„DE EEMLANDER" Een Radio-Onfvangfoestel BADSEIZOEN 1925 23e Jaargang No. 264 IBOHNEMENTSPRUS T5 'oor Maandag 11 Mei 192b PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een De Olympische Spelen. BUITENLAND. duitschland. reclames. PIANOHANDEL L. KLEIN F.H.Lomans ütrechtschestraat 15 Tel. 483 SAO5 belgie. frankrijk- engeland. denemarken. italië. bulgarije. rusland. noord-afrika. japan. vereenigde staten. FEUILLETON. De Terngkeer van Klompvoet. looit 2.10, idem uanco per poel 1per weck (met gratis verzekering tegen ongel tikken) f 0.17*. afzonderlijke nummers Cj05. - AMERSFOOBTSCH DAGBLAD 0I8ECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|oORTWAL 2A. POSTREKENING N®. 47910. TEL. INT. 5„. bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie dingen en LicldadighcidvadTcitentiün toot de hdft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voor dcc ligc bepalingen voor het advcrlceren- Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. Nu de Tweede Kamer het voorstel \an minister de Visser, inzake de subsidie voor de in 1926 in ons land te houden Olympiade verworpen heeft, voldoen wij gaarne aan het ver zoek ook in ons blad een oproep te doen voor de nationale inschrijving, ten einde te trachten op die wijze de benoodigdo gelden bijeen te brengen. Waar de Tweede Kamer het heeft aangedurfd ons voor geheel het buitenland te blamceren, voelen wij ons verplicht mede te werken de eer van Nederland te helpen .ophouden. Wij vertrouwen, dot vele lezers dat gevoelen zullen deelen en dat zij dot zullen toonen met de daad. Zoo ooit dan past nu weinig gepraat, de daad is allereerste eisch. Alle giften, zelfs de kleinste, zullen denkbaar worden aanvaard. Laat ieder zijn steentje bijdragen om de Olympiade in Neder land in 1926 waardig te ontvangen. De ingekomen gelden zullen door ons geregeld worden verantwoord. RED. AMERSF. DAGBLAD. DE VERKIEZING VAN HINDENBURG TOT RIJKSPRESIDENT. Zijn intocht te Berlijn. Be r 1 ij n9 Mei. (H. N.). Hindenburg zal Maandag uit Hannover vertrekken. Het vertrek zal onder eenig eerbetoon plaats hebben en slechts enkele genoodigden en journalisten zul len er bij tegenwoordig zijn. De Duitsch-natio- nale bladen zdjn bevreesd, dat er bij den in tocht van Hindenburg te Berlijn botsingen zul len plaats hebben en waarschuwen daarom om niet provoceerend op te treden. De commu nisten hebben drie massa-vergaderingen be legd. De president van politie heeft het dra gen van wapenen verboden. De democraten hebben hun partijgenooten uitgenoodigd alleen met de rijkskleuren te vlaggen Een groote nationalistische demonstratie. Uit Berlijn wordt d.d. 9 Mei aan de Tel. be richt De intocht van Hindenburg als president der iDiritsche republiek zal het karakter dragen van een groote nationalistische demonstratie. De kringen, die zich sinds jaren van iedere deel neming aan de openbare feestelijkheden der republiek hebben onthouden, zullen Maandag in Berlijn evenals tijdens het keizerrijk den hoofdtoon voeren. De reohtsche bladen publiceeren een oproep, waarin zij him aanhangers verzoeken Maandag middag in gTooten getale en in uniform, voor zien van alle ordeteekenen, bij den intocht van den maarschalk te verschijnen. Daar de repu- blikeinsche vereenigingen, met een enkele uit zondering, zich van deelneming aan de plech tigheid onthouden? zullen uitsluitend monar chistische corporaties langs den weg, dien de feeststoet volgt, zijn opgesteld. Het spreekt van zelf, dat de aanhangers van het rechtsche regiem overal de zwart-witte-roode vlag zullen uitsteken, zoodat het gevaar bestaat, dat ook dit embleem der reactie te Berlijn overheer- schend zal zijn. Op het laatste oogenblik doen de republi- keinsohe bladen nog een oproep, waarbij zij alle republikeinen aansporen de republikein- sche vlag te voorschijn te halen, opdat Berlijn niet den indruk van een monarchistische stad zal maken. De Pruisische minister van binnenlandsche zaken heeft order gegeven, dat men ten minste op staatsgebouwen in Pruisen de republikein- sche kleuren zal hijschen. Opgepoetste ordeteekenen en naar kamfer riekende uniformen zullen den intocht van den nieuwen president karakteriseeren. Daar de communisten den intocht van den president als aanleiding voor contra-demonstraties wen- schen te gebruiken, bestaat er ernstig gevaar voor botsingen tuschen nationalisten en com munisten. Het program der optochten voorziet, dat president Hindenburg om 5.52 n.rn. in-den salonwagen van den rijkspresident op het sta tion Heerstrasse aankomt. De president zal op het station ontvangen worden, doch deze plech tigheid zal slechts 8 minuten duren. Dan ver schijnt hij met zijn gevolg en betreedt 4 voor het station gereedstaande auto's. De rijkspre sident zal door zijn zoon als adjudant worden begeleid. Verder nemen in de auto's plaats de rijkskanselier, de minister van binnenlandsche zeken, de politicpresident, de commandant van de veiligheidspolitie en 2 staatssecretarissen geflankeerd door 20 agenten van de veilig heidspolitie op motorrijwielen gaat het dan in snel tempo naar de Brandenburger Tor, waar een bereden af deeling van 40 man de motor rijders aflost. Geflankeerd door deze 40 rui ters begeeft de rijkspresident zich dan langs Unter den Linden naar de Wilhelmstrasse, waar zijn paleis staat DE DEUTSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. De door Frankrijk naar Berlijn te zenden nota. Omtrent het ontwerp-antwoord aan Duitsch- land, waarover Briand in den ministerraad Za terdagavond zijn uiteenzetting nog slechts kon beginnen, wordt gemeld, dat de Fransche re geering het openen der onderhandelingen niet zal laten afhangen van het toetreden van Duitschland tot den Volkenbond. Het afsluiten van een overeenkomst zou echter niet kunnen geschieden, dan nadat Duitschland toegetreden zou zijn. Natuurlijk moet de te sluiten over eenkomst geen enkele bepaling bevatten in strijd met de laatste vredesverdragen. Tenslotte wil Frankrijk, alvorens besprekingen met Duitschland te beginnen, tot overeenstemming komen met Engeland en België omtrent dc voornaamste voorwaarden van een overeen komst. Daar de uiteenzetting van Coillatix over den financieelen toestand veel tijd in beslag nam, zal Briand zijn uiteenzetting over de bui- tenlnndsche politiek in den volgenden minister- rand geven, die morgen wordt gehouden. Dp ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Een compromisvoorstel van Briand inzake het ontruimen van de Keulsclie zone. Uit Parijs wordt d.d. 9 Mei aan het Hbl. gemeld: Het groote verschilpunt in de Fransche en Engelsche opvattingen omtrent de tot Duitsch land te richten nota, was, zooals men weet, dat de Engelsche regeering een bepaalden datum yoor de ontruiming van de Keulsche zone daarin wilde zetten, namelijk 15 Augustus, ter wijl de Fransche die ontruiming wilde laten af hangen van het voldoen aan de verplichtingen. Briand heeft thans een voorstel voorbereid, waarin dit verschil zooveel mogelijk weggeno men wordt. Hoewel dit voorstel heden in den ministerraad nog niet in behandeling genomen is kunnen worden? omdat de geheel e zitting in beslag werd genomen door de financieele voorstellen van Coillaux, welke door den ministerraad zijn goedgekeurd, kan reeds gezegd worden, dat Briand een compromisvoorstel wenscht te doen als concessie tegenover het afzien door Enge land van een voorafgaand hooien van de Duit- sche gedelegeerden, dat hier als uit den booze beschouwd v;erd wegens de discussies, die er waarschijnlijk uit voortgevloeid zouden zijn, hetgeen weer veel vertraging gegeven zou heb ben. Briand wil ingaan op* het Engelsche voor stel, aan de Duitsche rcgcering een serie maat regelen dwingend op te leggen, die achtereen volgens op 1 Ju; 1 Juli en 1 Augustus hun beslag gekrege moeten hebben. Is dit inder- Prijs 13 regels 3.05, elke regel meer 1- is een Muziek-instrument Wanneer U twijfelt aan goede Radio-mnziek, dan verzoeken wij U beleoid cons te komen luisteren in onze magazijnen Utrecfatschestraat 44 - lederen avond van 5%-7% demonstratie Elecirische Kcokapparaton Kookplaten Strijkijzers i COSTUUMS MUTSEN l HANDDOEKEN „L'HIROMDELLE" 16-18 Langestraat- Amersfoort daad gebeurd, dan stemt Frankrijk toe in dc ontruiming van de zone op 15 Augustus; maar dan moet ook uit strengo verificaties gebleken zijn, dat Duitschland-inderdaad deze verplich tingen ten volle is nagekomen. Briand zal thans dit voorstel uiteenzetten in den ministerraad van Dinsdag. Aangezien daar na de gezanten eerst zullen moeten nagaan, welken indruk het bij hun verschillende regee ringen maakt, vermoedt men hier, dat de ver gadering van den Gezontcnraad, die voor Woensdag uitgeschreven is, wel opnieuw ver daagd zal moeten worden. DE KABINETSCRISIS. Vandcvijvere wil een zakenka binet vormen. Vandevjjvere verklaarde aan persvertegen woordigers, dot hij van plan is een ministerie samen te stellen, staande buiten de partijpoli tiek, en met het parlement de oplossing van de nationale en sociale kwesties tot stand hoopt te brengen, waarvan het onderzoek zich opdringt. De katholieke leden van het oude kabinet waren gaarne bereid hem him mede werking te verleenen bij de vorming van het kabinet. Vandevijvere zal een beroep doen op personen, die vreemd zijn aan de polittek. LEVEND VERBRAND. Brussel, I 0 M e i. (V. D.) Bij uit te voe ren publieke werken in de buurt van Marci- nelle stortte een werkman van een hoogte van tien meters op witgloeiende stalen stoven. De ongelukkige kreeg dusdanige brandwonden, dot hij aan de gevolgen overleed. Twee andere ar beiders, die hulp trachten te verleenen, werden eveneens min of meer ernstig verwond. DE FINANCIEELE PLANNEN VAN CAILLAUX. De ministerraad heeft Zaterdag, zooals meh weet, zijn goedkeuring gehecht aan den tekst van de verklaringen, die Caillaux, de minister van financiën, zal afleggen, alsmede aan de voorstellen, die hij aan de Kamer zal doen Verklaring en voorstellen zullen pas worden gepubliceerd, nadat de Kamercommissie van financier, den minister morgen zal hebben ge hoerd DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. De prins van Wales is Zaterdag Oudtshoorn binnengekomen. Hij reed afin het hoofd von een commando. De prins was n.l. uit zijn auto gesprongen en hod zich in het zadel van een der meegevoerde ruiterlooze paarden gewor pen. Ook bracht hij een bezoek aan een struas- vogelfarm. Het personeel van de goudmijnen in Trans vaal heeft een dag vrijaf gekregen met behoud van het volle loon. EEN DRAMA. Londen, 9 Mei. (H. N.). Eerst thans is bekend geworden, dot Vrijdag lord John Fran cis Lascelles, een oom van graaf Lascelles, den gemaal van prinses Mary, gisteren dood is ge vonden in zijn woning Lee House in Homp- shore. Waarschijnlijk is er een ongeluk ge schied, want hij lag in een plas bloed en hod een wond in het hoofd, terwijl een dubbelloops- geweer, waarvan de patronen waren afgevuurd, dicht naast hem log. DE UITSLUITING IN DENEMARKEN. De actie von het I. V. V. .Het bestuur van het Internationaal Verhond van Vokvereenigingen heeft in zijn vergadering van 6 Mei j.l. kennis genomen van het rapport van *den secretaris, welke noer Kopenhagen ge zonden is, om zich op de hoogte te stellen van den stond der uitsluiting in Denemarken. Ge zien dit rapport, doet het bestuur nogmaals een beroep op de vakverbonden en internationale beroepssecrctariaten al hunne kracht op de steunbeweging te zetten en er zooveel mogelijk voor te zorgen, dat het Deensche vakverbond zoo spoedig mogelijk over de noodige sommen beschikt om zijn strijd met kracht te kfihnen doorzetten. Behalve de groote bedragen, welke door de bondsbesturen van sommige organisaties reeds naar Denemarken zijn gezonden, heeft het be stuur de toezegging van verschillende vakver bonden, dat zij binnen eenige dagen voor toe zending van belangrijke sommen zullen zorgen. De Aïlgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund te Berlijn heeft reeds 400.000 goudmark over- j gemaakt, terwijl het Nederlandsch Verbond van i Vakverecnigingen uit zijn kas 25.000 heeft uitgetrokken. Daarnevens zullen een aantal bon- den een deel hunner bondsgelden ter beschik- king stellen, teneinde te zorgen, dat deze reu- zenstrijd niet door gebrek aan geld verloren j gaat. „Onze Deensche kameraden hebben dooi j allo jaren heen 'hunne solidariteit ten opzichte van de axbeiders in andere landen dermate aun den dag gelegd, dat zij recht hebben op de meest spoedige en meest afdoende hulp der or ganisaties in de verschillende landen DE ARBEIDSCONFLICTEN. Kopenhagen, 9 M e i. (V. D.) De Deen sche werkgeversvereeniging heeft besloten de onderhandelingen te hervatten op de basis van de dezer dagen door de elgemeene vergade ring der vakbonden aangenomen resolutie. BUITENSPORIGHEDEN DER FASCISTEN. Do Tribuna meldt, blijkens een bericht uit Rome, dat verscheidene fascisten het bureau van de studentenvereenigingen, dat zich in het universiteitsgebouw bevindt, binnendrongen en vernielden. DE GISTING IN BULGARIJE. Weer een organisatie ontdekt. Drie Russische communisten zijn bij het overschrijden van de grens gearresteerd. Del autoriteiten hebben te Wrotza een uit 72 lex den 'bestaande communistische somenzwerings* organisatie ontdekt. In het proces tegen de plegers van den aann slog in de kathedraal zijn Zaterdag de plci* dooien der verdedigers begonnen. Volgens een dagblodbericht is de advocaat Dimiter Georgief, de leider van de communis* tische samenzwcringsorgonisoties in Zuid-Bul* garije, bij een poging om hem to arrcstecrcnl dooT de politie doodgeschoten, door hij ge* wapenden tegenstand bood, T crdoodvoroordcelingcn. Uit Sofia wordt bericht, dot koning Boris do 20 doodvonnissen, die in verband met den' aanslag in de kathedraal door den krijsraad zijn geveld, nog niet heeft goedgekeurd. Men vermoedt, dat dc straf van eenige terdoodver* oordeelden in levenslange gevangenisstraf is veranderd. DE TERUGKEER VAN TROTZKI. Uit Moskou wordt gemeld, dat Trotzki in een lange verklaring zijn loyaliteit ten opzichto van de partijbeginselen cn zijn solidariteit mot de partij heeft betuigd. Hij ontkende, dot hiji voor een burgerlijke democratie cn vrijheid von handel was. Trotzki hoeft verder verklaard, dat hij, evenals de geheele communistische pottij, het beproefde systeem van de dictatuur van het proletariaat, evenals het monopolie van den buitenlondschen handel, con von de allereer ste voorwoorden voor den socialistischen op bouw acht De dóór de partij gevolgde polH tick von het tot zich trokken von portijloozo arbeiders en de boeren, ter besturing van den staat, is geenszins een toenadering tot het bur gerlijke parlementaire stelsel, wout dit ge schiedt binnen het kader van het sovjet-stelseL DE STRIJD IN MAROKKO. Dc Riff-Kobylcn roeren zich, Londen, 9 Mei. (H. N.) Volgens een te Madrid verschenen officieel bulletin zijn 1500 Riffkabylcn ,die klaarblijkelijk optrokken te gen de Fransche troepen, plotseling van him route afgeweken en hebben zich tegen do Spaansche posten in het district von Mclilla gekeerd. Drie vliegende colonnes onder ge neraal Jurgo hebben den vijand verdreven, die zware verliezen leed aan gevangenen en geweren. Uit Tanger wordt gemeld, dat de hevigo gevechten aan het Fransche front aanhou den en de Riffkabylen versterkingen ontvan gen uit het gebergte, terwijl de Jaboho's zich' in de buurt van Tetoean en Sjesoean verza melen. Generaal Nicssel noer Marokko. Poinlevé heeft generaal Niessel, algemeen in specteur van de militaire luchtvaart, met een missie in Marokko belast. ZANNI STELT ZIJN VLUCHT UIT. Tokio, 8 Mei. (V. D.) Majoor Zanni heeft zijn vlucht van Osaka uitgesteld. Hij is voor nemens naar Kasumigaura te vliegen, als het weer beter wordt. GROOTE VERLAGING DER BEGROOTING. Washington, 8 Mèi. (V. D.) President Coolidge is voornemens het o.s. jaarlijksch' budget te verminderen met een bedrag van 300.000.000 dollar, door zijn program van een zuinig regeeringsbeleid verder uit to breiden* Geen onrecht blijft bestaan. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E Pont o.» „Het ga U goed I" riep hij, „veel geluk op de jacht I" en hij wuifde tot afscheid. En toen zette fyj den motor aan en met een '"id ge raas van de schroef tot groote ontsteltenis van de zeevogels aan de kust, sneed de sloep van de „Naomi" door het water naar de witte lijn der branding, die het nauwste gedeelte van de baai scheen af te sluiten. Zwijgend keken wij naar de aardige boot, de witte verf en het koperwerk, dat glinsterde in de morgenzon bo ven het groene water. Toen zwaaide Lawless met zijn arm tot een afscheidsgroet en de witte sloep dook weg in het schuim en de branding von de volle zee. Wij stonden op een lang, glooiend strand van glinsterend, wit zand, dat aan alle kanten behalve aan de zeezijde, ingesloten was door hooge, grijze rotsen. De uitstekende rotstoppen verhieven zich boven het heldere groen van de wuivende pajmboomen, die bijna tot aan den rand van het water groeiden. Zij deden mij denken aan zuilen en ik kreeg ook door de vreemde stilte van het eiland, een plechtig ge voel, alsof ik in een cathedraal was. Op een driehonderd meter afstand van waar de schuimende golven met donderend geweld braken op het strand, verhief de bodem zich Steil. Daar eindigde hèt zand en groeide in dichte massa's een soort grof gras. Daarop ©en wilde dopreenmengeling yan, aller lei soorten weelderige varens cn andere plan ten, zoodat het grove gras als het ware dc franje vormde van een groot goidijn van groen gewas, dat boven de* ree scheen opge trokken. Het groen was zóó dicht, dat Jiet geheel de voet van de puntige rotsen verborgt die dicht op elkaar stonden als een reuzentakkenbos en het hoogste middengedeelte van het eiland vormden. Vanuit een of andere verborgen bron kwam een helder, koud stroompje de rotsen of, ruischend en kabbelend totd3t het zich in dc zee verloor. Het was de eerste maal, dat ik ooit een on bewoonde kust betrad. Een eigenaardig gevoel gaf het mij. De zeevogels vlogen met hun schel, melancholiek gekrijsch omhoogtusschen de boomen boven het strand schitterde soms even de kleurenpracht van een vreemden vogel en hier en daar ritselde een of ander dier tus schen het struikgewas. Maar overigens hing een doodsche stilte over het eiland. Er was een atmosfeer van afwachten in dat oord, die mijn nieuwsgierigheid in hooge mate opwekte. Ik liet geen tijd verloren gaan en begon rond te kijken naar een geschikte plaats voor ons kamp. Het uiterste strand, dat bij ongunstig weder blootgesteld was aan den vollen kracht van de wind, leek mij niet geschikt en ook was het niet raadzaam onze tenten, zooals voor de hand lag, op te slaan onder de beschutting van de boomen hooger op, want dan kon er bij de onweders, die zoo plotseling in deze stre ken opkomen, gevaar bestaan dat ze door den bliksem getroffen zouden worden. Bovendien wist ik heel weinig af van de gesteldheid van Cock Island en wanneer er wilde dieien moch ten zijn, was het wel zoo goed, overlegde ik bij mijzelven, ons kamp op te slaan op een plek, die niet gemakkelijk aangevallen kon wqrcfcjy Op mijn verkenningstocht kwam ik weldra bij de opening van een hol, dat achter een gor dijn van overhangende klimplanten verborgen was. Daar het in de hooge, grijze rotsen boven het strand lag, was het ook bij vioed droog en bovendien zag het er schoon uit. De boven wand helde wel iets naar beneden, maar was toch hoog genoeg, dat Garth's lengte van 1.80 meter er rechtop in kon staan en het hol was ongeveer een twintig voet diep. Dus gingen we de grot binnen. Na onze jas sen en vesten te hebben uitgedaan begonnen Garth en ik onze voorraden le halen en wij droegen die van de plek, waar de sloep van de „Naomi" ze had neergezet, naar het hol. Terwijl wij dc verschillende kisten keurig ach ter in de grot opstapelden, was Carstairs be zig met wat hij noemde zijn „veldkeuken" in te richten Hooger op in de rotsen, in een kleine holle, die goed beschut was tegen den wind, stelde hij zijn Primus-kooktoestel op, zijn pannen en ol het verdere gerei. Met den grootsten tegenzin gunde ik mij den lijd om deze vermoeiende, maar noodzake lijke karwei te verrichten. Ik brandde van ver langen om naar het binnenste van hef eiland te gaan en het graf op te sporen. Garth po pelde ook, en sprong letterlijk op van vreugde, toen ik hem voorstelde, dat wij. zoodra de voorraden geborgen waren, een ontdekkings tocht zouden gaan ondernemen. Het wras een vervelende karwei, die lang duurde; want de kistenwaren zwaar en onze weg was slechts, maartoen ik beneden op het strand cn naar ons tijdelijk tehuis keek, tenvijl het gebruis van den oceaan mij in de ooren ldonk, voelde ik mij werkelijk voldaan. Er was geen spoor van onze tegenwoordigheid te zien. Hoewel ik wel dacht, dat misschien in geen twee jaar ooit een schip dit eiland aan deed, ik ioeft een heilig respect ge* had voor den langen arm van het Toeval. Ik was er niet op gesteld, dat mijn nasporingen op Cock Island door spiedende oogen zouden worden begluurd. Het was over drie en de zon brandde heet, toen Garth en ik er op los togen. Wij namen ieder een fjesch koude thee mee, enkele be schuitjes, wat dadels en eon jachtgeweer. Met een wuivenócn handgroot noar Cafstairs bega ven wij ons met het geweer op den rug, in de dichte, steile bosschcn, die zich tot non de leust toe uitstrekten. Het klimaat van het eiland scheen vrij ge matigd te zijn. De atrrfosfeer was wat dompig, maar zacht en eerst woei er een frissche bries uit zee, die ons koelte bracht. Met het oog op de rotsige gesteldheid van het eilond hadden wij beiden sterke spijkerschoenen meegenomen en we zegenden onze voorzorg, toen wij tot de ontdekking kwamen, dat we alleen door klauteren in de rotsen toegang konden krijgen tot de hooger gelegen gedeelten van het eiland Het was een steile klim (want geen van ons beiden was voldoende geoefend), maar al te moeilijk was het toch niet. Ik keek scherp toe of er ook sporen van vroegere bezoekers le zien waren. Eens zag ik enkele uitwerpselen van schapen en ook een groot uitgedroogd been, dat mij toescheen van een schaap te kun nen zijn. Maar van menschen geen spoor. Weldra ging het struikgewas over in bosch en een goed half uur zwoegden wij over de hellingen door de tropische wildernis. Groote boomen vormden een bijna ondoordringbaar dak boven onze hoofden en de zonnestralen dtongen maar zelden tot ons door. Wij gingen voorwaarts in een vaag en geheimzinnig sche merlicht en geen onder geluid klonk ons in de ooren don het ruischen van den snellen berg- stroom, die ons onze richting wees, onze eigen jnoeizarna ademhaljng, en, het krassen ya» SBM» spijkerschoenen op den rotsigen bodem. Het was een huiveringwekkend oord, dat mij met booze voorgevoelens vervulde. Plotseling gof Garth, die vooraan liep, een schreeuw. Hij stond op den top von een rots, ongeveer twaalf voet boven mij cn wees opge wonden voor zich uit. Ik klauterde naar hem toe. Wij keken naar beneden in een diep, bekken- vormig dol. Het herinnerde mij oan een steen groeve, maar ik denk, dut het in werkelijkheid de krater was van een kleinen uitgebrande** vulkaan. En de oorzaak van Garth's kreet was het gezicht van een oude, vervallen hut, woai- van het dak tusschen een wildernis van reus- nchtigo vorens uitstak. Wc waren zoo buiten adem door ons ge klauter, dat geen woord konden zeggen. Zwijgend krabbelden en gleden we dc diepte in, wij raakten verward in de lange ranken van de klimplanten en de doorns bleven in onze iassen haken. Het was een ruwe houten hut met een deur, en een raam; het inwendige was tot aan de zoldering toe volgegroeid met groote vorens. Dehouten vioer was weggerot en door de vermolmde planken was de tiopische planten groei naar boven geschoten om zijn rechten te herwinnen. Maar in een hoek, waar een ruw-getimmerd houten bed stond, was blijkbaar, een poging gedaan om de varens voor een deel weg te ruimen. Op het bed lag een half vergane deken, op den vloer dicht cr naast zwierven enkele leege vleeschblikjes, geheel ver roest. De deken viel bij de eerste aanraking om zoo te zeggen als stof in elkaar. Het ding was niet gemerkt en hoe wij ook door de verens heenkropen, verder was er niets in de hut te vinden. fiZsrét serrolgit J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1