PHILIPS LAMPEN BIOSCOOP AMICITIA De Geschiedenis ülKaiièf Ooievaar Gebr. PERZiNA F. H. Lomans „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Eerste Kinder-Bioscoop-middag van het Amersfoortsch Dagblad BINNENLAND. 1 L. KLEIN - Utrechtscfaestraat "feuilletönT le Kluizen»» van Far-End. ABOKHEidEHTSfRUS f"1 Amc~ PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van ecu Piano's 2 Vleugels van Hofleverancier van H>M. de Koningin. JAPONNEN VOOR DAMES JONGEDAMES ALSOOK VOOlf DAMES VAN HOOGERE LEEFTIJD, HEBBEN WIJ THANS IN UITGEBREIDE KEUZE, IN PRIJZFN VAN 45.-- 27.50 13.75 6.25 KOMT U OVER TUIGEN, HET KOST NIETS. „L'HB RONDËLLE" 23e Jaargang No. 236 loort 2 10. idem Uanco per pos: f 1—, per week (met gratis verrekering tegen ongelukken) 0.171». alzondeilijke nummers Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIPECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMsCHERpOORTVVAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. SI». Maandag 6 April 1925 bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dienstaanbie dingen en licidadigheids-adYCi tentiSn voor de helft der prijs. Voor handel cn, bedrijf bestaan zeer voor deel ige bepalingen voor het advcrtccren. bene circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Rechts bindt den strijd tegen do republikeinen aan. Het rijksblok der rechterpartijen heeft met algemeene stemmen het besluit genomen om met alle kracht den strijd aan te binden tegen de candidotuur-Marx. Geen condidatuur-Simons. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat de plaatsvervangende rijkspresident dr. Simons niet bekend was met het voorstel om hem als gemeenschappelijk candidaat voor het rijks presidentschap te presenteeren. Hij zal in het geheel geen candidaat zijn. Marx' candidatmsr officieel aangegeven. Berlijn, 4 April (V. D.) De drie repu- blikleinsche partijen hebben de candidatuur- Marx voor het rijkspresidentschap officieel bij den rijksverkiezingsleider aangegeven. De eenheid der republikeinen. Berlijn, 6 April. (V. D.) De partijcom missie van de democraitsche partij heeft zich gisteren uitgesproken voor de eenheidscandi- datuur van Marx. Zelfs de linkervleugeel van de soc.-dem. partij in Saksen heeft besloten een krachtige campagne te voeren voor Marx. VERDAGING VAN DEN RIJKSDAG. De rijksdag is tot 28 April op reces gegaan. EEN ERNSTIG GESCHIL IN DE METAAL NIJVERHEID. Ontslag van personeel cn stopzetting, der bedrijven waarschijnlijk. Uit Berlijn wordt dd. 4 April gemeld, dat, aangezien de kopersmeden in staking zijn ge gaan en onderhandelingen tusschen hen en de werkgevers op niets zijn irifgeloopen, de groote firma's zooals Böcsig, Schwartzkopff en de Siemenswerke voornemens zijn Maandag die afdeeiingen harer bedrijven te sluiten, welke reeds onder de staking te lijden hebben en 10.000 man te ontslaan. Ingeval het geschil niet wordt bijgelegd, kan een volkomen stop zetting der groote bedrijven in de metaalin dustrie worden tegemoet gezien, waarbij T50.000 arbeiders betrokken zullen zijn. EEN MIJNRAMP BIJ ESSEN. Essen, 4 April. (V D.) Hedenmorgen omstreeks 6 uur heeft nabij Essen een ernstige mijnramp plaats gehad, waarbij vermoedelijk twaalf veertien personen om het leven zijn gekomen. Toen vier kooien met mijnwerkers in de nieuwe schacht V afdaalden, raakte door on bekende oorzaak de electrische installatie bui ten werking en stortten de kooien naar bene den. De onderste kooi zakte in het moeras on der in de schacht weg. In deze kooi zaten on geveer veertien arbeiders. De drie andere kooien bleven op de onder ste kooi steken De zich daarin bevindende personen konden rêeds worden geborgen. Van hen zijn twee gedood en 46 gewond, onder wie zestien tot twintig ernstig. Tot nu toe is het niet gelukt de onderste kooi op te trekken. Slechs eenige der inzitten den hebben zich er uit kunnen werken. Zeer waarschijnlijk zijn de overige inzittenden ge dood. Essen, 4 April. (H. N.) Vanmiddag waren 65 gewonden erf 7 dooden uit den mijn Mat thias Stinnes boven gebracht. Eén doode kon nog niet worden geborgen. Er heerscht thans groote ongerustheid onder de mijnwerkersbe volking. Een talrijke menigte verdringt zich voor de afsluiting van de mijn en een talrijke politiemacht is noodig om de orde te hand haven. De directie van de Malhias Stinnes deelt i mede, dat het aantal bij het mijnongeluk om- gekomen mijnwerkers negen bedraagt. Eén dei lijken is nog niet gevonden. BELGIE. DE VERKIEZINGEN. Winsten der soc.-dem. Libera- ralcn cn katholieken verliezen. Brussel, 6 April. (V. D.) De verkiezingen voor de Tweede Kamer hadden in volstrekte J orde plaats. Volgens de te middernacht bekende resul taten hebben de soc.-dem. groote successen geboekt. De liberalen verliezen ongeveer 10 zetels en de katholieken 2 h 3; de commu nisten en de andere kleine dissidente partijen hadden geen enkel succes. Aftreden der regeering. Do Belgische minister-president Theunis heeft gisteravond half 12 den koning het ont slag aangeboden van alle leden der regeering. FRANKRIJK. MILLERAND SENATOR. Millerand is met gTOOte meerderheid van stemmen tot senator voor het departement van de Seine gekozen. VLIEGONGEVALLEN. Uit Parijs wordt bericht, dat bij de militaire manoeuvres twee vliegtuigen in botsing kwa men öp een hoogte van 4000 voet. Beide vlieg machines werden vernieldde bestuurdeis stortten dood ter aarde. Bij /de nachtelijke manoeuvres in de buurt von Lyon werd werd een bestuurder en een mecanicien gedood. Bij een vliegongeluk boven Cassablanca werd een bestuurder gedood en een mecanicien ernstig verwond. ENGELAND. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Uit Bathurst (Gambia) wordt d.d. 4 April gemeld, dat het slagschip Repulse met den prins van Wales aan boord, na een reis van een week aldaar is aangekomen. Hij heeft hiermede het eerste doel van zijn reis bereikt. Londen, 5 April. (V. D.). Bij zijn eer ste aankomst in Afrika werd de prins van Wales gisteren te Bathurst (Gambia) op spontane wijze ontvangen. Tijdens zijn verblijf uan wal heerschte er een enthousiaste stemming en de inboorlingen verdrongen zich juichend om zijn automobiel, toen de prins door de straten reed. De Repulse vertrok des avonds naar Sierra Leone en zal morgenavond in de vrijstad aan komen. De openbare verplichtingen, die do prins in deze kolonie zal moeten waarnemen, zullen een tweetal dagen in beslag nemen en Donderdag a.s. zal hij aan de Goudkust aan komen, alwaar vijf dagen zullen worden door gebracht. Verwacht wordt, dat de Repulse Dinsdag over een week te Lagos zal aankomen en tot 22 April in Nigeria zal blijven, waarna de reis naar Zuid-Afrika zal worden voort gezet. DE HEFFING VAN 26 PROCENT OP DEN DUITSCHEN IMPORT. Een Britsch-Duitsche over eenkomst gesloten. Londen, 4 April. (H. N. Draadloos). De onderhandelingen- tusschen de Engelsche en Duitsche regeeringen over de wijze van be taling der heffing van 26 zijn gisteren be sloten door een overeenkomst, namens de Duitsche regeering door Dr. Cumo en Von Schubert, staatssecretaris in het Duitsche minis terie van buitenlandsche zoken, en door lord d'Abernon, den Engelschen gezant te Berlijn, uit naam van de Engelsche regeering getes- kend. Volgens deze overeenkomst zal de bizondere heffing vervangen worden door de moandelijksche betaling van een bedrag ineens volgens het gemiddelde van de maandstatis'.ie- ken en de betaling zal geschieden door bedra gen in ponden sterling uit de opbrengst van het RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.03, elke regel meer 1 op Maandag 13 April (2e Paaschdag) 's Middags 2 uur in de Als Hoofdnummer: naar het Sprookje van Wilhelm Hauff Verder uitgebreid en speciaal voor kinderen geschikt 5IJPROGPAMMA Toegangskaarten f 0.40 (Begeleiders f 0.60) rechten inbegrepen, verkrijgbaar aan het Bureau van het Amersfoortsch Dagblad, Arnhemschepoortwal 21 en Maandagmiddag aan de zaal. ALBANIË. DE PRESIDENT ERNSTIG ZIEK. W e e n e n4 April. (H. N.) Uit Belgrado wordt gemeld,'dot de president der Albancc- sche republiek ernstig ziek is. EGYPTE. EEN GEWELDIGE BRAND. Tolrijko dooden. Cairo, 6 April. (V. D.) Naar schatting zijn 56 personen gedood bij een brand, die vier wijken verwoestte. Ongeveer 1300 woningen zijn een prooi der vlammen geworden. ZUID-AFRÏKA- DE OPSTAND IN ZUID-WEST-AFRIKA. Zonder bloedvergieten geëindigd. Commando's, samengesteld uit Boeren uit I alle districten ton Zuiden van Okohandyo, (ten j N. von Windhoek), zijn in het gebied der Re- j hoboth's aangekomen, waar dc stammen in opstand zijn. De commando's dienen tot ver sterking der politie. Medegedeeld wordt, dat 09 administrateur van Z-W.Afrika, Hofmoyr, den toestand behcerscht. Later wordt gemeld uit Windhoek, dat do opstund in Zuid-West-Afrika zonder bloedver gieten is onderdrukt. De Rehoboth's hebben zich onvoorwaardelijk overgegeven. Utrechtschesiraat 15 Te!. 483 Langestr. 16-18 - Amersfoort. ingevoerde. De tegenwaarde in rijksmark zal overeenkomstig het plan-Dawes natuurlijk aan de exporteurs worden gerestitueerd. De over eenkomst is goedgekeurd door den agent-gene raal voor de betalingen op rekening der schade vergoeding, de transferocommissie 'cn de com missie van herstel. EEN GEËINDIGDE STAKING. De gedeeltelijke staking in de haven van Londen, die enkele dagen geleden uitbrak, is bijgelegd. DE MIJNRAMP BIJ NEW-CASTLE. Londen, 5 April. (V. ,D.). Met het pom pen van water uit de Scotswoodschacht, nabij New-Castle,' waarin verleden week Maandag 38 menschen door het instroomende water werden bedolven, wordt geregeld voortgegaan. Officieel wordt medegedeeld, dat de water spiegel thans aanmerkelijk gedaald is. Er be staat geen hoop meer op behoud van degenen, die door de waterstorting werden bedolven. EEN VUURTOREN AFGEBRAND. De vuurturen aan den ingang van de haven van Harwich is Zaterdag door brand vernield. Door het hevige van den brand leden huizen in de omgeving schade. ITALIË. MUSSOLINI MINISTER VAN OORLOG. Mussolini is wegens het aftreden van 'gene raal Di Giorgio minister ven oorlog ad interir geworden. DE KAMER OP RECES. Na het aannemen van de begrooting van financiën en de middelenwet is de Kamer tot II Mei op recès gegaan. HET NEDERLANDSCH-BELGISCH VERDRAG. Do vervallenverklaring der verdra gen van 1839. In verband met de onder t eek cn ing van het Nederlandsch-Belgisch verdrag deelt het de partement van Buitenlandschc zaken de, dat er tegelijkertijd eene notawisseling heeft plants gehad tusschen de Nederlandsche en de Bcl- j gische regeering eenerzijds en de Britsche en Fransche regeering anderzijds, waarbij laatst genoemde twee regeeringen* na kennis te heb ben genomen van het ontwerp van bedoeld ver drag, zich bereid verklaren de op 19 April 1839 te Londen met Nederland en met België geslo ten verdragen te doen vervallen. Over de wijze, waarop dit zal.geschieden, zal tusschen de Betrokken vier Mogendheden nader overleg plaats vinden. Het vertrek von minister Hijmans. Met den trein van 9.24 is minister Hijmans, vergezeld van de heeren de Ruette en baron van Zuylen, van het Belgische ministerie van Buitenlandschc zaken uit den Haag naar Brus sel teruggekeerd. De Belgische gezant. Prins do Ligne en de leden der Belgische legatie deden hem uitgeleide. De opinio van minister van do Vijvere. De XXe Siècle heeft minister van Staat Van de Vijvere geïnterviewd, die oud-minister van economische zaken is. Hij verklaorde zich voor stander von het Nederlandsch-Belgisch verdrag en meende bij onalyseering er van dat geen enkele verrassing to vreezen is. De economi sche clausules van het verdrag regelen op do meest rationeele wijze het Schcldcregime. Wat de politieke gedeelten von het verdrag betreft, dit sanctionneert de volledige opheffing van de opgelegde neutraliteit van België cn vormt dank zij de ratificatie door de groote mogend heden de Europeesche erkenning von het nieu we statuut van België. Van de Vijvere betreurt niet, dat het ver drag- geen enkele militaire "clausule, speciaal Limburg betreffende, bevat. Nederland geeft ons hetgeen we konden hopen door te verkla ren, dat het elke invasie van zijn gebied ols een onmiddellijken cosus belli beschouwt. Wie iets beteekencn wil, moet werken, moet dienen. GOETHE. (T dooi MARGARET PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. E PONT. SO Terwijl zij nog sprak, zagen zij een "helder licht, dat één oogenblik in de donkere lucht hing, toen plotseling uiteenspatte in een ver blindenden lichtglans, die het heele land over goot en iederen weg en ieder gebouw, ieder veld, eiken boom en dijk helder verlichtte als of het klaar dag was. „Een lichtboml" gaapte Molly. „Wat een afschuwelijk ding! Ik geloof stellig" ging zij voort met een zenuwachtig gichellachje „dat ze regelrecht in de kamer kunnen kijken!" „Het komt niet te pas!' toornde Jane, met gejaagde vingers haar sjofel jak dichter om zich heen trekkend, terwijl zij zich haastig van het raam terugtrok. „Zoo midden in den nacht alles hel te verlichtenl Ik heb een gevoel alsof ik geen kleeren aan m'n lijf heb! Kom u van dat raam weg, juffrouw Het licht verdween even plotseling als het gekomen was en een geweldig dreunend geluid deed haar verschrikt zwijgen. „Dat is-wat al te dicht bij om plezierig te zijn", riep Tim met scherpen angst in zijn stem. „Ga naar beneden, jullie drieënl Hoor je?" Tegelijkertijd schreeuwde Selwyn van be neden: „Kom benedenl Dadelijk naar beneden ko- menl Gauw, Sara! Ik kom boven om Tim te halen, en Minnie wil niet alleen blijven. Gauw!" De stemmen van beide mannen klonken dringend en gebiedend, er was ongetwijfeld gevaar, cn de drie vrouwen haastten zich uit de kamer. Jane's kaars flikkerden en ging uit door den tocht, dien de plotseling geopende deur veroorzaakte en in de pikzwarte duister nis stommelden zij de trap of In de hal brandde een flauw licht en bij het schijnsel daarvan zagen zij mevrouw Selwyn zich aan haar echtgenoot vastklampend, zenuw achtig huilen en snikken. In een oogenblik had Sara Dick's plaats ingenomen en haar sterke jonge armen om de sidderende vrouw heen geslagen. „Gaat u maar!" fluisterde zij hem toe. „En haal Tim naar benedenl" Hij knikte en maakte zich met zacht geweld los van zijn vrouw, die zijn arm als in een schroef omkneld hield. Onmiddellijk begon zij met hooge, gillende stem te jammeren: „Neen! Dick, Dick, laat me niet alleen Di cl'I" En toen kwam het uit de luchf daarboven, waar Haat loerde geluidloos viel het, meedoogcnloos door de duisternis van den nacht, en het spatte uiteen met donderend gekraak tegen een hoek van het huis. Een vreeselijke slag, een knal, een chaos van onbegrijpelijke geluiden. Het scheen alsof de heele wereld in stukken was gespat en in de ruimte ging vallen; toen kwam het geluid van het ineenstorten van muren en balken; wolken van gruis en kalk vermengden zich met den rook van ontplofte bomstoffen. Sara voelde, dot zij met groote kracht door de hall geslingerd werd, daarna was alles één groote duisternis en wist zij niets meer. HOOFDSTUK XXXVI. „Van een plotselingen dood - „Soral Saral Om Godswil, open je oogenl" Door het zwarte gordijn, dat» plotseling de buitenwereld voor Sara's bewustzijn had afge sloten, drong deze angstkreettot haar door en zij opende gehoorzaam de oogen en keek recht in het gelaat van Garth, die zich over haar heen boog doodsbleek bij het geel achtig schijnsel van de stormlamp, die hij in de hand had. „Ben je gekwetst?" klonk weer zijn stem, scherp van hevigen angst. ^Zij ging overeind zitten, en haalde met moeite adem. „Neen", zei ze, alsof zij er zelf verbaasd over was. „Ik heb niets, nergens." Met Garth's hulp slaagde zij erin op de been te komen en rechtop te gaan slaan welis waar wat beverig, maar het ging toch zonder ol te groote moeite. Zij lachte flauwtjes, wat hulpeloos. „Ik geloof ik denk, dot ik alleen maar geen adem heb kunnen krijgen," zei ze. Toen kwam langzamerhand het gebeurde haar weer voor den geest en ze vroeg gejaagd „De an- dcien Is er iemand gewond O Garth I Er is toch niet iemand dcod en „Neen niemand. Goddank I" Haastig stelde I hij haar gerust. Hij sloeg zijn arm om haar heen en een oogenblik rustten hun lippen op elkaar in zwijgende, hai tstochteiijke dankbaar heid. „Maar jij hoe kwam je hier" vroeg zij, zich losmokend. „Je je was tochniet hier Haar wenkbrauwen trokken zich samen, terwijl zij trachtte zich te herinneren, wat er vóór dien bomaanval gebeurd was. „Wij wij waren juist noor bed gegaan". „Ik at bij de Herricks. De aanval begon juist toen ik op weg naar huis was en dus reden Judson en ik rechtstreeks hier binnen inplaats von naar huis te gaan Sara drukte hem de hand. „God zegen je, lieveling I" fluisterde zij snel. Toen kwam plotseling haar volle herinnerings vermogen terug „Tim Is Tim veilig „Tim vroeg hij op scherpen toon. „Hij was boven. Waar is dokter Dick Heeft hij „Ik ben vlok bij," klonk Selwyn's stem van uit een donker© holte, die eenmaal de dcu{ von de studeerkamer was geweest. „Kom maar hierheen, %maar stap voorzichtig. De grond ligt vol puin." Garth loodste Sara voorzichtig over de puinhoopen heen en zoo kwamen zij bij de kleine groep, die samengedrongen stond in de deurloozc studeerkamer. „Voorzichtig voor mijn armwaarschuwde Selwyn, toen zij dichterhij kwamen. „Hij is ge broken, verdraaid nog toe I" Hij scheen voor het oogenblik de pijn tc vergeten. Intusschen was mevro.uw Selwyn, toen zij j bemerkte, dat zij geen lichamelijk letsel had gekregen, een afschuwelijk vervelend gejammer begonnen, afgewisseld door kregelige beschul digingen tegen een regeering, die zoo schande lijk zorgeloos kon zijn te dulden, dat zij in haar eigen huis gebombardeerd werd. Jone Crab had een kaars gevonden, licht gemaakt, de kaars zoo door middel van een druppel vet op de tofel vastgezet en deed nu ollo moeit® haar te kalmeeren. Eindelijk liet Selwyn's engelengeduld hem in den steek. „O Minnie, houd nu eens op met dot gejam mer riep hij met krachtige stem. „Het zou wèl zoo geschikt zijn als je op je knieën dankte, dot we behouden zijn inplqots van zoo te jeremieeren I" Haastig wendde hij zich tot Garth, die het schijnsel van zijn lantaarn naar verschillende kanten richtte om te zien, wat er voor schade aangericht was. „Kijk eefts, de jonge Durward ligt boven. We moeten hem naar beneden halen." „Waar slaapt hij Eén kont van het huis ingestort". „Hij is niet oan dien kont, GoddankI Maar het moeilijke van het geval is, dat hij lcelijk ge kwetst is. En in ieder geval is hij volkomen hulpeloos. Ik wou juist naar boven gaan om hem te halen, toen die vervloekte bom neer kwam." Garth was de hall reeds in en deed een dave rend geroep door het huis weerklinken. Onmid dellijk klonk Tim's antwoord. „Alles in orde I Kon me niet verroeren!"!" Weer galmde Garth's stem naar boven „Houd je taai I We zijn dodelijk bij je!" Hij wendde zich tot Selwyn en zei „Ik ga naar boven. Jij kunt niets doen met die gebroken arm van je". „Ik kon helpen", hield Dick dapper vol, Garth schudde het hoofd. „Neen. Wanneer je struikelde in de herrie, d*e het daar zal zijn, zou ik twee invaliden voor mijn rekening hebben inplaats van één. Blijf jij hier en zorg voor de vrouwen en laten ze een van allen je arm tijdelijk spalken." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1