Nieuwe MIGNON PIANO DE EEMLANDER" BUITENLAND. f 325.-- Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van FEUILLETON. Oe Kluizenaar van Far-End. ABONNEMENTSPRIJS ,7* T"* PRIJS DER ADVERTENTIES met inbegrip van een Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK Lips Safe-Loketten KOLONIËN. BINNENLAND. 23e Jaargang No. 222 ioort 1 2.10, Idem üanco per poll f 3»-% per week (met era til verrek ermg tegen ongelukbca) f 0.17* afzonderlijke manen 1 U05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORT WAL 2A. POSTREKEN1NQ H*. 4TS10. TIL. INT. 61A. Vrijdag 20 Maart 1923 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb'e- dingen en Ucldadigheids-adve.tentiên voor de helft der prijs- Voor kandel cn bedriji bestaan zeer voordcclige bcDallncen voor het advericcrcn tcne circulaire, bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. Dl JITSCHL A ND DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Jorres oo!: candidant der Völkischen. Blijkens hot Deutsche Tageblatt heeft het heele bestuur van de Duitsch-völkische vrij heidsbeweging besloten de candidatuur-Janres te steunen. Van de candidatuur-Ludendorff is afgezien. DE POLITIEKE CRISIS IN DUITSCHLAND. De verkiezing van een nieuwen premier. Aan het slot der gisteren gehouden landdog- zitting stelde een lid der D. V. P. voor als eer ste punt op de agenda van heden de verkiezing van een ministerpresident te plaatsen. Do par tijen der coalitie van Weimar namen niet aan de stemming deel, zoodat slechts 180 stemmen werden uitgebracht en de president meest vast stellen dat het Huis niet in staat was een be sluit te nemen, waarmede het voorstel is ver worpen. Deze verklaring van den president werd met een stormachtig lawaai ontvangen. DE SPOORWEGSTAKING. Het einde in zicht Gisteren werd de arbitrale uitspraak in 't rijksministerie van arbeid met betrekking tot het geschil bij de spoorwegen bindend ver klaard. De spoorwegdirectie aanvaardde de uitspraak, welk voorbeeld vermoedelijk ook door de personeelorganisaties zal worden aan vaard. De vakvereenigingen wekken de staken de spoorwegmannen reeds op den dienst te hervatten. In hun opwekking zeggen zij, dat de scheidsrechterlijke uitspraak weliswaar op ma terieel gebied slechts ten deele bevrediging schenkt, maar dat zij een volledig succes is. De rijksspoorwegmaatschappij heeft op haar beurt verklaard, dat zij de scheidsrechterlijke uitspraak na zal komen, hoewel krachtige juri dische en financieele bezwaren daartegen be staan. HET COMMUNISTENPROCES TE ALTONA. In het comruunistenproces te Altona zijn do vier raddraaier? ieder veroordeeld tot zes jaar vestingstraf en 600 M. boete, de andere be klaagden tot vestingstraffen tot vier jaar. DE BLOEDIGE RELLETJES TE HALLE. De Pruisische Landdag heeft zich gisteren bezig gehouden met de soc.-dem. vraag inzake de gebeurtenissen te Holle. Minister Severing verklaarde, dat er een streng onderzoek is in gesteld. Het verbod der politie, gericht tegen het optreden van buitenlandsche sprekers, was niet onwettig. Nitetemin kwam het hem onbe grijpelijk voor. Om die reden was politie-presi- dent Runge dan ook van zijn functie ontheven. Gistermiddag zijn de slachtoffers der bloe dige botsing begraven. De communisten hiel den een optocht, waaraan duizenden deelna men. Incidenten vielen niet voor. LUXEMBURG. HET NIEUWE KABINET. De groothertogin heeft gisteren de benoe mingen van de leden van het nieuw^ kabinet geteekend. Pruem neemt buitenlandsche zaken en landbouw, Dumont justitie, openbare wer ken, handel en nijverheid, Schmidt financiën en onderwijs. Deckers sociale verzekering en ar beid ZWITSERLAND. DOOR EEN LAWINE BEDOLVEN. Davos, 19 Maart (H. N.) Vanmiddag zijn bij Fluela-Weithorn een 50-jarige gids en een 55-jarige dokter uit Berlijn door een sneeuwlawine bedolven. Het ongeluk werd door twee andere personen bemerkt, die ver geefs pogingen in het werk hebben gsteld om de plek te vinden, waar zij bedolven waren. Een reddingscolonne is uit Davos vertrokken. ENGELAND. DE HEFFING VAN 26 PCT. OP DUITSCHEN IMPORT. De Engelsche en Duitsche regeeringen heb ben haar onderhandelingen hervat over de wijze van betaling van de 26 pet. schadevergoedings heffing op den Duitschen uitvoer naar Enge land. LORD CURZON. f Londen, 20 Maart. (V. D.) Lord Cur- zon is hedenmorgen 5 minuten over half zes overleden. (Markies Curzon was in het jongste kabinet lord-president van den geheimen raad en lei der van het Hoogerhuis. Wij brengen voorloo- pig slechts in herinnering, dat de laatste tijden herhaaldelijk geruchten gingen, dat lord Cur zon zich oan het hoofd stelde van de kabinets meerderheid, die zich kantte tegen de inzichten van Chamberlain, welke laatste, zooals men zich herinnert opkwam voor het nimmer ver werkelijkte EngelschiAmerikaonsche verdrag van 1919, strekkende tot waarborging der Fransche veiligheid. Curzon voelde meer voor een uitgebreider pact MAARSCHALK FRENCH GEOPEREERD. De graaf van 7peren (maarschalk French) onderging gisterochtend een ernstige en lang durige operatie. Het later gepubliceerde bulle tin zegt, dat de toestand bevredigend is, maar uiteraard niet vrij van onjfbrusiheid. DE ONTVOERDE COMMUNIST. Do politie te Liverpool heeft vier mannen aangehouden, die worden verdacht van de ont voering van Harry Polïitt. De gearresteerden zouden lid zijn van de Britsche fascistenpartij. EXPLOITATIE VAN EEN MIJN DOOR DE ARBEIDERS. Vandaag een week geleden werd in de mijn Vauxheul te Ruabon is Wales 't werd stopge zet, daar de eigenaars besloten hadden de mijn te sluiten, omdat zij niet genoeg opbracht. De mijnwerkers hebben echter besloten de mijn zelf gedurende drie maanden te exploiteeren en de eigenaars tegen verlies te waarborgen doot een fonds, dat bij openbare inschrijving is bij eengebracht. Gisteravond is het werk in de mijn hervat. Het plan heeft niet de goedkeu ring van de mijnwerkersfederatie. -a PORTUGAL. GROOTE BRAND. Lissabon,18 Maart. (V. D.) 500 huizon zijn door een brand verwoest in de stad Fura- douro in Noord-PortugaL ITALIË. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN MUSSOLINI. Draadloos wordt gemeld, dat Mussolini, die zich onlangs aan een maagoperatie moest on derwerpen, eerlang een nieuwe operatie zal moeten ondergaan. HET PROCES-MATTEOTTI. De Tribuna meldt, dat generaal de Bono zich verzet heeft tegen het toelaten als civiele partij in het proces-Matteotti van diens weduwe en kinderen en den afgevaardigde Amendola. Men wacht in politieke en justitieele kringen met belangstelling het besluit van de commissie van instructie af, daar daaruit zal blijken in welke mate generaal de Bono invloed heeft op de leiders der instructie. DE STAKINGSACTIE. Opheffing der staking te Turijn. Uit Turijn wordt gemeld, dat het centrale comité van de metaalbewerkersfederatie besloot de staking voor het arrondissement Turijn op te heffen. VLIEGTUIG VERONGELUKT. In het militair vliegkamp te Milaan is een toestel van een hoogte van 150 M. neerge stort. De vlieger en zijn helper werden gedood. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.- Goede Confectie behoeft niet juist duur te zijn MB Onze Etalages overtuigen K&m U daarvan BH] - Hoeden- en Confectie-Magazijn E-B „L'HIRONDELLE" bbi 16-18 Langestr. - Amersfoort voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 POLEN. HET HUIS VAN EEN DUITSCHER OPGEELAZEN. B e r l ij n, 19 Maart. (H. N.) Het huis van den Duitschen landeigenaar Bajer in het dis trict Adelnau (Posen) is tengevolge van een dynamietaanslag opgeblazen5 personen zijn er bij gedoog FINLAND. HET KABINET AFGETREDEN. Ingman, de eerste minister, heeft bij den rijks- president het ontslag van het heele kabinet in gediend. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. P a r ij s, 19 Maart. (H. N.) Uit Angora wordt gemeld, dat de Turksche regeering op groote schaal troepen mobiliseert. Voorloopig zal een troepenmacht van tenminste 75000 man tegen de Koerden optrekken. De Turksche opperbevelhebber heeft het ge bied, waar de Koerden thans opereeren, ingeslo ten met een aanzienlijke strijdmacht, bestaande uit infanterie, cavalerie en artillerie. Een wes telijk leger steun op Kharpoet, een noordelijk leger op Kighis, een zuidelijk op Diarbekir en een oostelijk op Mouch. Moestafa Kemal, de president der Turksche republiek, moet vast besloten zijn om sjeik Said te vernietigen en de Koerden aan het Turksche gezag te onder werpen. JAPAN. .DE BRAND TE TOKIO. Londen, 19 Maart. (V. D.) De Times meldt uit Tokio: De grootste brand, die in deze stad heeft gewoed, sinds de aardbeving van September 1923, is hedenmiddag te drie uur uitgebroken in de noordelijke voorstad Nippori, welke geheel uitbrandde. De brand begon in een krantenwinkel en de hevige wind was oorzaak, dat hij zich snel ver spreidde. Er was geen water om de uitbreiding tegen te houden. Eenige duizenden huizen zijn reeds afgebrand; 20.000 personen zijn dakloos. De brand woedde hedenavond nog voort. Een tweede brand brak uit te Kcbikuro, een andere voorstad in het noorden en vcrwoestto 60 huizen. Een derde brond woedde tegelijkertijd in de voorstad Oimachi, waar 50 huizen afbrandden. VEREENIGDE STATEN. AMERIKAANSCHE'STATEN DOOR EEN TORNADO GETEISTERD. Enkele duizenden dooden cn gewonden. D.d. 19 Maart wordt gemeld uit Ccntrolia (Illinois), dat tengevolge van een tornado te Murphysbore ongeveer honderd personen zijn gedood. Ook uit ondere plaatsen koincn be richten omtrent veje dooden cn gewonden. Zoo worden uit Jacksonville (Illinois) 150 en uit De Soto (Missouri) 300 dooden gemeld. Ook in Carmi en Orient vielen elk 150 slachtoffers. Do stad Paris (Illinois) moet geheel zijn wegge vaagd. De orkaan, dio behalve in Illinois, ook v*>n Annapolis in Missouri tot Princeton m Indiana woedde, heeft in talrijke steden cn dorpen groote verwoestingen oongericht. Volgens de loatste schattingen werden 957 menschen ge dood en 2674 gewond. Daar het telefoon- en tclegraafverkeer echter volkomen verstoord is, is het onmogelijk den omvang van de ramp nauwkeurig vast te stellen. In verschillende plaatsen brak bovendien brand uit, waardoor dc toestond nog verergerde. Noor tol van plaatsen zijn troepen gezonden om de orde te handhoven, terwijl Roodc Kruistrcincn met le vensmiddelen voor de dokloozen op weg zijn. De straten der verwoeste steden zijn overvol met radelooze en .wanhopige bewoners, die on der het gejammer der gewonden naur bloed verwanten zoeken, die onder het puin der in gestorte huizen zijn bedolven. Tc West Frankfort, waar 300 dooden moe ten zijn, is een school ingestort, waardoor toJ van kinderen om het leven zijn gekomen. Het aantal dooden is het grootst in Prince ton, Gorham, Gdiffin en Paris. Uit Miami (Florida) wordt voorts gemeld, dat aldaar een bekend hotel door brand werd vernield, 't Vuur breidde zich uif tot een belen dend perceel, waarin dc spcel-club gevestigd was van Amerikoonsche milüonnoirs. Nadcro bizonderheden. New 7ork, 19 Maart. (V. D.) Geheele dorpen zijn weggevaagd. Dc spoorwegen zijn beschadigd. De kerken zijn veranderd in hos pitalen. Vele vluchtelingen sterven, daar het verkeer onderbroken is. N e w y o r k, 19 Maart. (V. D.) Omtrent de tornado, die Zudd-Illinois en Florida geteis terd heeft, wordt nog gemeld, dat de stad Gor ham hedenmorgen nog geheel in brand stond Alle bewoners zijn dakloos. Te De Soto is het schoolgebouw ingestort125 studenten en de leeraren werden bedolven 80 lijken zijn uit de pinhoopen te voorschijn gehaald. Londen, 19 Maart. (H. N.) Vooral ker ken en scholen zijn door den storm getroffen, zoodat het aantal slachtoffers onder de school gaande kinderen en het onderwijzerspersoneel zeer groot Is. In het bizonder heeft het plaatsje West Frankfort te lijden gehad, waar alleen reeds 700 menschen zijn gdood. De matcriccle schade is nog niet te overzien. Do omvang van do ramp. Nader wordt gemeld uit Chicago, dat volgons de laatsto schattingen er bij den tornado do volgende slachtoffers zijn gevallen: te Mur physbore 300 dooden en 500 gewonden; te West Frankfort 350 dooden en 900 gewonden; te Paris 350 dooden en 300 gowonden; to Soto 400 dooden en 400 gewonden, HOTELBRANDEN. Tn Pa'mbeach (Florida) brandden de twee grootste hotels af Over do stad werd de staat van beleg 'geproclameerd, omdat talrijko ne gers van den brand gebruik maakten om de in do nabijheid gelegen villa's leeg to plunde ren. Oost-lndië. VLIEGONGELUK. Een officier-waarnemer ernstig gewond. Anctn seint uit Batavia d.d. 19 Maart i 14 vliegtuigen uit Bandoeng landden bij Ma- gelang. Eén ervan muakt een side-slip en stort te neer. Dc bestuurder, luitenant Van Leuven, werd licht, de waarnemer, luitenant Hccring, ernstig gewond. Zijn gelaat werd ingedrukt, men vreest voor schedelbreuk. Een inlandscho toeschouwster en 2 inlandschc militairen wer den licht gewond. Eerste Kamer. Voortgezet wordt Donderdag de behandeling der onderwijsbegrooting. Minister do Visser verdedigt uitvoe rig zijn beleid. Spr. waarschuwt tegen te groo- ten toevloed van onderwijzers. De grootere klassen zijn slechts een tijdelijke noodmaatre gel. Spr. betoogt, dat de administratieve kosten van bijzondere scholen door dc gemeentebe sturen op hun begrootingen kunnen worden geschreven. Spr. doet een beroep op de onder wijzers om op de scholen de verkeersmaatre gelen tc onderwijzen. Nog dezer dogen is over het Fransch op de lagere school het advies van den onderwijsraad binnengekomen. Voor een nieuwe pacificatie, waarbij olie partijen betrok ken zouden zijn, acht spr. de tijden nog niet rijp. Van 17 van de 73 Utrechtsche leeraren is ingekomen een odres om niet mee to wer ken aan een Indische leerstoel. De publicatie van dit odres was voorbarig op grond van de wet kon de minister zich niet over zijn hou ding uitlaten. Is de op te richten verceniging wel bonafide Na re- en dupliek worde de onderwijsbegroo ting z. h. s. aangenomen. 'Evenzoo zonder h. s. en zonder debat aan genomen do wetsontwerpen tot wijziging van de aanvulling op de Hooger Onderwijswet hoofdstuk 11 van de staatsbegrooting (Kolo niën) cn dat tot definitieve vaststelling van het slot der rekening van uitgaven en ontvangsten van Ned. Indië over 1920. Aan de orde is de waterstaatsbegrooting. De heer Franssen klaagt over te weinig voortvarendheid in waterstoatsoangclegenhe- den. Spr. bepleit bespoediging van den bouw der brug bij Katerveer. De heer de M u r a 11 bespreekt de Vlissing- sche haven, waarvan spr. zuiniger uilvoering wil. De heer de Vries bepleit de belangen der havens te Harlingen. De heer v. d. S a n d e wijst op het gebrek der bruggen over de groote rivieren en op den slechten toestand van de bestaande. De heer L i n d e ij e r bespreekt de Vlisslng- sche havenkwestie. De heer Janssen brengt dank oan den minister voor zijn benoemingen inzake de Maaskanalisatie. Naar lagere spoortarieven dient te worden gestreefd. Trouw is brozer als een glas. JAC. VAN MAERLANT. g' T door j MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 67 Hij was weer de kluizenaar van vroeger ge worden, cynisch, bitter, zijn aandoening ver bergend achter een onverschillige hou ding, die zijn vrienden zoo goed van hem ken den. De beide mannen schudden elkaar zwijgend de hand en enkele oogenblikken later, toen Herrick alleen was, legde hij de brieven weer in de lade, waar hij ze uitgenomen had, draai de den sleutel om en stak hem in zijn zak. HOOFDSTUK XXX. Nederlaag. In afgelegen streken op het land lcwarn en ging die gedenkwaardige vierde Augustus, toen Engeland den oorlog verklaarde aan Duitsch- land, zonder veel drukte voorbij. Do menschen lazen het nieuws met eenige onrust, dachten met een zucht van tevreden heid aan de onoverwinlijke Engelsche marine en met een gevoel van trots aan de uitrusting van het leger klaar tot op den laatsten glimmenden knoop van elke soldatenjas toe en gingen rustig voort met hun gewone bezig heden, Toen kwam de vreeselijke run op de bank en de zakenmenschen, die met verlof waren, haast ten zich terug naar Londen om zich van de nieuwe financieele toestanden de hoogte te stellen en hun crediet te verzekeren. Dat was al wat er gebeurde eerst. Weinigen voorzagen, dat het grimmige Oor- logsspook midden tusschen hen was neerge daald en dat het weldra van huis tot huis zou rondwaren, in paleizen zoowel als in hutten, eerst dezen man, don genen op den schouder tikkend met dat enkele woord„Kom I" op de lippen, totdot de volkeren, het eene na het ondere hun vredestaak in den steek lieten, en den oproep volgden. Monkshoven had zooals de meeste andere stadjes aan zee, een groot aantal zakenmen schen zien vertrekken, toen de stijgende koersen alarm maakten. Maar, behalve dat, had voor het oogenblik de oorlog weinig invloed op het dagelijksche leven. De amusementen gingen rustig voort tennis, watersport, baden, alles ging ongestoord verder en knappe menschen, die trotsch waren op hun handigheid om twee en twee bij elkaar te voegen en er vier van te maken, verzekerden, dot nu verklaard was waarom sommige jonge officieren uit de buurt een paar dagen geleden plotseling waren weg geroepen en waarom hun verlof was inge trokken. Toen kwam het sombere bericht van den lan gen, wanhopigen terugtocht van Mons, dat het volk tot in 't diepst van zijn ziel trof en in den grooten golf van moed en dapperheid, die in antwoord daarop over het heele land stroomde, begonnen de kleine dingen te ver zinken. Voor Sara, die geschokt was door haar eigen persoonlijk verdriet, kwam de oorlog als een machtige stormwind, die haar wakker schudde uit de peinzende, in-zich-zelf-gekeerde stemming waarin zij leefde en haar het leven weer op nieuw deed opnemen. De geweldige eischen en het oneindige lijden, dat de krijg met zich mee bracht, deed haar het eigen, persoonlijk ver driet vergeten in een werkelijk hartstochtelijk medelijden met de smart van de wereld om haar heen. De eerste paar weken van den oorlog waren voldoende om haar te laten voelen, waar de hulp die zij geven kon. het meest noodig was. Zij had een cursus Van Eerste hulp bij On gelukken gevolgd en een diploma daarvoor be haald en dank zij een verblijf van een jaar in Frenkrijk toen zij zeventien was een jaar waarin zij veel gemopperd had, omdat zij van haar dierbaren oom Patrick gescheiden was sprak zij het Fransch. medo dooi hoar natuur lijken aanleg voor talen, bijna even vloeiend als het Engelsch. In Frankrijk werden dringend verpleegsters gevraagd in die periode van den oorlog was er werk voor iedere vrouw, die eenig begrip van verplegen had en moedig genoeg was om de verschrikkingen van dien eersten tijd te doorstaan en dus besloot Sara naar Frankrijk te gaan. Zij had gehoord, dat een oude kennis van Patrick Lovell, een zekere lady Arronby, van plan was een troepje verpleegsters uit te rus ten en mee naar Frankrijk te nemen cn zij schreef haar dadelijk om te vragen, of zij ook tot de kleine colonne behooren mocht Lady Arronby, die vóór haar huwelijk ver pleegster was geweest in een Londensch hospi taal, herinnerde zich het pleegkind van haar ouden vriend zeer goed. Sara maakte altijd in druk, zelfs al kenden de menschen haar maar heel weinig en lady Arronby, die haar vanaf haar eerste dagen in Barrow gekend had, be antwoordde haar brief zonder aarzelen. „Ik vind het heerlijk, dat u zich wilt aan sluiten," had zijn geschreven. „AJ is u geen er varen verpleegster, er is voor vrouwen van uw soort werk te over. Kom dus. Het zal nog een week of twee duren, eer wij onze heele uitrus ting klaar hebben, maar ik zet er zooveel mo gelijk spoed achter, dus houd u gereed om binnen een dog te kunnen vertrekken." Intusschen kwam Sara's eerste ontmoeting met de werkelijkheid van den oorlog in den vorm van enkele haastige regels van Elisabeth, die haar schreef dot majoor Durword weer dienst had genomen en onmiddellijk naar Frank rijk zou gaan. Een rilling voer door Sara en zij voelde den steek in haar hart, die haar telkens en telkens de volgende maanden weer zou treffen Garth Trent de man, dien zij liefhad kon geen deel hebben in dezen prachtigcn dienst van Engeland's zonen voor Engeland I Het land had nu moedige mannen noodig geen mannen die versaagden, wanneer versagen gelijk stond met mislukking en nederlaag. Zij had Garth niet weergezien sinds den dag eeuwen en eeuwen scheen dat geleden dat zij hem weggezonden had en hij was heen gegaan met de erkenning, dat haar besluit ge rechtvaardigd was. Verder dan dat kon zij niet gaan. Zij zou Elisabeth getrotseerd hebben, een heele wereld van booze tongen getrotseerd hebben, die Hem beschuldigden, wanneer hij zelf zijn schuld had ontkend. Maar hij had die niet kunnen ont kennen. Het was maar de koude, officieele waarheid, die ergens in de documenten van haar land was vastgelegd, dat de man, dien zij liefhad, wegens lafheid uit den dienst ontsla gen was. De wetenschop verpletterde haar bijna en zij vToeg zich soms verwonderd of, of er een pijn* lijker lijden bestond in al do menschelijke ellen de, dan dat von een vrouw, wier trots en ge loof in den man, dien zij liefheeft, zoo diep in het stof wordt neergehaald. Angst voor gevaar, scheiding, dood zelfs waren daarmee niet te vergelijken. Sara benijdde de vrouwen, wier mennen op het veld van eer gevallen waren. Zij hadden ten minste een schoone herinnering, dio niets ooit kon bevlekken of wegnemen I Soms dwoolden haar gedachten ongemerkt naar Tim. Dit was nu zeker zijn kans om het juk, dat zijn moeder hem op de schouders had gelegd, 'of te werpen. Hij had haar den laatsten tijd niet geschreven, maar zij was over tuigd, dat zij het wel van Elisabeth zou hebben gehoord, wonneer hij zich als vrijwilliger had opgegeven. Zij begreep zijn stilzwijgen en wer keloosheid niet goed. Den vorigen winter op Barrow, toen zij eens samen de zaak van die nen of niet-dienen hadden besproken, was hij zoo'n enthousiast voorstander geweest. Was het mogelijk, dot, nu de gelegenheid zich voor deed, Tim haar lifst ontwijken wilde? Maar die gedachte werd bijna even gauw als zij op- kwom, weer verworpen en Sara werd rood van schaamte, dat zij er zelfs maar een oogenblik can had kunnen denken, dat die gedachte in haar was opgekomen, vond zijn oorzaak in hoar geschokt geloof in den moed van menschen. (Word| vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1