ËLVIRA Waterglas voor liet inleggen van Eieren Gertiard Adam Piano's Fa. R. VAN OEN MG BAD „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Langestraat 23 - A. VAN DE WEG - Amersfoort BADSEIZOEN 1925 r - IBQNNEMEHTSPRUS j TTST ,7" PRUS DER ADVERTENTIE!! met inbegrip van een De Olympische Spelen. DE SVSOOR Delï- Zandhlad Arnhem sche straat FEUILLETON. De Terogkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 265 loort 2.10. Idem üasco 4 per post f S.per week (met gratis rerrekenng cmgclokkcs) f 0.17*. afzonderlijke AMERSFOORTSCH DAGBLAD 1 Cj05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. K. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 619. Dinsdag 12 Mei 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adveitentiën voor de helft der prgs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voorclcclige bepalingen voor het advcrtccrcn. Hene circulaire, bevattende de v ooi waarden, woedt op aanvraag toegezonden. Nu de Tweede Kamer het voorstel van minister de Visser, inzake de subsidie voor de in 1926 in ons land te houden Olympiade verworpen heeft, voldoen wij gaarne aan het ver zoek ook in ons blad een oproep te doen voor de nationale inschrijving, ten einde te trachte^ op die-wijze de benoodigde gelden bijeen te brengen. Nu de Tweede Kamer het heeft aangedurfd ons voor geheel het buitenland te blameeren, voelen wij ons verplicht mede te werken de eer van Nederland te helpen ophouden. Wij vertrouwen, dat vele lezers dat gevoelen zullen deelen en dat zij dat zullen toonen met de daad. Zoo ooit dan past nu weinig gepraat, de daad is allereerste eisch. Alle giften, zelfs de kleinste, zullen dankbaar worden aanvaard. Laat ieder zijn steentje bijdragen om de Olympiade in Neder land in 1928 waardig te ontvangen. De ingekomen gelden zullen door ons geregeld worden verantwoord. W RED. AMERSF. DAGBLAD. DUITSCHLAND. HJNDENBURG'S INTOCHT TE BERLIJN. De overhecrsching van het rechts-radicale clement bij de ontvangst Uit Berlijn wordt d.d. 11 Mei aan het Hbl gemeld: Vanmiddag is rijkspresident Hindenburg te Berlijn aangekomen. Wie verwacht had, dat de intocht van den nieuwen rijkspresident een even indrukwekkend karakter zou dragen als eenige moanden gele den de uitvaart van den eersten rijkspresident Ebert, heeft zich deerlijk vergist. Het geheel maakte een ccnigszins killen indruk. Namen aan de uitvaart van Ebert vele honderdduizen den uit alle kringen der bevolking deel, de in tocht van Hindenburg „werd uitsluitend bijge woond door dat gedeelte van de Bcrlijnsche bevolking, dat rechts georiënteerd is en dit vanmiddag weer demonstreerde door het dra gen van kleine zwart-wit-roode vaantjes. Aan beide zijden van den ruim 8 KM. langen weg tusschen het station Heerstrasse en het paleis van den rijkskanselier stonden de toe schouwers lang tevoren in dichte gelederen ge schaard te wachten. Kijometers ver zag men niets dan zwart-wit-roode vlaggen en kilometers ver ook niets dan grijze uniformen van de leden der rechtsche organisaties: Wehrwolf, Jung- Deutscher Orden, Vikinger, Bismarck Bund en hoe ze verder mogen heeten. Iedere afdeeling natuurlijk met banieren en vlaggen in de kleur van het keizerrijk. Voorts waren de officiers- vereenigingen, de studentencorporaties, de zoo genaamde „Kriegervereine", waarvon alle leden in gekleede jassen en hooge hoeden, aanwezig Muziekcorpsen had men niet meegebracht, om dat, naar men weet, de politie op het laatste oogenblik alle muziek verboden had en zoo moest men zich vergenoegen met het zingen van patriottische liederen. Opmerkelijk was het geringe aantal zwart-rood-gouden vlaggen, niet alleen in de straten, waardoor de stoet zou komen, maar ook in het overige gedeelte van de stad. Zwart-wit-rood was overal overheer- schend en hier en daar zag men een republi- keinsche vlag. Er waren er bij lange na niet zooveel als op den verkiezingsdag. Op de route, die Hinaenburg zou volgen, bleek eerst hoe verkeerd het van de organi satie „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" i^ ge weest zich van deelneming aan de ontvangst te onthouden. Instede van de intocht van den rijkspresident tot een grootsche demonstratie voor de republiek te maken, hebben zij den nationalisten het rijk alleen gelaten, die daar van natuurlijk dankbaar gebruik hebben ge maakt. Te Berlijn werd Hindenburg aan het station Heerstrasse opgewacht door den rijkskanselier dr. Luther, den minister van binnenlandsohe zaken, Schiele, den rijksweerminister dr. Gessier, generaal von Seeckt, den eersten bur gemeester van Berlijn, Böss en eenige andere hooge militaire en civiele autoriteiten. Nadat Hindenburg, die in civiel was en alleen door zijn zoon majoor von Hindenburg en diens echtgenoote begeleid werd, uit de salonwagen was gestapt, heerschte er eerst eenigen oogen- bllkken een plechtige stilte. Daarop trad de rijkskanselier op Hindenburg toe en heette hem met weinige woorden welkom. Het dochtertje van den rijkskanselier bood den grijzen rijks president bloemen aan, waarop de voorstelling der verschillende heeren plaats had. Eerst toen 't kleine gezelschap langzaam naar den uitgang van het station wandelde, brachten de mede reizigers van Hindenburg, di© natuurlijk allen vanuit de coupéraampjes de ontvangst hadden gadegeslagen, een geestdriftig „Hoch" op den rijkspresident uit. Vóór het station wachtte reeds de auto met de standaard van den rijkspresident. Vlug en veerkrachtig begaf Hindenburg er zich heen en stapte in. Voor hij ging zitten, bleef hij nog eenige oogenblikken rechtop staan en dankte met zijn hoogen hoed voor de daverende ova ties, die de dichte menigte hem bracht. Dr Luther nam daarop naast den rijkspresident plaats. Voorafgegaan door een auto, waarin de com mandant van de Schupo cn de vice-Polizei- prasident dr. Friedensburg zaten cn begeleid door 25 Schupo-officieren op motorrijwielen, zette de auto zich in beweging. De tocht van het station naar het paleis van den rijkskanse lier word een triomftocht. Zoodra de menschen het grijze hoofd van den rijkspresident in het oog kregen, barstten zij in een geestdriftig ge juich uit. Overal voor de vensters verdrongen zich duizenden menschen en allen wuifden met hoeden en zakdoeken, groetten met vaandels cn vlaggen. Hindenbyrg, bleek en zichtbaar on der den indruk door deze hartelijke ontvangst, zat maar stil-te buigen. Aan de Siegesallee werden de Schupo-offi cieren afgelost door een eskadron bereden po litie, dat in gestrekten draf voor de auto's uitreed. Toen Hindenburg voor het paleis van dr Luther was uitgestapt, hief de menigte spontaan het „Deutschland, Deutschland über Alles" aan en bleef ook later, toen de rijkspresident reeds lang verdwenen was, nog staan zingen. Slechts eenmaal nog tiad Hindenburg aan het venstei cn werd opnieuw daverend toegejuicht. Toen verdween hij voor goed en langzamerhand ver- spieidde zich de menigte. Wij schotten het aantal personen, dot zich non den intochtsweg had opgesteld, op een goede 500.000 menschen. Het waren echtei zonder uitzondering rechtsgezinden. Incidenten van eenige beteekenis hebben niet plaats gehad. De orde werd nergens verstoord Een dankbetuiging van Hindenburg. Hindenbuig heeft na zijn aankomst op de rijkskanselarij dr. Luther zijn tevredenheid be tuigd over de buitenger,©on hartelijke ont vangst, hem door de bevolking van de hoofd stad des rijks bereid. Hij was er bovenal ver heugd over, dat onder de langs den weg ge schaarde vcreenigingen ock een groot aantal vakorganisaties was. DuitSche persstemmen. De Bcrlijnsche avondbladen wijden Hinden burg bij zijn aankomst te Berlijn uitvoerige hoofdartikelen, waarin zij hem verwelkomen en uiting geven aan hun verwachtingen ten aanzien van de vervulling van zijn ambt. De Germania schrijft o.a. Wij hebben de candidntuur-Hindenburg bestreden. Rijkspresi dent Hindenburg staat voor ons buiten de poli tieke discussie. Dezelfde patriottische overwe gingen, die ons aanleiding hebben gegeven de oandidatuur-Hindenburg te bestrijden, doen ons thans onze hoop vestigen op dm nieuwen, door Fa. BRANDSEN Lanpestrnat 8 Tol. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 Een uiterst solied, prijswaardig fabri kaat, dat in de goede klasse instrumen ten warm door ons aanbevolen en tegen matigen prijs geleverd wordt, Vertegenwoordigers voor Amersfoort en de Noord, provinciën: COSTUU MS SV2UTSEN HANDDOEKEN „L'HIROMDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort de waardigheid van zijn ambt aan de laagbij- dengrondsche dagelijkschc conflicten onttrok ken Hindenburg. Hij moge bij de gelukkige vervulling van zijn ambt de gunstige resulta ten hebben, die ieder goed Duitscher zijn va derland toewenscht. De verkiezingsstrijd is uit, leve de nieuwe president. De Deutsche Tageszeitung verklaartHet is niet de staatsvorm, waarop een volk zijn wil om te leven baseert. De staatsvorm moge wisselen veneris gunst en lot, het zelfvertrou wen moet een tot daden in staat zijnde lichaam beziclc-n. In de aanhankelijkheid aan zijn hel den bevestigt zich het zelfvertrouwen van Duitschland. Do Vorwarts betoogt, dat de groote meer derheid der Berlijnsche bevolking zwijgend af wacht. Zij betoogt niet, maar zij is aanwezig. Bij deze meerderheid staat de massa der Ber lijnsche arbeiders, krachtig aaneengesloten, dan ooit, bereid de republiek en de grondwet te verdedigen en te beschermen. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND EN HET WAARBORGPACT. Fransrch-Engelsche onder handelingen. Het Fransche departement van buitenland- sche zaken heeft aan het Engelsche gezant schap zijn opmerkingen meegedeeld over het jongste Engelsche memorandum inzake Duitschland's ontwapening. De gezantenraad zal niet voor Vrijdag vergaderen. Briand zal heden in den ministerraad het ontv/erp-antwoord op het Duitsche aanbod inzake een waarborg ver drag meededen. Als deze het goedkeuit, zal het aan de geallieerden worden toegezonden en daarna pas aan Duitschland. HET GOEDERENVERVOER OP DE SPOORWEGEN. De rijksdag heeft de internationale overeen komst nopens het goederenvervoer op de spoorwegen aangenomen. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. De instructie tegen Bormot en Kutisker gesloten. De instructie tegen de gebroeders Bormot en in de zeak-Kutisker is geëindigd. Do dossiers zijn ter beschikking van het O. M. gesteld voor het indienen van een aanklacht. De verzoeken om Kutisker uit de hechtenis te ontslaan zijn definitief van de hand gewezen. DE BOTSING TUSSCHEN BUS EN TREIN, Nadere bijzonderheden. Uit Karlsruhe wordt d.d. gisteren aan de Tel. gemeld: Omtrent het spoorwegongeluk bij Roth- Malsch kon nog het volgende worden medege deeld: Te St. Leon bij Wiesloch had Zondag een zangersfeest plaats gehad, waaraan ook de znngverecniging van Roth-Malsch deel had ge nomen. Het gezelschap deed 's avonds den terugtocht in een post-omnibus met aanhang wagen. In dezen aanhangwagen hadden 18 personen plaats genomen. Bij den spoorweg overgang bij Malsch had de baanwachter <le boomen open gelaten, niettegenstaande de trein uit Heidelberg reeds wos gemeld. De post- monibus met den aanhangwagen reden over den spoorwegovergang, toen op hetzelfde oogenblik de sneltrein kwam aansnellen. De trein reed op den aanhangwagen in en ver nielde dezen geheel. Van de 18 inzittenden waren II personen: 6 vrouwen, 2 mannen en 3 kinderen op slag dood; 6 andere personen werden zwaar gewond. Direct na het ongeluk verschenen doctoren uit de omliggende gemeen ten op de plaats van het onheil. De voorste wagen was, als door een wonder, geheel onge deerd gebleven. De sneltrein werd onmiddellijk tol staan gebracht en de reizigers verleenden de eerste hulp. De plaats van do ramp bood een afschuwclijken aanblik. De dooden, waaronder twee gezinnen, werden voorloopig onderge bracht in de goederenloods te Roth-Malsch. Uit Heidelberg wordt gemeld, dat het offi- cieele rapport betreffende het ongeluk zegt, dat de aanhangwagen over 100 meter door den trein werd meegesleurd. Van 2 gewonden is de toestand zeer ernstig. Een particulier bericht uit Malsch meldt, dat 12 personen zijn gedood. De schuld ligt geheel bij den overwegwach- ter; hij stond te luisteren naar een voorbij trekkende muziekkapel en vergat daardoor de boomen neer te halen. Na het ongeluk verloor hij het hoofd cn vluchtte in de bossohen, maar werd later gearresteerd. De machinist van den sneltrein gaf, toen hij het ongeluk zag aanko men, onmiddellijk tegenstoom, maar slaagde er niet in den trein tot staan te brengen. De plaats van het ongeluk is bezaaid met afgerukte lichaamsdcelen en stukken van den wogen. BELGIE. BESTRIJDING DER PROSTITUTIE. Bij besluit van het college van B. en W. tc Antwerpen worden, naar men uit Brussel aan de N. R. C. meldt, met ingang van 1 Juli, alle vergunningen tot het houden van bordeelen ingetrokken. Tegelijkertijd wordt de zeden- politic aanzienlijk uitgebreid en geheel gereor ganiseerd. FRANKRIJK ONTSLAG VAN DEN EERSTEN SECRETA RIS VAN HET SOVJET-GEZANTSCHAP. P a r ij s, 11 Mei. (V. D Krassin heeft Briand medegedeeld, dot Volin, de eerste secretaris bij he,t sovjet-gezantschap alhier, van zijn functies is ontheven. ENGELAND. DE GOUDEN STANDAARD. Hot Hoogerhuis heeft de wet inzake den te rugkeer tot den gouden standaard in tweede lezing aangenomen. DE TOESTAND VAN MAARSCHALK FRENCH. De toestand von veldmaarschalk graaf van 7pcren (lord French) heeft een ongunstigen keer gennomen. Het bulletin van gisteren meldt nochtans, dat hij een rustigen nacht heeft ge had. DE TOESTAND VAN LORD MILNER. Londen, 11 Mei. (H. N. Draadloos). Da toestand van lood Milner is volgens het bulle tin van vandaag verbeterd, hoewel hij nog zeer ernstig blijft. •ADMIRAAL SIR DOVETON STURDEE. f Het stoffelijk overshot van admiraal Sir Do- veton Sturdce, den overwinnaar in den slag bij de Falkland-eilanden, is gisteren te Frinley, met eerbewijzen von leger en vloot begraven. Acht admiraals fungeerden als slippendrogers. De lijkkist werd gedekt door de vlag, die Stur dce in den slag voerde NOORWEGEN. DE VLIEGTOCHT NAAR DE POOL DOOR DE EXPEDITIE AMUNDSEN-ELSWORTH. Het uitstel van de vlucht. Men seint d.d. gisteren uit Oslo, dat daar nog een tweede draadloos bericht is ontvangen uit de Koningsbaai op Spitsbergen, dat volgens het Hbl. onderteckcnd ise door Amundsen en Ellsworth en luidt als volgt Het vertrek is uitgesteld ten gevolge van de buitengewoon lage temperatuur, die het moei-* lijk maakt om de motoren op gong te krijgen. D© komst van het voorjaar is hier dit jaar onge meen over tijd. Stormen uit het Noorden heb ben het ijs ver Zuidwaarts gejaagd. De tijd vani vertrek kan niet worden aangegeven, voor heli weer warmer ep de ijstoestanden beter zijn geworden on wij in Northern Fjord glad ij3 hebben. Komt het daar niet binnen redelijken! tijd toe, dan zal het mogelijk lijn uit Konings baai zelf te vertrekken, wa'ar wij glad fjordijs hebben. Dit zal echter den tocht met drio kwartier vliegen verlengen. OOSTENRIJK. EX-KEIZERIN ZITA'S TOESTAND HOOGST ERNSTIG. De toestand von ex-keizerin Zita wordt le vensgevaarlijk genoemd. In Wcensche monar chistische kringen heerscht groote berogdheid over haar ziekte. Zooals bekend, lijdt ex-keizerin Zita aan longontsteking. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. Er mag weer wordert getelefoneerd. Het telefoneeren is thans in geheel Bulgarije weer toegestaan Een nieuwe communistische bendo ontdekt. Met behulp van dc bevolking heeft de recher che bij Gawrilowe het toevluchtsoord ontdekt von een sterke bende communisten, die op het beval zioh over te geven g©wapenden tegen stand bood. De aanvoerder en eenige leden def bende zijn neergeschoten. Men heeft veel be zwarende stukken en een klein© drukkerij in beslag genomen. RUSLAND. RUSSISCHE CONCESSIES. B er 1 ij n11 Mei. (H. N. Draadloos). Vol gens een bericht uit Moskou is het verdrag, dat Hemman met de sovjet-regeering heeft gesloten betreffende manga an ccnoessies, door alle regeeringSinstanties goedgekeurd. Er is slechts één liefde, dooh er zijn duizend copieën. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont. 23 „Er is niets hier," zei ik eindelijk. „Laten we buiten eens kijken. Ik zou wil eens willen welen. De woorden bestierven mij op de lippen. Ik had de deur van de hut bereikt en stond met het gezicht naar den versten rand van den krater, tegenovergesteld aan de zijde, waarlangs wij afgedwaald waren. Een goede honderd me rer van de plek waar ik was stond een groot houten kruis in den grond geplant Tusschen het kruis en de hut log %en groot afzonderlijk rotsblok, dot waarschijnlijk het kruis voor on9 gezicht had verborgen, toen wij naar het dal waren afgedaald. Een oogenblik kon ik haast niet spreken. Ik heb de trotsche eenzaamheid gezien van Cecil Rhodes' graf in de Matoppos; ik heb (zooals ieder ander) gestaan in het blauwachtige licht, dat Napoleons graf omschijnt, „aan de oevers van de Seine temidden van dit Fransche volk, dat ik zoozeer heb liefgehad". Maar nooit heb ik iets meer indrukwekkends gezien dan dot eenzame graf op dat verlaten eiland ondei dat gewelf van den blauwen hemel, temidden van de hooge, dreigend-starende rotsen. Onder jtieft eenvoudige houten kruis, reide ik bij mij zelf, in een stilzwijgen, dat door geen mensch verbroken wordt, ligt de Onbekende. Het was een indrukwekkende gedachte. Een ruw-gehouwen pad, dat nog eenigszins te ontwaren was tusschen de alles-overheer- schende plantengroei leidde rondom het groote rotsblok, waarvan ik al gesproken heb, naar het kruis. Het lag" °P een open plek, waar alle varens waren weggekapt. Terwijl wij er heen liepen, merkte ik op, wat ik mij hciin- nerde uit de beschrijving van den strandjutter dat het grijze, verweerde oppervlak van het kruis gladgepolijst was door de inwerking van het zand, dat de zeewind er steeds tegen aan joeg. Het kruis was gemoak; van twee houten bal ken met ijzerdraad aan elkaar gemaakt en stevig in den grond geplant aan het eind van een langen aardheuvel. Op het graf lag een klein rond spiegeltje met ^en glaskant naar boven en even verder een leege flesch, zonder kurk, die omgevallen was. „Zie je," zei ik tegen Garth, „het is alles juist zooals Adams gezegd heeft I" Ik bukte mij om den spiegel op te rapen. Toer zag ik tot mijn verbazing, dat deze vast zat aan een ijzerdraad, dat aan het kruis be vestigd was. Het was een spiegeltje in een om lijsting van ijzerdraad. Het lijkt wel een scheerspiegel!" zei Garth. Ik liet hem in dien waan. Ik ben niet van nature, maar dooi oefening een zwijgzaam per soon. De aard van ons recherche-werk het zorgvuldig ziften van ieder schijnbaar onbetee- kenend stukje bewijsmateriaal, het lange moei zame proces von veronderstellen en afleiden maakt iemand vanzelf bescheiden en voor zichtige, ook zelfs wanneer hij met vrienden te doen heeft, totdat hij volledig de feiten ken vaststellen» Ik vertelde dan ook mijn gastheer niet, dat op het mement, dat ik zag, hoe het spiegeltje oaó het kruis vastzat, onmiddellijk de gedachte bij mij opkwam daar heb je het eerste gegeven voor de ontcijfering van het bericht van den Onbekende. Want het zien van den spiegel, losjes met ijzerdraad bevestigd zoodat hij recht tegenover den voet van het graf stond, bracht mij on middellijk den eersten regel van dien onmo- gelijlcen puzzle in gedachten „Flinvmer', fiim- mcr' viel." Het woord flikkeren beteekende vast cn ze ker, dat de spiegel als heliograaf gebruikt moest worden. De volgende regel die over „het garnizoen van Kiel" was mij nog hel der als modder muar, bedacht ik mij, nu we eenmaal een heliograaf hadden, konden de vol gende regels, die ik veronderstelde dat een peiling van 27° aangaven (het Ordcnsfcest, d.i. 27 Januari) evengoed een aanduiding zijn van de richting waarin om redenen, die mij vooralsnog onbekend waren de zonnestralen weerkaatst moesten worden. De wijze van be vestigen van den spiegel aan den bolk gaf de richting aan, waarin de peiling genomen moest worden. Ik kreeg den indruk, dat de Onbekende zijn eigen kruis moest hebben opgericht en den spiegel vóór zijn dood zelf moest hebben be vestigd. Ik opende het kleine leeren étui, dat aan mijn gordel hing en haalde mijn prisma-kom pas voor den dag, mijn trouwen metgezel op mijn veldtochtdagen in Frankrijk. Het graf lag vrijwel togen het noorden gekeerd. Dc legde het kompas op den spiegel cn nam toen een peiling van 27 graden. De witte naald draaide heen en weer. De 27e graad wees naar een kale, naakte rotspunt aan het verste uiteinde van den krater. Om do richting te onthouden nam ik een kleine struik met prachtige bloemen in het oog, die oan den zoom van de open plek in het bosch stond. Een instinctmatig voorzichtigheidsgevoel deed mij den spiegel losmaken. Aon weerskan ten van de omlijsting waren gaatjes geboord waar door koperdraden waren gehaald, die door gaten in de dwarsbalk liepen. Ik verwij derde ook het koperdraad en liet den spiegel in mijn zak glijden. Garth merkte niets van dit olies, want hij was in de omgeving aan het rondneuzen. Uit het dichte struikgewas haalde hij tenslotte een sigarenkistje voor den dag, zonder twijfel hetzelfde, dat Dutchey de over tuiging had gegeven, dot Zwarte Pablo en zijn vrienden op het eiland waren geweest. Het w eigenaardig, alles in denzelfdcn toestand te vinden, als het meer dan een jaar geleden ach- te gelaten was. Ik had ongeveer het gevoel, dat een man moet hebben, die een graf schendt. „Daar ginds loopt een pad," zei Garth, naar links wijzend. „Het voert naar de bron. Ik heb een ouden emmer naast het beekje gevonden Maar verder is or geen spoor van onzen on bekenden vriend te vinden. Dit heele oord ziet er eigenlijk uit, alsof er nooit een mensch heeft geleefd sedert de zondvloed. Oef I Wat is het warm I Okewood, ik geloof, dat we on» weer krijgen I" De lucht was inderdaad zeer drukkend. De hemel boven de open plek in het bosch was nu overdekt met witte wolken en er hing een dreigende stilte in de atmosfeer. De bladeren hingen onbewegelijk zonder één trilling, aan boomen en struiken. Wij zetten ons neer oro wat af te koelen. „Hef ziet me er niet al te mooi uit," ant woordde ik. „Garth, het zou mij niet verwon deren, wanneer we vanavond een nat pak kre gen Sir Alexander Garth, millionnair, die nog nooit in zijn leven buiten in den regen gesla pen had, glimlachte uit de hoogte. „Het zou mij ook niet verwonderen,'" ant woordde hij. „Om je de waarheid te zeggen, vind ik het niet onaardig alle weer te trotsee- rcn. Het is een verduiveld gezond leven, jon-' gen I Wot goon we nu doen Heeft het graf je eenige gedochte gegeven, waar de schat ge zocht zou moeten worden V' Ik wees naar den struik met de prachtig® roodo bloemen. „Zie je die plant met die roode bloemen V zei ik. „Ik zou zin hebben om eens een ver* kenningstocht in die richting te gaon maken om te zien hoe ver wij de rotsen op fcunncn klauteren." Garth sloeg zich met de vuist op de linkcw hand. „Okewood I" riep hij uit. Bij Jupiter I Ik ge loof, dat je iets op het spoor bent I" „Dat ben ik ook I" antwoordde is snel, en schold mezelf dadelijk uit voor een kletsma joor. Want Garth begon mij, nu zijn nieuwe gierigheid was opgewekt, met vragen te be stormen. „Vraag mij nu nog nietdrong ïk aan. „Ik tast nog in het duister. Als de tijd geko men is, krijg je alles te weten 1" Maar hij was niet tevreden te stellen. Twee hoofden waren beter dan één, en heel dikwijls kon een schrander zakenman met een helderen bi?' meer zien dun een ervaren vakman. (Wordt vervolgd.) "j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1