Piano's in huur Fe. R. VAN DEN BURG imiBiaTsnus „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Een Radio-Ontvangtoestel Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten f 6.-, 18,-, f10.« EERSTE BLAD. PI ANOHANDfEL L. KLEIN DAMES en MEISJES REGENMANTELS W. K. VAN ROSSUM N.V. MIDDENSTANDS GREDIETBANK bij verbinding van drie, zes of 12 maanden tegen per maand. Vraagt onze huurkoop-condities aan. Arnhem sche straat V- 23e Jaargang No. 262 per pact f J.—per weet {met pre til etaektiing s tegen oagelcfckca) 0.17*. eixondetlijke nummers 1 CAS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-Ut TG EVER: J. VALKHOFF. ARNHEM8CHERp00RTWAL 2A. POCTREKINIV, 7910. TEL. IWT. MS. Vrijdag 8 Mei 1925 PIUS DEI) lOllüïMKl met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adveitent&n voor de hdft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen voor het advericcren- Eene circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE EERSTVOLGENDE VOLKENBONDS- VERGADERING. Genève, 6 Mei. (H. N.) In opdracht van Austen Chamberlain, die op het oogenblik pre sident van den volkenbond is, heeft de secre taris-generaal, sir Eric Drummond, de eerst volgende vergadering van den volkenbond te gen 7 September a.s. te Genèvc bijeengeroe pen. Op de agenda staan o. a. de volgende punten: behandeling van het prrotocol van Genève betreffende de scheidsrechterlijke re geling van internationale geschillen; verslag over de sedert September 1924 door den raad en het secretariaat van den volkenbond ver richte werkzaamheden; behandeling van de re keningen over 1924 en vaststelling van de bc- grooting voor 1926; regeling der verdeeling van de kosten onder de staten, die lid zijn van den volkenbond; voorstel tot 't verleenen van een erediet voor de stichting van een gebouw voor den volkenbond; verslag over het reorganisa tiewet in Oostenrijk en Hongarije en ten slotte onderzoek van eventueele aanvragen tot opne ming van nieuwe landen in den volkenbond. r DUITSCHLAND. HET PROTEST DER SOC.-DEM. TEGEN HINDENBURG'S VERKIEZING. B e r 1 ij n, 7 Mei. (H. N. Draadloos). Het protest, dot de sociaal-democraten tegen de ver kiezing van Hindenburg hebben gepubliceerd, wordt door de geheele Duitschc pers afgekeurd. Zoo schrijft o.a. de B. Z. am Mittag, dat het protest van een politiek standpunt uit doelloos en zelfs zeer onhandig schijnt, aangezien wette lijk niets tegen de verkiezing kon worden inge bracht. DE AMBTSAANVAARDING VAN HINDENBURG. B e r 1 ij n, 7 Mei, (H. N. Draadloos). Rijks kanselier dr. Luther zal zich Zaterdag naar Hannover begeven, teneinde definitief met Hin denburg de bizonderheden voor de aanvaar ding van het rijkspresidentschap te bespreken. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Morgen zullen de Fransehe instruc ties worden vastgesteld. De Fransehe insrtuclics inzake de ontwape ning vqn Duitschland zullen morgen na den ministerraad voorgoed worden vastgesteld. De gezantenraad zal Dinsdag of Woensdag bijeen komen, teneinde een vergelijk tusschen de En- gelsche en Fransehe opvattingen tot stand te brengen DE CRISIS IN PRUISEN. In den Pruisischcn Landdag is gistermiddag een diepgaande bespreking gehouden tusschen vertegenwoordigers van de Duitsch-notionalen, de Diritsche Volkspartij en hot centrum. In het middenpunt van deze besprekingen stond het door het centrum geopperd denkbeeld van de vorming van een groote volksgemeenschap, welk denkbeeld door den vroegeren rijkskan selier Marx steeds werd voorgestaan. Tot een definitief resultaat kwam men echter niet. De onderhandelingen worden voortgezet. De Doitsch-nationale fractie houdt, noor uit pat iementskringen verluidt, nog steeds de vor ming van een zuiver ambtenaren-kabiet zonder parlementairen inslag voor de beste oplossing. Hedenochtend zullen alle fracties vergaderen. Vandaag zal ook de commissie, die bestaat uit den premier en de presidenten van Landdag en Staatsraad, vergaderen, welke commissie vol gens art 14 van de grondwet moet beslissen over Landdagontbinding. DE ECONOMISCHE ONDERHANDE LINGEN MET FRANKRIJK. B e r 1 ij n 7 Mei. (H. N. Draadloos). Vol gens het Parijsche blad La Jcurnéc Industrielle zijn tusschen den Franschen minister van han del. Chaumet, en den leider der Duitsche dele gatie, Von Trendelenburg, de hoofdlijnen voor bet handelsprovisorium vastgesteld. Het blad meent, dat de reis van Trendelenburg naar Ber lijn o. a. ten doel heeft om machtiging voor de onderteekening van de voorloopige over eenkomst te vragen. DUÏTSCH-POOLSCHE ONDERHANDE- F LINGEN TE WEENEN. Woensdag zijn te Weenen de onderhandelin gen begonnen tusschen Duitschland en Polen over de regeling van enkele vragen betreffen de de sociale verzekering in het vroegere Op- per-Süczische referendumgebied. De besprekis- gen worden gevoerd voor Duitschland door den gezant Eclchardt en voor Polen door den Poolschen consul-generaal in Beuthen. ONGEVALLENVERZEKERING. De Rijksdagcommissie voor sociale aangele genheden heeft gisteren de beraadslaging over ihet ontwerp-ongevallenverzekering voortgezet. iBesloten is het 24e levensjaar als grondslag der renten te bepalen. Verder is besloten aan wedu wen, wier arbeidskracht door ziekte of gebreken met 50 pet. of meer is gedeald, 40 pet. van ,de jaarsverdiensten des mans toe te kennen. Als de men in het eerste jaar na het huwelijk stérft, krijgt de vrouw geen rente. Het ontwerp regelt ook de uitkeering aan kinderen. De be paling, die onderscheid maakte tusschen ech telijke en buitenechtelijke kinderen, is ge- schrfipt. DE ARBEIDSGESCHILLEN OP DE SCHEEPSWERVEN. De rijksminister van arbeid heeft de arbitrale uitspraak inzake den loonstrijd bij de Duitsche Scheepswerven bindend verklaard. Bij de besprekingen in het rijksdepnrtenvent van arbeid inzake de bindendverklaring der ar- ;|$trale yitspraak ten aanzien van de loonbewe- AT ging onder de scheepsbouwarbeiders is deze uitspraak thans ook door de directies der scheepswerven aanvaard. ECHTSCHEIDING EN ABORTUS. B e r 1 ij n, 7 Mei. (H. N.) De rijksminister van justitie heeft geweigerd een wetsontwerp in te dienen, om echtscheidingen gemakkelijker te maken en de straifen, gesteld op het plegen van abortus, lichter te maken. BELGIE. DE BENDE-NAUWELAERTS. Vier terdoodveroordelingen1. Gisteravond vond de utsprank in het pioces togen de zoogenaamde bende van Nauve'nerts cum suis", die sedert het eidc van den oorlog een groot aantal misdrijvein begaan hebben, moordaanslagen, inbraken enz., plnsts. Er waren ruim 50 beklaagden. De jury had 2100 vrngen te beantwoorden. Het gezworenenhof veroordeelde vier be klaagden ter dood Nauwelaerts, die 18 aan randingen, 2 moorden, 5 pogingen tot moord, 9 diefstallen en 26 inbraken ten zijnen laste hoeftverder Van den Wijngaert, Van dc vSande en J. Bens, die elk ook een aantal mis drijven bedreven hebben. Verder zijn verschil lende beklaagden veroordeeld tot dwangarbeid van 5 tot 25 jaar. ENGELAND DE REIS VAN DEN PRiNS VAN WALES. Als de prins van Wales zijn bezoek aan Zuid- Afrika ten einde heeft gebracht, zal hij zich naar Zuid-Amerika begeven, waar hij o. n Chili zal bezoeken. De hem door den presi dent van dien steat gedane uitnocdigipg heelt hij thans formeel aangenomen DE WEDERINVOERING DER MC KENNA- RECHTEN Verklaringen von Churchill. De wederinvoering van de z.g. Mc Kenno- rechten op zekere artikelen, zooals auto's, pia no's, klokken en horloges, was gisteren het on derwerp van een debat in het Lagerhuis bij de behandeling van de begrooting. Churchill leg de daarbij een belangrijke verklaring af. Hij zei, dat cr z. i. veel te veel kabaal werd ge maakt over die rechten. Het is een ernstige fout te trachten de kwestie van vrijhandel of protectie daarbij op te werpen. Deze rechten kunnen niet worden beoordeeld, afgescheiden van hun geschiedenis. Men moet de laatste tien jaren overzien om te kunnen zeggen, welke algemeene punten erbij betrokken zijn. Churchill herinnerde aan de belofte, door Baldwin, den premier, gegeven, dat er geen al gemeen tarief zou komen en dot hij geen pro tectie door een achterdeurtje r.aar binnen zou loodsen. Baldwin zei toen ook, dot de indus trieën, die om protectie vragen uithoofde van de politiek van de regeering tot bescherming van de industrieën, die kunnen, krijgen volgens de regelen, vastgesteld door het ministerie van koophandel. Het is nooit de bedoeling geweest, zei Chur chill, door deze verklaringen ook rnanr cenijfs- zins de volkomen vrijheid van oen kanselier van de schatkist te beperken om in eenig jear rechten vast te stellen, wier bor.a fide-doel is de inkomsten te vergrooten voor de noodzake lijke diensten van het land. Hij citeerde de woorden, door McKenna ge bruikt, toen deze voor het eerst tijdens den oor log die rechten invoerde. Deze zei toen, dat de speciale artikelen, die voor de inkomende rechten waren uitgekozen, in de eerste plaats waren gekozen, omdat hun verbruik niet noo- dig was, in de tweede plaats om de gedoolde valuta le verbeteren en ten derde omdat, ter wijl deze twee döeleinden werden vervuld, En geland nog een zeker bedrag aan inkomsten zou overhouden. Churchill voegde hieraan toe „Dit zijn de redenen, die toen bestonden. Dit zijn de redenen die hoewel natuurlijk ver zacht door het verschil in dc omstandigheden in vrede en in oorlog er thans nog bestaan. Dit zijn re redenen en dit zijn de cenige re denen. Dit zijn de redenen, waarvan ik uitga bij het voorstellen van de wederinvoering dier rech ten." De regeering voert thans die rechten in met eengroote meerderheid cn met de volledige machtiging van het land. Inzake de z.g. McKcnna-rechten heeft Chur chill nog den spot gedreven met de bewering van de oppositie, dat deze rechten de geheele kwestie van vrijhandel of protectie opwierpen cn verklaarde, dat het doel van de regeering niet protectie was, maar verhooging van de inkomsten. De McKenna-rechten waren met name noodig om het tekort te dekken, dat ont staan was door het toestaan van rijksvoorkeur- rechten op koloniale suiker, wijnen, gedroogde vruchten, tabak enz., terwijl zij ook een milüoen pond zouden opbrengen, die de regeering wilde aanwenden voor de ontwikkeling von een rijks- handel in Groot-Britannië. Bij het beantwoorden van tal van vragen her haalde Churchill zijn beslissing, die hij Woens dag had uitgesproken, n.l. om de McKennu- rechten met terugwerkende kracht in te voe ren, als de invoer vóór I Juli overmatig toe nam. Hij zeiEr is geen sprake van een mo- reele laagheid, maar alleen van het groote be lang om de inkomsten te beschermen en niet toe te staan, dat de hendel gewelddadig uit zijn verband wordt gerukt door een ongepasten vloed van bestellingen. Antwoordende op een andere vraag deelde hij mede, dat hij de opbrengst in een geheel jaar uit de provincie ven het rijk onder vigueur van de voorkeurrechten aldus raamdeuit zijde 25,000, uit hop 20,000 en uit de McKennna-rechten 400,000. Verwerping von Labour-amendementen. In het Lagerhuis werden verscheidene amen dementen ven de arbeiderspartij nopens de McKenna-rechten met groote meerderheid ver worpen. RECLAMES. Prijs 1—3 repels 3.05, elke regel meer 1.—. Is een Muziek-lnsirunient Wanneer U twijfelt acn goede F.adlo>muzJek, dan vorzoeken wij U beloofd oens io komen lulstoron in onze magazijnen Utrechtschestraat 4 - lederen avond van 5Vzm7 demonstratie in Loden en Zljds-Pcpeline Verkrijgbaar voor 7 25. -. Alleen bij „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 LUCHTVAARTTENTOONSTELLING. Londen, 7 Mei. (V. D.) Vele der laatste modellen vliegmachines, gebruikt door het leger en in de burgerlijke luchtvaart, zullen tentoon gesteld worden ter gelegenheid von de groote expositie, georganiseerd door het ministerie voor dc luchtvaart op de Britsche rijkstentoon stelling, welke Zaterdag heropend wordt. Vlieg tuigen van de beroemde Napier Lion cn Bristol Jupiter, machines van 450 P.K., zullen in ge deelten cn langzaam werkende ten toon worden gesteld, zoodot de werking van de verschillende onderdeden kan worden bestudeerd. Verschil lende andere hulpmiddelen voor den vlieger zullen worden tentoongesteld. KAMPEEREN. Londen, 7 Mei. (H. N.) Het kamp van den hertog van 7ork, waaraan 200 leerlingen van openbare scholen en 200 fabrieksjongens deelnemen, zal dezen zomer opnieuw worden 'gehouden. ADMIRAAL STURDEE y Admiraal Sturdee, de overwinnaar in den slag bij de Falklar.dseilanden in 1914, is overleden. Het verloop van den slag bij de Faikland- eilonden, waarin de Duitschers werden versla gen, moge nog even in herinnering worden gebracht. Admiraal Cradock's eskader was door het Duitsche eskader onder admiraal von Spee bij Ccronc] verslagen en de geheele Groote Ocaan lag open voor raids op Britsche sche pen. Admiraal Sturdee tick cr met een eska der op uit, waaronder zich de slagkruisers In vincible en Inflexible bevonden, om de Duit sche aanvallers af te snijden. Hij trof den vijand op 8 December 1917'bij de Falkiond-eilanden aan en bracht do Duitsche oorlogsschepen Scharnhcrst, Gneiseneu, Leipzig en Nürnbcrg, alsmede twee transportschepen tot zinken. De Scharnhorst met admiraal von Spee aan boord, verging in het «ridden van den strijd. De Duit schers vefloren 2000 man; 200 man van de Gneisenau werden door Britsche schepen op gepikt. Het was een felle strijd, zeide de admiraal later en hij gaf uiting aan zijn achting voor admiraol von Spee. In zijn rapport aan de ad miraliteit zeide hij: Ik betreur in hocge mate de noodelooze op offering van zooveel levens door den vijand, die zulk een groöten moed, kunde en hardnek kigheid heeft ten toon gespreid. Nadat hun schepen waren verslagen en gezonken cn niet meer in statit waren zich te verdedigen, gaven ds Duitschers zich niet over. Admiraol Sturdee's overwinning, die door de daarop volgende; vernietiging van de Dresden werd aangevuld, voltooid'» de zuivering der At lantische wateren van Duitsche schepen binnen ^vier maanden na het uitbreken van den oorlog. DE SAMENZWERING TEGEN CHAMBERLAIN. De minister van binnen'andsche zaken heeft in het Lagerhuis verklaard, dat het niet in het openbaar belong was een verklaring af te leg gen over het onlangs vermelde complot tegen den minister ven buitenlar.dsche zaken, moor olie maotregclcn tegen zulke gebeurlijkheden waren genomen. DENEMARKEN. DE ARBEIDSCONFLICTEN. Kopenhagen, 7 Mei. (H. N. Draadloos.) Na twee dugon onderhondelens hebben dc Deen5che vnkverccnigingen gisteren in een o'gcmeene vergadering met 565 tegen 5 stem men een motie oangenomen, waarin eerst wordt herhaald, dat de verantwoordelijkheid, voer het tegenwoordige arbeidsconflict op <3?n J»ond van werkgevers rust, die directe onderhandelingen hebben verhinderd. Vervolgens wordt aan den bond van werkgevers het voorstel gedaan om het bemiddelingsvoorstel aan te nemen, voor zoover daarbij betrokken zijn de vakken, van welke dc arbeiders het reeds hebben aanvaard, met uitsluiting echter van de ijzer- cn metaal industrie. Tenslotte wordt voorgesteld directe onderhendelingen te voeren met de vakvcrecni- gingen, die het voorstel hebben verworpen of htet onder voorbehoud hebben aanvaard en ook onderhandelingen te openen met de ijzer- en metaalbewerkers over loontoeslagen in over eenstemming met die, welke voor dc overige vakken in het bcmidde'ingsvoorstel werden ge> daan. Eindelijk verlangt de motie nog, dat voortaan directe onderhandelingen zullen wor den 'geopend voor ofloop van de overeenkom sten en veerdat cenige kwestié onderworpen kan worden aan het oordeel der hoofdorganiso- ties of van de bemiddclnors. TSJECHO-SLOWAKUE. DE BIJEENKOMST DER KLEINE ENTENTE. Praag, 7 Mei. (H. N.) Volgens de bladen zal de conferentie der Kleine Entente zich in do eersto plaats met hot vraagstuk van het vei- lighcidsverdrag bezig houden. Benesj zal daar bij herinneren aan de gezichtspunten, dn'e hij in zijn jongste rede heeft uiteengezet. Roemenië en Zuid-Slavic zullen hun standpunt ten op zichte ven dit vraagstuk bepalen op grond van de uitkomsten der conferentie te Boekarest. Do geruchten, volgens welke het plan zou bestaan om de Kleine Entente uit tc breiden, worden over het algemeen slechts als gissingen be schouwd, hoewel men erkent, dat de toenade ring, die tusschen Polen en Tsjecho-Slowakije tot stand is gekomen, ook een nauwer samen werken tusschen Polen cn de Kleine Entente beteekent. Volgens berichten uit Belgrado bestaat ook in Bulgaarsche officicele kringen buitengewone belangstelling voor deze conferentie. Gregor Wassiljef, de afgevaardigde der meerderheids partij, is naar Boekarest vertrokken om daar contact te zoeken met de drie ministers von buitenlandschc zaken. Vóór zijn vertrek had hij een onderhoud met minister-president Zankof. POLEN. HET SPOORWEGONGELUK BIJ STARGARD. Een interpellatie der Duitsche volkspartij. De rijksdagfracttie der Duitsche volkspartij heeft een interpellatie ingediend, waarin zij uit sluitsel vraagt oveT de oorzaak van het spoor wegongeluk bij .Stargard in den Poolschen. cor ridor cn over den toestand van de spoorlijn. Verder vraagt zij maatregelen om de veiligheid vap het verkeer in een corridor voortaan te waorborgen. Verscherpte beschermings maatregelen. Warschau, 7 Mei. (V. D.) Om de aan slagen op spoorwegen in Polen tegen te gaan, zullen de autoriteiten de bescherming der spoorwegen met 150 versterken. Voor dit doel worden speciale politie- en gendarmerie- afdeelingen gevormd. Personen, die van deel neming aan dergelijke aanslagen verdacht wor den, zullen voor het standgerecht gebracht wor den, welks vonnissen onmiddellijk worden ten- uitvocrgelegd. De Diritsche regeering eischt een onmiddellijk onderzoek. B e r 1 ij n, 7 Mei. (Hbl.) De Duitsche regee ring heeft naar aanleiding van het ernstige spoorwegongeluk bij Stargard in den Pool schcn corridor een nota tot het te Danzig z*e- teicnae Diritsch-Poolsch-Danziger scheidsge recht voor het transitoverkecr gericht, waarin ze verzoekt onverwijld vost te stellen, dat de Poolsche regeering door het onvoldoende on derhouden van het traject Dirschau—Marien- burg het spoorwegverkeer door den corridor aan ernstige gevaren heeft blootgesteld en daarmee haar met de tusschen Duitschland, Polen en de vrije stad Danzig gesloten over eenkomst nopens het transitoverkecr voort spruitende plichten verzaakt heeft. De Duit sche regeering dringt er op aan, dat het be doelde traject cn in het bizonder dc plaats des onhcils onmiddellijk door onpartijdige deskun- d^ren zal worden geïnspecteerd- BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. Dc aanslag in dc kathedraal. Tegen vier bckloogden de doodstraf gccischt. Uit Sofia wordt d.d. 7 Mei non dc Tel. ge mold Het onderzoek in zake den aanslag in de kathedraal wordt, hoewel het proces tegen de voornaamste samenzweerders ten einde loopt, voortgezet. Drie priesters der kathedraal zijn gearresteerd, van wie bewezen kon worden, dat zij der» koster bijstand hadden verleend. Ook uit de provincie komen voortdurend berichten binnen over de ontdekking van nieuwe geheime samenzweringsorgonisatics. In Philippopel werd een schuilplaats van samenzweerders opgehe ven en de leider ervan, de advocaat dr. Piwa- nof, alsmede de andere leden der bende ge arresteerd. Te Wrat zo werden eveneens do leden von 't comité, dot de plaatselijke somen- zwcerdersorgonisalies leidde, gearresteerd. Bo vendien werd daar een orgonistie van jeugdigo communisten en leden von den Boerenbond, alsmede een militaire samenzwering, ontdekt. Te Boergas werd een heel magazijn met uit Rusland ingevoerde ontplofbare stoffen, dio voor aanslagen gebruikt moesten worden, ont dekt. To Warna hadden talrijke huiszoekingen plaats, waarbij eveneens groote wapens- en munitiebergplaatsen alsmede heele stopcis ver boden geschriften in beslag werden genomen. Nader wordt con hel gecitcr.de blad uit Sofia gemeld No dc bezichtiging van het huis, waarin Min- kof door Kocf verborgen was, begon heden do officier vnn justitie zijn requisitoir, waarin hij den aanslag in de kathedraal ccn schakel noem- do in de keten van samenzweringen, welke tegen Bulgarije op louw zijn gezet. Op grond van dc wet tot bescherming ven den staat cn van dc strafwet eischtc dc officier voor den koster Zagorski, alsmede 'voor beklaagden Friedeman, Koef cn Doskolof de doodstraf. Tegen Gambocrof. werd ccn zware kerkerstraf gecischt. ZUID-SLA VIE. DE COMMUNISTISCHE AGITATIE. Belgrado, 7 Mei. (H. N.) De Bulgaar sche minister van buitenlandsche zaken is van daag uit Belgrado naar Parijs vertrokken. Naar verluidt, heeft hij bij zijn onderhoud met minis ter Nintsjitsj deze ook enkele documenten ter hand gesteld, waaruit blijkt, dat ook in Zuid-Sla vic een bolsjewistische revolutie werd voorbe reid, welke eveneens ingeleid zou worden door aanslagen op voorname Zuid-Slavische politieke persoonlijkheden. Minister Nintsjitsj is vanmid dag naar Boekarest vertrokken. RL'SIJSND. TROTZKI TERUG IN MOSKOU. Ttrotzki is te Moskou lei uggekeerd om zijn werk te hervatten. Het tegenwoordige trium viraat ontkent, gelijk reeds gemeld, {en stel ligste, dat het in de bedoeling ligt mef Trotzki een dictatoriaal viermanschop te vormen. Volgens een ander bericht zal Trotzki een post bij de economische organisatie aanvaar* den. EEN MONARCHISTISCHE ORGANI SATIE. Kopenhagen, 7 Me i. (H. N.) Volgens een bericht uit Riga is te St. Petersburg (Petro- grad) een omvangrijke monarchistische organi satie ontdekt NOORD-AFRIKA. EEN NEDERLAAG DER FRANSCHEN. B c r 1 ij n, 7 Mei. (V. D.) Uit Tanger wordt gemeld, dat de Riffkobylen een colonne onder bevel van den Franschen generaal Camboy een zware nederlaag hebben toegebracht, zoodat deze zich op Toza moest terugtrekken. Zij ver loor meer don 30 dooóen, meer don 100 ge wonden, talrijke gevangenen en groote hoeveel heden oorlogsmateriaal, vooronder ook vlieg tuigen. Dc Fransehe operaties. Londen, 7 Mei. (V. D.) De Times meldt uit Tanger: Terwijl generaal Colombat met suc ces de Fransehe geisoleerdc posten op het wes telijk gedeelte van het front bevrijdt, trekt gene raal Cambay verder naar het Oosten, in het Kifan-district, waar hij hevig wordt aangeval len. In het centrum rukt kolonel Freydenberg van de rivier Wergha op en zuivert de om geving van Taoenat, waar sterke contingenten Rifs zijn geconcentreerd. Frcnschc verliezen. Uit Rabat wordt d.d. 7 Mei van Fransehe zijde gemeld, dut bij de jongste gevechten de afdeeling van kolonel Freydenberg 13 dooden had, voor het meerendecl inboorlingen, als mede een tiental gewonden. Dc Rif (ionen leden zeer zware verliezen. Vier of vijf posten zijn nog ingesloten in het gebied van Bibanc. Zij worden door vliegmnchir.es van levensmidde len voorzien. Het zenden van versterkingen. P ar ij s7 Mei. (V. D.) Gemeld wordt, dat nog steeds versterkingen worden gezonden naar Marokko. CHINA. EEN DIRECTE TREINVERBINDING PEKING—TOKIO. B e r 1 ij n6 M e L (V. D.) Naar gemeld wordt, overwegen thans Jepansche en Chinee- sche spoorwegingenieurs de mogelijkheid een directe spoorwegverbinding Peking—Tokio tot stand te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1