NewEdisonPhonograph lew Eisen Phonograph. debr. mui mim\m „DE EEMLANDER" ytreehtscfiestraat 44 Amersfoort Langestraat 43 - Telefoon 852 1B0KHEMENTSPRIJS 5 T' Amm EERSTE BLAD. BUITENLAND. Siroohoeden vernis in alle kleuren Strobsrs voor hei wasschen van siroohoeden Langestraat 23 - A. VAN OE WEG - Amersfoort Fianohandel L KLEIN - Piano's !Hlo3?dtrarl, L. It 9 e i n Otrechischestraa POLSHORLOGES voer Barnes en Heeren Snoezige Japonnetjes 23e Jaargang No. 245 loort 1 210, idem liznco per post f 1 per week (mei gratis verrekering togen ongelukken) 0.17*, ai zonder lij kc nummers 1 CJ)5. ••00000 AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING W°. 47910. TEL. INT. 81*. Zaterdag 18 April 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve.tentiEn roor de heüt der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen voor het advertccxen. bene circulaire, bevattende de voor waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. De candidaluur-Hindenburg. Uit Berlijn wordt d.d. 16 April aan de N. R. C. gemeld Generaal-veldmaarschaik von Hindenburg is heden na een kort verblijf in de provincie naar Hannover teruggekeerd. Hij zal, aldus de bij zondere correspondent van de Duitsch-natio- nale Tag, in de eerstvolgende dagen een reeks van belangrijke politieke besprekingen voeren. De veldmaarschalk is van plan op zijn Paasch- proclamatie geen nadere proclamatie te laten volgen. Hij is van meening, dat hij in zijn op roep zijn opvattingen duidelijk genoeg heeft omschreven. Uit tal van steden heeft hij uit- noodigingen ontvangen om daar een „verkie- zingsbezoek" af te leggen, maar hij heeft al deze uitneodigingen van de hand gewezen m~t de eenvoudige motiveering, dot men hem Duitschland voldoende kent. Hij heeft het niet nooclig, zoonis Marx, door het land te trekken. Hij zal TIannover eerst na de verkiezingen weer verlaten. Met dc verschillende tot de coa litie van rechts behoorende partijen onderhan delt hij niet afzonderlijk. Hij voert alleen be sprekingen met de commissi?-Loebell, die al deze partijen vertegenwoordigt Zaterdag wil hij in zijn villa een vertegen woordiging van de nationalistische arbeiders ontvangen. Zondagavond vindt in een hotel een groote receptie plaats, waar Hindenburg de vertegenwoordigers van de bij de coalitie van rechts aangesloten organisaties en de vertegen woordigers van de pers zal ontvangen. Voor deze receptie zijn uitnoodigingen aan personen uit alle streken van het rijk verzonden. Hinden burg zal daar een lange rede houden om zijn programma te ontwikkelen. De B. Z. am Mittag heeft een correspondent naar Hannover gestuurd. Men merkt, aldus deze correspondent, in de stad weinig van de aanstaande verkiezinggeen affiches, geen vlaggen, geen optochten. De straat, waaraan de villa van Hindenburg is gelegen, is verloten De villa is een prachtig groot gebouw met een mooien tuin en een groote garage, hetgeen door de stad Hannover ter beschikking van don veldmaarschalk is gesteld. Op het naambordje staan de namen von Beneckendorff en von Hindenburg. Alle ramen zijn gesloten, alle gordijnen gezakt. Niemand wordt in het huis toegelaten, zelfs niet de brievenbesteller Hin denburg heeft een postbus en een huisknecht haalt zijn corespondentie af. Vroeger wandelden de burgers van Hannover nogal eens voorbij de villa, in de hoop van den overwinnaar van Tannenberg te kunnen be groeten. May de deur en de vensters bleven maanden en jaren lang gesloten en Hindenburg kreeg men nimmer te zien. Zes jaar lang woont Hindenburg nu al in deze stad, wier ecreburger hij is. Hij heeft zich nooit met de gemeentelijke zaken bemoeid en leeft volkomen teruggetrokken, zoodat hij voor de meeste burgers een vreemdeling is. Af en toe kan men hem 's ochtends vroeg ontmoeten, als hij in ht park van Eilenriede een wandeling gaat maken. Nooit gaat hij naar d n schouw burg of naar een concert en zelfs als de natio nalistische jeugd te zijner eere een fakkel optocht houdt, laat hij zich niet zien. Een heel enkele maal is hij enkele minuten op een stu dentenfeest geweest. Toen Jarres op zijn propagandareis te Han nover was, werd hij door Hindenburg niet ont vangen. Deze woonde ook het diner, dat ter eere van den burgemeester van Duisburg werd gegeven, niet bijwegens ziekte liet hij zich verontschuldigen. De veldmaarschalk gaat vrij wel met niemand om, noch met de adellijke families, noch met de militaire autoriteiten der stad. Zijn aangelegenheden werden tot voor enke len tijd geregeld door zijn adjudant, kapitein von Kuegelgen, en door zijn schoonzoon, een majoor bij de rijksweerbearheidL Deze schijnt, naar men te Hannover beweert, buitengewoon eerzuchtig te zijn. Bij de onderhandelingen, die gevoerd zijn voordat Hindenburg de hem aan geboden candidatuur aanvaardde, schijnt hij een groote rol te hebben gespeeld. Toen de eerste gedelegeerden van de Duitsch-nationale partij te Hannover verschenen en Hindenburg trachtten te bewegen de candidatuur te aan vaarden, verklaarde de veldmaarschalk aan een buurman er niét aan te denken de Candida tuur aan te nemen. Zijn schoonzoon schijnt echter ean de gedelgeerden te hebben verzekerd, dat hij hoopte, met behulp van zijn vrouw, zijn schoonvader te kunnen bewegen, toch nog op zijn besluit terug te komen. Het zou de doch ter geweest zijn, die ten slotte haar. vader heeft genoopt toch nog aan den politieken strijd deel te nemen. Marx bepleit in een rede de aan sluiting von Oostenrijk bij Duitsch land. In het sportpaleis te Berlijn, dat stampvol was, hepft Marx, de condidaat voor het pre sidentschap van de republiek, gisteren ge sproken over de wegen en het doel der Duit- sche politiek ter verzekering van de eenheid van het Duitsche Rijk. Hij betoogde, dat de Duitsche diplomatie de taak had het voor den vrede van Europa zoo buitengewoon belang rijk werk van Londen voort te zetten. De overeenkomst van Londen moest op vrucht dragende wijze uitgevoerd worden. Wij weten thans, zeide Marx, dat wij tot behoud van een vrede aan de westgrens en ter verzekering van deze landsgrens een offer moeten brengen ten aanzien van onzen wensch naar hereeniging met de door den vrede van Versailles van ons losgerukte volksgenooten. Het veiügheidsver- idrag zal de regelingen van het verdrag Ver sailles ten opzichte van de westgrenzen on- derstreepen. Wij staan voor offers, die ons zeker niet licht vallen. Maar het werk van een Duitsch-Fransche overeenstemming is een politiek doel van beteekenis cn verzekert ons ontwikkelingsmogelijkheden op cultuurgebied en op economisch terrein, die wij niet willen onderschatten. Maar omdat wij ter wille van den vrede tot een veiligheidsverdrag bereid zijn, dienen wij des te meer te wijzen op de onnatuurlijke grensverhoudingen in het Oos ten van Duitschland en herinneren aan de banden van cultuur en vriendschap, die ons met Oostenrijk verbinden. De nationale ver- eeniging met Oostenrijk en het ontstaan vqn het sedert ecuwen door het Duitsche volk zoo smachtend verlangde Groot-Duitschland is een eisch, dien wij thans, nu hef veifigheidsverdrag ter sprake komt, weder moesten stellen. DR. HEIM ERNSTIG ONGESTELD. De toestand van Geheimrat Heim, voorzit ter van de Beiersche volkspartij, is zeer ver ergerd. Hij heeft thans ook longontsteking ge kregen. De sacramenten zijn hem toegediend. DE FINANC1EELE SCHANDALEN. Barmot verhoord. In den loop van het voortgezette onderzoek van de commissie uit den rijksdag is gisteren Julius Barmat gehoord. Deze sprak o.a. over de bo'terlevering van 20 waggons en verklaar de, dat het hier slechts ging om een bedrag van ongeveer anderhalf tot twee millioen en niet van tien miliiocn, zooals door getuigen is verklaard. Daarop deelde Barmat een en ander mede over de zaken met de „Rcichfettstelle". Herhaaldelijk heeft hij erop gewezen, dat bij geen bevoorrechting wenschte bij de afwikke ling der zaken. Inderdaad heeft hij ook geen bevoorrechting genoten van de zijde van dc vertegenwoordigers der „Fetistelle". Eerder heeft men hem moeilijkheden in den weg ge legd. Op de vraag van den voorzitter of hij betrekkingen had onderhouden met politieke personen, antwoordde Barmat, dat hij den vroe- geren rijkskanselier Bauer had leeren kennen, toen aanvallen op hem verschenen in de Berl. Volksztg. Bauer had hem in de rijkskanselarij ontboden om hem daarover te hooren. Bij die gelegenheid hod hij Bauer voor het eerst ge zien. Zoolong hij rijkskanselier was, heeft hij hem niet meer gezien of gesproken. De vooi- zitter las hem daarop de gisteren afgelegde ge tuigenis van Rommel voor, volgens welke Bar mat van een vertrouwelijk gesprek van Rommel met den plaatsvervongenden gezant in Den Haag reeds den volgenden dog vernomen had. Burmat bestrijdt de juistheid van deze getuige nis. Even stellig bestrijdt hij, dot hij ooit van Hermann Muller mededeelingcn heeft ontvan gen. Na verdere vragen van den voorzitter doet Barmat medcdeelingen over de bekende melk- kwestie, die geleid heeft tot de beëindiging von zijn zakenbetrekkingen met de „Reichstelle". Hij beweert, dat enkele fabrikanten zonder en tegen zijn wil de inhoudsmaten op het etiquet verhoogd hebben van 14 tot 16 ons. Barmot had die fabrikanten dan ook vervolgd, omdat zij beweerd hadden dit gedaan te hebben op zijn aanwijzing. Zij waren veroordeeld tot scha devergoeding. Op °en vraag naar de leverings voorwaarden voor de zaken met het rijk, zeid? Barmat, dat het vreemd was, dat sommige per sonen, die de leveringsbewijzen voor hem be werkt hadden, dezo thans niet in den haak noe men. Zij zijn door de „Reichstellen" goedge keurd. VoorzitterZijn bij sommige leveringen ook politieke partijen met voordeel betrokken ge weest? Hoe waren uw betrekkingen tot de po litieke partijen? Hebt gij hen bevoordeeld? BarmatDe partijen hebben met winst of provisie uit mijn zaken nooit iets uitstaande ge bod. Ik wil niet ontkennen, dat ik bij inzame- lingslijsten cn dergelijke de soc. partij heb ge steund. Uit de zaken heeft zij echter nooit voordeel getrokken. Bij de pakketten „Liébes- gaben" had hij nooit onderscheid gemaakt wat de politieke kleur betreft. Zij zijn gezonden zoowel aan socialisten als aan Duitsch-nationa- len. Op de opmerking van den voorzitter, dat Barmat van het Duitsche rijk en de rijksregee- ring steeds als „van wij" sprak, antwoordde Barmat, dat hij het heelemaal niet noodig had gehad te geuren met betrekkingen tot de re- geeringsautoriteiten. Omtrent het verhoor van Julius Barmot door de Barmat-commissie van den rijksdog meldt dc Bcrlijnsche berichtgever von het Hbl. nog Barmat gaf toe, dat do voormalige afge vaardigde Krüger hem had toegestaan in het bureau van den rijkspresident met Amster dam te telefoneeren. Dit was slecht^ éénmaal voorgekomen en Barmat had dit gesprek be taald. Verder werd gevraagd of Barmot aanbeve lingsbrieven van den vroegeren rijkskanselier Bauer had ontvangen. Barmat antwoordde Hij heeft mij slechts éénmaal een aanbeve- lingsschrijven aan de Pruisische Staatsbank gegeven. Hij bestreed, dat hij op onrechtma tige wijze voorkeur had genoten bij de toe kenning van leveranties door rijksautoriteiten. Hij heeft altijd, zeide hij, gunstige betalings voorwaarden toegestaan en daarom heeft hij met de rijksautoriteiten voortdurend zaken kunnen dooru Op de vraag van den voorzitter of het waar was, dot Barmat „Liebesgabenpakete" naar politieke persoonlijkheden in Duitschland had gezonden, antwoordde Barmat, da thij niet begrijpt, dat men hem ter verantwoording roept voor het feit, dat hij uit menschlievcnd- heid nooddruftige Duitschers heeft willen hel pen. Hij heeft nooit gevraagd tot welke partij de personen, aan wie hij Liebcsgaben, zond, behoorden. O.a. heeft hij ook bij herhaling aan een Duitsch-notionalen afgevaardigde pa- ketten gezonden. Barmat weigerde echter den naam van dezen afgevaardigde te noemen. De zaken-Hocfle-Barmat en -Kutiskcr. Uit Berlijn wordt nader d.d. gisteren ge meld liet openbaar ministerie Heeft toegestemd in RECLAMES. Prijs 13 regels 3.U5. elke regel meer 1.—. Wenscht U een werkelijk goede gra- mafoon aan te schaffen, komt U dan even als U alle overige merken gehoord heeft, luisteren in onze Showroom naar de beste aller gramafoons, de Munten uit door edele toon, voorname stijl en Elastischer Speelaard Juwelier Uitgebreide keuze én Cloud, Zilver en Nikkel brengen wij al in zeer lage prijzen. 7.50 5.75 3.90 Zie daarom steeds onze etalages, „L'HiRONDELLÊF j 16-18 Langestraat - AMERSFOORT het hernieuw verzoek van Hoefle om een ge neeskundig onderzoek, of hij in hechtenis kon blijven. De strafkamer zal Maandag beslissen over het al of niet in vrijheid stellen van Hoefle. Het openbaar ministerie is er op uit de zaak togen Hoefle, evenals die tegen Barmot en Kutisker nog in" behandeling te brengen vóór de gerechtelijke vacantie. Het onderzoek naar Hoefle's ge zondheidstoestand. Berlijn, 17 April (N. H.). Het openbaar ministerie heeft op ccn verzoek van dr. Hoefle, om een nieuw onderzoek naar zijn gezond heidstoestand te doen instellen, gunstig be schikt cn de doctoren Kraus, Stoermer en Thiele opdracht gegeven dit onderzoek van daag in te stellen. Maandag zal dan op grond van het rapport dergen eesheeren worden be slist, of er reden bestaat om dr. Hoefle op vrije voeten te stellen. Een voorstel om de kwestie-Hoefle te scheiden van de aanklacht tegen de gebroeders Barmat, werd afgewezen. HAARMANN'S LAATSTE OOGENBL1KKEN. Gelijk wij reeds mededeelden, is de massa moordenaar Haarmnnn Woensdagmorgen ter dood gebracht. Dinsdagavond om 6 uur werd hem»medegedeeld, dat het doodvonnis den vol genden morgen zou worden voltrokken. Haar- mann was hier uiterlijk zeer onbewogen onder. Den nacht bracht hij grootendeels met den ge- vangenisgeestelijke in gebed door. Tegen den ochtënd toonde hij teekenen van innerlijke on rust. Toen men hem mededeelde, dat het oogen- blik voor zijn laatsten gang was aangebroken, was hij zeer rustig. Voor het schavot werd hem n^g eenmaal het vonnis voorgelezen en tevens de mededeeling gedaan, dat van het recht tot begenadiging geen gebruik was ge maakt. Daarop werd hij met de woorden „den letzten und schweren Weg zu gehen" aan den beul Gröplcr overgegeven. Hoarmann zeide toen, dat „de weg weliswaar zwaar was, doch dat hij hem zou opgaan, omdat hij wist groo te schulden op zich te hebben geleden." Vol komen rustig stond de moordenaar voor het schavot. Hij scheen physiek wel volkomen on gevoelig te zijn, want hij voegde den beuls knechten bij hun werk nog de woorden toe „Voorzichtig, mijne heeren, voorzichtig"* Zijne laatste woorden waren r ^Tot ziens, mijne heeren" cn dit niet ironisch, doch ern stig, cn met een zekeren nadruk gezegd. Ter stond hierop viel, ondvr het luiden van hot gevangenisklokje, de bijl. Er werd nog c-en pater noster gezegd en aan de wet was vol daan. Alle geruchten over ccn bekentenis, welke Haarmann nog zou hebben afgelegd over an dere dan de hem ten laste gelegde moorden, blijken onjuist te zijn. (Tel.) BELGIE. DE MINISTERCRISIS. Naar een Katholiek-socialistisch ministerie? De Antwerpsche redacteur der Maasbode meldt d.d. 17 dezer: Ofschoon de Katholieke parlementaire groep eerst morgen te Brussel bijeenkomt om te be slissen over het al dan niet deelnemen oan de regeering, wordt thans reeds in welingelichte kringen verzekerd, dat de Katholieke partij in groote meerderheid besluiten 'zal om te samen met de socialisten een kabinet te vormen. De Katholieke oud-minister Van de Vijvere zou het premierschap aanvaarden, de socialisti sche leider Vondervelde de portefeuille van justitie en het ondervoorzitterschap van den inisterrand. Verder worden o.m. genoemd Poullet, Wou ters en Kamiel Huysmans, de laatste als mi nister van kunsten en wetenschappen. Uit Brussel wordt aan hetzelfde blad d.d. T7 April gemeld: Zijn démarches voortzettend, vernam Vander- velde uit den mond der liberale oud-ministers Franck en Masson, dat de liberale partij zich houdt aun haar eerste beslissing, n.l. om geen deel uit te maken van de nieuwe regeering. Verder confereerde hij vandaag nog met een paar Katholieke democratische Kamerleden van het derde plan, die hem natuurlijk, evenais Poullet en Van Cauwelaert deden, niet anders konden antwoorden, dan dat de toestand mor gen in de vergadering van de Katholieke rech terzijde van Kamer en Senaat zal worden be sproken. Intusschen hebben de democratische elemen ten van de Katholieke partij heden vergaderd en verklaard, dat eventueele onderhandelingen niet met een of andere fractie, maar met de geheele Katholieeke partij moeten gevoerd wor den. In principe echter zou de Kotholieke de mocratische fractie niet tegen samenwerking met de socialisten zijn en zouden zij deze thesis morgen op de vergadering der rechterzijde door haar mandatarissen laten verdedigen. FRANKRIJK. HET KABINET-PAINLEVÉ. De nieuwe mannen. Thans valt te beschikken over de officieele samenstelling van het kabinet-Painlevé, dat er als volgt uitziet Painlevé minister-president en minister van ooriog. Briandminister van buitenlandsche zaken. Caillauxminister van financiën. Schrameckminister van binnenlandsche zaken. *- Steegminister van justitie. Emile Borel, minister van marine, Chaumetminister van handel. De Monzieminister van onderwijs». Lavalminister van openbare werken, Jean Durand minister van landbouw. Hesseminister van koloniën. /s Durafourminister van arbeid. Dinsdag voorstelling aan Kamer. do De minister-president heeft gisteren aan den president der republiek zijn medewerkers voorgesteld. Besloten werd vanochtend ccn ka binetsraad te houden ter bespreking vnn dc rcgceringsvcrklnring, waarv.an de tekst Maan dag in den ministerraad zal worden vastge steld. Dinsdag zal het kabinet zich onn de Ka mer voorstellen. Bij het verlaten van het Elyséo verklaarde Caillnux, dot hij don financicelon toestond nauwkeurig cn methodisch zou onderzoeken Hij voegde erbijDc ben een minister von Waldcck-Rousscau en zol dit blijven. ENGELAND. 'S KONINGS BARBIER OVERLEDEN. Als koning George van zijn tocht,in dc Mid- dcllondschc Zee in zijn land terugkeert, zal hij naar een anderen barbier hebben om te zien. Charles Jaschkc, die er zich op mocht beroe men de baarden, snorren cn haardossen von de mannelijke leden van het Engelsche konink lijke huis geregeld op peil to houden, is Don derdag, 65 jaar oud, na een ziekbed van tien dagen, overleden. Joschke hod reeds de klan dizie von wijlen koning Edward, dien hij voor het eerst in 1001, non boord van een jacht oon de Riviera, onder het mes nam cn heeft koning George den boord geschrapt, toen deze nog de kroonprinselijke kleeren droeg. Jnschke heeft koning George ook vergezeld op diens reis naar Indië. De prins van Wales cn de her tog van York behoorden ook tot Jaschkc's klanten. GODFREY ISAACS f Londen, 17 April (H.N.D.R.L.) Het overlijden wordt gemeld van Godfrey Isaacs, vroeger directeur van de Marconi's Wireless Telegraph Cy. Hij was een broeder van Lord Reading, den onderkoning van Indic. HOT PROCES-DE KA7. Tot zijn uitlevering besloten. In April 1924 werd te Londen de Amerikaan John Wesley dc Kay gearresteerd, wiens uit levering door de Amerikannsche regecring was gevraagd wegens medeplichtigheid aan oplich ting, in December 1912 en Maart 1913 door een vroegeren directeur von de Notional At lantic Bunk of Providence gepleegd. De Koy's verdediger kwam tegen den eisch tot uitleve ring op, omdat, nanr hij beweerde, dc Ameri- kaaansche regeering de Kay niet zocht wegens gepleegde oplichting, maar omdat zij hem met politieke bedoelingen wilde vervolgen en wel wegens het schrijven van een tijdens den oor loge verschenen boek tegen den oorlog, getiteld „Thq Word Allies". Gisteren heeft dc ma gistraat jn Bowstrect in deze zaak uitspraak ge daan. De Koy's verdediger betoogde, dot De Kuy een man van aanzienlijke middelen was en dat de transacties, in verbond waarmede hij van medeplichtigheid werd beschuldigd, ten opzich te vnn zijn kapitaal een onbeduidend bedrag vormden, terwijl hij, toen deze transacties plaats hadden, niet in Amerika, maar te Londen vertoefde. Ten bewijze, dot de kwestie een poli tiek karakter droeg, wees de verdediger erop, dot de Amerikoonsche regeering pas bijna tien jaren na bedoelde transacties tot vervolging overgaat. Dit betoog kon niet baten. Dc magistraat deelde mede, dot hij tot uitlevering had beslo ten. Hij voegde hieraan toe, dot niet het bewijs was geleverd, dot de Amcrikaansche autoritei ten de Kny's uitlevering uit politieke overweg- gingen hadden gevraagd. ITALIË. INTERNATIONALE PARLEMENTAIRE HANDELSCONFERENTIE. Gisterochtend heeft op het kopitool de ope ningsvergadering plaats gehad von do elfde zitting van de internationale parlementaire handelsconferentie. De koning van Italië trad op als voorzitter en was omringd door do voor zitters van Senaat en Kamer, door do ministers en door het diplomatieke corps. Er zijn 37 delegaties, uit 260 personen be staande, aangekomen. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat ter conferentie ook het vraagstuk van den Britschen Kanaaltunnel^jz^l ypjrdsn. aangeroerd. ROEMENIE. DE ROEMEENSCHE KONING NAAR' FRANKRIJK. Berl ij n17 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Bockorest zei koning Ferdinand van Roemenië binnenkort voor zijn gezondheid naar Frankrijk vertrekken, waar hij vermoedelijk^ ge- 'Atimen tijd Zal blijven. BULGARIJE. DE AANSLAGEN.* Dc ontploffing in dc kathedraal te Sofia. Het aantal dooden bedraagt volgens een be* richt d.d. 17 April uit Sofia thans 150, waar onder verscheidene vrouwen en kinderen. Uit de provincie wordt een airestatie gemeld van een persoon, die ontplofbare stoffen wilde ver bergen. Anders is alles rustig. De treinen loo- pen geregeld. De kathedraal is door de ontploffing vrij ernstig beschadigd. Eén der drie koepels is gencel ingestort Ook een portaal ligt in puin. De middelste koepel is bovendien aangetast en dreigt elk oogenblik in te storten. Een draadloos bericht uit Sofia meldt nog, dat de prefect van politie en vele hooge ie- serve-officieren en afgevaardigden tot de slacht offers behooren. Sofia is door troepen afgezet.' Antériouminister voor de j>ensloeneru De regeeongs- qn andere openbare .gebou weit

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1