Gebr. Perzina - Piano's WILLEM GROENHUIZEN Langestraat 43 - Teletoon 852 ABONNEMENTSPRIJS r j ,Z DE EEMLANDER" PRUS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langestraat 23 - A. VAN DE WEG - Amersfoort Hoofdvert. L. Klein Utrechtschestraat Het Adres Soliede Wekkers JAPONNEN VOOR DAMES „L'HI RON DELL E" 23e Jaargang No. 229 ioort 2.10. idem tiaaco per poet X.—, per week (met gratis Terrekenng lagen omgelnkkca) 0.17» aizondcrUjke nammtn CJOS. AMERSfOGRTSCH DAGBLAD BUREAU* DtHECTEUR-UITSEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 478IO. TEL. INT. SIS. Zaterdag 28 Maart 1925 bewijsnummer. elke regel meer 0 25, dtenstaanb e- dingen en Licidadighcids-adTe.tentiën eoor de helft der prijs. Voor bandeJ cn bedrijf bestaan zeer vooideehge bepalingen voor het advertccrcn tcne circulaire, bevattende de v ooi waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. VOTXFMROND. TEGEN TENDENZIEUSE PERSBERICHTEN. Berlijn, 27 Maart (H. N. Draadloos). Volgens een bericht uit Genève heeft de Hon- gaarsche vereeniging voor den Volkenbond voorgesteld een internationaal bureau te stich ten, dat tot taak zal hebben te verhinderen, dat de internationale betrekkingen door tenden- zieuse persberichten worden verstoord. dttitschi and DE BEWAPENING VAN DIHTSCHLAND. Uit Parijs wordt gemeld, dat, aangezien er vrijwel overeenstemming bereikt is, de gezan- tenraad waarschijnlijk vandaag aan de geal lieerde militaire commissie te Versailles den tekst zal kunnen overhandigen van de enkele weken geleden genomen resolutie, waarbij hij haar een gedetailleerd rapport vraagt over het memorandum van de geallieerde militaire con- trólecommissie te Berlijn inzake dc ontwape ning van Duitschland. HET DUITSCHE AANBOD INZAKE EEN VEILIGHEIDSPACT. Zachtjesaan dan breekt het lijntje nieL Van offirieuse Britsche zijde wordt gemeld, dat men in goed-ingelichte Engelsche kringen van meening is, dat het denkbeeld van een internationaal verdrag noodzakelijkerwijs slechts langzaam voortgang kan maken. Diplomatieke gedachtewisselingen, misschien eenigszins lang durige, moeten aan de internationale conferen tie voorafgaan. Voorloopig is er geen kwestie van een dergelijke conferentie. DE POLITIEKE CRISIS IN PRUISEN. Het conflict met de rechtscho partijen. De permanente commissie van den Pniisi- schen Landdag heeft gistermiddag vergaderd onder voorzitterschap van den president van den Landdag De vertegenwoordigers der rechtsche partijen waren eveneens aanwezig. De afgevaardigde Garnich (D. V. P.) verklaar de namens de rechtsche partijen, dat zij ook ditmaal zich van zakelijke besprekingen zou den onthouden. De minister-president Marx betuigde zijn spijt, dat hij Donderdag verhin derd was geweest om aan de vergadering deel te nemen, omdat hij bij een doopfeest moest tegenwoordig zijn. Van te voren was vastge steld^ dat hij Vrijdagmorgen weer in Berlijn zou zijn. Wat verstaat men onder „loopende zaken"? vroeg Marx, Wanneer men dit begrip tot kwes ties wil beperken, die reeds zijn aangesneden en in behandeling genomen, dan zou de arbeid der regeering onder deze omstandigheden spoedig ten einde zijn. Dat begrip staat in theo rie niet vast. Volgens zijn opvatting heeft een regeering, die afgetrpden is, de zaken af te doen, die volgens goed begrip van het staats- welzijn afgedaan moeten worden. Zulk een ministerie heeft niet alleen het recht, maar ook den ernstigen plicht die zaken te regelen. Hij stelde zich zelfs de vraag of een -ministerie onder deze omstandigheden niet gedwongen kon worden zulke zaken verder te behandelen. Van dit standpunt liet hij, de mintèter-presi- dent, zich niet afbrengen, zelfs al werd het be sluit genomen, het geval aan het Staatsgerechts- hof voor te leggen. Hij zou zulk een beslui! rustig te gemoet zien en de volle verantwoor delijkheid van zijn opvatting aanvaarden. Voorts verklaarde Marx nog Als ooit de noodzakelijkheid heeft bestaan de permanente commissie bijeen te roepen, dan is het thans De regeering heeft een ern stige verantwoordelijkheid tegenover het land en kan niet gedoogen, dat de belastingwetten na 1 April niet worden verlengd. Men kan niet wachten, totdat een normale wetgeving kan worden toegepast HET HANDELSVERDRAG MET ITALIË. B e r ij n, 2 7 Maart. (H. N. Draadloos) Tusschen de Italiaansche en Duitsche gedele geerden, die over een handelsverdrag bespre kingen voeren, is volgens een bericht uit Rome overeengekomen om den bestaanden modus vivendi voor drie maanden te verlengen. JOSEF SMEETS. f De bekende separatist Josef Sm eet s, is, naaT de Kölnische Zeitung bericht, te Metz gestorven. Hij was oprichter en leider van de Rijnsche repubükeinsche partij, wier orgaan de Rheini- sche Republik was. Van 1919 tot 1924 heeft hij te Keulen in de separatistische beweging vooraan gestaan, maar de ontspanning in het bezette gebied tengevolge van het plan-Dawes stelde hem op non-activiteit Smeets was bij de bevolking van het'bezette gebied zeer gehaat Indertijd is zelfs een aan slag op zijn leven gepleegd. Vermoedelijk zal hij naar Metz zijn verhuisd, omdat hij zich in Keulen niet langer veilig voelde. ONTPLOFFING IN EEN GEHEIME BRANDERIJ Donderdagavond had in een huis in de Vic toriestraat te Berlijn een hevige ontploffing plaats Toen óe brandweer ter plaatse kwam, stond reeds de geheele woning in brand. De vrouw des huizes en een gast, een zekere koop man Genz, hadden vele brandwonden en wer den naar het ziekenhuis gebracht. Bij het blus- s^hen van den brand kwam men tot de ont dekking, dat deze ontstaan was door een ont ploffing tengevolge van onvoorzichtigheid in een in het huis voorbeeldig ingerichte geheime branderij. De brandweer waarschuwde da po litie, die het materiaal in beslag nam Beide gewonden zullen in arrest gesteld worden. LUXEMBURG. DE REGEERINGSVERKLARING. De Kamer heeft den socialist Blum tot voor zitter gekozen. Daarna las Praem de regce- ringsverklaring voor, waarin o-a. worden aan gekondigd nieuwe spoorwegverdïagcn, han delsverdragen met het buitenland en hervor ming ven de sociale wetten. BELG1E. BELANGRIJKE DIAMANTDIEFSTAL TE ANTWERPEN. De diamanthandelaar J. Tas heeft bij de po litie aangifte gedaan, dat hij uit de diamants- beurs een partijtje diamanten vermist ter waan de van 11,540 gulden. FRANKRIJK. UIT DE KAMER. De gewijzigde kieswet Het voor loopig twaolfde voor April. De Kamer heeft gisteren een wet aangeno men, waarbij voor de gemeenteraadsverkiezin gen in Parijs het stelsel van vertegenwoordi ging per wijk wordt afgeschaft en vervangen door een vertegenwoordiging per arrondisse ment. Bovendien heeft de K^mer met algemecne stemmen het voorloopig twaalfde voor April aangenomen, ten bedrage van 2,615,930,388 francs. VERLAGING VAN DEN BROODPRIJS. In den ministerraad heeft de minister van landbouw medegedeeld, dat do verbetering van den toestand op de graanmarkt het mogelijk maakt den prijs van het brood te verlagen, zoo dat dit met ingang van 7 April 1.60 franc het kilo zal kosten. DE MIJNRAMP IN LOTHARINGEN. Ruim 50 dooden. deelneming. Officicele RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1. Sponsen Zeemen Dweilen - Meubelwas - Linoleum- was - Terpentijn - Borstelwerk - Verfwaren - Venster glas - Behangselpapieren Munten uit door edele toon, voorname stijl en Elastischen Speelaard Juwelier JONGEDAMES ALSOOK VOOR DAMES VAN HOOGERE LEEFTIJD, HEBBEN WIJ THANS IN UITGEBREIDE KEUZE. IN PRIJZFN VAN 45.-- 27.50 13.75 6.25 KOMT U OVER TUIGEN, HET KOST NIETS. Langestr. 16-18 - Amersfoort. Uit Frankfort wördt d.d 27 Maart aan de Tel. bericht: Het ernstige mijnongeluk, dat de bevolking van Merlebach in diepen rouw gedompeld heeft, had plaats bij de wisseling der ploegen om twee uur. In de verongelukte lift bevonden zich ongeveer tachtig mijnwerkers. Toen de liftkabels braken, stortten zij met een ontzag lijke snelheid ongeveer 500 meter neer. Een veertigtal personen werd aanstonds verplet terd en een groot gedeelte der overigen ernstig gewond. De lift was voor de eerste maal als personenlift in gebruik genomen en diende tot dusver slechts voor het tronsporteeren van ko len. Andere arbeiders snelden onmiddellijk ter hulp en namen direct maatregelen om de ver ongelukten uit hun vreeselijken toestand te be vrijden. De levenden en zwaar gewonden vond men tusschen de lijken in; zij waren zoodanig samengeperst in de kluwen, dat zij zich niet vrij konden maken. Men vreest, dat het aantal dooden tot vijftig zal oploopen. Het bericht verspreidde zich snel door de stad en een ontzaglijke menigte verzamelde zich bij den mijningopg. Het reddingswerk werd den geheelen nacht voortgezet. Daar de mijnddrectie het terrein van de Kamp heeft af gezet, kan men zich nog geen juist denkbeeld vormen van den omvang van de ramp. Onder de slachtoffers bevinden zich Lotha- ringers, bewoners van het Saargebied, Polen en Tsjechen. Tot dusver is bekend, dat 52 mijnwerkers zijn gedood en 28 gewond. Uit Parijs meldt men bovendien aan het ge citeerde blad Naar wordt gemeld, zijn uit de mijnschacht van de kolenmijn Remoix te Merlebach reeds vijftig lijken omhooggehaald, alsmede 25 ge wonden. Er bevinden zich nog ongeveer 20 mijnwerkers op den bodem van den put, maar er bestaat weinig hoop dat zij nog in leven zijn. De Fransche ministers van openbare wer ken en van arbeid zijn hedenmiddag naar de plaats van de ramp vertrokken Eerstgenoem de zal een technisch onderzoek instellen naar de oorzaak van het ongeluk, terwijl de minister van arbeid zal nagaan of wel alle maatregelen voor de veiligheid waren genomen. Voorts heb ben de ministers 5000 francs in naam van den president va- de republiek en 10,000 francs in naam van de regeering ter beschikking ge steld van de getroffen gezinnen. Ook heeft de regeering hedenavond in de Kamer een bui tengewoon crediet van 150.000 franvs aange vraagd. In de Fransche Kamer zijn verder hedenmid dag conóoleontie-redevoeringen gehouden door Painlevé en Herriot. Van andere zijde wordt bericht, dat de be grafenis Maandag a.s. plaats zal vinden in te genwoordigheid van de geheele regeeringscom- missie van het Saargebied en de Fransche mi nisters van arbeid en openbare werken, die reeds zijn aangekomen. Het aantal dooden zou inmiddels Teeds 55 bedrogen. ENGELAND. DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. Londen, 27 Maart. (H N.) Uit Napels wordt gemeld, dat het koninklijk jacht Victoria en Albert daar in de hoven een toevlucht heeft gezocht, daar in de baai van Castellamare een storm woedt GENERAAL RAWLINSON. f Lord Rawlinson, de opperbevelhebber van het Indische leger, is overleden. Henry Seymour Rawlinson, die een-en-zestig jaar oud is geworden, was sedert 1920 opper- beyelhebber van het 'eger in Britsch-Indië en lid van den Uitvoerenden Raad van den -gou verneur-generaal. Hij had een langdurige mili taire loopbaan achter zich, nam in 1898 aan de zijde van lord Kitchener deel aan de veld slagen van Atbara en Kartoem en stieed in den Zuid-Afrikoansche oorlog voor Ladysmrth. In den wereldoorlog commandeerde hij het vierde legercorps cn was korten tijd aanvoer- der van het Engelsche expeditiecorps in Noord Rusland. In 1914 dekte hij den terugtocht van het geallieerde leger uit Antwerpen in 1918 had hij een aandeel in het doorbreken der Hindenbu rg-linie. Wij deelden reeds mede, dat veldmaarschalk Birdwood tot opvolger van Rawlinson werd aangewezen BEZOEKEN VAN PARLEMENTSLEDEN AAN OOM IONS. Londen, 27 Maart. (H. N.) De eerste minister heeft in een rede, die hij in de bij eenkomst van de vereeniging van rijksparle- menten heeft gehouden, zich voor een regeling verklaard, waardoor de herfstvacantie voldoen de^ tijd zal geven om bezoeken van de par lementsleden aan de dominions te vergemak kelijken, en het af en toe mogelijk te maken om voor een werkelijk diepgaand onderzoek van verschillende vraagstukken ook een be zoek te brengen aan ver afgelegen dominions als Australië en Nieuw-Zeeland. Baldwin jyas zeer verheugd, dat Thomas, toen hij minister van koloniën was, een bezoek aan Zuid-Afrika heeft gebracht Hij achtte het van het groot ste belang dat personen, die een dergelijke positie bekleeden, een bezoek aan de domi nions brengen. Hij sprak de hoop uit, dat tijdens zijn bewind een regeling getroffen zal kunnen worden, opdat de minister van kolo niën een bezoek aan de dominions zal kunnen brengen. Hij wees er op, dat Amery thans een voorloopigen tocht per vliegtuig maakt en dot hij na zijn behouden terugkeer uit Irak en Pa lestina aangespoord zal worden, om later in het jaar een nieuwen tocht te ondernemen. Volgens de bladen zijn er alle aanwijzingen, dat de denkbeelden, door Baldwin geuit, met geestdrift door de leden van het parlement zullen worden aanvaard. De bloden wijzen er op, dat de eerste minister de hoop niet heeft opgegeven om tegen het einde van den zomer of in den herfst persoonlijk een bezoek aan Canada te brengen. Volgens de Daily Tele graph bestaat de mogelijkheid, dat ook een regeling zal worden getroffen, dat een dele gatie uit het parlement na het uiteengaan van het parlement in Augustus een bezoek aan Canada zal brengen. Zelfs indien het voorstel voor een gemeenschappelijk bezoek niet ten uitvoer kon worden gebracht, zullen verschil lende parlementsleden persoonlijk een uitstap je naar de dominions maken. Ormsby Gore, de onderstaatssecretaris van koloniën, zal wel licht in den a.s. herfst een bezoek aan West- Afrika brengen, in gezelschap van twee of drie leden van het parlement, teneinde het bestuur van de landstreken, die in dot deel van de we reld onder Britsch toezicht staan, te bestudee- ren én plannen voor de ontwikkeling van deze streken door de bevolking ter plaatse te on derzoeken. DE WONDEREN DER TECHNIEK. Londen, 27 Maart. (H. N.) Een groote gebeurtenis op technisch en scheepvaartkundig gebied heeft gisteren te Southampton plaats gehad, toen het grootste schip der wereld, de Majestic, van de White Star Line, zonder eeni- ge moeilijkheid in het grootste drijvende dok der wereld gedokt werd. Het dok werd tot een diepte van 39 voet onder water gebracht, waar na de Majestic langzaam het dok binnenvoer. De Majestic verplaatst 64.000 ton, doch, door alle opslagplaatsen van brandstoffen, olie enz. leeg te laten, was het nettogewicht terugge bracht tot 58000 ton, wat altijd nog ruim 4000 ton meer is dan het gewicht van eenig ander schip, dat tot nu toe in het drijvend dok te Southampton is gelicht. Het dok zelf is 960 voet lang en ongeveer 5130 inch breed. Het dok beslaat een oppervlakte van 3 acres. De Majestic werd door sleepbooten binnen 50 mi nuten in de juiste positie geplaatst MEVROUW LLOYD GEORGE BESTOLEN. Mevrouw Lloyd George is op de thuisreis van Algeciras naar Engeland, aan boord van het stoomschip Lootan, haar paarlen collier, dat een onverzekerde waarde heeft van 1000 pond sterling, ontstolen. ZWEDEN. HET EINDE VAN HET ARBEIDSCONFLICT. Stockholm, 28 Maart. (V. D.) Het werk in de verschillende bedrijven zal in het begin van de volgende week worden hervat. Men vermeldt, dat de leidende banken bij de bemiddelingspoging een groote rol hebben gespeeld. SPANJE. HET EILAND MAJORCA DOOR EEN CyCLOON GETEISTERD. Het eiland Majorca is door een cycloon ge teisterd. Verscheiden rivieren traden buiten haar oevers, waardoor het lend werd over- stoomd. Er zijn tel van gewonden, Dc schade is aanzienlijk. PORTUGAL. ERNSTIG VLIEGONGEVAL. Lissabon, 28 Maart. (V. D.) Do Por- tugeeschc vlieger José Picarra werd gedood en zijn twee metgezéllen doodelijk gtrwond door het neerstorten van het vliegtuig op 16 K.M. afstand van Lissabon. Het vliegtuig vergezel de het toestel van kapitein Correio, den Por- tugeeschen legervlieger, die een tweede po ging ondernam om van Lissabon naar Guinea te vliegen. Door dit ongeval moest hij zijn po ging opnieuw opgeven. ïTALIEL DE SCHULD AAN AMERIKA. Londen, 27 Maart. (H. N.) In den Itali- oanschen senaat heeft volgens een bericht uit Rome Rolandi Ricci, de vroegere gezant te Washington, een plan tot regeling van de Itali aansche schuld aan Amerika voorgesteld door uitgifte van 4 obligaties, die te New-York verhandelbaar zullen zijn. Hij zeide, dat een dergelijke regeling ook met Engeland moet worden getroffen HONGARIJE. GEEN AANMELDINGSPLICHT VOOR BUITENLANDERS. Boedapest, 27 Maart (V. D.) Een nieuwe regeeringsverordening ontheft den bui tenlander van zijn plicht om zich in Hongarije aan te melden en geeft machtiging, dot iedere buitenlander 6 maanden zonder aanmelding hier vertoeven kan. Ook de controle op de spoorwegen zal veel milder worden DE WEDEROPBEURING VAN HONGARIJE. Boedapest, 2 7 Maart. (H. N.) De chef van het New-Yorksche bankiershuis Speyer, die enkele dagen te Boedapest heeft vertoefd, ver klaarde vóór zijn vertrek naar Griekenland dat er voor de reorganisatie van de financiën de beste verwachtingen gekoesterd kunnen wor den. Hongarije zal ongetwijfeld landbouwcre- dieten in het buitenland verkrijgen, waartoe ook zijn firma zal medewerken. Hij sprok de overtuiging uit, dat de reorganisatie van Hon garije binnen zeer korten tijd op grootere suc cessen zal kunnen bogen dan die van Oosten rijk ZUID-SLAVIE. EEN GEMATIGDE REDE VAN EEN LEIDER DER RADITSJ-PARTU. Belgrado, 27 Maart (H. N.) De zitting van de Skoeptsjina heeft een groote verrassing gebracht, daar een neef van den leider der Kroatische boerenpartij Raditsj een uitvoerige rede heeft gehouden, waarin hij de politiek van zijn partij verdedigde tegen het verwijt, dat deze communistisch is. Zijn uiteenzetting werd mei de grootste aandacht en in diepe stilte aangehoord. Raditsj verklaarde namens zijn partij, dat hij het tegenwoordige politieke stel sel, zooals dat volgens een geldige constitutie bestaat, erkent, evenals de dynastie en dat zijn partij positieve politiek wil voeren in dezen zin, dat zij voor de Kroatische natie opkomt. Hij bracht ook hulde aan do verdiensten van het Servische leger. De rede van Raditsj werd levendig toegejuicht en onder den indruk van zijn rede werd de vergadering reeds vroeg ge- sioten. De radicale partij is des namiddags bij eengekomen om te beraadslagen over de redac tie van haar beslissing inzake de mandaten der Raditsjpartij. Men rekent nog steeds met de mogelijkheid dat de mandaten der Raditsj-par- tij niet geannuleerd zullen worden. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. Londen, 27 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit Constantinopel hebben de Koerden onder leiding van Sjeik Said do stad Oerfa ingenomen, geplunderd cn vervolgens weer ver laten. Hun strijdkrachten worden op 20 tot 30,000 man geschat. Er worden 70,000 man Turksche troepen tegen de rebellen somenge trokken. Of deze manschappen geheel be trouwbaar zijn is nog de vroog, want volgens sommigo berichten houdt de militoiro over heid de troepen, zoolang de concentratie nog niet is voltooid^ geïsoleerd^ teneinde te vorhin- deren, dot zij aangetast worden door do fana tieke propaganda van sjeik Said. Intusschen opereereen de Turken reeds met vliegtuigen tegen de opstandelingen. Volgens de laatste berichten zouden de opstandelingen ook Amodix op do grens van Mosoel hebben aangevallen, teneinde verbinding mot de stam men der Koerden van over de grens te krijgen. PALESTINA. DE REIS VAN BALFOUR. Uit Jeruzalem wordt d.d. 26 Maort aan het Hbld. bericht: Balfour hooft in een pantserauto zijn intocht in Jeruzalem gedaon, hetgeen een slechten in druk maakte. De vereeniging van de Arabische Mohomc- deansche jeugd von Palestina heeft aan de Daily Moil een telegram gezonden, waarin zij protesteert tegen de aankomst van Balfour en zijn „ellendige" verklaring, dio het nationale en religieuze bestaan der Arabieren bedreigt cn een beroep doet op de Britsche openbare mcc- ning om de politiek op te geven, welke den naam von Groot-Britannic als liberolo natie bij de Arabische Mohomadanen ondermijnt. Aan oen verslag van de aankomst van lord Balfour te Jeruzalem in de Times, ontleenen wij nog dc volgende bijzonderheden: De dag ging zonder incidenten voorbij. Er waren voorzorgmaatregclen getroffen met het oog op de mogelijkheid, dnt vijandige betoogin gen van den kont der Arabieren een botsing tot gevolg zouden hebben tusschen de tegenover elkaar staande gemeenschappen. Doch, een paar kleine groepjes op den Jaffewcg om lord Balfour te zien voorbijtrekken niet medegeteld, waren er niet meeT menschen op straat dan op een gewonen dag. Reeds vroeg in den morgen was het kantoor van de Arabische executieve met zwart doek gedrapeerd, evenals de voor naamste Arabische huizen, terwijl vele Arabie ren zwarte rozetten of dasjes droegen, doch do zwarte vlaggen werden ecnigermate geneutra liseerd door de helgekleurde Gricksche vlag gen, die waren uitgestoken ter eero van den Grielcschcn nationalen feestdag. In de ommuur de stad waren alle winkels van Mohammeda nen en Christenen gesloten, terwijl dc Joden voorzichtigheidshalve hetzelfde deden, doch in de zuiver Joodsche wijken werden de winkel» de een no den onder heropend, terwijl tegen den avond ook enkele Mohammedanen hun za ken hervatten, omdat nonr zij zeiden dc dag der staking voorbij was. De winkelstoking was stellig doeltreffen<b het gezicht van do voornaamste straten van oud-Jeruzalem zonder een levende ziel erin en met alle winkels gesloten, maakte de plaats tox een werkelijk verlaten stad. Anderzijds is de stoking van koetsiers cn huurrijtuigen mislukt, zoodat do poging om het verkeer te verlommen een fiasco werd. De Arabieren blijken zeer tevreden over hel resultaat van hun houding. Zij zeggen dot het niet in de bedoeling ligt strubbelingen te ver oorzaken, noch om publieke demonstraties tb houden, of een actie te voeren, die in staat Is de tegenover elkaar staande groepen te prik kelen. Hun optreden had alleen dé bedoeling ann te toonen, dat de vijandigheid jegens do Britsche politiek zich niet Beperkt tot de agi tators onder de Arabieren, doch dot ook de ge matigde cn ordelievende elementen groot be zwaar hebben tegen deze politiek. Londen, 27 Maart. (H. N.) Uit Jaffa wordt gemeld, dot ofdcelingen soldaten da wegen bewaken cn overal gepatrouilleerd wordt, teneinde Balfour tijdens zijn bezoeken aan de Joodsche kolonies tegen aanslagen té beschermen. VEREENIGDE STATEN. DE AMERIKA ANSCHE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Het Amerikoansche departement van staat (ministerie van builenlandsche zaken), ontkent eenigerlei nota over de voorgenomen ontwape ningsconferentie te hebben ontvangen van do Engelsche of eenige andere regeering. DE VAN DE GEALLIEERDEN TE VORDEREN SCHULDEN. B e r 1 ij n, 2 7 Maart. (H. N. Draadloos). Volgens een bericht van de Washingtonsche Universal Service wordt in regeeringskringen overwogen een nota aan Frankrijk, Italië cn België te zenden, waarin er op gewezen zal worden, dat de Amerikaansche regeering tot nu toe van geen dezer landen practische voorstel len tot aflossing van de oorlogsschulden, die in totaal bijna 7 milliard beloopen, heeft ont vangen. Naai verluidt, is de Italiaansche ge zant voornemens binnenkort onderhandelingen over de fundeering der Italiaansche schuld t« openen. GROOTE PRAIRIEBRANDEN. Pralriebranden woeden in Zuid-Dakota. Ge meld wordt, dat zij de ernstigste zijn, die tot nu toe in dc geschiedenis zijn voorgekomen. Volgens d«e laatste berichten zou men den brand, nadat duizenden acres geteeisterd zijn en drie dorpen zijn verwoest, thans gedeelte lijk meester xijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1