Nieuwe MIGNON PIANO I Et KlÉera van Fat-End. umm z: Z DE EEMLANDER" Langestraat 23 - A. VAN DE WEG Amersfoort f 325.-- ÜS DER ADVERTENTIE* met Inbegrip van een BUITENLAND. Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 KOLONIËN. BINNENLAND. 3 FEUILLETON. 23e Jaargang No. 225 fCT po» t y—per week Imel cnttl eertekering tegzn oaeciakkcs) 0.17* alzondeilgke ommen AMERSFOORTSCH DAGBLAD OlftECTEUft-UITGEVER: j. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2a. postrekening n*. 47010. tel.int.sis. Dinsdag 24 Maart 1825 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicn?tunb e- dingen en UcidadighcidLvadve tcntiën voor de belft der prijs- Voor handel cn bedriji bestaan zeer Tooideelige bepalingen voor hei adveriecsen bene tircwaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRE3IDENT. Een hevige vechtpartij tusschen communisten en socialisten. Naar de Vorwarts meldt, ontstond eergiste ren te Nalsum in een door de soc.-dem. partij belegde verkiezingsvergadering een botsing met de aanwezige communisten, waarbij vele sersonen zwaar gewond werden. De sociaal democratische landdagafgevanrdigde Schlucht- Jtiarn, die in de vergadering het woord zou voeren, werd met een messteek gewond Het vergaderlokaal biedt een treurigen aanblik er is geen stoel of tafel heel gebleven ~E KWESTIE VAN DIHTSCHLANDS TOE LATING TOT DEN VOLKENBOND. Een verklaring van Heinze. De vroegere staatssecretaris Heinze, die in jfiauw contact met Stresemonn staat, heeft te Dresden verklaard, dat, als de Vo'kenbond zich tot eenige taak stelt den status quo te hand haven, voor Duitschland geen plaats is in een ergelijken Volkenbond. HET CONFLICT TUSSCHEN DE REGEERING-LUTHER EN DE DUITSCH-NATIONALEN. Het geschil tot kleiner afme tingen teruggebracht. B e r 1 ij n, 2 3 Maart. (H. N. Drl.) Uit den rief, dien de Duitsch-nationalen tot den rijks minister van buitenlandsch» zaken hebben ge- cht om hem hun bezwaren tegen sommige Am ten der buitenlondsche politiek mee to -elen, hebben enkele bladen afgeleid, dat er eenigheid in het kabinet zou bestaan. Naar jerluidt, hebben de besprekingen, die Zondag sschen den rijkskanselier, dr. Stresemonn en ie leiders der EHiitsch-nationalen zijn gevoerd, tot resultoat gehad, dat de brief niet moet /orden opgevat als een verwerping van de ^egeeringspoliïiek en dat de toonaangevende rsonen ven de Duitsch-no ionale partij vost- riotcn zijn de regeering in haar buitenland se politiek te steunen. DE NIEUWE AMERIKAANSCHE GEZANT Volgens de Diri'sche bladen zal de Ameri- onsche ambassadeur Schurman op 19 April uit China naar Washington vertrekken. Hij zol zijn nieuwe functie te Berlijn niet vóór Juni aanvaarden. DE SPOORWEGTARIEVEN. De Du'tsche rijksspoorwegmootschappij I maakt bekend, dat in verband met de dekking der hoogere uitgaven voor de loonen het aan tal faciliteiten in het spoorwegtarief zol wor den benerkt HET COMMUNISTEN-PROCES TE ALTONA. De uitspraak. [I Ongeveer een maand geleden begon vor,i de Ttrafkamer van het Landesgericht te Altcna het Jroces tegen 174 communisten, beschuldigd van hoogverraad in verband met hun deelne- ting aan den putsch te Hamburg in October 923. I Gisteren is tegen 27 beklaagden vonnis ge lezen. De twee raddraaiers kregen ieder vijf gevangenisstraf cn 500 M. boete, de be- gde Wolter werd tot vier jaar vestingstraf en 400 M. boete veroordeeld. Goeldner tot drie en 300 M. Een andere beklaagde kreeg drie jaar en drie maanden en 200 M. De ove- werden veroordeeld tot vestingstraffen n drie jaar tot negen maanden en geldboeten n 150 tot 50 M. In de uitsorook wordt him ad als hoogverraad gekwalificeerd. DE ZAAK-BARMAT. B e r 1 ij n, 23 Maar t. (H. N De strafsenaat van het Kamengerecht heeft het bevel tot ar* tatie vant den in verband met het Bormat- ichandanl in hechtenis genomen bedrijfsleider enzke ingetrokken. EEN KRANIGE PELGRIM. Te Rome is een I7-jarige Duitsche vrouwe- lijke pelgrim aangekomen, die den weg van Duitschland daarheen te voet heeft afgelegd. FRANKRIJK- DE BRITSCH-FRANSCHE BESPREKINGEN OVER EEN VElLiGHEIDSPACT. Uit Parijs wordt gemeld, dat de gezant Fleu- riau heden Parijs weer verlaat, na gisteren den geheelen dag met Herriot geconfereerd te heb ben over het veiligheidspact, de ontruiming van Keulen en het rapport van de intergeallieerde militaire contrölecommissie Langs óiplomatie- ken weg zullen dc besprekingen met Londen voortgezet worden. Zoodra de basis voor een internationale con ferentie gevonden zal zijn, zullen ook Brussel en Rome ingewijd worden, zoodat men binnen afzienbaren tijd voor een conferentie staat, die do gewichtigste conferentie der geallieerden no den oorlog zol worden. ENC-FÏ Aibin DE RETS VAN HET KONINGSPAAR. Londen, 23 Maart. (H. N) Het koninklijk iacht heeft eenigen tijd voor anker gelegen te Leghorn, waar de koning en de koningin o a. de maritieme academie hebben bezocht. Van daag is het koninklijk echtpaar naar Pisn ge gaan, om daar den scheeven toren te zien. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Zaterdagmiddag vertrekt de prins van Wa les aan boord van het oorlogsschip Repulse uit Portsmouth op reis naar Zuid-Afrika en Zuid-Amcrika. De prins zal op zijn reis twee dogen doorbrengen op Sint Helena. DE VLOOTBASIS VAN SINGAPORE. De credieten goedgekeurd. Bij de bespreking der bcgrooting van marine is het besluit der regeering, om voort te gaun mef den aanleg der basis van Singapore, aan gevallen, maar het amendement, dat voorstelde de credieten voor de basis te weigeren, is ver worpen en de credieten zijn goedgekeurd. DE MAJESTICT IN HET DROOGDOK TE SOUTHAMPTON. Het grootste drijvende droogdok ter wereld, te Southampton, zal Donderdag a s. in gebruik worden genomen en wel voor het droogzetten van hot grootste schip der wereldvloot. de Ma jestic De technische moeilijkheden die hierbij zijn te overwinnen, zullen vele zijn. Genoemd stoomschip, dat 56 000 tons gross meet en toebehoort aan de White Star line, wordt voor de jaorlirksche inspectie in het dok opgeno men Men zal drie uur noodig hebban om het dok 37 voet te doen zinken, we'kc d'eote vol doende is om de Majestic te doen binnenva ren. Daarna zal het vier uur kosten om het schip droog te zetten. DENEMARKEN. DL DEENSCKE BELASTINGEN. Kopenhagen, 23 Maart. (H. N Draad loos). De Deensche minister van financiën heeft Zaterdag in het Folketing een wetsvoorstel in- cdiend tot wijziging van de wet op de inkom sten en de vermogensbelasting. Het hoofd-bel dezer wijziging is de berekening van de belas tingen te vergemakkelijken, doch tevens zal naar roming door deze wijziging een hoogcrc opbrengst van ongeveer I millioen kronen wor den verkregen. Voor de kleine inkomens wordt de ♦belasting iets verlicht, terwijl het vermogen, dat van belasting is vrijgesteld, von 10 tot 15,000 kronen wordt verhoogd. De minister heeft ook een wetsontwerp tot wijziging van de successierechten ingediend, waarvan een ver hooging der staatsinkomsten van 5 millioen kronen^wordt verwacht. NÖORWFT-EN. NILS IHLEN. f De vroegore minister Nils Ihlen is Zondag op 70-jarigcn leeftijd gestorven. Ihlen is minister van openbare werken geweest von 1908 tot 1910 en minister van buitcnlandsche zaken van 1913 tot 1920 RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.U5, elke regel meer Lr—. Sponsen - Zeemen - Dweilen - Meubelwas - Linoleum* was - Terpentijn - Borstelwerk - Verfwaren - Venster glas - Behangselpapieren Slechts 4 dagen Speciale Aanbieding KINDERJURKEN Tegen zeer lage prjjztn. Alleen a contant. Tantes- en Kirderhoeden en Confectie Magazijn „L'HIRONDELLE" 16-18 Lanoesir. - Amersfoort ITALIË. EEN FASCISTISCHE INTERNATIONALE. 3 e r l ij n, 2 3 Maart. (H. N. Drl.) Volgens een bericht uit Rome zijn de Italioonsche fas cisten van plan een fascistische internationale te stichten, welke zich zal aansluiten bij dc te Genfcve gestichte anti-bolsjewistische ligo. OOSTENRIJK. DE DEV1EZENHANDEL. We en en, 23 Maart. (H. N.) Allo be perkende bepalingen voor den deviezenhandei zijn cp-cheven. Dr, Reisch bliift voorloop:g op rijn post, als president ven de Oostcnrijksche Notiona'e Bonk. POtEN. HET GESCHH TUSSCHEN POLEN EN DANZIG. r Voorgelegd aan het Permanente Hof van Int. Justitie in Den Haeg. In zijn jongste zitting heeft de Volkenbonr's- raad bes'oten aan het Permanente Hof van In ternationale Justitie in Den Haag het geschil tusschen Danzig en Polen betreffende dö kwestie van den Poolschen postdienst in Danzig voor te leggen Aangezien de Raad op een spoedige beslissing prijs stelt, opdat hij in zijn volgende zitting kan beschikken over het oordeel van het Hof. heeft de voorzitter dit college tegen 14 April opnieuw in buitengewone zitting bijeen geroepen De tegenwoordige buitengewone zit ting wordt n.l. op 26 dezer gesloten. PUS! f CONGRES DER COMMUNISTISCHE INTERNATIONALE. M o s k o u, 23 M a a r t (H. N.) Tc Moskou is het congres der communistische inlematio- na'e geopend, waar 140 vertegenwoordigers, van verschillende landrn aanwezig zijn. ERNSTIG VLIEGONGELUK. Drie bolsjewistische leiders cn twee avinteurs gedood. Uit Moskou wordt gemeld,- dat een vlieg tuig, onderweg van Tiflis naar Soechoem, niet ver van eerstgenoemde p.'aats naar beneden is gestort. Daarbij zijn drie bolsjewistische leiders omgekomen, n.l. Miasnkow, lid van het presidium van het centraal ui voerend comité der sovjet-uni", lid van den oorlogsraad der unie en vice-president van den volksraad der Transkaukasische federatie; Mogilewski, \oor- zitter der buitengewone commissie voor Trans- Koukasie en Abarbekow, gevolmachtigde bij dc post- en telegTaafcommissie der sovjet-unie voor Trans-Kaukosië, alsmede twee oviateurs. Dc verongelukte leiders der Transkaukasi sche regeering wilden zich naar Soechoem be geven om aan de opening van het sovjet-con gres aldaar deel te nemen. TURKIJE. EEN TURKSCH MINISTER ZWAAR GEKWETST. Draadloos wordt gemeld, dot de Turksche minister van buitenlondsche zaken, Sjoekri bey, ztyaar gewond is tengevolge van een auto-on geluk. Zijn toestond moet bedenkelijk zijn. DE OPSTAND DER KOERDEN. B e r 1 ij n, 2 3 Maart. (H N. Drl.) Volgens een bericht uit Constantmopel hebben de Koer den een nieuw offensief trachten te onderne men, dat echter mislukte, doordien de op standelingen overal teruggeslagen worden. De Nat Verg. te 'Angora heeft d-e regeering gemachtigd twee bataljons naar de grenzen van Mosoel te zenden. EGYPTE. HET EGYPTISCHE PARLEMENT. De opening. Koning Foead heeft gisteren het parlement geopend met de gewone schilderachtige plech tigheid De toejuichingen van de men'gte ver gezelden hem langs zijn weg. Zagloel nam zijn ploats in de Kamer te midden van een diepe stilte in. Ziwnr pasja los dc troonrede voor en werd herhaaldelijk toegejuicht. Hij betuigde opnieuw het diepste leedwezen van da regee ring over den verfoeilijken moord op den sirdnr en sprak de hoop uit, dot de dader spoedig rijn verdiende straf zou ontvangen. De betrek kingen met Engeland, die onder de wandaad geleden hadden, begonnen tot hun gewone vriendschappelijkheid en welwillendheid lerug te keeren. Ziwnr josja ontvouwde het rogee- ringsprogram. Ten slotte werd driemaal ge juicht voor den koning. Zoeloe! gekozen tot voorzitter der Kamer. De Kamer heeft Zagloel met T25 tegen 85 stemmen tot pres?dent gekozen. In zijn rede legde Zagloel den nadruk op den niet-par!ijtigen aard van het voorzitterschap. R'j zei, dat het zijn plicht was ervoor te zorgen, dat de constitutioneele procedure geëerb:cdigd werd In de regeeringsverklaring werd medege deeld, dat do regeering de toeloting van Egyp te tot den Volkenbond zou trachten te ver krijgen Ontbinding van het parlement. No afloop van de verkiezing van Zagloel tot Kamervoorzitter bood het ministerie zijn ont slag aan, dat de koning echter weigerde te aanvaarden. Daarop werd het parlement ont bonden. hetwelk 10 uren heeft bestaan en woarschijnlijk het kortste in de geschiedenis van het land is geweest. Het einde kwam dra matisch onverwacht. Ziwar pasja kwam bin nen tijdens de verkiezing van de Kamerambte naren. liet die cphouden en las "het ontbindings- besluit voor, dat met luide kreten door de aanhangers van Zagloel werd begroet. De ver- gedering liep daarna spoedig leeg. Zagloel werd haastig geroepen en stond een oogenblik in de gang mat een ernstig gezicht. VEREENIGDE STATEN. AMERIKA EN HET HOF VAN ARBITRAGE. B e r 1 ij n, 2 3 Maart. (H. N. Draadloos). Senator Boroh heeft zich te Philadelphia geen principieel tegenstander van de toetreding van Amerika tot het Hof van Arbitrage genoemd. Het hof moet slechts onafhankelijk van den Volkenbond zijn, zoodat iedere inmenging in de blnncnlandsche politiek van Amerika uitge sloten is. DE NOORD-AMERIKAANSCHE ARBEIDERSBOND. B e r 1 ij n, 2 3 Maart. (H. N. Draadloos). Green, de nieuwe voorzitter van don Noord- Arnerikuonschen Arbeidersbond, is door do uitvoerendo commissie van Oen Pton-Aineri- kaanschen arbeidersbond tot voerzittor be noemd WERELDTENTOONSTELLING TE PHILADELPHIA. Coolidge hercft een proclamntio uitgevaar digd, waarin hij do 48 staten der unlo en alle builenlundsche regeeringen uitnoodigt om deel to nemen aan de Internationale tentoonstel ling, die van I Juni tot 30 Nov. 1926 te Phi ladelphia ral gehouden worden ter herdenking van do 150ste verjaring der onafhankelijk heid R RAND STICHTING TE NEW-YORK. Gemeld wordt uit New-York, dot het optre den van een brandstichter tengevolge heeft ge had, c)at eenige honderden bewoners van dc Oostelijke bovenstad Zondagavond niet naor bed wenschfen fe gaan. In een vijftal huizen was n.l. reeds brand uitgebroken, bij één waar van vijf slachtoffers zijn gevallen en vijf per sonen ernstig werden gewond. Deze brand was ontstaan in een garage bij perceel no. 320 in de 47e straat. De vlammen lokten weldra langs het geheele trappenhuis, zoodat den bewoners de pas was afgesneden. Sommigen sprongen uit het raom, anderen werden door de brandweer gered. Onder de viif dooden bevinden zich twee kinderen. Binnen een half uur braken in do buurt nog eenige branden uit. De politie is dnn ook van gevoelen, dat men hier te doen heeft met hel werk vnn één brandstichter. Oost-lndië. V/AAR DE F Vn VOOR HET EERST IN 1NDH5 LANDDE. De Gouverneur van Sumotra's Oostkust ont hulde een eenvoudig vliegmonumcnt op het roe -terrein to Medan, waar de Fokker „F VII" het eerst in aanraking met den Indischen boden» kwam FRAUDE BIJ DE POSTERIJEN TE PALEMBANG. Een postcommies te Polembang verduisterde f 20,000 door middel van gefingeerde telegram fische postwissels. De man is gearresteerd. ENORME BRAND BIJ PALEMBANG. Een enorme brand heeft een half millioen schade veroorzookt in het Chineesche kamp te Pal em bang. De Staatscourant van heden 23 Maart bevat o m. de volgende Kon besluiten toegekend de bronzen eere-medoillc der Oranjc-Nassau-orde aan A de Kruyff, smids knecht bij de firma wed. J. Blok tc Amers foort. DE KONINKLIJKE FAMILIE. In ploots van Zoterdug 28 dezer, gelijk aan vankelijk was voorgenomen, zal de Koningin Maandag 30 dezer naar het Loo vertrekken, tot het vestigen van het verblijf aldaar. j Men moet leeren, wat te leeren is cn don zijn eigen -weg gaan HANDEL doot MARGARE1 PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W B PONT. Het geval maakte haar wat bezorgd en het kwam haar telkens weer in de gedachten met de hardnekkigheid waarmee zoo'n kleinigheid, lie men zich niet kan verklaren, iemand ver- rolgt. Maar na verloop van enkele dagen, werd iet toch door de veelvuldige gebeurtenissen ran het dagelijkschc leven uit haar gedachten rerdreven, om niet weer te voorschijn te komen lan nadat vele maanden voorbij waren gegaan tn andere omstandigheden het weer deden op luiken. Sara bleef op Barrow Court totdat Tim zich ils vrijwilliger had opgegeven en was aange komen. Haar eigen plannen vielen wat den tijd >etreft ongeveer samen met deze gebeurtenis en zoo kwam het, dat zij, slechts twee uur na "im's vertrek, Elisabeth vaarwel zegde om zich fn Londen bij het kleine gezelschap van lady ^rror.by aan te sluiten. Elisabeth stond boven aan het bordes van arrow Court en wuifde Sara toe, toen d<? auto nel wegreed. En even dacht Sara aan dien g, biina een jaar geleden, toen zij zelf op die elfde plaats had gestaan om Elisabeth in haar pieuwe tehuis te verwelkomen. De tegenstelling tusschen toen en nu trof haar pijnlijk. Zii herinnerde zich Elisabeth, zooals zij toen geweest was, lieftallig, glimla chend, optiedend als een vorstin tegenover de beide mannen, haar echtgenoot en haar zoon, die haar openlijk vereerden. Nu bleef er alleen een groot, leeg huis over en die eenzame figuur daar boven aan het bordes met bleek gelaat en lippen, die zich tot een glimlach dwongen. Elisabeth ging langzaam weer naor binnen, toen de auto om den hoek van de oprijlaan ver dween. Voor haar was dit oogenblik dubbel bitter. Eén voor één waren haar man, haar zoon en de vrouw, die zij zoo vurig hod verlangd haar schoondochter te kunnen r.cemen, opge- eischt door de meedoogenlooze krankzinnig heid, cie oorlog genoemd wordt. Maar zij had nog meer onder oogen te zien. Al haar verwachtingen waren voor goed ver nietigd. al haar streven was vruchteloos ge weest. Zij had gestreden met alle kracht, die in hoar was orn Tim's geluk te verzekeren. Om dit te bereiken had zij den sluier van het verle den afgerukt, datgene openbaar gemaakt, dat een man zorgvuldig had verborgen, en het nieuwe leven, dat hij voor zichzelf had opge bouwd, omvergeworpen in het stof en daarmee was ook het geloof, het vertrouwen en het ge luk van eer. vrouw vernietigd geworden. En het was alles vergeefsch geweest. Twee levens vernietigd cn de koopsom betaald in bloedige tranen, en tenslotte was Tim's geluk nog veel verder buiten bereik alsof geen stroom van ellende ontketend was geweest om het naai hem toe te stuwenElisabeth had tevergeefs haar ziel verkocht I In de eenzaamheid, waarin de oorlog haar nu gelaten had, besefte zij dit. In detv grond was zij een vrouw met edelmoedige en vriendelijke opwellingen en zij leed bij do gedachte can de bedorven, vernietigde levens, waarvoor zij ver antwoordelijk was. Niet dat zij anders gehandeld zou hebben, wanneer zij een tweede maal voor dezelfde keus gesteld zou zijn. Het was niet haar bedoe ling. de menschen te kwetsen, maar het primi tieve moederinstinct, de spil waarom haar lo- ven draaide, maakte haar blind voor de verlan gens van anderen, wanneer die verlang is te gen die van haar zoon ingingen. Eerst nu, in de bitterheid van haar nederlaag, had zii een gevoel van walging, als zij terug- docht aan het nachtelijk gesprek met Garth Trenth. Het was geen aangenaam werk geweest, het mes te zetten in een oude wonde. Ook dat had zij gedaan ter wille van Tim. Het vreese- lijke ervan was, dat Garth al dat lijden voor ni"ts had geleden, tevergeefs 1 Zij had gedacht, dat het bij de uitkomst al leen ging tusschen hem cn haar zoon en, met al haar gedachten op dit eene punt gericht, had zij de mogelijkheid van een andere uit komst over het hoofd gezien. Maar nu had zij dit totaal onverwachte gevolg moeten aanvaar den Sara zou nooit trouwen I Elisabeth moest erkennen, dat al hoar pogingen schip breuk hadden geleden. En het ergste van alles, waarvoor al wat eer lijk en oprecht in haar was, vol schaomte en walging terugdeinsde het ergste van alles was nog, dat aan Garth Trenth de gelofte van stilzwijgen over het verleden had opge legd, een gelofte, die hij van haar vergeefs gevraagd had. HOOFDSTUK XXXI. De smeltoven. Toen Sara plaats nam in den trein naar Monkshaven, had zij dat eigenaardige gevoel, dat zoowel de ontdekkingsreiziger als het kost schoolmeisje kennen, de gewaarwording van de oude, bekende plekjes weer te zien, die ze zoo lang hebben moeten missen. Zij kon nauwelijks gelooven, dot er slechts een jaar verloopen was sedert zij Monkshaven had verlaten Er was zooveel gebeurd er hadden zooveel veranderingen plaats gehad. Andrey was nu mevrouw Herrick geworden Tim hnd zijn officicrsonnstelling gekregen': en Molly, de zorgelooze vlinder van vroeger, was nu een nijvere bij zij was lid van het Roode- Kruis en werkte dagelijks in het hospitaal van Oldliompton. Sara kon zich die rnetomorfose nauwelijks voorstellen I De naarste tijding was geweest, dat majoor Durward gesneuveld was, hij was gedood, ter wijl hij dapper zijn manschappen aanvoerde, in het begin van het jear. Elisabeth had toen aan Sara geschreven oen buitengwoon dopperen, eenvoud'gen brief, waoruit bleek, dat zij haar verlies met een krocht droeg, die Sara, als zij eraan dacht, hoe Elisabeth haar man aanbad en welk een vreemden afkeer zij altijd had ge had van het beroep van officier, niet voor mo gelijk had gehouden. Er was iets heldhaftigs in hoor rustig aannemen van haar beproeving. Het was Elisabeth op haar best gewond en gebroken, maar bijna heldhaftig in haar dulden, nu de slag eenmaal gevallen was. En Sara bad, dat niet nog meer offers van haar gevraagd zouden worden bad, dot Tim behouden zou blijven. Zij zelf betreurde Geof frey Durward zooals goede kameraden elkander betreuren. Zij wist, dat zijn dood een groote leegte zou laten in de groep menschen, die zij tot haar vrienden rekende. Het was een mooi jaar geweest dat jaar in Frankrijk mooi in el de blijken van zelf opoffering, mooi in al zijn tragiek, wonderlijk in dc openbaring beide van de ruwheid en de oneindige fijnheid der menschheid. Weinigen zouden zulk een tijd hebben meegemaakt en onveranderd zijn gebleven, zeker niet een zoo fijngevoelig cn ontvankelijk gemoed als Sara. Zij had het gevoel alsof zij in een reusachtl- gen smeltkroes gev/eest was. waarin de ijzer- hoido meeningen en overleveringen, die de meeste menschen er op na houden, buigzaam en vloeibaar waren geworden door de grooto hitte van het vuur, terwijl zooveel andere bestond- deelen in die smeltkroes hun inwerking hadden doen gelden, dat de oorspronkelijke hardheid nooit weer bereikt kon worden. En nu was dat jaar van druk werk en inge sponnen dienst voorbii, en zij had voor onbe- perkten tijd verlof op advies van den dokter. „Ga terug naar Engeland", had deze haar gezegd, „naar het meest rustige hoekje, dat u vinden kunt en probeer daar te vergeten, dat er een oorlog bestaat I" Deze tengere vrouw, met haar hartstochtelijk geloot, over wie iedereen in het hospitaal in gloeiende bewoordingen 8prak, boezemde hem groot belang in. Hij zag wel, dat dit eene jaar werken dubbel zooveel van hoor had gevergd als het von ieder ander, minder gevoelig ge moed zou gedaan hebben en zijn scherpzinnige blik deed hem vermoeden, dat nog iets anders, iels meer dan het horde werk hier de oorzaak was van dien lijdenden, afgematten trek om haar mond. Tijdens een haastigen maaltijd, voordat een nieuw transport gewonden verwacht werd, had hij lady Arronby eens gepolst over het gevoL Deze schudde het hoofd. J (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1