F. Hé Lomans „DE EEMLANDER" BUITENLAND. PI ANOHANDEL L. KLEIN BINNENLAND. IBONNEMENISPRIJüiv.oot EERSTE BLAD. ZIJDE - POPELINE W. K. VAN ROSSUM FEUILLETON. De Terugkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 258 loort 2-10, idem li an co per pos! f 3.per week (met cxatis Terrelcenng ttflt" osgel«kkea) f 0.17k, alxouderlijke na 1 G«05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD 0IBECTEU8-U1TSEVER: J. VALKHOFF. ^RNHEMSCHE POORTWAL. 2A. POSTREKENING N*. 47810. TIL.INT.Sia. Maandag 4 Mei 1925 PRIJS DER ADVERTENIIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adTe.tentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan zeer vooidceligc bepalinqen voor het advertceren tcne circulaire, bevattende de vooiwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. Dn KOSTEN VAN HET LEVENSONDER HOUD. B e r 1 ij n, 2 Mei. (H. N.) Het rijksindexcijfer voor de kosten van levensonderhoud was in de «fgeloopen maand gemiddeld 136 7 tegen 136 in de vorige maand DE 1 MEI-VIERING. Een bloedige botsing te Halle. Uit Halle wordt gemeld, dat het aldaar op 1 Mei 's avonds laat nog tot bloedige botsin gen tusschen communisten en leden van de organisatie Stahlhelm is gekomen, waarbij knup pels cn revolvers als wapens'worden gebruikt. Elf personen werden gewond. EEN WANHOOPSDAAD. Berlijn, 2 Mei. (H. N.) Te Gohlis bij Leipzig heeft een slotemaker, wiens vrouw ver leden jaar gestorven is, vermoedelijk in een vlaag van zwaarmoedigheid zijn 3 kinderen ver gif ingegeven en daarna de gaskraan opengezet met het gevolg, dat hij ook zelf om het leven is gekomen Van de kinderen zijn er 2 reeds gestorven, doch het derde kon nog tot bewust zijn worden gebracht BELGIE. DE KABINETSCRISIS. De Broqueville heeft niet kunnen slagen. De Katholieke graaf de Broqueville heeft van het vormen van een kabinet afgezien FRANKRIJK. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. De eerste berichten over de gemeenteraads verkiezingen toonen aan, dat er drukker ge stemd is dan bij de laatste verkiezingen. Gister ochtend 10 uur waren 30 uitslagen te Parijs bekend, die geen verandering brachten in den bestaanden politieken toestond. De meeste af tredende leden zijn herkozen. De radicaal-soci alisten en de socialisten verliezen stemmen, die ten goede kernen aan de communisten. Echter is er op het oogenblik te Parijs nog geen enkel communist herkozen. De gemeenteraad van Parijs telt 80 leden. Parijs, 4 Mei. (V. D.) Volgens het defini tief resultaat van de gemeenteraadsverkiezin gen in de stad Parijs hebben de partijen noch winsten noch verliezen geboekt. Er is slechts dén lid meer gekozen. De resultaten uit de pro vincie zijn over het algemeen nog niet volledig. DE PRESIDENT DER FRANSCHE BANK VRAAGT ZIJN ONTSLAG. Het Petit Journal verneemt, dat Robineau, president der Fransche Bank, aan den minister van financiën, Caillaux, zijn ontslag heeft aan geboden. Het blad verneemt, dat Caillaux heeft besloten dit te aanvaarden. PARACHUTES VOOR MILITAIRE VLIE GERS. De Matin meldt, dat de onderstaatssecretaris voor de luchtvaart heeft aangekondigd, dat alle militaire vliegers vóór het einde des jaais van parachutes zullen zijn voorzien. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES IN ZUID-AFRIKA. Londen, 3 Mei. (V. D.). De prins van Wales heeft gisterochtend een bezoek gebracht aan Simonstown, het marine-station, alwaar hij zich aan boord begaf van de General Botha, het oefenschip van de Kaapstadsche marine- vrijwilligers. Des avonds werd in het gouver nementsgebouw ter eere van den prins een diner gegeven, waaraan tal van autoriteiten aanzaten. De berichten uit Kaapstad maken zonder uitzondering melding van het werkzame aan deel, dat de Boeren-nationalistcn hebben ge nomen in de hartelijke verwelkoming, welke den prins §ij iedere gelegenheid bereid werd sinds hij in Zuid-Afrika voet aan wal zette. ITALIË. BI.OEDIG INCIDENT TE MILAAN Bij een botsing te Milaan tusschen een pa trouille der nationale militie en eemgc revo- lutionnaire elementen in een café is óe eigenaar gedood en een Werkman gewond. OOSTENRIJK. PRIJSOPDRIJVING STRENG GESTRAFT. De vroegere directeur der Anker-Brotwerkc, Aartur Fried, is, naar uit Wecnen wordt ge meld, op grond der weV tegen de prijsopdrij ving wegens het misbruik maken van den nood toestand der bevolking cn wegens het in ern stig gevaar brengen van het openbaar belang tot acht maanden zware tuchthuisstraf en 10 millioen schilling boete veroordéeld. HONGARIJE. DE HONGAARSCHE FINANCIËN. Boedapest, 2 Mei. (H. N.) Nu Engeland tot den gouden standaard is teruggekeerd, trekt het vraagstuk der hervorming van het munt wezen weer zeer de aandacht, aangezien er sedert de oprichting van de "Nationale Bank een vaste verhouding tusschen de Hongaarsche kroon en het Engelsche pond bestond. Voor Hongarije is een eerste gevolg van den Engel- schen maatregel, dat thans ook een voste ver houding van de waarde der Hongaarsche kroon tot de goudwaarde bestaat en gewaarborgd is, hoewel men zich in Hongarije op het standpunt stelt, dat er geen onmiddellijk verbond bestaat tusschen den terugkeer van Engeland tot den gouden standaard en de reorganisatie van het Hongaarsche geldwezen, zoodat Hongarije bij de financieole hervorming volkomen de vrije hand behoudt. De minister van financiën heelt meegedeeld, dot de nieuwe munteenheid in Hongarije" reeds in den loop van dit jaar zal worden ingevoerd POLEN- HET SPOORWEGONGELUK IN DEN POOLSCHEN CORRIDOR. Arrestaties. B e r 1 ij n, 2 Me i. (H. N.) De Poolschc over heid zet het onderhoud naar de oorzaak van het spoorwegongeluk in den Poolschen corri dor nog steeds voort. Verschillende personen, die zich op den tijd, dot het ongeluk^ gebeurde, ophielden in de buurt van de plaats, waar Let ongeluk geschiedde en die zich niet vcldoende konden legimiteeren, zijn in hechtenis' genomen. Aan wie de schuld In welonderrichte kringen te Berlijn worden de pogingen van Poolsche zijde, om de schuld van het spoorwegongeluk in den Poolschen corridor op Duitschland te schuiven, afgewe zen als grove laster. Men herinnert aan het laatste spoorwegongeluk in Polen, dat einde April plaats had op het traject Warschau— Krakau, toen twee sneltreinen ontspoorden, omdat volgens de Poolsche bladen het spoor- wegbestuur in Polen de dwarsliggers totaal had laten verrotten. Deskundige ooggetuigen bevestigen, aldus een Berlijnsch bericht, dat het jongste ongeluk door dezelfde oorzaak is ontstaan en dat de verantwoordelijkheid daar voor is te zoeken bij de directie der Poolsche spoorwegen, die oovallend snel sprak van een misdadigen aanslag. TURKIJE. DE ZOMERTIJD. Vrijdag is te Constantinopel de zomertijd in gegaan, maar niemand wist het voor den vol genden morgen. Deze invoering zonder eenige voorafgaande waarschuwing bracht groote ver warring in zakenkringen teweeg. RECLAMES. Prijs 13 regels 3.05, elke regel meer 1. UTRECHTSCHESTRAAT 44 cot dat U zich een piano aanschaft, zijt gij aan U zelfver plicht ons magazijn te komen bezichtigen. U kuni bij ons tegen lagen prijs een eerste klas instrument bekomen, op zeer aannemelijke voorwaarden. Dames- en Meisjes-Regenmantels voor f25.-. Alleen verkrijgbaar bij MODE-MAGAZIJN „L'HIRONDELLE" LANGESTRAAT AMERSFOORT Electrische Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers Utrechtschestraat 15 Tel, 483 NOORD-AFRIKA. HET MAROKKAANSCHE VRAAGSTUK. Fran*ch-Italiaonschc onderhandelingen. P a r ij s, 2 M e i. (H. N.) De Italiaansche re geering heeft 'Frankrijk uitgenocdigd een be spreking te houden over het Mnrckkoansche vraagstuk. Naar de bladen melden, hebben de Riffkabylcn onverwachis Fransche troepen aangevallen en een dorp in bfond gestoken. VEREENIGDE STATEN. DE LOS ANGELOS. Het luchtschip de Los Angelos is gisteroch tend von Lokehurst naar Porto Riro vertrok ken. EEN SCHEEPSRAMP OP HET ERIE-MEER. Waarschijnlijk negen personen omgekomen. Blijkens een bericht uit Detroit d.d. 3 Mei is een Amerikaansch stoombootje op het Erie- meer*gekapsijsd. In de nabijheid zich bevinden de vaartuigen redden i-wen der opvarenden. De overige negen zijn, naar men vreest, ver dronken CAN AD DE ZOMERTIJD. In den nacht van 2 op 3 Mei is de zomertijd in Ottawa, Montreal en andere steden van Ca nada begonnen, irinar de meerderheid der steden en alle landbouwdistricten houden zich non den officieelen tijd. KONINKLIJKE BESLUITEN. Bij Kon. Besluif is benoemd tot ridder in de orde van een Ne- derlandschen Leeuw Mr. W. F. C. Spiering, kantonrechter te Breukelen-Njjenrode tot burgemeester von Belfeld W. E. H Jans sen op verzoek ingetrokken het Koninklijk bcs'uit houdende de benoeming van W. H. van de Poll tot notaris te Oude-Weterinj, gemeente Alke made op verzoek eervol ontslagen de Ie luitenant op non-activiteit M. Heijbroek, wan het wapen der artillerie idem de gepensionneerd generaal-majoor ti tulair Jhr. L. M. A. von Schmidt, als ndvisee- rend lid der Staatscommissie ingesteld bij Kon. Besluiit van 12 December 1010, onder dank- betuiging voor de in die functie den lnnde be wezen diensten idem de reserve-kapiteins W. N. Meijer, van het 5e, J. H. de Boer van het 18e cn R. C. Scholten van hef 7e regiment infanterie, laatst genoemde wegeifs lichaamsgebreken idem de le luit. R. W. Dahmcn von Buch- holtz van het 8e regiment veldartillerie, wegens lichaamsgebreken, cn de le luit. M. J. A. F. Verschure von helt regiment gcnictroepeif benoemd bij het reserve personeel der land macht bij het wapen der genie tot reserve le luitenant bestemd voor den militairen telcgra- fischen dienst de reserve 2e luitenants G. Beu kers, H. van Wyers en J. Roelsing tot res. le luitenant bij het regiment der genietroepen de res. 2e luit. J. v. Konigslöw, J. H. Noteboom, S. Honnik, J. E. V. Dingemons, A.W. Olivier, J. F. Berthrom, C. W. v. d. Stadt, N. Soeteman allen van het corps bij het wapen der Genie tot le luit. bij het regiment genietroepen de 2e luit. J C. A. do Ridder van het corps bij den geneeskundigen dienst der landmacht tot res. officier van gezondheid 2e klasse A. C. Zwaan en J. G. M. van Walscm, artsen. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DE HOOFDSTAD. Een avondfeest ten Poleizc. Noor wij vernemen is het de bedoeling von H. M. de Koningin en van Z. K. H. den Prins der Nederlanden om gedurende het aanstaand verblijf in de hoofdstad een avondfeest ten Paleizc te geven, waarvan dc datum is vastge steld op Vrijdag 15 Mei. Op dit avondfeest zullen worden genoodigd: de dames en heeren, zoowel militaire als civiele, die gevraagd hebben Hare Majesteit hun op wachting te mogen maken; zij die gevraagd heb ben H. M. dank te mogen betuigen; de dames en hecren die verzocht hebben aan H. M. ie worden voorgesteld. Alle bovengenoemden zul len tijdig eene persoonlijke uitnoodiging voor het avondfeest ontvangen. Op Donderdag 14 Mei zal door H. M. in den voormiddag,audiëntie worden verleend aan allen die verzocht hebben aan H. M. belangen van persoonlijken aard of belangen van een door hen vertegenwoordigd lichaam te mogen voor dragen. Dc betrokkenen zullen daartoe nader per soonlijk worden opgeroepen. Andere audiënties zullen door de Koningin ditmaal niet worden verleend. PRINS HENDRIK IN VOLENDAM. Zaterdagmiddag heeft Prins Hendrik met de Bronchi's bij de openingstocht van de Kon. Ned. Zeil en Rociverceniging., een bezoek ge bracht aan Volendam PRINSESSEVERJAARDAG. Een kinderfeest op Hèt Loo. Ter gelegenheid van den I6cn verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana is er daags daarna ten pelcize Het Loo een kinderfeest gegeven, waar een twintigtal vriendinnetjes en vriendjes, van de Prinses bijeen was. Door bemiddeling van het Haagsche Concert- en Theaterbureau De Haan en Co. was de feest- arrangeur Henri Nol les uitgenoodigd, zijn prestaties te vertoonen. Deze hield het hoogo gezelschop bijna twee uurNbezig met z,Jn humo ristische goochelkunsten en de vertooning van levende schaduwbeelden Blijkbaar vermaak ten de aanwezigen, onder v ie zich H. M. do Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik bcvon* den, zich uitstekend Tot slot zijner vertooningen gaf do heet Nol les nog een proefje van zijn kunst in het gedachtenlczcn, door op te noemen wat de Prinses gcschcvcn had op een briefje dat hem in ven gesloten enveloppe overhandigd werd. Z. K. H. dc Prins 'betuigde den heer Hcnri Nollcs zün tevredenheid met het geboden®. GEEN HULPADMINISTRATEURS BIJ DE LANDMACHT. Noor wij vernemen, heeft dc Minister van Oorlog beslist, dat niet zal worden overgegaan tot het instellen van een instituut voor hulp- udministTateurrs, hetwelk in overweging was genomen. OVERTOLLIG PERSONEEL DER POSTERIJEN. Het advies der commissie-Braambeek Dc minister vun waterstaat heeft schriftelijk geantwoord op do vragen van hof Kamerlid Van Braambeek in zake de overlegging van het advies van dc z.g. commissie-Schepel betref fende hot ontslag aan overtollig personeel bij het hoofdbestuur der Posterijen cn telegrafie. Uit hef antwoord van don minister blijkt, dat van dc 101 ambtenaren voor wie het beroep openstond, 45 daarvan gebruik maakten, en slechts in 5 gevallen ochttc de commissie dc ambtelijke waardebepaling te loaig gesteld. Deze uitspraak is door den minister in nl'.e gevallen aanvaard, met het gevolg,' dat het ontslog van 3 ambtenaren is ingetrokken, ter wijl de beide andere ambtenaren, na overge bracht to zijn naar eon hoogcre categorie, met toepassing van de voor de afvloeiing door de Regeering gestelde regelen evenzeer voor ont slag in aanmerking kwamen. Dczo beide amb tenaren zijn reeds elders in Rijksdienst werk zaam HET WERKTIJDENBESLUIT Do Minister van Arbeid hooft een voor ontwerp van oen algemcenen maatregel van bestuur tot wijziging van het Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen bij don Hoogen Rood van Arbeid aanhartgig gemaakt. In het voorontwerp, waarover de Raad 22 Sopt. j.h i advies uitbracht, zijn voornamelijk naar oan- j leiding van dit advies zulke belangrijke wijzi- t gingen aangebracht, dat het gewenscht is op- nieuw het oordeel van den Road in te winnen. Het is de bedoeling omtrent dit voorontwerp het prueadvies te vragen van Commissie IV, welke met eenigo leden zal worden aangevuld. Ze zal daartoe vermoedelijk begin Juni ver gaderen, nadat hoor voorzitter dc heer Zaal- bei g uit Genève zal zijn teruggekeerd. DE KAMERVERKIEZING. Mevr. Brouns—van Bcsouw bedankt voor dc candidotirur, Men meldt ons uit Nijmegen Mevr. W. A. Brounsvan Bcsouw te 's-Her- togcnbosch aan wie een plaats op een vrije lijst werd aangeboden, waarbij hare verkiezing j tot lid der Tweede Kamer verzekerd is, heeft voor de candidatuur bedankt GENERALE STAF. i Mutaties, Naar thans mot zekerheid kan worden mede gedeeld is bij Kon. Besluit met ingang van I Mei op zijne aanvroge een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend ann generaal- mojoor P. Huizen*, sous-chef van den generalen Staf, ter zake van langdurigen dienst en onder dankbetuiging voor de veeljarige cn belang rijke diensten door hem aan den lande bewe zen. Voorts is benoemd tot sous-chef van den ge neralen staf, de kolonel W. E. van Dam van Isselt, yan dien staf, directeur van dc Hoogero Krijgsschool c-n tot dhrcteur von de Hoogero krijgsschool de luitenant-kolonel P. J. van Mun- nekrede, van dien staf, chef van do IVe divisie. Verder zijn in rang en anciënniteit overge- ploatstbij den generalen staf, de mqjoor A. Dohna, van het T8e regiment infanterie bij het wapen der infanterie, bij het 10e re giment de majoor C. J. H. van der Harst van den generalen staf, werkzaam bij het Departe ment van Oorlog, zulks onder eer vole onthef fing van zijn tegenwoordige tewerkstelling. Grijp moedig in de doornen opdat de roos U niet ontga. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 16 Mei toenemende opwinding, \sant ik voeR'e mij zeker, dot ditmaal mijn conclusies de plank niet missloegen, las ik verder r Flonker, flonker zeer. „Het garnizoen van Kiel." Dat was mij te machtig, ik ging verder. „Dan het beste met het kompas „Denk aan het Ordensfeest OrdensfeestOnbewust, terwijl ik dat woord bij mijzelf herhaalde, verdwenen in mijn ge dachten de mooie wif e wannen vsn mijn nut en voor mijn geest verrees een vang beeld, in grijze tinten, een scène buiten, waar de wint°r- wind met ijzigen adem over het land blies Een loodgrijze lucht, grijze gebouwen, de da ken bedekt met een dikke laag sneeuw cn hoe pen met grijze uniformen, in grooten getale, die .rondom een reusachtig plein opgesteld ston den, Het was een vaag beeld hier en daar was een détail duidelijker, de glinsterende rijp op een bontjes van een officier, de pluim van een helm, die uitwoei in den ijzigen wind Wacht I Daar had ik het.. ..Het was in Be'- lijn geweestHet ordensfeest, met de jaarlijksche plechtigheid van de zoogenaamde Vaandelwijding. Ik had die beroemde wintei - parade ééns gezien, als jongen, toen mijn broer Francis en ik gelogeeid hadden bij een neef van ons, die secretaris wos aan het gezantschap in Berlijn Maar wat kon het in dit verband bcteekener^ Wat had het Ordensfeest, die jaarlijksche ut1» deeling aan de oude Pruisische bureaucratie van duizenden kruisen en sterren en medailles die dienen moesten om op voordeelige wij "e salarisverhoogingen te vervangen, wat had die met een kompas te maken Toen schoot het mij, als met een bliksem straal, te binnen. Een kompas veronderstelde na tuurlijk ook een peiling en die peiling was in dezen zin verborgen„Ordensfcst!" Wachl eens I De datum? Wat was de datum ook weer Dat kon ik mij langzamerhand ook w^er bedenken27 Januari, de verjaardag van den Keizer. Sapperloot I Eindelijk kwam er nu toch eer straal van licht in de duisternis. Die beide regels beteekenden ongetwijfeH Neem een kompaspeiling op 27 graden!" De volgende twee regels „Voorbij het Suikerbrood „Zie je de Lorele» hadden blijkbaar betrekking op die „pieken* waarvan in de „Zcilaanwijzingen" was ge^ sproken. „Waneer je het liefje wensen»." „Schiitzchen" was het Duitsche woord. Na tuurlijk het woord Schat: waarvan Schatzchen het verkleinwoord is, beteekent schat. Hoe had ik zoo lichamelijk en geestelijk blind kunnen zijn om niet te zien, dat er sprake was van een schat in het bericht De vier maten notenschrift deden mij op springen; ik neuiide het deuntje, dat ik op John Bard's piano getjingeld had. Zooals ik al g-ezegd heb, het kwam mij vaag bekend voor als een populaire deun, maar hoè of waar ik het gehoord had Hier moet ik in slaap gevallen zijn. Ik we^d met een schrik wakker, zooals men meestal doet op een middagslaapje en staarde wezen loos rond, trachtend mij te herinneren, waar ik was. Het vaartuig, dat voor anker lag, schom melde zocht heen en weer op de deining en cle electrische waaier snorde zacht. Er werd aan de deur geklopt. „Binnen!" riep ik ,en Corstairs verscheen om de deur. „Het sPijt Sir Alexander U te moeten sto ren, mijnheer," zei dc knecht, „maar zou II mis schien dadelijk bij hem kunnen komen in zijn hut Hij zei, dat cr haast bij was „Natuurlijk. Zeg aan Si: Alexander, dat ik dadelijk bij hem kom." Garth had een serie van kamers aan het verste eind von den salon, bestaande uit een kleine zitkamer, buitengewoon mooi gemeu beld, met een slaapkamer en badkamer da.ar- aangrenzend. Ik vond hem zittend op een draoi- baren stoel voor zijn bureau in gesprek met een donkeren jongen man in 'n gekreukt wit katoenen pak, wiens gelaat in het tropiscne klimaat geelachtig was geworden. „Ach majoor," zei de miiiionnair, „het spul mij, dat ik U in Uw slaapje hii> moeten storax Maar er is ictb vreemds gebeurd. Ze hebban een bevel tot inhechtenisneming tegen U uit gevaardigd wegensmoord. De Britsche Vice- consul hier is zoo vriendelijk gdweest ons een wenk te komen geven „Het is een vreemde geschiedenis," zei de Vice-consul. „Vannacht werd er een armzalige Engelschman, een dronkaard, die met een ne gerin in de negetwijk woonde, vermoord. Hij was een nietswaardig sujetnoemde zich Adams; ik kende hem wel. Wc hebben hem zelfs pas een veertien dagen geleden het con sulaat uitgegooid. En nu is er een aanklacht tegen U ingediend dooi twee burgers^ die zwe ren dat ze U vroeg in den morgen uit de hut van Adams hebben zien komen. „Gewoonlijk maakt niemand in Rodriguez veel drukte over een gewonen mcord zooals deze. Maar onze vriend Adams of zijn zwarte huishoudster, die tegelijkertijd ook gedood werd scheen een of andeicn merkwaardigen politieken invloed gehad te hebben. De Procu reur generaal von de republiek kwam een haif uur geleden in hoogst eigen persoon op hei bui eau om mij erover te spreken. Hij zat er geweldig over in en zei, dat hij zeker zijn be trekking zou verliezen, wanneer hij U niet in verhoor liet nemen. Nu" -- de Vice-consul schraapte zijn keel en trok hatd aan den zwar ten sigaar, die hij rookte, ,,ik weet niets van U of van Uw zaken af, majoor, hij keek mij dooi dringend aan „en ik wil er ook niet naar vragen. Maar ik weet, dat terwijl een ge wone moord in Rodriguez nauwelijks een straf baar misdrijf is, het knoeien in de politiek voor een heel ernstige misdqad geldt. Wat ik U kwam vertellen is, dat U moet zien .g te ko men, terwijl het nog mogelijk isDat is alles „Het io buitengewoon vriendelijk van U,' antwoordde ik, „dat U zich zooveel moeile geeft en ik stel Uw discretie in deze zaak op hoogen prijs. Maar als die aanklacht is inge diend, moest de inhechtenisneming dadelijk ge volgd zijn. We zijn per slot van rekening bin nen de grens van drie mijlen De Vice-consul maakte een afwerende bewe ging met de hand. „In deze illustere repu bliek," merkte hij droogjes op, „worden geen zaken van Welken aa; d oolc, gedaan gedurende den middagrusttijd. Zelfs tijdens onze revolu ties, die van tijd tot tijd voorkomen, js er eiken dag tusschen twaalf en vier uur een pauze. Moor U zult U moeten haasten want zoodi a het begint koeler te worden, zult U een heele schep van die koffiekleurige heeren langs zij krijgen in de sloep van den havenmeester. „Ik zal zien, dat we dadelijk in zee slekcni" zei Tjarth en haastte zich het vertrek uit. De Vice-consul nam zijn ponama op cn kwam naar mij toe. Hij keek voorzichtig om zich heen en dempte zijn stem, toen hij sprak. „Ik waag er mijn baantje aan met dit le doen," zei hij, „want de consul ligt te bed met kooits cn ik handel op mijn eigen verant woording. Maar Bard vertelde ons op do club over U en over Uw Distinguished Service Or- dei cn dat alles tijdens den oorlog, ennot is ai 't minste wat een kerel kon doen, die ni°t meegevochten heeft ik ben door cn door ziek van malaria daf hij een onder helpt, die wèl den oorlog meemaakte. Luister nu eens U is in groot gevaar 1 U is tegen het grootste complot van schurken in heel Midden-Amerika aangcloopen „U bedoelt EI Cojo en zijn bende V „Ja „Wie is die man El Cojo <f „Dat weet niemand. Niemund ziet hem ooit. Niemand weet, waar hij woont. Sommigen zrg^ gen, dat hij een Mexicaan is. Maar zijn mocht is geweldig en zijn wraak is snel en vreeselijk Ik zou U verhalen kunnen vertellenOp dit jacht zoudt U eigenlijk veilig moeten zijn. Maat volg mijn raad cn verloot het jacht niet vooi- dat U aan land kunt gaan onder de Amcri* kaonsche of dc Britsche vlog I" Hij stak mij de hand toe. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1