-Grieksche conflict, Hamid Bey, is naar Genèvo vertrokken. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Dr. Simons plaatsvervanger. Ook candidaat voor het defini tieve presidentschap Uit Berlijn wordt d.d. 9 Maart aan óe Tel. gemeld In de heden gehouden zitting van dén rijks dag werd het voorstel der regeering de presi dentsverkiezing op 29 Maart a-s. en een even- tueele tweede stemming op 26 April te doen plaats vinden, zonder debat aangenomen. Eveneens zonder debat is in eerste en tweede lezing aangenomen het wetsontwerp, waarbij de plaatsvervanging van den rijkspresident aan den voorzitter van het rijksgerechtshof, <3r. Simons, wordt opgedragen. In het verdere verloop van dc zitting volgde een rede van den communistischen afgevaar digde Remmele tegen den overleden rijkspre sident, naar aanleiding van het wetsontwerp inzake het overnemen door het rijk van de begrafeniskosten. De rede verwekte in het huis bijna algemeene ontstemming en de president Loebe verklaarde helaas niet de bevoegdheid te hebben te verhinderen, dat zulke taal over een doode gebezigd wordt. De democratische rijksdagfractie heeft ver der heden besloten voor de presidentsverkie zing allen anderen partijen voor te stellen den voorzitter van het rijksgerechtshof, dr. Simons, candidaat te stellen. In het óesbetreffendo schrijven aan de besturen der verschillende partijen wordt dit voorstel hiermede gemo tiveerd, dat een verkiezingscampagne, waarin een groot aantal candidaten en partijen op treedt, de tegenstellingen zou verscherpen en de groote lijnen der politiek zou uitwisschen cn zou leiden tot een resultaat, rustende op een toeval, <lat den nieuwen president niet het noo- dige aanzien in het binnen- en buitenland zou geven. Dr. Walter Simons, die thans voor korten tijd geroepen is staatshoofd van het Duitsche rijk te zijn, is 63 jaar oud. Slechts een jaar is hij in de actieve politiek opgetreden en wel van Juni 1920 tot Mei 1921 als minister von buitcnlandsche zaken in het kabinet-Fehren- bach. Daarvoor en daarna diende hij zijn land als jurist, $ls een zeer knap jurist. Na voltooiing van zijn studiën in Straatsburg, Leipzig en Bonn werd hij rechter te Meiningcn, later raadsheer te Kiel. Wegens zijn bizondere kennis van het internationaal recht kreeg hij in 1905 een aanstelling aan het rijksministerie van justitie. Daar bereidde hij ook de wetge- .ving inzake de moderne verkeersmiddelen, automobielen en luchtvaartuigen, voor. In 1911 eischte het ministerie van buitenlandsche za ken Simons' juridische bekwaamheden op en sindsdien vertegenwoordigde hij Duitschland herhaaldelijk op internationale conferenties. Toen de oorlog was uitgebroken, nam hij deel aan de voorbereiding der verdragen met Rus land ^n Roemenië. Hij schijnt toen de zaken wat nuchterder en realistischer gezien te 'heb ben da® toentertijd gebruikelijk was, zoodat hij tot het eind van den oorlog wat op den ach tergrond moest treden. In October 1918 benoemde prins Max von Baden dr. Simons tot juridisch adviseur der rijkskanselarij, welke functie hij ook onder de „Volksbeauftragten" bleef bekleeden. Als secre taris der Duitsche delegatie ging hij naar Ver sailles voor de vredesonderhandelingen. Na de onderteekening van het vredesverdrag nam Simons ontslag en aanvaardde de leiding van het Rijksverbond der Duitsche industrie. Maar spoedig riep hem dee erste republikein- sche rijksregeering zonder socialisten tot den post ven minister van buitenlandsche zaken Hij streefde in die functie naar een bevrijdings politiek door overeenstemming. •Op de conferentie van Spa was hij het, die den moed bezat zich onpopulair te maken en de kolenovereenkomst sloot, die Dui^schland's goeden wil bewijzen moest. Minder resultaten wist hij op de conferentie te Londen te berei ken. Nadat hij door eenige redevoeringen in Duitschland de houding der Duitsche delegatie had vastgelegd, kon hij te Londen niet veel bereiken. Het betalingsplan werd Duitschland door een ultimatum opgelegd. De politicus Simons ging heen. En genoot korten tijd rust. Maar reeds in Juli 1922 eischte men den jurist Simons weer op. Voor den hoogsten juridischen post in het rijk. Hij werd president van het rijksgerecht te Leipzig. DE DOOD VAN EBERT. B e r 1 ij n, 9 Maart. (V. D.) Uit verschei dene buitenlandsche steden komt bericht, dat aldaar het overlijden van president Ebert met rouwplechtigheden herdacht is. Rijkskanselier Luther heeft den koning van Italië uit naam van het Duitsche volk bedankt voor zijn hartelijke deelneming bij het over lijden van Duitschlond's president. Italiaonschc deelneming. De Kamer heeft op voorstel van den minis- tér van binnenlandsche zaken besloten zich aan te sluiten bij de rouw von de Duitsche regeering ter gelegenheid van Ebert's dood. DE NOODBEGROOTING. De rijksraad heeft gisteren de noodbegroo- tingswet voor 1925 aangenomen, die de re geering machtigt voorloopig voor drie maan den van het begrootingsjaar 1925 de nood zakelijke uitgaven te doen in verband met het rijksbestuur en waarbij voorloopig 100 mil- lioen ter beschikking der regeering wordt ge- j steld. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. In den Pruisischen Landdag hadden gisteren besprekingen plaats tusschen centrum, soc.- dem. en democraten. Minister-president Marx verklaarde zich voor de verkiezing, heden middag te houden, beschikbaar te stellen. DUITSCHLAND'S ONTWAPENING. Een vraag in het Britschc Lagerhuis. Wegens de afwezigheid van Chamberlain zijn gisteren moor enkele vragen, die betrekking hebben op buitenlandsche aangelegenheden, in het Lagerhuis gesteld. Een lid vroeg, of Duitschland de bepalingen in het verdrag van Versailles inzake de Duitsche vloot en de lucht macht ten volle was nagekomen. Baldwin antwoordde, dat de Ententeregee- ringen de Duitsche regeering in April 1922 hebben verwittigd, dot zij van oordeel waren, dat Duitschland de bepalingen van het vredes verdrag inzake Duitschlond's ontwapening in de lucht getrouwelijk was nagekomen. In Sept. j.l. hebben zij de Duitsche regeering kennis gegeven van hun vaste overtuiging, dat Duitschland de bepalingen van het vredesver drag omtrent Duitschlond's ontwapening ter zoc had uitgevoerd. Deze ontwapening moest in November haar beslag krijgen. DIRECTE KABELVERBINDING MET AMERIKA De leiders van de groote Amerikaansche te- legroafkobelmaatschappijen zijn te Berlijn aan gekomen om met de regeering overleg te ple gen omtrent den aanleg van een rechtstreek- sche kabelverbinding tusschen Duitschland en de Vereenigde Staten. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. Bespeelde GROTR. STEINWEG piano STEINMETZ, Berlin. UEBEL LECHLEITER. PLEYEL, Paris. UT Prijslijsten op aanvrage Vesten Handschoenen Japonnen Sjaals Kinder- kleeding Morgen Ballons 16-18 Langestraat Amersfoort. ALDEGONDESTR. 107. TEL. 543. Beëediqd Makelaar Taxateur. Belast zich met dc uitvoering van Publieke veilingen. DE SPOORWEGSTAKING. Volgens een mededeeling van den Reichs- bohndirektor te Dresden, is het aantal sta kers tot bijna 4700 personen gestegen. Het personenverkeer ondervindt geen storing. In het goederenverkeer is door extra-arbeid de achterstand ingehaald. In Saksen is de staking overgeslagen naar enkele kleinere stations van het district Dies den, zoo bijv. naar Zwickau en Bauzen. Te Ber lijn hebben zich Zondag ook de arbeiders der goederenstations Treptow cn Tempelhof bij de beweging aangesloten. Het personeel in dienst van het eigenlijke verkeer heeft ner gens in het Rijk het werk neergelegd. De Rijksdag heeft een communistisch voor stel nopens de spoorwegstaking naar de ver- keerscommissie verwezen. EEN NIEUW POLITIEK PROCES. Te Schweidnitz begon gisteren voor de uitge breide jury-rechtbank het groote proces tegen 39 leden von de Reichsbanner, Schwarzrotgold cn geestverwanten, die oan de bloedige buiten sporigheden bij de vaandclwijding der organi satie Stuhlhelm te Striegau in October 1924 een zeer werkzaam aandeel hebben genomen. Het proces zal vermoedelijk twee weken duren. DE DUITSCHE SCHANDALEN. B e r 1 ij n, 9 Maart. (H. N.) De Saar- brückener Landes Ztg. begint met onthullin gen over een nieuw schandaal, betrokking heb bend op ontduiking van belasting op alcohol, waardoor de fiscus voor velo millioenen is be-- nadeeld. BELGIE. DE ZAAK-CLAUS. Uit Brussel wordt d.d. 9 Maart aan de N. R. C. gemeld Voor de voortzetting der behandeling van de zaak tegen dr. Claus voor de Vlaamsche ofdeeling van het hof van assisen te Brussel bestond heden in verband met de incidenten der vorige week zeer veel bolongstelling, vooral van de zijde van advocaten en rech ters. Daar mr. Destrée en mr. Bervoets gewei gerd hebben de verdediging van dr. Clous ver der waar te nemen, heeft het hof sedert Vrij dag drie Vlaamsche advocaten, mrs. Georges Borginon, Vliebergh en van Miehem aange wezen om beklaagde te verdedigen. Dezen nemen plaats in gezelschap van mr. Renkin, stafhouder der Brusselsche balie op de bank der verdediging. Dc voorzitter van het hof van gezworenen deelt daarop aan beklaagde mede, dat hij de drie voornoemde advocaten met zijn beschuldiging heeft belast, waarop mr. Claus verwonderd vraagt of het woord „be schuldiging" hier wel op zijn ploats is en de voorzitter rectificeert„Ik bedoelde verdedi ging". Mr. Borginon komt nu oan het woord in de Fransche taal en zegt in deze taal te zullen spreken, daar beklaagde de Fransche procedure heeft verkozen. Hij verklaart verder, mede uit naam der andere advocaten, alleen op bevel van het hof aanwezig te zijn en houdt zich solidair met de vorige verdedigers van beklaagde, dio heengingen liever dan zich de Vlaamsche pro cedure te laten opdringen, welke dr. Claus niet verlangt. De voorzitter interrumpeert en herinnert de advocaten er aan, dat hun plicht gebiedt zelfs tegen den wil van beklaagde diens verdediging waar te nemen, waarop mr. Bor ginon antwoordt alleen naar zijn geweten te zullen handelen. Onder de juryleden zijn drie Franschonkimdigen, twee andere leden der jury kennen geen Nederlandsch. Beklaagde weigert ons alle medewerking en inlichtingen. In deze omstandigheden is het onmogelijk iets anders dan een schijn van verdediging voor te dragen. Wij hebben, aldus besluit mr. Borgi non, voor olies principes te eerbiedigen, dlo een beklaagde toelaten zijn verdedigers cn do taal der procedure tc kiezen en te bepalen. No im*. Borginon diende dr. Clous conclusies in, waorbij hij protesteert tegen do gebrekkig® vertaling der acte von verdediging, de onvol doende taalkennis der leden van de jury. Ver* der verklaart hij, geen vertrouwen te kunnen stellen in een hem opgedrongen verdediging. Uit dien hoofde verzoekt beklaagde, dat do Vlaamsche ofdeeling van het hof van assisen zich onbevoegd zou verklaren. Het hof verwij dert zich om tc beraadslagen cn komt na een kwartier terug met het besluit het verzoek van beklaagde van dc hand te wijzen en de zaak te laten doorgaan. Dr. Clous verklaart nu geen enkele vraag van den voorzitter meer to zullen beantwoorden. De voorzitter begint nu met de voorlezing van een aantel documenten, die betrekking hebben op de activistische beweging, doch moet wegens aanhoudend geklop daormed# ophouden. Dc zitting wordt eenige oogenblik* ken geschorst om den klopper te ontdekken^ die een metselaar blijkt to zijn, werkzaam in do zaal boven de rechtzaal. Vervolgens wordt do monotone monoloog van den voorzitter hervat tot den middag. Na den middag wordt in dezelfde stemming voortgegaan met de voorlezing van dagblodar* tikelcn, waaruit onder meer blijkt, dot ClauS zich steeds tegen het bestrijden van het begrip België heeft verzet. Herhaaldelijk dringt do voorzitter bij beklaagde aan op antwoord of verduidelijking, maar deze blijft hardnekkig zwijgen. Nadat een einde is gekomen aan da monoloog van den president, wordt de rechtef von instructie van Dyck gehoord. Deze ver- klaart, dat dr. Gaus buiten zijn medeweten tot lid van den Rood van Vlaanderen is gekozen op een Vlaamsche bijeenkomst, waar hij zolf niet aanwezig was. Dr. Gaus was steeds cei\ onbaatzuchtig hoogleeraar der Vlaamsche uni versiteit. Zijn tToctement stortte hij geheel in het steunfonds der universiteit. Beklaagd® ijverde alleen voor federalisme cn nam ontslag uit den tweeden Roud van Vloancktren, toenl hij vernam, dat een lid van dien rood in do Duitsche kolonie te Antwerpen oen rede had gehouden voor annexatie der Vloomscha kust bij Duitschland. FRANKRIJK. DE SCHULDEN AAN ENGELAND. Een onderhoud tusschen Chant* berlain en Clémentcl. P a r ij s, 9 Maart (H. N.) Chamberlain heeft Zoterdag ook een onderhoud met CU- mcntel gehad over het Vraagstuk der interge- alliecrdc schulden. Clémentel heeft daarbij hot Fransche standpunt nog nauwkeuriger om schreven. De hoofdzaak is, dat een morato rium wordt verleend, totdat de Duitsche be talingen do volle- hoogte zullen hebben be reikt. Er moet dus veri>and bestaan tusschen de betaling der schulden door Duitschland aan Frankrijk en die door Frankrijk aan Enge land. EEN ZETEL VOOR CAILLAUX t BESCHIKBAAR. Tengevolge van den dood van den rad-soc. senator voor het Saóne-et-Loire-departemen^ Gerbe, is tot Coillaux het verzoek gericht zich candidaat te stellen. ENGELAND. DE VAN DE GEALLIEERDEN TE VORDEREN SCHULDEN. Dc lust der Britschc belastingbctulcrSl Londen, 9 Maart. (H. N. Draadloos). Vol gens de Manchester Guardiün zal de bond van Engelsche inóustrieelen Donderdag een depu tatie naar den kanselier van do schatkist zen den om diens aandacht opnieuw te vestigen op den zwaren last, die op dc Engelsche belasting betalers rust tengevolge van het meebetalen der geallieerde schulden. Ook zal Churchill's aandacht worden gevestigd op de klachten der Engelsche betrokken ondernemingen in het bui tenland, die dubbel belasting hebben op to brengen en zal een pion worden vastgesteld om door overeenkomsten met andere landen daarin eenige verbetering te brengen». Vv VertroAiw op uw eigen kunnen en op de ontplooiing uwer vermogens. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 59 „Een voorbeeld, hoe Gods molens malen", zei hij luchtig. „Jij beroofde mij dat geef je me wel toe wan iets, dat mij veel waard was. En nu heb ik op mijn beurt zonder het te weten jou beroofd van het geluk van je zoon. Het schijnt me", zeide hij peinzend, „een ongewoon rechtvaardige beschikking van de Voorzienigheid. En de zonden van de ouders worden gezocht aan het kind, dat is de ondoorgrondelijke wijsheid van zulke be schikkingen." Ebsobeth scheen geen acht te slaan op den bitteren hoon van zijn woogden. Zij keek hem recht in de 00gen. „Ik wil jou uit den weg hebben", zei ze met groote vastberadenheid. „Werkelijk"? De onveischülige, langzame toon was in tegenspraak met de plotselinge, gevaarlijke flikkering in de broine oogen. „Je bedoelt, dat je mij nog eens wilt laten betalen"? Haar oogen dwaalden onrustig een anderen kant op en zij werd rood. „Ik vrees, dat het daarop neerkomt",. <^af rij toe. „En hoe zou je je voorstellen, dat dat ge beuren moest"? vroeg hij kalm. Zij keek hem weer «an. Er was een fel licht in haar oogen en toen zij sprak, kwamen de woorden snel cn gebiedend over haar lippen. „O, het zou zoo gemakkelijk gaan, Maurice! Je hoeft ölleen maar Sara te overtuigen, dat je niet met haar kunt trouwen, of met welke andere vrouw don ook, om die reden I Vertel haar, wat je voor reputatie hebt, vertel haar, waarom je je nooit onder je medemenschen kunt vertoonen waarom je hier leeft onder een aangenomen naam. Wanneer ze dat alles weet, zal je niet willen trouwen en dan zou Tim kans hebben haar terug te winnen." „Je bedoelt laat mij je goed begrijpen, Elisa beth", Trent sprak met op zorgvuldig afge meten toon „dat ik mijzelf in Sara's oogen zwart moet maken, zooda.t zij, wanneer ze ontdekt wat een* wolf in schaapskleercn ik ben, onze verloving zal afbreken. Onder zijn doordringenden blik aarzelde zij een oogenblik. Toen zij ze vierkant „Ja, dat is het". Een prachtprogramma", vond hij. „Maar ik geloof dat je Sara eenvoudig buiten beschou wing hebt gelaten in de heelo zaak. Het zal weinig bijdragen tot haar geluk, te weten, dat zij haar hart gegeven heeft aan hoe zullen we zeggen"? een onaangename glimlach krulde zijn lippen „aan hot verkeerde soort van man"? „O, natuurlijk zij zal ontdaan zijn, gedesil- lusionneerd voor een poos. Zij zal er onder lijden. Maar" zij zuchtte even wij hebben allen ons deel van lijden gehad. Sara kan niet verwacht een uitzondering te zijn. En later" haar oogen glansden „later zal zij geluk kig zijn. Zij en Tim zullen samen gelukkig zijn." „En dus ben je bereid al dat lijden, van Sara en van mij hoewel ik veronderstel, dat dat laatste bij jou niet telt te veroorzaken, om Tim's geluk te verzekeren „Ja", zei ze vastberaden, „ik ben bereid, alles to doen om dat te verzekeren." Trent staarde haar aan in stomme verba- zing. „Heb je dan geen geweten vroeg hij éinde lijk. „Heb je nooit een geweten gehad Zij keek hem cenigszins medelijdend aan. „Je begrijpt het niet," mompelde zij. „Je begrijpt het niet. Ik ben zijn moeder. En ik wil, dat hij gelukkig is." Hij haalde de schouders op. „Het spijt me wel," zei hij, „maar ik kan je niet helpen. Maar ik ben bang, dat Tim's ge luk niet ten koste van het mijne gekocht zal worden. Ik heb niet het minste plan mijzelf zwart te maken in het oog van de vrouw die ik liefheb ter wille van Tim of van twintig Tim's. Begrijpt dat alsjeblieft eens en voor alliid." Hij maakte een beweging als om haar te be duiden, dot zij hem kon voorgaan, door de deur waardoor zij gekomen was, maar zij maak te geen aanstalten om heen te gaan. Integen deel, ze sloeg haar mantel terug, alsof die haar een belemmering was en greep hem ontstui- mig bij den arm. „Maurice I Mauricel Om Gods wil, luister naar mij I Haar stem trilde plotseling van smeekenden hartstocht. „Doe het dan op een andere manier I Breek met haar op een andere wijze I Als je wist hoe ellendig ik het vind je dit te vragen ik, die alleen verdriet en moeite in je leven gebracht heb I Maar Tim mijn zoon die gaat vóór." Zij drukte zich dichter tegen hem aan en hief smeekend het gelaat tot hem op, „Mau rice, je had me eens bef r— ter wille van die Üefde, geef mij het geluk van mijn zoon I" Koel, onverbiddellijk maakte hij zich los van den greep van hoar hand. Het mooie, ongstig- smeekende gezicht, de smeeking van hoar stem, het liet hem koud. „Dat is wel een armzalig argument, dat je door gebruikt," zei hij koud. „Je doet jo ver zoek in naam- van een befde, die drie en twin tig jaar geleden stierf." „Wou je zeggen," zei ze hem aanstarend, „dat je na dien tijd niels meer om mij hebt gegeven Haar stem had een ongeloovigen klank. Toen lochtte zij plotsebng. „En Dc wat een dwaas ben ik geweest I Ik heb dikwijls wroeging gehad als ik dacht, hoe je Jijden moest I" Hij glimlachte met een verwrongen trek bij de bittere herinnering. „Misschien deed ik dat ook," antwoordde hij kort. „De dood doet altijd pijn ook de dood van een eerste liefde. Mijn befde voor jou stierf met moeite, Elisabeth maar zij stierf. Jij hebt haar gedood." ,En je wilt n,iet doen wat ik vraag ter wille van de liefde, die je.... mij eens gaf?" Haar zachte stem deed een smeekend beroep op hem. Hij schudde het hoofd. „Neen", zei hij, „ik wil niet." Zij maakte een gebaar van wanhoop. „Dan dwing je mij te doen, wat ik afschu welijk vind te doen I" riep zij in woeste wan hoop. Een oogenblik zweeg ze, en stond met gebogen hoofd tegenover hem, haar mond pijnlijk vertrokken. Toen herstelde zij zich en keek hem weer aan. Er was iets in deze snelle, bchte beweging, dat deed denken aan een panter die zich voor bereid tot een sprong. „Luister 1" zei ze. „Wanneer Ja niet een of 1 onder middel wilt vinden om je verloving me{ Sara te verbreken, dan zal ik haar de geheeld geschiedenis vertellen haar vertellen, wat voor soort man hij is, dien zij tot haar echt genoot werischt to maken I" Haar toon was uitdagend en zij wachte In trotsche houding zijn antwoord of haar hoofd achterover, haar heelo bchaam gespannen, als het ware tot tegenstand. In de stilte, die volgde, ging Trent langzaam achteruit, met afkeer, alsof hij Iets monster lijks en onreins wilde ontwijken. „Zoo iets zou je niet doen, zou je niet kun nen doen I" riep hij ontsteld uit op zachter^ ongeloovigen toon. „Dat zou ik wel I" verzekerde zij, hoewel haar gezicht doodsbleek werd en haar oogen zich afwendden onder zijn bbk vol verwachting! „Maar het zou laag zijn zoo iets te doen," vervolgde hij, nog altijd op dien toon van ont zetting en ongeloovigheid. „Dubbel lang voor jou om dat te doen." „Denk je, dat ik dat niet weet, dat ik het nlef besef enwoordde zij wanhopig. „Je kunt niets zeggen, dot mij nog slechter over mijzelf kan doen denken, don ik al doe. Het zou da laagste daad zijn, waaraan een vrouw zich kon schuldig maken. Dat geef ik toe. En toch", i zij wendde haar in hevige spanning verwrongen gelaat naar hem toe „en toch zal ik het doen. Ik zou die zonde, en welk® andere zonde ool^, op mijn geweten nemen ter wille van Tim." Trent wendde zich van haar af met een go- baar van verslagen-te-zijn, en een poos Uep hij zwijgend op en ^eer, terwijl zij hem met brandende oogen volgde. v (Wordt veryplgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1