Nieuwe MIGNON PIANO Westminster Klokken BUITENLAND. f 325.-- Langestraat 43 - Telefoon 852 ABOKNEMEHTSPRUS m"n'ro .,.oor PRtlS DER ADVERTENTIE! „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 Langestraat 23 - A. VAN DE WEG - Amersfoort ui miimm Groote keuze P. NIEROP, Langsstr. 90, Tel. 288 italië. rusland. litauen. turkije. egypte. china. vereenigde staten. 23e Jaargang No. 223 loort 2.10, idem üxnco per pos? f 1—per week (met crati* ▼CTzekerng lerftD ongeiukkcs) 0.17^ afzonderlijke Dammen 1 cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 21 Maart 1925 P IJ D CA II WBECTCUR-UITGEVEK: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47ÖIO. TEL. INT. 614. van 1 4 regc» L05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb e- dingen en Ucldadigbeidvadve tentiën voor de helft der prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidechge bepalinecn voor het advcrlemen tene circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. De candidatuur-Held. De Beiersche boeren- en middenstandsbond heeft besloten de candidatuur-Held te steunen. UIT DEN RIJKSDAG. B c r 1 ij n, 2 0 Maart. (H. N. Draadloos). De rijksdag heeft de voorlooplge begrooting, die tot 31 Mei loopt, goedgekeurd. De socia- I listen hadden verklaard, dat zij deze begroo- ting niet konden goedkeuren, omdat daarin f geen rekening is gehouden met de rechtvaar- I dige wenschen van het arbeidersvolk. Vooral I maakten zij bezwaar, omdat de heffing van de j inkomstenbelasting, welke direct van het loon I wordt afgetrokken, niet gewijzigd is. Een motie van wantrouwen, door de communisten inge- diend, werd verworpen. De rijksdag nom gisteren in derde lezing de I noodbegrooting voor 1925 aan en verwierp de I communistische motie van wantrouwen. Alleen de soc.-deih. cn communisten stemden tegen de begrooting en vóór de motie. DR. SCHACHT NAAR BRUSSEL. De rijksbankpresident dr. Schacht is naar [Brussel vertrokken ter voortzetting van zijn Ibezoeken aan buitenlandsche circulatiebanken. I Nader wordt gemeld, dof dr. Schacht bij zijn Ibezoek het bekende Marken-vraagstuk niet op- Inieuw ter sprake zal brengen. Hij heeft althans I niet een dergelijke opdracht van zijn regee- |iing noch heeft hij zelf een zoodanig plan. Het vraagstuk heeft in verband met dc tusschep- lijdsche ontwikkeling der omstandigheden geen 1 doel meer, aldus wordt in een blijkbaar van I officieele zijde geïnspireerd telegram opge- I merkt. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Verdaging van den landdag tot einde Maart. Uit Beilijn wordt d.d. 20 Maart aan de N. R j C. gemeld Gisteravond na het sluiten van do bijeen komst van den Pruisischcn landdag cn ook hedenochtend voor de opening is er weer een j drukke gvdochtcnwisseling tusschen de ver- schillende politieke partijen gevoerd. Men wil- l de in dc eerste plaats vuststellcn, wanneer de f nieuwe minister-president diende te worden gekozen. Tevens werd naar een passenden enndidaat uitgekeken. Maar men vond nie- nand, die een meerderheid van stemmen op zijn fnaam zou kunnen vereenigen. In het senioren.» |convent. dut hedenochtend vergaderde, kon het eerst ook niet eens worden over den Idatum, waarop dc verkiezing' van den nieu- |wen minister-president zou plaats vinden, noar ten slotte besloot men den landdag maar [tot 31 Maart, dus tot na de verkiezing van den .rijkspresident, naar huis te sturen. Tegen |dit voorstel stemden in het seniorenconvent de Duitsch-nntionalen, de afgevaardigden van de Duitsche volkspartij en de communisten. Het eniorenconvent besloot ook Marx, den waar nemenden minister-president, te vragen of de regeering van plan was tijdens het reces nood verordeningen uit te vaardigen. Toen om half een de landdag geopend werd, [stelde de Duitsch-nationale afgevaardigde Von Ider Osten voor in dc eerste plaats een voor- i stel van zijn partij, strekkend tot het bcpei- Ikcn van de bevoegdheden van een zakenkobi- I net te bespreken. Van zijn kant diende de I communist Picck een motie in tot ontbinding I van den landdag en het houden van nieuwe I verkiezingen op 26 April. Een dergeleijke mo- I tie werd ook van Duitsch-nationale zijde inge- diend. De afgevaardigden werden nu zeer ner- I vcus cn de zenuwachtigheid steeg ten top, I toen de Duitsch-nationale heer Winkler ver» zocht minister-president Marx in den landdag v te laten verschijnen Even later verscheen Marx I in de zaal. Hij nam onmiddellijk het woord er» zeide, dat volgens artikel 59 van de grondwet het waarnemende kabinet de loopende zaken I diende te regelen. Het moet werken voor het heil van staat en volk en het kabinet zo] dus tijdens het reces doen wat het noodzakelijk mccht achten. Met deze verklaring waren de Duitsch-nationalen in het geheel niet tevreden en zij eischtcn onmiddellijke bespreking van de toespraak van Marx. Daarop stelden de sociaal-democraten voor de vergadering te verdagen, ^n de stemming over het Duitsch- nationale voorstel namen de leden van dc re- publikeinsche partijen geen deel en het aantal aanwezigen bleek nu te gering om een besluit te nemen. De vergadering werd geschorst en bij de heropening werd de interpellatie over de incidenten te Holle verder behandeld. Een nieuwe poging van de Dui'.sch-nationalcn om nogmaals de crisis ter sprake te brengen mis lukt-a. Bij het nu volgend debat verklaarde Ln- dendorff, van de economische partij, dat de communisten uitsluitend verantwoordelijk wa ren voor die incidenten en dc na'.ionaal-socia. list Stock sloot zich bij deze woorden aan. Na. dat ten slotte een communistische motie om alle bij deze aangelegenheid gecompromitteer de ambtenaren en agenten te ontslaan was verworpen, ging dc landdag tot 31 Maart op reces. DE ACTIE VAN HET POST- EN TELEGRAAFPERSONEEL. Donderdag begonnen de besprekingen inzake de loonen van het personeel bij de posterijen en de telegrafie, die gisteren werden voortge zet. Volgens de Germania bestaat er veel kans op overeenstemming. HET MAAGDENBURGSCHE BELEEDIGINGSPROCES. In het Maagdenburgsche proces zijn gisteren verschillende getuigen aan het woord geweest, die allen verklaarden, dat Ebcrt op de ver gadering van de stakers in het park Treptow de hem in den mond gelegde woorden niet heeft gesproken. Ebert was door de stakers zelfs geducht uitgescholden, toen hij gezegd had, dat de stakers dienóen te gehoorzamen, als zij onder dc wapens werden geroepen, moor tevens beloofde dat de sociaal-democratische partij dan zou trachten deze arbeiders weer von den dienst vrijgesteld te krijgen, was hem zelfs het voortspreken onmogelijk gemaakt. De meeste getuigen die gisteren werden gehoord, behoorden tot de onafhonkelijken, dus tot dc politieke tegenstanders van den lateren rijks president. Zij verklaarden Ebert voor verrader en schurk te hebben uitgescholden. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. De Barmat-commissie van den rijksdag is tot 15 April, dus tot na de Paaschvacontie, met reces gegaan. EEN MOORDPROCES. Te Berlijn is gisteren het proces begonnen tegèn den 20-jarigen kantoorbediende Hans Liebeck, die ervan beschuldigd wordt, in Mei 1924 een 14-jarigen scholier, Gün'.her Bayer genaamd, dc zoon van een gemeenteambtenaar 'uit Mohlsdorf bij Berlijn, in een bosch te heb ben doodgeschoten. Liebeck was lid van den rechtsradicalen Bismarckbund en van een volk- schen stormtroep. Hij is ook een tijdlang werk zaam geweest op het secretariaat van de nutio- naal-sociolislische partij. Hij beweerde, dat hij Bayer per ongeluk heeft gedood. De voorzitter hechtte weinig waarde aan zijn uitlatingen en w&cs erop, dut beklaagde zichzelf voortdurend tegensprak. EEN GRILP-EPIDEMIE OP DE BERLÏJNSCHE SCHOLEN. Op een de-el der Berlijnschc scholen hcersch" sinds enkele dagen een epidemie von ccn ziek te, die zicli uit door keelontsteking, zwel'ing van de amandelen en die meermalen gepaard gaat met hevige neusbloedingen. Men heeft waarschijnlijk te doen met een ernstigen vorm van griep. Verscheidene scholen moesten ge sloten worden. Een commissie van geneeshee- ren stek ccn onderzoek naar den aard der ziekte in RECLAMES. Prijs 1—3 rogels 3.05, elke rogol meer 1.—. Sponsen - Zeemen - Dweilen - Meubelwas - Linoleum- was - Terpentijn - Borstelwerk - Verfwaren - Venster glas - Behangselpapieren Juwelier Complete Keuken-Inrichtingen SEïfciffiSSLage prijzen) Goetie Confectie behoeft niet juist duur te zijn Onze Etalages overtuigen U daarvan NOODLOTTIGE ONTPLOFFING. Op hc-t schietterrein van de rijksweerbaar heid bij Ratzeburg heeft een ernstig ongeluk plaats gehad. Toen soldaten bezig waren met het vernietigen van munitie-resten, had hierbij een ontploffing plaats, waarschijnlijk van een handgranaat of een kleine mijn. Vijf man wer den ernstig en vijf licht gewond. EELGIE. DE OVERLANDVLUCHT VAN BRUSSEL NAAR DEN CONGO. Berlijn, 20 Maart (V. D.). Naar uit Lco- pofdvillè wordt gemeld is daar de Belgische vligv Thieffry aangekomen, waarmede deze zijn overlondvlucht van Brussel naar den Con go ten einde bracht. FRANKRIJK. DE VERHOUDING TOT HET VATiCAAN. Herriot bestrijdt het manifest der Kurdinalen. In zijn antwoord op do rede van BéraiJ z> i Herriot, dat hij, toen hij het gezantschap bij het Vaticaan ophief, niets heeft gedaan can de belofte in zijn regeeringsverklaring te hou den, we'ke belofte hij reeds had afgelegd, toen hij nog lid van de oppositie was Het herstel van dat gezantschap was 'een politieke maat regel, dc opheffing ervan is dat evenzeer I lij bezwoer de katholieken te zeggen, wat in zijn regeerin-gsverklaring hen in hun geloof kon verontrusten. Hij herinnerde eraan, dat hij in zijn antwoord op den eersten brief van de kor- danolen plechtig heeft verklaard, cat cr geen cnke'e aanslag zou worden gepleegd op de vrijheid van godsdienst en dat de ambtenaren zouden zijn verzekerd van de meest vplkomen vrijheid van geweten. De regeering heeft dc kwestie van de congregaties zoo liberaal mo gelijk onder oogen gezien Herriot onderstreepte, dat hij plechtig ver zet moest aanteckenen tegen de rede. die dc paus 10 Februari heeft gehouden cn waarin deze de Fransche regeering verweet, noch een edelmoedige, noch een Fransche politiek te voeren Spr. verzekerde, da de verk'aring yau dc kordina'en geen op zich zelf staande mani festatie is, maar het besluit van een gehceie campogne, overeenkomstig de leer van het Fransche seminarie tc Rome en beschuldigde de begunstigers van de campogne, die nu aan den gang is, ervan dut zij over hef hecle land betoogingen van geweld tegen de leeken-wet- ten hebben georganiseerd. Herriot las daarna vcrschil'endc oraties, op het Fransche semina rie tc Rome gehouden, voor, waarin werd be toogd, dat de staat vóór alles den katholieken godsdienst moet beschermen en dien met al-c middelen, zelfs de gewapende macht, tegen dc tegenstanders ervan moet beschermen. Sp meende, dat sinds den Syllabus geen enkel document meer inbreuk heeft gepleegd op den geest van de moderne maatschappij dan de verklaring der kardinalen. Het was ergerlijk er een oproep tot actie in te lezen tegen den wet- -gever, welke'oproep zich richt tot den handel de nijverheid en de banken. Herriot was inzon derheid verontwaardigd over den aanval van het episcopaat op de leeken-schocl en wees erop, dat het leeken-st and punt de rol van het katholicisme niet miskent, dat zeer veel heeft bijgedragen tot de geschiedenis der menscheid, toen het niet het katholicisme van de banken, maar het katholicisme van de catacomben wcs. Hoe tien-en Confectie-Magazêjn este ,,L'K5eONDELLE"0Effia 16-18 Langestr. - Amersfoort Rumoerige tooncclcn. Deze. laatste zin -gaf aanleiding tot dc hevig ste protesten van dc rechterzijde. De linker zijde juichte Herriot toe. Er hadden hevige in- ciconten p'nati cn de woorzilter schorste dc. vergadering. Nu de heropening erven bracht Herriot hulde aan de kerk. te n d. de beschptmstcv varv de onterfden was,.maar.'betreurde het, dut zij zich geleidelijk hue laten betrekken in den belangenstrijd en de politiek. La Ferronays (rechts) verzocht Herriot de beleedigirvT in te trekken, die hij den katholie ken heeft nongedoan, toen hij sprak van het christendom der bankiers en noemde het ge zegde van Herricf een onnoemelijke ploertig heid; Daa.op stelde de voorzitter de censuur voor tegen Lu Ferronays, met tijdelijke uit sluiting. die de gehecle linkerzijde aannam. De rechterzijde betoogde heftig. Puinlevé schorste opnieuw c'e vergadering, maar de leden van dc rechter zijde stonden niet von hun plaats op. Eon molie van vertrouwen in de regeering aangenomen. Do Kamer heeft dc interpellatie over dien brief van dc Fransche kardinalen afgehnnde'd. Zij heeft met 325 tegen 251 stemmen dc vol gende motie aangenomen „De Kamer, haar aanhankelijkheid verzeke rend aon het leeken-beginsel, waarop de repu- b'iek dc 'gewetensvrijheid der burgers en de vrijheid dei godsdiensten heeft gegrondvest, zooals dit omschreven is in de verklaring van de rechten van den mensch, vastbesloten het stelsel van scheiding van kerk en stoot te hand haven, dat alleen de oppermacht van de bur gerlijke overheid verzekert, haar afkeuring uit sprekend over den opioep van -geweld die men voor een dergelijk agitatie gunstig heeft vct- k^ard op een oegenblik, waarop het land de rootste financieele en international moeilijk heden moet oplossen, spreekt haar vertrouwen in de regeering uit om zonder versagen een stecke en loyale toepassing van de Icekenwet- ten te verzekeren."' T^v/rrp.^T Av n HET SLUITEN DER SPEELHUIZEN. De nationale raad heeft besloten de speelhui zen voorgoed te verbieden. F.NG»7' DE VACANTIEREIS DER KONINKLIJKE FAMILIE. Koning George en koningin Mary zijn giste ren te Genua aangekomen. Zij begaven zich dadelijk van het station* naar de haven, onder weg enthousiast toegejuicht door een enorme menigte. Daar gekomen, begaven zij zich aon boord van het koninklijk jacht Victoria and Albert, dut spoedig daarop zee koos met be stemming naar Taormina op Sicilië. CHAMBERLAIN'S BESPREKINGEN TE PARIJS EN GENEVE. Een speciale kabineiszitling. Gisteren had in het speciale vertrek van den premier in het Lageihuis een bizondcre kabi- netszitting plaats, waarin het rapport van Chamberlain betreffende zijn besprekingen te Parijs en Genève werd behandeld. HET OPPERBEVELHEBBERSCHAP IN INDIË Kolonel Birdwood vervangt Rawlinson. Officieel wordt medegedeeld, dat de koning zijn goedkeuring gehecht heeft aan de bevorde ring van sir William Birdwood, kolonel van het 12de regiment lanciers von het Indische leger, tot veldmaarschalk. Tegelijkertijd deelt het mi nisterie voor Indie mede, dot dc koning even eens goedgekeurd heeft de benoeming vun Bird wood tot opperbevelhebber der Indische land macht, als opvolger van generaal Rawlinson. Birdwood heeft een schitterende loopbaan achter, den rug. In de jaren 18971898 heelt hij zich fcij tal van gelegenheden ir\ do gevech ten non de Noordwestelijke grens van Indic on derscheiden, evenals in den Boerenoorlog, waar in hij ernstig gewond werd. Tijdens den wereldoorlog voerde luj het bevel over. dc Australische en Nieuw-Zeelondsche legercorpsen in GaHipoli en vervolgens over dc Australische en Nieuw-Zcolandsche strijdkrach ten in Noord-Frankrijk. EEN BENOEMING VAN ASQUITH. Londen, 20 Maart. (V. D.) De koning heeft de benoeming goedgekeurd von den graaf van Oxford en Asquith tot lid vun de juridische commissie van den Privy Council, welke tot taak heeft de verzoeken von alle Brjtsche overzeesche bezittingen te onderzoe ken. Officieel wordt gemeld, dat de benoeming niet beteekent het aftreden van Asquith als lei der van de liberate partij en dot zijn politieke belangen niet worden benadeeld. BRITSCH GEZANT IN TURKIJE. Londen, 20 Maart. (H. N.) Sir Ronald L>nsay is officieel benoemd lot Britsch ambas sadeur in Turkije. VELDMAARSCHALK FRENCH S TOESTAND BEVREDIGEND. Veldmaarschalk Earl of Ypres, die Donder dag een ernstige operatie heeft ondergaan, heeft cn goeden nacht doorgemaakt. Volgens i het offic'eele bulletin van gistermiddag is zijn toestand, gezien den ernst der operatie, bevre digend. DE PENSIOENEN. Op de begrooting van den burgerlijken dienst is een post uitgetrokken groot 22,856,000 pond sterling voor de ouderdomspensioenen, of een bedrog van 665,000 pond meer dan het vorig jaar. Dc afdeeling pensioenen vraagt in totaal 66,026,000 pond sterling. EEN BESLUIT VAN DE RADIO CONFERENTIE TE LONDEN. B e r 1 ij n, 2 0 Maart. (V. D.) De interna tionale radio-conferentie te Londen besloot een internationaal bureau te stichten ter regeling van radio-kwesties van algemeen belang. DE UITGAVEN VOOR DE RIJKSTENTOONSTELLING Londen, 20 Maart. (H. N. Draadloos). In het gedeelte van dc begrooting von binnen- landschc zaken, dat vandaog is gepubliceerd, worden dc uitgaven voor de Engelsche rijks- tentoonstelling van dit joar op 60 h £70,000 geraamd. MUSSOLINI'S TOESTAND WEKT BEZORGDHEID. •A^an de Tel. wordt d.d. 20 Maart gemeld uit Brussel Volgens hedenmorgen alhier ontvangen par ticuliere berichten baart de gezondheidstoe stand van Mussolini zijn omgeving ernstige zorg. WOLVEN. R o m e, 2 0 Maart. (H. N.) Tengevolge van dc koude, dieden laatsten tijd heeft gc- heerscht, zijn in dc buurt van Florence wolven opgedoken, verscheurd, te dooden. die verscheidene schapen hebben Het gelukte verscheidene wolven NAR1NANOF f Narinanof, één der vier presidenten van het uitvoerend comité van dc unie van sovjetrepu blieken, is 55 jaar oud tengevolge van een hartverlamming overleden. Hij vertegenwoor digde de Trans-Knukasische sovjetrepubliek. HET GRENSINCIDENT MET POLEN GESLOTEN. Dc Litausche minister van buitenlandsche za ken heeft den secretaris van den Volkenbond doen weten, dat het Poolsch-Litausche grens incident gesloten is DE GRENZEN VAN IRAK. B e r 1 ij n, 2 0 Maart. (H. N. Draadloos). De door den Volkenbond benoemde commissie tot regeling van de grenzen van Irak heeft haar inspectie per vliegtuige geëindigd en is naar Mosoel teruggekeerd, vanwaar zij naar Europa vertrekt DE OPSTAND DER KOORDEN. Een speciale grenswacht Gemeld wordt uit Angora, dof dc opstande lingen volkomen zijn gedemoraliseerd dooi do nederlaag bij Diorbckir, waar zij ernstige ver liezen hebben geleden cn zich verspreiden voor de troepen, die geregeld blijven oprukken. Do Nationolo Vergadering heeft oen wetsont werp aangenomen tot hof vormen vnn twee spe ciale bntoljons ter bewaking von dc Zuidelijke en Zuid-Oostelijke grens. DE OPENING VAN HET PARLEMENT. Maandag zal de koning het nieuwe parlement openen Dc politie heeft bekend gemaakt, dat dc straat naar het parlement voor het pub'iek gesloten zol zijn. De minister van orderwiis heeft den studenten verboden Maandag van ae colleges wei,' t© blijven of zich met politiek te bemoeien. Overtreders van dit verbod zullen zonder pardon worden weggejaagd. DE VONDSTEN TE GIZE. Prof. dr. H. Th. Obbink schrijft in het Alge meen Weekblad voor Christendom en Cultuur: Ten Z.W. von Koiro ligt het dorpje Gizc; door vlok bij ligt het beroemde pyramid-enveld, met zijn drie groote pyramid-m. Men ziet dour ten Oosten van de Noordelijkste en grootste pyrnmidc, die van Cheops, drie kleine pyrnmic- detjes, die in 1923, toon ik ze zag, nog gedeel telijk onder woestijnzond waren bedolven. Deze drie kleine pyromiden zijn in de laatste poor maanden van zond en puin ontdaan, cn tot op den oorspronkelijkon bodem blootgelegd. Daar bij kwam aan 't licht dat naast deze pyromiden „booten" waren gebouwd, imitaties van de bc- foomde „zonncboot", waarmee de zon doTolijks lungs den hemel vaart. Deze booten dienden om don farao-gelegenheid te geven met zijn vader, den zonnegod Rè, longs den hemcloceann to voren. Verder werd blootgelegd ecai verharde hellen de weg, door zijmuren beschut, die van do Cheops-pyramidc langs de kleine pyromiden in Oostelijke richting naar 't Nijldal liep cn ruim 150 M. long was. Langs deze helling heeft men waarschijnlijk bij den bouw der pyromido de reuzensteenen noar boven gesleept. Aan den voet dezer helling, dus ten Oosten der Cheopspyramide, zijn dc beide graven ge vonden, waarvan in het vorig nummer (dooi ons vermeld. Red. LL D.) spruko was. Hc-t schijnt dat deze beide grovcn een cn ander hebben opgeleverd, dnt uit godsdiensthistorisch cn archeologisch oogpunt interessant is. Dc in het vorig nurqjper genoemde levensgroote beel den von den doodo bchooren daar stellig bij. Dc twee mannen (vader cn zoon) non wie deze beide graven toebehoorden, bekleedden beide vijf verschillende posten: beambte bij dc drie groote pyromiden, die op het kaartje tc zien zijn, verder beambte bij de pyromido von farao Pepi I en eindelijk hofbeombte van farao Pcpi II, die hun tijdgenoot was. Nu is interessant dat aan die vijf verschil lende functies de vijf verschillende beelden be antwoorden, die in hun grof zijn gevonden. Elk dier beelden n.l. stelt den doodo voor in écn dier vijf functies. De bedoeling daarvan schijnt wel te zijn dut de dooden aan gindsche zijde van het graf gelegenheid hebben om, evenals in hun aardschc loopbaan, beurtelings de boven genoemde functies te kunnen vervullen. Dc vijf waardigheden representeeren in het oog von den Egyptenonr eigenlijk vijf persoonlijkheden, zoodat voor elke persoonlijkheid een possend stoffelijk kleed gereed is, zoo vaak dot mocht noodig blijken. Voor het Egyptisch bewustzijn zijn er dan in dat ééne grof met één mummie, vijf menschen begraven. Vandaor dc vijf beel den, om die vijf menschen voor te stellen. Het is nog te gewaagd uit de ollernieuwsto berichten omtrent deze opgravingen conclusies te trekken. JAPAN. DE SLACHTOFFERS VAN DEN BRAND TE TOKIO. Hulp van Amcrikaonsrhc zijde. B c r 1 ij n, 20 Maart (V. D.). Dc Amcrikoon- sche gezant te Tokio heeft zich met dc Je- pansche regeering in verbinding gesteld voor hef organised en van een Ameriknansche hulp actie voor de slachtoffers vnn den jongstcn brand in Tokio. EEN VLIEGTUIG NEERGESTORT. Vijf dooden. Bei 1 ij n, 20 Maart (V. D.). Naar uil Tokio wordt gemeld is een Joponsc'n marine-vliegtuig neergestort. Dc vijf inzittenden werden gedood. WIJLEN SOEN '/AT SEN. Berlijn, 2 0 M a a r t. (H. N. Draadloos). Volgens een bericht uit Peking is het lijk van Soen Yat Sen jn een plcchtigen stoet naar het centrale park overgebracht, waar het 12 dogen lang op een cotofolk zal blijven. AARDBEVING IN YOENNAN. Een aardbeving heeft dc stud Tulifoc in Wcst-Yoennon verwoest. Er volgde eer; ernsti ge brand. De buitenlanders in dc omg-^vfng zijn in veiligheid. Volgens een draadloos uit Shanghai te New- York ontvangen bericht is de streek van Talifoc, waar 80.000 menschen wonen, geheel ver woest. Het aantal dooden is nog onbekend; in elk geval zijn cr duizenden gewonden. EEN LEENING AAN DENEMARKEN. B e r 1 ij n, 2 0 Maart. (H. N. Draadloos). Vijf New-Yorksche banken hebben aan do Deensche regeering een leening van 10 mii- lioen verstrekt, die binnen 50 jaar zal worden afgelost

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1