PIANO'S-VLEUGELS - ORGELS L. KLEIN Utrechtschestr. 44 Amersfoort. HiMïsrm-'TTïzr: Adviezen- v®or GeSdbeieggirsg Verhuring van Lips Safe - Loketten DE EEMLANDER EERSTE BLAD. Gebrs. Perzina - Hoflev. H. IV!. de Koningin BLÜTTNER - KLESM en ADAWi LIEBIG - TANNHaUSER CAMISOLES WOLLEN VESTEN BADCOSTUMES KOUSEN BADMUTSEN OCHTENDJAPONNEN BADHANDDOEKEN HUISHOUDSCHOLEN N.V, MIDDENSTANDS CREDIETBANK 23e Jaargang No. 250 per poel f 1per weck (met gratis ▼errekermg tegen ongelukken) f 0.17s. alxonderlijkc nmanners 1 CAS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DtRECTEUR-lrtraEVE»: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. Stl. Vrijdag 24 April 1925 PRIJS DER ADVERTEHTlEü met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbie- dingen en Licldadighcids-adretcntiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijl bestaan zeer vootdeeltgc bepalingen voor het advcrtecien. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. rVFT DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Een levendige campagne. Berlijn, 2 3 ApriL (H. N. Draadloos). Hoe hevig de verkiezingscampagne wordt ge voerd, blijkt het best uit het feit, dat vandaag alleen te Berlijn 53 verkiezingsvergaderingen zijn gehouden. De hoofdcommissaris van politie te Berlijn heeft een reeks voorschriften uitge vaardigd om een kalm verloop van den verkie zingszondag te verzekeren. Bij pogingen om de propaganda van een of andere partij te ver hinderen, zal terstond krachtig worden inge grepen. DE LOONEN IN DE MIJNEN VAN HET ROERGEBIED. Aangezien beide partijen de scheidsrechter lijke uitspraak voor de kolenmijnen in het Roer gebied van de hand hebben gewezen, heeft do rijks.ninister van arbeid deze bindend verklaard. HET LOONCONFLICT IN DE ZUID- BEIERSCHE TEXTIEL-NIJVERHEID. De loononderhandelingen in de Zuid-Beier- sche tex'iielindustrie zijn mislukt, doordat de fabrikanten elke verhooging van de hand we zen. De werklieden zullen een scheidsrechter lijke uitspraak uitlokken. LOONSVERHOOGINGEN. In de onderhandelingen tusschen de Noord- duitsche groep van het verbond van metaal- fabrikanten, afdeeling groote scheepswerven, en het Duitsche metaalbewerkersverbond, af- «ieeling Hamburg, heeft het Hamburgsche scheidsgerecht gisteren voor de Noord- cn Opstzeeplaatsen een loonsverhooging toege kend. Tot 28 April hebben beide partijen den tijd te verklaren, of zij de uitspraak al dan niet aanvaarden. - DE DOOD VAN HOEFLE. Zijn politieke loopbaan. Uit Berlijn wordt d.d. 20 April oen de Maas bode f jemeld Na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der Stervenden en na nogmaals uitdrukkelijk van zijn onschuld getuigd te hebben, is oud minister Höfle Maandagmiddag in de gevan genis ov-wleden. Minister Höfle had reeds herhaaldelijk met aandrang erop gewezen, dat zijn constitutie niet tegen het voorloopig anrest bestand was, maar de gevangenis-directeur oordeelde anders Inmiddels hadden de rechterlijke autoriteiten toch een commissie van drie geneesheeren be noemd, om over deze aangelegenheid te rap porteeren. Zij kwam echter te laat, want bij de hartziekte van Höfle heeft zich een long ontsteking koraen voegen en deze heeft hem spoedig ten grave gesleept. Bij het voor-onderzoek moesten alle tegen Höfle ingebrachte beschuldigingen de een na de ander vallen, alleen de beschuldiging van passieve omkooperij was nog in onderzoek. De weduwe van den overledene heeft zich ©vier den gevangenisarts beklaagd, dien zij een deel van de schuld van het overlijden van haar echtgenooot toeschrijft. Volgens geruchten Keeft deze arts zijn over plaatsing naar elders reeds ontvangen. Dr. Anton Höfle werd den 19den October 1882 in Otterbach (Rheinpfalz) geboren. Hij studeerde te München en in Erlangen in de rechten en was van 1907 tof 1914 verbonden aan de „Zentralstelle des Vollcsvereins Fin- das Kath'olische Deutschland" te Gladbach. Van 19141919 was Hij directeur van het „Deutsche Tedvnikerverband", van Juni 1919 tot Mei 1920 directeur van den „Deujtschcn Beamteribund" en daarna directeur van het „Gesamtverband deutscher Beamtengewerk- schaften (Deutscher Gewerkschaftsbund). Bij de rijksdagverkiezingen in 1920 werd hij voor de eerste maal als centrumlid in den rijksdag gekozen. In Augustus 1923 nam Stresemann hem in zijn kabinet als' rijkspostminister op. Dit bleef hij ook in het tweede kabinet-Stresemann en in het kabinet-Marx van 1 December 1923. Weinige dagen vóór het aftreden van' dit kabinet trad dr. Höfle als rijkspostminister af, wijl hij zich bij het onderzoek inzake de Bormat—-Kutisker-affaire gecompromi 'Jteefcd Zoo werd hij o.a. ervan beschuldigd, zich door de „Amexima" (Baimat) 120.000 Mark crediet te hebben laten geven, dat in 1924 weer werd terugbetaald, hetgeen als een „Be- stechung" voor het door het ministerie van posterijen aan de Amexima" verleende crediet van 5 millioen goudmark werd beschouwd. De tweede beschuldiging gold de volgendo aangelegenheidIn Februari 1924 had dr. Höfle gemeenschappelijk met zijn fractie genoot dr. Bell het terrein Lichterfelde Stern- strasse 28 eangekocht. Dr. Bell liet echter dadelijk daarop zijn aanspraken op dit ter rein varen, zoodat dr. Höfle het alleen moest overnemen. Einde 1924 nam dr. Höfle op dit terrein tegen gunstige voorwaarden een hypotheek ten bedrage van 100.000 goudmark. Zoo werd b.v. overeengekomen, dat voor het jaar 1925 geen renten betaald behoefden te worden, ter wijl algemeen 18 percent voor hypotheken ver langd werden. Deze hypotheek was afkomstig van een onderneming, welke bij het Michael Konzern behoorde. Het Michaël-Konzern ont ving na de stabiliseering van de Duitsche Mark van het rijksministerie van posterijen ^eer aanzienlijke credieten. Een derde beschuldiging betrof het volgende: .Een beambte van de Mannesmann-Gesell schoft opperde jegens Höfle bezworen tegen de verdere toekenning der millioenen-crcdieten voer de „Dcpositen-und Handelsbank". In aan sluiting hiermede had een bespreking plaats tusschen dr. Höfle en heeren van d© JDepositcn und Handelsbank", waarvan het resultaat was, dat de credieten niet ingetrokken werden en dat minister dr. Höfle blijkens de boeken der „Depositen-und Handelsbank" een bedrog van 50.000 goudmark werd toegewezen. Höfle, dio bij do aanvaarding van zijn ambt zonder vermogen was, was intusschen in het bezit gekomen van een 'groote villa in Lichter felde en een banktegoed van ongeveer K mil lioen Mark. Hef laatste vroeg hij op, vóór do politie kon ingrijpen. Het terrein, dat h'em toebehoorde, werd daarna in beslag genomen, nadat Höfle den 9den Februari 1925 zijn mandaat voor den rijksdag had neergelegd en den lOden Febr. daaraanvolgende in de onderzoekingsgevan- genis van Moabit was opgesloten. De begrafenis. Dr. Anton Hoefle, de gewezen rijksminister van posterijen, is gisterenmiddag te Berlijn- Lichterfelde begraven. De belangstelling was zeer groot. Aanwezig waren o.a. de rijks minister van arbeid Baruns en zijn collega van posterijen Stingl, staatsminister Spahn, het lid van den rijksdag Steinkopff, als vertegenwoor diger van de sociaal-democratische partij, „Ministerial-direktor" dr. Spieker als vertegen woordiger van Marx en voorts de beide ver dedigers van den overledene. Braurts voerde bij de plechtigheid voor de begrafenis het woord uit naam van het cen trum. Hij schelste de loopbaan van Hoefle en wees hierbij op diens buitengewone eigen schappen. Reeds in zijn jeugd droeg Hoefle bij tot het organiseeren van den katholieken mid denstand en van de Katholieke ambtenaren. In ruime mate heeft hij voorts bijgedragen tot het uitbreiden van de sociale Katholieke organisa ties in in het heele rijk. Aan dezen arbeid is het te danken geweest, dat hij tot lid van den rijksdog werd gekozen en in Augustus 1923 tot rijksminister werd benoemd. Hij is ook in deze hooge functie steeds een verdediger vnn de rechten van de ambtenaren gebleven. Zijn functie van rijksminister van posterijen heeft Hoefle aanvaard op een tijdstip, waarop het Duitsche bedrijfsleven geheel vernietigd was. Toen hij, na een jaar zijn functie te hebber, be kleed, "ontslag nam, waren de toestanden bij de posterijen weer normaal. Brauns herinnerde daarna aan de gebeurtenissen, die den minis ter hadden bewogen zijn ontslag in te dienen en die mede de aanleiding tot zijn vroegen dood zijn geweest. Spreker wil de politieke zijde van <Jcze kwestie aan het graf laten rus ten, maar wel wil hij erop wijzen dat, indien Hoeflo als mensch fouten moge hebben be gaan, dit zeker niet het gevolg was van een slechten inborst. Voor zijn vaderland wilde Hoefle steeds het beste. OOK KUTISKER'S TOESTAND ERNSTIG. De toestand van Kutisker is van dien aard, dat hij te bed moet blijven. Hij ligt in zijn cel, daar hij geweigerd heeft zich naar het gevan genislazaret te laten vervoeren. De gevange nisarts, die hem gisteren heeft onderzocht, kwam tot de conclusie, dat Kutisker levens gevaarlijk ziek is en dat hij de gevolgen van een langere gevangenschap moet trachten af te wenden. Nader wordt gemeld, dat de gezondheids toestand van Kutisker, naar verluidt, zoozeer achteruit is gegaan, dat de rechter van instruc tie een verzoek der verdediging heeft ingewil ligd om een particuliere behandeling van Ku tisker toe te staan. A.s. Maandag zullen de geneesheeren verslag uitbrengen over Kutis- ker's toestand in verband met zijn geschikt heid om in hechtenis te worden gehouden. HET ONGELUK OP DE WEZER. Alle lijken thans gevonden. Gistermiddag is te Veltheim het laatste der 81 slachtoffers van de ramp op 31 Maart ge borgen. BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Geen homogeen socialistisch ministerie. Op het partijcongres der Belgische socialis ten is gisteren het voorstel om een homogeen socialistisch ministerie te vormen verworpen. Besloten werd, dat de partij zich afzijdig zal houden. Do koning zal nu naar een nieuwen kabinetsformateur moeten uitzien. Een motie werd aangenomen, uitsprekend, dat er geen aanleiding is de besprekingen omtrent de sa menstelling eener rege.ering voort te zetten RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05. elke regel meer 1.—. Indien U een goed instrument wenscht aan te schaffen, noodigen wij U uit onze Show-rooms te komen bezichtigen waar U de volgende merken kunt hooren: WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN; „L'HBRONDELLE" 16-18 Langestraat - AMERSFOORT voor Amorsfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 bij Britsche schepen van ongeveer alle typen, van oorlogsschepen, torpedojagers, duikbooten af tot veerbooten toe, waren betrokken. Met heldenmoed gaven de mannen zich geheel vrij willig aan hun toak, c schoon zij vrijwel met zekerheid wisten, dat de kans om levend terug te keeren, heel gering was. De Brusselsche correspondent van het Hbld. seint nog omtrent de onthulling van het Brit- sche gedenkteeken te Zeebrugge, dat koning Albert voor het met bloemen en kransen ge tooide monument lof bracht aan de Engelsche marine cn al de officieren opnoemde, die zich op dien dag hebben onderscheiden. De over* levenden defileerden vervolgens voor het ge denkteeken, terwijl een Belgische militaire kapel „It's a long way to Tipperary" speelde. Het monument is vervaardigd door den beeld houwer Dupon. Van Belgische zijde was de belangstelling bizonder groot. P" ison* FRANKRIJK. HET KABINET-PAINLEVÉ. HET BRITSCHE GEDENKTEEKEN TE ZEEBRUGGE. De onthulling. Gisteren heeft te Zeebrugge de plechtige onthulling plaats gehad door koning Albert, van het gedenkteeken dat aldaar is opgericht ter herinnering aan den Britschen raid, die in 1918 op de toentertijd als Duitsche duikboot- basis dienstdoende haven werd ondernomen. Omtrent de plechtigheid wordt gemeld, dat gisterochtend 280 Britsche marinesoldaten, die juist zeven jaar geleden aan den aanval deel namen, te Zeebrugge aankwamen. Onder de vele Britsche militaire autoriteiten, die zich naar Zeebrugge hebben begeven, be vinden zich de Earl of Covan, hoofd van den generalen staf des rijks en luchtmaarschalk Sir John Salmond. Het monument heeft den vorm van een stee- nen zuil, die is opgericht ter hoogte van den havendam, waar zich indertijd de strijd heeft af gespeeld en op welker top de Heilige Joris, die den Drank verslaat, is afgebeeld, zulks in ver band met het feit, dat de aanval op St. Georges Day plaats had. De Engelsche bladen brengen de krijgsver richtingen voor Zeebrugge in herinnering, waor- Herriot's rede als Kamer voorzitter. Bij het innemen van den voorzitterszetel in de Kamer heeft Herriot gezegd, dat hij onpar tijdig wilde zijn, maar ook dat hij trouw v/cnsch- te to blijven aan zijn democratische cn vrede lievende overtuigingen, die, naar hij hoopt, het mogelijk zullen maken onze in den geest van sociale rechtvaardigheid en breed-menschelijke solidariteit de middelen te vinóen voor de rampen, die ontstaan zijn uit den oorlog, dien het onschuldige Frankrijk heeft onderdaan. Dubois in de Kamer over den hcr- bcuw cn den belastingdruk. In de Kamer heeft Dubois, de oud-voorzitter van de commissie van herstel, eraan herinnerd, dat het in gebreke blijven van Duitschland en de lankmoedigheid van zekere geallieerden Frankrijk gedwongen hebben alleen uit eigen middelen den herbouw van het verwoeste ge bied te verzekeren. Frankrijk moest daarom twee jaar na den oorlog aan zijn belasting plichtigen lasten opleggen, welke die van de Duitsche en Engelsche belastingbetalers te bo ven gaan. Volgens den kanselier van de Engel sche schatkist betaalt de Engelsche belasting betaler 415 frank per hoofd, tegen de Fransche 435. Volgens de commissie van herstel be droegen de fiscale lasten in 1922 in Frankrijk 16.5 percent van het inkomen en in Engeland 14 percent. Het beroofde en uitgemoorde Frankrijk is zwaarder belast dan eenig andci volk ter wereld^ Goedkeuring van voorlcopige twaalfden. De Kamer heeft met 420 tegen 38 stemmen de voorloopige twaalfden voor Mei cn Juni aangenomen Kritiek van Millerond. Uit Parijs wordt gemeld, dat Millerand in het Cirque de Paris voor circa 5000 toehoorders sprak over de politiek van het kabinet cn te gen het sluiten van een veiligheidspact met Duitschland. wanneer Tsjecho-Slowakije en Polen er met bij worden betrokken. Het be grotingsprobleem is z. i. door een verstandige economische politiek oplosbaar. Hij deed een scherpen aanval op Cailloux en betitelde diens benoeming tot minister van financiën als een provocatie van het geheel© land. BLOEDIGE BOTSING. Uit Parijs wordt gemeld, dat bij een verkie zingssamenkomst, waar de afgevaardigde Tait- tingcr sprak, gevechten plaats vonden tusschen leden van de patriottische liguo en communis ten. Er werden 3 personen gedood cn 8 ge wond. ENGELAND. LORD READING AANGEKOMEN. Lord Reading, onderkoning van Indië, is gis teren met verlof te Dover aangekomen. Men weet, dat hij in Engeland is gekomen op ver zoek van lor Birkenhead, de minister voor In dië, die hem wcnschte te spreken over kolo niale kwesties. Reading wilde niets medsdee- len omtrent do onderwerpen, die zullen wor den besproken, en verklaarde alleen, dat hij 24 Juli naar Indië terugkeert. Do begrafenis van lord Rawlinson Het stoffelijk overschot van lord Rawlinson, den vroegeren opperbevelhebber in Indië, is gisteren te Spitheod aangekomen. Het zal te Londen met militaire eerbewijzen worden be graven. HOUGHTON GEARRIVEERD. Houghton, de nieuw benoemde gezant der Ver. Staten te Londen, is gisterochtend met de Georg Washington te Plymouth aangekomen. HERDENKINGSDAGEN. Londen, 2 3 April. (H. N. Draadloos). Vandaag wordt in Engeland St. Georgcday, Shakespeare Day en de dug van Zeebrugge herdacht Vanmorgen zijn dc 280 overleven den, die het blokkceren van Zeebrugge door de Britsche vloot hebben meegemaakt, samen gekomen op dc plek, waar zij 7 jaar geleden hun daden hebben verricht,teneinde tegen woordig te zijn bij de onthulling van een monument door den koning van België. Een gedeelte der feestelijkheden heeft gis teren reeds plaats gehed. Te Brugge is een banket gegeven, waarbij de gouverneur van Vlaanderen een toast heeft uitgebracht op do Engelsche vloot, waarbij hij hulde bracht aan Roger Keyes en -zijn medestrijders. België zol nooit vergeten de wijze, waarop de Belgische vluchtelingen in Engeland zijn opgenomen en waarop de gewonde soldaten in Engeland zijn verpleegd. Alle Engelsche bladen wijden van morgen artikelen non deze gebeurtenis. DE AANSLAGEN IN BRITSCH-INDIË. Veroordeeling der samenzweerders. Naar uit Lahore wordt bericht, is gisteren vonnis gewezen in de zaak van den bomaan slag in den bazaar van Anorkali, waarin vier mannen waren beklaagd van samenspanning tot het vervaardigen van bommen en het ver drijven van de Europeanen uit Indië. Twee van de beklaagden zijn veroordeeld tot 5 jaar stren ge kerkerstraf, de beide anderen zijn vrijge sproken. DENEMARKEN. SPITSBERGEN EN HET BERENEILAND. Bij den Deenschen Raad van State is giste ren een wetsontwerp ingediend tot vereenigïng van Spitsbergen en he>t Bereneiland tot één administratief district, dat Svojbard zal wor den genoemd. Het district zal worden be schouwd als een deel van het koninkrijk, nfet als een afzonderlijk land. ITALIË. DE VESUVIUS. De Vesuvius vertoont een buitengewone wer king. Des avonds is de lucht rood gekleurd en er stijgt een dikke rookkolom op. POLEN. EEN VERDRAG MET TSJECHO- SLOWAKIJE. Nadat het Poolsch-Tsjechische verdrag gis teren was onderteekend, verliet minister Bencsj de stad Warschau. COMMUNISTEN AANGEHOUDEN. De laatste dagen zijn in de provincie Novo Grodek een kleine vijfhonderd personen in hechtenis* genomen wegens communistische roerigheid. Naar de bladen melden, wierven verscheidene aangehoudenen op Poolsch ge bied mannen aan voor het sovjetlëgcr of voor zoogenaamde vrijscharcn. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. Een boerenleider aan 't woord. Naar aanleiding van den oönslog in de kathe draal te Sofia heeft Toerkolof, de oud-minister van financiën en leider van den gematigden vleugel van de boerenpartij, d'c volgende ver klaring afgelegd Het degelijksch bestuur van de boerenpartij beschouwt het gemeenschappelijk front niet als een tactischen stap van de derde interna tionale om door het tot zich trekken van du groote hoop der boeren cn arbeiders tot de dictatuur van het proletariaat te komen. Het bestuur houdt do aanstichters van de daden van geweld niet voor leden van dc partij, maar voor agenten in d*e rangen der partij, die door de derde internationale rijkelijk beloond wor den. Achter het uithangbord van het gemeen schappelijk front staan het kader van dc on- wuttig verklaarde communistische partij, de steun van Moskou, die de boerenpartij in den- zelfden toestand zal brengen als de communis tische partij, door zij steeds van het standpunt uitgaan„Hoe erger, hoe beter". Weer een terrorist gedood. Tsjoentoelof, die met Minkof dc voornaam ste aanstichter was van do daden van geweld, is door de politie opgespoord es neergescho ten, toen hij zich tegen zijn aanhouding ver zette Fronsche persstemmen. De Bulgoarsche gezant te Parijs spreekt in de Petit Parisian tegen, dnt het complot op wreede wijze zou zijn onderdrukt. Hij voegt er aan toe, dat de regeering den toestond meester is cn dat zij grooten en onvoorwoordclijkcn steun van alle partijen krijgt. De Figaro maakt voorbehoud ten aanzien van het besluit tot vermeerdering van het Bul goarsche effectief. Het bind betreurt de be schuldigingen, door de Bulgaren tegen zekere buren uitgesproken, die het beschuldigt het complot te hebben gesteund. Do Homme Libre hoopt, dat dc onderdruk king niet te ruw zol geschieden. Dc Ere Nouvelle meent, dot de haat tus schen de burgers dezen toestand hoeft veroor zaakt en vreest voor verwikkelingen, als Roe menië Boris, indien deze onttroond mocht wor den, zou opnemen. Het Journol wijst erop, dat uit dc voorwoor den, waarvan dc guzontenroad zijn beslissing ofhankelijk heeft gesteld, wel blijkt, hoezeer do buren van Bulgarije het nog wontrouwen. Russische ontstemming. Ruw optreden tegen de communisten? Beschuldigingen onn Zuid-Sla- vië's adres. Een R.C.-tclegram uit Londen d.d. 23 April eon de N. R. C. houdt in De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph verneemt, dat men te Moskou zeer ontsticht is over dc arrestatie van een aantal Bulgoarsche communistische studenten te Ber lijn. Het voste voornemen von Luther cn Stre semann om geen enkele communistische sa menzwering op Duitschen bodem te dulden zal, naar het blad hoopt, een goed voorbeeld zijn voor andere landen cn in het bizonder voor Oostenrijk. Het betcekent een gunstige verandering, vergeleken bij de politiek van Rapallo, waar de Duitschcrs tot samenwerking met Rusland geneigd waren. De tegenwoor dige Duitsche staatslieden zijn von meening, dat iedere nauwe samenwerking met de bolsje- wiki moet worden vermeden, omdat daardoor dc gezonde elementen in den stoot worden ge demoraliseerd. De Weensche correspondent van de Man chester Guardian meldt, dat de leden van de Britsche delegatie te Sofia, kolonel Wedge- wood, L'Estrange Malone en Mackinder, zich herhaaldelijk naar het hoofdbureau van politie hebben begeven, waar zij zagen, dat militairen cn politie onophoudelijk groepen van tien tot vijftien personen aanbrachten, die zoo zij maar e^nigszins onder verdenking van communis tische gezindheid stonden, werden gevangen gehouden. Velen werden buiten d"e stad ge bracht en daar terechtgesteld. De Engelsche cn do Amerikaansche gezant hebben bij de re geering te Sofia aangedrongen op een huma ner behandeling van de gevangenen. Kulfof, de Bulgoarsche minister van buiten- Inndsche zaken, heeft in een persgesprek ver klaard, dat de communistische beweging in Bulgarije weliswaar ernstig was, doch dat zij spoedig hoor bctcekcnis zou verliezen, indien de communisten niet door Zuid-Slovië werden gesteund. Zelfs moet de minister hebben ge zegd, dat de gehe^lc beweging door Zuid-Sla- vië is georganiseerd om Bulgarije ten onder te brengen. De correspondent van dc Manchester Guar dian ziet in deze uitlatingen een bevestiging van zijn vermoeden, dat Moskou niet voor de beweging verantwoordelijk kon worden ge steld. De Bulgaorsche regecring heuft het Rus sische gevaar als argument gebruikt om toe stemming te krijgen voor de uitbreiding van haar leger, doch nu zij dit doel heeft bereikt, wordt er in het geheel "niet meer over de'rol von Moskou gesproken, zegt de correspondent. Belgrado wenscht opheldering. Berlijn, 23 April. (H. N. Draadloos). Volgens het Tsjecho-Slowakische persbureau melden de Weensche bladen uit Belgrado, dat dc Zuid-Slavische regeering aan de Bulgaorsche opheldering zol vragen naar aanleiding van de uitloting, welke dc Bulgaorsche minister van binncnlondsche zaken zich in het Sobronje heeft laten ontvallen, dot het Zuid-Slavische gezant schap te Sofia met de terroristen heeft samen gespannen. Tegenspraak. B e r 1 ij n, 2 3 A p r i I.' (H. N. Draadloos;. He: Bulgoarsche gezantschap te Weenen spreekt de berichten tegen, volgens welke er meenir.gsverschillen zouden bestaan tusschen koning Boris en den commandant von het gar-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1