Gebr. PERZINA F. H. Lomans De Kluizenaat van Far-End. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. L. KLEIN - Utrechtschesfraat BINNENLAND. iMEMMini A;~ PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een Piano's Vleugels van Hofleverancier van H.M. de Koningin. JAPONNEN VOOR DAMES FEUILLETON. 23e Jaargang No. 230 per pos2 f 1-, per week (met cratis Terrekeraig legen oagelokkcs) f' 0.17*, alzondeziijke nummers ■f CjO5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J, VALKHOFF, ARNHEMSC™RROÖRTWAL 2A. POSTREKENING N*. 470)0. TEL. INT. SIS. Maandag 30 Maart 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve tenttën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan zeer vooidcciigc bepalingen voor het advcriccrcn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DTTITSCHLANP DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT/ Jarrcs ongesteld. B e r l ij n, 28 Maart. (H.N.) Dr. Jarres is onge steld, zoodat hij vandaag te Leipzig niet kon spreken. De strijd tusschen Jarres en Luden- dorff wordt vrij hevig gevoerd. De Deutsch- Völkischen hebben er bij het verkiezingscomité van Jarres tegen geprotesteerd, dat er strooi biljetten zijn verspreid, waarop afbeeldingen van dr. Jarres eg andere candidaten voorkomen, •waarbij Ludendorff belachelijk is gemaakt. Een algemeen beeld van den verkiezingsdag. Beril]n, 29 Maart. (Cour.) De eerste verkiezing van den rijkspresident door bet volk heeft plaats gehad onder betrekkelijk geringe deelneming. Overal was men van meening, dat aan deze eerste stemming toch geen be- teekenis viel te hechten, daar in verband met het groote aantal candidaten in elk geval een tweede stemming noodig zou zijn. Zoo kan reeds thans worden vastgesteld, dat de deelneming ver achter is gebleven bij de rijksdagverkiezingen van 7 December J.l. In de verschillende districten van Berlijn was tot de middaguren niet meer dan 10 der etemmen uitgebracAi en uit het rijk komen berichten, die van hetzelfde verschijnsel gewag maken. In de middaguren werd weliswaar druk ker gestemd, doch het aantal uitgebrachte stemmen bleef toch 10 25 beneden dat van de rijksdagverkiezingen. Op de gebruikelijke brandpunten der demon straties ging het echter zeer luidruchtig toe, dank zij de uitgebreide propaganda der recht- sche partijen, die zwart-wit-roode auto-optoch ten hadden georganiseerd met muziekcorpsen, welke over de voornaamste punten der stad verdeeld waren in zulk een groo: aantal, dat de zwart-rood-gouden demonstratie-stoeten daar tegen niet konden concurreeren* Deze auto tochten hadden voornamelijk plaats in de „po litieke" straten, zoo bijvoorbeeld in het cen trum van het westelijk stadsgedeelte, bij de Kaiser Wflhelm-Ger.ichtniskirche, op den Alex- anderplatz, in Moabit en in de hoofdstraten van Neukölln. De menigte, die, bij het prachtige weer, bij duizenden deze stoeten voorbij zich liet trekken, gaf duidelijk blijk van haar in stemming of afkeuring door „Hoch" of „Nie- der" geroep. In het Oosten, waar anders de sociaal-demo craten en communisten en buitengewoon feilen strijd voeren, is in geheele straten geen enkel plakkaat te zien, evenals trouwens uit de ar beiderswijken in het Oosten der stad melding gemaakt wordt van zeer geringe deelneming aan de verkiezingen. Het roerigst waren hier nog de communisten, die op groote vracht auto's politieke caricaturen van sociaal-demo craten medevoerden Zij maakten voorai ge bruik van het Tsjeka-proces en men zag groo te troepen vrouwen met de bekende roode hoofddoeken, die met betrekking tot dit proces het nieuwe communistische spotlied zongen „Wir sind der Bund der Rotköpfe, miau, miau. Wir lassen Tsjekabomben platzen, miau miau." Maar dit alles vond toch niet dien weerklank onder het publiek, dien vroegere propaganda- acties hadden. Terwijl het publiek zich over het algemeen zeer rustig hield, had de politie, die over de geheele stad was verspreid, de handen vol door de botsingen, die rich tusschen de bemanning der propaganda-auto's afspeelden. Hoewel tot in de avonduren geen ernstige relletjes plaats hebben gehad, moest toch een groot aantal per sonen, die verwondingen hadden opgeioopen door gummistokken en knuppels, naar de sta tions der eerste hulp bij ongelukke worden overgebracht. Met name bij het bekende Stohl- helmcafé „Wilhelma" bij de Kaiser-Wilhelm- Gedachtniskirche kwam het tot kloppartijen, waaraan echter door de politie spoedig een einde werd gemaakt. Groote verontwaardiging, ook bij de zwart wit-roode partijgangers, werd verwekt door het feit, dat in de Tauenriehenstrasse aanhangers van de Stahlhelm bij het voorbijrijden van hun auto's uit met stokken etc. op een troep Reichs- bannerlieden insloegen. Ernstige gevechten hadden voorts plaats tusschen roode Front- ktimpfQfbund-, Stahlhelm- en Bismarcklieden. Niettemin is het een vooruitgang te noemen, dat tot dusver geen berichten zijn binnengeko men omtrent het gebruik maken van vuur wapens. De vlaggenversiering aan de huizen bood weer het gewone beeldniet veel zwart-wit- roode vlaggen en nog minder zwart-rood-gou- den. Voor deze verhouding is de verklaring deze, dat de kringen, die rich interesseerén voor zulk uiterlijk vertoon, voornamelijk in het zwart-wit-roode kamp gezocht moeten worden. Het drukst was het bezoek aan het histori sche verkieringslokaal der ministers in de Tou- benstrasse, waar als eerste onmiddellijk na de opening van het lokaal de Pruisische minister van justitie Am Zehnthof rijn stem uitbracht Kort daarop volgde de plaatsvervangende rijks president dr. Simons, die zijn opvolger koos en de rijksminister van justitie. Een klein inci dent had plaats toen minister Stresemann zijn stem uitbracht. Stresemann walde het couvert, waarin het stembiljet wordt gedaan, op de ver- kieringstafel gereed maken en moest dienten gevolge door den voorzitter van het stembureau er opmerkzaam worden gemaakt, dat dit in de cel moest geschieden, hetgeen in dit geval niet gemakkelijk was, daar in de zeer nauwe cel voor een corpulent persoon nauwelijks plaats was. Behalve op de officaeele candidaten zijn na tuurlijk ook stemmen uitgebracht op outsiders. Zoo heeft in een Berlijnsch stemlokaal do plaatsvervangende rijkspresident Simons stem- men verkregen. In een onder Berlijnsch district komt de naam van Maximilian Harden voor op het leeg gelaten vak van het stembiljet. En ten slotte hebben ook geestdriftige aan hangers van den bokser Breitenstraeter hun held tot rijkspresident willen kiezen en zijn naam op ecnige biljetten geschreven. Jarres cn Braun behalen dc meeste stemccn. Het republikeinsche blok heeft een voorsprong. Een herstemming noodzakelijk. B e r 1 ij n, 30 Maart (V. D.). De eerste stem ming voor het rijkspresidentschap heeft giste ren plaats gehad. Ongeveer 68,8 der stem gerechtigde kiezers heeft aan de stemming deelgenomen. Uitgebracht zijn 26.812.537 gel dige stemmendaarvan verwiervendr. Jar res van het rechtsche blok 10.387.503; Otto Braun der sociaal-democraten 7 785.678; Maix van het centrum 3.883.676; Hellpach, demo- j croat, I.565.T63, Thölmann. communist, T.869.553; Held van de Beierschc Volkspartij T.002.278; Ludendorff van de Völkische partij richting Hitler 284.471 stemmen. Aangezien geen der zeven candidaten de vol strekte meerderheid behaald heeft, is een tweede stemming noodzakelijk geworden. Deze zal op 26 April plaats vinden. Bij deze stem ming is de condidoot gekozen, die het meeste aantal stemmen behaalt. DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. Waar blijft het controle-rapport P a r ij s, 2 8 Maart. (H N.) Het militaire comité te Versailles had vanavond de vragen lijst ven den raad van gezanten nog niet ont vangen, waaruit men afleidt, dat er zich op nieuw meeningsverschillen hebben .voorgedaan. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. De Landespfandbriefanstalt. In de aangelegenheid van de Landespfand briefanstalt is de bankier Kunert te Berlijn ge arresteerd. Men verdenkt hem ervan zich aan bedrog te hebben schuldig gemaakt. FRANKRIJK. DE MIJNRAMP IN LOTHARINGEN. Een sympathiestaking van 6000 arbeiders. Te Merlebach hebben de arbeiders van twee schachten gisterenochtend een sympathiesta king geproclameerd, om hun ontevredenheid te betuigen in verband met de ramp. Er zijn on geveer 6000 stakers. RECLAMES. Prijs 13 regels 3.Ü3, elke regel meer 1. Electrische Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers Utrechtschestraat 15 Tel. 483 JONGEDAMES ALSOOK VOOR DAMES VAN HOOGERE LEEFTIJD, HEBBEN WIJ THANS IN UITGEBREIDE KEUZE, IN PRIJZFN VAN 45.-- 27,50 13.75 6.25 KOMT U OVER TUIGEN, HET KOST NIETS. „L'HI RONDELLE" Langestr. 16-18 - Amersfoort. ENGELAND. SALISBURY VOLGT CURZON OP. Markies Salisbury, thans grootzegelbewaar der, wordt als opvolger van lord Curzon lord- president of the Council en leider van het Hoogerhiris. ITALIË. BUITENSPORIGHEDEN VAN FASCISTEN. De Osservatore Romano meldt, dat de cen trale commissie van katholieke actie bij den minister van binnenlandscho zaken verzet heeft oangetcekend tegen de verwoesting van den zetel van de katholieke vereeniging te Faenza door de fascisten cn verzocht heeft maatregelen te nemen om een herhaling te voorkomen. TSJECHO-SLOWAKIJE. DREIGENDE STAKING IN BOHEMEN. Frankfort, 28 Maart. (H. N.) Naar aan de Frankfurter Zeitung word gemeld, ver- wach men, dat Maandag in het kolen- en industriegebied van Mahrisch-Ostrau wegens loongeschillen een stoking zal uitbreken, die 60,000 arbeiders zal omvatten. Een nader bericht houdt in, dot de commu nisten de staking hebben geproclameerd in het mijncndistrict van Ostrawa. De socialisten hou den zich afzijdig. ZUID-SLA VIE. DE KWESTIE VAN DE GELDIGVER KLARING DER MANDATEN. De KameT (Skoeptsjina) heeft besloten 20 mandaten van aanhangers der partij van Ra- ditsj, die geen deel hebben uitgemaakt van de vorige Kamer, geldig te verklaren. Zes man daten van leiders der Kroatische boerenpartij worden geannuleerd en een onderzoek is gelast naar de 26 verdere mandaten van die partij, toegewezen aan afgevaardigden, die ook deel hebben uitgemaakt van de vorige Kamer, moor niet hebben ingestemd met Raditsj' aansluiting bij de boereninternationale. De beslissing is verdaagd inzake drie andere mandaten. BULGARIJE. DE BEDRIJVIGHEID DER COMMUNISTEN. Nieuwe arrestaties. In het stadje Sewliewo is blijkens een bericht uit Sofia de hoofdzetel der jongste communis- tisches amenzwering ontdekt. Er zijn drie od- vocaten, twee onderwijzers en 50 andere per sonen gearresteerd. Het gevonden geheim ar chief en de plannen werden in beslag genomen. RUSLAND. DE EENHEID IN DE INTERNATIONALE VAKBEWEGING. Vrijdag is een afvaardiging van Óen al-Rus- sischen vakvereenigingsraad noar Londen ver trokken om met een afvaardiging uit het be stuur va.» het Engelschc vokverecnigingscon- gres te beraadslagen over een gemeenschap pelijke poging tot herstel van de eenheid in do internationale vakbeweging. Tomski, die de lei der is óer afvaardiging, heeft verklaard ervan overtuigd te zijn, dat een gemeenschappelijke poging slagen zal. VERDRIJVING DER GRONDBEZITTERS VAN HUN GOEDEREN. Het bestuur van het Centraal Executief Co mité heeft het wetsontwerp geratificeerd, waar bij den voormab'gen adellijken grondbezitters cn hun gezinnen het recht wordt ontnomen op hun vroegere bezittingen verblijf te houden en den grond te exploitecren. EEN SPOORWEGRAMP IN SIBERIË. Vele dooden en gewonden. Blijkens een bericht uit Moskou is Zoterdag op 40 K.M. afstand van Irkoetsk een trein ont spoord, waarna de ketel van de locomotief uit elkaar sprong. Om II uur 's ochtends waren 16 dooden en 80 gewonden te voorschijn ge haald. 10.000 geëxposeerde artikelen zijn. De tentoon stelling zal 2 maanden geopend blijven. Bruce zeide, dat de federale regeering eensgezind voor een protectionistische politiek is. •1 AUDIËNTIES. De gewone audiëntie van den Minister van Arbeid, Handel cn Nijverheid zal Donderdag 2 April niet plaats hebben. NEDERLAND EN BELGIË. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. Blijkens een Londensch bericht maken de be richten uit Conslantinopel melding van kleine successen, op de opstandelingen behaald. Te Nosnece zijn in drie richtingen kleine succes sen behaald, wat cr op zou wijzen, dat óo po ging tot omsingeling aan den gang is. Daaren tegen houdt een onder bericht uit Constanti- nopel in, dat de Koerdische opstandelingen de steden Moesj, Boelansk en Mclozmert hebben veroverd. PALESTINA. HET BEZOEK VAN BALFOUR. Londen, 28 Maart. (H. N.) Lord Bal four is gisteren eereburger van Tel Ahiv ge worden. In een bij deze gelegenheid gehouden korte toespraak zeide hij, dat hij de bewijzen heeft gezien, dat de Joden naar Palestina zijn gekomen alleen om te werken. Hij sprak de verwachting uit, dat de toekomst van het Jo dendom de groote traditie van het Joodsche verleden niet zal beschamen. AUSTRALIË. Londen, 28 Maart. (H. N.) Uit Ade laide wordt gemeld, dot de eerste minister Biuce de Australische tentoonstelling heeft ge opend, welke onder de auspiciën van de Ka mer van Nijverheid wordt gehouden. Het is de grootste tentoonstelling, ooit in Australië gehouden. Zij beslaat een oppervlakte van 10.000 acres, terwijl er 30C0 exposanten en Do ontwerp-overcènkomst. Uit Brussel wordt gvmeld, dat men in allo kringen der bevolking met blijdschap het slid- ten van de overeenkomst begroet. Men meent, dnt dit feit behoort te worden gevolgd door een manifestatie, welke uiting geeft aan de ge voelens van het Belgische volk, hetgeen zou kunnen geschieden door een bezoek van den Belgischen koning aan Nederland, waarvan dezer dagen reeds in de bladen de wonschclijk- heid is betoogd De redacteur te Brussel der Hsb. seint Het Ncderlandsch-Belgisch ontwerp-tractoat van het Schclde-rcgiem besprekend, waarvan do inhoud Zoterdog door do betrokken regee ringen gepubliceerd werd, zegt de „Indépcn- donce Beige" „.Men heeft met genoegen het tegelijkertijd to 's-Gravcnhage en te Brussel gelanceerde bericht gelezen, dat even aangenaam als on verwacht was. In 1920 schenen de beide ge zichtspunten onverzoenbonr zijn en men had wederzijds ontevreden de onderhandelingen of- gebroken, die men eigenlijk had begonnen in de overtuiging, dot zij toch tot niets konden leiden. Het ernstigste gevolg van dezen toe stand was de onzekerheid, het wantrouwen en de misverstonden, die er uit ontstonden. Volgt de constotatie, dat deze situatie nu juist niet van jongen datum wos en dnt zij met den dog onaangenamer werd Verder luidt hetNo den oorlog kwam de irritatie tot uiting in België. Ncderlond rea- gcerdo er op met kwaadheid en met onrecht vaardige beschuldigingen, die door dc activis tische propaganda nog wat aangedikt werden. Het is dus niet te verwonderen, dat die onder» j hondelingen In 1920 schipbreuk leden. Sedert i heeft men gewacht cn men hoeft daarmede j goed gehandeld. Den eigenlijken inhoud von de overeenkomst besprekend zegt het blad dat, het zij terloops geconstateerd, doorgoot nis de spreekbuis van den minister van buitcnlondsche zaken, den heer Hijmans, nog De oplossing zal niet volledig beantwoorden aan wat de wijsheid cn het vooruitzicht eischen, omdat Nederland dc toekomst-eventualiteiten anders inziet dan wij. Het slot van het artikel luidt dot twee aan dezelfde gevaren blootgestelde noties, die door hun geografische ligging op elkaar zijn aan gewezen, zich eindelijk moesten verstaan. Eens de over komst gesloten, pal de atmosfeer onmiddclli zuiverder worden en zal men mis schien dingen kunnen reolisecren, die op het oogenblik nog onmogelijk schijnen te zijn", NEDERLAND EN ROEMENIË. De koning en de koningin van RoemeniS zouden Vrijdag den avond doorbrengen in het Nederlandsche gczantschopsgcbouw te Boeka rest als gasten van den gezant en barones Van Nogell. Eerst had een gastmaal van 18 perso nen plaats, en op den maaltijd zou een soirée musicale volgen, na afloop woorvan een souper aan z^rvcn tafels van acht personen zou plaats vinden. NEDERLANDSCHE TORPEDOJAGERS NAAR SINGAPORE. Volgens een bericht in de „Times" zullen do torpedojagers „Vos", „Bulhond", „Jakhals" en „Hermelijn", deel uitmokende von het Neder- londsch-Indischc eskader, dezen zomer een be zoek brengen aon Singapore. Genoemde vaartuigen zijn 510 ton groot; do eerste is te Rotterdam, de drie andere zijn to Vlissingen gebouwd. De persoonlijkheid is het voornaamste in den mensch, zij staat boven het lichaam, zij moet het beheerschen. door MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. 75 - Beide mannen zwegen Trenth met het doffe, peinzende stilzwijgen van en gevangene, die vergeefs tegen de ijzeren staven die hem weer houden heeft gebeukt en die ten slotte moet erkennen, dat hij nooit zal kunnen verbreken, terwijl Herrick trachtte zijn beschouwing met die van den man naast hem te vereenigen. „Nee", Garth sprak met een beslistheid, die alle verder redeneeren buitensloot, „ik ben drie en twintig jaar begraven geweest en mijn op standing is niet bepaald een succes geweest. Er is geen plaats voor mij in de wereld, tenzij dat een ander den prijs betaalt. Het is beter voor ieder, die erbij betrokken is, dat ik be graven blijf". HOOFDSTUK XXXDI. Over de bergen. „Hij heeft het niet gedaan 1" Plotseling hoorde Sara zichzelf deze woor den hardop zeggen in de duisternis cn de een zaamheid van den nacht Sedert haar ontmoeting met Garth op weg naar het hospitaal was ieder uur een uur van tweestrijd geweest. Dat korte onderhoud ^'ol spanning had haar tot in de diepste diepte van haar wezen geschokt, zoodot zij 's nachts niet kon slapen en met de oogen wijd open in de duisternis had liggen staren, worstelend tegen den invloed, die het gesprek op haar had ge had. Veel was er eigenlijk niet gezegd. Het waren do oogenblikken van stilzwijgen geweest, tril lend, vol hartstocht, vol van al wat niet ge zegd kon worden, die meer waren geweest dan zij verdragen kon en zij was eindelijk gevlucht, zonder stil te staan, omdat zij had gevoeld, dat haar zelfbeheersching zwakker werd ieder oogenblik, dat zij en Garth tezamen bleven omdat met hem naast zich, de liefde, waarte gen zij twaalf lange maanden had gevochten weer in volle kracht was opgelaaid en ai haar pogtingen, die te onderdrukken, vruchteloos waren. Alleen de klank van zijn stem, de minste aanraking van zijn hand, had de macht haar van het hoofd tot de voeten te doen trillen, de barrières aan het wankelen te brengen, die zijn eigen daad haar had gedwongen tuschen hen op te werpen. De herinnering aan dat ééne volmaakte oogenblik, toen de oprechte eerlijkheid van zijn gelaat alles, waarvan hij beschuldigd werd, had gelogenstraft, bleef haar bij als een flau we straal van hoop, die haar niet wilde verlaten en haar steeds drong en aanspoorde de harde feiten te bestrijden, die hijzelf toch onvoor waardelijk had bevestigd. Sara's muurvaste geloof in wie zij liefhad zoo karakteristiek voor haar persoonlijk heid was het eerste oogenblik na Elisabeth's onthulling geschokt geweest, maar bijna zon- der dat zij het besefte was het langzamerhand weer tot nieuw leven ontwaakt, wel bij tijden I verzwakt door de massa van hetgeen zich er tegen kantte, maar toch nog levend en groeiend cn sterker wordend in haar, zooals een vrucht groeit en aanzwelt. En nadat oogenblik in het leven, toen haar oogen Garth's gelaat hadden doorvorscht het gelaat zonder masker was het geloof, dot in haar sliep, bewust weder ontwaakt Gedurende de lange uren van den nacht had zij ertegen gevochten, zich wijs makend dot zij het alloen zoo zag in haar hartstochtelijke liefde voor den man zelf. Zij verlangde te ge- looven, dat hij onschuldig washet was alleen haar liefde voor hem, die dezen ijdelen twijfel aon de beschuldigingen, die tegen hem inge bracht waren, had opgewekt; do wensch was vader van de gedachte geweest. Zoo redeneer de ze bij zichzelf, zich dwingend te worstelen tegen datgene, dat zij zoo verlangde aon te nemen. En toen stond, spottend met al het leelijke, waarvan hij beschuldigd was, haar eigen per soonlijke ervaring van Garh's karakter op en keek haar verwijtend aan. Niets, dat zij van hem had ervaren, had ooit gewezen op gemis aan moed. Dat hij in zee was gesprongen en had geworsteld tegen dien verraderlijken stroom bij 't Duivelskapeiland, was geen plotselinge ingeving van één oogen blik geweest rustig, volkomen bewust had hij dc kans berekend en gewaagd. Nog eens bracht zij zich zijn gelaat voor den geest, zooals zij het gisteren had gezien, in dat oogenblik voordat hij haar nabijheid had bemerkt sterk en vastberaden, met het stempel van nobele beheerschtheid cn on willekeurig kwam haar de loochening van zijn smaad op de lippen „Hij heeft het niet gedaan I" Zij had geheel onwillekeurig gesproken, de gedachte was tot woord geworden eer zij het bemerkte en het geluid von haar eigen stem in de duisternis schrikte haar op. Het scheen bijna als een stem uit een andere wereld, die haar met gezag de verzekering gaf van alles, dot zij tot nu toe niet hod kunnen gelooven. Zij lag tegen haar kussens geleund, glimla chend bij deze illusie.Maar het gevoel van vrede, van zalige verzekerdheid bleef haar bij. Zij had geworsteld door de duisternis van die bittere maanden van ongeloof en nu wos zij in het licht gekomen aan de andere zijde. Zij had een gevoel van droomerige rust en tevreden heid. en weldra viel zij in slaap, vol vertrouwen zooals een kind slaapt, met den glimlach nog op haar lippen. Met den ochtend kwam de reactie de dof- fe, vreesclijke reactie, die haar in een toestand van volkomen neerslachtigheid bracht. En onder het legelen van de kleinigheden van den dog en de gewone, alledoagsche ge sprekken aan de ontbijttafel, gleed de stem ming van dien nacht met de bezieling van haar of als een mantel. Stel eens, dat zij hun nu ging vertellen aon Selwyn en aon Molly zonder ecnig ver der bewijs, dat zij overtuigd was van Garth's onschuld. Wel, ze zouden denken, dat zij gek was geworden I Met groote moeite en oneindig veel spijt hadden zij het feit, dat hij schuldig was, aangenomen. Wat anders had men kun nen verwachten Hijzelf erkende immers zijn veroordeeling. En toch dat gevoel van vertrouwen en geloof, dot tot nieuw leven was gekomen, wilde zich niet laten onderdrukken. Werktuigelijk vervulde zij de kleine plichten van haar dagelijksch leven op Sunnyside be sprak het werk met Jane Crab, las mevrouw Sclwyn de krant voor cn deed de noodigo boodschappen in de stad. Maar haar gedachten waren er maar half bij, cn achter het scherm van dagelijkschen sleur voerde haar ziel een zwaren strijd, worstelend om zich te ontrirkken aan de boeien die haar twaalf lange maanden hodden omkneld gehouden. In den middag bracht zij een bezoek aan het hospitaal. Geregeld eens per dag ging zij daar heen cn hielp daar, waar zij kon. Dikwijls deed zij een deel van het odministratiewerk voor Miles of controleerde met hem de facturen van goederen, die ontvangen waren. Er waren al tijd duizend karweitjes te doen en na haar in gespannen arbeid in Frankrijk, kon zij onmo gelijk een leventje van nietsdoen leiden, zooals Sclwyn haar dat voorgeschreven had. Andrey begroette haar eenlgszins opgewon den. „Weet je dat er een Zeppelin boven Old- hampton is geweest vannacht I" vroeg zij, toen ze samen naar boven gingen. „Heb je het ge hoord Sara schudde het hoofd. De herinnering aan den vorigen nacht'kwam over haar als de her innering aan een levendigen droom die haar de absolute zekerheid gebracht hod, dot Garth' onschuldig was, moor die zekerheid was vaag en twijfelachtig geworden met het daglicht, juist zooals de gebeurtenissen uit een droom 's morgens verward en onduidelijk worden. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1