Onze Kinderbioscoep Een lees! voer Uwe kinderen Koopt tijdig plaatskaarten „DE EEMLANDER" BINNENLAND. P. HIEROP, Langsstr. 90.TeL 288 23e Jaargang No. 239 C.1» U „I ABöllMïSPRIIS f",7r Amcn" ioort Z.1Q, idem li an co per post f 3.per week (met cratis verrekerng legen ongelukken) f 0.\7b. alaondeilijkc nummers CjO5. Spft Iff* I Cl&ECTSUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAU 2 A. POSTBEKENINO 47B10. TEL IHT SI». Donderdag 9 April 1925 PRIJS DER ABVEIIEKI1EH - bewijsnummer, elke regel meer 0.25, d'cnstaanb c- dingcn en Licldadighcids-adve tenticn eoor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bc-taan icci vooidcchgc bcpalinccn voor liet advcrieeicn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, vrordt op aanvraag toegezonden. EERSTE BLAD. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Hindenburg aanvaardt de can- didatuur. B e r 1 ij n, 8 April (H. N.) Hindenburg heeft de hem door het rijksblok aangeboden candidatuur voor het rijkspresidentschap aan vaard. In de beslissende zitting van het rijks- blok heeft Jarres verzocht om niet langer can- didaat te zijn, teneinde een breederen grond slag voor d everkiezingen te krijgen. Aangezien de Beiersche volkspartij, do economische par tij, de Beiersche boerenbond en de Duitsch- Hannoverenen zich reeds voor een candidatuur van Hindenburg hadden verklaard, besloot daarop het rijksblok Hindenburg candidaat te stellen. Hoe hoi rechtschc blok Hinden- burg aanprijst. De onnbeveling van het rijksblok voor de tweede stemming voor het rijkspresidentschap begint met Jarres te bedanken namens de mïl- licencn die achter hem slnon. Daarop 'gaaf het stuk voort Den 26en zal de tweede stemming 'gehouden worden. Op dien dag de zege te bevechten voer de vader andsche gemeenschopsgedcchte is het deel van alle goede Duitschers, die het vader land boven hun partij stellen In de lijn van deze gedachte hebben de Beiersche volkspartij, de Beiersche boerenbond en de Duitsche Han- noverianen besloten zich op Hindenburg a's gemeenschappe'ijk candMBat met de iot dusvei in het rijksblok aaneengesloten partijen te ver eenigen. Op aanstichten van dr. Jarres heeft het aldus versterkte front van het rijksblok besloten het Duitsche volk voor het ambt van rijkspresident den man voor te sHicn, wiens naam overal ge'dt ols het programma van Duitschcn aard, trcuw, krecht en standvastig heid gpp.eraal-veldmnarschaik von Hinden burg. Hindenburg heeft zich als de getrouwe Eckehard van het Duitsche volk niet aan de zen oproep onttrokken, maar zich bereid ver klaard in nimmer falende plichtsvervulling zich de gToote opoffering van deze candidatuur t'? getroosten. Wij beschouwen het ols den nu- tuui lijken plicht van alle Duitschers in stad en land, zonder onderscheid yan stand cn ge'oof, al hun kracht en toewijding voor onzen Hin denburg fc-r beschikking le stellen. Hindenburg was onze leider in een grootschen en moeilijken tijd. Gij hebt hem gevolgd en liefgehad en hij heeft u niet verlaten. Strijdt ook thans voor hem, nu de oude leider zich getrouw weer non uw hoofd wil stellen om zijn vaderland te die nen in den tijd van vrede en herstel. Onze leu ze luidt derhalve „Met Hindenburg ter over winning I Voor de eenheid a'ler Duitschers, voor den christelijkengeest en socialen voor uitgang. Voor de grootheid en vrijheid van het vaderlönd. Hindenburg, dc redder uit de tweedracht I" Een enthousiaste persuiting. De Bayerische Staatszeitung schrijft naar aanleiding van Hindenburg's aanvaarden van de candrdatuuT Mef dit besluit is de vaste en onontwarbare knoop van dwalingen en verwarringen der laat ste dagen doorgehakt. De onderhandelingen te Berlijn zijn zoo geëindigd, dat iedereen het resultaat moet toejuichen. Hindenburg is de candidaat voor den hoogsten post, dien het Duitsche vclk volgens de grondwet van Wei- mor te vergeven heeft. Het lijkt wel, dat de grijze Duitsche leider uit den -groeten oorlog voor het Duitsche volk opnieuw het symbool is op den dag, nu het erom gaat een uitweg te vinden uit de politieke verwikkelingen van het oogenblik. DE REIS VAN EX-KROONPRINSES CECILIE. De vroegere kroonprinses Cecilie is op haar reis naar Teneriffe met haar kinderen te Vigo aangekomen. Zij is door den koning van Spanje uitgenoodigd op haar terugreis Madrid te be zoeken. DE BEWAPENING VAN DUITSCHLAND. Chamberlain in het Lagerhuis over het rapport der controle-commis sie en dc kwestie der Kculschc Antwoordende op een vraag in het Lagerhuis zei de minister von buitenlondsrhe zaken, dat het rapport van de geallieerde militaire com missie over de o 'twapèning van Duitschland nog niet voltooi was. Het spreekt volgens hem vanzelf, dat het niet mogelijk is, voordat dit rapport de geallieerde regeeringen bereikt heeft, le zeggen tot welke actie men zcu ber sluiten. Antwoordende op een andore vr -.eg weerleg de Chamberlain d e veronderstelling, dot do kwestie van de ont' uirrang van de Keulsche zóne samengekoppeld zou zijn aan die van do onderhandelingen over het vijf-mogendheden- verdrag. Hij voegde eraan toe, dat over het ge heel de zaken een bevredigenden loop lv11 n genomen en dat „met geduld en goeden wil aan alle kanten wij toch nog kunnnen komen tot een oplossing vcor onze moeilijkheden." STAKING VAN BOUWVAKARBEIDERS. Het Berl. Tagebl. verneemt uit Hamburg, dat de bouwvakarbeiders in hot district Groot- Hamburg, Cuxhaven, Sleeswijk-Holstein en Lübeck wegens loongeschiücn in 'laking zijn gegaan, zonder rekening te houden met de arbitrale uitspraak van den rijksminister van arbeid. EEN NAKLANK VAN HET SPOORWEG ONGELUK BIJ HERNE. In het proces naar aanleiding van het spoor wegongeluk ben Hcrne heeft de juryrechtbank aldaar den beklaagden machinist vrijgesproken. EEN NIEUW ONGELUK BIJ MILITAIRE OEFENINGEN. Bij ccn oefening te Giessen met het werpen van scherpe handgranaten is een ongeluk ge beurd een granaut ontplofte te vroegvijf soldaten weiden gewond, van wie drie zwaar. Eén dezer is reeds overleden. HET ONGELUK OP DE WEZER Berlijn, 8 April. (V. D.) Tot Woensdag werden uit de Wezer van de 80 bij een veld dienstoefening verdronken rijksweersoldnten reeds 49 lijken geborgen. Door den wasscndcn stroom wordt het bergingswerk voortdurend bemoeilijkt. DE NEKKRAMP-EPIDEMIE BIJ SAARLOUIS. B c r 1 ij n, 8 April. (H. N.) Te Schwalbach bij Saorlouis is een meningitis-epidemie uitge broken, zoodot de scholen gesloten moesten worden. Tot nu toe zijn er 3 gevullen -met doodelijkcn afloop. BELGIE. DE VERKIEZINGEN. In de nieuwe Kamer hebben 79 socialisten cn 78 Katho lieken zitting. Uit Brussel wordt d.d. 8 April aan de Tel. gemeld Eindelijk kan men precies dc samen stelling van de nieuwe Kamer en den nieuwen Senaat vaststellen. Sommige afgevaardigden zijn moeilijk bij bepaalde partijen onder te brengen, maar men kan thans zeggen, dal dc socialisten in de Kamer de '.alrijkjste groep zul len vormen De Kamer zal bevatten 79 socia listen tegen 08 in de ontbonden Kamereen winst dus van II zetels. Voorts 78 Katholieken tegen 80 in de vorige Kamer; dus een verlies van 2 zetels. Verder 22 liberalen in plaats van 33; een verlies dus van 1! zetels. Voorts tweo communisten; een*winst dus van 2 zetels. Ein delijk G extremistische Flaminganten in plaats von 4 een winst, dus van 2 zetels. In den Senaat ziin gekozen 71 Katholieken in plants van 73 Voorts 23 liberalen, in plaats van 26. Verder 59 socialisten in plaats van 52. In deze getallen zijn begrepen de sena toren, die we'drn door de provinciale Staten zullen worden aangewezenmaar aangezien men de samenstelling von de Provinciale Staten kent, kan men reeds thans de samenstelling van den nieuwen Senaat nagaan. Zooals we reeds, gezegd hebben, heeft geen enkele partij in hel par'ement de absolute meer derheid behaald. Logisch gesproken moet men aan Vandervelde, den leider der socialistische partij, de taak tot het vormen van een nieuw ministerie toevertrouwen^ Een winst van II ze tels onder het stelsel van evenredige vertegen woordiging betcekent ontegenzeggelijk een stembus-succes. Gevraagd of hij een opdracht tot kabinetsformatie zou aanvaarden, zeide Vandervelde, dat het de taak is van een con gres der socialistische partij, een beslissing t? nemen over de aan te nemen houding. In som* mige socialistisch0 kringen bepleit men de vor ming van een ministerie uit de drie partijen, maar reeds thans schijnt het zeker, dat de libe ralen in zulk een combinatie niet zullen mee gaan, aangezien zij verslagen zijn Zij zijn alge meen van oordeel, dot zij in de oppositie moe ten goen. De Katholieke partij bevindt zich in een moeilijke positie zij zal een ai wachtend» houding aannemen. Indien Vandervelde de sumenstelling van een ministerie zou aannemen, zou Kij daarin Chris ten-democraten of Flnmir.ganische elementen moeten opnemen. Ook bestaat nog, zij in geringe mate, de mo gelijkheid van een zakenkabinet. Gelijk mén ziet, is de toestond uiterst gecom pliceerd. Een socialistisch ministerie zou geen essentieelc wijziging brengen in de buitenland- sche politiek van België. Vandervelde heeft op dit gebied dikwijls de politiek van Theunis, Jaspar en Hymans goedgekeurd. Hij beziet bet probleem der veiligheid met dezelfde belang stelling als het oude ministerie en hecht do grootste waarde aan de garantie van de zijde van Engeland. Misschien zou een socialistisch gouvernement een zekere verzachting van de militaire bezetting aan den Rijn brengen, maar zulke veronderstellingen zijn ten slotte prae- matuur. De voornaamste zorg van de regeering van morgen zal van financicelcn aard zijn. In dit opzicht verandert niets. FRANKRIJK. DE DREIGENDE POLITIEKE CPJSIS. Een twijfelachtige motie van vertrouwen. Een buitenge wone ministerraad bijeengeroe pen. Dc Senaat heeft gisteren de begroeiing van onderwijs behandeld. Hcrriot stelde de kwestie van vertrouwen, toen hij verzocht enkele ere- dicten, die voor de commissie voor financiën waren verminderd, te verhoog,cn. Hij verkreeg een votum van vertrouwen mei 142 tegen 140 stemmen. Naderhand bleek evenwel, dat twee senatoren tegen hadden willen stemmen en niet tot de voorstemmers wenschtcn te worden ge rekend. Hcrriot heeft, na te hebben vernomen, dat deze twee senatoren hun stem hadden gerecti ficeerd de in de vergadering meegedeelde uitslag (142 legen T40) geldt echter als officieel tegen half TO een buitengewor.cn kabinets raad bijeengeroepen. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 8.U5. elke regel meer 1.— Maandagmiddag tweo uur geven wij onzo oersto kinderbioscoopvoorstelling In Amicitia; leest in dit nummer den inhoud van het hoofdnummer: „Kalief Ooievaar." Schenkt Uwe kinderen in do vacantic het genoegen deze voorstelling bij te wonen. Het zal vol worden in Amicitia, denkt U cr dus aan: voor hot uitverkocht is. U kunt zc krijgen aan ons bureau Arnhcmschepoortwal 2a, en in het sigarenma gazijn ten Hovs, voor kindoren £0 cent, geleiders GO cent, all3 rechten inbegrepen. vriendjes cn logé's mogen dus ook komen. In het si garenmagazijn ten Hove, Langestraat, hoek Varkens- markt zijn do foto's van het hoofdnummer te be- K.V zlchtigcn. "Sap B Munten uit door edele icon, voorname stijl en Elas^ischen Speelaard Hoofdveri. L. Klein Uïrechtschestraat Zooals steeds is ook nu de sorlcering Voorjaarshoeden en Confectie zeer groot on daarom noodigen wij U tor bezichtiging daa-lan uil, zonder conige verplichting Uwerzijds Ba „L'NIRONDELLE" EEJ 16-18 Longcstr. - Amersfoort. CompSete KauSton-inricSvlircgen 66SB8H8I Lage prijzen tmmm Hcrriot confereert met de socialisten. De socialisten Auriol, Renaudel, Paul Bon- qour en Blum hebben gisteren om 9 uur met Hen iot geconfereerd. De kabinetsraad is om 9 uur 40 begonnen. De regeering zet hoor arbeid voort. Uit het communiqué, uitgegeven na afloop van den kabinetsraad, blijkt, dat dc regeering -haar politieleen en firiaficieelen arbeid voortzet. Dc nieuwe tekst van De Mon- zie's voorstellen. Morgen bespreking in de Keener. In de Kamercommissie voor financiën heeft Violette, de rapporteur, voorgesteld, dat de commissie-leden zelf een nieuwen tekst zouden opstellen, uitgaande van het ontwerp van De Monzic en rekening houdende met de critiek, in de commissie uitgesproken. Hij verklaarde, dat hij meende iri staat te zijn een terrein van overeenstemming te vinden tusschen de ver schillende stroomingen in dc commissie en een nieuwen tekst op te stellen, dio óan vandaag om 3 uur in de commissie als grondslag voor de bespreking zou worden ingediend. De com missie heeft zich hiermee vereenigd. De Kamer heeft de bespreking van het ontwerp op morgen gesteld. ENGELAND. DE REIS VAN DEN' HERTOG VAN yORK. De hertog en hertogin van York, die, gelijk wij meldden, te Khartoem zijn oongekomen, hebben aldaar hun intrek genomen in het paleis van den gouverneur. Zij gnven gister avond een groot tuinfeest, waar zij alle voor name personen ontvingen. ENGELAND EN DE ONTWAPENING. Chamberlain verklaard,gister in hot La gerhuis, in antwoord op een vraag, dat hij geen inlichtinge'n had gekregen omtrent het bijeen roepen van een nieuwe ontwapeningsconferen tie door den president van de Ver. Staten. Antwoordende on >ag zei minister Da vison, dot de regeering gaarne zou medewer ken met de andere groote mogendheden tot r n verdere vermindering van de bewapening ter zee. DE HEFFING OP DEN DUITSCHEN INVOER. De wijziging der Recovery Act. Ingevolge het feit, dat zoowel Lager- als Iiocgerhuis Dinsdag een resolutie hebben aan genomen, waarbij dc invordering von de repa- ralie-heffing door de Britschc douane op grond van dc nieuwe overeenkomst met de Duit sche regeering wordt opgeheven, werd giste ren oen koninklijk besluit cfgekondigd, waar bij deze resolutie ten uitvoer wordt gelegd. Dc invordering der heffing zal gestaakt worden in den nacht von 9 op 10 'April. DE AANSTAANDE PAASCHDAGEN. Oen algemcenc uittocht. Londen, 8 April. (V D) De „exodus" uit Londen in verband met de Paaschdagen is thans begonnen. Allerwegen worden reisbiljet ten naar het vasteland genomen cn er zullen ongetwijfeld meer tochtjes naar Frankrijk, Bel gië en Zwitserland gemaakt worden don voriee jaren. Het is voorts vermeldenswaard, dat tal van scholen en andere onderwijsinrichtingen plannen hebben tot het organisccren van uit stapjes voor hun leerlingen. De spoorwegen verlcenen reductie voor deze doeleinden en on getwijfeld zal een ongewoon groot aantal jon gens en meisjes in drzc Panschvacantie een en ander medemaken von het leven in andere lan den'en een bezoek brengen aan verschillende buitcnlandsche hoofdsteden. Onder de ministers, die zich buitenslands zullen begeven, bevindt zich Samuel, de parle mentaire secretaris van het departement voor overzeeschen hendel, die verantwoordelijk is voor do Britsche rijkstentoonstelüng te Wem bley. Hij stelt zich voor zijn vocantie te beste den aan het bezoeken van verschillende ten toonstellingen op het vasteland, waarin hij of ficieel geïnteresseerd is. Hij zal o.m. een be zoek brengen aan Parijs en Milaan. ZWEDEN. STAKING VAN ZEELIEDEN. Zeven duizend personen erbij betrokken. Stockholm, 8 April. (V. D.) Aangezien geen overeenstemming bereikt kon worden tus schen de federatie van Zweedsche scheep "••Te- naren en de vakvereeniging van stokers en zee lieden is de staking geproclameerd met ingang van heden of bij aankomst in de haven. Dit con flict zal ongeveer 7000 arbeiders omvatten. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Een gunstige keer voor de Spanjaarden Volgens berichten uit Madrid heeft Primo' de Rivera voor zijn terugkeer naar Madrid de protectoroatslroc-pen te Melilln geïnspecteerd Sommige tro^penafdeelingen worden naar Spanje teruggezonden, hetgeen ols een bewijs van een verbeterden toestand beschouwd wordt. Sinds de bezetting van Alcazar Seguir zou den elf afdeelingen van vijandelijke stammen naar de Spanjaarden zijn overgeloopen. RUSLAND. PATRIARCH TICHOM. f Oud-patriarch Tichon is volgens een bericht uit Moskou plotseling aan hartverlamming overleden. De Tel. meldt nog omtrent zijn dood: Tichon, de eertijds zoo populaire metropoliet van Moskou, is in den ouderdom van ruim 60 jaren heengegaan. Als hoofd der Russische orthodoxe kerk genoot hij een groot aanzien cn zijn gezag legde gewicht in de schaal. Totdat hij in 1922 door dc sovjet-autoriteiten in staat van beschuldiging werd gesteld wegens het ver bergen van kostbaarheden in een klooster. Te voren had hij ernstig, in waardige bewoordin gen, geprotesteerd tegen de confiscatie dor ker kelijke schatten door de sovjetregeering. Tevens werd een onderzoek ingesteld naar zijn optre den tijdens de kerkvergaderingen in 1917 en 1918 cn in het algemeen nnnr zijn houding tegenover de „Witten" tijdens den brugcroorlog. In 1917 zou Tichon n.l. de kerkvergadering openlijk hebben aangespoord tot verzet tegen de decreten der sovjet-autoriteiten. Na zijn ver heffing tot patriarch zou hij in een boodschap tot dc gcloovigen de bolsjewiki roovers cn moordenaars genoemd hebben. Ook stelde men hem aansprakelijk voor dc bloedige botsingen, die voorvielen tusschen de sovjet-dienaren, be lust met de confiscotie der kerkschatten, cn leden dei Russische kerk te Moskou, Petrogrnd cn elders Resumccrendc noemde men hem den onverzocnlijksten vijand van het nieuwe régime. In Mei 1923 werd Tichon van zijn rang vcr- ollen verklaard. Sindsdien woonde hij eenzaam in twee bescheiden vertrekken in het Donskoi- kloostcr bij Moskou. Velen bleven hem evenwel trouw cn zijn populariteit in Rusland vermin derde zeker niet. Vandaar dat de autoriteiten het in 1924 gewenscht achtten strenge maat regelen aon tc kondigen tegen zijn aanhangers. Neg dit jaar verklnarde Tichon, volgens een bericht in d«* Izwestija, dat hij noch met bin nen- noch mot buitcnlandsche tcgen-rcvolution- noiren in verbond stond en dat hij slechts rust en eenzaamheid wcnschtc. TURKIJE. DE OPSTAND DER KOERDEN. Dc ernstige omvang der rebellie. Blijkens ccn bericht uit Constantinopel heeft in de nationale vergadering Ismet pasja toegegeven, dat de Koerdische opstand ernstiger is dan uit de berichten in de blodep is geble ken. Dc toestand kwam hem ernstiger voor cn dc opstond scheen een voel grooteren omvang te zullen nnnnemen, maar de troepen hebben de rebellen gedwongen dc groote centra te ver laten cn htm toevlucht te zoeken in de bergen. Het was noodzakelijk gebleken de volledige mo bilisatie te gelasten, aangezien de Koerden hun organisatie behouden hebben en den strijd voortzetten PALESTINA. HET BEZOEK VAN LORD BALFOUR. Arabieren molestecrcn Joden. Gemeld wordt uit Tiberias, dat tweehonderd vijftig Samnritnanschc Joden, die op weg waren naar Jeruzalem, door Arabieren werden» gestecnigd, toen zij Nabloes passeerden. Er ontstond een vechtpartij, waarbij negen perso nen werden gewond. CHINA. - DE EX-KEIZER NAAR AMERIKA Draadloos wordt gemeld, dat de vroegcro Chineesche kciezr, die thans te Tientsin ver blijft, aan de regeering der Ver. Staten heeft gevraagd, of zij toestaat, dat hij voor studie doeleinden naar de Vereenigde Staten komt. Do regeering liet weten, dat zij doartegen geen be zwaar heeft. DE GEVANGENNEMING VAN BRJEDÉE. Zijn uitlevering gelast. Men seint ons uit Londen De politierechter in Bowstreet heeft heden de uitlevering ven Bridée aan Nederland bevo len. Nader wordt aon het Hbld. uit Londen ge meld, dat Brióé, na de uitspraak van den poli tierechter verklaarde niet te begrijpen, waar mede hij een dergelijk vonnis had verdiend, door andere personen door de bewuste docu menten veel meer worden gecompromitteerd dan hij. De politierechter antwoordde, dat er voldoende redenen voor zijn uitlevering oan- wezig waren. Briedé heeft twee weken tijd om tegen deze uitspraak in hcoger beroep te gaan. SCHEEPSRAMP. Een aanvaring in de Wielingen. Vermoedelijk zes dooden. Men seint ons uit Vljssingen Hedenmorgen omstreeks 4 uur is in de Wie lingen na een botsing mef een Engelsch stoom schip een Nederlondsch stoomschip, waarvan dc naam nog onbekend is, gezonken. Vermoe delijk zijn zes leden van de 27-koppen teüendo bemanning verdronken. Nader seint men ens Hedenmorgen omstreeks 4 uur heeft in dc Wielingen een botsing plants gehad tusschen het Ncdcrlandschc stoomschip Jonge Catharina an de ceederij Anton van Hoboken te Rottcr- dom, groot 2753 ton en tusschen het Engcl- sche stcomscliip Clanmcnroe. De Jonge Catharina werd door het Engelsche stoomschip midscheeps geraakt en dwars door midden ge en. Van de bemanning die, voor zoover be kend, uit 27 leden bestond, zijn 21 man gered cn aan wol ^eracht Verder zijn te Vlissingen aangebracht 5 lijken en één ernstig gewonde die hedenmorgen stervende was. Het Engelsche stoomschip Oanmonroe komende van Duin kerken en bestemd vcor Antwerpen heeft geen belangrijke schade 'gekregen. De Jonge Catha rina kwam van Antwerpen en was geladen met stukgoed voer Barcelona.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1