Nieuwe MIGNON PIANO Wolle OCCASIONS. i BUITENLAND. f 325.-- Langestraat 43 - Telefoon 852 BINNENLAND. A8UEHTSPRIJS rj 7??» „DE EESV1 LANDER" EERSTE BLAD. PisnohaEndel L. KLE9H, Utrechtschestr. 44 L'HIRQNBELLE Gouden Trouw- en Verlovingsringen Firma R. VAM DEM BURG, Arnh. straat 23e Jaargang No. 214 loort j 2.10, idem tranco per post f 3.—, per vreek (met gratis Tcrrekering legen ongelakkcc) 0.17s. eizonderiijke nummers Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIPECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEt_ INT. BH. Woensdag 11 Maart 1925 PR|]S m ADVERTENIIEK met inbegrip van ec> bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb>< dingen en Licldadighcids-adveitentiSn root dc hel der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan zet vooidecligc bcpalinecn voor het advcrlccren. Ken circulaire, bevattende dc v ooi waaiden, woedt ©-, aanvraag toegezonden. -W DUITSCHLAND DE DOOD VAN EBERT. Het pensioen van de weduwe. Berlijn, 10 Maart. (H. N.) Volgens de thans geldende bepalingen, zal het pensioen van mevrouw Ebert na aftrek van de belas tingen 550 mark per maand bedragen. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Marx gekozen tot minister president. Bij de verkiezing van een minister-president werden in den Pruisischen Landdag gisteren 443 stemmen uitgebracht. Hiervan verkreeg dr. Marx 222 stemmen. Deze is dus gekozen. DE VERHOOGDE BIERBELASTING. Verzet in Beieren. Dc Beicrsche Landdag heeft met algemeene stemmen het voorstel der Beiersche Volks partij aangenomen, gericht tegen de voorge nomen verhooging der bierbelasting. De re- geeringsvertegenwoordiger verzekerde; dat de Beiersche regeering zich met klem tegen de voorgestelde verhooging zal kanten. DE SPOORWEGSTAKING. Geen verdere uitbreiding'. Ook gisteren kon, ondanks de spoorwegsta king het verkeer in het district Berlijn overal in vollen omvang gehandhaafd worden. Voor be scherming der werkwilligen is gezorgd. In het Rijnland en West falen is de toestond onver anderd rustig;uitbreiding van de staking had piet plaats. Uit Dresden wordt gemeld, dat, hoewel ook verder op verschillende plaatsen zich weer stakers hebben aangemeld, hyn totale aantal in het district Dresden niettemin met ruim 300 is vermeerderd. Op het bedrijf heeft dit evenwel geen invloed. EEN SEPARIS1ENLEIDER VEROORDEELD. Het Schwurgericht te Zweibrückem veroor deelde den separistenleider Martin Helfrich wegens doodslag tot zes jaar gevangenisstraf. Helfrich 'had zonóer reden den smid Wadle op den landweg bij een ontmoeting door revolver schoten doodelijk verwond. EEN VERDWENEN HANDELSRAAD. B e r 1 ij n, 10 Maart. (V. D.) De 35-jarige Saksische handelsraad dr. Hans GutkoWski is na geheel geruineerd te zijn, uit zijn woning te Berlijn verdwenen. Gutkowski was directeur van verschillende, gedurende den inflatietijd opgerichte, firma's, waarvan de een na de an dere failliet ging. Hij deed zijn schuldeischers allerlei beloften en verklaarde een goede zaak te kunnen doen te Constantinopel, waarheen hij oen scheepslading radiotoestellen onderweg zou hebben, ter waarde van 24.000 mark. Dit verhaal was evenwel niet juist. Gebleken is, dat G. sinds de vorige week noch in zijn huis, noch in zijn kantoor is ge weest. SNEEUW. Eergisteiennacht en ook gisterenochtend is er 'te Berlijn veel sneeuw gevallen. In het heele gebied tusschen Elbe en Oder hebben hevige sneeuwstormen gewoed. In het gebergte daalde de thermometer tot 10 A 12 gr. beneden vries punt, op de Zugspitze, het hoogste punt van Duitschland, zelfs tot 25 gr. onder nul. BELGIE. HET PROCES-CLAUS. Veroordeeling tot jaar opsluiting. Men meldde gistcicn uit Brussel aan dc N. R. Ct: Heden is het 'getuigenverhoor in de zaak- Claus voortgezet. De eerste getuige was Islace, de gewezen rechter van instructie, thans raadsheer bij het kof van appèl, die vroeger belast is geweest met een onderzoek tegen den beklaagde en toen tot de conclusie kwam, dat dr. Claus in de activistische beweging Blechs een ondergeschikte rol heeft gespeeld. Mr. Louis Frank, gewezen minister van"ko loniën, gedagvaard als getuige a décharge, verklaart, dut hij na den val van Antwerpen een beroep heeft gedaan op do burgers om het ambt van burgemeester in de omliggende gemeenten tijdelijk waar te nemen. Aldus is dr. Claus burgemeester van de gemeente Mortsel geworden. Op zijn moed en vaderlandsliefde viel niets aan te merken. Zoo trof het getuige des te meer, toen beklaagde later lid werd van den Raad van Vlaenderen en professor aan de vervl. universiteit te Gent. 't Activisme van dr. Claus moet worden beschouwd als een patho logisch verschijnsel. Dr. Claus heeft het acti visme onderzocht als men doet met een ziekte in het laboratorium en heeft het te goeder trouw aanvaard. Voor geld heeft hij het zeker niet gedaan, want hij had er meer bij te ver bezen dan te winnen. Na mr. Frank komen de gemeente-secretaris van Mortsel en eén drukker uit dezelfde ge meente vork'aren, dat <fr. Claus tijdens de be zetting groote diensten heeft bewezen aan de bevolking en Belgische soldaten als krankzin nigen in zijn gesticht te Mortsel opnam, om te beletten, dat zij werden gedeporteerd of ge vangen genomen door Duitschers. De voorzitter stelt naar aanleiding van die getuigenissen eenige vragen aan den beklaagde Cn doet het in de Frahsche taal, waarop mr. Georges Borginon het hof verzoekt acte te nemen van het feit, dat de voorzitter zich nu toch in het Fransch tot den beklaagde heeft gewend. Dr. Meeus, de directeur van het krankzinni gengesticht te Gheel, kende dr. Claus voor den oorlog en noemt hem een geleerde van buiten gewone verdienste. Dr. Cautcrmans* uit Antwerpen, heeft beklaagde herhaaldelijk hoo- ren zoggen, dat een Duitsche overwinning een groote romp zou zijn geweest voor de Vloam- scfoe beweging. Herman Vos, candidaat- kamerlid voor het Vleamsche front te Ant werpen, zei dot Clous in het activisme steeds een Belgisch-gezind standpunt bleef innemen. Toen de Raad van Vlaanderen de politiek ging volgen, welke niet meer met z*jn overtuiging strookte, wou dr. Clous ontslag nemen. Ge tuige en dr. Jacob hebben hem daarvan weer houden om te beletten, dat de extremisten in den Raad geheel de baas zouden worden. Nog andere getuigen laten zich zeer wanrdee- rend uit ov«r den beklaagde en deelen mede, dat dr. Claus hen aanspoorde, naar het Yzer- front te vertrekken, tijdens het beleg van Antwerpen de Belgische gewonden heeft ver pleegd enz. Ook mej. Alida Claus, de dochter van den beklaagde, wordt gehoord en verzekert, dat haar vader na den wapenstilstand niet van zins was België té verlaten, maar daartoe door dc Duitschers werd gedwongen. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij zich niet meer met het activisme ingelaten. Na den middag komt subsituut-officier Ost aan het woord voor zijn requisitoir. Hij geeft toe, dat dr. Claus groote diensfen heeff bewe zen en algemeen geacht is. Het staat echter vest, dat hij uit handen van dc Duitschers de professortoga heeft aangenomen en een der medestichters is geweest van dén Road von Vlaanderen. Het gaat niet op te beweren, dat dr. Claus unionist was. AHe uit Nederland te- rugkeerende activisten verklaren hetzelfde. Ook de unionisten moeten gestraft worden en Claus was hun leider. Op de vragen, of Claus schuldig is aan een aanslag on de veiligheid van den staat, met het doel den regeerings- vorm te wijzigen, of hij met opzet heeft ge handeld, zal de judy bevestigend anlwoordtn. Hef laatst komen^de drie advocaten aan het woord. Het zijn mrs. Georges Borginon, Vlie- bergh en Von Mieghem. Dezen verklaren, dat, waar zij tegen den wil van beklaagde door het hof met zijn verdediging belast zijn, dit vrij ingewikkeld politiek proces is en freen zaak, welke in een paar uren kan worden in gestudeerd, zij met geen schijn van verdedi ging genoegen kunnen nemen en dan ook van verdere pleidooien afzien. Beklaagde spreekt nog een allerlaatste woord tot het hof en de gezworenen. Hij protesteert tegen het feit, dat men zijn advocaten, mrs. Destrée en Bei-veels, heeft belet zijn verdedi ging voor te Bragtn en verwacht, dat de jury, niet ZQ1 aarzelen volgens h^ar geweten uit spraak te doen. Hiermede zijn de debatten 'gesloten De ge zworenen verlaten de zaal en keeren na een uur terug met het bevestigend antwoord op nT.e gestelde vragen, waarna het hof dr. Claus ver oordeelt tot zeven jaar opsluiting en tien jaar ontzegg-ing van burgerrechten. FRANKRIJK. DE ZOMERTIJD. De minister van openbare werken heeft me degedeeld, dat men nog niet heeft kunnen vaststellen, wanneer de Zomertijd ingevoerd zal worden EEN AARDBEVING IN ALGIERS. Tc Constantine is gisterenochtend een korte, maar hevige aardbeving gevoeld. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES. Londen. 10 Maart. (V. D.) De prins van Wales heeft heden voor den eersten keer den koning vertegenwoordigd op de officieelc receptie die in het St. James paleis gehouden werd. Een ontzaglijke menigte stond voor het paleis geschaard en juichte den prins bij zijn komst toe. DE TOESTAND VAN CURZON. De toestand van Curzon wordt bevredigend genoemd. HENDERSON CHIEF WHIP DER LABOUR-PARTY. De minister van binnenlandsche zaken in. het kabinet-Macdonald, Arthur Henderson, is ge- zen tot chief whip der Labour party. Hij volgt als zoodanig Ben Spoor op, die wegens ziekte is afgetreden, HET INCIDENT-KIRKWOOD UIT DEN WEG GERUIMD, In het Lagerhuis is gisteren Baldwin's motie aangenomen, waarbij de schorsing van Kirk- wood ingetrokken wordt. ENGELAND EN DE PARIJSCHE TENTOON STELLING. Londen, 10 Maart. (H. N. Draadloos.) Samuel, de onderstaatsceretaris vcor den over- zeeschen handel, heeft vanmiddag in het La gerhuis meegedeeld, dat dc Engelsche regee ring deel zal nemen aan de tentoonstelling, die dit jaar tp Parijs zal worden gehouden. Hij schatte de uitgaven daarvoor op 52500, doch verwachtte, dat die bedrag met ongeveer 125C0 zal verminderen tengevolge von de bijdragen van de tentoonstellers. en door de verkoopen, die zullen plaats hébben. DE BRITSCH-DUITSCHE HANDEL. In antwoord op desbetreffende vragen in het Lagerhuis deelde de minister van handel gis teren mede, dat hangende de ratificatie der handelsovereenkomst met Duitschland de Brit- sche producten worden behandeld als die van een meestbegunstigde natie. HANDEL EN INDUSTRIE KLAGEN OVER DEN BELASTINGDRUK. Londen, 10 Maart (H.N. Draadloos). Chur chill heeft vandaag op het departement van de schatkist een afvaardiging van de vereeniging RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. Vesten jï Handschoenen 1 Japonnen Sjaals Kinder- kleeoing Morgen Ballons 16-1S Langestraat Amersfoort. Juwelier in alle prijzen en maten voorradig. Bespeelde GROTR. STEINWEG piano STEIfcSMETZ, Berlin. UEBEL LECHLEJTE53. PLEYEL, Paris. W Prijslijsten op aanvrage ~^Kï van Engelsche Kamers van Koophandel ontvan gen die op verlaging der inkomstenbelasting aandrong. Stanley Machin, de voorzitter der vereen, zeide, dat de leden der deputatie uit de belangrijkste industrieele centra van het land kwamen, om nadrukkelijk te wijzen op de ern stige gevolgen, van de tegenwoordige buiten sporige belasting voor nijverheid cn handel. Wij voelen, zeide hij, dat ons gevraagd wordt meer dan ons deel te dragen; wanneer wij zien dat andere naties voor neg minder dan de helft dan wij worden belast, dat deze naties, die met geen werkloosheid te kampen hebben, met toenmend succe.s op onze eigen markten mededingen cn desniettegenstaande, naar het schijnt, niet ten volle de verantwoordelijkheid beseffen van hun schuld tegenover hun geal- leerde, hebben wij tolgens onze op vatting gerechtvaardigde reden tot klagen. Hij gof in overweging, dat het vraagstuk der geallieerde schulden, dat alleen reeds aan Engeland ruim sh 8 penny per pond inkomstenbelasting kost, als een zeer dringende internationale aangelegenheid zal worden bchondeld, zocdat de reeds zoolang lijdende en overbelaste Engelsche belastingbe talers éenige verlichting wellicht zal verkrij gen. UITBREIDING VAN DE CREWE- FABR1EKEN. Londen, 10 Maart. (V. D.) De London Midland and Scottish Railway heeft besloten tot verbouwing en uitbreiding van de locomo- tievenfabrieken te Crewe. Het werk zal velé arbeiders bezig houden en onmiddellijk aan vangen. De kosten zullen ongeveer 500.000 P. S. bedragen. Momenteel kunnen de fabrie ken te Crewe o.a. ongeveer 70 nieuwe loco motieven afleveren cn ongeveer 1200 groote locomotieven herstellen. Na de uitbreiding zul len deze cijfers ongeveer 50 hooger zijn. HET CHANTAGEPROCES. Hobbs tot twee jcar veroor deeld. Het chantageproces, dat enkelé maanden ge leden zoo opzienbarend begon en zijn voor- loopig eind vond met de afwijzing van den eisch van Robinson tegen de Midland Bank tot uitbetaling van 130.000 pond sterling, die zij „onrechtmatig" had uitgekeerd aan Hobbs, is thans naar het schijnt definitief geëindigd met dé veroordeeling van Hobbs, den procura tiehouder van het procureurskantoor Appleton Co., tot twee jaren dwangarbeid. Rechter Avory verwierp de beschuldiging, dat Hobbs had deelgenomen aan een samenzwering tot het stelen van de twee zoo vaak genoemde chèques, doch meende dat was komen vast te staan, dat Hobbs wel had deelgenomen aan een samenzwering met Newton en kapitein Arthur om sir Hari Singh gold af te persen cn dat hij twee chèques had ontvangen, die naar hij wist door afpersing waren verkregen. De rechter meende, dat het feit, waaraan Hobbs zich had schuldig gemaakt, des te ernstiger was, daar hij gebruik had gemaakt van zijn functie von procuratiehoudér van de procureursfirma Ap pleton Co. De jury vereenigde zich met het standpunt van den rechter. Hobbs bleef zijn onschuld volhouden, doch verzocht, alvorens de rechlcr vonnis wees, rekening te houden met het feit, dat hij een vrouw en drie kinde ren had, benevens een ouden vader, die afhan kelijk van hem waren. DE MOORD OP ELSIE CAMERON. De groote jury bij het hof van ossizen in Sussex hééft de vervolging goedgekeurd van den kippenhouder Norman Thorne, die be schuldigd wordt van moord op de typiste Elsie Cameron. Het proces neemt heden een aan vang. IERLAND ONTBINDING VAN LIET PARLEMENT VAN ULSTER. Uit Londen wordt d.d. 10 Maart aan het Hbl. bericht: De gouverneur van Ulster, de hertog van Abercorn, heeft heden het parlement to Belfast met een troonrede geopend, waarin hij mede deelde, dat het kabinet besloten heeft het parle ment Zaterdag o.s. te ontbinden. De nieuwe ver kiezingen zullen op 3 April plaats hebben, vol gens het stelsel van evenredige vertegenwoor diging. De candidaatstelling is bepaald op 24 Maart. Het nieuwe parlement zal op 14 April bijeenkomen. Vóór Zaterdag zullen nog worden afgehandeld de herziening van de onderwijswet, ten einde het bijbelonderwijs op do scholen te kunnen invoeren cn verder de verlenging van de leeninggarantiewet en eenige andere finan- cicele aangelegenheden. Met sponning verwacht men thans een ver klaring van den premier, Craig, over de mo tieven der rcgecring, daar voor het uitschrijven van algemeene verkiezingen onder de huidigo omstandigheden (Vel zeer ernstige redenen aan wezig moeten zijn, al verwacht men don ook, dot een belangrijk succes der regceringspartij indruk zal maken op de commissie, die met de grensregeling is belast. De nationalisten zijn in het geheel niet op de verkiezingen voorbereid en de Labour Party is niet in staat ook maar cén enkele candidetuur te verdedigen, zoodat de regeering weinig van de oppositie te vreezen hoeft. Nader wordt uit Belfast gemeld, dat de nieuwe verkiezing op 3 April gehouden zal worden, teneinde de kiezers gelegenheid te ge ven zich over de grenskwestie uit te spreken. Craig sprak als zijn overtuiging uit, dat Ulster standvastig zou blijven in zijn bond met Groot- Britannié cn het rijk. OOSTENRIJK. AANSLAG OP EEN SCHRIJVER. Wcenen, 10 Maart. (V. D.). De be kende Wcensche auteur Hugo Bettauer, wiens algemeen als pornografisch aangemerkte ge schriften meermalen in de Nationale Vergade ring zijn besproken, werd heden door een 20- jarigen tandtechnicus op het redactiebureau van het door hem geredigeerde tijdschrift door 5 revolverschoten ernstig verwond Zijn toe stand is hopeloos. De dader, die gearresteerd is, weigert alle inlichtingen betreffende de be weegredenen, die hem tot die daad geleid hebben. HONGARIJE. EEN BEURS VOOR EDELE METALEN, ENZ. Boedapest, 10 Maart. (H. N.) Te Boe- dapast is onder toezicht der regeering een beurs voor edele metalen ^en edelgesteenten opgericht, welke ten doel heeft cbn hand. 1 in ede'e metalen, paorien, edelgesteenten cn kestbare horloges te vergemakkelijken. POLEN. KORF AN T7 VAT VUUR. In een te Kattowitz gehouden vergadering verklaarde Korfanty volgens een bericht uit Berlijn, dat elke poging om de Poolsche gren zen te herzien als een casus belli zal worden beschouwd. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. Londen, 10 Maart (H. N. Draadloos). Vol gens berichten uit Constantinopel hebben Zaterdag en Zondag in het gebied van Diar- bekir hevige gevechten plaats gehad. Een co- lonn van 5000 man en de cavallerie van Sjeik Said trokken Zaterdagavond tegen Diarbekir op en dreven de Turkschc troepen terug. De Koerden bezetten Kadikeny, dat een pear mijl ten Oosten van Diarbekir is gelegen en trok ken daarop terstond in Zuidelijke richting op tegen Mardin, waar de Turken hun troepen langs den Bagdadspoorweg concentreerden. Volgens een bericht uit Constantinopel heb ben de opstandelingen een krachtige poging gedaan om Diarbekir te hernemen. Zij werden echter na een gevecht van 12 uur teruggcslo gen. De Turksche regeering heeft drie bntaljor Oost-Thracische troepen naar het gebied vo den opstond gezonden. GRIEKENLAND. DE SPOORWEGSTAKING. B e r 1 ij n, 10 Maart. (V. D.) Naar gemold wordt, heeft de Grickschc ministerraad beslo ten van alle spoorwegarbeiders, dio binnen 24 uur het werk niet hervat hebben, de dienst plichtigen met spoed onder de wapenen tc roeven en het ovcrigo deel onmiddellijk tc ontslaan VEREENIGDE STATEN. x UIT DEN AMERIKAANSCHEN SENAAT, Washington, 10 Maart. (V. D.) Dc Senaat verwierp na een langdurig debat de door Coolidge voorgestelde benoeming van Warren tot attorney-general. Het verzet wus gegrond op Warren's beweerde relaties mot verschillende maatschappijen. De tribune juich te luid„ toen dc verwerping bekend werd- MEXICO. TRAMSTAKING TE MEXICO. Volgons een bericht uit New-York is to Mexico City het trampersoneel in staking ge gaan. Do arbeiders verlangen het ontslag van den Engclschcn directeur der tramwegmoat- schappii. ZUID-AFRIKA. GOEDE MAISOOGST IN ZUID-AFR1KA. Johannesburg, 10 Maart. (V. D.) Do spoorwegmaatschappij heeft aanvullend rollend materiaal toegezegd, teneinde to voorzien in het vervoer van de abnormaal groote mals- oogst, die dit jaay verwacht wordt. Dc versche pingen beloven zeer groot te zullen zijn en men verwacht goede prijzen als gevolg van het maïstckort in Argentinië. WERSPKE5BE BERICHTEN. VROUWENSTOMRECHT IN NEW-FOUNDLAND. St. Johns (N.-Foundlond), 10 M a a r l (V. D.) Het Lagerhuis heeft met nlgcmcena stejnmen dc wet aangenomen, waarbij aan allo vrouwen boven de 25 jaar het stemrecht wordt gegeven. In het Hoogcrhuis verwacht men eeni ge oppositie. Eerste Kamer. Dc marfnebcgrooting wordt aangenomen met 22 tegen 10 stemmen (die der sociaali democraten en vrijz.-dcmocrotcn). Aan dc orde is de oorlogsbegrooting. Mevr. Pothui sS m i t dringt aan op steun voor mobilisatieslachtoffers. Spr. wil da herhalingsoefeningen afschaffen en vraagt lichtingen over het psychotechnische onder* zoek van lotelingen. Spr houdt een pleidooi voor ontwapening. De heer Van Embdcn (geeft een critielc op de thans aangevangen matcrieele tocius- ting van ons leger. Spr. bestrijdt de brochuro van kapitein Maas in zake den gasoorlog cn critnseert de opmerkingen, o.a. van den minis ter, in zoke het chemische offensief. De heer De Muralt (v.b.) zal in verband met de toezegging van den minister in zakd de benoeming von een commissie betreffende! beperking der bewapening vóór de begroeting stemmen. Do heer Verkouteren (christhist.) be strijdt den heer Van Embdcn op verschillende punten. De heer Moltmaker (s.d) wil non de be lemmering van de uitbreiding van Utrecht door dc om'iggendo forten een einde maken. De Minister van Oorlojg zegt ^at mobilisatie-slachtoffers niet zijn gemaakt door dén militairen dienst, Toch krijgen zc perio dieke uitkeering', weinig minder d'an Den si o cru De herhalingsoefeningen zijn onmisbaar. On* derzoek naar de practise he intelligentie is be vorderlijk voor juiste Kaderaanwijzing Tweede Kamer. Aan <fc orde is het wetsontwerp tot afschaf fing van den Zomertijd en het voorstcl-Staal- man tct invoeiing van een tijd, die overeen komt met het denkbeeld van de meerderheid der tijdcommissie. De heer v. d. Waarden oefent critiek op het rapport der commissiehij acht echter de conclusie der meerderheid bevredigend en laakt de houding der regeering, die een plalte- londersvoorstel doet, dat aan de wcnschen van de minderheid der bevolking bevrediging schenkt. Het wordt tijd, dat er een wet komt, om do boeren te beschermen tegen het egoïsme der stedelingen. De heer Staalman verdédigt het com promis-voorstel. Dc zomertijd is geen vreugde, doch het ethisch gced van stedelingén. Dc heer B r a a t brengt den Minister huldo voor het doen van dit voorstel. Do zon schijnt geen uur langer, al voert men den zomertijd in. Als men in de steden zooveel gezondheid wil, dan moet men in de eerste plaats tingel tangels en bordeelen sluiten. Spr. begrijpt niet, wie in Nederland 20 mi nuten terug wil. Ieder compromis is niet t« aanvaarden. De heer Van Ravestcijn zegt, dat do boerenarbeiders niet moeten beginnen voor het land goed is. Dan is ieder bezwaar opgeheven. De heeren Van Rap par d. Van den Heuvel en C o I ij n verdedigen het ontwerp* De heer Kersten ziet in den zomertijd be-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1