Een Radio-Ontvangtoestel BUITENLAND. BINNENLAND. „DE EEMLANDEFT EERSTE BLAD. ss een ^uzf@k-Snsirumeni L. KLEiN OASES 8E MEISJES REGENMANTELS A. H, ym WIEUMERK, ÜILFM ilEIHEl Lansestraat 43 - Telefoon §52 Fransche Bijouterieën. Gstksttingsn KOLONIËN. 23e Jaargang No. 260 IBOHNEMEKfSPRUS T5 T~ foort f 210, idem Iran co per post 1 3.—, per week. (mei gratis verrekenng legen oagclukkcc) 0.17». a(zocdeilijke na CJO5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OISeCTEUR-u:.SEVER: J. VALKHOFr. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. «7810.TEL I NT. SIS. DUITSCHLAND. ZAL HINDENBURG AMNESTIE OP UITGEBREIDE SCHAAL VERLEENEN? Naar verluidt, ligt het in de bedoeling van den nieuwen rijkspresident op den dog zijner ambtsaanvaarding op uitgebreide schaal am nestie te verlcenen aan politieke en andere mis dadigers. Volgens de grondwet kon hij dit, al dus meldt hot Hbld., echter niet zelfstandig doen, doch heeft hij de toestemming van den rijksdag in den vorm van een speciale rijkswet noodig. Er hebben over deze kwestie reeds voorloopipe besprekingen tusschcn de verschil lende politieke partijen plaols gehad en waar schijnlijk zal een desbetreffend wetsontwerp in den loop van deze week dcor den rijksdag wor den aangenomen, zoodat Hindenburg onmid dellijk na zijn beëediging amnestie op grootc school zal kunnen vcrleerven. DE TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND. Een conferentie te Luxemburg De Luxemburger Zeitung meldt, dat een aan tal parlementariërs uit Groot-Britennië, Zwit serland en Scandinavië op het oogenblik te Luxemburg bijeen ziin, teneinde het vraagstuk van de betrekkingen tusschcn Duitschland en andere landen na te gaan en in het bizonder de kwestie van Duitschlands toetreding tot den Volkenbond- DE ONTRUIMING VAN HET BEZETTE GEBIED. In een bespreking tusschcn de burgemees ters van Duisburg en Dusseldorp werd met grooten nadruk gewezen op de noodzakelijkheid van de ontruiming van het bezette gebied. Burgemeester Jarres deelde mede, dat ook neu trale stemmen reeds herhaaldelijk vastgesteld hebben, dat de rechtstoestand volkomen duide lijk is. Tijdens de onderhandelingen, indertijd met de geallieerden gevoerd over dc ontrui ming, is in de,Duitsche delegatie, onder leiding van Marx, in de eerste plaats cp den noodzaak gewezen, dat het bezette gebied tusschcn Dus- se] dorp en Duisburg tegelijk met het Roerge bied moest worden ontruimd. Bij besprokingen daarover is door Herriot en Thcunis namens hun regeeringen definitief verklaard, dat deze het er over eens zijn, dat do in Fcbr. 1021 be zette streken rechts van den Rijn tegelijk met het Roergebied ontruimd moesten worden. De Britsche premier heeft toen tevens verklaard, det de redenen voor bezetting van do ^pnetie- gebieden sinds lang vervollen zijn en dc Britsche regeering daarom opkwam voor de onmiddellijke onttuiming. Na deze formeels verklaringen beslaat cr volgens de Duitsche opvatting gee» terijfel meer, dat de on'ruiming van beide gebieden tegelijk en uiterlijk 16 Aug. a.s. moet plaats hebben. HET GESCHIL MET ROEME^T; Ook de Kö'nischc Zeitung verneemt uit Boe karest, dat Roemenië de voorstellen, door Duitschland gedaan in zake het Duitsch-Roe- mesnschc betalingsconflict, beslist van dc hand gewezen heeft. Roemenië wil alleen toestemmen in een conferentie, die er zich toe beperken zal de betalingsvoorwaarden te verzachten. Dc conferentie zal zich heelernaol niet bezig hou den met het vcor Roemenie buiten de kwestie staande vraagstuk van de betalingsverplichting- van Duitschland. DE BERLIJNSCHE BEURS IN JUNI DES ZATERDAGS GESLOTEN. Naar vernomen wordt, blijft de Berlijnsche effeetenbeurs gedurende- Juni tbs Zaterdags gesloten. DE OPENING VAN HET DUITSCHE MUSEUM. B e r 1 ij n 5 Mei. (H. N. Draadloos). Aan den vooravond van de inwijding van het Duit sche museum is gisteren in de grootc aula van de Münchenschc universiteit de Duitsche aca demie o-pgericht, waartoe de voornaamste per sonen op het gebied van de Duitsche weten schap zuilen behoore-n. Deze academie zal 100 senatoren tellen, waarvan cr tot nu toe 89 zijn gekozen. Bij de feestelijkheden zijn ook Oosten rijk en Danzig vertegenwoordigd HET RADIC-VERBOD IN HET BEZETTE GEBIED. B e r 1 ij n5 Mei. (H. N. Draadloos). De socialistische rijksdagfractie heeft een interpel latie ingediend, waarin gevraagd wordt,, wat de rijksregeering tot nu toe heeft gedaan om op heffing van het radio-verbod van de bezettings- mogendheden in het Rijnland te verkrijgen. Tevens wordt gevraagd, op wélke bepaling de bezettingsmogendheden dit verbod, waarvan de bevolking in het Rijnland nadeel ondervindt, baseeren. FRANKRIJK. DE SCHADEVERGOEDING IN NATURA. Op een conferentie van Painlevé met de mi nisters van buitenlandsche zaken, justitie, bin- nenlandsche zöken en openbare werken zijn ver schillende vroagstukken van nlgemeene regee- ringspolitick besproken, o.a. dot van de schade vergoeding in natura. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. De socialisten sturen op een nederlaag der nationalisten bij dc herstemming aan. Het bestuur der Fransche socialistische partij heeft besloten, teneinde het nationale blok een échec te bezorgen, dat de oandidaten der partij zich overal, waar het noodig is, zullen terug trekken om de overwinning van de candidaten der linkerzijde te verzekeren. CLÉMENT ADER f De Fransche regeering besloot de begrafe nis van Clément Ader op staatskosten te doen plaats vinóen DE PARIJSCHE STAKING GEËINDIGD. De staking bij dc trams en autobussen is ge ëindigd. De stakers gaan vandaag weer aan het werk. ENGELAND EEN REDE VAN BALDWIN OP li ET DINER TER EERE VAN HOUGHTON. Londen, 5 Mei. (H. N. Draadloos). Dc nieuwe gezant der Ver. Staten, Houghton, is de ©eregast geweest op het diner, door dc Pil grims-society, dc vereeniging, dlc zich de be vordering der goede betrekkingen met Amerika ten doel stelt, gegeven. De koning en de prins van Wales hadden bcgroetingstelegramrr.cn ge zonden, terwijl de eerste minister dc toast op dc gezondheid ven Houghton uitbracht. Houghton is, voordat hij naar Londen kwam, gezant te Berlijn geweest en Baldwin zinspeelde dan col: op de nauwkeurige kennis, die Hough ton ven de Europeesche toestanden he?ft. Dc nieuwe gezant zal dan ook bevinden, dat de v^rlog op Engeland evenals op do overige ge allieerden zekere verplichtingen voor den wederopbouw en de reorganisatie van het uit zijn verband geraakte Eurooa hrcfï gejegd. Deze verplichtingen, aldus zeido Baldwin, moo- ten wij en onze kinderen vervullen en de goede zijde van de moeilijkheden is wellicht deze, dat ons volk langzamerhand beseft, wat het ondcr öe tegenwoordige omstandigheden beteeken'. J een oorlog te hebben gewennen. In do Notre Dame te Parijs is onlangs een gedenksteen ont huld ter nagedachtenis van de T rnillioeri ge vallenen van het Britsche rijk. Wij heseffen thans wat dit beteekent1 millioen gevallenen en een nog grooter aantal lijdenden. lederen dag worden wij nog non de gevolgen van den oorlog horinerd, in onze industrie, in ens poli tiek, ons economisch en ons nationaal leven. Wij be-seffen, dot de oorlog ccn bloedige en vervloekte zaak is, die« zoo mogelijk uit dc wereld moot worden verdreven. Samenwerking tusschcn Engeland en de Ver. Steten kan veel deartoc bijdragen en deze kon niet te innig of te volledig zijn. Baldwin bracht warme hulde aan de Amerikanen, die met Engeland hebben samengewerkt voor het herstel van den gou den standaard, wat op zichzelf oen belangrijke stap voorwaarts is tot het herstel van normale handelstoestanden ever de gehcsle wereld. RECLAMES. Van 1—4 rexels f 2.03. elko rcsel meer f 0.50 Wanneer U twijVslt: aan goede Radio-muziek, dan verzoeken wsj U beFeefd eens te komen luisteren in onze magazijnen - UTRECHTSCHESTRAAT 44 Eederen svond van 5'/.—7% demonstratie. Woensdag 6 Mei 1925 m DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adverientiSn voor dc helft der prijs. Voor handel cn bedrijf beslaan zeer vooidccligé bepalingen voor het advericeren. L'ene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Nader woidt gemeld r Dc „Ceyloa" is na het stootcn ccn rots vlot gekomen, mcar dreigde te zi'-Xcn, waarop het voorschip op. het strand' von het eilandje Mc dong Ketjil is gezet OP ZOEK NAAR DEN AAPMENSCH. Uit Batoviu wordt geseind: De Orong Pendok-expcditic zal II dezer naai Pocloc Rimou vertrekken, om te trachten met drijfjacht den aapmensch tq vangen. in Loden »n Zijde-Popeiin? Verkrijgbaar veer f25. Alleen bij W* K, VAM ROSSUM „L'HIRONDELLE" 16-18 Langesiraaï - A msrsfoort ALDEGONDESTR. 1C7. TEL. 543. Eéüsdind Makelaar Taxateur. Belast zich met de titvoering van Publieke veilingen. Juwelier HET HERSTEL VAN DEN GOUDEN STANDAARD. De desbetreffende wet ifi derde lezing aangenomen. De wel tot herstel ven den gouden standaard is gisteren in het Lagerhuis zender stemming in derde lezing aangenomen. Bij het voorafgaande debot in comité drong Kenworthy 8an op den terugkeer tot gouden munten. In zijn antv;oord zei Churchill, dat En geland dit onmogelijk kon doen. Er bestaan 250 millioen redenen tegen het doen von dien stap, want deze zou 250 millioen kosten. Wij kun nen ons best redden vcor binnenlandsch ge bruik, zonder dot wij tot gouden munten terug- keeren. Dc leden moeten de gedochte, dat het ooit zou kunnen gebeuren gedurende het leven van het tegenwoordige Lagerhuis, volkomen uit hun geest bannen. Spr. meent niet, dat het veilig zou zijn op het oogenblik dc deur open te zet ten voor het omzetten van bankbiljetten in goudstukken, omdat men niet kon zeggen, waar dat zou ophouden. DE HANDEL MET RUSLAND. Londen, 5 Mei. (H. N. Draadloos). De voorzitter von het departement van handel heeft in antwoord op een desbetreffende vraag meegedeeld, dat de waarde van den invoer uit Rusland 'in Groot-Britannië en Noordelijk Ier land in 1914 precies 20 millioen heeft bedra gen, terwijl de waarde van den uitvoer naar Rusland nog geen 4- millioen bei iep DE SOCIALE VERZEKERING. Londen, 5M c i. (H. N. Draadloos). Het re- geeringsontwerp voor c'e sociale verzekeringen is thans bij het Lagerhuis ingediend. De voor naamste bepalingen daarvan zijn in dc bqgroo- tingsredc van Churchill reeds opgesomd. DE TOESTAND VAN LOR*D MILNER. Londen, 5 Mei. (H. N. Draadloos). Lord Milner gaat bevredigend vooruit. DENEMARKEN. DIEPZEE-ONDERZOEK. Kopenhagen, 5 Mei (H. N. Draadl.) Ter uitvoering van het programma, opgesteld door de Noord-Atlantische commissie vair het inter nationale diepzeeondeizock, zal het Deensche schip Dana, voor oceanisch onderzoek bestemd, naar Custig Vertrekken, de teeltplaats der ka beljouwen, schclvisschen, haringen, schoilen en heilbotten tusschen de Faro er ei landen cn IJs land. Het eerste gedeelte van de reis zal uit gevoerd worden onder leiding van Prof. Adolf Jensen cn het tweode gedeelte onder leiding van Dr. Johann Schmidt. DE WERKLOOSHEID. Kopenhagen, 5 Mei (H. N. Draadl.) Het aantal ingeschreven wcrkloozen in Denemarken is in de afgeloopen week met 749 verminderd tot 55465. In het overeenkomstige tijdvak van verleden jaar bedroeg het 22900 en van 1925: 29500 ZWEDEN. MINISTER THORSSON OVERLEDEN. Thorsson, de Ziveedsche minister van finan ciën, is, naar uit Berlijn aan de N R. Ct. wordt gemeld, gistermiddag overleden in den ouder dom van 60 jaar. Hij behoorde tot de sterkste personen van dc Zweedsche sociaal-democrati- _sce partij, die hij had helpen stichten. Reeds, I jio zijn jeugd als props^ardivt, maar ook later e's minister, slaagde hij erin door zijn ziekelijk heid cn zijn vostbsradenheid de sympathie dei Zweedsche arbeiders tc veroveren. Tweemaal is I*horsson die oorspronkelijk schoenmaker van beroep was minister von financiën ge veest en zelfs ziin politieke tegenstanders er kennen, dut hij in ruime mate tot h£t herstel van het Zweedsche bedrijfsleven cn tot den terugkeer tot den gouden standaard heeft bij gedragen. Met Thorsson verdwijnt eigenlijk dc laatste van de oude garde in dc Zweedsche sociaal-democratie. Als minister zal hij waar schijnlijk warden opgevolgd door Wigfors, die hem reeds tijdens zijn ziekte heeft vervangen. Als voorzitter van de sociaal-democratische partij zal zijn opvolger vermoedelijk dc tegen woordige minister-president Sandler zijn. FORTUGAL. MAATREGELEN TEGEN DE REVOLUTIONAIREN. De politie heelt het consigne gekregen voort te gaan met het arrestecren von leden van het roode legioen, aldus een bericht uit Lissabon. ITALIË. MUSSOLINI OOK MINISTER VAN MARINE. Mussolini heeft ook de functie van den afge treden minister van marine, admiraal Thaon di Revel, op zich genomen. Hij bekleedt dus thans, behalve het premierschap, ook de functies van minister van oorlog, marine en luchtvaart. HET HEILIG JAAR. Londen, 5 Mei. (V. D.) Een 7C0-tal pel grims is heden van Dover nfcar Rome vertrok ken in verband met dc viering vnn het Heilig Jaar OOSTENRIJK. DE REIS VAN MR. ZIMMERMAN NAAR WARSCHAU. De Ne lie Freic Pressc meldt, dat mr. Zim merman, die zich, gelijk men weet, binnenkort naar Warschau begeeft, de bedoeling heeft na te gaan, met welke middelen minister Grabski in korten tijd dc Poolsche financiën heeft weten tc hei stellen ROEMENIE. DE ROEMEENSCH-TSJECHO- SLOWAKISCHE GRENS. Boekarest,5 M'c i. (H. N.) De interge- aliieerdc commissie, welke de grens tusschen Tsjecho-Slowakije en Roemenië zal vaststellen, is vandaag met haar werkzaamheden begon nen. De commissie bestaat uit een Fronschen, Engelschen cn Italiaanschen kolonel, een Roe- meensch generaal, een officier van den Tsjecho- Slowakischen generalen staf cn verschillende ingenieurs. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. Communisten ter dood bracht. ge- Bij een poging tot ontvluchting is d= com munistische leider Iwan Rasjef doodgeschoten. De doodvonnissen tegen de communisten Dimiter en Todorof zijn voltrokken. RUSLAND. BESTELLINGEN VAN HANDELSSCHEPEN IN HET BU'TENLAND De directie van do Russische handelsvloot heeft eikend, dat het noodig zal zijn om een óeel oer bestellingen voor den bouw van han delsschepen aan buitenlandsche werven te gun nen. De eerste order zal ccn bedrag vpn 10 millccn roebel omvutten. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN' FRANSCH-MAROKKO. Volgens cerv bericht uit Rabat, d.d. 5 Mei, hebben de operaties op het noordelijk front van Fransch-Marckko een voor de Franschcn gunstig verloop. JAPAN. DE NIEUWE KIESWET. De nieuwe kieswet zal bij de algcmecne 'vcr- kiezingcjT von 1928 in werking treden. Naar wordt geschot, zullen cr viermaal zooveel per sonen als thans kiesberechtigd zijn. CHINA. JAPAN EN DE SCHADELOOSSTELLING VOOR DEN BOKSER-OPSTAND. De Chinecsche en Japansche delegaties zijn het eens geworden over de aanwending van de aan Japan toegekende Bokser-schadeloosstel ling voor onderwijs-doeleindcn. Het geld zal worden beheerd door een gemeenschappelijke commissie VEREENIGDE STATEN. DE TOEPASSING DER DRANKWET. Een nieuwe, krachtige cam pagne tegen dc smokJiclanrs. Uit New-York wordt gemeld, dat de Ame- rikaansche regeering gisteren een nieuwe, .strenge campagne tegen de dranksmokkelsche- pen bij dc kust is begonnen, door het uitzen den van een vloot vlugge ^umjagors met ka nonnen aan boord cn gewapende bemanning, die het bestaan van booten en rumscheepjes dicht onder de kust onmogelijk moeten ma ken. Het personeel heeft bevel gekregen dc overtreders der drankwet te arresteeren en, wanneer het noodig is, dc smokkelschepen in den grond te boren. De gezagvoerders van de rumjngers zijn in draodlooze verbinding met het Custom House (invoerrechtcnkantoor) cn een krachtige po ging wordt gedaan om vcor den eersten Juni de zee von de drank-Armada schoon tc vegen. ZUID-AMERIKA. DE GISTING IN BRAZILIË. De Brazilioansche bladen melden, dat onge veer 50 ind'vióuen Maandag hebben getracht te Rio de Janeiro de kazerne van het ós'rdc regiment stormenderhand-in tc nemen. Zij wer den afgeslagen en sloegen op de vlucht. Eenige afgevaardigden van de oppositie zouden bij deze zaak betrokken zijn. AUSTRALIË. KAPITEIN WILKINS TERECHT. Uit Brisbane wordt gemeld, dat kapitein Wil- kins, de reizende deskundige van het British Museum, van Thursday-eiland (Torres-straat) een draodloos telegram heeft gezonden, waarin hij meldt, dat-hij op dat eiland is aangekomen en met succes studiemateriaal verzameld heeft. -vo VERSPREIDE BERICHTEN. SPOORWEGONGELUK. Praag, 5 Mei. (H. N.) Dc sneltrein naar Bratislawa is bij het station Brestovance ont spoord. De machinist en drie pasasgiers zijn gedood, terwijl er verschillende personen ge wond werden. Oost-!ndië. DE STRANDING VAN DE CEYLON. Uit Batavia wordt geseind De „Ceylon" is op een steen gestooten, die niet voorkomt op dc kaart. Er is om koelies en lichters verzocht, om de loding naar de achterruimen over te brengen, daar het water in het voorruim vrij hoog staat. Gehoopt wordt, dat de neus, welke'cp den kant gezet werd, dan vrij zal komen, waarop waarschijnlijk het schip voorzichtig naar Singapore of Tandjong Priok zal kunnen worden gesleept. Inspecteur Ter Masch is derwaarts vertrokken voor een Er is een agnslcc cd een spoorbrug Tweede Kamer. In de zitting van Dinsdag werden verschil lende conclusies behandeld.' Bij dó conclusie van dc commissie voor dc staatsuitgaven om liquidatie vnn het steuncomité naar do regee ring over tc brengen, betoogt de heer N o lens dc wcnschelijkhcid van afwikkeling dooi' het steuncomité. De heer Van Gijn en Vliegen verdedi gen dc conclusie. Deze wordt daarna aangenomen met 57—25 stemmen. De motie-Schaper, om dc ministers van fi nanciën en buiten!, zaken uit tc noodigen bij de bespreking over do Olympische subsidie aan wezig te zijn, wordt verworpen met 59—25 stemmen. De heer S c h e u r c r (o.r.) laakt hot wedstrijd- wezen, dat de zedelijkheid in gevaar brengt en lichoamsvcrgodirg bevordert, terwijl hij wijst op het hcidcnschc korokter dor spelen. Spr. verwacht geen bevordering "van pacifisme vnn de spelen, acht de subsidie in strijd met dc bc- iuiniging cn vraagt of het Stadion den .gchec- len Zondag gesloten zal zijn. Spr. zal tegen stemmen. De heer VanVuuren (v.b.) critiscert den financicclcn opzet, waarbij geheel op financie ring door dc overheid gerekend is. Spr. zal togen stemmen. Dc heer Staalman (v.b.) bestrijdt dc aan gevoerde orgdmenten, verkeerde bijbelcitaten en meent dat ons volk zich bij verwerping van het ontwerp schamen moet. De heer Bomans (v.b.) zal voorstemmer/. Het gaat niet om een subsidie h fonds pertfu ol moeten dc voorstanders de mogelijkheid aan nemen dot het hcele bedrog verloren gaat. Spr. wijst op dc voordeden voor ons land cn acht liet een kwestie van fatsoen dat wij ons niet onttrekken. Hij is niet togen spelen op Zondag maar vreest uit de aanneming motie-Boon nieuwe argumenten voor dc tegenstanders. Spr. verzoekt den heer Boon de motie in tc trek ken. De heer Schaper (s.d.) brengt hulde aan de regeering voor indiening von het voorslei en vraagt de pertinente verklaring dat dc hoela regeering cr achter' staat. Dc heer v. .Ravesteyn noemt de spelen een modem kapitolistisch vertoon zonder be- teekenis of belang, doch van nationalistische strekking en zal tegen stommen. De heer B r a o t (plattel, b.) acht het voor stel in strijd met de bezuiniging. Dc heer M a r c h a n t betreurt dot de loterij voor dc spelen ofgewezen is en vraagt of het daarvoor te loot is. De heer Rutgers acht geen reden aanwe zig voor rijkssteun en vraagt of de wensch, dat Zondags niet gespeeld wordt voor. verwezenlij king vatbaar is. Berichten. DE AANSLAG OP DEN RINGWEG. Ecklaagdc vrijgesproken. De Vierde Kamer der rechtbank tc Amster dam deed heden uitspraak in dc zaak tegen den 27-jarigen fabricksorbeider N. K. uit Beverwijk, die in den avond van 5 Januari j 1. op den Ringweg nabij de Hëmbrug, gewopend met een revolver, een aanslog zou gepleegd hebben op den 27-jarigen bëtopijzcrwerker Johopnes Jus- pers uit 'sGravenhage, bij welken aanslag laatstgenoemde door het eerste der twee ge loste schoten iets boven de linkerheup werd ge wond. Door toeValligc omstandigheden hadden bei de mannen ongeveer een uur voor den aanslag kennis met elkaar gemaakt en gedurende dien tijd gezellig babbelend, naast elkaar voortge- fietst. De Vierde Kamer achtte het wettig en over tuigend bewijs in deze zaak niet geleverd, sprak beklaagde vrij cn gelastte zijn onmiddellijke invrijheidstelling. Het O. M. had een jaar gevangenisstraf gc- eischt. Bekl.'s verdediger was mr. D. S. Jessurum Cnrdozo. D5 OPIUM SMOKKELHANDEL. Een belangrijke inbeslagneming. De centrale recherche te Rotterdam kreeg gisteren bericht, dat vanuit Antwerpen naar Rotterdam een paar brandkasten verzonden wa ren, voor rekening van een bekend smokkelaar van verdoovcnóe middelen aldnnr. Men stelde een onderzoek in en het bleek, óat inderdaad bij een expeditie-firma tc Rotterdam brandkas ten waren oangekomen, die men in een veem had opgeslagen. Twee inspecteurs, die het on derzoek leidden, hebben in dat veem de twee kasten in beslag genomen en men kwam tot óe ontdekking, dat d<f wanden geh.eel opgevuld waren met doozen, inhoudende pakken ruwe opium. Een nadere rccheic'no leidde tot de ont dekking van een tiental kisten, opgeslagen in een pakhuis, waarvan de inhoud als verf was opgegeven. De kisten bevatten echter elk 70 Kg. ruwe opium. Deze hoeveelheid was af komstig uit twee brandkasten, welke reeds door de smokkelaars géledigd waren, terwijl dc opium was overgepakt, om verzonden tc worden. Een cier smokkelaars kon gearresteerd worden. Het is de te Antwerpen wonende Rus J. M. Hij werd op het hoofdbureau van politie aan h<y. Haagscheveer in verzekerde bewaring gesteld. Daar zijn ook dc brandkasten opgeborgen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1