AMERSFOORTSGH DAGBLAD Gebr. Perzina - Piano's AB0MNEMENISPRU3 3 7?"™ Amm PRIIS DER ADVERTENÏIÉK met inbegrip van een BUITENLAND. Stroohoeden vernis in alle kleuren Strobin voor het wasschen van stroohoeden Langestraat 23 - A. VAN DE WEG - Amersfoort De Terugkeer ?an Klompvoet. „DE EEMLANDER" Hoofdvert. L. Klein Utrechtschestraa CAMISOLES WOLLEN VESTEN BADCOSTUMES KOUSEN BADMUTSEN OCHTENDJAPONNEN BADHANDDOEKEN HUISHOUQSCHORTEN A. H. VAN NIEUWKERK, FEUILLETON. 23e Jaargang No. 247 toort Z.IO, idem Lr an co per poe? f 1per week (met gratis eerrekenng tapen oagelnkkoa) f 0.17fc, alxondetlijke nummers i f 0j05. OIRECTEUR-UITGEVEfl: i. VALKHOFF. ARNheMSCHERPoÖWwAL 2A. POSTREKENING N*. 47010. TEL. INT. SIS. Dinsdag 21 April 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Liefdadigheid wdvc.tentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bcdriji bestaan zeer vootdecligc bepalingen voor het advcrtecrcn- Kcne circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE CONFERENTIE INZAKE DEN WAPENHANDEL. Rusland niet vertegenwoordigd. Tsjitsjerin heeft bericht gezonden, dat Sovjet- Rusland niet aan de conferentie inzake den in ternationalen handel in wapenen zal deelnemen, aangezien het elke interventie van den Volken bond in de binnenlandsche aangelegenheden van Rusland ontoelaatbaar acht. BIJEENKOMST VAN HET HYGIËNISCH COMITÉ. Het hygiënisch comité van den Volkenbond is gisteren te Genève bijeengekomen. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Een artikel van StrcsCmann. Berlijn, 2 0 April. (H. N. Draadloos). In Die Zeit, het orgaan van de Duitsche volks partij, schrijft Stresemann over de houding van de partij ten opzichte van de presidentsverkie zingen, Hij wijst er daarin op, dat de partij op gekomen is voor een candldatuur van dr. Jar- res bij de tweede verkiezing. Nu echter Hin denburg eenmaal candidaat is gesteld, zal de partij hem eensgezind steunen. De verkiezing van den president beslist echter niet over de grondbeginselen van de Duitsche buitenlond- scho politiek. De oplossing van het vraagstuk der schadevergoeding door de overeenkomst van Londen moet gevolgd worden door een oplossing van de vraagstukken, welke de be trekkingen van Duitschland tot zijn buren in het westen moeten regelen en het Rijnland voorgoed tegen aanvallen van een Fronsche politiek van geweld moet beschermen. Voorts moet de ontruiming van het bezette gebied in overeenstemming met het vredesverdrag wor den verzekerd en aan Duitschland de mogelijk heid worden toegekend om, bevrijd van een voortdurenden buitenlandschen druk, de wel vaart van het eigen volk te bevorderen door arbeid DE EX-KROONPRINS SCHOON GEWASSCHEN. Berlij,n, 20 April. (H. N.) Het rijksge rechtshof, dat een onderzoek naar de oorlogs misdaden heeft ingesteld, waaraan de vroegere kroonprins zich zou hebben schuldig gemaakt, heeft bevonden, dat de kroonprins nooit ge last heeft steden of dorpen in brand te steken of te plunderen cn evenmin verantwoordelijk Is voor de terechtstellingen, die door de krijgs raden van zijn legercorps zijn gelast. Daarom zal het verdere pToces geen voortgang hebben. EBERT-POSTZEGELS. Dezen zomer zullen er nieuwe Duitsche post zegels met de beeltenis van wijlen president Ebert worden uitgegeven. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Feld opnieuw gearresteerd. De directeur Feld, wien door het O. M. ten laste was gelegd, dat hij met de staatsbank bij het verleenen van credieten de bestaande voor schriften en de wet had overtreden, is opnieuw gearresteerd. Hoefle overleden. Hoefle, de gewezen rijksminister van poste rijen, die enkele maanden geleden in verband met de zaak-Barmat in hechtenis 'werd geno men, is gistermiddag overleden. Hij was in de gevangenis ernstig ziek geworden en elk ver zoek van zijn verdedigers, om hun cliënt wegens zijn kritieken toestand voorloopig in vrijheid te stellen, werd afgewezen. Ook nadat hij de laatste sacramenten der stervenden'had ontvan gen, bleef hij in de gevangenis. Pas gisteren is hij naar een ziekenhuis vervoerd. Mevrouw Hoefle werd pas tot haar man toegelaten, toen deze het bewustzijn reeds had verloren. De rechter van instructie heeft zich naar aan leiding van het overlijden van Hoefle in ver binding gesteld met de directie van het zieken huis, waarin deze gestorven is om vast te stel len, of Hoefle alleen aan de gevolgen van long ontsteking is overleden, dan wel of er nog an dere oorzaken van zijn dood zijn geweest. Er wordt namelijk gezegd, dat Hoefle Zondag groote hoeveelheden veronal en alcohol tot zich heeft genomen om vrijwillig een eind aan zijn leven te maken. DE ZAAK-GRANZ. Het gerechtshof te Hannover heeft in de zaak-Wittig het tegen Granz gevelde doodvon nis vernietigd; wegens -uitlokking van moord is er een nieuwe behandeling voor de gezworenen te Hannover gelast. In de zaak-Hanna Peppel, waarin Granz wegens medeplichtigheid aan moord tot 12 jaar gevangenisstraf is veroor deeld, is de revisie verworpen. Van deze uit spraak is appèl mogelijk. EEN VERDUISTERING. Naar de Dortmunder Generalanzeiger meldt, is de groothandelaar in levensmiddelen Rei- chert te Dortmund, na een bedrag van 120.000 mark verduisterd te hebben, sedert eenigen tijd voortvluchtig. Hij zou in Frankrijk verblijven. Enkele banken zijn de dupe geworden. BELGIE. DE KABINETSCRISIS. De onderhandelingen van Vandervelde. De algemeene raad der Arbeiderspartij heeft gisteren, na haar volstrekt vertrouwen in Von- dervelde's onderhandelingen voor de vorming van een regeering te hebben uitgesproken, be sloten, dat een delegatie zich onverwijld in verbinding met de bureaux der liberale linker zijde zal stellen om na te gaan onder welke voorwaarden de onderhandelingen zouden kun nen worden voortgezet. Vandervelde heeft gis terenochtend non den koning verslag uitge bracht over de uitkomsten van zijn besprekin gen. FRANKRIJK. HET KABINET-PAINLEVÊ Goedkeuring van de regee- ringsverklaring door den mi nisterraad. De ministers hebben gisteren een longduri- gen kabinetsraad gehouden, in den loop waar van zij de regeeringsverklaring hebben goed gekeurd met algemeene stemmen. BETOOGINGEN TÊN GUNSTE VAN HET GEZANTSCHAP BIJ HET VATICAAN. P a r ij s, 2 0 A p r i 1. (H. N.) Zoowel te Tou louse als te Nantes hebben gisteren groote bij eenkomsten van de katholieken plaats gehad om te betoogen voor handhaving van het ge zantschap bij het Vaticaon en het religieuze onderwijs in Elzas-Lotharingen. Te Toulouse namen 30,000 katholieken aan de betooging deel. INTERNATIONAAL CONGRES VAN MILITAIRE GENEESHEEREN. P a r ij's2 0 April. (H. N.) In tegenwoor digheid van den president der republiek en van eon vertegenwoordiger van den minister van oorlog is vandaag het derde internationale con gres der militaire geneesheeren en apothekers geopend; 35 naties zijn daarop vertegenwoor digd. Duitschland, Rusland en Oostenrijk heb ben echter geen vertegenwoordigers gezonden. DE STUDENTENRELLETJES. Dé minister van onderwijs zal heden Berthe- lémy, den deken van de juridische faculteit, die geschorst is wegens de studentenrelletjes, ontvangen. ZWITSERLAND. EEN HEVIGE BRAND. Da vos Platz, 2 0 April. (V. D.) Waar schijnlijk tengevolge van onvoorzichtig om gaan met vuur is een dorp in het Enga^indal heden voor driekwart afgebrand. In een half uur stonden 30 huizen in brand. Alle in het dal beschikbare brandweercorpsen werden ge- reqirireerd, hetgeen echter niet kan beletten. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.U5, elke regel meer 1.—. Munten uit door edele toon, voorname stijl en Elastischen Speelaard WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - AMERSFOORT ALDEGONDESTR. 107. TEL. 543. Ecëcdigd Makelaar Taxateur. Belaft zich met de aitvoering van Publieke veilingen. dat 44 huizen cn 43 stallen in de asch wer den gelegd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De schade bedraagt ruim 2 milliocn francs. ENGELAND. DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. Londen, 20 April. (H. N.) De koning en de koningin zijn volgens een belicht uit Palermo vanmorgen vandaar naar Genua ver trokken. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Londen, 20 April. (H. N. Drl.) Hoewel hot reisplan van den prins van Wales bij zijn bezoek aan Argentinië nog niet geheel vast staat, verneemt men toch, dat de prins ver moedelijk op 10 Aug. in Argentinië zal aan komen. DE BEPERKING DER RUBBERPRODUCTIE. Londen, 2 0 April. (H. N. Drl.) In in vloedrijke handelskringen wordt er sterk op aöngedrongcn, dot de beperking in de rubber productie, waarmede men drie jaar geleden begonnen is, zal ophouden. Men beweert, dat de abnormale toestand, die destijds op de plantages in de Maleische staten bestond, wel ke toen aanleiding voor de beperking was, thans verdwenen is. Bovendien zijn de voorra den rubber thans tot een zeer laag cijfer ge daald en de prijs van het artikel is hoog. Men betoogt, dat deze twee factoren een ernstige belemmering voor de industrie vormen en bo vendien ontwikkeling van een verder gebruik van rubber, b.v. voor plaveisel, belemmeren. De bedrijfsdirecteur van de Dunlop Rubber Cy onderschrijft deze argumenten in de Daily News. Hij wijst er op, dat de voorraad rubber te Londen op het oogenblik nog geen 20.000 ton bedraagt. EEN BUITENKANSJE VOOR DE SCHATKIST. Sir Everard Hombro, die president-commis saris was van Mambro's bank en jarenlang een vooraanstaande figuur was bij het uitgeven van biritenlandsche staatsleeningen, heeft bij zijn dood 2.323.0C0 pond sterling nagelaten. De successierechten hiervan bezorgen de schat kist een buitenkansje van 943.000 pond. DENEMARKEN. DE UITSLUITINGEN. In antwoord op de gisteravond ingaande uit breiding door de werkgevers von de bestaande uitsluiting hebben de vakvereenigingen kennis gegeven van haar voornemen om heden in ver schillende bedrijven de vroeger aangekondigde sympathiestakingen, die sedert I April waren uitgeèteld, te doen ingaan. SPANJE. DE KLEINZOON VAN DEN DUITSCHEN EX-KEIZER TE MADRID. Prins Wilhelm, de kleinzoon von den Duit- schen ex-keizer en zoon van den kroonprins, is te Madrid aangekomen uit Los Polmas (Ca- narische eilanden), waar de ex-kroonprins en diens vrouw met hun zoon Ludwig Ferdinand zich bevinden. De reis van den prins zou gee nerlei politieke beteekenis hebben. Prins Wil helm is 18 jaar oud PORTUGAL. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Een officiecle lezing. Van Portugeesche lcgatic-zijde wordt be richt, dat zij de volgende mcdedeelingen von hare regecring heeft ontvangen Op Vrijdag 18 dezer is te Lissabon een revo lutionaire beweging uitgebroken, welke geleid werd door militoire elementen, die in meer derheid monarchistisch waren. De tegenwoor dige regeering, die de beschikking had over een groote overmacht van strijdkrachten, welke het garnizoen van de hoofdstad vormen en die zich volkomen getrouw cn loyaal hebben ge houden, heeft de beweging snel en volkomen verstikt. De revolutionairen, die reeds in hech tenis zijn genomen, hebben zich onvoorwaar delijk overgegeven. De orde in de stad is op de meest volstrekte wijze tijdens de beweging gehandhaafd cn blijft ook thans heerschen. Het volk juicht de republiek, den president en de regeering toe De beweging heeft geen weer klank gevonden in het lond, waar de rust vol komen is. Nadere bizonderheden. De officieren, die wegens den opstand van Zaterdag gevangen zijn genomen, zijn overge bracht naar de forten Sao Julia en Parra en aan boord van het oorlogsschip Vasco de Go- ma. Bij den opstand zijn blijkens een bericht uit Lissabon 13 personen gedood en 73. ge wond. De granaten hebben groote financieele schade aangericht. De kabinetsraad heeft be sloten de troepen, die gemuit hebben, te ont binden. Dat ziin artillerie, eenige secties zware en lichte mitrailleurs en genie, sappeurs en een spoorwegcompagnie, te zamen T2.000 man. De nacht na de afkondiging van den staat van beleg was volkomen kalm. Het verkeer op 6treat was van 's avonds 9 -tot 's ochtends 5 uur verboden. In het heele land is het rustig Uit Lissabon wordt verder gemeld, dat men meer don 100 dooden telk als gevolg van de revolutiepoging. De regeeringstroepen nomen meer dan 1000 man gevangen. ITALIË. VERMINDERING VAN DEN BANKBILJETTENOMLOOP. Rome, 20 April. (H N.) Het bedrag der in omloop zijnde bankbiljetten is in de eerste 10 dogen von Maart met TOO millioen lire ver minderd en sedert 1 Januari met 740 millioen. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE Dc kwestie der uitbreiding van het leger. De geallieerde militaire commissie te Ver sailles heeft den gezantenraad von technisch advies gediend op het Bulgoorsche verzoek om de militie met 10.000 man te mogen verster ken. Men zegt, dat dit gunstig luidt en dot do gezantenraad vermoedelijk vandaag vergun ning tot de uitbreiding zol geven. De machti ging zou slechts tijdelijk zijn en van krocht blijven, totdot de orde hersteld is. Een der voornaamste doders van den aanslag in do kothe- droiü gedood. De politie is erin geslaagd de verblijf plaats op te sporen van Minkof, den man, die do bom in den koepel vnn de kathedraal heeft geplaatst. Daar Minkof zich tegen zijn arres tatie verzette, is hij neergéschoten. Minkof was, naar nader bekend is gewor den, dc leider von de ofdeeling tot voorberei ding von den aanslag op den stoot van de gc- heimo communistische commissie. Hij was voorts deskundige in het gebruik von ontplof bare middelen, die heimelijk aan do terroris ten werden uitgedeeld cn onlangs door de po litie in beslog zijn genomen. Versterking der oppositie. Behalve het Kamerlid Kormonof zijn ook de afgevonrdigden Kresten en Milnnof uit do centraio regeeringscommissio getreden. Laatst genoemde acht een herziening van do regee ring op breederen grondslag noodzakelijk, zoo mogelijk onder leiding van den oud-minister president Alexander Milonof. Door het uittreden van verschillendo afge vaardigden uit de regeeringsmeerderheid is do oppositie versterkt De Epocha schrijft, dot zulks een aftreden van de regeering cn een herziening van het ministerie noodzakelijk zal maken. Een tegenspraak. De Bulgoorsche legatie te Parijs spreekt de geruchten tegen, als zouden de Bulgoarscho outoriteiten den toestond niet meester zijn. Ook zou in geen enkel deel des lands de republiek zijn afgekondigd. Dc omvang van het drama to Sofia. Uit Sofia wordt d.d. 20 April aan de Tel. gemeld Sofia heeft sedert het op Donderdag ge beurde weer een normaal aanzien gekregen, hoewel de gedrukte stemming van de bevol king nog telkens oon het licht treedt. Van vele huizen waait, ondanks de Pooschdogen, de zwarte vlag Alle openbare aanplakzuilen zijn met tallooze rouwnonkondigingen beplakt Tot Zaterdog waren alle winkels gesloten en mocht men zich slechts op straat begeven met een speciale vergunning van den stedelijken commandant. Militaire afdeelingcn en gewa pende burgers der nationalo militie patrouil leeren door de stad. De organisatie dezer na tionale militie functionneerde voortreffelijk een uur na den aanslag in de kerk hadden olie miliciens hun posten bezet. Sedert Zaterdag is het verkeer in de straten weer geoorloofd, doch slechts tot 8 uut 's avonds. Alle theaters en openbare lokaliteiten zijn gesloten. Het reizen in het land is slechts met bij zonder bewijs der militaire autoriteiten veroor loofd. Voor Bulgaren, met uitzondering van officieel© personen, is het reizen naar het buitenland verboden. Het post- cn telegraafver- keer is onderworpen aan de militaire censuur. Speciaal buitcnlondsche telegrammen worden scherp onderzocht en alle berichten over re- Overhaasting beteekent mislukking. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont De achterdeur leidde regelrecht naar een soort open loods, die te oordeelen naar de ka chel en het opgestapelde hout, zeker de keu ken van Dona Luisa moest zijn. De loods kwam uit op een vuile binnenplaats, klein en nauw, waar het afschuwelijk naar kippen rook. Er was een hooge leemen muur omheen. In dien muur zag ik want het maanlicht ver lichtte alles zoo helder alsof het klaarlichte dag was een houten deur. Toen ik er voor stond, bleek die afgesloten. Een oogenblik dacht ik eraan naar den voor kant terug te gaan en naar huis terug te kee- ren langs den weg waarlangs ik gekomen was. Maar ik twijfelde of ik in staat zou zijn de inge wikkelde route, waarlangs Dona Luisa mij ge leid had, in omgekeerde richting terug te vin den en ik had geen lust bij nacht verdwaald te raken in dat negerkwartier. Dus klom ik fonder meer oveT den leemen muur, liet mij oan den anderen kont neervallen en bevond mij toen in de plantage, waarvan de strand jutter gesproken had. Hier was ik alleen met de geluiden van den tropennacht Von eenig menschelijk wezen geen geluid of spoor. Maar ik had Adam's aanwijzin gen goed in mijn hoofd geplantcn door die letterlijk op te volgen kwam ik ten slotte zon der ongevallen, maar wel heel warm en plak kerig, bij John Bard's huisje aan. De veranda was leeg, en het was heel stil in huis. Ik keek op mijn horloge. Het was half twaalf. Bard was naar de club gegaan voor zijn gewone bridge-avondje, maar ik had mij er afgemaakt, omdat ik van plan was geweest brieven te schrijven. Ik wist, dat het nog min stens een uur duren kon eer Bard terugkwam want hij was altijd een nachtvogel. Dus ging ik rechtstreeks naar mijn eigen kamer, nam een douche, trok mijn pijama aan en ging toen naar de huiskamer. Het was eenheerlijk, luchtig vertrek, aan eene zijde geheel van glas, uitkomend op de veranda, de overige wanden zachtgroen geschil derd. Op den vloer lagen inlandsche motten en er stonden gemakkelijke stoelen. Ik ging naai de schrijftafel in den hoek, draaide de schemerlamp aan en stak een sigaar op. Toen haalde ik uit mijn zak het pakje voor den dag, dat de strandjutter mij gegeven had. Buitenom zot een stuk vuil flanel, dot eruit zag alsof het van een oud hemd afgescheurd was. Met mijn zakmes sneed ik het open (het was met enkele steken met een groven draad aan elkaar gehecht) en trok er een stukje geo lied papier uit, dat eenige molen dubbel ge vouwen was. Toen ik hef uitgespreid had, was het ongeveer 22 cM. lang en T5 cM. breed. Enkele regels waren er haastig met inktpot lood opgekrabbeld. Het handschrift was on duidelijk en onregelmatig, op sommige plaatsen haast onleesbaar en bijna geheel uitgewischt. Maar ik kon genoeg onderscheiden om te zien, dat de hand en het geschrevene Duitsch wa lk voelde mijn polsen sneller kloppen. Het jachtinstinct begon in mij bloed levendie te worden. Drie maanden lang had ik heerlijk rondgelummeldwant toen ik mij naar den zonneschijn van de Nieuwe Wereld wendde, had ik vastberaden den rug toegekeerd aan de gevaren en teleurstellingen, de spanningen en de moeilijkheden van den Geheimen Dienst Dit bijna niet te ontcijferen krabbeltje, waar hier en daar een Duitsch woord uit leesbaar was (ik kon lezen „Kiel" en „siehst Du") en bovenal het inktpotlood-schrift, in welks bleek- poarse kleur dappere jonge mannen de ware geschiedenis van den oorlog schreven, bracht mij met heldere levendigheid gedenkwaardige oogenblikken van die holf-vergeten dagen oan het front te binnen. Ik snuffelde in een lade van het bureau naar Bard's vergrootglas, schoof mijn stoel oan en zette mij schrap zoools ik vroeger zoo vaak had gedaan om datgene te gaan ontcijferen, wat onder alle omstandigheden gewoonlijk het meest onleesbaar schrift ter wereld is. Werkelijk, geen schrift is moeilijker te lezen dan het Duitsche. In zijn correspondentie met den vreemdeling gebruikt broeder Mof welis waar niet zelden Latijnsche letters. Maar voor mededeelingen aan elkaar blijven de Duitschers nog steeds hun eigen afschuwelijke hiërogly- phen bezigen. Ik heb dikwijls verbaasd ge staan, hoe de meest onontwikkelde Duitscher met het grootste gemak een dichtbeschreven vel Duitsch gekrabbel kon lezen, dat er uit zag alsof een spin na een inktbad genomen te heb ben, op en neer had gewandeld over het pa pier. Dit speciale stukje Hunnenschrift was je rein ste chineesche puzzle. Op de plekken, waar het juist leesbaar begon te worden, was het inktpotlood uitgevloeid (onder den invloed van vocht, veronderstel ik) en waar het schrift niet één massa van smeuren was, was het zóó on leesbaar, dat men er wanhopig onder werd. Nu, ik kwam er toch behoorlijk mee klaar. Mijn kennis van Duitsch (dat ik bijna even goed machtig ben als Engeisch) kwam mij ten zeerste te pas. Ten slotte slaagde ik erin, met behulp van Bard's vergrootglas, een of- leiding hier, en een veronderstelling daar, om na een uur hard werken, iets voor den dag te brerfgen, dat, voor zoover ik kon nagaan, de juiste lezing van het origineel moest zijn. Mijn grootste triomf was, geloof ik het vast stellen von het feit, dat een rijtje onbegrijpe lijk geheimzinnige krabbelteekens onderaan in werkelijkheid vier moten muziek voorstelden. Maar toen ik het allemaal opgeschreven had (op een vel van John Bard's kostbaar post papier), zat ik met dc handen in het haar cn niettegenstaande mijn oogen pijn deden, tuurde ik weer op het origineel. Wont ik kon er hoe genaamd geen beteekenis uit opmaken. Het beticht (want dat scheen het te zijn) was onderleekend met den enkelen letter U. En ik kreeg het volgende „Mittag, 18/11/18. „Flimmer', flimmer' viel „Die Garnison von Kiel „Mit Kompass dann am besten „Denk on dén Ordensfesten „Am Zuckerhut vorbei „Siehst Du die Lorelei „Und magst Du schazchen gern. U." Wezenloos staarde ik op deze rijmelarij. Toen nam ik een tweede vel papier cn pende ruw weg een vertaling ervan neer Middag, 18/11/18. „Flonker, flonker sterk. Het garnizoen van Kiel. Dan het beste met het kompas Denk oanhetOrdesfeest Voorbij het suikerbrood Zie je do Lorelei En wanneer je het liefje wenscht. Achterover in mijn stoel, liet ik mijn ge dachten gaan over het vreemde verhaal, dat ik dien avond van Adams had gehoord, de geschiedenis, die in de hitte van den dag in de gevangenis van San Salvador afgeluisterd was; von het schip, dat den eenzamen blanke cn zijn goud uit het Onbekende had gebracht naar Cock Island van den dood von dien man en van de boodschap, die hij op een zoo vreem de manier had achtergelaten. En wonneer nu iemand mocht denken, dat ik te veel aandacht schonk oon een onzinnig verhaal, dat mij uit de tweede hand verteld werd door een verioo- pen dronkaard, een verhaal, dat bovendien nog berustte op een verklaring von een Kana- ka-matroos, laat mij dan even zeggen, dot mijn heele ervaring in den Geheimen Dienst mij ge leerd heeft nooit een enkele verklaring hoe onwaarschijnlijk zij ook klinken moge te ver» werpen, zoolang zij niet een uitgebreide reeks proeven heeft doorstaan Inderdaad, wat ons in dit slechtbetoalde cn dikwijls gevaarlijke be roep de gTootste voldoening geeft, is het ge noegen van uit een schijnbaar onmogelijk ver haal een stevige basis voor feiten te zien op duiken. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1