PIANO'S-VLEUGELS-ORGELS L. KLEIN ütrechtschestr. 44 Amersfoort. BUITENLAND. DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Gebrs. Perzina - Hoflev. H. M. de Koningin 3LÜTTNER - KLEIN en ADAM LIEBIG - TANNHaUSER CAMISOLES WOLLEN VESTEN BADCOSTUMES KOUSEN BADMUTSEN OCHTENDJAPONNEN BADHANDDOEKEN HUISHOUDSCHORTEN BINNENLAND. 23e Jaargang No. 249 AB3HN£MENTSPR!JS f-jIT* foort 1 2.10, idem irasco per poit f 1per week (met gratis verzekering tegen ongel akker) f 0.17*, afzonder lijkc nummers AMERSFOGRTSCH DAGBLAD ft DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENINS M°. 47«I0. TEL INT. MA. Donderdag 23 April 1925 PRUS DER ADYERMItli met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer I 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve.tcntiên voor de hdft der prijs. Voor handel en bedriji bntaan iter voordeclige bepalingen voor bet advcrieercn. bene circulaire, bevattende de vooiwaardcn. woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. De nalionaal-socialisten achten dc presidentsverkiezing ongeldig. De Völkische Beobachter kondigt oan, dat de nationaal-socialisten de geldigheid van de pre sidentsverkiezing zullen betwisten, omdat het verbod van vergaderingen voor Hitier gehand haafd is en de partij daarmee in haar verkie zingspropaganda is belemmerd. DE BELEEDIGING VAN STRESEMANN. Trimborn tot een geldboete ver oordeeld. Trimborn, de redacteur van de sociaal-demo cratische Rheinische Zeitung, is wegens belee- diging van minister Stresemonn veroordeeld tot 200mark boete, maar heeft hooger beroep aan- geteekend. HET TSJEKA-PROCES. Drie beklaagden ter dood veroordeeld. In het proces tegen de communisten, het z-Sf* Tsjeka-proces, voor het hooggerechtshof te Leipzig is gisteren vonnis gewezen. Neumann (óe hoofdbeklaagde, die volgens de communis ten een spion en zwakzinnige is), werd ter dood veroordeeld, tot acht jaar tuchthuis en 500 M. boete; Poege werd ook ter dood veroordeeld, zeven jaar tuchthuis en 500 M. boete, terwijl eveneens over den geheimzinnigen Rus Skobe- lewski de doodstraf werd uitgesproken; tevens kreeg hij T2 jaar tuchthuis, 500 M. boete en werd hij uit het land verbannen. De andere bekloagden kregen van 15 jaar tuchthuis tot vijf maanden gevangenisstraf, be novens verschillende geldboeten. De motiveering van het vonnis. Aan de motiveering van het vonnis, is het volgende ontleend De communistische partij van Duitschland is een afdeeling van een groo- tere organisatie, namelijk van de communisti sche internationale, die haar zetel te Moskou heeft. Deze internationale en dus ook dc Duit- sche communistische partij wil de bestaande regeeringen ten val brengen en met alle moge lijke middelen, ook met geweld, raden-republie ken naar het voorbeeld van de Russische sov jet-republiek instellen. In Duitschlond zou dit eveneens geschieden. Voor dit doel zijn Rus sen in hun hoedanigheid van commissarissen der internationale gedetacheerd bij de centrale van de Duitsche communistische partij te Ber lijn. Einde September 1923 waren reeds uitge breide toebereidselen getroffen en meenden de leiders van de Duitsche communistische partij, dat hun doel spoedig zou worden verwezenlijkt. Van dit tijdstip moest de partij als een voor den staat gevaarlijke organisatie worden be schouwd, daar zij de administratieve maatrege len van de regeering wilde tegenwerken en de bestaande grondwet ondermijnen. De heele or ganisatie had een militair karakter gekregen. Afdeelingen voor voedselvoorziening en voor het verstrekken van inlichtingen werden inge richt. In Saksen moest de regeering tenslotte met de hulp van een uitzonderingswet en met wapengeweld een einde aan de wantoestanden maken. Op 20 November 1923 werd de com munistische partij tenslotte verboden. Zij heeft echter geen oogenblik opgehouden voort te werken aan de uitvoering harer plannen. Zij ontwikkelde zich van een staatsgevaarlijke tot een geheime organisatie, wier functionnarissen volgens de wet ter bescherming van de repu bliek strafbaar waren. Na te hebben uiteengezet, dat de verklaringen van de beklaagden, dat hun partij geenszins met geweld het doel ven de internationale wilde verwezenlijken, geen steek hielden, wijst de motiveering erop, dat in den herfst van 1923 niet, zooals de verdedigers hebben beweerd, in Duitschland een zeer ernstige fascistisch ge vaar dreigde. De rechtbank kan niet gelooven, dat de actie der communisten slechts de be strijding van dit gevaar beoogde en dat zij bo vendien de bestaande grondwet tegen de radi calen van rechts wilden beschermen. De partij wilde haar eigen programma verwezenlijken. Na tenslotte te hebben verklaard, dat de Duit sche Tsjeka in haar organisatie geheel aan de Russische Tsjeka beantwoordde, worden de door de verschillende beklaagden gepleegde misdrijven afzonderlijk nagegaan. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. De toestand van Hcnry Barmat. B e r 1 ij n, 22 April. (H. N.) De rechter van instructie in de zaak-Barmat heeft een verzoek van <1© verdedinging ingewilligd om Henry Barmat, die aan een hartziekte lijdt, door 'n spe cialist, prof. Levin, te doen onderzoeken. Dit onderzoek zal niet, zooals tot nu toe geschiedde in tegenwoordigheid van den gevangenisarts plaats hebben. BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Rechts wijst de samenwerking met Vandervelde van de hand. Het bureau der rechterzijde van Senaat en Kamer heeft met algemeene stemmen als zijn oordeel uitgesproken, dat, aangezien de voor stellen van Vandervelde als grondslag voor het program der toekomstige regeering niet een program aanvaarden, ingegeven door het alge meene landsbelang, maar het verkiezingspro- gTem der socialistische partij, deze voorstellen niet kunnen worden aanvaord. FRANKRIJK- HET KABINET-PAINLEVÊ. Herriot voorzitter der Kamer. Herriot is gisteren gekozen tot voorzitter van de Kamer met 206 van de 267 uitgebrachte stemmen. Een roerige Kamerzitting. Par ij s, 22 April. (H. N.). Bij de eerste stemming verkreeg Herriot niet terstond de vereischte meerderheid, terwijl bij de tweede stemming, waar de volstrekte meerderheid be sliste, de oppositie zich van stemming ont hield. Natuurlijk werd de uitslag door de af gevaardigden van de meerderheid luide toege juicht, doch in politieke kringen is men toch eenigszins verwonderd over de geringe meer derheid, waarmede de verkiezing tot stand kwam, terwijl men zich links daaromtrent eenigszins bezorgd maakt. De zitting van vandaag had een tamelijk opgewonden verloop, vooral in verband met de rede van den afge vaardigde Bolanant, die o.a. Renoudel verweet, dat hij maandelijks 2000 francs van het dag blad Quotidien heeft ontvangen. Dc zitting werd tweemaal geschorst en toen Bolanant zich niet naar het reglement van orde wenschte te gedragen, ontstond er zelfs een tumult, door dien enkele leden van links hem von het bureau van het secretariaat wilden verdringen. De Kamer besloot morgen met het debat over de voorloopige twaalfden voor Mei en Juni te beginnen. Coillaux is vandaag door de commissie van financiën inzake deze voor loopige twaalfden gehoord, waama de com missie met algemeene stemmen het desbetref fend wetsontwerp heeft goedgekeurd. Vrijdag zal Cailleux in de commissie van financiën een uiteenzetting over den toestand van de schat kist geven. ENGELAND. DE TERUGKEER VAN HET KONINKLIJK PAAR. Koning George en koningin Mary zullen Za terdagmiddag van hun reis naar de Middel- londsche Zee tcrugkceren. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. De prins van Wales is na voltooiing van zijn reis door Nigerië naar Zuid-Afrika vertrokken. DE REIS DER MINISTERS HOARE EN AMERy. De Britsche ministers Hoare en Amfcry zijn van hun vliegtocht over Irak te Cairo aange komen. Zij zullen heden door koning Foead worden ontvangen. ASQUITH TOT DE ARBEIDERSPARTIJ OVERGEGAAN Volgens een bericht uit Londen, dat de N. R. Ct. onder alle voorbehoud weergeeft, zou het liberale Lagerhuislid Spero bebbcn medege deeld. dat de graaf van Oxford en Asquith tot dc labour-parlij is overgegaan. DE CONFERENTIE TUSSCHEN DE ENGEL- SCHE EN DE RUSSISCHE VAK- VEREENIGINGEN. Londen, 22 April. (Hbl.) Heden verga derde de algemeene raad van het Britsche vakvercenigingscongres om te beslissen over het rapport van de conferentie tusschen de gedelegeerden van d-e Engelsche en Russische vakvereenigingen nopens samenwerking tus schen de vakbeweging van beide landen, ten einde het I. V. V. er toe te bewegen zond'er voorafgaande voorwaarden met de Russen te onderhandelen. De voornaamste leiders der Britsche arbei dersbeweging, o.w. Macdonald, zijn tegenstan ders van deze samenwerking, doch de meesten von hen hebben geen zitting in den olgemeenen raad van het vakvercenigingscongres, omdat zij, toen deze werd gekozen, deel uitmaakten van de Labour-regeering. Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat de algemeene raad van het congres het rapport der conferentie, waar aan de voornaamste Labour-1 eiders evenmin hebben deelgenomen, zal goedkeuren. Een later bericht meldt, dat de raad van het vakvereenjgingscongres te Londen inderdaad heeft besloten het rapport van de Engelsch- Russische vakvereenigingsconferentie goed te keuren. DE WONINGBOUW. Er zijn teekenen die er op wijzen, dot 1925 een recordjaar zal zijn voor den Engelschen woningbouw. Uit de officieele opgaven van het ministerie van gezondheid blijkt, dat in Enge land en Wales gedurende de drie maanden, eindigende I Maart 1.1., met den bouw van niet minder don 21,758 huizen, geschikt voor arbeiderswoningen en dus in aanmerking ko mende voor regceringssubsidie, is begonnen- Voor dezelfde periode van het vorig jaar be draagt dit aantal 16,042. In het begin van Maart waren 54,586 huizen in aanbouw, waar bij stoatsondersteuning werd verstrekt. Het aan tal dezer huizen bedroeg in het begin van Maart van het vorig jaar ongeveer de helft. In de drie maanden, eindigende 1 Maart, werden voltooid 21,346 huizen, waarbij staatsondcr- steuning was verleend (v. j. 4970). Bovendien bouwen vele particulieren duizen den huizen voor den verkoop, waarbij zij geen financieelen steun ontvangen. DE MOORD OP ELSIE CAMERON. Thorne terechtgesteld. Londen, 22 April. (V. D.). Thome, de moordenaar van Elsie Cameron, is hedenmor gen opgehangen. Hij heeft zijn lot moedig ondergaan. Uit Londen wordt gemeld, dat Thorne, de moordenaar van Elsie Cameron, vóórdet hij op gehangen werd, een mededeeling omtrent het misdrijf heeft gedaan. De gevangenisdirecteur heeft echter geweigerd mede te deelen wat Thorne heeft verklaard, terwijl de minister van RECLAMES. Prijs 1—3 regels *3.05, elke regel meer 1.—. Indien U een goed instrument wenscht aan te schaffen, noodigen wij U uit onze Show-rooms te komen bezichtigen waar U de volgende merken kunt hooren: WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - AMERSFOORT binncnlandsche zaken later verklaarde, dat het de gewoonte is de laatste verklaringen van ge vangenen, die ter dood veroordeeld zijn, niet tc publiceercn. Men weet daarom niet, of hij op het laatste oogenblik nog een bekentenis heeft afgelegd. IERLAND. DE IERSCHE BEGROOTING. De begrooting van den -Ierschen Vrijstaat is in evenwicht gebracht, waardoor de inkom stenbelasting kan worden verminderd tot 4 sh. in het pond en alle inkomende rechten op thee, koffie, cacao e. d. kunnen worden afgeschaft. SPANJE. EEN TEGEN PRIMO DE RIVERA GERICHT COMPLOT B e r 1 ij n, 2 2 April. (V. D.) Naar uit Ma drid gemeld wordt, is de Spaansche politie een samenzwering tegen het leven van Primo de Rivera op het spoor gekomen. Het centrum van dit complot bevindt zich tc Malaga. BULGARIJE. 'f; DE GISTING IN BULGARIJE. Verklaringen van Zankof. Uit Berlijn wordt d.d. 22 April aan de N. R. Ct. gemeld Zankof, de Bulgaarsche minister-president, heeft in een gesprek met den correspondent van de Vossischc Zeitung gezegd, dat de re geering den staat van beleg heeft afgekondigd om alle maatregelen te kunnen treffen, die noodzakelijk mochten blijken voor het herstel van de orde in het land. Het is natuurlijk niet te voorspellen, wanneer de staat van beleg weer zal worden opgeheven. De buitengewone rechtbanken hebben reeds genoeg materiaal verzameld. Tal van lieden zijn reels stand rechtelijk veroordeeld. De regeering is er vast van overtuigd, dat hare maatregelen de rust en de orde in het geheele land zullen herstel len, zoodat geen nieuwe aanslagen meer te vreezen zullen zijn. De regeering is er in geslaagd dc voor naamste schuldigen, zoowel als de leiders van de terroristen, in hechtenis te nemen. Enke len hunner, zooals Minkof en Jankof, die zich tegen hun arrestatie trachtten te verzetten, zijn doodgeschoten. De internationale positie van Bulgarije, zoowel als do positie van de tegenwoordige regeering, zijn door de com munistische actie aanmerkelijk versterkt Van overal uit het buitenland ontvangt de regee ring bewijzen van sympathie. Ook werd haar hulp aangeboden. Het nationale bewustzijn van de bevolking was nooit zoo sterk als thans. De heele bevolking, zonder onderscheid van partij, heeft zich thans aan de zijde van de regeering geschaard. Over de vergadering van de Sobranje van gisteren seint de correspondent van de Vossi- sche Zeitung o.a. De vergadering toonde aan, dat alle in het buitenland verspreide geruchten over de aan staande revolutie in Bulgarije kant noch wal raken en dat de regeering nooit zoo sterk heeft gestaan als thans. Met algemeene stemmen keurde het parlement de houding van de re geering en dc afkondiging van den staat van beleg goed. Zelfs de woordvoerder van de boerenpartij veroordeelde elke terroristische actie tegen regeering en staat. Het publiek had geen toegang tot de ver gadering. Troepen bewaakten het parlement. Op dc tribune zaten alleen twee vertegen woordigers van de Zuid-Slavische regeering en voorts militairen. Toen Koelef, de voorzit ter, de vergadering opende, verschenen alle elf ministers in de zaal. Zankof had een ver bond om het hoofd en om de rechterhand. Hij werd door de afgevaardigden lang en geest driftig toegejuicht. Wikoff, de minister van oorlog, kreeg eveneens een ovatie. Hij kon ter nauwernood loopen en moest door soldaten worden gesteund. Verscheidene afgevaardigden droegen ook verbanden. In het geheel woon den 178 leden van het parlement de verga dering bij. De communisten waren afwezig. Zankof sprak eerst zeer bedaard, doch wond zich in den loop van zijn rede zeer op cn sloeg herhaaldelijk met de vuist op zijn lessenaar. Ik heb den treurigen plicht de Sobranje op de hoogte te houden van de gruwelijke gebeur tenissen, die zich te Sofia hebben afgespeeld en de maatregelen der regeering te motiveeren. Ik schaam mij, dat in Bulgarije een dergelijke misdaad mogelijk was cn dat een Bulgaar be reid werd gevonden dezo misdaad te plegen; 140 mannen, vrouwen en kinderen zijn in de kathedraal om het leven gekomen16 gene raals, die voor de kogels von den vijand ge spaard waren gebleven, zijn in de kathedraal gedood. De afgevaardigden waren bij deze woorden opgestaan. In den verderen loop van zijn rede zeioc Zankof o.a. „Toen ik met bloed bespot de kerk verliet, viel mijn oog op generaal Wikoff en toen ik zag, dot hij was blijven leven, ver heugde ik mij, daar ik daarmee wist, dat ons leger gered was. Uit naam van het vaderland, zeide Zonkof aan het slot van zijn rede, donk ik allen, die de gewonden terzijde hebben ge staan. Sinds 30 jaar pogen onze vijanden Bul garije te vernietigen. Thans hebben zij ge tracht ons den genadestoot te geven. Maar Bulgarije leeft. In dc eerstvolgende twee maan den mag in Bulgarije slechts één partij be staan, de partij van de redding van het land. Twee maanden long moet elke politieke strijd, in Bulgarije rusten. Het leger is thans oan het woord De 32 Bulgaarsche studenten, die enkele da gen geleden door dc Berlijnsche politic in hechtenis zijn genomen, zullen over dc grens worden gezet, daar zij niet in het bezit van voldoende papieren bleken te zijn cn geen ver gunning hadden zich in Duitschland op tc hou den. Nader wordt gemeld, dat bij hun verschij ning in de Sobranje de ministers langdurig werden toegejuicht. Zankof zei in zijn toespraak o.a., dat ós aanslagen von de terroristen juist los gekomen zijn, terwijl de regeering nieuwe maatregelen van amnestie op het oog had. Hij sprak de hoop uit, dat de maatregelen tot hand having der orde in het buitenland naar hun volle woardc geschat zouden worden. Na Zankof spraken de ministers van bin- nenlandsche zaken en van oorlog, waarop spre kers van de verschillende partijen, twee platte landers inbegrepen, hun stem oan de maatre gelen tot hondhavirg van de orde toezegden. Dc schuilplaats der hoofddaders. Volgens het blad Slovo diende een huis te Sofia, dat een buitenlander toebehoorde, den leiders der samenzwering Jankof cn Minkof tot schuilplaats. Oen contra-rcgecring ic Var no gevormd B c r I ij n, 23 April. (V. DNaar uit Sofio gemeld wordt, worden onder dc puinhopen van de kathedraal oldoor steeds nieuwe lijken ge vonden. Er zouden thans nieuwe communisti sche aanslag-en verwacht worden, daar onder dc bevolking, in het bizonder van die op het plat teland, sterk gecgeerd wordt. Tc Varna zou onder leiding van don bocrcnofgcvaardigde Rustow een contra-rcgcering gevormd zijn, die in verbinding moet staan met Bulgaarsche emigrantengroepen. Twee agrarische leiders vermoord. Proctkin, de vroegere prefect von Sofia cn Moerojef, de minister van oorlog in het kebi- net-Stamboelinski, twee vooraanstaande leiders van de agrarische beweging zijn volgens een bericht uit Sofia gisteren doodgeslagen. NOORD-AFRIKA. EL-SULTAN MOELA7 HAFID De Fransche staat verleent een jaargeld. Bezield door een geest van welwillendheid en in overweging nemende zijn hoedanigheid als ex-sultan en onderteekenaar van het protecto raatsverdrag, heeft de Fransche regeering, naar wij reeds meldden, gunstig geantwoord op een verzoek van Moelay Hafid, den ex-sultan van Marokko, en er in toegestemd dc misslagen, die hij in den oorlog tegenover Frankrijk heeft begaan, te vergeten en hem een pensioen toe te kennen en te vergunnen als eerzaam burger in Frankrijk te wonen. JAPAN. EEN COMPLOT TEGEN HET LEVEN VAN KATO. Naar uit Tokio gemeld wordt, heeft de Ja- pansche politie een samenzwering ontdekt, ge richt tegen het leven van den minister-presi dent Kato. Tal van arrestaties hebben plaats •gehad en pas na heftige gevechten kon de po litie erin slagen verschillende communistische 'samenscholingen te verspreiden. CHINA. KARACHAN DEKEN VAN HET DIPLOMATIEKE CORPS TE PEKING. Het corps diplomatique te Peking heeft be sloten Karachcn, den sovjet-gezant, uit te noo digen onder de gewone voorwaarden deken van het corps tc worden. VEREEN 1GDE STATEN. DE TOCHT VAN DE VROEGERE Z R UI Bermuda, 2 2 A p r i 1. (V. D.) Het bestuur bare luchtschip Los Angelos is na een vlucht van ongeveer 12 uur van Lakehurst in Ncw- ^ersey op do Bermuda's aangekomen. EEN AUTO-ONGELUK. Dc Icrschc gezant gewond. Smiddy, de Icrschc gezant, kwam, aldus een bericht uit Washington, Dinsdag bij het paardrijden in botsing mot een auto, waarin «e echtgenoot© van den Nedcrlandschcn legatic- secTCtöris wns gezeten. De gezant brok oen been en werd aan het hoofd gewond. Ge vreesd wordt, dat hij ook inwendige kneuzin gen bekwam. MIDDEN-AMERIKA. DE OPSTAND IN HONDURAS. Daar er regceringstroepcn van Honduras zijn aangekomen, is het detachement van den krui ser der Ver. St., dc Denver, dat tc Ceiba in Honduras geland was om de vreemdelingen te beschermen, teruggetrokken. Dc kruiser blijft echter voor geval von nood bij de hand. MEXICO. i EEN GROOTE BRAND. Londen, 22 April. (H. N.) Volgens een bericht uit New-York, heeft te Car.aneo in Mexico een groote brand gewoed, waardoor het grootste gedeelto van de stad verwoest is; 4 personen zijn omgekomen; 2000 inwoners zijn zonder dak. Dc schade wordt op V\ mil- liocn geraamd. Dc Staatscourant van heden 22 April bevat o.a. de volgende Kon. besluiten bevorderd tot officier de» Oranjc-N^ssau- orde A. D. A. dc Kot An ge li no, vertegenwoor diger van Nederland op dc opiumconferentie van den Volkenbond tc Genèvc van November 1024 tot Februari 1925 eervol ontslagen als adjunct-commies aan het departement van buitcnlandsche zaken de dames J. C. C. SwaonenH. E. dc Waal, eerst genoemde in verband met haar huwelijk, laatst genoemde op hoor verzoek eervol ontslagen de directeur van en leeraar aan de R. H. B. S. tc Stcenwijk L. v. d. Wal en ols hoogleevanr aan do Rijksuniversiteit ie Leiden onder dankbetuiging voor de bewezen Leiden onder donkbetuiging voor de langdu rige diensten dr. P. J. Blok. HET BEZOEK VAN PRINS EN PRINSES ASAKA. De Japunsche prins cn prinses Asoka, wier incognitokomst naar ons land is gemeld, ver toeven reeds gcruimen tijd in Europa cn heb ben verschillende groote steden bezocht. Zij worden o.s. Zaterdag tc Amsterdam ver wacht. Na het dejeuner Maandag 27 dezer bij de Koninklijke Familie op het Loo, zullen zij dien- zelfden dag tegen half zeven in de Residentie aankomen, waar zij zullen deelnemen ann het middagmaal, dat de Jopansche zaakgelastigde ter hunner eere geeft cn wanraun cenigc an dere genoodigden zullen deelnemen. Dinsdag 28 dezer zouden dc Japunsche vorstelijke personen den Hoog weder verlaten. AUDIËNTIES. De audiëntie van den minister van Water- stoat zal a.s. Vrijdag 24 dezer niet plaats heb ben. DE NIEUWE POOLSCHE GEZANT. Een onderhoud met de degblcdpers. De nieuw benoemd? gezant van Polen bij ons hof, dr. Stonislof Koziminsky, heelt op het Poolschc consulent te Amsterdam «*en aantal vertegenwoordigers eer Nedcrlandsche dag bladpers ontvangen. Hij roemde de strikt neu trale houding, welke dc NccJerlandsche dag bladen van den beginne af hebben aangenomen izake het geschil tusschen Polen cn Danzig, ïn dit opzicht had hij de grootste bewondering voor hun objectiviteit, hun tact en hun moreele discipline, want bet had hem getroffen, dot hij hier nog geen enkel geïnspireerd artikel had gelezen over de kwestie, in tegenstelling met wat de pers in andere landen te lezen heeft ge geven. Dertien jacr geleden had de gezant zijn hu welijksreis door or.s land gemaakt en gedu rende zes weken het heele land doorkruisd. Dit bezoek aan Nederland is voor hem onvergete lijk gebleven. De gezant verklaarde, dat vooral de oude Hollandsche kunst in Polen in zeer hoog aan zien staat. Ook de moderne Nederlondsche kunst vindt in Polen de grootste waardeering. Het denkbeeld is in overweging om werken van Poolsche meesters in Nederland te exposee- ren. Verder bestaat het voornemen, voort- biengselen ven onze letterkunde in hei Poolsch te doen vertalen. Omtrent de handelsbetrekkingen met Polen kon de gezant verwijzen naar de consulaire rapporten die geregeld in beide landen gepu bliceerd worden en die sinds den oorlog wijzen op een sterk toenemen van wederzijdschen in- en uitvoer. Het handelstractoat tusschen beide landen zal weldra van kracht zijn. Natuurlijk kwam de gezant van den jongen Staat ook te spreken over de positie van dezen te midden van dc Europeesche Rijken, uit wel ker geweldig conflict Polen zich als een zelf standige Staat heeft losgemcakt. De geheoie Poolsche pers en al de Pooische politici, zijn eenstemmig van mccning, dot de tegenwoordige grens tusschen Polen en Duitschland, zooals die door het Verdrag ven Versailles is vastgesteld, onveranderd moet blijven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1