Gebr. PERZINA DE EEMLANDER" BUITENLAND. L. KLEIN - Utrechtschestraat Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten BINNENLAND. 23e Jaargang No. 228 iBonmispiius^3 M Vrijdag 27 Maart 192S PUIS DEI IDIEIIEITItl met Inbegrip tan ten EERSTE BLAD. Piano's Vleugels van Hofleverancier van H.M. de Koningin. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK AMERSFOORT. SLECHTS 4 DAGEN W SPECIALE AANBIEDING S KINDERJURKEN S MODE MAGAZIJN „L'HIRONDELLË" f loort 1 2.10, Idea (iaace per poei f 3.—, per «eek (met prati» verrek er rmg tegen ongelukken) f 0.17*. aUonderlgke nnmn Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD «RKTKURHHTBEVE» 4. VALKHOFF. AgN„EMSCH E"PC*RTWAL 2A. roitreke 7910. TIL. INT. tl». bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dtemtnenb«- dingen en Ueidadigheid**dve. tentitu too» «Ie hdh der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan ster voordcel ige bapjlineen roet bet odvcrtecrca bent circulaire, bevattende de aanvraag toegezonden. VOLKF"">OND. DE GRENSKWESTIE VAN MOSOEL De commissie uit den Volkenbond ter afba kening van de grens van Mosoel, die zich in dne sectie had gesplitst ter inspectie van het terrein, is nu weer te Bagdad bijeengekomen en staat op het punt naar Europa terug te ke<N ren. Men hoopt, dat haar rapport in de Juni- zitting van' den Volkenbondsraad zal worden ingediend. DUITSCHLAND. HET DEUTSCHE AANBOD INZAKE EEN A VEILIGHEIDSPACT. Frankrijk polst de andere mogendheden. Uit Parijs wordt gemeld, dat officieclo krin gen aldaar verklaren, dat na de jongste be sprekingen van Herriot met Chamberlain de Fransche regeering aan de kabinetten te Rome, Brussel, Praag en Warschau het verzoek richtte hun standpunt ten opzichte van het laatste Duitsche voorstel inzake een veiligheidspact mede te deelen. De Fransche regeering wacht het antwoord van de bondgenooten af, om daar na samen met Engeland een aanvraag aan Duitschland ter opheldering van bepaalde pun ten te richten DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. In de. permanente commissie van den Pruisi- schen Landdag, die gisterochtend bijeen was geroepen ter behandeling van de regeerings- verordeningen over de grond- en de bedrijfs belasting, heeft de woordvoerder der Duitsch- nationale groep verklaard, dot zijn groep de afdoening.der verordeningen door de commissie in strijd met de grondwet acht en ingeval de verordeningen toch in werking mochten worden gesteld, de geldigheid ervan voor het staatsge- rechtshof zal bestrijden. Daarna is een voorstel van de oppositie-par tijen om de bijeenkomst tot heden te verdogen, aangezien dan de eerste minister te Berlijn zal zijn teruggekeerd en de behandeling der ont werpen te schorsen, verworpen, waarop de ver tegenwoordigers van de Duitsch-nationalen, volkspartij, economische partij en communisten meedeelden aan de behandeling, die h. i. in strijd met de grondwet is, geen deel meer te zullen nemen. Daarop verlieten de oppositie groepen de zaal en begon de commissie zonder hen de ontwerpen te bespreken. De verordening over de grondbelasting, die reeds in den Landdag is besproken, werd zon der discussie aangenomen. Vervolgens werden de twee ontwerpen tot reorganisatie van de be drijfsbelasting eveneens goedgekeurd. Dr. Pape (D. Volkspartij) heeft, naar ver luidt, gisteren bij zijn verklaringen in de com missie van den Landdag erop gewezen, dat hij Marx voor diens vertrek heeft laten weten, dot hij tegen de bijeenrocping van de commissie niet alleen grondwettige maar ook ernstige politieke bezworen had, Wanneer de commissie werd bijeengeroepen, dan was hij overtuigd, dot de stemming voor een oplossing van de crisis er slechter op zou worden. Marx had zich daar aan niet gestoord. Wegens het incident in den Pruisischen Land dag hebben de partijen van de coalitie van Wei- mar" minister-president Marx telegrafisch ver zocht naar Berlijn terug te keeren. DE DIRECTIE DER RIJKSSPOORWEGEN. In plaats van Oeser, den directeur van de staatsspoorwegmaatschappij, die ziek is, is dr Stielcr, de vice-voorzitter van den rood van be heer, voor den tijd van twee maanden met de leiding van de alcjemeene directie belast. HET MAAGENBURGSCHF. BELEEDIGINGSPROCES. De ziekte van Scheidemann. Over de ziekte van Scheidemann is gisteren weer in het Moagdenburgsche proces gespro ken. De voorzitter las namelijk een brief voor van e<en districtsarts, die verklaarde, dat de burgemeester van Cassel aan maag- en darm- zweren lijdt. Een ander geneesheer was tot de overtuiging gekomen, dat Scheidemann vrij gezond is, maar dat zijn lever niet heelemaal in orde is. De districts-arts was van meening, dat Scheidemann zich in de eerste drie maan den niet aan de vermoeienissen van een reis naar Maagdenburg en aan een verhoor mocht blootstellen. Een vèrdédigeT vond dit toch wel wat oJ tc bar, vooral omdat hij in een dogblad had ge lezen, dat Scheidemann gisteravond te Cassel als spreker in een kies vergader mg zou optre den. De vertegenwoordiger van het O. M. achtte dit van ondergeschikt belang. Hij had alleen rekening te houden met het attest van de geneesheer en, die Scheidemann drie maan den rust hadden voorgeschreven. Wel achtte fuj het noodzekelijk Scheidemann met een aan tal getuigen te confronteeren, maar hij meende dat dit ook best te Cassel zou kunnen geschie den. Hiertegen opperde de verdediger weer bedenkingen. Ik kan bewijzen, riep hij uit, dot Scheidemann nog drie dagen geleden in den gemeenteraad van Cassel met een lid van de oppositie heeft, gevochten. Scheidemann moet hier te Maagdenburg als getuige worden ge hoord, daar dit voor het normale beloop van het proces zeer gewenscht is. De vertegenwoordiger van het O. M. zeide nu, dat het proces toch eindelijk eens ten ein de diende te.worden gevoerd en daarom stelde hij voOr de twee geneesheeren, die Scheide mann hadden onderzocht, als getuigen te hoo- ren. Uit hun verklaringen zal dan moeten blij ken, of Scheidemann kon worden verhoord. Is zulte niet mogelijk, dan moet het heele pro ces vQorloopig maar worden uitgesteld. De verdediger "zei nog, dat een verhoor van Schei demann te Cassel alleen zou kunnen plaats hebben, indien alle betrokken personen daarbij tegenwoordig konden zijn. EEN PROCES OM EEN LANDGOED. Uit Berlijn wordt gemeld, dat gisteren voor het londgerecht te Hanou het vonnis geveld is in do zaak van gTaaf Bulten Czapski, voor malig lid van het Pruisische Heercnhuis, die tijdens den oorlog in het generolgouvernement Warschau werkzaam was. Butten had in 1919 zijn landgoed Romstal verkocht aan barones Stumm voor 4 millioen papiermark. Twee jaar daarna zeide Butten, dot de verkoop niet geldig was geweest en verlengde hij het londgoed terug, op grond van de bewering, dat hij bij den verkoop gees tesziek was geweest. De civiele rechtbank bewees de onjuistheid dezer bewering, daar door een onderzoeik van een psychiater de geestesziekte niet kon be wezen worden. FRANKRIJK- FRANKRIJK EN HET PROTOCOL VAN GENEVE. De Jouvenel heeft in de Senaatscommissie voor buitenlandsche zaken verslag uitgebracht over het protocol van Genève. Hij eindigde: Frankrijk moet de beginselen van het protocol getrouw blijven en als er een verdrag zou wor den gesloten buiten het protocol om, zou dit allereerst moeten worden gesloten tusschen de staten, die thans lid van den Volkenbond zijn, en vervolgens uitgebreid tot de staten, die de bepalingen cr\an zouden aanvaarden, no lid von den Volkenbond te zijn geworden. De commissie keurde deze verklaringen una niem goed. FRANKRIJK EN HET VATICAAN. B e r 1 ij n, 2 6 Maart. (H. N.) Volgens een officieel bericht uit Rome heeft de verklaring van Herriot, dat de vertegenwoordiger van Frankrijk bij het Vaticaan behalve Elzas-Lo- tharingen ook het Soargebied zal vertegen woordigen, in de kringen van het Vaticaan le vendige verrassing gewekt, aangezien do aan gelegenheden van het Soargebied behandeld worden door het aartsbisdom Trier, dat onder de Duitsche kerkelijke overheid staat. HET ONGELUK MET DEN SNELTREIN BORDEAUX-PARIJS. Uit de Fransche bloden blijkt, dat het spoor wegongeluk bij Poitiers met den sneltrein Bor deaux—Parijs eergisterochtcnd te ruim 2 uur plaots had nabij het station St. Benoit. De lo comotief wos juist eèn brug gepasseerd over de rivier de Gain, aan het eind van een bocht, toen de koppeling tusschen den tender en den daaropvolgenden goederenwagen brok. Plotse ling van zijn last bevrijd, ontspoorde de loco motief 250 M. verdor. Daarop brok ook de koppeling tusschen den goederenwagen en de personenwagens met het gevolg, Ó3t de goe derenwagen voorbij de brug omsloeg. Midden in de bocht vóór de brug ontspoorden toen ook de personenwagens. De eerste stortte van een hoogte van tien meter in de rivier, waar hij omsloeg. De tweede wagen viel vlak bij den eerste neer, de derde bleef loodrecht boven de beide eerste in de lucht hangen; de vierde sloeg om op den berm van den weg, de slaapwagen daarachter, die eveneens ontspoorde, bleef in den spoordijk steken en ving den schok der volgende wagens op, die uit de rails sprongen. De reizigers van den eersten wagen, die in de rivier lag, welke door ter plaatse 3 M. diep is, slaagden er voor het mecrendeel in uit de zen wagen te klauteren, doch een 4-jarig knaapje, dat van zijn ouders gescheiden was geraakt door den schok, verdronk. Een compagnie soldaten uit Marokko, die achter in den trein zaten, slaagde er in tal van reizigers te redden. Het station van Poi tiers werd eerst twee uur later gewaarschuwd, daar door de ontsporing de telefoon- en tele graafdraden doorgesneden waren. Gelijk gemeld, werden, met inbegrip van het knaapje, dat verdronk, vijf reizigers gedood. In het geheel werden een veertigtal reizigers ge wond De ergst gewonden, een zevental, werden naar Poitiers overgebracht, de overigen naar Parijs. Onder de nomen der slachtoffers komen geen Nederlondsche voor. Van de gedooden was er één dermate verminkt, dat hij niet kon her kend worden. Volgens de officieele lezing der spoorweg schappij, de Compagnie d'Oricons, is de oor zaak onbekend en zijn de machine en de tender niet ontspoord. EEN MIJNLIFT NAAR BEDEDEN GESTORT. Verscheidene dooden. Gemeld wordt uit Metz, dat gistermiddag door het breken van de kabel op de mijn Sarre et Moselle onder de gemeente Merlebach een liftkooi met een vijftigtal mijnwerkers naar beneden is gestort. Het reddingswerk wordt zeer moeilijk genoemd. Volgens de laatste berichten moet het onge luk aan een zestigtal mijnwerkers het leven gekost hebben. Er zouden dertig zwaargewon den boven ?ijn gehaald. ZWITSERLAND. EEN NIEUWE BONDSKANSELIER. De bondsraad heeft Robert Kaislin, den vice- kanselier, benoemd tot bondskanselier. ENGELAND. DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. Londen, 26 Maart. (H. N.) De koning en de koningin hebben een bezoek aan de ruïnen van Pompei gebracht. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.—. voor Amersfoort «n Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Tegen zeer lage prijzen WÊf~' Zie Etalage 16-18 Langestr. Amersfoort TWEE MINISTERS OP REIS Londen, 26 Maart. (H. N.) De ministers Amery en Hoorc rijn uit Port-Sald naar Irak vertrokken MACDONALD ONGESTELD. Londen, 2 6 M a a r t. (V. D.) Macdonold lijdt aan influenza. Hij zal gedurende enkele dogen de zittingen van het Lagerhuis niet bij kunnen wonen. DE BEGRAFENIS VAN CURZON. Draadloos wordt gemeld, dat de teraarde bestelling van het stoffelijk overschot van lord Curzon in het familiegraf te Kedleston heeft plaats gehad. De aartsbisschop van York leid de de godsdienstoefening. HERZIENING DER MILITAIRE STRAFFEN. Het rapport van de commissie, ingesteld door de Labour-regeoring, raadt non de doodstraf zullen hebben te dragen. De minister wees ver volgens op de ongelijkheid van den last der werkloosheid. Een industrie als de scheeps bouw is diep in do putin do ijzer- en staal- nijverheid is de toestond niet zoo slecht, moor toch nog op een loog peil; doortcgenover stoot, dat de electriciteit en enkele ondere industrieën zich niet alleen bedruipen, moor zelfs snel vooruitgaan. Hij verklaarde, dot het ontwerp der voormalige orbeidersregecring inzoke de electricitcitswcrken te aanvoerden is, aange zien het tal van lieden werk zou verschaffen en het lond tot een peil van efficiency zou bren gen, dat met andere landen een vergelijking zou kunnen doorstoan. Ten oonzien van het vraagstuk von de sub- sidieering der industrie uit het werkloosheids fonds wees hij op de moeilijkheden, die daar uit zouden kunnen voortvloeien. Wanneer één industrie wordt gesubsidieerd, zou een ondere om hulp vragen en het verlecnen van subsi dies zou van de cene op de andere industrie overgaan. Hij voegde er aan toe, dot de gc- heele buitenlandsche exporthandcl der wereld thans veel minder omvangrijk is don hij was, maar dat Engeland's aandeel in dezen handel grooter is dan vóór don oorlog, zoodot het dus niet achterop is. Hij geloofde niet, dat cr éón regecring is, die het kwaad zelf kon genezen. Hij meende evenwel, dot er op het oogenblik teekenen zijn, die op verbetering wijzen. DE ZOMERTIJD. Londen, 26 Maart. (H. N. Draadloos). Baldwin heeft in antwoord op een desbetreffen de vraag meegedeeld, dat de regeering facili teiten wil veilecncn voor de verdere behande ling van het wetsontwerp tot permanentverkla ring van den zomertijd. Het ontwerp is reeds in tweede lezing behandeld en ook overwogen door de commissie, welke het ongewijzigd noor het Lagerhuis heeft verwezen. Het besluit von de regeering om dit wetsvoorstel over te nemen verzekert de totstandkoming van dezo wet. Baldwin merkte echter op, dot het duidelijk is, dat de datum voor het begin van den zomertijd, voor dit jaar vastgesteld op 19 April, niet ver- onderd zal worden. Na aanneming van de wet zal de zomertijd in het vervolg op den eersten Zaterdag in April beginnen en tof einde Sep tember duren. DE KWESTIE VAN DEN GOUDEN STANDAARD. Londen, 26 Maart. (V. D.) Op de vraag wat de voornemens der Britsche regeering zijn met betrekking tot den gouden standaard, heeft Churchill, de kanselier van de schatkist, geant woord, dat hij zoo spoedig mogelijk van een definitieve beslissing in deze aangelegenheid voor militaire vergrijpen in vredestijd of te j mededccling hoopt tc doen. Het was evenwel schaffen* behalve voor muiterij. j njet mogelijk nog voor het Ponschreces deze I kwestie of te handelen. Churchill achtte hot van SUBSIDIE VOOR DEBEETWORTELSUIKER- opcnbonr helm*. dat nan de regecring hct i; CULTUUR. tiatief ten deze zal worden overgelaten. Het Hoogerhuis heeft het wetsontwerp voor subsidie voor de beetwortelsuikercultuur goed- gekeurd. DE WONDEREN DER TECHNIEK. Gisteren is te Southampton de grootste last geheven, welke in de geschiedenis bekend is. Het drijvende dok van de Southern Railway, dat zelf 60,000 ton meet, heeft het stoom schip Majestic van de White Star Line, groot 56,551 ton, in 25 minuten opgeheschen. DE GROOTE WERKLOOSHEID. Discussies m het Lagerhuis. In het Lagerhuis heeft de liberaal sir John Simon gisteren hel vraagstuk der werkloos heid te berde gebracht. Hij wees erop, dot sedert een onrustbarend langen tijd de toe- st»nd besloot, dat met een variatie von om- Stockholm_ 27 M a a r t. (V. D.) De re- ende-bij een poar duizend orbeiders, week aan wecir LIOO.COO of 1.200.000 DE MOORDAANSLAG OP DE INDISCHE DANSERES. Te Bombay is gisteren het scnsationeclc pro ces begonnen tegen negen ambtenaren van den stoot Indore, beschuldigd betrokken te zijn bij den aonslag op en de poging tot ontvoering vnn de Indische danseres Mocmtaz Begocm, op 12 Januari j.l Behalve poging tot ontvoering wordt hun ten laste gelegd: moord op den Indischcn koop man Bawln, in wiens gezelschap het meisje wos, poging tot moord op den Engelschen offi cier, die zich in dezelfde outo bevond en op den bediende van Bnwla, alsmede het toebren gen van lichamelijk letsel aan de danseres. ZWEDEN. BIJLEGGING DER ARBEIDSCONFLICTEN. een wekelijksche werkloozenondersteuning ont vangen, omdat er geen werk voor hen is. Hij betoogde, dot de wcrkloozenuitkeering, die van den wapenstilstand of tot eind Februari j.l. is uitgekeerd, niet minder dan 194 millioen pd. st. heeft bedragen. Daarbij komen nog de werkloosheidstoeslogen voor oud-strijders ten bedrage van 62 millioen, terwijl de hulp aan thuiszittende armen, dio door do armbesturen is ingesteld, in totaal 35 millioen bedraagt. Snowden (Labour) uitte de meening, dot, in dien Engeland zijn buitenlandschen handel tot hot cijfer van vóór den oorlog zou kunnen herstellen, de werkloosheid zou kunnen worden teruggebracht tot hetgeen vóór den oorlog als normaal werd beschouwd. In dit verband geloofde hij, dat het herstel van den goud standaard yoordeelen met zich zou brengen, die beide partijen hebben den geheelen nocht ver gaderd. Om 4 uur in den morgen overhandig de de commissie een nieuw voorstel tot beleg ging van de overige conflicten en verzocht zij een onmiddellijke beraadslaging over dit voor stel. Om 7 uur hedenmorgen verklaarde de commissie, dat overeenstemming was bereikt in olie conflicten. Deze overeenkomst houdt in, dat de uitsluiting zal worden opgeheven en dat de 30,000 uitgesloten arbeiders onmiddel lijk het werk kunnen hervatten. ITALIË. MUSSOLINI HERSTELD. Zijn wederverschijning in de Kamer. verro tegen de nadeelen zouden opwegen. Sir Arthur Steel Moitland, minister van ar-. Mussolini, dlc jehcel hersteld is, heeft de beid, antwoordde namens de redering: vergadering van de Kamer bijgewoond, waar Na den grooten oorlog hebben wij onze markten verloren en thons staon wij voor moeilijkheden, die wij tevoren nooit hebben gekeni Een onderdeel van het groote pro bleem is, dat de evolutie in de industrie gedu rende de laatste tien jaren in een verbazing wekkend snel tempo is geschied. Vijf of zes millioen menschen verlieten in verbond met den oorlog het land, tal van maatregelen ter besparing van arbeid werden ingevoerd en in plaats dat deze millioenen elders werden opge nomen, keerden zij naar ons land terug. Het kon niet anders, of de bedrijfsmachine kreeg een schok. Sommigen veronderstellen, dat wij altoos een last van dezen omvang met ons hij met een ovatie werd begroet Toen de com munisten een tegen-betooging trachtten te houden, ontstond er een handgemeen. De Kamervoorzitter heette Mussolini welkom. Dc aord zijner ziekte. Weenen, 26 Maart (V. D.) Naar ver nomen wordt van een persoon, behoorende tot den vriendenkring von Mussolini, vindt diens ziekte haar oorzaak in een verzwering van den twaalfvingerigen darm, tengevolge Waarvan hij den loatsten tijd zeer veel geleden heeft. Daar de toestond de laatste dagen een weinig ver beterd is, heeft Mussolini vooralsnog van een operatie afgezien. HET ALBAANSCH- -ITALIAANSCH HANDELSVERDRAG. Noor de Secoio meldt, heeft de Albaneesche Constituante de ratificatie geweigerd ran het door de vroegere regeering met holië gesloten handelsverdrag en daarna besloten over «en nieuw, voor Albanië gunstiger, verdrag te on derhandelen. INTERNATIONALE HANDELS- CONFERENTIE. Londen, 26 Maori (H. N. Draadloos). Dc ITde interparlementaire hondelsconfe* entte zal met Paschen te Rome worden gehouden. Deze conferentie is in 1914 tot stond geko men, voor het grootste gedeelte tengevolge von den arbeid der hondelsoommisaiS uit «1 Lagerhuis. Noor gemeld wordt, zullen 32 noties oan de volgende vergadering deelnemen. De Engclsche delegatie zol uit ongeveer 30 personen bestaan. Do e.s. conferentie zal op 17 April in het kapitool de openingszitting houden en door door Mussolini worden be groet Tittoni zal hot voorzitterschap beklem den, terwijl Luzzotti de slotrede zal houden. ITALIAANSCHE EMIGRANTEN. B c r 1 ij n, 2 6 Maart. (H. N.) Volgons een bericht uit Rome richt do Italioonsche emigra tie zich thans vooral noor do Europeeache sto ten, woorheen alleen in het ofgeloopen jaar 67 van het totale aantal emigranten ver trokken is40 alleen ging naar Frankrijk. OOSTENRIJK. CREDIETEN VOOR DE NIJVERHEID. Weenen, 26 Maart (H. N.) Morgan wordt in April te Weenen verwacht, welk be zoek, naar verluidt, in verband stoot met pion nen tot het verleenen von crcdieten aan de Oostcnrijksche industrie. Ook met vertegen woordigers von dc afzonderlijke Oostcnrijksche bondslonden zal Morgan onderhandelen. Zooals bekend, heeft do firma Morgan verleden jaar reeds een leening von 3 millioen verstrekt voor Oostcnrijksche clectriciteitsfobrieken. HUGO BETTAUER. f 1 Weenen, 2 6 7d a a r t. (V. D.) De bekende, publicist Hugo Bettauer is oan de gevolgen van den onlangs op hem gepleegden aanslag overleden. HONGARIJE. HET HONGAARSCH-POOLSCHE HANDELSVERDRAG. Het Hongearsch-Poolsche handelsverdrag fs gisteren op het ministerie van biritenlandsdto zaken geteekend. ZUID-SLA VIE. TWEE BULGAARSCHB VLIEGERS ALS SPIONNEN BESCHOUWD. B e r 1 ij n, 2 6 M a o r t (H. N.) Volgens een officieel bericht uit Belgrado zullen de beid* Bulgoorsche vliegers, dio onlangs bij een nood landing gcorresteerd werden, als spionnen wor den behandeld en voor een krijgsraad terecht staan. NOORD-AFRIKA. ANTI-FRANSCHE PROPAGANDA VAN ABD-EL-KRIM. Von Fransche zijde wordt bericht, dot Abd cl Krim propaganda voor zichzelf tracht te maken onder de stammen Beni Zo ral, die aan het gezag zijn onderworpen van den Sjerif Derkovci, een bondgenoot der Franschen. Zijn ofgezanten schijnep, naar van FranSche .lid. wordt voorgesteld, echter weinig succes to heb ben. 0' JAPAN. v DE NIEUWE KIESWET. Het Joponsche Hoogerhuis heeft de wet tot verlccning von het kiesrecht bij de meerder jarigheid aangenomen met een amendement, dot zal worden behandeld in een gemeenschap pelijke conferentie von beide Huizen. De wet knt het kiesrecht toe aan alle mannelijke per sonen boven d© 25 jaar, met zekere uitzonde ringen. Men schat, dot hierdoor 10 mfilfoen nieuwe kiezers erbij zullen komen. ZUID-AMERIKA. BEZOEK VAN EINSTEIN. B e r I ij n, 26 Moart (H. N.) Volgens een bericht uit Buenos Aires is prof. Einstein aldaar aangekomen. ZUÏD-AFRJKA. DE OVERSTROOMINGEN. -i Verscheidene slachtoffers. Johannesburg, 27 Moart. (V. D.) Vijftig Zuid-Afrikoners hebben hutn leven ver loren bij de overstrooming van de Tugclarivier in Natal. Verscheidene blanken worden ver mist. Eerste Kamer. In de zitting von Donderdag werd medege deeld, dot het wetsontwerp tot afschoflinj T.n den zomertijd Donderdag 2 April behandeld zal worden. Voortgezet wordt de behandeling van de In dische begrooting. Minister De Graaff betoogde, dat de grens van belastingdruk is bereikt en uitge zien moet naar verzachting, met name van de inkomstenbelasting. Bezuiniging en stijging van inkomsten fijn noodzakelijk. De minister bestreed de moties- Cramer om le. geen speciale belasting op den uitvoer van z.g. bevolkingsrubber te heffen en 2e. betreffende een progressieve vennoot schapsbelasting. Een onderzoek naar de arbeidstoestanden bij de inlandsche werkgevers is gewenscht

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1