„DE EEMLANDER" BUITENLAND. L. - Utrechtschestraat Oebr. rctlZINA WILLEM ORGtHHIilZEN Langesfraaf 43 - Telefoon 852 ABOKNEMEHTSPftUS r5 "T?!" l™" Ara"" EERSTE BLAD. Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. IVI. de Koningin. Fransclte Bijouteriën. Gitkettingen CfMiSOLES WOLLEN VESTEN BADCOSTUMES KOUSEN BADMUTSEN OCHTENDJAPONNEN BADHANDDOEKEN HUISHOUDSOHORTEN 23e Jaargang No. 248 loort 1 2.10, idem tranco per pos: f 5.per weck (met gratis ver*ekenng tcyen ongelukken) f 0.17b, alzondetlijke Dam men Cj05. AMERSFOORTSGH DAGBLA! DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINQ N». 47910. TEL. INT. Slt. Woensdag 22 April 1925 iiiiiTADmS met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dicnstaanb;e- dtngen en Ucldadigheids advc.tentiên xoor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijt bcitain zeei ▼ooideelige bepalincen voor het advcrtceicn bene ciicuiatrc, bevattende de vooiwaardux wordt op aanvraag toegezonden. VOLKE^OND. MEXICO EN DE VOLKENBOND. De Mexicaonsche minister van buitcnlandsche zaken heeft verklaard, dat Mexico ziqh onrecht- vaardig behandeld heeft geacht, toen het niet uitgenoodigd werd zich bij den Volkenbond aan te sluiten. Daarom heeft Mexico steeds gewei gerd deel te nemen aan alle werkzaamheden, op instigatie van den bond ondernomen. DUITSCHLAND. STRESEMANN CONTRA RHEINISCHE ZTG. DE De redacteur Trimborn van de soc.-dem. Rheinische Ztg. stond gisteren te Keulen te recht wegens beleediging van minister Strcse- monn. De beide verdedigers hebben omvang rijk bewijsmateriaal bijeengebracht om aan te toonen, dat de gewraakte bewering van Trim born, als zou de minister „in politiek opzicht karakterloos" zijn, volkomen klopte met de fei ten. STRESEMANN VOOR LANDVERRADER UITGEMAAKT De minister van buitcnlandsche zaken dient een aanklacht in. Stresemann heeft pen aanklacht ingediend te gen den Duitsch-nationalen majoor Prigge, die in Thüringen aan het hoofd van het rijksblok staat. Deze heeft namelijk in een rede gezegd, dat de Duitsöhe volkspartij een heel gezonde partij zou zijn, indien zij den „landverrader Stresemann" eindelijk eens over boord wierpon. Prigge had deze rede twee weken geleóen te Saalfeld gehouden. De plaatselijke afdeeling van de volkspartij noodigde hem daarop per brief uit deze woorden terug te nemen, maar Prigge antwoordde, dat hij Stresemann wel de gelijk als een landverrader beschouwde, omdat deze het garantieverdrag tot stand wilde bren gen. HET GESCHIL IN DE METAALINDUSTRIE. Uitsluiting in Silczië. De Brcsleuer Neueste Nachr. meldt, dat aan gezien de termijn voor de hervatting van het werk, die door de Silezische metaalindustri- eelen aan de stakers was gesteld, niet door hen is in acht genomen, gisteren de uitsluiting is afgekondigd von alle bij de Breslousche metaal industrie werkzame arbeiders, ten getale van ongeveer 7000. DE ZAAK-GRANZ. De verdediger van Granz heeft verzet aan- geteekend tegen de verwerping van het verzoek om hervatting van het proces tegen Granz. EEN VERSCHRIKKELIJKE BUITENSPORIGHEID. Op het landgoed Berkenhof bij Neu Munster in Sleeswijk-Holstein heeft de 50-jarige rent meester Neumann eergisteren onder een voor wendsel het heele personeel weggezonden. Ver volgens schoot hij met zijn revolver 5 paar den, 20 melkkoeien en 5 varkens dood. Daarop begaf hij zich naar zijn woning, waar hij zijn vrouw en schoondochter doodschoot. Nadat hij het huis aan alle hoeken in brand had gesto ken, joeg hij zichzelf een kogel door het hoofd. Zijn lijk werd uit het brandende gebouw ge haald. Zijn ongunstige financieele positie schijnt Neumann tot deze wanhoopsdaad te hebben ge dreven. DE RAMP OP Ï>E WEZER. Thans zijn 78 lijken der 81 slachtoffers van het ongeluk op de Wezer gevonden. BELGIE. DE KABINETSCRISIS. De houding van rechts. Het bureau der parlementaire rechtergroepen heeft de verschillende groepsvoorzitters aange wezen om zich in verbinding te stellen met de mandatarissen der socialistische partij, waarbij zij de resohitie zullen voorleggen, die de rech tergroepen op 18 April met algemeene stemmen hebben aangenomen. DE ZAAK-COPPÉE. Maandag is door het Hof' van Cassatie te Brussel de behandeling begonnen van het ver zoek om cassatie van baron Coppée tegen het vonnis, waarbij hij tot twintig millioen scha devergoeding aan den Belgischen staat werd veroordeeld. Het verzoek werd ingewilligd, zoo dat de *aak thans naar de civiele rechtbank te Gent Is verwezen. FRANKRIJK. HET KABINET-PAINLEVÉ. De inhoud der regeerings- vcrkloring. In ons vorig avondblad gaven wij reeds den kern weer van de regeeringsverklaring, die gis teren is afgelegd. Het volgende is ei een ver dere samenvatting van. Alle andere vraagstuk ken verdwijnen, aldus het document, in het niet tegenover, de kwestie van het behoud in de toekomst van de veiligheid van Frankrijk en het financieel evenwicht. De tegenwoordige regee ring zal zich evenals de vorige laten leiden door twee beginselen: vrede en veiligheid, eerbied voor en handhaving van ^.verdragen en eco nomische stabiliteit bij hef 'fiscale stelsel. Zij doet voor deze dubbele zware taak een beroep op alle burgers, die het landsbelang stellen bo ven de portijhartstochten. Zij zal de uitvoering van het plan-Dawes cn de regeling der inter- geallieerde schulden voortzetten. Frankrijk wenscht aan de wereld vrede, stabiliteit en rust te geven, maar de eerste voorwaarde is, dat het zelf in veiligheid verkeert. De regeering blijft krachtig vasthouden aan de drie voorwaar den van Genève: veiligheid, arbitrage, ontwape ning. Een gelukkige oplossing der buitenland- sche vraagstukken zal in staat stellen de door het land geëischte vermindering van den druk der militaire organisatie en een hervorming hiervan te verwezenlijken. Wat de politiek be treft op binnenlandsch gebied, zal het even wicht der begrooting absoluut worden gehand haafd. De uitgaven zullen zooveel mogelijk wor den verminderd. Zij zullen strikt gedekt worden door belastingen, zonder dat op de schatkist ectiigerlei last wordt gelegd. Na het evenwicht der begrooting krachtig en onbetwistbaar te hebben verwezenlijkt, zal de regeering olies doen, wat zij kan om het passief te verminde ren. Zij zal aan het land groote offers vragen door een beroep te doen op de vaderlands liefde van olie burgers in een atmosfeer van nationale eendracht. Dientengevolge moet elk debat worden voorkomen, dat misverstanden en prikkelende polemieken kon doen ontstaan. Elk geloof eerbiedigend en onverbrekelijk gehecht aan de leekewetgeving, zullen wij bij het Voti- kaan een hoogstbevoegd vertegenwoordiger handhaven. Alle leden der regeering, afgezien van per soonlijke doctrinaire overtuigingen, zijn het er over eens, dat geen ongeschikte geschillen op nieuw aan de orde moeten worden gesteld. Met eerbied voor verkregen rechten en bezorgd voor een algemeene overeenstemming cn de nationale eenheid zullen wij de langzame assi milatie op wetgevend gebied van Elzas cn Lotharingen voortzetten. Indien al de financieele zorgen een tijdlang de verwezenlijking van te kostbare sociale her vormingen tegenhouden, zullen nochtans die verwezenlijkt worden, welke mogelijk zijn zon der het budget te bezwaren, met name de sociale verzekeringen. Wij zullen streven naar ratificatie der internationale arbeidsconvcnties van Washington. De administratieve uitgaven voor de bevrijde gebieden zullen tot een strict minimum worden verminderd, terwijl de rege ling der schadeloosstelling streng zal worden gecontroleerd. De moeilijkheden van het1 oogenblik mogen niet de verschillende onuitputtelijke hulpbron nen van Frankrijk doen vergeten, waarvan geen enkele beproeving ooit de smettelooze eerlijk heid aantastte en dat door geenerlei krachts inspanning ooit is afgeschrikt. Verklaringen van Caillaux. Cailloux verklaarde, dat hij op geen enkele interruptie zou antwoorden en alleen over de openbare financiën zoü spreken. De verwar ring in de rekeningen, het misbruik van spe ciale rekeningen en de verstopping van de schatkist zijn van dien aard, dat men, zonder overdrijving van de tegenwoordige moeilijkhe den, den dienst der financiën met ernst onder het oog moet zien. De richtsnoeren der regee ring zijn in de eerste plaatsin geen enkel opzicht de voorschotten van de Bank van Frankrijk aan den staat te verhoogen. Caillaux voegde hieraan toe, dat hij zoo snel mogelijk de begrooting voor 1925 zal laten aannemen, waarbij hij er ziöh op zal toeleggen een sluiten de begrooting te verkrijgen en de verschillende diensttakken verzoeken zal hun voorstellen voor de begrooting voor 1926 kenbaar te maken, die hij in Juni zal indienen en waarin alle uitga ven met de overeenkomstige belastingen zul len zijn opgenomen. Het groote werk van de genezing, de monetaire operatie, komt daarna. Briand neemt het voor Caillaux op. Nadat Painlevé gesproken had, heeft Blaisot van het democratisch-rcpublikeinsch verbond de samenstelling van het kabinet gegispt. Briand, die het wroord voerde van zijn plaats, verklaarde, dat op het oogenblik persoons kwesties op het tweede plan moeten worden ge steld. Daar Blaisot Caillaux in het geding bracht, die, naar zijn zeggen, in I9T6 in Italië nadeelige voorstellen voor Frankrijk zou heb ben gedaan, verklaarde Briand, dat hij zelf een onderzoek te Rome had ingesteld, maar dat niets hem veroorloofde ook maar de geringste aanklacht tegen Caillaux in te brengen. Steun der socialisten. De socialistische groep heeft besloten de po litiek van steun aan de regeering voort te zet ten. Een motie von vertrouwen in de regeering. Parijs, 21 April (V. D.). De Kamer heeft met 304 tegen 217 stemmen een motie van vertrouwen in de regeering aangenomen. PHILIPPE BERTHELOT WF.ER OP HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Volgens een bericht uit Parijs heeft Briand Philippe Berthelot weder in het ministerie van buitcnlandsche zaken beroepen, aan welk feit men in politieke kringen groote bctcekenis hecht in verband met de houding, welke Frankrijk in do buitenlandsche politiek zal aannemen. BARTHOU BLIJFT VOORZITTER DER COMMISSIE VAN HERSTEL. Op aandringen der regeering heeft Borthou besloten of te zien van zijn voornemen om als voorzitter der C. v. H. ontslag tc nemen. DE KRACHTIGSTE VUURTOREN DER WERELD. Par ij s, 21 April. (H .N.) D O krachtigste vuurtoren ter wereld op de Mont Afrique bij Dijon, heeft gisteren voor het eerst gesche nen. Het licht heeft heeft een sterkte van 874 millioen kaarsen en is bij helder weer op een afstand van 3C0, bij mist op een afstond van 100 mijl zichtbaar. De toren heeft ten doel een lichtbaken te zijn op den vlieg weg Parijs— Algiers. RECLAMES. Prijs 13 regels 3.U5. elke regel meer 1.—. Juwelier V/IJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - AMERSFOORT ENGELAND. DE WERKLOOSHEID. Op T3 April bedroeg het aantal werkloozen 1,204,800, d. w. z. 165.613 meer dan een jaar te voren. OLGA NOVIKOF. f Londen, 21 A p rêi J. (H. N. Draad'oos.) Mevrouw Olga Novikof, de welbekende Russi sche politieke schrijdster, is vandaag in den ouderdom van 85 jaar te Londen overleden. Een jaar gelegen vestigde zij nog de aandacht op zich docT hoor pleidooien in het belang van de Engelsch-Russische vriendschap en een Engelsch-Russisch verbond. Daarom gaf men haar den bijnaam van „Disraeli of lid van he parlement voor Rusland." DENEMARKEN. DE WERKLOOSHEID. Kopenhagen, 21 April. (H. N. Draad loos). Het aantal werkloozen in Denemarken is in de afgeloopen week met 2452 vermin derd tot 38,368. Op het overeenkomstige tijd stip van verleden jaar bedroeg het 30,300 en in 192333,900. POLEN. BENESJ TE WARSCHAU. Gisterenochtend hebben Benesj en Skrzynski, onderscheidenlijk Tsjecho-Slowakisch en Poolsc-h minister van buitenlandsche zaken, een langdurig onderhoud gehad. De plechtige onderteekening van de overeenkomst geschiedt waarschijnlijk vandaag. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. De koning geïnterneerd Volgens een bericht uit Belgrado heerscht in Bulgarij-e thans de militóire partij, die zelfs den koning zou hebben geïnterneerd. De arrestaties. Volgens een bericht uit Sofia is vastgesteld, dat de personen, die in de provincie aangehou den zijn, niet bij de communistische woelingen zijn betrokken. Uit de provincie worden geen incidenten gemeld. De geruchten omtrent revo lutie en massale executies zouden allen grond ontbreken. Ook Jankcf doodgeschoten. Jankof, die beschouwd wordt als het hoofd der communistische samenzwering, is gisteren in een gevecht met de politei, die hem arrestee ren wilde, doodgeschoten. Nadere bizonderheden omtrent den dood van Jankof. Berlijn, 21 April (H. N.). Volgens nadere berichten uit Sofia heeft de belegering van het huis, waar zich, naar men vermoedde Jan- kof, de ziel van de laatste samenzwering be vond, vrij long geduurd. De bewoners van het huis trokken zich, steeds vurende, in de be tonnen kelders van het huis terug. De politie besloot tenslotte van bommen gebruik te ma ken, waardoor tenslotte het huis in brand ge- raakc. Toen eindelijk de politie en een afdee ling soldaten het huis konden binnendringen, bevond men, dat alle bewoners van het huis door bommen waren gedood. Jankof bevond zich werkelijk onder do lijken. De positie van het Kobinet-Zankof. B e r 1 ij n, 21 Aprl (H.N.D.R.L.). Volgens het Boedapester Blad Az Est is de toestand van het kobnet-Zankof volgens uitlatingen van Bul. gaarsohe vluchtelingen, die to Boedapest zijn aangekomen, zeer critiek ondanks de door de regeering genomen draconische maatregelen De leider der democraten, Mnlinof, die op verlangen van den koning met den boeren» bond over toetreding tot de coaliiiercgeering onderhandelde, heeft een afwijzend bescheid ontvangen, omdat de boerenpartij gelooft bin nen enkele dagen toch het regceringsgezog ge heel in handen te zullen krijgen. Een communistische Bulgaorschc club te Berlijn. Twee Bulgaorsche studenten, die Zondag te Berlijn zijn aangehouden, behooren tot een Bul gaorsche communistische verccniging, die en kele maanden geleden te Berlijn, onder leiding van zekeren Tsjernef en van een zekeren dr. Boiritjef werd opgericht cn voornamelijk uit Bulgaersche studenten bestaat, maar waartoe ook andere buitenlanders, die radicale opvat tingen koesteren, o. a. ook Chincczen, behoo ren. De verdenking bestaat, dot de verccniging ook met Duitsch© communisten nauwe relaties onderhoudt. Het onderzoek van de Berlijnschc politie duurt voort, aangezien men vermoedt, dot er nog meer leden van die communistisch© vereeniging op vrije voeten te Berlijn rondloo- pen en dat er verbinding met de communisten te Sofia bestaat. De Bulgoarschc gezant is op het ministerie van buitenlandsche zaken van het tot dusver verkregen resultaat von het on derzoek en van het in beslag genomen mate riaal op de hoogte gesteld. EvcntueeJe interventio der mogendheden In diplomatieke kringen te Wecncn wordt verklaard, dot Italië zich met de groote mo gendheden in verbinding zal stellen om in ge val vnn een noodlottig verloop von de gebeur tenissen in Bulgarije door middel von gewa pende interventie een einde te maken aan de communistische agitatie in den Balkan. Alarmccrcnclc berichten. B e r 1 ij n, 21 April (H.N.D.R.L.). De Parij- sohe uitgaaf von de New York Herald brengt alarmeerendo berichten uit Bulgarije, volgens welke er tot nu toe 16000 arrestaties hebben plaats gehad, terwijl er 400 personen gedood zouden zijn. Bij den opstand te Bratza ten Noorden van Sofia moesten 100 boeren zijn gedood. In geheel Bulgarije heerscht volgens deze berichten een schrikbewind. RUSLAND. TREINRAMP BIJ ÏRKOETSK. Uit Moskou wordt gemeld, dat bij Irkoetsk een trein door een lawine bedolven is. Tot he den zijn zeven dooden cn dertig gewonden ge meld. EGYPTE. DE MOORD OP DEN SIRDAR. Naar uit Cairo wordt bericht, heeft de attor ney-general het onderzoek naar den moord op den sirdar ten einde gebracht. Zes Egyptcnaren, meerendeels studenten, zullen zich te verant woorden hebben wegens moord met voorbe dachten rade op den sirdar en poging tot moord op verschillende anderen. Twee Egyptenaren worden beschuldigd van medeplichtigheid, terwijl één Egyptenaar zal worden beticht von het verbergen van bewijs stukken. Alle beklaagden zullen 12 Mei voor het Assisenhof terechtstaan. PERZIE. DE SJEIK VAN MOEHAMMERA GEVANGEN GENOMEN. Uit Bagdad wordt d.d. 21 April gemeld, dat de sjeik van Moehammera en zijn twee zoons zijn gevangen genomen op bevel van de Per zische regeering wegens een opstandige bewe ging onder de leden der stammen, die er tegen gekant zijn, dat de Perzische regeering den sjeik in een positie plaatst, lager dan die van een door Teheran benoemd gouverneur. Naar gemeld wordt, rukten de leden der stammen op naar Moehammera, waar de hoofd zetel der Anglo-Persian is gevestigd, om den sjeik te steunen. De sjeik werd naar Teheran overgebrachtde regeering van Teheran had het leiderschap der stammen aangeboden aan een zoon van den sjeik met het doel de stom men te pacificeeren. In December was de sjeik van Moehammera verplicht zich onvoorwaar delijk te onderwerpen aan de Perzische eischen. JAPAN. DE JAPANSCHE WEERMACHT. Officieus wordt bericht, dat het programma van de militaire hervormingen een wijziging be helst van het mobilisatie-stelsel, een herziening van de conscriptie-wetgeving, het invoeren van een nieuwe olie- en staalpolitiek, het aan moedigen van den vliegdienst, met name de vliegtuigenindustrie en het instellen van afzon derlijke luchtstrijdkrachten, naast leger en vloot. EEN JAPANSCH STOOMSCHIP VERGAAN. De bemanning von 48 personen verdronken. Het s.s. Homeric van de White Star lijn heeft zich in antwoord op een S.O.S.-sein van het Japansche s.s. Raifoekoe Moroe over een afstond van 75 mijl naar dit schip gespoed, maar kwam te laat. De Raifoekoe Moroe zonk in geweldig hooge zeeën. Er zijn 48 opvaren den verdronken. Het Japansche schip is bij Sable Island (Nieuw Schotland) gezonken. Het was met tarwe geladen op weg van Boston naar Ham burg. CHINA. DE HONGERSNOODBELASTING. Nadat de Fronschen hun verzet tegen de hongcrsnood-opccnten von J!j pet. op do douanerechten hebben laten varen, zulks in verband met de regeling van het geschil tus- schen Frankrijk cn China over de betaling in goudfrank van de Bokser-schadeloosstelling, heeft het corps diplomatique gisteren met al- gemeeno stemmen de oplegging van die be lasting goedgekeurd, waarvan do opbrengst zal worden besteed onder contróle von een com missie, waarin China en de vreemde mogend heden gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. ZUSD-AFRIKA. DE RELLETJES TE BLOEMFONTEIN. Te Bloemfontein moet het thans volkomen rustig zijn. De bizonderc politie zal worden ont bonden. Uit de laatste officieel© gegevens blijkt, dat er 5 inlanders zijn gedood, 5 ernstig cn II licht gewond, w.o. een inlandsch politieagent. Er zijn 10 Engelsche politieagenten gewond. ZUID-AMERIKA. EEN WERVELSTORM. B e r 1 ij n, 21 April (H. N.) Volgens een bericht uit Buenos Ayrcs is do provinoie Cor- rientes door een wervelstorm geteisterd, waar bij vooral dc stad Mercedes groote schade heeft geleden. Tot nu toe zijn vier lijken ge borgen. Honderden huizen zijn verwoest. Boven dien zijn talrijke stuks vee omgekomen. W. TH. DE WIJS f Gen. maj. d .ïnf. b.cl In den ouderdom van ruim 84 jnren is te Arnhem overleden de heer W. Th. dc Wijs, Gencraol Mojoor der Infanterie b.d.. Officier in de orde van Oranje Nassau, enz. F. R VAN MOORSEL 1 Commandant van den mijncnlcg- ger Hydro. Te den Haog is op 37-jarigcn leeftijd over leden de luitenant ter zeer lo klasse F. H. v. Moorsel ,commondont van Hr .Mrs. mijncnleg- ger „Hydra". A. F. P. CARSTENS. f Gcp. majoor O. I. L Te Amsterdam is overleden in den ouderdom van 78 jaar de heer A. F. P. Carstens, gep. mujoor van het O.-I. leger. De nu overledene, was te Amsterdam o. o. vele jaren bestuurder van het district Amsterdam der Verccniging „Eigen Hulp" en ook mankte hij deel uit von het Kerkbestuur der Ev. Luth. Gemeente. N. J. RIJNSAARDT. f Te Schoonoord is overleden op bijna 72- jarigen leeftijd de heer N. J. Rijnsaardt, rid der in de orde van Oranje-Nossau, oud-lid der Stoten van Drenthe. VERPLEGINGSHULP AAN DEN MIDDENSTAND. Een studiecommissie tc Am- A sterdam. Naar de Tel. verneemt, heeft het college van B. en W. van Amsterdam een studiecommissie in het leven geroepen ter bestudeering vnn het vraagstuk van de verschaffing van ver- plegingshulp aan den middenstand. Deze com* missie zal eerlong van het resultaat von haar onderzoek oon het gemeentebestuur verslag uitbrengen. In de bedoelde commissie, waaTvan de heer L. Heijermons, directeur yan den gemeentelij ken geneeskundigen- en gezondheidsdienst, voorzitter is, hebben ook zitting genomen dr. J. Kuiper, directeur van het W. G., als verte genwoordiger van de vereeniging Amsterdom- sche Wijkverplegingdr. N. P. von Spanje, geneesheer-directeur van Onze Lieve Vrouwe Gasthuisdr. J. W. Bruijne, namens de Ge reformeerde vereeniging voor ziekenverple ging dr. F. G. J. Dubois, voor den Nederlond- schen bond voor ziekenverpleging, en de heer W. F. Detiger, directeur van de genveente-ar* beidsbeurs. DE CENTRALE RJOLEERING TE GRONINGEN. Goedgekeurd door den gemeente raad. De gemeenteraad van Groningen keurde de voordracht tot het aanleggen van een centrale rioleering met persleiding naar Delfzijl goed. De kosten worden geraamd op 4 millioen. Het tonnenstelsel verdwijnt don binnen vijf jaar. DE STAKINGEN IN HET NOORDEN. In Frieslond's Zuid-Oosthcck het werk overal hervat. Maandagmorgen zijn ook alle stokende turf gravers te Appelscha aan het werk gegaan. De werkstaking in Friesland's Zuid-Oosthoek is thans geheel geëindigd. HET CONFLICT IN DE BOUWVAKKEN TE 's-GRAVENHAGE. Er staken 700 man. Dc patroons willen geen 75 per week loon geven Aangezien de conferentie, die de rijksbemid delaar, ir. L. A. Fruyder, die optrad in de plaats van oud~min:sler van IJssclsleyn, had met vertegenwoordigers der patroons- cn der werknemersorganisaties in het bouwbedrijf ten einde tot overeenstemming te komen inzake ce tarieven, voorloopig geen resultaat heeft op geleverd, zijn, zooals wij reeds meldden, gister morgen de metselaors, opperlieden en voegers in staking gegaan. Gistermiddag hadden zich

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1