AMEBSFOGRTSCH DAGBLAi IBOHHEMEKTSPRliS r3 7?'™ T"Amerv „DE EEMLANDER" PRUS DER AOVEITEBTtöi BUITENLAND. BINNENLAND. l„ KLEIN - UtrechtscS^estraot j Adviezen voer Geldbelegging Verhuring van Lips Safe - Loketten EERSTE BLAD. KOLONIËN. Piano's Vleugels van Hofleverancier van H-M. de Koningin. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK JAPONNEN VOOR DAMES SPORTNIEUWS UIT DEN OMTREK. STADSNIEUWS. 23e Jaargang No. 234 i i i. ioort J 2 10, idem lranco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering iegen ongdukkes) f 0.17ft, alxonderlyke nummers f Ca05. DIRECTEUR-UITGEVER: 4. VALKHOFF. arnheMSChT'poo'rTWAL 2 A. roSTREKENINQ N'. 47010. TEL.INTSI». Vrijdag 3 April 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb e- dingen en Licldadighcidsadvc. tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf be-.ta.xn zeer voordccligc bcpalin-cn voor het advcrtecicn Bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. De rcpublikcinsche partijen zijn het vrijwel eens over een Can dida tuur-Marx. De B.rlijnsche correspondent van het Hbl. meldt, dat men ten aanzien van de eenheids- candidntuur voor het rijkspresidentsahap men vermoedelijk een heel stuk verder is gekomen. Het soc.-dem. partijbestuur heeft, gevolg gevend aan een door de sociaal-democraten geuiten wensch, gisterenmiddag besloten dr. Marx niet els partij-candidaat, doch als ge meenschappelijk candidont voor de gezamen lijke republikeinsche partijen (centrum, demo craten en sociaal-democraten) te presenteeren. De partijraad van de sociaal-democratische partij sprak z-ich vanmiddag, zonder nadrukke lijk den naam van dr. Marx te noemen, even eens uit voor een gemeenschappelijk condidaat namens de coalitie van Weimar, onder voor behoud, dat de sociaal-democratische voor waarden hiervoor door de democraten en het centrum worden aangenomen. Eindelijk besloot het bestuur van de demo cratische partij de partijleiding tc machtigen de besprekingen met het centrum cn de soci- anl-democroten over een republikeinsche ecn- heidscandidatuur voort te zetten. Dinsdag zal de democratische partijraad bijeenkomen, ten einde een definitieve beslissing te nemen. Samenvattend kon men zeggen, dat men het links vrijwel eens is geworden, el zijn er ook nog geen bindende besluiten genomen en a! dient men ook de onderhandelingen over de sociaal-democratische voorwaarden nog af te wachten. De commissie-Löbell heeft gisterenmiddag eveneens vergaderd, zonder echter ock heden defenitieve beslissingen te nemen over de per- sonenkwestie. De besprekingen werden streng- vertrouwelijk verklaard. Als de correspondent wel is ingelicht, den hebben de meetings ver schillen in de commissie over het ol of niet vasthouden aan dr. Jarrcs zich niet onbelang rijk verscherpt. HET ONGELUK OP DEN WESER. Ruim tachtig dooden. Uit Berlijn wordt gemeld, dat het ongeval der rijksweer op de Weser 81 slachtoffers eischte. Volgens een officieel onderzoek treft niemand schuld. EEN ERNSTIG ONGELUK TE BÖHLEN. Dertien dooden. Bij den bouw van een groote elcctrische cen trale te Bóhlen bij Leipzig is gistermiddag een zeer hoogc schoorsteen omgevallen. De schoor steen was van buiten al klaar en van binnen reeds tot 40 M. van den bovenrand voltooid. Er zijn dertien werklieden gedocri. De lijken zijn nog niet alle geborgen, omdat er zijn, die nog onder het puin liggen. BELGIE. DE REGEERING TREEDT A.S. ZONDAG AF. In een bijeenkomst van Theunis, Masson, Poul'et en Hymans werd besloten, dut de mi nisters Zondagochtend hun ontslag zullen nemen. EEN HEVIGE BRAND. Brussel, 3 April. (V. D.) Gisterenavond omstreeks 11 uur is een felle brand uitgebro ken in de meubelfabriek van Christiaens aan de Rue Anderlecht. De geheele Brusselsche brandweer werd gealarmeerd en was spoedig ter plaatse. Men kon echter niet beletten, dat het vuur oversloeg op de belende perceelcn van de Phiiips-fabrieken. De bovenverdieping van dit gebouw is gedeeltelijk uitgebrand Om streeks 3 uur bestond er geen gevaar voor uitbreiding meer. De meubelfabriek is geheel verwoestde Philipsfabrieken hebben belang rijke waterschade gekregen. FRANKRIJK- DE BEGROOTING IN DEN SENAAT. De minister vsn financiën afge treden. Par ij s. 3 April. (V. D.) Na de zitting van den Senaat is de minister van financiën, Clémente), afgetreden in verbund met zekere desavoueerende verklaringen, door Herriot in den senaat afgelegd. Het kabinet is heden nacht b ij een o ek omen; aanwezig waren alle mi nisters, behalve Clémente), terwijl de zitting verder werd bijgewoonu door den president van de Kamer Painlevc en de leden van het link- sche cartel, die zitting hebben in de commis sie van financiën. Na het vertrek der afgevaardigden aanvaard de de ministerraad de ontslag-aanvrage van Clément el. Deze zal opgevolgd worden door senator Demonzie. De kabinetszitting duurde tot 10 minuten voor vijf. ENGELAND VICE-ADMIRAAL SIR SEYMOUR. Vice-admiraal Sir Michaci Culme Seymour is gisterochtend aan een gecompliceerde longont steking te Londen overleden. Hij is de tweede zeelord geweest en chef van den marinestaf sedert 1924. DE ZOMERTIJD. Aanvang 19 April. De Britsche minister van binnenlandsche za ken heeft formeel medegedeeld, dat de zo mertijd in Engeland zal aanvangen om 2 uur middelbaren Greenwichtijd, in den echtend van Zondag 19 April. IERLAND. CRAIG TREEDT AF. Sir James Craig treedt af als premier van Ulster. Als zijn opvolger wordt de markies van Londonderry genoemd. SPANJE. HEVIGE SNEEUWVAL. Uit verschillende gedeelten van Spanje wordt zware sneeuwval gemeld, waardoor het spoor-, wegverkeer ernstige moeilijkheden ondervindt. Oost-lndië. EEN FINANCIEELE DÉBACLE. Llit Bandoeng wordt geseind De fondsen van de verzekerden bij de Cen trale Onderlinge Irilandsche Levensverzeke ring Maatschappij Insulinde (de laatste wer kend onder de Europecsche kleine luyden), van welke beide instellingen de heer Verhoeve eveneens directeur was. gingen op aan kan- tooronkosten cn reusachtige hypotheekrenten. De verzekerden en spaarders zijn alles kwijt. Gebleken is, dat dit ook het geval' is ten aanzien van de Centrale Inlandsche Levens verzekering. Eerste Kamer. Donderdag was aan dc orde het ontwerp tot afschaffing van den Zomertijd. De voorzitter deelt mee, dat er 315 telegrammen voor of tegen den Zomertijd wa ren ingekomen. De heer de V1 u g t wenscht niet med'e te werken aan toespitsing van de tegenstelling tusschen stad en platteland. Spr. bestrijdt het ontwerp. De heer Hoozevoet bestrijdt het ont werp. Spr. vraagt of dc minister 'n verwerping van het ontwerp zal beschouwen als een wensch tot compromis. De heer Westerdijk meent, dat de be zwaren van het platteland bij aanvaarding van het advies van de tijdscommissie onveranderd blijven. De heer Vcrhcijen hoopt, dat de Eerste Kamer niet lijdt aan nnderdaagsche koorts en dat het ontwerp bij haar geen genade zal vinden. Tijdens de invoering van den Zomer tijd hebben zich geen feilen voorgedaan. die voor afschaffing pleiten. De heer Diepenhorst verdedigt het wetsontwerp. De verwerping 'van het wet 9- vooistel zal ethisch en sociaal af te keuren zijn. De heer Wittert van Hoogland vraagt of het juist is, dat de regecring den Zomertijd eerst 5 Juni zal invoeren, als hst wetsontwerp verworpen wordt. De heer \V i b a u t constateert de verblin ding bij de tegenstanders van den Zomertijd voor de vocrdeelen daarvan. Met vrijmoedig heid zal spr. tegenstemmen Minister Ru ijs zegt, det dc regeering ge hoopt had, dat de tijdcommissic een bruikbaar compromis zou aanbieden. De regeering wil de verantwoordelijkheid daarvoor niet drogen. Er zat dus niets anders op dan rntït het onder havige voorstel te komen. De Eerste Kamer heeft het Rcgceringsvoor- siel tot afschaffing van den Zomertijd verwor pen met 51 tegen 17 stemmen, zPodat dus de Zomertijd behouden blijft cn de Regeering alsnog dc data van aanvang cn einde van den Zomertijd zal hebben vast te stellen. De heer Sïcnhuis vraagt verlof tot een inter pellatie over de in laatste weken getroffen maatregelen ten opzichte der werkverschaffing. Hierop zal worden beslist Wccnsdag na Pa- schcn. Tweede Kamer. •Aan de orde was Donderdag de wijziging der pensioenwetten De Woensdag aangehouden amendementen van Gijn worden ingetrokken, nadat de minister ze overbodig heeft verklaard. De stemming ever het ontwerp zal heden plaats hebben. Aan de orde is de interpellatie vun den heer van R a v e s t e ij n betreffende de dreigende loonsverlaging in de mijnindustrie. Spr. wijst op malaise, overproductie, lage 'oonen in de Limburgsche mijnen. Spr. wijst op bet nut van een internationaal Kolenbureau tot regeling der pr^iuctie. Spr dringt aan op een minimum loon voor mijn-arbeiders Spr. ste't een aantal vragen aan de legeering o.m. of deze niet een internationale conferentie om verder loondaling tégen le gaan, nooctig acht. Minister van S w aay kun geen onderzoek naar het mijnbedrijf toezeggen. De loonen ste ken niet onguns.ig af bij clie in het buitenland en iii andere bedrijven. Een internationale com missie kan geen piactisch nut hebben. De heer van Ra veste ij n repliceert. Spr. stelt een motie voor dat de regeering de loonsverlaging in de mijnindust rie alsnog te niet doet. De heer Vliegen ziet in de houding van den minister eer», teeken van den chaos in ons prcductie-steise.-. Door de lage loonen zijn dc mijnwerkers in t algemeen op het randje van de e.rmoede. De heer Hermans (r k) zegt dat de loo nen in mijnbedrijf tot een minimum zijn ge daald. Spr. vreest verdere loondaling :n het mijn bedrijf in het buitenland. De christelijke orga nisaties die een contract vcor een half jaar aanvaardden, deden verstandig. De loonsver laging was rooazakelijk. Spr. wil lager spoor- tarieven, goedkoopere woningen en dergelijke maatregelen vooi mijnwerkers. Spr. wil de gemeenten óoen medewerken ter verkrijging van lagere huren. Minister van Swaay dupliceert. Spr. ont raadt de motie-van Ravesteijn. Van Ravesteijn tripliceert i Over de mot'o wordt heden gestemd. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.U5, elke regel meer 1.—. Gebr. PERZINA voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 JONGEDAMES ALSOOK VOOB OAMES VAN HOOGERE LEEFTIJD, HEBBEN WIJ THANS IN UITGEBREIDE KEUZE. IN PRIJZFN VAN 45.-- 27.50 13.75 6.25 KOMT II OVER TUIGEN, HET KOST NIETS. „L'HSRO^DELLE" Langcstr. 16-18 - Amersfoort. RUITERTOERÏSME. Een sterrit naar Amersfoort. Teneinde dc leden var. den A. N. W. B. Toe ristenbond voor Nederland, die de ruitersport beoefenen, in dc gelegenheid te stellen ook eer.s te paard door v.-ar hen wellicht geheel nieuwe streken te rijden, heeft de ruitercor.x- missie van den A. N. W. B. het navolgende voorloopigc plan vastgesteld le. Er wordt een sterrit van drie dagen uit de velschillende deelen van ons land naar Amersfoort gehouden alwaar op den vierden dag 's morgens een rit door de omstreken wordt gemaakt en 's middags een demonstra tie ven alle deelnemers op een sportterrein wordt gegeven 2e. Alle deelnemers uit de plaatsen benoor- don co lijn HaarlemAmsterdam verzamelen zich in een dezer plaaisen. Alle deelnemers uit de omstreken van Lei den, Hoofddorp, Den Haag, Delft en Rotter dam verzamelen zich in een dezer plaatsen. Alle deelnemers uit het zuiden des ]ands verzamelen zich te Dordrecht, 's-Hertogen- bosch of Nijmegen. Alle deelnemers uit het midden des nuds verzamelen zich te Utrecht, Amersfoort, Hil versum, Tiel, Edc-Apeldoorn of Nunspcet. Allo deelnemers uit het oosten des lnnds verzamelen zich te Arnhem. Zutphen of De venter, terwijl die uit de Noordelijke provin ciën Zwolle of Kampen tot veTeenigingspunt kiezen. 3e. Voor iedere groep deelnemers uit dc bov envermelde plaatsen wordt tevoren een lei der eungewezen, die moet zorgen zijn groep zoodanig te laten rijden, dat tot Amersfoort minstens 105 K.M. in di-e drie dagen is afge legd, volgens een te voren door hem non de commissie op te geven weg. Is de afstond langs directcn weg niet voldoende, dan moet men, door omwegen te volgen, het aantal kilome ters volmaken, terwijl uit de meest centraal gelegen plaatsen het aantal kilometers, in drie dagtoeren, in de omstreken dier plaatsen, moet worden afgelegd. 4 e. Behah e de groepsleiders wordt voor iedere étappeplaats, wear overnacht wordt, of vanwaar telkens de toerenin de omstreken worden gereden, een of meer étappe-comman danten benoemd, voor de stolling en verzor ging der paarden en voor logies en voeding d-:r deelnemers en oppassers. Als algemeencn regel zullen hiervoor wor den aangekocht, ter plaatse goed bekende, be reden officieren resp. consuls van den A. N. W. B. Bovendien moeten op de étappepiaat- sen, bij aankomst en vertrek, aanwezig zijn een dierenarts en een hoefsmid om de conditie von paard en beslag na te gcan, teneinde te voor komen, dat er van dc krachten der paarden te veel gevergd wordt, of ongemakken ont staan door losse of 'verloren ijzers. De groepsleider is bevoegd en verplicht, op een desbetreffend advies van den dierenarts, een paard van veidsré deelname uit te sluiten. 5e. Voor een bepao'd bedrag, dat vooruit gestort moet werden, he-iTt men recht op ge meenschappelijke eenvoudige maaltijden on derweg, stalling en logies; dranken komen voor ieders privc-rek&ning, evenals het ver voer van de paarden per spoor van Amers foort naar de punten van vertrek. Intusschen zal getracht worden voor dit vervoer bij vo'.- deende deelname uitzondcringstarieven te verkrijgen. Voor logies voor oppassers zai op verzoek worden gezorgd- leder lid van den A.N.W.B., dame of heer, heeft recht op deelname, mits de aanwijzingen der leiders stipt worden nagekomen en geen paarden worden medegenomen, die door ziekte of stalondeugden, gevaarlijk voor hun omge ving zijn. Ieder deelnemer is verplicht het insigne van den A. N. W. B. te dragen op een strikje in dc kleuren van de plaats van herkomst, ivi- dors zijn aan een rozet kenbaar. 6e. Indien men, over den weg, verder komt dan een der opgegeven verzamelpunten en men dit te voren, onder opgave van de tc volgen route, heeft kenbaar gemaakt aan de commis sie, kunnen hiervoor bij de demonstratie te Amersfoort, extra souvenirs worden uitge reikt. Het voornemen bestaat, levens aan de deelnemers, die aan al de bepalingen hcbb.n volduan cn wier puurden bij dc démonstratie op den vierden dag, in goede conditie blijken te zijn, een herinneringsspeldje of -medaille aan tc bieden. De rit zal worden besloten met een lunch te Amersfoort ter gelegenheid van hi pp. wedstrij den op het sportterrein Birkhovcn aldaar. Dc Ruitercommissie von den A. N. W B. heeft door bemiddeling van de Maneges den bekenden ruiters verzocht om haar ten spoe digste te willen berichten, of men voor het deelnemen aan dezen sterrit gevoelt. Het defi nitieve programma met inschrijvingsbiljet zal in de maand Juni worden gezonden. Hun, die een circulaire wcnschen Ce ontvangen, wordt verzocht deze aan te vragen bij den secretaris der commissie, den heer G. H. Bierman, L. Vijverberg 9, 's-Gravcnhogc. GEMEENTERAAD VAN UTRECHT. In de Donderdagmiddag onder voorzitter schap van den burgemeester dr. J. P. Focke- ma Andreae gehouden gemeenteraadsvergade ring werd behandeld do voordrocht tot verhoo ging van het crediet voor den bouw von het eerste complex woningen der urbciderswoning- bouv.vcrceniging „Utrecht" met f 22.427, waardoor het wordt gebracht op een bedrag van 548.500 Hierover werd zeer breedvoerig van gedach ten gewisseld, hetgeen dc heer v. Schuilt (R. K.) betreurde daar hij het geschikte moment om over dezen woningbouw in den brcede le bciaadslagen eerst gekomen acht, wanneer het rapport der destijds door den Rood benoemde commissie znl zijn verschenen. En dit ropporl is kort na Paschen te verwacht. Tenslotte werd de voordracht aanvaard met 30 tegen 00 stemmen n.!. die van mej. v. Rooycn (R. K. en de hecren Zuidom cn Frijda (beiden Mid- denstandsunio), de Boer cn von Lier (beiden (V. B.) en Swane (N. K. P.). Vervolgens weid goedgekeurd een crcdict van 1565 om huize Rhijnauwe cn de andere aldaar gelegen gemeentelijke gebouwen van electrisch licht te voorzien. Eveneens weid na eenigc beraadslagie door den Rnnd aanvaard een crediet von 090 aan B. cn W. n.l. f 100 ten behoeve van een cursus in sprcckónderwijs cn cvcntueele andere leerkrachten der buitengewone openbare school voor leger onderwijs en 500 voor spreckon derwijs le geven aan daaraan behoefte hebber- de leerlingen der genoemde school. De Rand verleende daarna zijn goedkeuring aan een voordracht om 1920 c.A. gronde, oon de Westravenslraat te yeri.copen nan Brcdcro's bouwbedrijf deels voor 10 cn deels voor 3 de M2. cn aan een voordracht inzake de deel neming aan de werkverschaffing van provin ciewede oy> een terrein nabij Soest onder dc gemeente Zeist, waar 30 Utrochtsche werkloc- zen gedurende 3 weken werk zullen kunnen vinden. De heer Bckker (R. K.) d? daarop eer. voorstel in, waarbij de Raad B. cn W. iritnoc- digt hun besluit, vcarbij de werklieden bij den Bouw- cn Wcningendicnst, die vóór 1 Januari 1924 in dienst waren, voer en lijdelijke aan stelling in aanmerking kunnen koraën, te her zien cn dezen datum te beoalcn op I Januari 1925. Dit voorstel zal worden behandeld op een nader te bepalen dag. De heer Lambcck (S. D. A. P.) stelde daar op nan B. cn W. de volier.de vragen Is het juist, dat B. en W. d" Commissie van Advies voor de Werkloosheid hebben geadvi seerd, hu r.ColIege te odxiseeren tot inperking der steunregeling vcor uitgetrokken wcrkloo- zen Indien dit juist is, heeft dc Commissie var. Advies gevraagd advies verstrekt Zoo ja, zijn B. en W. dan berJd bedoeld advies ter kennis van den Raad tc brengen en mede te deelen in hoever hef g' raagd advies door B. ert W. wordt toegepast Vóór of op de volgendo vergadering zullen B. cn W. hierop van antwoord dienen. Tot tijdNiik leeraor in de scheikunde aan het Stedelijk Gymnasium werd tenslotte be noemd de heer F. Th. van Vocrts to Utrecht. Daarna werd de vergadering gesloten. Barneveld. Voor het milliccnfonds der A.-R. partij is in deze gemeente ongeveer 1900 bijeengebracht. N ij kerk. In de gecombineerde vergadering van H.H. Diakenen der Ned. Herv. Kerk en de Commissie van hijstand van de Van Hangest dYvoy-Stichting alhier, is voor d? afdseüng Mode-Vakschool als tweede leerkracht be noemd mej. A. Troost, gediplomeerd costu- mière te Amersfoort. KENNISGEVING. Buitengewone zitting pinciulo Staten. Pro- De Commissaris der Koningin in dn pro vin- de Utrecht schrijft aan de Provinciale Staten van dit gewest Daartoe gemftohtigd bji Koninklijk Be 'uit van 26 Maart 1925, No. 15, heb ik d- eer do Stoten dezer Provincie in buitengewone "kling bij.en tc roepen op Dinsdag, den 27sten A uil 1925, des voormicUogs te 10 uur, in de Sta tenzaal van het Provinciaal Gouvernements gebouw alhier. In die zitting hoop ik nan de erde te stellen een voorstel vnn Gedeputeerde Sinten te.t con versie cn aangaan vnn provinciale geld'.menin gen en tot waarborging van rente cn nflo ring vun cene door de N.V. „Provinciaal cn Ge meentelijk Lltrcchtsch Stoorolevcringsbedrijf" in verban met den bouw vnn de nieuwe cen trale aan het Mcrwcdekannnl tc sluiten geld- lccning. Bedoeld voorst 1 zal U binnenkort bo.oiken. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, H. Th. s*JAC03. VRIJZ. DEM. BOND. Voordracht Mr. Oud. In een openbare vergadering der nfdeeling Amersfoort vnn den Vrijzinnig Democratischen Bon d hield de heer Mr. J. P. Oud, lid van de 1 Wccdc Kumct der Staten-Genoraal, gisteravond in de Valk een voordracht over het onderwerp; „Na zeven jaren Christelijk Staatsbewind De voorzitter van bovengenoemde afdceling de heer W. C. Oosterman opende de druk be zochte bijeenkomst met een enkel woord vnn hartelijk welkom tot de aanwezigen en tol den heer Oud, waarna hij den spreker uitnoodigdo zijn rede aan le vangen. Zoouls bekend is, aldus de heer Cud, staan wij binnen enkele maanden voor de verkiezin gen voor de Tweede Kamer. Aangezien we in ons land een parlementair regeeiingsstc'lsel hebben is het wezen van onze regeering afhan kelijk von de meerderheid van de Tweede Ka mer. Een krachtige regeering kon alleen op treden, niet nis zij steunt op één purtij, doch nis zij steunt op eeh combinotie vun verschil lende partijen. Tusschen de drie partijen vun de rechterzijde is over verschillende punten verschil van meening, zoodnt deze rechtsche coalitie geen krachtige regeering kan vormen. Ook b.v. in dc Roomsch Katholieke Staatspar tij is geen eenheid Immers van deze partij kan ieder lid zijn, die Katholiek is. Het is dus geen politieke partij, doch eon godsdienstige partij. In de Roomsch-Katholieke Stootspartij treft men dun ook twee stroomingen aan, een con- servutieve richting en een meer vooruitstrevend gedeelte. Ook hier dus geen eenheid. Ook aan de linkerzijde is de reactie duidelijk naar vo ren gekomen, vooral bij den Vrijheidsbond. Toch waren alle lir.kschc partijen in 1918 even vooruitstrevend. Doch toen een paar juar later de Vrijheidsbond werd opgericht, werd die Vrij heidsbond longzamerhnnd inplaats van een li berale, ccn "conservatieve partij. De heer Oud besprak vervolgens in het kort de behandeling van de vlootwet in de i we ede Kamer in 1922. De vlootwet werd toen vóór de verkiezingen min of meer op den achtergrond gedrongen, doch terstond na dc verkiezingen van 1922 kwam de vlootwet weer opnieuw op den voorgrond. Er werd in 1922 een specin'e minister van marine aangesteld, hoewel men juist op de marine wilde bezuini gen. Het was echter noodzakelijk, zoo zeido men toen, dat er ccn aparte minister von marino werd aangesteld, want dan had men één per soon, die zich kon bezig houden met de be zuiniging op dc marine, en één voor de bezuini ging op het leger. De slotsom was, dat er ccn commissie werd samengesteld om de vlootwet te bcstudccren. Deze commissie rapporteerde, dat cr wel geen geld was, doch dat de vloot wet toch nongenomen moest worden. Toen ce vlootwet in de Kamer kwam was een ieder het er mee eens, behalve, cn dat zegt ze r veel dc Christelijk Historische mi nister vnn financiën, de heer de Geer, die met deze politiek niet kon meegaan. Dc heer do Geer werd toen losgelaten cn men kreeg als minister von financiën, den heer Colijn. De heer Colijn werd ulom toegejuicht, zelfs door de Katholieken, als de krechlmcnsch. Het is bekend dat de vlootwet is verworpen met 1 stem meer derheid. Eveneens is bekend, dat cr toen een zeer langdurige ministercrisis geweest is. Do ministers, die echter beweerd hadden bij een verwerping van de vlootwet te zullen aftreden, kwamen na enkele maanden weer terug, met uitzondering van de hecrcn Pop en de Vries. Hieruit lecren vrij dus veel, wat ons bij de n.s. verkiezingen eveneens te pas kan komen. Wil len wij ons bevrijd' zien van ccn rechtsche rc- gcerir.g, don moeten wij er voor zorgen, dot de rechterzijde in de minderheid komt. Het is ten eenenmolc uitgesloten dat wij een volmaakt linksche' regeering zullen krijgen. Daarvoor is er niet genoeg eenheid aan de lin kerzijde. De strijd gaat dan thans ook niet tus schen rechts cn links. Het goat thans om een betere en gezondere verhouding tusschen de di verse partijen. Er moet een andere groepecring komen. Daaraan kunnen vrij medewerken, door n-.edc te wérken, dat de rechterzijde geen meer derheid krijgt. In dc eerste plaats kunnen v j Lat deen door de Vrijzinnig Democratische Partij krachtig te steunen. In 1924 zeide de heer Colijn-nadrukkelijk in verband met de ontwapening, dot wij een IcgT in stand moeten houdeYi om te voldoen onn de bepalingen van de internationale conventie. Toch moest de heer Colijn de begrooting slui tend maken, hoewel hij niet mocht komen aan de defensie. Daardoor werd hij genoodzaakt zich te begeven naar andere richtingen en be zuiniging trachten tc verkrijgen b.v. door sala- risvermindcring, enz. Er is toen gezegd de ontstane vocatuie's

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1