«88EMISPSIIS Zï 7m Z 1,™~ DE EEMLANDER" f!IIS DEI MÏ!8I!8il!j;":.b^«" EERSTE BLAD. BUITENLAND. DE MOOR Deït- Z a 21 d! .foil a dl ZOMERJAPONN EN in Prijzen 18,50 12,50 6.25 2.80 23e Jaargang No. 2G7 per post f 3.per veel: (met gratis rcrrckering tegen oa^elükkcs) 0.17&, alzonderlijkc numiacrs 1 CJ05. DIRECTEUR-UITSEVER; J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. SIS. Donderdag 14 Mei 1925 r bewijsnummer, elke rcqcl meer 0.25, .dienstaanbic- dingen cn Llcldadighddi-adveitenttcn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf beslaan «cc ^oordcclige bepalingen voor het adverJecxen. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUÏTSCHLAND. DE NIEUWE RIJKSPRESIDENT., Gelukwcnschcn voor Hindenburg'. Rijkspresident Ven Hindenburg ontving bis teren vertegenwoordigers van den rijksdog, den rijksraad, van Pruisens weermacht, de provincie Brandenburg, dc stad Berlijn en de Berliinsche politie, die alle gelukwenschen uit spraken bij gelegenheid van de ambtsaanvaar ding. Hierbij werden korte redevoeringen ge houden. Tegenover de vertegenwoordigers van de weermacht antwoordde de rijkspresident o.a., dat hij hoopte, dat het ook verder moge gelukken uit de Duitsche rijkswesr een werk zaam instrument voor den eerlijken wil tot vrede te maken, hetgeen zij alleen moet zijn. DE ONTWAPENING VAN DUÏTSCHLAND. Dc nota der geallieerden. Londen, 13 Mei. (H. N. Draadloos.) Dc redactie van de geallieerde nota aan Duitsch land' over het ontwapeningsvraagstuk zal in de vo'gende bijeenkomst van den raad van ge zanten ter hand worden genomen. De vooraf gegane besprekingen tusschen de igeal lieerden, vooral tusschen Londen en Parijs, hebben, naar vernomen wordt, dezo taak aanmerkelijk ver gemakkelijkt. Na de formeele goedkeuring door de regeeringen zal de nota door de [geal lieerde gezanten te Berlijn worden overhandigd. In groote lijnen zal de nota de Duitsche regee ring doen weten, welk© maatregelen met be trekking tot de ontwapening nog moeten wor den nagekomen, voordat Keulen kan worden ontruimd De datum dezer ontruiming zal daar om in hoofdzaak van Duitschland zelf afhan gen. DE VERPLAATSING VAN BEZETTINGS TROEPEN UIT ONTRUIMDE GEBIEDEN NAAR DE BEZETTE ZONES. Bij de bespreking der begTOOting voor de bezette gebieden in de begTootingscommissie uit den rijksdag protesteerden de commissiele den gezamenlijk tegen de mogelijkheid, dat de andere bezettingszones de eventueel vrijko mende bezettingstroepen b.v. bij de ontrui ming van Keulen zouden moeten overne men. Tot de regeering werd met algemeene stemmen het verzoek gericht zich krachtig te verzetten tegen een eventueel voornemen van dien aard en alle noodige stappen voor te be reiden. HET CENTRUM EN DE POLITIEKE TOESTAND. Het rijkspartijbestuur van het centrum ver gaderde gisteren met de centrumsfracties uit rijksdag en Pruisischen landdag ter bespreking van den geheelen politieken toestand. DE BEGROOTING VAN PRUISEN. De Pruisische landdag heeft gisteren de be spreking over de begrooting voortgezet. De minister van financiën Höpker'Aschoff kwam in een rede op tegen het voorstel om het mi nisterie van volkswelzijn af te schaffen. Daar door zou niets worden bespaard, daar het niet veel uitmaakte, of de noodige uitgaven door een speciaal ministerie zouden geschieden dan •wel mede door andere departementen. Van de belasting op de huishuren kon de Pruisische staat niet afzien. Indien de staat niet gezond was, zou ook het bedrijfsleven niet gezond zijn. Door de belastinghervorming van Erzberger leefden de gemeenten en landen op kosten van het rijk. Hier moest een stap terug worden gedaan. De landen en gemeen ten moesten zelfstandiger worden gemaakt door hun het recht tc geven opcenten op de belastingen te heffen. DE PRUISISCHE LANDDAG OP RECES. Het seniorenconvent uit den Pruisischen landdag heeft besloten den landdag van heden tot 9 Juni te verdagen. Gedurende dien tijd zullen de commissies werken. De centrale commissie zal zich bezighouden met de be- grooting. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Julius Barmat tegen cautie uit de voorloopige hechtenis ont slagen. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. C. De betrokken Berlijnsche rechtbank heeft vandaag besloten Julius Barmat tegen stor ting van een borgsom van 200.000 mark voorloopig in vrijheid te stellen. Henri Barmat blijft in behandeling in het ziekenhuis van de Charité. Men verwachtte te Berlijn reeds eenige da gen algemeen, dat Barmat" in vrijheid zou wor den gesteld. Het tragische overlijden van dr. Hoefle heeft de autoriteiten zeker bewogen Barmat, wiens gezondheid eveneens zeer te wenschen laat, uit de gevangenis te ontslaan. De borgsom is eigenlijk buitengewoon ge ring, waar men hem beschuldigde millioenen uit credielen van het rijk te hebben verkregen, waarvoor de vereischte stukken of waarbor gen niet aanwezig waren. Van de heele campagne, welke de rechter zijde tegen Barmat op touw gezet heeft, blijft niet veel meer over. Bij het voorloopig onder zoek is reeds gebleken, dat tal van beschuldi gingen, die tegen Barmat waren uitgesproken, geen steek hielden. Barmat zal zich waarschijn lijk alleen nog wegens omkooping en aanspo ring tot plichtsverzuim te verantwoorden heb ben. Het Handelsblad meldt uit Berlijn d.d. 14 Mei: Hei Berliner Tagèblatt verneemt, dat de toe stand van Julius Barmat zóó ernstig is, dot zijn familie is besloten hem, ondanks het feit, dat hij uit de voorloopige hechtenis is ontsla gen, nog tijdelijk in de Charité te laten ver blijven, waar hij onder behandeling is. Dc zaok-Hoefle. De gevon- genisdokter Thjcle geschorst. Dr. Thiele, de arts van het huist van bewa ring te BerlijnMoabit, die den overleden rijksminister dr. Hoefle op zeer nalatige wijze zou hebben behandeld, is voorloopig geschorst. Een delegatie van de. centrumspartij in den Pruisischen landdag heeft een bezoek gebracht aan dr. Am Zehnhoff, den Pruisischen minister van justitie, om te protesieeren tegen de wijze, waarop dr. Hoefle in de gevangenis is behan deld. De woordvoerder van de delegatie was de afgevaardigde Dietrich. Deze wees op de wantoestanden, die, naar voldoende was ge bleken uit de verklaringen der door de com- missie-Hoefle gehoorde getuigen, in het huis van bewaring te Berlijn heerschen. De mi nister deelde mede, dat dr. Thiele voorloopig is geschorst en dat de betrokken rechter van instructie ter verantwoording is geroepen. BELGÏE. DE KABINETSCRISIS. De regecring-Vandcvijvere samengesteld. Brussel, 13 Mei. (V. D.) Vandevijvere heeft hedenmorgen den koning de samenstel ling van zijn kabinet overhandigd. Het kabinet is als volgt samengesteld Premier en minister van financiën Vande vijvere. Landbouw en openbare werken Ruzetto. "Arbeid en nijverheid Tschoffen. Binnenlandsche zaken Poulet. Nationale verdediging generaal Hellebaut. Justitie Theodor. Koloniën Carton. Economische zaken Moeyersoen. Buitenlandsche zeken ad interim Ruzelte. Spoorwegen ad interim Tschoffen. Wetenschappen en kunsten ad interim Theo dor. Vandevijvere zal Dinsdag a.s. de regeerings- verklaring in de Kamer voorlezen. Een verklaring van den premier. Vandevijvere heeft aan journalisten ver klaard, dat het van de linkergrocpen zal af hangen of de portefeuilles, die thans ad inte rim v/orden beheerd, een definitieven titularis zullen vinden. Na een crisis van 38 dagen, aldus Vandevijvere, ben ik van meening dat het debat over de samenstelling en de orien teering der nieuwe regeering definitief moet worden onttrokken aan de overwegingen van groepen of partijen. Hij hoopte, dat het land hem dankbaar zou zijn aldus on het debat een beperking te hebben opgelegd. Teneinde uiting te geven aan zijn wil om alle partijpolitiek en personenkwesties terzijde te stellen, heeft Vandevijvere den koning slechts een minimum nieuwe titularissen voor gesteld. Een spoedige val te wachten? Algemeen wordt aangenomen, dat de levens vatbaarheid van het nieuwe ministerie niet groot is en dat het spoedig door de oppositie ten vol zal worden gebracht FRANKRIJK *1 CAILLAUX' STREVEN NAAR BEZUINIGING. De geldverspilling in het Rijnland. B e r 1 ij n, 13 Mei. (H. N. DrL) De Ere Nouvelle stelt aan Caillaux de vraag, of hij, i die de grootste zuinigheid in de staatshuis houding van alle ministeries verlangt, ook niet zijn aandacht kan wijden aan de schandalen in 'het Rijnland en of hij er niet toe kan besluiten deze etterbuil open te snijden. Het blad zegt, dat daar een onnoemelijke geldverspilling plaats heeft en geeft daarvan drastische staaltjes. INTERNATIONAAL CONGRES VAN AMBTENAREN. P ar ijs, 13 Mei. (H. N.) Het internationale congres van ambtenaren, dat op het oogenblik te Parijs wordt gehouden, heeft gisteren be raadslaagd over de statuten van de in oprich- tihg zijnde internationale vereeniging. Naar aanleiding van de toelichting von den Duit- schen gedelegeerde Folkenberg merkte de Engelsche gedelegeerde Llevelyn namens zijn Engelsche collega's op, dat de Engelsche ambtenaren er niet aan denken hun wil aan de regeering op te dringen, doch met de regee ring wenschen samen te werken. Alle overige gedelegeerden keurden h'et standpunt, door Fa^enberg ingenomen, goed. ENGELAND. DE PRINCESS ROYAL". Londen, 13 M e i. (V. D.) De gézond- heidstoestand ven de Princess Royal is aan merkelijk beter. DE TOESTAND VAN DEN GRAAF VAN yPRES. Londen, 15 Mei. (V. D.) De gezond heidstoestand van den graaf van Yprcs (lord French) was vandaag veel beter. asqunrr eereburgerschap van LONDEN. Londen, 13 Mei. (H. N.) Een aanzienlijk gezelschap was vandaag in Guildhall bijeen, toen het eereburgerschep van Londen werd verleend aen den Earl of Oxford en Asquith. De voornaamste personen van alle politieke partijen en uit alle kringen van het openbare leven waren tegenwoordig om hulde te bren gen aan den ouden liberalen leider. Chamber lain schetste de belangrijke rol, die Asquith in het politieke leven heeft gespeeld cn de voor naamste gebeurtenissen uit de laatste 40 ja- i ren. Baldwin bracht een tcast op de gezond- Fa. BRANDSEN Langestraat S Tel. 129 Petitcs 6 cenS BouejuetS Extra 10 Voorradig een groote sorteering „L'HSRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort heid van Asquith uit en zeide, dot hij er de voorkeur aan gaf om van hem als rar, As quith te spreken, zooals hij in het Lagerhuis werd genoemd. Hetzij wij in het Lagerhuis al dan niet met Asquith overeenstemden, altijd respecteerden en bewonderden wij hem. Wij allen erkenden de standvastigheid van zijn ka rakter, zijn opgewekt humeur, zijn vrijzijn van jolouzie en zijn welsprekendheid. Asquith wees in zijn antwoord op het feit, dat de conservatieve eerste minister een toast op zijn gezondheid heefl uitgebracht, wat een nieuw bewijs, indien dat nog noodig is, van de aangeboren edelmoedigheid niet alleen van het Engelsche volk, doch ook van de Engelj sche politici is. Dit is de geest, waardoor de Engelsche natie is opgebouwd en dit is het beginsel, waardoor het Engelsche rijk in vrij heid en in vrede leeft. Hij wees verder op de aanwezigheid van admiraal lord Jellicoe, Lloyd George en anderen, die een voornome rol in den grooten oorlog hebben gespeeld, waarvan hem zelf de zware verantwoordelijkheid te beurt is gevallen om dien te beginnen. Toen Asquith van de „eenige pogingen" van Lloyd George sprok, die eens zijn rivaal bij het voortzetten van den oorlog is geweest, werd hij levendig toegejuicht. LORD MILNER. f Londen, 13 Mei. (V. D.) Lord Milner ïs hedenmorgen overleden. Londen, 13 Mei. (V. D.) Viscount Milner werd 25 Maart 1854 te Bonn geboren, studeer de Oxford en werd in 1887 secretaris van den schatmeester Gosschcn. In 1839 werd hij on der-staatssecretaris van finunciën in Egypte, kreeg in 1892 een aanzienlijk ambt aan het mi nisterie van financiën en -werd in 1897 als op- per-commissaris naar Zuid-Afrika gezonden. Hij leidde in den geest van Chamberlain de onderhandelingen met de Boeren, die in 1899 tot den oorlog aanleiding gaven. In Januari 1901 werd hij gouverneur van het door Enge land geannexeerde gebied en in. April van dat jaar tot peer benoemd. Na den vrede werd hij tot viscount verheven en in 1905 vertrok hij naar Engeland. Verscheidene werken over Zuid-Afrika zijn van zijn hand verschenen. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MACHINENIJVERHEED. Arbcidcrsofgevaardigdcn bij Baldwin, Londen, 15 Mei. (H. N. Eh-aadloos). De bijeenkomst, die gisteravond heeft plaats ge had tusschen den eersten minister en de ver tegenwoordigers der Amalgamated Engineering Union, had plaats naar aanleiding van den door den bond uitgesproken wensen om over de ma laise in de machinenijverheid en het nadeel door het wegtrekken van geschoolde arbeiders te bespreken. De bond wenschte eveneens er op aan te dringen, dat de regeering terstond zich ifiet dit vraagstuk zou bezighouden en mede te helpen om plannen van algemeen belang tot uitvoering te doen brengen. De eerste minister ging, nadat hij de uiteenzetting van de depu tatie had aangehoord, de verschillende punten in bizonderheden na en gaf te kennen, dat de regeering den ernst van den toestand, door de werkloosheid in de machinenijverheid veroorzaakt, tenvolle beseft en geen gelegen heid zal laten voorbijgaan om met practische voorstellen te komen, die geschikt schijnen om verlichting in den toestand te brengen. Naar men verneemt, heeft Baldwin, hoewel hij geen voorstellen in bizonderheden besprak, te kennen gegeven dat de regeering thans door bemidde ling van de kabinetscommissi,e voor de werk loosheid het geheele vraagstuk onderzoekt en de deputatie kreeg den indruk, dat de regee ring te gelegener tijd in staat zal zijn om voorstellen in te dienen, teneinde aan de ge opperde wenschen tegemoet te komen. DE BRITSCHE HUISHUREN. In he^ Hoogerhuis is Dinsdagavond het ont werp tot continueering van de wet tot beper king der huishuren in tweede lezing behandeld. De lord-kansclier verklaarde, dat de controle der huren het particulier initiatief belemmert. Daarom moet deze, naar sprekers oordeel, zoo spoedig mogelijk opgeheven worden. Aange zien evenwel het woningtekort nog aanzienlijk is, moeten de bestaande bepalingen nog eenigen tijd van kracht blijven. De bedoeling van het onderhavige ontwerp is: den termijn van gelding te verlengen tot De cember 1927. De lord-kanselier voegde hieraan nog toe, dat het tekort aan woningen thans non het afnemen is. De nieuwbouw overtreft thans den bevolkingsaanwas. Sedert den oorlog zijn ongeveer 450.000 nieuwe huizen gezet en per jaar komen hier nog rond 100.000 bij, dit is meer dan in de jaren voor den oorlog. PORTUGAL. BOMMEN IN EEN BAKKERIJ ONTDEKT. Bij een onderzoek in de bakkerij van de na tionale maatschappij voor voeding te Lissabon zijn twee dynamiet bommen ontdekt. Er zijn vijf personen gearresteerd, t ITALIË. EEN GEMATIGDE FASCIST ONDER- - STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Milaan, 14 Mei. (V. D.) Groot opzien heeft de benoeming gebaard van den 30-jari- gen Dinogrondi tot onderstaatssecretaris van biritenlandschc zaken. Dinogrondi geldt als één der vertegenwoordigers van dc gematigde richting der fascistische partij. HONGARIJE. APPONyi KRITISEERT DE HOUDING DER KLEINE ENTENTE. Boedapest, I 3 Mei. (H. N.) Greaf Albert Apponyi heeft naar aanleiding van de conclu sies der Kleine Entente een artikel gepubliceerd, waarin hij zegt, dat dc Hongaarsche regeering hierop een scherp antwoord moet geven^ daar Hongarije slechts belasterd wordt. Hij wijst er op, dat de bewering, alsof Hongarije meer voor het leger uitgeeft dan bepaald is, onjuist is en in tegendeel het door den volkenbond vast gestelde bedrag van 75 milüoen in de begroo ting uit eigen beweging tot 57 milliocn is ver minderd. Dat het leger zooveel kost, is slechts een gevolg van hpt verdrag van Trianon, waar door Hongarije verplicht is een bezoldigd leger te onderhouden. Over de ontwapening heeft de contrólecommissie nooit geklaagd; wat do be talingen voor de schadevergoeding betreft, deze zijn voor 20 jaar gecontingcntccrd cn Hongarije staat onder contrólc van den commissaris-gene raal van'den Volkenbond. De aanklacht tegen Hongarije is don ook volgens Apponyi slechts een manoeuvre om de aandacht van de wereld af te leiden van het feit, dat de minderheden van Hongaarsche en Duitsche afstamming in Roemenië en Zuid-Slavië in strijd met de be palingen van de vredesverdragen onderdrukt worden. EEN GESCHIL MET ZUID-SLAVIË. Voor Rusland bestemde paar den aangehouden. De laatste weken hadden, aldus wordt uit Boedapest bericht, Russische paardenkoopers enkele duizenden paarden in Hongarije ge kocht, die over Fiume naar Odessa zouden worden gezonden. De Zuid-Slavische douane heeft die transporten vlak voor do Italiaan- sche grens aangehouden, aangezien de regee ring voor Rusland bestemde paarden als oor logsmateriaal beschouwt. Omdat het op 14 Juli 1924 tusschen Hongarije en Zuid-Slavië gesloten verdrag aan beide stoten vrijheid van doorvoer waarborgt, heeft het Hongaarsche ministerie zijn gezant te Belgrado opgedragen 'te eischen, dat de transporten zullen worden doorgelaten. THEATER-MALAISE.' Boedapest, 13 Mei. (H. N.) In verband met den slechten gang van zaken hebben de theaters te Boedapest zich gedwongen gezien de prijzen voor de plaatsen tot de 'helft te ver lagen. De gages der artiesten werden echter niet besnoeid. HERLEVING DER PAARDENSPORT. Boedapest, 13 Mei. (H. N.) Hier is een nieuw terrein voor de paardensport in gebruik genomen, dat een der mooiste velden van Europa is. Dit beteekent, dat de paardensport in Hongarije weder tot zijn recht zal komen. Talrijke buitenlanders waren bij de inwijding van het terrein tegenwoordig. POLEN. POGINGEN TOT AANSLAGEN OP TREINEN. De Times meldt uit Warschau, dot Dinsdag opnieuw twee pogingen hebben plaats gehad om treinen te doen verongelukken. In den Poolschcn corridor nabij Dirschau ontdekte een spoorwegarbeider een hoop steenen op de rails, juist voordat een trein moest passeeren. Een andere spoorwegarbeider ontdekte twee mannen, die tusschen Posen en Bromberg de rails trachtten te beschadigen. De mannen vluchtten, nadat zij op den arbeider geschoten hadden. Zij lieten een handgranaat achter. RUSLAND. EEN BELANGWEKKENDE REDEVOERING VAN STALIN. De stobilisotie van het kapitalisme. Moskou, 13 Mei. (V. D.) Terwijl het jaarlijksche federale congres der sovjets, dat hier heden aanvangt, besprekingen zal voeren over de inwendige economische en administra tieve problemen der sovjet-unie, beraamt de communistische partij thans haar propaganda middelen om de taak der communisten op het gebied der internationale situatie te vergemak kelijken. Stalin, die thans beschouwd wordt als de erkende leider der communistische partij, heeft in een rede voor de actieve leden van de Mos- kousche organisatie een uiteenzetting gegeven van den huidigen wereldtoestand. Hij legde er den nadruk op, dat de stabilisatie van het kapi talisme in de Europeesche landen niet het einde van de wereldrevolutie beteekent. Het is duide lijk, dat de eb in de revolutionnaire beweging in het buitenland niet hoor ineenstorting betee kent. „De huidige eb in de revolutie is slechts één kant van de internationale situatie. De andere kant, die in beschouwing genomen moet wor den, is de enorme groei van de sovjet-fede ratie cn hnor toenemende politieke mocht. Ei is een gelijke bulans tusschen dc tijdelijke sta bilisatie van het kapitalisme cn dc stcbilisutio van het sovjet-systeem cn de voornaamste kwestie is thans: Wie zal de bovenhand krij gen?" Stolin analyseerde verder de stabilisatie van het kapitalisme in de wcstersche landen. Er zijn vier vormen van deze stabilisatie, n.l.: (1.) Het Amcriknansch-Britsch-Fransche blok dat het „Dawes-plan" uitvond om Duitschland te bestelen. (2.) De Amerikaansch-Britsch-Joponschc over eenkomst tegenover China. (3.) De imperialistische overeenkomst betref fende de wederzijdsche „non-interventie" vnn dc resp. koloniën. (4.) De imperialistische pogingen om een eenheidsfront te vormen tegen sovjet-Rusland. Stalin bcwccrdo voorts, dat deze stabiliteit niet beschouwd kon worden als een solicda basis, daar het in Duitschland, China en do koloniën de voorwoorden zal verhaasten, dio noodzakelijk zijn voor dc omverwerping van het kapitalisme. Daartegenover schept dc sovjet-stabilisatia de voorwaarden voor de consolidatie van da dictatuur van het proletariaat en voor de ver sterking vnn de beweging voor de wereld revolutie,, welke leiden'zal naar het socialisme. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN FRANSCH-MAROKKO. Do Riffs aan do verliezende I hond. R a b a f, 14 Mei. (V. D.) De Franscho troepen hebben gisteren, bijgestaan door zwaro artillerie cn vliegtuigen, de fortificaties van Bibane bestookt. Zij rukken naor de stad op, waar d<e Riffs zich sterk hebben verschanst. Dc Franschen hebben overal mooie successen te boeken. ZUID-AFRIKA. DE GRONDWET VAN ZUID-WEST AFRIKA Erkenning' van het Duitsch. 'De nieuwe grondwet van Zuid-West-Afrika zal de Duitsche tooi erkennen in de volksver tegenwoordiging cn voor de rechtbanken. - JAPAN. DE BRAND TE KUMAGA7A. Nadere bizonderheden. Do Times bericht omrtent den brand, dio in Kumagoya gewoed heeft, dot deze de bin nenstad van Kumagaya, een stad met 50.000 inwoners, 20 mijl ten Noorden van Tokio, to taal heeft verwoest. Tweeduizend gebouwen gingen in de vlammen op, waaronder het stad huis,. het postkantoor, het station, alle banken, scholen, schouwburgen en bioscopen. Onge veer 25.000 menschen zijn- dakloostalrjjke personen zijn gewond en men vreest, dat ver scheidene gedood zijn. De brandweer van To kio kwam te hulp, doch op hetzelfde tijdstip braken in Tokio drie andere branden uit, waar door 1000 personen dakloos werden. AUSTRALIË. HET GEDWONGEN SCHEIDSGERECHT. De regeering van het gemeenebest bereidt een straffe wet voor om het arbitragehof groo- ter bevoegdheden too te kennen ter verzeke ring van het naleven van zijn uitspraken. VEftSFREÜDE SERSCKTE5G. 'EEN VREESELIJK ONGELUK VOORKOMEN Montreal, 13 Mei. (V. D.) De groote Cunardlijner Aurania is hier met twee dogen vertraging aangekomen. Het schip is op won derlijke wijze ontsnapt aan een enormen ijs berg, die plotseling slechts 150 voet voor het schip opdook. De botsing werd voorkomen door de vastberadenheid van den kapitein, die erin slaagde het schip op den berg heen te Sturen. Indien dezo manoeuvre mislukt was, zou een vreeselijke romp onvermijdelijk zijn ge weest. EEN GROOTE BRAND. Te Mayo, op een na de 'groot? stad in het gebied van de Yukon, de versch'epingsplaats von do zilvervelden in de Kenoheuvels, heeft een groote brand gewoed. Een hotel en andere groote gebouwen zijn verwoest. OUD-TESTAMENTISCHE LEEFTIJDEN. De 140-jarige Kaapsche kaffer, van wien on langs het maandblad Zuid-Afrika gewaagde, blijkt niet de eenige van zijn leeftijd te zijn, dio nog op aarde rondwandelt De Engelsche ver tegenwoordiger bij emir Abdoella, den heer- scher over Trans-Jordanic, heeft in een dorpje, niet ver van do Roode Zee een Arabier aan getroffen, die 140 jaar oud moet zijn, aange zien hij als jongen van ongeveer dertien jaar da landing van Napoleon op do Syrische kust in 1799 heeft bijgewoond. Korten tijd voor het bezoek van den heer Philby was de oude heer, die als locale bezienswaardigheid over al in den omtrek bekend is, opnieuw getrouwd I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1