Nieuwe MIGNON PIANO BUITENLAND? f 325.» Langstraat 43 - Telefoon 852 ASOHHEMChTSPRiJS f" "'"i" ;r Ancrv „DE EEMLANDER" PRUS DER ADVERTENTIE» rad inbegrip van een EERSTE BLAD. Pëanohandel L. KLEift, Utrechtschestr. 44 A. H. VAN N1EUWKERK, Fransche Bijouterieën. Gitkettingen SPECIALE AANBIEDING KINDERJURKEN 3 MODE MAGAZIJN „L'HiRONDELLE" 23e Jaargang No. 226 ioort 2 10, Idem iianco per pos; 3.—, per wccU (mei cralis Terzekcrng tegen ongelukken) 0.l7b. aixondeiljjlcc nummers Cj05. RTSCH DAGBLAD OISECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERp0ORTWAL 2A. POSTREKENING M*. 47910. TEL. INT. BIS. Woensdag 25 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstxtnb-c- dingen en Ucidadighcids-adve tentien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer Tooidcelige bepalingen voor het advcriceren Kcnc circulaire, bevattende de vooiwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Jarrcs bij Held. B e r l ij n, 2 4 Maar t. (H. N.) Dr. Jarrcs heeft Dinsdagmiddag te München zijn opwach ting gemaakt bij den Beicrschen ministerpresi dent Held. Naar de bladen vermoeden, hebben deze beide candidaten voor het rijkspresident schap waarschijnlijk geconfereerd ovef de vrnag van samengaan bij de tweede verkiezing. Bij de herstemming Jarres opnieuw candidaot van het r.echlsche blok. Volgons een medcdeeling van de Loebell- commissie hebben de rechtsche partijen beslo ten en de bindende toezegging gedaan dr. Jar res ook bij een eventueele tweede verkiezing voor het presidentschap als hun candidaot te stellen. VERKIEZING VAN EEN HESSISCH STAATSPRESIDENT. B e r l ij n, 2 4 Maart. (H. N.) De socialist Ulrich is met 29 tegen 24 stemmen en 2 ont houdingen herkozen tot staatspresident van Hessen. HET DUITSCHE AANBOD INZAKE EEN VEILIGHEIDSPACT. De kwestie der Poolsche grens. Verwijzende naar een ingezonden stuk, dat zij van den Duitschen gezant Sthamer te Lon den heeft ontvangen, waarin categorisch ont kend wordt, dat de Duitsche regeeiing, toen zij haar pact-aanbod deed, de Poolsch-Duit- sche grens genoemd heeft, zegt de Times „Het belang hiervan wordt vergroot door het feit, dat de Duitsche diplomatieke verte- genw oordigers in de geallieerde hoofdsteden eensluidende verbale ophelderingen hebben ge geven, volgens welke de bezorgdheid, die de Poolsche regeering aan den dag legde, zonder grond was. Deze houding von de Duitsche re geering is er blijkbaar op berekend de pas begonnen gedachtenwisseling tusschen haar cn de Westersche mogendheden gemakkelijker te maken Engclschc cn Franschc op vattingen. Uit Parijs wordt gemeld, dat gezant Fleuriau weer naar Londen is vertrokken, na van Herriot uitvoerige instructies over de opvatting der Fransche regeeting betreffende de kwestie der veiligheid ontvangen te hebben, die aan Cham berlain zullen worden voorgelegd In politieke kringen wordt de hoop steeds kleiner Engeland te kunnen winnen voor een veiligheidspact, dat de West- en de Oostgrenzen omvat. Parijs daarentegen ziet in een pact, dat slechts de groole geallieerden omvat, zonder tevens de Poolsche en Tsjecho-Slowalcischc grenzen te omvatten, een inbreuk op het ver drag van Versailles, waarbij de verschillende onderteekenaars verplicht werden den „status quo", zooals deze door het verdrag was vast gelegd, te verdedigen. De gedachtenwisseling tusschen Londen cn Parijs wordt ook na Fleuriau's terugkeer voort gezet. Parijs zal ook met Brussel, Rome en de andere staten onderhandelen, daar Frankrijk alle pogingen in het werk stelt voor het veilig- heddspaot zoo spoedig mogelijk een oplossing te vinden. DUITSCHLAND EN DE BOUW VAN LUCHTSCHEPEN. Dezer dagen zijn vertegenwoordigers van de betrokken rijksdepartementen naar Parijs ver trokken om besprekingen aan te knoopen met den gezantenraad over vraagstukken inzake de beperkingen, die bij het ultimatum van Londen aan den Duitschen luchtschc^psbouw opge legd zijn. HET MAAGDENBURGSCHE BELEEDIGINGSPROCES. In het Maagdenburgsche beleedigingsproces is gisteren, naar de N.R C. meldt, het getui genverhoor voortgezet. Siering, de gewezen Pruisische minister van koophandel, vertelt, dat hij in de jaren 1917 en 1918 leider van den Duitschen metaalbcwerkersbond is ge weest. De eigenlijke oorzaak van de staking lag in het heerschende gebrek aan aardappe len. Nadat de leiders van de vakbeweging nog een onderhoud met Bethmann Hollweg hadden gehad, brak de staking uit. De leiders werden toen, met goedkeuring van de mili taire overheid, lid van het stakingscomilc. Zij wilden het conflict zoo spoedig mogelijk be ëindigen. De meeste stakers hervatten ook weldra het werk, maar zij stelden nu geen ver trouwen meer in de vakvereenigingen en lie pen tot de onafhankelijken over. Groot was overigens de verontwaardiging der arbeiders, toen een onafhankelijke leider, Richard Müllei genaamd, die in de revolutiedagen te Berlijn een groote rol zou spelen, daarop onder de wapens werd geroepen. De voorzitter deelt nu mede, dat Scheide- mann, die opgeroepen was om op 24 en 25 Maart als getuige te verschijnen, verhinderd is. Hij is niet ziekteverlof en zijn toestond maakte het hem onmogelijk te komen. Als het O. M. nu zegt, dat men van Scheidemonn dan niet kan verlangen, dat hij Ie Maagdenburg gaat, roept dr Martin, een der verdedigers Ik heb Scheidemonn Zaterdag nog in den rijks dag gezien hij zag er uitstekend uit. De vertegenloordig^r van het O M.Wil dr. Martin deze verklaring onder eede herhalen Dr. Martin (opgewonden)Gelooft u werke lijk, dat ik dan wat anders zou verklaren? Dr. Luetgebrunn, een ander verdediger Dc verte genwoordiger van het O. M. heeft ook geen cad afgelegd. De vertegenwoordiger von het O. M.Neen, maar ik weet dat men van plan is, dat nog van mij te eischen. Hiermede is het incident gesloten. Maagdenburg, 24 Maar t. (H. N.) In het Rothardtproces zijn vandoag verschillende getuigen gehoord, in hoofdzaak over de ver gadering, woorin tot uitgifte vnn de bekende brochure, die op het einde van Januari 1918 in het licht werd gegeven, werd besloten. Uit het getuigeverhoor bleek, dat tot uitgifte van deze brochure in een zitting van het stakings- bestuur in de Treptower Keuken is besloten, waarbij Ebert en Scheidemann tegenwoordig waren, zonder echter hun oordeel over deze uitgifte uit te spreken. Dittmann beweerde ech ter, dat de brochure op 29 Januari in het vak- vereenigingeshuis door hem was ontworpen, om dc orbeiders van den toestond op de hoogte te brengen. De zitting wordt morgen voortgezet. EEN PROCES MET GESLOTEN DEUREN. Te München is gisteren het proces begon nen tegen een landeigenaar cn een student, die op 4 Maart 1921 een kellncr, dien zij verdach ten van spionage ten gunste van de Entente, te hebben vermoord, biet ge<ling wordt met ge sloten deuren behandeld. ENGELAND. EEN REDE VAN CHAMBERLAIN IN HOT LAGERHUIS. De minister bcantwooordt Henderson. Chamberlain, de minister vnn buitcnlandschc zaken, legde gisteren zijn eerste verkluring in het Lagerhuis af over de buitenlandsohe po'i- tiek sinds zijn bezoek aan Genève cn Parijs. Het debat was uitgelokt c'ooor Henderson (ar beiderspartij), die vroeg hoe het nu c'g :n!ijk stond met het protocol vnn Genève. Chamberlain merkte op, dat Henderson zijn land op de laatste Volkcnbcndsvergadeiing vertegenwoordigd heeft en écn van de opstel lers van hef protocol is. Hij vroeg of Hender son een copie mee naar Genève had genomen van het stuk, dat Ramsay Mucdonald ols mi nister van buitenlandsche zaken op 5 Juli ge zonden had aan den secretaris-generaal van den Volkenbond ten aanzien ven het weder- zijdsch waarborgverdrag. Had Henderson zich zelf de vraag gesteld, die in dot stuk werd op geworpen Heeft hij, toen hij het protocol mede opstelde, de toetssteenfn aangelegd, die in dat stuk lagen De minister vreesde, dat men ze uit het oog verloren had Over dat verdrag van wederzijdschen wam borg schreef Mocdonald namens de toenmalige mbeiders- icgeering„Het is het weloverwogen gevoe len van den Engelschen marinestaf, dat hel voorgestelde verdrag, zoo het behoorlijk uitge voerd woïdt, een versterking vercischt van „de Engelsche zeestrijdkrachtcn". Heeft de orbei- dersregeering haar ni ari n c- d e sk i rr.d igen gernad- p'eegd en de verzekering ontvangen, dot dit bezwaar niet zou gelden voor hot protocol Kritiek op het protocol van Genève. Het was intusschen, aldus Chamberlain, de moeite waard den oorsprong van het protocol na te gaan. Uit het Fransch-Engclsche memo- icndum, dat verschenen is bij het haastige be zoek, dat Macdonald in Juli non Poiijs ge bracht heeft om het gevaar voor een ontijdige schipbreuk van het plnn-Dawes te voorkomen, hau'de hij daartoe het een en ander aan. Hij wees er op, dat Macdonald cn de Fransche premier overeenkwamen, dat z-ij samen n;;a' de vergadering van den Volkenbond zouden gaan en de bespreking over dit belangrijke veiligheidsvraagstuk zouden in'eiden. Zij kwa men, zogen en overwonnen. Het was alles bo tertje tot °P den boórn, totdat de hecren ze'-f en de vergadering, die zij houden tocgcspioln n over hun toespraken begonnncn na te denken. Toen was het ineens voor ieder zonneklaar, dat de beide premiers in hun gemeenschappe lijk vriendschapsgebaar onherstc'baar tegen over e'lcnnder stonden, wat betreft het advies, dat zij tot de vergadering richtten. Er werd een leuze gevonden en. nonr Chamberiain ver onderstelde, meenden de beide premiers, dat zij op cie leuze tot overeenstemming konden ke rnen. Voor ieder geoefend waarnemer echtei was het duidelijk, dat zij evenver van elkaar stonden als de Moord- en de Zuidpool en dat de beginse'en, die den grondslag en de drijf veer voijndcn voor Mocdonald's politiek, niet aanvaard konden worden door den vertegen woordiger van Frankr ijk De beide premiers lieten hun vertegenwoorigers achter om een internationale overeenkomst op te stellen, die juist tegenovergesteM was aan de denkbeelden die belachaamd weren in dc leuze, waarovei zij het eens geworden waren. In een paar weken tijds werd in die vergadering voor het hee'e wereldrond een stuk wetgeving ondernomen dat in omvang en beteekenis nog niet te ver gelijken was met het grootste ontwerp, dat ooit een nationaal pailc-ment a's bijvoorbeeld het En-gelsche behandeld was. Is het le ver wonderen, dot onder die omstandigheden de huidige regeering het onmogelijk achtte het can het parlement aan te bcvc'cr. Het prolcco! or.aanvaordbnor. De heelc tekst van het protocol was opge steld voor het speciaal gebruik van staten met landlegers en landgrenzen, die ongerust waren over die grenzen. Henderson had gezegd, dat het mogelijk zou zijn bij amendement alle ver- onderingen aan te brengen, die noodig moch ten blijken. Wanneer men echter bij de nood zakelijke veranderingen het voorbehoud voeg de, dat Henderson gemaakt zou hebben voor zijn regeering en dat, wat de andere vertegen woordigers gemaakt zouden hebben voor de hunne, zou, zoo durfde hij wel zeggen, het pro tocol ingekrompen hebben geschenen tot een heel klein stuk, dat niet belangrijk zou hebben bijgedragen tot de veiligheid op aarde. De re geering acht zich niet verantwoord het proto col te teekenen. Zij bevindt zich wat dat betreft in dezelfde positie als de regeeringen van de RECLAMES. Prijs 1—3 rogcis 3.05, clko regel meer 1. ALDECONDESTR. 107. TEL. 553. Beëcdiqd Makelaar Taxateur. Bclaót zich met de i i Ivo e ring van Pubiicko veilingen. Juwelier SLECHTS 4 DAGEN Tegen zeer lage prijzen Zie Etalage ïBSIJj 16-18 Lsngesèr. - Amersfoort groote zelfbesturende gewesten en de.regeering van Biitsch-Indië. Zij gelooft niet, dat het strek ken zal tot bevordering van de veiligheid en daardoor zal leiden tot ontwapening, moor zij beseft, dat zij zoo mogelijk moet bijdragen tot dat groote doel en rnaent, dat het land on het rijk daartoe in staat zijn» Engeland en Frankrijk's veilig heid. Laat mij echter eerst het Huis er aan herin neren wat onze tegenwoordige verplichtingen zijn. Wij hebben als I'd van den Volkenbond en onderteekenoars van het statuut verplichtingen jegens alle aangesloten landen en zijn voorne mens, die getrouwelijk na te komen. Dan zijn er pnrtieele en locale verplichtingen. Wij heb ben een belang bij de Ocstgrcns van Frankrijk cn België, dat van d;'rec!eren en belangrijkeren aard is en waaraan wij nauwer verbonden zijn door ons met onze handteekening bekrachtigd woord dan a3n de al gem e ene verplichtingen je gens do overige onderteekennars van het sta tuut. Fronkrijks behoefte aan veiligheid is groot. Het recht van dit land om in dat opzicht ver wachtingen vun ons te koesteren is onbetwist- baar. Er is niets wat ik ernstigei wensch dan een grondslag te vinden voor een nationale poli tiek, waarover wij het allen eens zullen zijn en waaraan allen van gonscher harte kunnen mec- werk.'.v" Het Duitsche aanbod inzake een veilighciclspact. Inzake d - Duitsche voorstellen zei Chamber lain: „Ik ben overtuigd, dal de Duitsche regee ting een ernstige en eerlijke poging doe' om te komen tot een beteren stoot van zaken en in de hoop, dat wij kunnen meewerken om dia poging lot een vruchtbaar besluit te brengen, zijn wij in een ernstige bespreking van haar voorstellen getreden. In groote trekken zijn de Duitsche voorstellen ols volgt: DuitscMund heeft belang bij een speciaal ver drag als grondslag voor vreedzame betrekkin gen met Frankrijk. Het is bereid een weder- zijdsch verdrag san te gaan met dc mogend heden, die belang hebben bij den Rijn. Soort gelijke arbitrageverdragen zouden kunnen wor den aangegaan met andere landen, die gemeen schappelijke grenzen met Duitschlond hebben, zoo deze dat wenschen. Voorts zou een verdrag, dat speciaal den te- genwoordigen territorialen status aan den Rijn waarborgt, voor Duitschlond aannemelijk zijn, v/elk verdrag verder ook de nakoming van de artikelen 42 en 43 van het verdrag van Versail les zou kunnen waarborgen. Duitschlond is be reid iedere gedachte aan het ten oorlog schrij den met het doel de verdragsgrenzen in Eurcpa te wijzigen, te verwerpen en prijs te geven. Het is bereid een wederzijdsch verdreg aan te gaan lot waarborging van den bestaanden toestand in het Westen, het is bereid te verklaren af le zien vnn de gedachte aan het ten oorlog schrij den voor de wijziging von de grenzen in het Oosten, maar het is niet bereid inzake deze oos telijke grenzen te verklaren, dat het afziet van de hoop te eeniger tijd daarvan enkele wijzigin gen aan te brengen door middel van vriend schappelijke onderhandelingen, langs diploma- tieken weg, of wellicht door de goede zorgen van den Volkenbond. Ik geloof, dat de verte genwoordigers der andere regeeringen, die ik te Genève cntmcct heb, met mij overeenstem den in de opvatting, dat deze voorstellen niet zonder meer ter zijde gelegd cf verworpen kon den worden. Chamberlain meende, dat het Huis het met de regeering eens zou zijn, dat het een voor uitgang was van beteekenis, dot dergelijke voorstellen ons, zij het ook in vagen vorm, bereikt hebben uit eigen initiatief van Duitsch lond. Zij beteekenden, als hij ze goed begreep, zooveel, dat Duitschland bereid is thans vrij willig te waarborgen, wat het tot dusver al leen maar onder dwang heeft aanvaard. Inzake de Keulsche zone zei Chamberiain, dat het geen onderdeel van de Duitsche voor stellen cn geen voorwaarde was, dat de pe riode van bezetting dier zone, zooals die is vastgesteld in het verdrag van Versailles, ver kort of op eenigerlei wijze gewijzigd zou wor den. Dc reis noar Parijs. Chamberiain voegde hieraan toe „Dat was in grove trekken de stand van zaken, toen ik Londen verliet, om te Parijs Herriot te ontmoeten en de vergudering vnn den Rand von den Volkenbond te Genève bij te wonen. Zijner Mnjestcits regeering bclostlo mij met een boodschap, die ik, eerlijk gezegd, niet zoo heel aangenaam vond om over te brengen. Ik rtioet bekennen, dat ik diepe sym pathie gevoel voor het Fronsche volk cn groote woordeering koester voor wat Frank rijk voor dc heele wereld cn met nornc voor ons zelf heeft verricht. Ik moest Herriot cn den anderen buitcnlandschen ministers meedeelen, dot de Engelsche regeering niet in stout was het protocol te teekenen. Dooruon moest ik toevoegen, dat de Engelsche regcering niet bij machte was aan dc Fransche of de Bel gische regeering een eenzijdig verdrag aan te bieden tot woarborging van hun grenzen, dot rechtstreeks tegen Duitschlond gericht zou zijn. Ik deelde hun echter mede, dat wij de hoogste beteekenis hechtten aan de Duitsche voorstellen cn van mcening waren, dat zij hoogst zorgvuldig moesten worden onderzocht om nn te gaan of zij niet inderdaad de poort openden voor een beteren staat van zaken en die sloten, niet alleen meer vóór zuivere wa penfeiten, maar ook voor een oorlogszuchtige atmosfeer." Chamberiain besloot met te zeggen „Tenzij men zich kan ontrukken aan deze atmosfeer van vrees en verdenking, van deze houding van een gewapend kamp, zal, zooal niet in mijn tijd, dan toch in dien van mijn kinderen of kindskinderen. Europa aan een nieuwe worsteling ten prooi zijn. Onze politiek is, niet geheel en al door onze c-igcn schuld, weifelend geweest en onstand vastig. Wij hebben ietwat oan onzen invloed ingeboet door onze aarzeling. Ik zie in deze voorstellen de mogelijkheid van het aanbreken van betere lijden. Met onze hulp kan misschien het oorlogshoofdstuk afgesloten worden en een begin gemaakt met den waren vrede. Tenslot te ligt zulks in honden van het Britsche rijk. Ais het Britsche rijk wil, dot er geen oorlog meer is, zal er geen oorlog meer zijn." IT ALJEL EEN KRAS PROTEST TEGEN BELASTING- VERHOOGING. Pe Tribuno verneemt uit Palermo, dot de be volking van Nicosio, geprikkeld door de ver- hcoging van do belastingen, het gemeentehuis stormenderhand heeft ingenomen en dc re- puteis op een der pleinen heeft verbrand. Dc door de prefectuur aangestelde commissaris, die de gemeente bestuurde, heeft onder een regen van sleenen de vlucht moeten nemen. OOSTENRIJK. bn VERDWENEN AARTSHERTOG. Het mysterie-Johann ook op gehelderd Velen, aldus meldt de Tel., zullen zich de ge heimzinnige geschiedenis van „Johann Ort", den Oostenrijkschcn Aartshertog Johann Salvator, herinneren. Hij was een der meest romantische persoonlijkheden uit dc meest romantische ko ninklijke familie. Hij ontmoette in een Wcensch café een jong meisje, voor wie hij een hevige liefde opvatte. Ondanks den tegenstand, cien hij ontmoette, besloot hij haar te huwen. Toen zijn familie zich met alle kracht bleef verzetten, vluchtte hij met de vrouw zijner keuze naar Buenos- Aircs. Het schip, waarmede zij overstaken, zonk evenwel cn algemeen werd aangenomen, dot Johann Salvotor bij die gelegenheid omkwam. Dit was in 1893 en sindsdien bleef een waas van geheimzinnigheid hangen over dezen ro mantischer! Habsburgcr. Af en toe doken ge ruchten op, dat men hem, nu aan deze dan non gene zijde van den Oceaan, zoue heb ben herkerd, doch hier bleef het bij. Thans seint de correspondent van de Chica go Tribune uit Weenen, dat aldaar eenige da gen geleden in een ziekenhuis een bedelaar, die zich Albert Gocbel noemde, is gestorven. En dit maatschappelijk wrak zou, altijd volgens genoemden corresponndent, geïdentificeerd zijn als Jc'han Ort, alias aartshertog Johann Sal vator. Drie personen, waaronder één der vroegere bedienden van den aartshertog, verklaren hem met stelligheid te herkennen. Leopold Welfliog daarentegen, de vroegere aartshertog Leopold, wiens zuster koningin van Saksen is geweest, en die afstand heeft gedaan van al zijn titels en aanspraken, ten einde als vrij men te kun nen leven, spreekt deze mogelijkheid tegen. „Hij kan geen Hobsburger zijn, want hij heeft een rechten neus," is zijn oordeel. De weduwe van Goebel heeft medegedeeld, dat hij haar, op zijn sterfbed, bekend heeft, dat hij zich indertijd bij de schipbreuk met zijn vrouw in een klein bootje heeft weten te red den, naderhand naar Europa terugkeerde er. te Saarbrücken een restaurant opende. Hier huwde hij een vrouw uit den arbeidersstand zijn eerste was in Amerika overleden cn vertrok, toen de zaak misllfkte, naar Weenen. En hier, waar hij vroeger de militaire eerbewijzen, ver schuldigd aan een zoon van het koninklijke huis in ontvangst hod genomen trochtto hij nu zijn schamel kostje op te holén door met kromerijen langs de straten te venten. Zijn vrouw zegt, dat zij geen aanspraken wcnscht te doen gelden op de familie der Hnbs- burgers. Zij wil slechts zijn identiteit doen vast stellen, opdat hij kan worden begraven bij zijn familie. Een vroegere lokoi, thans meer don 80 jaar, oud, zal naar Weenen worden vervoerd, ten einde zoo mogelijk den overledene te herken nen. Volgens den dokter was Gocbel icmr.nd van meer dan 70 jaar. In dit verband zij er aan herinnerd, dot Johann Salvator dezen winter 74 zou zijn geworden. Zal thans eindelijk het mysteric-Johann 0;t worden opgehelderd, of is het ook ditmaal een sensatieb:richt uls zoo vele tc voren? POLEN. OPROEPING VAN OI'PER-SILEZIËRS ON DER DE WAPENEN. Groote beroering. Volgens een bericht aan den Lokol Anzeiger uit Katlowitz zijn dezer dogen voor do eerste niaol de dienstplichtige Oppcr-Silezicrs voor den Poolr.chcn krijgsdienst opgeroepen. Een groote opwinding maakte zich von de bevol king meester, die in onti-Poo'sche betoogingen tot uiting kwam. Ve'e dienstplichtigen zijn over de grens nonv Duitschlond gevlucht om zich vandoor nonr het buitenland to begeven. Zoo sproken bij Bcuthen 50 cecrutcn uit den trein van Kotiowitz, liepen de grenswacht onder den vcet en vluchten noar Duitsch gebied. Berlijn, 24 Moort. (H. N. Draadloos). Niettegenstaande toegezegd was, dat Oppcr- Silerië voor 8 jaar vrijgesteld zou worden van den militairen dienstplicht, zijn dc Poolsche overheden begonnen met het oproepen van Oppcr-Sileziërs, die d.n dienstplichtigen leef tijd hebben bereikt. RUSLAND. DE BROODVOORZIENING. In de afgejocpen week onderging de brood voorziening te Moskou ccnige vertraging het geen een stijging von den broodprijs met drie kopeken per pond veroorzaakte. Een groot ge- dce'te der bevolking wilde uit vrees voor et*n verdice prijsstijging gTootc voorrnden inslaan. Van Russische zijde vcrkloort men echter, dat er geen brocdgebiek hcerscht, ook in andere Russische steden niet. HET PROCES-3INCLAIR. Na 17 uur te hebben beraadslaagd, deed de Moskousohe rechtbank gisteren uitspraak in het proces-Sinclnir. De concessie wordt buiten wer king gesteld cn nietig verklnnrd, de door de Sinclair Company gedeponeerde 200.000 roe bel werden teruggegeven. HET VLIEGONGELUK IN DEN KAUKASUS. Omtrent het-vliegongeluk bij Tiflis wordt nog gemeld, dut het vliegtuig op 300 M. hoogte boven een voorstad von Tiflis in brand vloog. Cp een hoogte von 10 M. sprongen Mogilewski en Atorbekow uit het brandendo toestel. Zij waren onmiddellijk dood. De andere inzittenden verbrandden. TURKIJE. EEN RADIOSTATION TE ANGORA. B c r 1 ij li, 2 4 Maart. (H N. Droodloos). De Turksche regecring heeft een crcdiet van 2'A millioen Turksche ponden toegestaan voor den bcuw van een radiostation tc Angora. DE OPSTAND DER KOERDEN. De Turksche Nationale Vergadering heeft het -regoeringsvoorstel aangenomen, om don staat van beleg in het gebied van den opstand nog met een mnand te verlengen. GRIEKENLAND. DE SPOORWEGSTAKING GEËINDIGD. Dc staking van het spoorwegpersoneel is geëindigd. Alle spoorwegmannen hebben gis terenochtend het werk onvoorwaardelijk hervat PALESTINA. STUDENTENSTAKING TE JERUZALEM. In verband met het bezoek van Balfout zijn dc studenten van het Mens-college een staking begonnen. De regeering heeft het college tij delijk gesloten. EGYPTE. DE POLITIEKE CRISIS. Een onrustige toestond. Naar verluidt, overweegt de Egyptische regeering, een nieuwe kieswet uit te vaardigen, hetgeen uitstel van de verkiezingen met zich brengt. Uit vele plaatsen wordt gemeld, dat getracht is te beloogen Krachtige maatregelen hebben evenwel spoedig de orde hersteld. Cairo is volkomen kalm, maar de studenten blijven weerspannig. De studenten in de medicijnen hebban gestaakt, maar hervatten hun werk, toen de politie verscheen. De leerlipgen oen de middelbare school weigerden tc werken, manr bleven in het schoolgebouw. Dc houding der nationalisten. Het bestuur der nationalistische partij be sloot de nieuwe verkiezingen te boycotten. CHINA. EEN ROOVERSAANVAL. Roovers deden een aanval op het Mongool- sche dorp Tang Tsjeng-Joci, verbrandden e^n Beigisch zendingsbuis cn ook vele huizen von christenen cn schoten priesters dood.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1